Goudsche Courant, vrijdag 2 augustus 1872

sSj ten 4 Septeoilior alhier aankomen en 7Ün ïiiiMkiM men in het hotel der Russische ambaa e v Antwerpen 31 Juli l e gemeenteraadsverkiezingen vau Antwerpen en door 4e Raad geveend ia 13 d i eeifte uit den iihlaspolder Een fra i l te Van hontsneewérk eefT Nr 457 zeer fraai zun ook Nrs 46U en 4i33 Eenige weinige vertegenwoordigers van de muziek en bet scboohueesters il le £ ii we bevinden opsnei r tni eti dkr pMiiiekunstenaars aar tuaacheu wa aveiiwel eenige boitten blokjes voor houtaneeplaten aautielft ii De collectie etsen die we iiiqt dau onwi ig ngedft tweemaiefi voofS ziju gegaan liggen thanè an A f beurt 49S en t is te hopen dat t verbod om de voorwerpen aan te raken zich daartoe uiet zal uit trekken waitt zouder uat zijn te niet Ie baziohtigen Zs liggeit op de liist van t pottenbakkersgild waarop ook Nf 500 gevonden wordt een zeer fraai pottenbakkersproefstuk uit de vorige eeuw Uaan we thans de deur voorbij it re voor het pijpenmakersgild dat een aantal oude pijpjes van zonderling maaksel te aanschouwen geeft en ons herinnert boe ook die ktiiiist in den loop der tijden is vooruitgegaan in degnntie van vormen Op Nr 525 vinden we er no een aantal a ebeeld in de verhniideKtig vnn IV Wésterhoff Ais vnn relf valt OHs oog nu op het speeltafeltje met geschilderd dekblad Nr 528 doch vooral op Nr 528 niet alleen o n t mooie beeld en snijwerk maar ook om al de kostbare voorwerpen die er op rijn teutoong 8tel Met Nr 46 brengt de wegwij er ons weör irar de schilderijen waaronder vooral 549 de lair enman die dingeiie een paar laarzen wil sohenken die zijn Vrouw niet ontziet dooh die overal te vergeefsch loopi en nu in TerKüU zijn geluk komt beprooen We vreezen echter dat hij ookdaar zijn I iar7 eii niet kwijt is4 eraakt Voorts wijzen wij op 550 555 en 557 de pastelterkrningen en de fruitstuk ken van 1 van Staveren Nr 5i O en volgg die vooral Ie opmerkzaamheid verdienen Hebben we de schilderijen bezichtigd dan volgt de benrt aan de tafri waarop 584 bet eerste Nr is en waarna weal spoedig onder de voorwerpen van huishoudelijk g bruik verzeild geraken waafvan we a leen fi04 een kope ren theebusje ook al een proefstuk wil en noemen Minder voor buishontlelijk gebruik dan uel voor aardigheid zijn de Nrs i26 en volgg Willem V en Willemijijtje voorstellende op een stroopVnii N B en op barden 627 met een patriot er bij die tegenover den stadhouder gewogen te licht bevoi den wordt Zeer kostbaar is ook 6290 Is mAfkaan t einde der tafel gekomco naar we hopen zondïjr 632 overgeslagen te hebben dan is t midden dtr zaal aan de beurt w uur eii de geneabileetde oudHollandsche binnenkomer in miniatuur 653 onze bewondering wekt Telkens ontdekt men wéér nieuwe voorwerpen en in weerwil der tairgkheid gelijkt deze binnenkamer volstrekt niet op een huishonden van Jan Steeii ivaar de kat op de loop gaot integendeel poesje zit rustig op een stoof je voor de kolomkachel haar meesteres af te wachten die we echter uiet zien binnenkomen Kost t ons ook Keeren we in de zaal terug dap vallen de vergulde knipsels Nrs 759 en 760 ons in toog we weken te vergeefsch Oo r de la eUchitderijtjet een soort dat we niet keniien en viuden e ndetijk een paar taJelichdUljet met Nrs 763 en 764 voorzien Ou ie l iatste blik in de zaal geldt alwéér het kastje by de ramen naar we van Ut 765 af bijna alle rs dl nog op den wegwijzer staan aantrelfen Daarop gaan uc d n achtertrap af en bevinden ons ueldia 111 taal Cl Meohelen z n heden incijden c icliteii Laatste N6W York 30 Juli V m den faefr Snmner 18 eeu brief bekend geworden woariu hij de caiidtdntuur van drn heer Greeley voor het Vresideotschap der Unie ondersUunt Lissabon 30 J Ii Volgens een gerucht Iwstaat er eene Bamenzwerioft n l Gouvernement Men vreest voor oogeregeldhcden Öo Regeering beeft groote voorborgen genomen Londen 31 Juli in t Lagerhuis had gisteren eene discussie pluts over de opportuniteit vau t handhaven eener Britsche miftsie iu t Valicann Lord Enfield en de Procureur generaal hielden staande dat t verliea van ziju Siaten den Paus RÏjn titel van oiiafhankel k souverein Di t ontneemt Berlijn 3l JuU De Keiwr van Rusland Kal ran zulk een concert ern geheel nituw repetoirr ten i j ¥ t te geven Kene even uir e belwigirtcibiiK EUaabethstraat bU het Vreeburg te ilirp ingrijpt in de Imrlionwing ran vrle artikelen i ro ga etne Iauf a ea waime beraadslaging welkeeindig laet lirt besluit Er zal geeae algemeeneexamencoannissie zijn De heeren mr 3 JKynram ontruittOT Fon Se registratie te It JBomilel en fat L It II hilipa advocaat en leeraar nn de rijks hoogere urjjt schaol aldaar hefa H ii het boraemea opgevat b la maui Sept kar nen Hr tti te opanwr ottspléiding V jongelieden die zich aan het registratieviik vveiischen te wijden De eerste zich bel iAt£D met bet onderwijs in de fiscale yretten en met de praetiqale opleiding trré de tirtedï hat onderwijs in burgerlijke haiidets ev ppuonrecKt op zich neemt I e Heerenpeel gelegen onder St Antbonis in Moonl BnibiBiit l e brand is schijubnar nietig Mm kan het bijna niet merkrn alleen de bovenste mul gloeit de turf ilóé er op stou ca jan TersebiHende eigenaren toebehoorde is grootendeeU lerbnu d aan blusschen valt niet te denken men heeft dit wel beproefd doch er is geen uater en door er grond op te gooien zag men ui dat de brniid eer verer erde Overigens bestaat t geen iladelyk gevaar dr Peel ligt nagenoeg een uur van St ntboni8 verwijderd bmselien zijn daur ui t men beeft door greppels den brand zooveel luo el k afgebakend De grond is gueil vuchtig zoodnt de brand niet diep kan indringen I e meeste veenverkers hebben de gewoonte een braiiileuden turf bij hun werk te hebben om van tijd tot tyd hun pyp aan te steken Nalatigheid van dezen of genen die bij zijn vertrek den turf niet heeft uitgedoofd wordt als oorzaak van den brand opgegeven l e eij enarcii doen hun uiterste best om den brand uit te dooren r DB TENTOONSTELLING P TAN Graudsche Oudheden IN Ar i Legi en de St Jans Kerk II Zu n we uit zaal A komende rccbta omgedraaid dan kunnen we den langen aan t einde zeer kromBen gang geheel afloopeo en bevinden ons dan al spoedig lu zaal B die we tbans eenigazins nader lullea beschouwen Het beste is om eerst naar de nimen te loopen en het kaatje met ui die bgzonder fraaie luxe artikelen of zooals we hoorden zeggen sicrorneroeiiten te bezichtigen Het eeue voor bet andere na is eene nauwkeurige bescbouuiiig ten volste waardig Zun v voldaan dan begeven we ons weer naar de deur waarvoor we binnengetreden zyn om vlak daarbij aan den wand Nr 401 te vinden en na kunnen we dut geheele vak vrij geregeld volgen Eetst een aantal penteekeuiiigen en daarboven de Krs 409 en 410 de schilderijen op gliis door de Vrije een leerling van Wouter Crabcth geschilderd Vergeet vooral 4 IS de ecce iorno van Vrnrooy niet üij blijft ouiler al deie penkunstenaars onbetwist de eerste Onntiddellijk daarop volgen de nude schilden en borden van groote afmetingen die op de voormalige gilden betrekking hebben Ue bekende dichter tadaen schijnt voor t bnaudersgild eene bijzondere voorliefde te hebheii gehad althans de Nrs 4IÏ en 420 vereerde bij met eenige dicbtregeleu Zoo leest men op 480 Schoon velen gaan t grond met staag terug te g ian En t Kecht er menig straft om averechtsche gangen Sit Gilde dat daitdoor een eerelijk bestaan Aan honderiien beschikt en zorxt voor bun belangen Gaat achterwaarts vooruit en niemand dnnk t slecht Dat drez vrrkeerde gan gehandliaa d wordt bij trecht In dip buurt vinden wé onk nog een alleraardigste vootsteRIn v in eelt lijnbaan uit de 17 eeuw aar op e echter geen Nr he ibeu kunnen vinden Het stuk zal irker in den snp lemeut wegivijzer die naar we vemrmeu onder handen is en waarin nog veel bebihgrijks dat nagekomen is al uordeo opgenomeu voorkomen Uaarboten hangt de Gouüscbe visacher Tbans gaan we denzelfden kant weder terug doch wijden ons uu gelieel aan de tafels die ons van eru aÉutal ambachten belaiij rijke proeven geven Vooreerst de steenen waaronder er zijn die de jaartallen 1554 en 15U6 voeren dan t pottenbdkkerswerk wnarvm de Nrs 437 en 433 ons byzuiider fraai voor komen vervolgens de tiioiuerliedcn kaperslagers slotenmakers enz enz Een groo gedeelte dezer inzrndingrn bestaat uit de proei tukkcn die door de leerlingen en gezellen moesten norttm vervaardigd voor ij in hoogeren rang werden op i nomen Ken uitioudtring daarop maakt o a Nr 4J3 een turf Tegenwoordig de hh v a Bergen IJzeodootn voorz iruly Ueiiiy Luyteo Prince KraucDiiurg Wettcrbunu liucbrier Drougk ever van btraateo Po t Ürott ta MiaittuitiLrr De ootulcu dtr vorige verutdttrtsg von D yili eo tii artLsteiird Nog voorden gelezen de uotufeu der baitengeHone vergadeniig Taa 1 Vrijdag die ttveDA goedgekeurd HordiU Jogekooieu ee uuuuve vau lib G l iut erde tMMcft dtser proviucie j uLd eafqDde het raad btkluit lot iiM fjpdiug vuibet Pern jlri p 4e ivpenbarit ifcbolca luf Idem dé Iteiuüeiite rtrkeinil over 1871 nordt gesteld in handen van de bb Droogleever v StraatLO rn Poet Drost B en W dleueD ïn overeeosienitntng met de Plaatselijke ScbooltomiQtHte en deo Distnct SchoolopJiieiier et ii dnefail a n voor hnlpunderwgter aan de Tusielietucbool xijiide U K VReijiKkrs aan de Zype J van lleik t MeunLekl er land en G A van den Bergb te Vtrccbl ert voordeAriq sclioot J van Dobbelen te Gouda J vau lliek te huuwUkkerlaud en G A van deu Bergb te Dtreebt Beuoeiiiiiig in de volgende vtrgodr iiug Wordt gelexoa bet rapport der JommiMiB an fttbrwag op de in bun banden geatelde adrtsacu tut het IQ gebroik geven vsn grond door riolering verkregen tegen 5 Ceata per centiare en daarbij gestelde voumaardLD Ter vuie £ eue tnusive van het beatuur Arli et Ainieitia te AmBterdain dauk zeggende voor bel in bun biiit gtHeest AUade scbtlderij t dena de tentooustelling ui Ëene missive vau deu bulpoudt rH z r vao Ocut Jr dank betuigende voor de teu ijueu behoeve gcnOnfen beacbikking keooi De vooraitter deelt roede dat in de volgende vcrKaderiiig een voordracM moet plantn hebben voor de aan de beort van afticttmg zijnde drie befren letteri fn dabhellallni op te zeilden uii des ComiuisMria des lveniu a Kfoa De voorzitter du ll Rttde dat htj van plin I overeiitigadugeu du Hlud tl wrtateu en alxou Int Lolltgie van B eaW voor difD tijd wcHicht laa te vttlLtP hd i ing iihiertoe aange teZca de heer Q Prtnee AUuu uordt overgegaan tot de bewwmiog van een Aiobtenaar ran den Burgerlijken Stand in plaats van ylcn den beer ar II J vau Gennep bij ateiatning wordt de beer G Prince daarvoor benoemd Wordt gelezen het rapport der commiHie la wi r haadcÉwas geaUld de rekeoiug van de dd Schutterij wtr 1B71 om verschillende rtJenea weuscbt de oonuntaaie dwutetgosiite keuren Ter visie Aso de orde is Een vdorttel Tan B eo W betreffende de voorbereidende Uasse aan de BurgerA vondsebool het luidt om la Awauueosis iD de HoUandscbe tapl en rekeuksode aaa Xm stellen deo beer Verheul op cea trsctaiMiit vu 1E40 voor bet tcekenooderwgs het traetement van des h f i Lagtbart te verhoogeo met ƒ SO Met algeiiieeDO stCHmen orden de traetementen goedgekeurd eo de btDoenlBf tbt de volgende tergndtriug Ditgnteld 2 Het rapport van B en W op de BiiHiva van Gedep Stalen tot veruiindering van bet bedrag der aabaidie litskllitigtu van W eldodigbcid De beer Lu ten brengt buldo un bet rapport doch meent dat de Hpaarkai vau het Burgerlijk Armbtstuur ter bezuiniging kas vervallen omdat w nn eene Siiearkas heataat Ü voorzitter evemlt de bb Baehucr l riuee m Mcsa maker varklareB hierm uiet te kunnen toesteuiuirn het rap port Mordt iu stemming gebracht en augenomcu net IQ tegen 2 stemmen die der heeren Lnyttu en Kranenburg bet verleeoen vao machtiging ter uitvoering toolMf rcsumptie eindigt de vergadering IN Q E Z Ó N D EN Vergrooting o± mtbj ei s ding der stad Bij de riering van het A UOjarig butaan fan Gond all stad kan bet niet ondieustig zyn een blik te werpen op de uitbreiding der rtad in de laatste jaren niet Mozeer de rergrooling ran grondgebied ids e het bou cn an hnizen waar die froeger niet bestonden zicli voornamelijk bepalende tol de Houtmacisgracht hrt Paradijs de Sing a Boelekade en Korie Akkem i De rerkoopingen van huizen in den laataten t d nagaande tm men zonder tegenspraak kunnen beweren dut er nog steeds groote behoefte aan hniMn bestaat daar goeile hui en alhier veel gB d waard zgn en zelfs perceelen ter nanwemood bewoonbaar betrekkelijk booge sommen opbrengen Nu zal ongetwgfeld spoedig in de behoefte aangroole hnizen worden voorzien door da vourgenomeobebouwing van het land tassehen den Kattensingélen het station doch hel bonwen van geschikiffwoningen voor den arbeiders en kleinen burK rstaad ofccboon ook in het plan liggende raa de heerUi die den aankoop van bedoeld land hebben bewerkstelligd zal 700 het ons voorkomt op die phatgslechts op kleine wellicht te kleine schail kannengeschieden Onlangs met een burgeroun piet de buigermao die in dit blad eenige brieven schreef en wiens ontboezening by den dood van Jue ons nog v rack 5 jn bet gehangenrtigt fioud rOndnftidclende beroodfli wij en9 p dei lotter iifo dijk tegengnr den boomgaard van het buiteuverbUjf ActieUfni r n iet nu eens koei dien boomga i hMn 3e onie burgerman Wij deden zulks en zagen tMn den wateroicden voor ons gelegen aan hetende der zoogenaamde Hallemolensche Wetering daar waar il Uoordreoktaohle Tiendeweg begint Ziel zeide onr e geleider onie stfMl br Jdt zich sl uit efi let gemeentebestuur kon die uitbreiding in de hand werken en daarian eenige rieht iiig gcven dtfor bet aanleggen van eru r eu wandelpark begüiue ide vau dezen dijk door den boomgaard b n en zoo Bft l chulp V in erh of tneü bmêgèn in rtchte lijn doorgaande tut aan giiidiehen watermolen tüt gedjai zyudr kou men het land en de tuinen gelegen tilMcben bet park en de Korte Akkeren aankoopen irnige straten aanleggen van sf de Korte l keffia naar het pprk inztinderheid eene itnut loopende in recl Je l ii vnn het park n ar bet Overvannichnitje op den Turfsingef wA irbg dan ligt hel VDomilzicht oiitsioml dat met der tijd dit Oiitje dyor een brugje knu gorden vpr aifgejii Aldus haiidelrude bad het üepeeiitebeatu ir gcseliikie gelfgiiiheii um iiirt alleen daar ter plaatse brenie bilumuierde straten aan te leggen naar ook om iianrinatr iiiii vraag en belioifte aaa we£ si ij lrn ferilmten bouwgrond tot billqken prijs aan de bouwIiefhcbbm te vcrkoopen Op die wijze zon de stad zich uitbreiden op rrne wijze die bet gemeentebestuur lot err zou cTi reki € V ij atundcn verlmasd zulk Mn grootseh denkbeeld te hooren ail den i ig d van een BW van wirn wy zoo ie flnD 4er zondenJiel beovri lltht W waagden kk alleen lirm te rfi m Hoe tal nna tieinariitebeitufir zooveel gold bekomeu als iiowlig ton z n tot de uftvoering van zulk ren plan i Hierop waa 7qa antwooni dat het uitscbrijveu ceiirr premieleeuing welbcbt bet bute middel ta zijii om hierin te stagen Velen ODisr stadgenootea toch die aandeelen na Ben ia de premie leeningeu van grootere steden m die van het Valeis voor Volksvlijt in die van de Weeiboarbeid enz zouden rne genegen zijn Kanr bM lie uitbreiding van de plaats hunner inwoning gpld daarvoor hunne beurzen te openen Wij giii rn uiterii en spraken met deze en pene over bei plan Baar een onoverkomelijk bezw inr ODtmoetten wy met Zelfs werd ons medegedeeld door iemand die bel beginsel wq toegedaan dat zulke plannen geheel aan partioutiere krachtru moesten worden overgeWten dat indiao b bestuor van Rotterdam vele jaren geleden ap die wijie had gchan Md z yu bepaald tot vourdiel der Kemeentekaa zou zgn geweest daar d bevolking der buitenwgken aldaar zicli zoodanig heefi opgehoopt en Ui nauwe ffft g lui v st ia dnt th int lebatten worden mtgegeveii om huizen te uutcijteneii tot het aanleggen van nieuwe straten ten e nde lu dien chaos eenige of lamhepw lltt e i tti t betwaar dat wf boorich oii m p d iurgurlüke begrufpiMMk d Üj ng vurriiig van let plan aiet meer gaoclit kon worden buitrn lie ki m fier alad Ie zgii gelegen Dit bezwatf z iu echter eerst ontstaan als hrt p an in alle zijne d 4t zoa zijn uiigeforrd dna Op e n nog z er ver ver ijdcrd lydstip Intusschrn weet iemand er aail voor of ontstaat dour bel nied gcdeelde in het brem van een onzer medeburgers een ander ren beter phn by egge liei W g hopen dat de go ackte ndactie van dit blad het gaarne zal willen opnemri vuur zoo verre bare besrhikbare ruimte rolks gedoogt eveoze r als wij haar voor de plaatsing dezer Onien welgemitenden dank betuigen Gouda 28 Juli 1872 N N nn bet publiek zal dan het bewgs zijn dat wij hen op prgs weten te stellen Gaiimf brengen hulde aan de rkelyko muziek uitvoering den 2ii JnH II gegeven door de HH Deckers Jacob en Middel Hoenel zg veel schoons bevatte too is iMt met te oi tK nuen dat zg ons en ik geloof velen mei ons uiet geheel bevredigde Ipjaeis hadden VV too gatrne 9 nieuws geboord en zeker wel hrt flu t concert van Riuck dat naar bet schgnt op ieder orgelconcert in Gouda meet pareeren willen missen Ook Jakobs hoe verdiiHiilelgk ook kennen ij b berhaJing ujt Adolaide en t Eiigellied Was het door de stetke resonnnnoe n het grootch gtbonw of wel dat ar wetligtniet Toldoepde waa gerepeteerd of eiudelgk door naar onze meening minder gelukj ige opvatting dat Adelaide niet aén de algcmeeiir vern acht ng Voldeed F Oaji Deckéri stalda ons eeuigiins te lenr Be weder dezelfde aria s ten gehoore te brengen die nog zeer korten tqd geleden door hem in bet zelfde gelfouw n uitgevoerd Wg voegen er echter gaarne b dat zg er vecdienstelgk werden lourgedrageu oUm dezfs ho door deze regelen HH conoertgeveis te moedigen ons bij reno etentueele herlinling ï O L I T I EJ Iq de Qemeeute Qonda ia gevonden en aan bet buri u van Politie gebracht een gouden BROCHI ItAB KT BERICHTEN OÖUda 1 Ang Tarwe prgsboudend overige artikelen tot iets bger prgs a jegevm Tarwe puike Zeeuwsche 12 85 a 13 60 Mindere lï SO ƒ 12 76 Polder 10 26 8 12 2Ó Kogge puike 7 60 i f 8 Mindere 7 Ti 7 4U Voer 6 25 a 6 Gerat puike 6 60 a 6 25 Minden 4 90 i f 5 49 Haver korte 3 40 a 4 6Ü Lange ƒ 2 90 a 3 60 Hennepzaad 8 26 a ƒ SJiO Koolzaai 12 30 a 12 50 I veemarkt met weuig aanvoer niet alleswerd tot enonie hooge jf zen verLuclit Varkensen biggen traag schapen en bnnmetfen vlug Kaas Aan ev erd 90 p ii fi i jirgajn 26 ii 29J Goeboter 1 40 i LM Waiboler l SÓ ü lift burgerlijke taftO ituoiti N 30 Juli Adriana ouders K Teeowen en F la Korre Johaiini Maria ouders P Van den Berg en M van def Marre OVkiiTK iK 29 Juli P C van Willigen huisvr tan J fi u 31 j 31 M D l aiiaelte 2 j 8 m C M Verbttj 11 d fitliiwrcSI Juli J HoijberflenA M Koaings A H vau der Hurkt en l VV Ikkkers i 4a Solte en P de Mol P van Waanlbuinn en P Dcmec i H LafebiT eu U vau I eeuweo W Niauwvetd en A van LeLUKea P J SfiirriDgahudi co M C van der laan M J van Toorenboqs en f A A de Kedls Houtman W Hovvtcr eo J P Uurre C A PHss en A i vau V luaidiiigru Bevallen nu eene Dochter Mfcvronw J a W VAS ELDEN Cio d I Aug 1 2 VAK oeii Henige keniiii viuff ADViUElTENTIËN De ondeigeteekendeo betoigen ook namens bnnne wederzgdsche betrekkingen hnn harteiükaa émk nut bel gatelling bg bun huwelgk ondervonden H W F BONTE N BONïB MüLLKB Haastrecht 31 lull 872 M J M SON jk Tandmeester aan het Hof van Z H den Koning der Nederlanden Tan Z M den Koning der Belgen aan het B Ü Senünariom en aan het Pensionaat der Zusters £ T4 S3EMENT tot het plaatsen Tan KüSOTÏ ANDEN en GEBITTEN naar de nieawste systiiema s met gnarantie a 2 per Tand en 60 een geheel nieuw Gebit Het opvullen plom ren ran aangedane TANDEN en KIEZEN volgens Amerikaansche Methode Verders worden alle Operatiën de TAI DHEELKDNST betreffende met de meeste accuratesse uitgeoefend geheel zonder pgn ABONNEERT PAMILIÊN XTTRJECHi B Cousultatiën des morgens van 8 10 ure geheel gratis aan zgn domicilie De ondergeteekende C WOUT Rz geeft aan zijne geëerde begnnstigers hiermede kennis dat hg igne Brood en BeschnitaSaire met ingang van 1 Augustus a s heeft overgedaan aan J KROMHOUT wdke dat vak reeds ongeveer Tgf jaren in Gouda heeft uitgeoefend Dankbaar voor het genoten vertrouwen beveelt hg zgn ofivolger in UEds gunst aan C WOUT Rz Onder TerwgziQg naar bovenstaande kennisgeving neem ik de vrgheid mg beleefdelgk als opvolger van den heer C WOUT Rz bovengenoemd aan te bevelen de verzekering gevende dat ik mij het geschonken vertroawen door goede bediening steeds zal trachten waardig te maken J KROMHOUT ZUIGTANDEN De ondergeteekende l indheelknndige bericht dat hg volgens de nieuwe meiUodo zonder het uitnemen der wortels op het zaohte tandvleesch heele GEBITfEN plaatst zonder pgn Geene betnling roor gebruiker overtuigd is dat zg aan bU vereischten voldoen J M van Minden Chirugin Dcutiste Dubbelde Buurt t Gouda Kijzundcrc KciiiilBgvvlng De Heer Dr LA MEET ran 37 Bedford Stjuare Loiiden schrgver van de Zelf bewaring een practisch handboek over de teel en geslachtAorgai en beeft de eer zgnen prtienten en ublke die hem consulteeren willen made te deelen dat hg van den 7 tot den L5 Aogustns in het Hotel du Grand Laboureur Place de Meir te Antiaeriie PERSOONLIJK te spieken zgn zal Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE V IN D £ ZELFBEWARING Gcnccskuudig Vülkshaudbock OTKR DE OESKZISO DER 7 ENBWVKnsl tPPISO VAM HKT I IGCHA llf als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MEET N 37 Bedford Square te Londtn lid van het Heai kundig Genootschap in Engeland enz Hg i dagelgks ten zgnen huize te consulteren Wia niet bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilig wgze naar alle deelen der wereld ventonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellgk töezigt door een deskundige op nieuw vertaalifen voorzien van vele nieuwe af beelingen is door hem verkrggbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEIJER N 2 Voorbnrgwal over de Molsteeg te AfMterdam doch alledn op franco aanvraag met VQomitbetiding d Néd rUudsche Uitgave voor YO ets en franco per post 85 Cts de Fransche Uitgave voor 5Q Cts en franco p e post 60 Cts Door het toezendeu van 1 postzegels kan lueu de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den iSchrgver ontvapgen