Goudsche Courant, vrijdag 2 augustus 1872

4 i P IL VANHEES CONFISEUa PATISSIER KLEUWEG Van af DONDEEDAG en verder gedurende de BJ IS gel enheid tot het gebruiken van Sociclelt 0 S GENOEGEN Boelekade te GOUDA v 3 DONDEEDAG VEIJDAG ilATEBDAG enZONDAG 1 2 3 en 4 AUGUSTUS 1872 des namiddags ten 1 are en des avonds ten S j nre f T GROOT VOCAAL en INSTRUMENTAAL te geven door het lieroemde Muziek en Tooneelgezelsclmp onder Directie yan den Heef Carl Pflaging Up bovengenoemde avonden ten elf ure eil niet zoóala op de AfBclies staat te 8 uren Zondng Middernacht BUITENGEWOON PRACHTIG VUURWERK vervaardigd en af te steken door den Heer P L VAN DER BÜRGH mmBEmmmmmm op DONDERDAG den 8 AUGUSTUS 1872 gevolgd door een des avonds ten 6 uren voor Kinderen van Leden Toegang vrij V Een Lid met eene Dame ofeenzgner Kinderen heeft altgd vrijm toegang Niet Leden s namiddags 30 Cts en avonds 60 Cts en op den avond van heii Vuurwerk Ö9 Cts entree Kinderen beneden 18 jaar de helft De Programma s zullen intyds aan het Bureau verkrijgbaar zijn LOKAAL JIVOLI DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG en ZONDAG dén 1 2 3 en 4 AUGUSTUS 1872 i atinée m Soiré iMiisicalc door het gunstig bekende Geselschap Heeren en Dames ouder directie van den Heer Aanvang des middags ten 12 en des avonds ten 8 ure VBU ENTREE Wed VAN SOLINGE Co Theatre des I ouveaulés Ilondeii CU Apcn Tlic lrc oxuEii uiBfxrriK van A WERY staande met de elegante loge sehuins over HET UuitTKUIS DondM dag EERSTE VOORSTELLING De Directeur bericht het kunstminnend publiek dat hij dit jaar voor het eerst op de Kermis alhier is gearriveerd met een uitmuntend gezelschap ACROBATEN KOORDDANSERS en PANT0MIMI8TEN Ook bevat dit Theatre een tal van viervoetige artisten gedresseerde HONDEN en APEN Dageljjks twee voorstellingen de eerste te 6 uren voor kindereu en dienstboden en te 8 ren de Avondvoorst iliag ANTOINE WERY RegitteW Directeur De Schouwburgloge is geplaatst voor het Logement DB RoMsra van den heer LAFEÜER VOOR STEXJLI3iTC3 dour het 1 oonvelgezeliicha vnu iten Hollcrdamscticii Schouwburg onder Iire tïe ttn ALBREGT VAN OLLEFEN TOr OPENING VAN HET TOON EEL WOENSDAG 31JÜLI ZIJ IS KRANKZINNIG TooDPflf pfl nnar het Krsuseh door Mr J H BviLAaE nooit vketoond oüvolou door S NAASTEN IIIJISVROIJVV Uhj peJ iu 3 tiedryveo uaar bet HoogduUsch DONDERDAG 1 AUGUSTUS De Vrouw uit de City TooDeUs H l m 4 Utdiyvco duur CuAifU Uiitcii l ii irFbii GEVOLGD DOOft A 01 DE VOOBDEELEN VAÏ KENK GOEDE OPVOEDIHG Ulqipd met Zipg in 1 Bnltyf Aanvang ten 8 nre PRIJZEN PER PLAATSEN 1 Bang f 1 49 2 Rang 0 99 3 Rang f MO 4 Rang 0 40 10 Abonnementskaarten 1 Rang 10 Het Bureau tot t bespreken van plaatsen it 10 Ct IS dagelgks opend van 10 tot 3 ure VüüFhcfeersniiMUEHLANir GROOTË IPODROM GYMNASTIEK onder Directie van de familie HART ACROBATK GYMNASTIEKE en KOORDDANSERS w rin ea uitmunten de buitengewone werkzaamheden van de VLIEGENDE MAN welke in een sprong 80 voet ver zal springen jlednrefide de Kennis alle dagen een voorstelling van 6 tot 8 uur Standplaats ACHTER DE WAAG eerste voorstelling WOENSDAG Let wel Zonder Concurrentie NIEUWE TENTOONSTELLING VAN KDNSTPHOTOGRAPIIIEN onder den naam van COSMORAMA in verbinding met PANORAMA van L XHAFLAIRE Staancfe hoek der Markt en Hoogstraat Voorstellende de gebeurtenissen van 1870 en 1871 te Parijs voor en na de verwoesting verder Opera s Bals Balletten Pantomimes Comieke Scènes enz zooals zy op de grootste Theatres werden vooi jedragen Het is hetzelfde Cosmorama hetwelk alhier over twee jnar zooveel bijval vond doch thans geheel vernieuwd Prjjs der toegang 10 Cent Met de beweegbare dozeb met zitplaatsen 25 Ct TentoonstelUng rAN Goudöche Oudhejdön i B te GOUDA De COMMIS voor de TENTOONSTELLING bericht by deze 1 dat de dag der bijzondere bezichtiging te gen entree van 50 Cents de persoon met toelichtende verklaring van Commissarissen bepaald is op Maandag 5 Augustus a s des namiddags van 1 tot 4 unr 2 dat op dien dag de Tentoonstelling tegen de gewone entree slechts van 10 tot 12 aur des vpormiddogs zal geopend zgn dat geene voorwerpen ter inzending aangeboden mee worden aangenomen 7 dat van het te last ingezondene n afzonderlijk bUd voor den wegwijzefytm worden gedrukt en daarby voor denzelideu prys worden verkrygbaar gesteld dat later zal aangekondigd worden den dag 5 waarop den Leden van de AmbachUttandsvereeniging en anderen vrijen en den werkenden stand tegeh verminderden prijs toegang zal worden verschaft Abonnementskaarten op naam gesteld a doorioopenUe Toegang verleenende xgn Tin afaf Woensdag s s aaa het Bureau k f t verkrijgbaar De Commistte Gouda 30 JnU 1872 V Standplaata tegenover Arti LëgL Het geëerde Publiek dezer stad en omstrekenheb ik de eer hierby te benebt datjikdagBlyks ten toon stel het v t f lOjaarenSmaalidftiidttr REÜZENRINIX 300 ponden zwaar en S voet groot Een natnurwonder dat zeker eenig in de w0reld mag genoemd worden Ik rtd 10 000 Gulden premie aan dengeen die in staat is een gelyk Kind van die schoonheid zwaarte en kolossaalheid daar tegenover te stellen Daar dit Kind bet wonderbaarlijkst heeten mag vau al wat ten toon wordt gesteld en het voor elkeen van het grootste belang moet zjjn dit eenig en alleen in de wereld biestaand wonder te zien zoo wordt een recht talrijk bezoek gehoopt en leHod Prijzen der Plaatsen Iste Rang 25 2de Rang 15 Cts Nu kan elk dat wonder zien LE T WEL KunslblazeriJ en SpinncrU staande op de GROOTE MARKT tegenover het HERTHUIS Het kunstminnend publiek wordt dit jaar in de gelegenheid gesteld een bezoek af te leggen in eene KUNST GLASBLAZERIJ waar men alle voorwerpen ziet vervaardigen sooals Scheepjes met wand en zeilen Wagenties Bootjes Spinnewielen met den glaMdraad er p groote en kleine Pypjes Glazen draden van l r el lang m meer andere voorwerpen Entree Ie Rang 40 cis 2e Rang 2 cfei De Tent is fraai ingeritht en met gas verlicht H MEIJER Directeur CORRESPONDENTIE Het stak tsn N N wordt xoo ipordig mogelyk frepUatit Zijn wenk etl in naowgezette overweging wurden genomen Het ingezonden itok van Heenige Aannemers en TiamerIwEen ordt zoo spoedig mogelgk opgenoniea De I prys oor den netst versierden gondel ii behnald door de heeren Teeling A v Ksedt Dortlandt en H Dortlsnd üe 2 p rijs bij den Boi iwed trijd bedroeg ƒ 7 50 Goud Druk MO A Bnokiiiu 187a VrUdag Z Angtistas N 1239 OüDSCHECOURAIfT IVieuws ei UvtrieBlieÜJ m Goida eo taslfete redieoat onbraikhaor bevomba ea ter zyde gelegd werden terwgl de heer Falk aiotwe voordrachten voor de volgende zittint toezegde Inlusacben ia date fpaeatie ia deo Bgksdag ter sprake gebracht eo op voontal van dm heer Volk eene resolutie aangeoomen waarb de njkskautelier aitgenoodigd werd om wetaontvergtn hetrefleiide het verpliclite burgerlijke huwelijk üfi de itgiatera vso den burgerlijken tand bg deo Rjftadag in te dienen Ue Bondsraad beeft vóór de vai ging alleen het besluit genomen die resolutie ia bttdao van eene commissie ta stellen ten einde daarop f dienen van bericht Opmerkelgk is bet dat men laUt in de Pruisische regeerinpkruigea da goedkeocfac der laaolatie door den Bondsraad reeds on aarseh k sehgnt te achten Terwgl men tot dosrer van oordeel waa dat de invoering rao bet verplichte bugcrigke Iwwelgk langs den weg der laodswetgevialiiiet wel iMgelgk zou zijn met bat oog namelgk op Eët Praiaiaoha Heerenhuu wordt thans integendeel be end dat de zaak door de Uiidswetgeriiig geregeld ofboort te warden Hoe dit zg de Proisiao i r geering kan tick er op beroe wn dat bü de tegcMoocdige wettelgke bapa ingan s huids beUng Moefte eane apocdige ea afiiueude regeling dezer aangffaaenbeid vurJereo In het grootste gedeelte vaa 11 Praisiscbe grondgebied alleen den lioker BijuMtar Bitgezonderd fungecren de geestelgkea ala aMt aareo vaa deo bor erlgkeo stand zg honden gifkalgke regiatart dit tevens voor den staat als r gi Vs vau deo buigerl jken ttaod gelden Voor ie inan ing van een kind in bet geboorterrgister wordt da Voorolgaande doop verviachti in geval van WBigeri of renunin dtr ouj r worden ran wege hetoMoboH gezag dwaogafl len teien h 7iJA I tUoT I Waren deze atemmen alechta op twee personen I uitgebracht dan zon ieder er ruim honderd hebben gehad en dus de heeren de Graaf en Samaom buiten de herstemming zijn gekoOKn De eenige csndidaat waar Kminf em FaJertaitJ eenig sncces mede bad is de heer Snnisom en dan nog wel door de verdeeldheid van anderen de andere kreeg slechts 30 stemmen En hier is geen verdeeldheid de oorzaak het proceavsrbaal ligt daar om het te bewgzen dat geen ander conservatief meer dun 10 stemmen kreeg Zgn voor die verecniging de sohoone dagca toau voorbij Z U beeft o a benoemd lot i laiteoaot bij bet i reg vesting artillerie den kadet L C Ugxbooru Kennisgeving BUROEUEESTER en WETHOUDEBS vtn Oottdji brencan t r liennis van dr Ingezetenen dat de REKENING van de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente over het diens aar 1871 roor den tijd van veertien dagen op de Secretarie Ier lesing van een ieder is nedrrgelejtd waartoe gelegenheiil wordt gegeven op alle werkdagen tan dea orgens ten tim tot dea oaaiddaga ten één ore tcrwyl bovendien tegen betaling van koateo abebrift dier Uekeoing kau worden verkregen Gouda den 31 Jnlg 1872 Btugemeester en Wethonden voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dboooi kkveb Fobtuun van UeHgek Uzenoookx De milieieu rerlofgangers in deze provincie die op den 13 en 22 Aug e k onder de wapenen moeten komen bebooren voor zooverre zg zich niet rechtstreeks naar hunne corpsen begeven te s 6nvcnhage te worden vuaameld op Öinsdag den 13 Ang a s iu de Koekump des voormiddagsten 9 ore de miliciens vau het Se reg inf beiteaid voor VÜMiogen eu Middelburg en di van het Se rrg int best e m d voor Bergeo op Zoom des voormiddags ten 10 are de miliciens lau het 4e leg int be aoKi voer Gooda aa LcH i k voormidd ga tea 11 ai de overige miliciens der inf en op Donderdag 22 Ang a s ten U i ure voormiddi aan het gaboew mu fa t paar bastaar si de mUieitoe van d vesting artiUcrie re i ïenTi r se ïa W d z j r TT F KSr A alleeukerkelgk n onleii Bg dez u sUnF belanghebbenden geb cht voor den Jienatder wetgeving khoeft het geen beloSg w lk eene l l T t i de raken v den buTrer i i l r BUITENLAJfb Biltealuilsct Vvenilclil nok gFKii oeloog welk eeni algemerne verwarring in de raken van den burgerIgken stand de acborsiog van een biaachop lu zgne ambtaverrichtiiigen te weeg zun brengen Aan de Augsbttrger Allytmeiiu Zeitiuf wordt uit Rome fan den 23 Juli ge cbicven Een zrkere heer Jacques geboren Fransi hm lo voormalig Bene dictijnermoonik eu thans Currespoudeni van t mrn en andere ultramunliuiusche Franscbe djgblaJjfii is hier in hcobtenia genomen dewu l hg verschrideo uren vóór dot de aanalag op het even van den koning Amadens van Spanje had plaats gehad aan het telegraaf bureau was komen vragen tA er geene bericbien van zoodanigen aanslag ontvangen waren Hg heeft een langdurig verhoor ondergaan over welks reaal taten nog niets bekend is gewordeo j mv ui u lea aaspimnt iiigenieurs Deakuudigen Nederlanders van geboorte uf door naiuialisatie in hrt bezit van een diploma van civiel ingenieur verkregen aan eene van s rijks iusiellingen die genegen zijn zich als zoodanig bg den waterstaat en de burgerlijke openbare werken in Nederl I iidic te verbinden kunnen zich tot en met ultimo Aug a e tot liet deel nemen aaa een vergelijkend onderzoek bij gezegeld requeat tot het dep van koloniën wenden Het Hoofdcomité voor een bnldeblgk ter nagedaehteaia ran m J U Thorbecke heeft een circalairé verspreid waarin hut mededeeliiig dort van de bealuitee du ia de vergadering run vereerders dd 17 Juli genomen zgn Nu door en algemeene vergadering is beslist waarin het huldebigk ter nagedachteaia van m J U Thorbecke besbian zal zegt hei Comité vervolgma is de tgd gekomen om door het inzamelen van gelden de uitvoering van de genomen besluiten mogeIgk te maken Dat werk wordt dua aan de bgzondöv bëhartigiug on uelHiUeiide medewerking dersubeummissiéu aanbevolen Daar bet HooUcomilé moeiiqk eenige uitvoering zal kunnen geven aan de genoaaeu betluiten vuur het weet over welke middelen het zal kunnen boechikken zou bet gaarne binnen eeu niet te lang tijdsverloop eeuige opgave ontvangen van de bgdraden die reeds ingezameU zgn of waarvoor geteekend is Of uitnoodiging van het Hoofiloomité beeft de heer H ïf De Vries agent vgn de Nedcrlanaobe Bank te s Hage zich welwillend bereid verklaard de Ainotiën van thesaurier te aanvaarden Bg deze circulaire is gevo een uitvoerig vetslag van de vergadering van 17 Juli De eynode der Ned Herv kerk heeft zich dezer dageu met eene belangrijke zaak bezig gehouden De synode van het vorige jaar had aan de synodale commissie opgedragen de herziening van het reglement op het examen ter toelating tot de Evangeliebediening Een ontwerp daarvan met eene memorie vau toelichting kwam ter tafel De veigajering wai van meening dat vóór de behandeling der enkele artikelen van dit reglemaiit eerst de traag moeat behandeld warden Zal er een algemeene examencommisaie ztjnP omdat het antwoord o i deze vraag Itt FnuMeke leening is zoozeer aan de orde van § m dag dat alle roUick oienws diardoor op den ebteignuid gedroogeu wordt De guuaiij e verwachtiog dia mail van dcu uitalag koaatanie is üat teJenigtalaid Eau Faryaefaa rtmaipag Vaa baakien waaronder Botkacliild en eveneens de ErsiiadiUal landaclie bank haddeu aangeboden om de leeuing dleen over t oasen i waar meo aekar waa na den gocdoi aitaia wiié dit awihad BaliisH k tttmh gcH ia Fraakrijk leM ao ook in dao vreMMfe noest door de belaugr ke redaetie der inschryvingen geconstateerd woideo boe r k eo koe machtig Frankr k nog is na ai zjjo wederwaardigheden uecgrers der inscliryving klinkea dan ook abeUchtig in het gvheel M voor ruun 41 ndlianlen ingeschreven IJe ededeeling van dezen rmssendeo uitslag die dertiruaual neer graft dan gevraagd werd lokte in de ilaiionale Vergadering eene levendige toejaiching uit Iu Vottingbiua is verleden week een vgftigtal lieden bgeau gekomen die ziub Miven aan bet pabliek krbWn ruorgruteld als de federal ComeU of Uu Inttmatmiat Juociatiu Voor hen die soms bevreesd tyu dat de luiematiouale de bestaande maatacbappg tot den froad sloope laj ie het merkwaardig ta verna MO wat dit purleaeut d t Engeiacha dema agen be GODDA 1 AionsïDs en nïZZ J f fe i g bazoobt door lïO en giatcren door 140 personen Na do lezing an het procesverbaal vu den uit w no dTtZSd W o kt wg nog üe volgende opmerkingen u oor de vocture bee IW MhMJ liOarnten Ji i den ueo toa de beer Gaadvaarder buiten de herataa róï 2 Lr kngen n l e l dW r t Ier iHecbt 84 M ttLT i riJ i Ie nieuwe plm t n n i f gel jktgdig pbuits grg pen want dit is in bet nadeel der aiemmiiig Ovar toJr i en consigne gatcmd nï ee ft dit stemverbrokkeliiijr Uok bier is de verdeeldheid der liberalen wetlervoor een groot gedeel e oorzaak der nederlaag 1 heer L P Hoogendgk kreeg 91 stemmen G J S Zgnen S7 V C M Borïteegh 50 II II K Jonker 14 211 stemmen 1 r ken en verklaoid heeft De Satmrdaf Jlenew meent deze aaaoeiatie de ter van een veislag in de fuwi niat waardig nas doch bet blad vergeet dat er voor ongezonde bej iiiselen en theoriën die vaak een gevolg zgn lan onbillglchedeo en onrechtvaardigheden welke een deel drr mantrcbappy te Ig ilen heelt geen beter en krachtiger gcoi esoiiddel is dan publiciieit Hoe belaokelgli en unv r taiidig ook de meeate argumenten der demitgm ru te Nottigbam lyn toch moet men in het oog hou len dat iij de aandacht veatigen op leemten en gebruken dia ieder waar staatsman ieder vriend vin het volk hervormen en verbeteren wil De ondoordaohtr redmiddelan welke onwetende ouopgevoede lieden aanbevelen mogen een glimlach op de lippen brengen doch het ia de taak dar beschaafde liêarn oa voor te Jiohteo en te leiden in plsata van de dwaasheden vau naar licht toekende iiadeq te ignoreeico of belachelyk voor te stellen Publiciteit voor hetgoen door de leden der roode zoowel Is der zwarte Intematiooala gaze en gesproken wordt is het aerate middel om beschaving en gezond verstand ie doen u epvten De groote waarde van openbaarheid en vryheid komt vooral in Engeland nit waar zg de nitbrejding der loteriiationale krachtig tegcniverkt Men schrijft uit Berlgn aan de Avstbwger AUge Mi e Zeilma Ouder d voordrncliten welke in de aanstaande zitting des landdogs ingediend zullen worden tullen zich naar men verzekert ook omwerpen van wet tol invoering van het verpliobtc burgerigke Juweigk en betreffende de registers vnn den bnrprlgken stand berinden Gelgk men zich herinnert had reeds de mimstrr ton Muhler roordraohtrn omtrent die laogelegenhfdtn oorbeleid welke eobt r na te qrtreding van den keer Pkik als minister van ea