Goudsche Courant, woensdag 31 juli 1872

Woettsdag 31 JulL f fl N 1238 1872 M GOUDSCHE jCOURANT Nieuws en Adverlentieblad m Gouda en Ooistreken De insending vaa advertentifin kan geschieden tot Mb anr das namiddags op den dag der uitgave Bevalhm van een Zoon B VAV ni R WANT geb Mftzelaar CkuJa 2G Juh 1872 Voor de vele bewijzen van deeUieming ondervonden btj het overlgden van mijnen eenigen Zoon JOANNES WItHEÏMUS betmg ik ook naniens intjne Ëc itgenoot en Kinderen mynen hsrtelyksteh dank F X vAm DE BEKGH Go 2i Mg 1872 De Sdiouwburgloge js geplaatst voor het Logement Dl Bomkin van den heer LAFEBER vooK ST LjXiHsra door het loonet lgezelsohap vaD den Rotierdamsclicn Schouwburg ouder dirrctie van ALBRBGT VAN OLLEPEN TOT OPFNIXG r HET TOONliEL W OS IMS DA G 81JULI ZU IS KRANKZINNIG Tooncel i iel naar het Iruitach duor Mr i H Bvrlaoe fNOÓIT VEETOOND GEVOLGD DOOR S MAASTKN IIIJISVIIOUW Ulgüpc in 3 Itcdrijveu oanr brt Hoojfduitscb DONDERDAG 1 AUGUSTUS e Vrouw oii üc City Ttf4EiK tt ipl Nk HetlnTveD door Cmabl Bfucii PFi ifUh GEVOLGD door 1 qf m VoOBDSKLUiN VA tKNE eOEDK OpVOÏDmO I UlyifKl met Zng in 1 IMigf Aanvang ten 8 ure PRIJZEN DEK PLAATSEN 1 Rang 1 49 2 Hang f 0 99 3 Rang f 0 70 4 Rang f 0 40 10 AttonncmentBkaarten 1 Rang 10 A Het Bureau tot t bespreken van plaatsen a X Ct is dagelyks geopend van 10 tot 3 ure Nieuw Bessensap mmmvmmi Citroen Limonade Bij de Wed A van der EI EIN Sz KERMIS De Wed A C SCHOUTEN heeft de eer haren geactiten Begunstigers te berichten dat aö efliie ruime sorteenng Galnutciini en Kiiii er$ cel ocd ontvangen heeft Zjj beveelt zich in ieders pinrt minrnam snn Ó evztiagd te huur T eu NOVEMBER a s voor een klein gezin en fatsoenlijk wel ingericht goed ge gen HUIS met mimtem vier kamen Adres met ftameo brieven rfnder letter O P am den BoekhanilelaurP C MAAS Je te Gouda Tegen 1 Augnstus a s verlangt men te haren EEiM tt AMKlt Ketst ongemeubileerd j Brieven jramo ouder letter 55 aan de BoekkmUelaars J vw BENÏÜM in ZOON te Gouda TIVOLL ZONDAG 28 JDLIJ 1872 Matinee cii Solréc Muslcale door de Mainzer Kapel des namiddags ten 12 j en des aronds ten 6V2 ure Entree s Namiddags 15 Ct in vefteering 9 Avonds 25 Wed VAN 80LINGE C O O iSIjBÜoëo van GOUDA brengt zgnen geëerdeu Stadgenooten ter kennis dat hg met zjjne zindelyke wel ingenchte Hnteder en VVaCcIkraam is geplaatst de eerste van af den Korten Tiendeweg H j hoopt even als de vorige jaren met een talrjjk he oek vereerd te worden daar hg overal met een talrgk b oek vereerd werd Hg hoopt en wenspht dus ook dat r ne Medeburgers hem ook dit jaar niet zullen vergeten daar hg alles zal aanwenden om LEKKERE BBOEDEKTJES en WAFELS te leveren Beste boter Tweedoijjii 15 C ts Bestellingen voor Wafels wordan zoo spoedig mogelgk bezorgd Zijn naam is des avonds door Gas verlicht J Ken GROOT Gevraagd pakhuis met WONING gelegen aan het water Adres met ojigaaf van prjjg en ligging franco onde lett A bö den Uit gever dezer Cou rant DE NIEÜvra lïËDiRLANDSCHB SPAARBANK Singel over be Klooaler X 18 Anuterdam Opgerigt met het doel den arbeidenden tand eene tot na toe ongekende voordeehge gelegenheid te openen hunne Spaarpenuiugen op schede wgze te beleggen Maakt bekend dat door haar als Agent is aangesteld voor Gouda en omstreken de i Heer G H006END00RN J wouetide Varkeusmarkt wgk M n 179 bjj wien odjt aandeelen van af 1 tot ƒ 50 te bekomen z jn m de Vereeniging voor den boaw van 1000 Burgerwoonhuizen te Amsterdam e Directie I Yxé BALMAEL ZWARTE Bj vermagering algemecne ligcliaonis wnkte na eene doorstane ziekte bg gestoorde 8pgsverteenng gebiek aan eetlust en m t geheel bg alle I mangk walen is het JOH AN N HOFF schb I MALZ EXTRACT een volgens duizen den getmgsohnften van doktoren en geuezene gabruikers onwaardeerbaar middel de gestoorde organen weder I te regelen het bloed te hernienven I en daardoor de verlorene krachten te herkrijgen Dnizende atteiten van genexene bekende personen en van hh doctoren en chefs van lazaretten zgn I in origineel of gelegaliseerde afschriften ter inzage aan het Centraal Depot Bloemmarkt bij de Stilsteeg j terd i I Prijs 1 fl 45 Li e fl 2 20 zonder flesch en zonder vracht Te G uda I bij J C VAN VREÜMINGEN te PKoerden bg HENRI J van dbn BERG Groot Vocaal en InstriinicBtaal op VRWDAO 23 AV Vmm Ï832 MATIJf B ten 1 ure S0IBÉB ten 6 ure in de Sociëteit Ows Gbkoïok ie Goiida onder leiding van den Heer JACOB KWAST Sta s Muziek Directeur met medewerking van het volledig Park Orkest nit Ameterdam I ongeveer 60 personen Directeur de Heer W 8TÜMPP een koorpersoneel van ongeveer 80 zimgen en zaïpgerassen alsmede van de Heenn JACOB KWAST nit Leip iff en JAN KWAST mt Tiel B De Matinee en het eerste gedeelte der Soiree harmonie muziek zullen plaats hebben in den Tuin bg ongunstig weder in de Zasl aldan strgk orkest De Commissie tot regeling van voormeld Concert beeft de eer voorts bekend te maken a dat npg eenige dagen inteekenlgsten voor gemeld Concert te dezer stede zullea circuleeren ft dat tevens in eenige Sociëteiten te Gouiü Woerden Si iootihoren en omliggende plaatsen iutot kenlgsten gedurende slechts 14 dagen zgn nedergelegd e dat de entree aldus is vastgesteld voor de leden der Sociëteit OjB Qkhow met hunne Damess u $ i$t 1 bij mteekeningl voor de Matinee ƒ 0 40 per persoon voor de Soiree 0 65 voor de Matinee en Soiree 0 75 2 buiten inteekening voor de Matinee ƒ 0 99 per jpersooo voor de Soiree 1 49 p j voor de Matinee en Soiree 1 99 d dat de entree voor niet leden dier Soci is bepaald ƒ 0 9ff j ef pinboB bg inteekening t voor de Matiu voor de Soireevoor de Muting en SoirA l 5 buiten inteekening voor de Mating ƒ 1 75 pet peramMi voor de Soiree 2 50 voor de Matinee en Soiree 8 50 e dat de inteekenlgsten na verloop van 14 dagen sint lieden definitief xnllen worden gesloten De Commitêie H J 6 FURSTNBa Gouda 27 Juli 1872 Mr P J SNEL U VAK PB VELDg De dndergeteekeöde 0 WOUT ftz gw ft aan zgne geëerde begunstiger hiermede kennis dat hg z jne Brood en Bo chnitaffaire met ingang van 1 Angnstns a s heeft ovetgedjan aan 3 KROMHOUT elke dat vak reed óngeve r vgf jaren in Gouda heeft nit eoefeMl Dankbaar voor het genoten vertronwen ïf veelt hg zjjn opvolge in UEd gantt aan rMB OhSit 1i rw§z1ng nM Wt iteide kennisgeving neem ik da vrg id mü Wee elgli opvolger vw den heer C WOUT R hdrtégenoemd aan te bevelen de verzekering g vende dat ik mg het gesehonkea vwtionwao door goede bediening steeds zal trachten wiia dig te maken J KROMHOUT Goud Drak nu A UrukiiM De uitgOTfl dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG Ln dê Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per dne niaand i is 1 75 franco per post 2 BXnTENLAND Bullenlandscli Overzlctl I e FranMlie National Verjiwleriog hrelt Vrijdag bet grbeele wetwatwerp betreffende de Uneven af fdMudcld en dit mei SU te en ttS ateiaaen goedgekeurd Ook de drie laattte Men rnu dea StaaUmad t JD tKnoemd en er bestaat derhnive hoop dat de cittini UI deie week tal kannen worden gesloten l e leden worrfru Irouweos het tten moede Don deritnjt moeil de diKusiie worden verdaagd omdat ket bleek dat er geeu genoegzaam nntal leden wu tm te kunnen itcmmeo De beftroutingscommiHle is berJg het bni rt U besnoeien en vcdgeos den correspondent nu dé d jnpidiuux ongelukkig genoef begonnen mei 2 800 000 ft t tOinffn mM ket tMMlaO Mi iittolU qC l XirnotiBg van Baitenl E k i is een beiaiti Mg MMgeatefd van SS 0 000 fr Van PUqi qjn troepaa fgeamden naar de kolendiitric en b j Il nain waar ongeregeldheden hebben plaats gelmd Ongeveer SOU mijnwerkers wilden eenige werklieden beletten het werk te hervatten in hel laarep gevolgde gevecht lyn twee of dneperso uen door het vnnr der troepen gekwetst Thiers bet ft ds autoriteiten aangeschreven om alle oogere geldbedefl met de meeste gestrengheid te keer te gaan l e myiiwerkiTS te Aotin weigeren deel te nemea ann de erkstakrng hun Joon is veertien dagen geleden verhoogd l e Ouitsohe Keizer heeft VVoensdagraiddag na een badkuar van vier weken abchcui genumen van luns en IS daarop mei een extrstreiu naar Coblentt ver trokkm Zoowel by hrt badbuit als op het station was een tolryk publiek bijeen om Z ii een vaarwel toe te roepen menigeen dacht terwijl hy kwistig bloenen strooide langs den weg aan het vertrek in 70 hel begin van den bloedigen oorlog De Keizer heaft geoegd dot hg bet volgend jaar weder te Ëms hoopt t komen Den 1 deur heeft de pol tie te Berlyn oflScieele mededeehiig outvangen dal sich dien dag aldaar een choleragrval had vooigrdoan Pc lijder jiide ren arbeider is aan de ziekte overleden Omtrent het cholerageval te initerburg wordt thans nader genield dat de Igder langz iaffl herttelt eu dat er zich tot en met 22 deter geene verdere gevallen hebben voorgedaan In het Kugelscbe lagerhuis had Donderdag de bebingrijke interpellatie pliiats omtrent de beruchte verk siin S Haeatie U Galway welks etgenlgk zooal de evanrdig ile der Dnblmsche nniversitrit de heer Fluukett terecht opmerkte ueerkonl op de vraag Poor wie zal Ierland geregeerd worden door de wetten of door de priesters P Zooalt te verwachten wat ontbrak het eveoBin aan tprekers over die teedere quaestie als aan hevige aanvallen op de eerlykheid von den rechter Keogb aan wien de lerlykite hoedanigheden weiden toegeschreven Boadom den iiiterpellant Butt die het vonnis door Keogh geveld pertoneel partydig lohnndelyk noemde en daarom diens afzetting eiachte en den procureur generaal Coleridge die op waardige wyze aantoonde dat de noüdige gronde onilirakeu tot het in staat van beschuldiging stellen viin genoemden rechter schaarde zioh een aantal meer of rjiln vin minder hartstocktelyke beatrjiln en verdedigers van Keogh Die ApKewoódei heid vin de meeate sprekers beeft niets bevraeadenda afa aen bedenkt dat in geruinen tgd gs soo teeder inogstuk waarin eveateer de politiek als de gddadHatt belrokken ii in het Parlement werd behanddlL Hoelang de stonsochlige MMtten ook geduurd bodden en hoeseer lelA üitam er op aandrong een einde aan dien str d te mal sy leidden tot geen bepaald resultaat ea met 4 fbomen besloot de ver gaderiug nog eens opdezeMifa Uestie terugU komen De telegraaf deett ons t orerwinningen Oiede op Carlistitche bendeai jVver deo moordaanslag op don kouing lekt na iiati uit zoodal men vermoedt dat het met dit p i è w lal gaan als met dat tegen de moordenaars van Ma a a w dat bet in de dooi cal worden M S sommigen vertellen U Madrid publiek dU A awslag gefingeerd II eo nieta anders gewent ëk MB politieke aa Juarez wiens oVWUden aan en beroerte op den $ dezer de telegraaf om medcjaelde was in 180 uit behoeftige nadert nab Osjscain Meiu geboren HS wydda neh aan de raófateo ea begon yoe politieke loopbaan u 1833 als lid van tWetgoeud Lichaam In 1846 werd by lid van t Mexicoaniobe Congres Toen in 18S3 de rIeriOBle reactie onder den President Santa Anno optrad werd Juarez met nog andere Liberalen gebannen Ouder Sinta Anna s opvolger Comonfort koerde hy weder tenig en werd Minuter van Justitie In 1858 na Comoofort s ver jaging nam hy den Presidents zetel in hy werd ediler dank zy de tegenwerking der geestelykheid eerst in 1861 formeel geciiist illeerd Onmiildellyk wi kclde hy ziiih loen lu een twist met Engeland Frankrijk en SpanjV door nl alle afdoeningen aan vreemde schaldeisdiers van den Slaat gedprende twee jnren te verbieden Engeland en Spoiye nepen de strydmarhten die zy reeds in Mexico an wal hadden gelet terug DOoh de Fiantcbe troepen Urven en bestreden Juarez totdat t hun gelukt wu om m 1864 deo aartshertog Maximilumo tot Keizer van Mexico te kronen Men kent het overige van de geschiedenis Maxundiaan werd verslagen viel duor verraad in handen van Juarez eu moest m 1867 zyn korte en droevige heertcbappy met deo dood bekoopen In October van hetzelfde jaar werd Juarez tot President herkozen l u hy behield die waardigheid tot aan zyn dood GoijPA 30 Jdli Naar wb vernefflen zal ia de volgende maand alhier eene byroudere tckool mei uitgebreid lager onderwyt voor B C kinderen geopend worden Zaterdag werd de tent onstelling alhier bezocht door 200 Zondag door 260 en guteren door 100 personen Zeer gaarne werken wy mede om het onderstaande billet dat dete ddgen verspreid werd meerdere bekend heut te verschaffen MEPEDüRfiERS Met ons hebt iy ontvangen de Aanslag Billetten voor da Greaeente belasting ADVERTENTlfiN worden geplaotst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar phtatsruunte Afeonderlgke Nonunero VLU CENTEN Een zeer klein gedeelte van u e verdiensten wordt voor de stads Los gevraagd Zeker meer dan de helft Binder dan hetgeen gy vrorgerWtnlitetinden rara van belasting op het brood eene bdosting die by den oauvoogvan hetjaar is a imcbolt Daann betaalde lader inwoner van GoadSt groot en Vleia door elkander gerekend aintteni 1 per booU alioe een gemiddeld hoitkouden aan vrouw en drie Ida deren minateaa 10 s joorlyks Vergelyk na daarmede ntr Aaaslag Billtt en doa zult gu bevinden dat gij wel verre van benodaald ia kooge uiote zyt bevoordeeld geworden Aan de broudbeta ting betaalde ieder hoitvoder ongeveer twintig centa t weekt jag die twintig cents nu eenige weken weg en g suit zien dat gy met geaak uw aanslag beUlen kant £ n waarom u de belasting op het brood a eaiAoft Alleen in bet bklang der arbeidende klasse Dery ken hadden die gaarne behouden Akax zy ben zeer ataig drvkte De tieaaahter der bdb kkeii en recht vaardigheid deed dien drmk verdwyoeu De arbeidienite klasse die daoreabovHi oner braod verbruikt dan djé iiet meer sardache goederen geiegenden beiaaldje f l oo evenredig veel awer en dootoa moest die onrU rjardigheid ophouden Die belastin nwel bracbt ongeveer iartif M ie d j Memt soa itodt kaa op Een notunrlyfk gevolg barer oftchoSng it olioo dot eene andere in are plaats moest komen en daoria betaalt nn de amtiarhtinian gesteld dat ryne verdiensten iOO per jaar bedragen 9iechts 4 30 olzoo 5 2O Mtiukr dau by vroeger door middd van debelosting op het brood aan dr gemeentekas betaalde Is dat nu met billyk en wordt de arbeider door de e re eiiug met leer gebaat En waarom moet belasUug betaald wolden Voornamelyk om te voorrien in de kosten van het onderwyi het onderhoud vou ttraten en bruggen de itraatverhobtiiig de vourzieniug lu het lot an arme en ongelukkige weezen de erleeuiug van genezing en hulp aan arme zieken enz enz Ueniet van dat alles de ambocbttman ook niet en zal hy wieni hart op de rechte plaats iit iet gaarne iets daartoe bijdragen Ons dunkt met liefde en wanneer hy het boventtoaiide in ernstige overweging wil nemen dan vertrouwen wy dot ds Aouslag ËiUettan zouder gemor zullen atrangeu en betaald worden H medeburger em ielaiiuf beialenée incmer KM Gouda Het stoomgemaal S I van Nooten te Haastrecht nadert zyue voltooiing Tegen het einde dezer maand of het b4pn der volgende zullen de ketelt van re geering ege beproefd worden De ingenieur in het 2de ditlnct voor het toezicht op hel stoomweien beeft van den Minister van Biiinenl Zaken reeds aautchryving ODtrangen om op het eerste bericht van het bestuur van den Hoogen Boe enm achter Huoatreoht de proeving t doen plaats hebben Ds Th J van Stiprinsn Lnisciut te Sdierpenzeel heeft voor het beroep naar Uuilewater bedankt Door het Kietcollega der Herv Gemeente te Schoonhoven IS t predikant beroepen de beer O Ilingnalda te l oorn p jE Uit Leiden wordt gemeld dat de beroemde sterrekundige professor Kmser is uVerledeu