Goudsche Courant, zondag 23 juni 1872

tig beginsel Wij behoe eu een wet die heden wordt toegepast geijjk dat morgen zal geschieden een wet die de drukpers niet bandeloos maakt maar die haar onttrekt aan de willekeur waardoor het mogelijk is geworden de Diting van Bommige richtingen te saioren in één woord wij hebben een wet aoodig die den wog baant tot vrije ontwikkeling en de drukpers niet naakt tot de dienares van het beerschend stelsel op staatkWidig gebied De gausche natie he rt er belang bij dat wij in het bezit eener dergelijke wet komen De Deutsche Merkur bevat het volgende bericht Een deputatie van Duitsche oud Katholieken bestaande uit professor Michelij eu twee geestelijken de heeren Strucksberg en Gatze nmefer is afgevaardigd om den heer Hcykamp bisschop an Deventer der oud bissuhoppelijke Clerezij te verzoekeu den heer Keinkens te wijden De heer Hcykaoip heeft zich terstond bereid betoSud deze zaak op zich te nemen De lezer zal zich berinneren dat de wgdin g vau den in het begin dezer maand te Keulen door de oudKntliolieken gekozen zendingsbisschop den heer Keinkens volgens vroeger gemaakte overeenkomst zou geschieden door den heer Loos aartsbisschop van Utrecht die voor weiuige dagen ia overleden Gouda 21 Juni Schaakwedstrijd KAMPEN GOUDA wit zwart 28 Zet H 4 nt G 5 28 Zet H 6 nlG B In eene byeenkomsl vsa liberale kiezers uit verschillende gemeenten in dit district dezer dagen alhier gehouden is besloten bg de herstemming voor een lid van de tweede kamer der StatenGeneraal hnn stem uit te brengen op Dr A Knijper Deze beslissing steunde op de volgende gronden 1 het belang des lands brengt mede zoo spoedig mogeljjk de conservatieven van t gehalte der hn de Brauw en Heemskerk uit de Kamer te verdraven omdat daardoor de partgen zuiverder tegenover elkander komen te staan 2 de afhankelgkheid der conservatieven van de ultramontauen maakt het daarenboven onmogelijk het aftredend lid te steunen 3 outhoadiog geeft steun aan het aftredend lid Door het Departement Gouda der Nederlandsohe Maalschappü ter bevordering van nijverheid zijn tot candidaleu voor het directeurschap der Maatschappij benoemd dr A C Oudemans te Delft voor den heer A C Cramer te Rotterdam j de heer D A Thieme te Arnhem voor den heer A A G van Uerson te Gouda en kapt J P Koster te Groningen voor generaal S A T Delprat te s liage Donderdag middag is aan de Kleikade alhier levenloos uit het water gehaald de persoon van P B I Keldde Wj in een vorig a dat te Deventer tot candidaat v w het lidmaatschap der 2de kamer zot gesteld worden Mr W Thorbecke advocaat te s Uage thans vernemen wij dat deze nog niet deii bg de wet daarvoor gevorderden leeftijd heeft en dat n eerstdaags een definitieve candidaat zal gesteld worden Uit Boskoop meldt men dd 19 Jiiui Door het warme weder der laatsta dagen zyu de aardbeziën zoo goed vooruit gekomen diit de aardbezien compagnie heeft aangekondigd dal er reciis morgen een schuit naar den Haag zal afrarea De opbrengst belooft zeer orervloedig te zullen wezen teu miusie de pollen zijn krachtig ontwikkeld en bloeien mild Ook voor boomen en planten if het thans zeer gunstig en deze ontwikkelen zich krachtig de rhodddeudrums hebben pnichtig gebloeid en veel dat door de sterke nachtvorst in April jt hoeft geleden begint zich te herstellen dudi de vrachlboomen zgn er zoodanig door geteisterd dat er gecu peren en slechts weinig appelen zyo Maandagavond had de vergadering belegd door eeuige van Leiden s meeal geachte ingezettnen plaats tdt het bijwonen waarvan alle belangstellenden in den spoorweg Leiden Woerden waren opgeroepen Dat de belangstelling in dien spoorweg groot is getuigde de goed gevulde znal De voorzitter pruf Vissering o ude da vergadering met eene totsjiriiak waarin hij hel aut en de voordeeleo van den pour ii eg indien hy tot stand kwam beloogde Daarna gaf de heer de Bordes uitvoerige inlichtingen omtrent de plaatsing van de stations en de vermoedelijke inkomsten gegrond op bekende gegevens vaa andere spoorwegen Het station dat eerst zou geplaatst warden aan de Koepoort zon thaus aan de Wittepuort komen Een aantal vragen om inlichtingen door leden der Commissie en belangstellenden oatrent de directe aansluiting het goederenvervoer tot het leggen der lijn langs Boskoop Kaïwijk aan Zee enz werden zooveel mogelijk door de concessionarissen beantwoord Prof Vissering bedankte daarop de aanwezigen voor hunne belangstelling en sloot met een opwekkend woord tot deelneming de vergadering i D Vai een harer correspondenten uit Xweothe ontvangt de Nieuice Rott Ct het navolgend schrijven Naar wij met zekerheid vernemen bestaat er bg eenige HH Burgemeesters in deze prvvincie tevens belast met de betrekking Van ambtenaar van het O M bij het kanroiigerecbt in hunne gemeenten hét voornemen om uu het ontwerp van wet op de rechterlijke organisatie door de Tweede Kamer verworpen is met du aanneming waarvan zij zich zoozeer gevleid hadden en hel aan geen twijfel onderhevig is dat in de eerste jaren geen nieuw ontwerp ml ingediend wordeti zich bg adres tot de llooge Begeering eu de Tweede Kamer der Staten Generaal te wenden ten eide eene gewenscbte verandering ia dezen reeds lang oiilmudbareu toestand te verkrijgen daar toeh in dezen provincie tellende 13 kantons deze fonctie door S burgemeester waaronder nog 3 die tevens met het bestuur van twee gemeenten belast zijn gratis wordt uitgeoefend 1 Te Botterdam is Woensdag vond op den Uijuspoori weg de Imiiste siieltrciu uit Utreoht komende nab de Oude plantage legen een trein geloopeii waarin vee geladen was Da botsing was zoo hevig dat verscheidene wagens zwaar beschadigd zijn Vele passagiers hebben wondon bekomen Door visschers is op op de rivier de Merwede een zware eikenboom opgehaald zooals er door de landlieden ill de polders v in den Groeten Zuiduollaud ehen Waard van tijd tot t d wel meer uit hunne akkers worden to voorschijn gebracht De boom was VBID kolossale afmeting Volgens het gevoelen van deskundigen zouden die boomen tijdens deii Cimbrischen vloed door stormen uit het noordwesten zijn nedergeworpen Wij warden verzocht aan bet onderstaande eea plaats te verleenen in ons bUd LAATSTK OPUOEP Eïpüsiiie Tomijola geopend in het Museum van Brussel Op 30 Juni zal de inschrijving gesloten worden ten voordeele der Nederlandse ie Fereeniging vau Ifeldadiffieid gevestigd te Bruaeel onder de bescherming van Z M den Koning der Neilerl inden Willende den verUop der biljetten begunstigen stelt de ondcrgctcekeiide ter benehikking van de maédoogende personen drie premién ta weten l Aan de nemers van v jf biljetten eu kostelooze oktio voor de premie van 1873 der tentoonstelling geopend in den tempel der Augustijnen doorde koninklijke Maatschappij vau Mensahlievendheid 2 Aan de nemers van tien biljptten eene schoone gravnur Mar keus 3 AanHle nemers van 15 biljetten twee gravuren De gravuren gegeven tot aandenken der Nederlandsohe Weldadigheid te Brussel zullen den naam vau den inschrijver dragen loii tecken van erkentenis voor zijne mlddadigheid sDe inschrijvingen moeten kosteloos gezonden worden ii verzending van de premiiin er in begrepen Men verneemt dat het vee uit Nederland afkomstig naar de Weener tentoonstelling gezonden zeer de aandacht heeft getrokken Verschillende exemplaren van UoUaudsch Groiiiiigsch en Friesch ras door buitenlandschc vecfokkcrs ingezonden zgn met prgzcii bekroond Een der schoonste stieren vau de goheele tentoonstelling was de zilvergrijze Groiiingsclie stier van de hh Otto Boekholf C te Loga bij Leer in OostFriesland welke heeren ook eene koo hadden tentoongesteld die alle andere in meikeigenschappeo overtrof J e voornaamste voorwerpen die do Nedorlaodsclis tombola versieren zijn scliooiio en rijke scLlldcratukkeo Z M Leopold II groot liefhebber vnn kunstwerken heeft ns dezelre gezien Ic hebbeo duizand biijelteo doea DCmea De prijs vau een biljet is écn frank 1 De oprechte waarde eener kostclooza uVt is 7 franken 50 centiemen aangvzicn om er ecno lo bekomen men 15 nummers aan 50 centiemen moet nemen Drze premie bestaat in een scbiUerstiik ter waarde van SO franken De weldadigheid het arbecldscl van den koning of tan de Koningin der lii Igi ii fl 2 ci ntiemen vuor llcigie en voor Holland Ie 4 2e 12 co 3c 24 eentienien A s een viiljlijdend tecken des tijds en als een bewijs van de achting welke de wetenschap thans ook bij de geavanceerde tories geniet kan strekken de benoeming welke dit ja r tot doctoren honoris cauis aan de hoogescbool von Oxford heeft plaats gehad Aan lord Talisbury gelijk Ben weet tot de meest geavenceerde tories in het hoogerkuis behroreode komt als kanselier der uuiveraiteit bet recht tot om aan eenige uitstekende mtDBoi den doctorstitel te verleenen en hij heeft ditmaal die eer waardig gekeurd aan professor Munro beroemd door zijne uitgave van Lucrezia voorts aan den dichter eu criticus prof Lowell eu aan prof Tyndall wiens vrijzinnige denkbeelden op het gebied van den godsdienst bekend zijn Wanneer men bedenkt dat nog niet lang geleden alleen torygesinde hertogen en wakker strijdende bisschoppen die eer werd waardig gekeord dan hebben de vrienden van vooruitgang niet te klagen Per telegram werd dezer dagen bericht dat het sir Bartle Frere toch gelukt ia met den sultan van Zanzibar een traotaat te sluiten waardoor aan den slavenhandel in het gebied van dien Sultan een eind wordt gemaakt Het Iractaat is van B Juni en op dienzelfden dag werd de wereldbekende slavenmarkt te Zanzibar stad j en eiland van dien naan maar het gebied van den I Sgltan strekt zich veel verder uit gesloten Men weel nog volstrekt niet waaraan deze verrasseude uitkomst is toe te schrijven Bg zijn eerste bezmek in Februari jl vond sir Bartle Frere den Sultan in tene alles befcalve toegeeflijke stemming Br wat geen denken aan afschaffing van den slavenhandel meende hij Zanzibar had pas ontzettend geleden door een storm en kon de arbeiders niet missen die nit den vreemde werden aangevoerd Daarbij was de slaverng eene instelling geijkt door den tijd en door de zeden De Mahomedaansche godsdienst erkende haar en overond gebruik had haar gewettigd De opheffing der slavernij zou een opstand en allerlei rampen na zich sleepen Voor een grodi deel waren dit blijkbaar slechts praatjes en personen die den Sultan goed kennen meenden dat bjj zoo stgf op zjjn stuk stond omdat hij door wie of wat dan ook in den waan was gebracht dat het sir Bartle Frere en de £ ngelsche regeering geen ernst was Te vergeeft poogde de a ezant hem te overtuigen van de ernstige gevolgen die eene weigering kebben ton De Sultan bleef onverzettelgk Thans geeft hij eensklaps toe zonder dat men recht weet waarom Het il zeer de vraag of het traotaat onder die omstandigheden baten zal en of niet de Sultan gelooft dat de handel ter sluiks kan worden voortgezet Om dit te voorkomen zijn twee zaken noodig Vooreerst natuurlijk dat Engeland nauwlettend toeiicht boude Maar ten tweede en vooral dat op andere wijze in werkkrachten worde voorzien Tenzij dit geschiede zal de nood als van zelve weder tot den handel in slaven drijven Uit vroegere berichten van sir Bartle Frere en andere bronnen blijkt gelukkig dat die noodzakelykheid niet behoeft te ontstaan Aan het noordeinde van Zanzibar op K6kotoni is het vraagstuk der vervanging van slavenarbeid reeds opgelost door kapitein Fraser en nog th F r schreef de Engelsche afgezant wanneer de slavenhandel ivas afgeschaft dan zou er geen bezwaar zijn om Indisch en Europeesch kopitaal herwaarts te lokken en dan behoeft er verder niets te geschieden dan wat geschied is en dagelijks nog getwurt door honderden Arabieren in Egypte DUITSCHLAND Wg hebben de hoop opgegeven zegt de NalionatZeUiaif dat in de zitting des Itijksdags een wet op de drukpers lot stand zal worden gebracht zooals wij behoeven De bepalingen van het ingediende ontwerp zgn in lijnrechten strijd met den geest welke naar ons gevoelen daarin behoort te heerschen l e voordracht afkomstig van de Praieische regeering beschouwt de drukpers als een wapen dat slechts ia den strijd wordt gebezigd Voor zoover men daarvan ten eigen bate nut wil trekken poogt men het wapen zeer snijdend te maken waar anderen daarent n zich er van wentchen te bedienen tracht men het stomp te maken of kan dit niet geschieden dtn poogt men bet hem nit de hand te rukken Men gaat bij de regeering uit van een politiek tandpunt In hoeverre de dagbladen zich vrgelijk mogen uiten dat hangt af van de politiek van het oogauhlik Naar gelang de strijd meer of minder hevig is viert men de tengels of voert men ze met atrais hand De dagbladen moeten de heerschende politiek de politiek van het oogenblik dienen Wij echter wij verlangen een geheel andere wet op de drukpers zegt de National ZeUun Zij behoort Diet uit te gasn van een telkens veranderd staatkundig tandpnUt maar van een vast beginsel het rechtma NOTA lV Ijl al de nummers in den naam der inachrij vers aangrteekend zijn zullen d voorwerpen door den eeuen of anderen nunamer gewonnen naar de personen van t binnen of buitenland gezonden worden die door het lot zullen begunstigd geweest zijn de niet begunstigde zullen de lijst der uitgekomen nummers ontvangen Het is weldra twee maanden dat deze Maatschappij hare prachtige tentoonstelling heeft geopend en niettegenstaande vermindert de toeloop geenzins wij zien met genoegen dat gedurende de acht vtrledene dagen het getal der bezoekers tot over de 400 beloopt en men voorziet dal dit getal nog meer en meer zal toenemen wyl in tkoit de tentoonsteUing eene aanwinst van een zestigtal schilderstukken lal bekomen welke op zich lelven eene zeer merkwaardige vertiameling uitmaken Buiten een twintigtal nieuwe doeken van de vermaarde verzameling Suermondl zal men er nog vele van Breughel aantrelfen waarvan vier toebehooreo aan Z K H den Graaf van Vlaaadereo een uitgekozen Van Begeren toebehoord hebbende gelijk de raam zulks bewijst aan M den graaf de Toulouse groot admiraal van Frankrijk zoon van Lodewgk XIV en van Mevrouw de Moiitespan schilderstukken v in Murillo Ostade Bakhnysen Flink Kuydnel Vander Werf Van Dijck A en W Vaiide Velde renier Kubens niet minder dan vijf jonzalcs de vijf zinnen deze laatste werken komen voorts uit de verzameling wan M den liurggraaf de Bus de Gisignics gelijk meu weet een der rijkste van ona land H L0HMAN8 Bandelutraat 57 Leopoldi Kwariur U Bnuwl Vit Almelo schrijft men dd 16 Juni 1 Alhier te Tubbergen en in andere plaatsen wordtmen bezocht door mr A Heemskerk Jz zoon vsn jden heer i Heemskerk Az wiens taak schijnt te weren de candiiUtuur van den beer Insinger te verdedigen Alle recht latende wedervaren aan zijne welsprekendheid is men hier van oordeel dat zijnbezoek vrij overtollig is daar zonder mr A Heeinskerk Jz de heer van der Linden wel gekozen ofniet gekozen zal worden Of nu de heer Insingerzijn zoon naar Gorinchem heelt gezonden om daarvoor den heer Heemskerk Az te arbeiden zou iko niet weten te zeggen J O Maandag weftl te Groningen de voorjaaisvergade 1 ring 1823 gehouden van den Geneeakundigcn fnnd van Friesland en Groningen Onder de vele en ve i lerlei punten die werden behandeld maken u Ü alecbts melding v u de volgende de invoering vaii de pi dcmiewet op I Mei jl heeft aanvankelijk doen zieu dat ze ook ten aan ieii der koepokinenting naar verwachting werkt Het verzet toch tegen art 17 dier wet eii het terughouden van kinderen van de Behalen op lat ze oniiigeënt zouden kunnen bigven beeft zich in deze ttreken nauwelijki doen waarnenea Een grondig bewerkt rapport zette uiteen in hoeverre toepassing vsn art 29 der wet van ♦ December jl Staattblad ii 134 in de gemeenten van Friesland en Groningen wenschelijk schijnt te zijn De nood f zakelijkheid om onder het volk meer bekendheid te geven aan de bepalingen der gtnoemde wet en d t bg somatge BÜturen mttx rer en belangstelling mochten gevonden worden om in t belang der volksgezondheid de genoemde wet flink toe te passen werd eenstemmig door de Vergadering gedeeld De wgze waarop het doel het best zal kannen bereikt warden komt later ter sprake De mededeeling van hetgeen door den inspecteur en den adj inspecteur sedert de vorige vergadering was verricht deed zien dat het Geneeskundig Staatttoozicht in ons land oneindig meer zich bezig houdt met de dagelijks voorkomende belangen der volksgezondheid dan de meesten dia niet op de hoogte der zake j ijn schijnen te meenetf U i Uit Vlaardiogen Schrijft i i= i de LeU Ct i U De hayen bitdt thans weder een eigenaardig en hoopvol schouwspel aan Een tal van vaartuigen van verschillende bouw doch met dezelfde bestemming namelijk om te baring uit te gaan vult onze haven Van alle masten waait het dundoek en ieder vaartuig ligt op nieuw getnigd eh uitgerust op stroom of nog aan wal vastgesjord in geheel de stad hcerscht een drukte een levendigheid die herinnert aan de dagen van den hoogttea bloei der groote visscberij De aloude Buisjesdag de dag waarop in vroeger tijd geheel ile vloot in zee stak wordt thans niet meer afgewacht die klaar is steekt zee in zoodra weer en gelegenheid dat toelaten een aardige vloot it dan ook in zee en misschien reeds visschende zoodat de Ie 2e eu lie haringjoger ook zijn uitgezeild De vloot bcs aatdit jiar uit 104 schepen als 69 loggen H hoekeraen 11 sloepen Verbazend is het zooals in korten tijd het nantal loggerschepen is toegenomen het is dan ook een vlug en vaardig soort zeeschip hoewel de oude hoeker veel beter geschikt is voor de bewerking I der haring door de meerdere ruimte die zich aanbiedt De loggers kauuea ntbg rotsgronden ea gevaarlijke punten onder de SchotacBe kusten visschen plaatsen voor de koekers oabereikbaar die aldus verplicht in dieper wateren de aeiten te werpen een beter soort haring vangen maar bij kleiner hoeveelheden liet resultaat is dau ook dit dat de groote quantiieiten visch door de loggers aangevoerd veel lager pKjzen opbrengen dan de kleiilcre hoeveel beden door lie hoekers aangebracht Dit is dan ook de reden waarom hier een maatschappij is opgericht die alleen hoekerschepen voor de vangst tal bezigen Met dat al stijgen de maandgelden der zeelieden zeer hoog en verdienen de matrozen alhier biju het dubbele vau het loon van een bekwaam handwerksman Jammer echter dat an die meerdere erdiensten zulk ee i eigenaardig gebruik wordt gemaakt dat in den rigel nooit iets wordt gespaard voor den ouileu dag voor weeuw en weezen Zeker ton wat meer ont rikkeling daarop hoogst gunstig kunnen werken waut in aanmerking genomen dat een zeeman hier vun zijn tieiide of twaalfde jaar ter zee vaart en verder nooit met andere dan met zijn oonfrateis aan boord in aanraking komt valt het niet te verwonderen dat die meuscheii nog op zeer lagen trap van omwikkeling staan Ken zeeman it ex officio bijgeloovig maar het bijgeloof dat mea hier soms aantreft gaat al e perkeu te boven Een uitmuntend pi iii wvr l korieu tgil geleden door een staUgeuuut giopjwrd de oprichting alhier van een school ter opleiding van zeelieden Een dergelijke inrichting zou hier veel nut kuunen stichten De noodige oudersteuniug heeft echter ont broken Laatste Berichten Madrid 20 Juni De carlisteo zgn door Jun g os i in de provincie Lerida verslagen ze lieten i i doodeit achter Kr IS eene commissie geconstitueerd die belast is om biuiieii drie maiinden een ontwerp aan de hand te doen tot reorganisitie vau t leger Volgens geruohlen zon er ene ministerieele crisis ophniideii ziju Londen 20 Juni Ia het huis der gemeenten heeft de beer Kuield medegedeeld dat de regeering vernomen heeft dat Italië Oosteurijk eo Duilachlaud eene overeenkomst hebben geslotw tot ahehaSug der visitatie ran bagaadjfiju de grenzen De strekking de er conventie keuA4iit echter mei othcieel Aam o £ KlKZtïBS i uet Distuict GOUDA Nu ik dan geen nijs kan dragen Wil k I met den Kngper wagen k Weet dau woèr ik mg aan hou Uaar dat doe I niet met de Brauw 1 Deze toeh bedenkt t Vrinden I Hoort wei tot de DWelgeziiiileu Noemt zich wel Keht libcraal Kil de massa W ieaal Maar als t op een stemmen aankomt Dan is t of bü meestal opsomt Wat de Groene en Zwarte man Hem daarov at biaawan ktp Daarom zegt nn ook iëSümjaard Dank je voor die Broawerij Maar de T d van vreemden landaard Staat n nog de Brauw ter zg Kuipt dan nn eens met den Kugper Kuipt de ton voor vier j iar rastl Maakt bom da t6t tot e i uiferl l t s wel wat het best ons past f liedekieier Mijnteer Aangezien ik wel eens gehoord heb dat de Bedakteur van een dagblad dourgaoni veel weel of veel Ie weten kan komen en daarbij niet ongenegen is om anderen voor te lichten in zaken dia zg met altgd goed begrijpen zoo ne m ik de vrgheid U eene vraag te doen die zoo ik hoop U mij wel zult willen beantwoorden Eenvoudig wilde ik van ü weten wie de persoon is die uit Gouda row het bestuur der kiesvereeniging Koning en Vaderland de advertentie tot aanbeveling v n Mr de Brauw onderteekeut Die naam kan ik moor niet viuden noch m het Jaarboekje vau de 1111 van Góo och op de kiezerslijst zelfs niet in het bevolkidaUgister vau iuuda Tuch moet die persoon dunkt mg hier wonen diooiisGouweuaafs uit Gouda iets aanbe eoll en nog wel om iemand als lid van do tweede kamer te stemmen Zie Mijnheer de Kedaktear sints 1 53 ben ik behbndeiid en stemde steeds den candidaat van rKoning en Vaderland 1 omd t die kiesvereeniging zoo ik meende ook conservatief nam het goede oude behouden was en 2 omdat de aanbevclin van die kieevereenigiirg steeds onderteekend was door heeren die ik kende als kundig eerljjk en van veel invloed Met de laatste verkiezing en nn met de herstemming zie ik evenwel onder de aanbeveling eene naam mij en zeker vele Gouwenaars geheel onbekend Bestaan zal toch wel die man uit Gouda die voor niet namens het bestuur Koning en Vaderland teekent Woont hij soms te Woerden ta Haastrecht in den Haag misschien Is bij lid van het bestuur der Vereeniging Koning en Vaderland in het Hoofdkiesdistrict waar is dan dat bestuur gevestigd W aarlijk door die vreemde ondertcekening ben ik geheel in de war gebracht te meer nog omdat in uw nummer van Vrijdag de aanbevelingsadvertentie van Koning en Vaderland juist onder die van de R G kiesvereeniging geplaatst is en beide vereenigiiigcn waartnsschen alleen een streep loopt Mr de Brauw bij de herstemming aanbevelen l e R C vereeniging zal toch niet tegen de Bisschoppen gestemd zijn zooals Koning en Vaderland altijd en Mr de Brouw in 1853 Of is Mr de Brauw nu soms voor de Bisschoppen gestemdeven als de R C natuurlijk altijd geweest zijn Ikkom er rond er voor uit dat ik er niels van begrijpen daar por ook niet weet wien ik a s Dinsdagmijne étem zal geven Ds Knijper moet erg fijnzijn en dat ben ik niet doch ook slim eu dat benik ooï wel een beetje Mr de Brauw is nietvan de fijne partij dat weet ik maar zijne opinieover de Bisschoppen dot weet ik niet en dit tochzou ik gaarne voor Dinsdag willen weten want kijk Mijnheer de Bedakteur zoo slim ben ik dat iknooit van de stembus bl jf T De Beer Langerak wooiU Ie OudemUer en ia dett m kaai Over de tUiciofpen ke t de Heer de Brauw in jaren tija opinie niet gezegd iij i daartoe veel te ilim Il IJ zal er teel tceér gee vijand van tijn Red BargerlUke Stan d GiaoRiN ia JaaL Hcadrikje ouders A Smit en P de Hoog Coraelia oodcrs It lan der Kle en A S Jansen Oveil iDtli 18 Juni P van Scbaik 4 j M S E Welsehen I m 19 F Boicatraten SI j 1 Amesz 3 m Mevronw de Wed JAEGER Jolles betuigt ook namens hare Kinderen en Behnwdkinderen haren dank toot de vele bewezen van deelneming betoond bg het overip i tan haren Echtgenoot Gouda 21 Juni 1873 Gevoelig voor de menigvuldige en innige bewyzen van belangstelling en deelneming in het smartelijk verlies mgner onvergetelijke Echlgenoote betuig ik ook namens mgne Kinderen en Behnwd Kiaderen aan allen den faArtelnkatea dank A HOBNES GDuda 21 JauB 1873 De Wed va SCHAIK betuigt ook namens hare Kinderen en verdere Familie haren oprechten dank aan Heeren Bestuurleden van het kleedermakersfonds Toor d laatste eer aan haren Echtgenoot bewezen Goitda 21 Juni 18 73 Onder dat ksiegging root het gedurende 22 jaren in hem gesteWé vertrouwen verzoekt de ondergeteekende bij de aanstaande VERKIEZING van leden van den Gemeenteraad niet meer in aanmerking te komen Dr G P BüOHNBE Gouda 21 Jnnij 1873