Goudsche Courant, zondag 23 juni 1872

supplenftatair artikel op eea geheel anderen grondslag rustend dan het eerste 1 ï = heden de Schotsche schoolwet aangenomen Parijs 21 Juni Het is tusschen Thiers en de fi tien der rechterzude tot een sch tfi g gekomen Dit feit heeft een diepen indruk gemaakt Men rerzekert dat de Minister Urcy zal aftreden Berlijn 2 1 Jnni De Spauruie ZeUmg regt uit eene goede bron vernomen te hebben flat de Pans reeds in 1870 de bul heeft onderteekend krachten weike onmiddelgk na zijn overlgden detellomeaan tezige Kardinalen tot de keuie van een opvolger moeten o rergaan De i gelooft dat de Jezuïeten zich voor dat geval de keu e hebben rerzekerd maar acht het tevens waarschgnlflk dat de geldigheid van zulk eene met oanonieke vwkiezing van buiten af betwist zal worden INGEZONDEN Mijnkeer ie Sedaciemr In verband met de advertentie voorkomende in uw veelgelezen Onrant dato 19 Jnni waarin alle Meesters Metselaars werden nitgenoodigd eene vi gadering bg te wonen op Dinsdag SS ïuoi a s des avonds ten 8 ure in het hotel de Paauw om tot eene billgke verhoogtng van werkloon te kunnen overgaan verzoeken wg U geachte Redacteur vAor onderstaande een phiatsje in uwe Courant te willen inrn men De iioodzxkelg kheid dier oproeping uiteen te zUteii waar zulke teedere en bilUjke belangeu dit vorderen zal tegenover de oïpgerocpenen wel overbodig zijn IIII Meesters Metaelaars begrijpen al hel gewichtige iloarran Dat de behoefte aan loonsrerhuogiiig overal gevoeld en begrepen wordt getuige de reeds toegestane loonsverhooging in de meeste steden van Nederland zonder van de bnitcnlinden te ge wa en En heeft men alhier aan het b llgk verzoek der timmerlieden oig genoemde verhuoging bereidwillig voldaan hoeveel temeer reden bësta it er dan niet dit den metselaar te willen tucstaan Immers bg geiiuegza im werk kan de timmeruiaa ook des wm ters geregeld dourarbciden terwijl de metselaar in genoemd jaargetijde meermalen door de wet rgesteld held gedwongen wordt tgue werkzaanhedeu te stakeu zuodat hg menige week zonder venlieusten mei zgn gezin moet voortleven De oorzaken uit de tgdsoinstandigheden geboren die den werkenden staud noodzakeu een venSoek om Mn tof1oons erhooging te doen zijn cii voor den timmeramfï én vuur den met aebiar tuch dezelfden Het is dan ook doatom dat wg wenschen dat alle Meesters Metsclaars aan die oproepid zullen gehoor geren overtnigt ali zy kunnen zijn dat geen willekeur maar de drang der tijden deze oproeping ook voor de Metselaarsknechts noodrjikelgk maken terwgl wg hopen dat HH Werkgevers 1 hun invloed zullen willen gebruiken en ons voorgesteld doel krachtdadig ondersteunen IVwr de plaatsing dezer regelen Mijnheer de Redacteur zult UEd reeds medehelpen onze matericele belangen te bevorderen waan porwij UEil door deze onzen hartelgken dank beiuigea Eenige Mewelaausknechts BurgerlUleè 8 Ta d groote opschudding iu de bladen Ue koning scheen aantankelijk te weifelen of by het bealuit zou on 1 gelijk besluit kunnen mede werken om de wet van iisosKN 21 Juni Geertrudl Adrians oudvra D A Pouijoen eu A Sehooiiderwoerd Ov lil IXM 21 Juni C H Verbrce Il ra ADVERTENTIËN ondertrouwd JOHANN CASPAR VOORMANN van Breckerfeld EN i NEELTJE LANGBÈAAR j van Gouda i Gouda 1 8 Jnni 1872 Receptie Zondag 14 Juli e k V De Heer en Mevrouw THIJSSENS betuigen hunnen hartelgken dank voor de vele bewijzen van deelneming bj hun huwelgk ondervonden L M J THIJSSENS a Gouda 19 Juni 1872 nemen dat ditflMiir gtk gcjiotó ii rijn mUr M fi le Brwjpl oet hrt lilwraüsme rrns eene net als die thans werd aangenomen te reclitvaardigen Ml kan beweren diit dèie wet nog behoort tot eniiMl imr lni Vii thï zyii invloed te kunnen doen Kridrn op de clcrimle districlen nar de neestelgkheld steeds mei toenemend succes den sceptrr iwaait land gelet omdat zi den staat in gevaar hiiineH krengen j het recht tot verbluf op zekare i aatsap vardt hsB alleeit 4mi ontzeg WMwew 4 vsor déa staat geiaarlijke handelingen plegen of tot zoodanige handelingen aanzetten In zoover du is ook deze et repressirf Men gevoelt hter dat dit gaat zoover hèi oeteii h eft IM vriéi èf wllte h n8 litf Hen itija pleegd en f tot zalke handelingen ia aangezet ai H iirden beslist door de uitvoerende macht die beslis mg kan allicht eene zeer willekeurige worden en dit te eer omdat de Jezuïet ook door het I t il r t f puf Ier juiste H d ka44 W m Hra inMIwIen amrf fim is reeds inrw th ii groob De refeerii zal niet raicn iy jitnanMid ze worlbn met er lich wrl oor K teu om Itich te latiw edes epeu door ii mblaxiiiiien van een Bit fuUk of een Coalkur Ai IlrHttllm Uit zeer vertrounlktrc bron verneem ik zelfs dat de chaf van het kabiiiwt de heer Jules Malou ei gcnlgk teer verheugd is d t nissel niet eeuige cleric len najÉ Ik kan ledl af e lkMii iL Oiüe meerderheid ia groot i eitoeg 70u de heer Jul 9 Malou gezegd hebben te groute bjitaljuns doen vaak liet gevaar ontstaan iu plaats van het te be weren Van lie verkiezingen ia de proviacii n valt weinig ot nirta te eggen 0 iia rkiiig verdient echter de j preilikeu eener voor dea staat gevaarlijke leer iu de hvrkiezing v iu den liberalen oud minister Vanden paerebtidm wieni nederlaag verwucbt trd nu de gsfat aly kbeid ie Yperrn die hem vroeger tolereerde tot zijn al bi sloten had Al was het ook uietgeriag aieerdcrbeid da ttipleg mislukte tucli Ook de heer Teaoh werd jiiattegea tiuindr alle in trii licrkoB n Wat den lieer Houvier betreft zijne verw dering uit de kamer doet de liberale partü i éin steiu verliitzen en als zooda iig is zij oor bel oogenblik bctrrurenswaanl ma r diuimiti Eeii mist zij gelukkig iu hc iu gceii uitstukend talent en geen politiek kamktar wairaan tg in den toekomstigen strgd loo groote behoefte heelt eleficaica maken nog volstrekt gren toebereidselen om eenecandidateu l J8t voorde gcmeenteraadsverkiezingen te stellen Dit laat zich hierdoor zeer gocil verklaren dat ig lunder de omliggende plaatqea slechts e n uiierst geringe minderheid iu de hoofdstad uiiamken Bijna alle aftredeode gemeeutenadtledeo de burgemeester Auspach a n het hoofd lollen berkozeu wtitdnti Hen ml er lich toe bepalen den heer Bochard te verrangeo die indertijd trn gevolge van een onverfeiAqke aajrdigheid waarvan alleen hij de dupe was gekwea werd en eau of twee andere leden die men niot onder ledcn van clerioalisme verdankt Op dece wgre geouterd zal de gemeei teraad van Brand at hi aedrt geniimeo iijd waa nl het meat rerliekte h t Beest liberale en het meest ontwikkelde college dat in het gehtele hnd door de kiners in het leren wordt geroepen Hoe karig de woed der clerlcalen ook xij tegen den hoer Anspaeh die hen in Nov 1871 belette om de troepen in da straten ran Brnaaet te laten huis howlen het inistetie ia niettemin verplicht om de barbenoeming ran den heer Aoapach ala burgemeester ran Bnuaal aan den koning ter ondertdbkeuing aan U Weden U koning zelf wU nieta liever dan dit al heeftook de nienwa minister vaif staat de heer Barthelémy Dnmottiar den heer Anspaeh bg Lafayette vergeleken iKe Ludewgk XVI aan de woede der revolutie overleverdel TiE DUITSCHLAND Se Ddiisehe rgksdag herft met eene gruote meerderheid het wetsontwerp tejten het genootschap van JeAUS aangenomen en a zoo aan de uitvoerende macht het middel gegeven om leilen de er orde te verwijderen ran ploatsen wiuir zg geacht worden een voor den staat gevaarlgken invlond te oefenen Bg de diaouasie is volstreijt niet ouikeiid ilat met deze wet den roet gezet werd op een zeer bi denkelijkeii weg luteaendeel kwam mcii er rond voor uit dat deze bupa ingen indi rilaad gelgk Blonden met het mdeant eomiiln der oude llomeiueii en de Ouitschers zijn genoeg op de hoogte der geachiedenis uni te weten termen komt der wet Dit alles heelt zijne zeer bedenkelijke zijde en het baat iu dit opzicht niat veel of men al weet dat de wet slechts een tijdelijke maatregel ia die in een volgend jaar door oarattender bepalingen zal worden verraniien Dat het onderwerp een der raoeilqkaie is die zich op ttaatsrechterlijk gebied kunnen roordoen hebben wij reeds vroeger gezegd en het blijkt thans weder tiit hel verschil van gevoelen dut dienaangaande zelfs bij lieden van eenerlei richting wordt gevuuden Wij willen dus niet te bout oordcelen maar toch doet bet ons genoegen dat ook in Duilaehland nadrukkelijk tegen deze maatiegelen is gewaarschuwd door lieden die evenmin als wg ran iiigenomenheid met de zwarte internationale kunnen worden verdaclit K S2J SPANJE Ziehier de korte eaekiedeuis ran het aftreden van het ministerie Serrano en lu t optredeu van het kabinet ZuriUa Serrano meende den koning het bealuit te moeten voordragen de constitutionctle rechten te schorsen en wel uit de met ongegronde vrees dat de vereenigde radioalen republikeinen en Carlisten zioli zouden aan eensluiteu eu tot eene gewapende oppositie overgaan Het plan van Sernno werd bekend en verooruuiktc derteekenea nt den indruk echter dien Ibet berioht op de bevolking maakte trok hij terug Hel ministerie diende daarop zijn ontaUg in en Serrano was zoo i et i twaanligd over de weigering ran den koning at hij niet weder in de Corlea wilde rerschijueu en aan de ipinistera van justitie eu marine de taak opdroeg pm in de kaïoer het aftreden van bet kabinet mee te deelen en de zittingen te sishoraeii totdat oen nieuw ministerie zou zgn benoemd JDe geuecaal Fernandez de Cordoba werd daarop door den koning belast met de samensRIfing vdn een nieuw kabinet dat per telegraaf ons reeds werd meegedeeld Heeft de koning echter geweigerd ter wille vau het uniaiii itisch tegastisti8che ministerie de caustitutione le recbtert op te helfen ook het nieuwe radicale kabinet lal niet kunnen regeeren zouder de Jrondwet t overtreden De lueerderhcid der Cortes is uJ uuionist sch en de ontbinding ier kamer wilke over eenige dagiff verwacht wordt is in strgd met de bepaling dat de zitting vier maanden moet hebben geduurd toor de outbiiidiug kau pln its hebbeu Men schijnt echter door een handige wet uitlegging ann de letter der wet te kunnen voldoen terHgl men ze nnar den geest geweld aandoet De personen echter door Cordoba gekozen om met hem het land op r ieale wijze te belieereu schijnen wemig zoo schrgft ile curreepundeiit van ilat dcKO dictatoriale macht niet aan de consuls werd de Temp geschiktheid to bezitten ten miuste voor Torlaend dan wanneer eer ernstige gevaren drcigdeji zouveel men naar antecedenten kan oordeeleiij om de Dreigden dnn nik i ernstige gevaren in Duitachland hun opjitürasen taak nnar eisoli te venullen tieeu Het inoet wel zoo zfln wanueer men ziet dat zeer der nieuwe ministers heeft volgens genoemden corbekwame nanniu tbaus een wet verdedigen die lie lespomlent het noodige talent of het onmisbare presnaaldelijk iu atrgd is met hunne beginselen en door tigc om het hoofd te bieden uan de moeielgkbeden lea daa ook uiat verdedigd wsrdeu kan dan op en de verwikkelingen die de dynastie bedreigen grond van dan nuuddwang Het awet wel too liju leggen wij en toch geloorea wij niet dot het zóó ia Men verkeert onzes inzieut in l ait ohtand eeuigrrmate onder den invloed reiier paniek en het is ileie die tut maatregelen drijft wrlke anders kwalijk kunnen worden rrrdoligd Mg wrieu wel dat een groot aantal aken die hirr t lande reeds lang geregeld tijn iu Dnitschland noj geregeld worden mnet wij weten ook dat de beaclteriinng m protestaiitsche kringen door pratesi taiil he ministera zelfs ami het Jeznitisme in Duitsehlaad rerleeud ann den gerst dezer orde daar veel meer invWed lieeft gegeven dan voor de vpenbare rust ruor de openbeie veiligheid zelfs wenschelijk is wy weten dat het eene mrt het andere dit genoot sohaj voor den sLiat in Duitachland veel geviuirlijker maakt dan ehleis toch echter kuuiieu wij niet aan Generaal Cordoba de nieuwe minister van oorlog is ren politieke w rjiaan indertijd de boezemvriendvan den nitra reactiunairen Narvaez later handlanger van Serrano bg de revolutie van 181 8 een m i wiens per oonlijke rol ieusten veel minder jn dan zijn ónbegri uade eerzucht De radicalen zelve doethet leed zgn diensten te moeten aannemen Berauger een admimal heeft in het laatste radicale ministerie een droevig figuur gemaakt Martos is eenknap rechtsgeleerde maar geen staatsman die met open oog den toestand overziet en iu staat is moeielgkbeden det 4iaord te biedfn Men ze it dat hijhet pluu heelt een voorstel te toen tof hei Vapcaenvan 80 001 vrgwilligers eiji tot het weg enden vanhet garnizoen uit MadrÜd Vit hiatste zou ecu grootefout zijn Uuiz Gomez heeft z it zeker goede en oprechte Toomemens doch om als minister van Iniinéiën te fungeeren behoorde hg in staat te zijn de noodige hervormingen in te voeren Of hij dit zal kunnen doen wordt betwijfeld want Gomez is een goed ad liniltMmr 4Mpie nht erHM r Buü omez it g en Indficieel genie zoo ie And is mtet niet gemakkelijk te vinden BIlJNENL Am ï t m mi Ï HW A 22 Juni 8cliaakw datrüd SOUriA KAMPEN wit zwart 22 Zet E 5 ut C 7 Zet C 5 a Wf Ue Ueenkomst der rrieiideB n rareardqp ra tvijlon Mr J R ThorWcke erd 11 Daif rdu Io r dertig personeu bijgewoond waaronder een paar beeren Int Moordrecht en uit Reeuwgk De tijdetüke roanitter d keer O W I Mterbaan stelde achtereenvolgens voor om hier een vereenigiiig tot stand te brengen die de pogingen tot oprichting van eenig gedeukleeken voor den grooten staatsman zou onderstennen en zich zou aansluiten bij de aigemeeue commissie onlangs in den Haag benoemd Nadat hiertoe bij acclamatie besloten was traden de aanwezigen tot deze vereeniging toe met uitzondering van de beeren uH Moordrecht die in hunne woonphiats eene zeibtandige rereeniging wenscben op te richten Daarop werd besloten deze lijat ter inteekening open te stellen voor allen die dit nog auiclitrn wrnsehen Door in te teekenen wordt nen lid van het plaatselijk comité en ontvangt mm alzoo uitiluitend de uituoodigingcn tot hitere vergaderingen De lijst is uedergelt d ten kantore van de hh Schoneveld Westerboan aan de Gouwe Omtrent den aard van het gedenkteeken werd bcsh teii nf te wachten wat daaromtrent het gevoelen van de algemeene commissie zou zijn Veel bijval vond evenwel h t pkn om het gedenkteeken te pUaisen in het gebouw der Stateu Generanl waarvoor in 1863 reeds een miUioen werd ttfegestaan doch dat tot na toe niet ia rerrezen Millchien zcu een der 63 ten uitroer te brengen doch t zou ook mogelijkzijn dat door dit besluit de oprichting ran t gedtnkteeken te lang werd uitgesteUl Nog werd bealoten dat het Bestuur uSu bestaan ait zeren leden e daartoe benoemd de Hoeren D W Westerbaan A A G van Iterson J Droogleevir Portugn F C ran Zeljlen A Bchoneveld v d Cloet Mr ƒ Fortnijn Droogieerer eo W N BoMaons TTWoensdagmiddag zgn twee jonge dames achter desociëteit One Genoegen uit een bootje geslagen waarin zij wilden gaan roeien Met teer rwl aueita zijn zg uit de diepe wetering gered Gisteren waa bet SM Jhren gHeden dat de gemeente de Spaansche zijde r rliet Uit enkele woningen was de rlag uitgistaken naar men aegt tM her innering a n deze heuglijke gebenrfenia Donderdag is van hier naar bet kuis van arrest te Rotterdam gcvankelijk overgebracht Pieter Heinberg oud 34 jaar arbeider van beroep geboren te Oirscbot wonende te Utrecht die alhier door de Politie was aangehouden omdat hy negen rijksdaalders uit de zak bad gehaald van een beschonken persoon die lag te slapen en die hem even te voren nog had getracteerd Acht rijksdaalders ziin nOAM den aangehoudene gerenden Militaire muziekcorpsen hebben zich alom in deloaltfe jaren een zekere vermaardheid verworren en onder dezen neemt het corps vau t Pruisische ganle nUnen egigient n 3 een ze r goede plaats in Dit oorps dat op den 28 dezer in Ons Genoegen een concert z i1 geven heeft rolgehs ingewonnen berichten op de kuDstrris die t thans ouderneeint reeds zeer veel lof ingeoogst Wij verwachten dan ook dat h coucert ran aanstaanden Vrgdag druk zal worden bt zoolit Omtrent den kapelmeoater Kubne vernemen wü nog de volgende bgzouderbeid Bg een der ruitergerochten in den Pruisisch Oosteurijkschcn oorlog in 1866 wifs dé overste Minis door vijandelijke wmen omsingeld en zou zonder twijfel het leven er bij hebben ingeschoten wanneer de dappere kapelaeeaterniet ter zgner huipe ware toegesnel Hlden viert Capelle a d IJsel de berrijding ran Spanje Het feest zal worden geopend door ktuonschoten vervolgens optocht door de Gemeente daarna volksspelen terwgl tot sluiting van het feest sarondi ten 11 uur een schitterend vuurwerk zal worden af tteter dagen is te Boakoop een rereeniging opgericht en geconstitueerd onder den naam ran Plaafeelijke veneniging roor Volkaontwikkeling Zg is ab een reneniging ran de ontbonden afdeoling van hel School verhond en van de in April opgerichte Vereeuigjng voor rolksvoordrachten te beschouwen eo stelt zich ten doel I c het berordeicn ran geregeld schoolbezoek J beaprc ing en behartiging van het Ug r onderwijs en c het huuden van volksvoordrachten Vsnw e het kiescollege te Schoonhoven zgn pogingen aangewend aanvankelijk met gunstig gevolg om het tractemrnt van den beroepen leeraar der Hervormde gemeente te verhoogen door onderlinge bgdragen van belangstellenden De algemeene rergadering van het Nedertandsch schbolreraibnd heeft een roorstel om zich ten gunste van de leerplichtigheid tot de regcering te wenden verworpen Met de zonderlingste argumenten werd dit voorstel bestreden Schering en inslag bij die bestrijding was dat het rerbond door de leerplichtigheid te vragen een zellmoord zou begaan Gaat dan het levensbehoud van dit verbond boven het publiek behing P Waarom is het te doen Om een verbond te hebben of om aan het schoolverzuim een einde te maken Zeker toch om het laatste Welnu als de wetgever de leerplichtigheid invoert dnn zal het schoolverzuim tut het minimum wordi n gebracht en zal het verbond zijn doel bereikt hebben ICeniOHal het duel bereikt kan het rerbond met vreugde zgn leren geren Zijn dood zaI dan roemrijk ij terwijl thans zijn leren roemloos is en het dreigt weg te sterren door gchrek aan levenssappen want ouder bet ledental zijn de deserties zeer talrijk Velen van hen die het roorstel bestreden rerklaarden iu beginsel niet tegen leerdwnng te zijn Waarom dan ziab tegen ket roorsiel verkLuird Oiadat zeide zij de volksovertuigiug van dirn dwang ten afleer liiid Waarait is dat gebleken waar beeft die vodisuvertuiging zich uitgesproken En al ware het zoo moet men dan om een volkswaan het goede nalaten Verstaat men zoo zijn p icht t Wg zgn niet blind voor het goede door het schoolrcl4iand vcrrieht Het heeft veel onverschilligen wakker geschud en het beeft hier en daar ook iets bijgebracht om hel kwaad van het schoolverznim te remiiuleren Maar dit gpede is weinig in rergelijking ra hetgeen door leer lichtigheid kan warden tot stand gehrnelit en het is reeds eene uitgemaakie zaak dat hflt verbood weinig me r doen kan JUet bewüa ia gileverd dat door zndelijice middeleuaan hetacLootvpruoim geen einde is te maAeu VVaartoc dan metdie raidileleR nog voortgegaan ola er een beter middel is In één jaar tijd kebbi n 800 leden hun lidmaatschap opgeregd Is dat niet een teeken dat het onvrriuogen van het verbond gevoeld n erkend wordt ook dooi hen die er vrueger gunstige verwachtingen van hadden U het ook niet een Waarschuwing dat het rerbond zijne outbinding te gemoet gaat Wctuigen geluven wij die niet overtuigd zijn dal Xk hier ta lande eenmaal de leerpjicbtighoid er kum n ral Waarom dan gedraald waaroai niet koe eer hoe beter Of iliaet tr eerst nog een geslacht in onwetenheid en domheid opgroeiteuF Aclit men dat noodzakelijk Laatste Berichten Parijs 21 Juni Toen de deputatie viin de fraction der reoiitcr gde gisteren bij aa heer Thiers ten belioore was ontvangen verklaoroe zij dat de pariij bij vcriclicidone gelegenheden erkend heeft dat r e de diensten door lifiii lieer Thiers bewezen waar deerde Z gaf voorts te kennen dat de party vol defrrt ntie jegent kcm waa als ze hem de noodzake ti khtid eener wgzigiog zijner staatkunde onder bet oog bracht V heer Thiers heeft daarop ge twoord dat hg by het rerdhig van Bordeaux de republiek beeft aangenomen Deze te bevestigen zal zgn streven zgn Zij is thans het eenige plechtanker voor Fraiikrgk Pogingen tol beretel der monarchie zonden tot den burgeroorlog leiden Zyn geheele leren kan ten be wg e strekken dat hg eene wezenigk conservatieve staatkunde Ijeeft fig de jongste verkiezingen heeft hy zich ontijdig gehouden Voorts heeft de heer Thiers gezegd dat het nuttig zoo zgn eena tweede Eerste Kamer naast de bestaande in t leren te roepen Het Jmrmd dei MhOi zegt dat de heer Thiers 4 conserratiere beginselen bereatigd heeft maar dat tussohen hem en de deputatie een groot verschil noixtni de middelen tot kro tige terdediging dierneginselen beslaat Offlléve 30 Jnni Er bestaan redenen om te gelooven dat er onderhandeld wordt orer een nieuw Ui WANDGEDIERTEII D LENS7SLT yesli by de FiuiksAgtraat te Rotterdam ia dagelijks van Rotterdam kosteloos te ontbieden tot totale Zuivering van WANDGEDIEBTBN en alle IN8EETEN boe diep ook in Hoizen en Scbepen rerscbolen zonder iets log te maken ofte beschadigen en spoedige beverking Desrerkiezende één jaar na de zuivering betaling I Verder voorname GetnigRchriiten ter inzage Tevens zijn da onfeilbare middelen LOf lISTOFcH DROOG POEDER verkrijgbaar met gebruiksaanwjjzing a 5per fl Geheimhouding verzekerd Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en ecbte Recept waarop men in het bijsonder attent maakt Zgn 7 eer nuttig in ongesteldheden der MAAO en werken heilzjuim op de SPU8VEETEKING Zm zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BU KD eu UlTSiAG der HUID ig zijn ZACHT LAXEHKiVD en SLIJMAPDttUVEND Verzegelde doozen van S7Vj Cent en dubbebi diiozen zijn verkrggbaar bg de hh AUilamrdnm M Punt Wz AaultrduM M Cléban i Co droog heilige weg Ö SÏ1 BnttkiiUeH C den Bunmerster UaUidJk S V d Kraals Botiyrawn B Versloot Vdjt II W de Sfrugff Dmenttr Gebroed Timan ♦ Gouda 11 Scheuk op de Hoog raat i OrimKuuk W v d Boom v Hmtlreckl K Oosterling mkerkerk A den Oudsten LiiucMe B Kruithof Aeydm J T Terlturgh Kaarten hoekB4ketateeg MoordrecU G H Post Solterdam A V d Toorn Weste Wageust ScioonioKM A Wolff TUI A F Faasseii Utrecht F Altena op het Steenw over de Donkerstr n 37S Woerden L Rujjten Zeeeukuuen A Prins j J Hel depot dezer ochto UrlnW PiUM tiB i zoovele jaren met roem bekend en in algemeen g briiik is door ons te Oouda alleen an ttlt Sluitend geplaaUtbg den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHÜWlMft Men wordt iuslantelgk verzocht wel attênl te willen zijn dat door ons bg niemand anders de UrbaniisPillcn bereid volgens het oude en echte Hecepl in Dépit zijn verkrggbaar gesteld M de Uerlioee opgege se Stede e plootte da bij de kierliovengeHoeMde DépótkoMdert In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhmdige naamteekening van de vervaardigers Wed Keunen Zoon Apothekers welke Handteekeuing zich ook bevindt op hét Zegellak waarmede de Doosjes verzcgdd zgn Wg verzoeken de gebruiker i ta telgk daar wel op te lellen en raden hun aan wel tOO te Sien bg wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen dia Doosjes waariu eïii oiljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich U wachten voor het gebruik v in de véle namaaksels Mevrouw van KBUUNE vraagt om dadelgk in dienst te tijden pEEHsr nvcEis j e van ongeveer 16 jaar P G uit den fatsoenlijken burgerstand dnt goed kan naagen en stoppen en genegen i voor tweede meid te worden opgeleid