Goudsche Courant, zondag 4 augustus 1872

Voor bet eerst in NEDERLAND Groote Ipodrom Gymnastiek f f t Dder Directie van de familie HART ACROBATEN GYMl A STIKKEN en K0OBDDANSEBS 4uü zalmtmauten de buifangewiane verkzaadt eden van de Vi ifièENDE Man welke in een sp g 80 voet ver zal springen Gedurende de Mpmiis alle dagen een voorstelling van 6 tot 8 nx Standplaats Zondag 4 Augustus LE CAP la bonne Espérance Het geheel nienw Terboa rde Koffijhïiis j9a KAP met prachtige Water Land en gpoo gezichten wordt met zgn frÏMche en mime £ i lea un de geachte Stud en Landgenoten nft Gouda byzonder aanbevolen tot het honden van VERGADERINGEN BRUILOFTEN PABTLIEN enz Alsook bg gelegenheid der Keraof biedt ê schoone pleiziertuin z n nitepanning en ver ik voor goede waar en prqmpte bediening gezorgd worden en even i s vorige jaien eigenheid zgn om s morgens THEE MELK z te drinken en ververschingen als BROOD m tfvLBESOH of KAAS EUEBEN PALING enl BARING in het znnr enz ie kunneil ge en in de hoop met een trouw bezod y te f orden UEd Dw JEKeuMr l 1 w W ANDBB I dibIbcÉbü vjIn hetI 1872 W 1240 i ri liT f GOjiïDSCHBJOURANT m ek Adverteiitlel y voor Gouda en Omstreken nnis BUITENLAJNTD f Buitenlandseb Overzicht De Fr nsehe dagbladen gaan voort met mededeelia gen t geven over het dndfltfaoad van Thiers en de verdaj ngsoommisaie de President heeft o a aangedrongen dat de bijeenroepiag van de Nat Vergadering zoo worden bepi ld op tS Mor ea gezegd dat bij zou blyven handelen zooals bij altijd gedaan bad Men zegt dal de commissie nog ai tevreden getvrest is over de verklaringen uit de benoeming van den rapporteur blijkt dit ter niet met 9 tegen 8 at IS de tegep andw Vmi Tkien hemxmil Saint éc irardin in plasU na Mattel Hot rapport van de commissie tal ons spoedig daarover nader lulichten Daarin zal worden opgenomen een verslag van hei onderbond wet Thiers Afen zegt dat door de commissie znl worden voorgesteld om 15 Nov wedrr bijeen te komen ihdieu nog vóór de raeanlie de wet op de jurvf wordt behandeld Relcas tel tal weder met zyn interpellatie voor den dag komen maar de Vergadering zal haar afstemmen Men spreekt van bekorting Van de nog overblijvende werkmamheden van de Nat Vergadering welliobt dat het wetsontwerp betroffende de jury alleen in eerste lezing zal worden a adaan waarom is ons niet duidelijk de rechterzijde ia aan het tot stand komen van deze wet gehecht om haar jnist tijdens het reoes nog te doen dienen en met een eerste lezing bereikt men dat doel nieti Onder da wetsontwerpen die eerat na de varaaw zallen worden behMMd hmifit mta k iht Wr het ataat monop ilic van de Ineifcrs De sluiting van de Vergadering nog in den loop j deï week wordt waarschijnlijk wanneer wij het i bencht van den correspoiiilent van de Ind peiidaiice mogen gelooven dat Thicr i Zondng naar Tronville zal vertrekken offl met den Minister van Oirlog de artillerieproeven by te wonen h j zou een veertien dagen daar blijven daarop eenige dagen naar Versailles komen om zich vervolgens naar Fontaiiiebleau te be even eu ten einde uit te rusten van rrja vermoeiende bezigheden Het linkermiddeD beeft een vergadering gebonden waarin een motie is aangenomen waarbij elke medeplichtigheid aan het plan van vereeniging met het rechtermidden wordt ontkend De Norii Allg Zeit bespreekt in haar jongsteNr uitvoerig het plan tot oprichting van de Vererniging der Dnitache Kstholiekeu waarvan wij voor een paar dagen melding bebbeu gemaakt Met betrekking tot de onderteekenareu Van het beroepop de Katholieken aan de mannen die zich aan bet hoofd der zaak zullen plaatsen zegt het blad het volgende Opmerkelijk is bet na te gnan welke namen worden gelezen onder dit jongste document door de ratret SocietafU Jeeu m bet aanzijn geroepen Let ttotat kurlent zooals de Frauschen zeggen Daar zijn in de eerste plaats de Beieren vrijheer van Frankenstein en graaf Aroo Ziniieberg beiden hehoorrnde tot den uitersten lengel der party vau dm Folktiote en het faterlaml dan komtpnus Wenburg Birstein een overlooper de man die de genoemde schnndbladen beeft opgericht op hea volgt de vryheer von Wamboldt de onvermoeide aanvoerder der Darmstadtsche Katholieken de mnu die van zijn baat tegen het keizerrijk geen geheim heeft gemaakt noch Viiör noch ia Juli 1870 en die er ook thans nog wel voor uitkomen zal indien hij zieh onder zijn broederen in de onfeilbaarheirt bevindt Dan treffen wy aan den graaf von Walderdorf nit Nassau en na dezen vindeu wy den wel bekenden Baudri broeder van den wijbisschop denzelfden persoon die voor eenige dagen in het Katholieke Verein te Kealen onder luiden bijval elU verscheiden minuten aanhield zegt de Deultche Seiei eeit beeft gesproken van den onverraydehjken val der vorsten die den Paus niet gehoorzamen en hoe zy eenmaal de verdunde straf nullen ondergaan Nevens de namen van zulke openbare welbekende haten en tegenstanders van Pruisen en het huis von 4chter jde Waa fhé ïre dés fiöuvelitjés lubden en A en Tlié4fr l toder Directie van A VEBY sUande met de elegante logef schuina ver HET HBETHpS 1 De Directeur bericht het ku istmiinnem p i bliek dat hg dit jaar vOor het ièerst qd dif Kermifl alhiei is gearriveerd met len uilmcattenti gez lgch4 ACROBATEN KOOBDOiNSERS en PANTJjiMIMISTEN Ook beVat dit T tte een tal van viervoetige srti8ten gedre sdenie HONDB en APEN r V Dagelijks twee voorstelHbgAtt d4 ente fe 6 uren vbor kinderen en dienstboden en te 8 uren de Avondvborstelling ANTOINE WEBY Begitteur Directeur gtr standplaats tegenover Arti Legi Bet geëerde Publiek dezer stad en omstreken heb ik de eer hirabg e berichten dat ikdageIgks ten toon t het 10 Jaar è o 8 maanden oud d t in lle jllaatsen een zoowri indiead tnccès behaalU bericht aan de inwoneiit vto Omda en omijkreken dat hg met agne prachtvolle tent is geplistst op de Groote MaAt b cgden het stadhuis Bjj noodigt alle Traden t kanat en smaak hem een bewdc tèlbrengen om zich door een leerzame nitspanniof van het buitengewone te overtuigen en te tm dM het alle conenrrentie overtreft Schitterende verliehtii prachtige decoratign en comfori Eerste Bang 49 Cent Tweede 2S Dit Museum wel te ondertcheidett vsn aiideren die ooit in QoUsod geweeet zgn Voor ROMMëiTVAÜEnLAND i 1572 Öil871 Je Kainttaadral Geachte M EDEKiE2nfcfi8f De B K vereeniging heeft hn deze stemmiM tot devies aangenomen Eeo4 cnt nui t Mwht laat ons zorgen als onverbMterde Nederlanden dat de leuze onzer Voorvaderen zg en blgve WIJ ZULLEN HANDHAVEN en kiezen bg de herstemming op 6 Augustus a s als één man Wit briefje C Hoogfenboom Blauw briefje G Strayer D C 8amsom Uit Naam van vele Kiezers B H MAASKANT REUZENKIND 300 ponden swaar en 5 voet groot Een natuurwonder dat zeker eenig in de wereld mag genoemd worden Ik stel 10 000 ulden premie aan dengeen die in staat is een gelgk Kind van die schoonheid zwaarte en kolossaalheid daar tegenover te stellen Daar dit Kind het wonderbaarlijkst heeten mag van al wat ten toon wordt gesteld en het voor elkeen van het grootste belang moet zgn dit eenig en alleen in de wereld bestaand wonder te zien zoo wordt een recht talrjjk bezoek gehoopt en verzocht Prjjzen der Plaatsen Iste Rang 25 2de Rang 15 Cts gtf Na kan elk dat w onder zien LET WEL Kunstblazery en Spinnerij staande op de GROOTB MARKT tegenoverhet HERTHUIS Het kunstminnend publiek wordt dit jaar in de gelegenheid gesteld een bezoek af U leggen in eene KüNST GLASBLAZEBIJ waar men alle voorwerpen ziet vervaardigen zooals Schee es met wapd en zeilen Wagentjes Bootjes Spinnewielen met den glasdraad er op groote en kleine Pgpjes Glazen draden van l i el lang en meer andere voorwerpen Entree Ie Rang 49 ets 2e Bang 25 cts De Tent is fraai ingericht en met gas verlicht Xj H MEÜEB Directeur i BÜEGEMEESTEB en WBTHOÜDBBS der Gemeente ZevtnJmUen brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de repamiiin aan bet NIEUWE VEBLAAT onder die Gemeente geëindigd zgn zoodat de SCHEEPVAABT van den Ussel naar de Botte en terug heden geopend is en de Schuttingen door het Verlaat weder als naar gewoonte kunnen geschieden Zevenhtazen den 1 Augustus 1872 De Secretaris De Burgemeester J EL8H0ÜT J B NEDEBVEEN Cwlik Omk TM i Miütkian D Schouwbargloge ia geplaatst voor het Logement DE Romkin van den heer LAFEBER VOOiS STELLIISrCB door het Tooneel gezel schap Tan deo Kotterdamschen Schouwburg onder directie au ALBREGT VAN OLLEPBN VRIJDAG 2 AÜOUSTÜ8 BERTRAl EN RATOHi oi dc kunst van samenzweren Beroemd TuODeeUpel a SCKIUB 5 Bedrijven Dit bet Fransoh fia Nooit Tertoond Om le uitgebreidheid der voorstelling geen Waterdag 3 augustus JAi 8Ri Ie OogeluksyogeL Kluchts Kl met ung en dans iii 6 Tufeixeleli met i eg S ï GBVOLGD DOOE Het Feest der Ambachtslieden Tifnel uit bet Volkilevcn ia 1 Bedruf tSM HoogdaitKh net nieawe chanMnoettej i f Aanvang ten 8 ure PRUZEN DER PLAATSEN 1 Rang 1 49 2 R ng f 0 99 3 Bang 0 70 A Rang f 0j40 10 Abonnementskaarten Rang f 10 i Het Bureau tot t bespreken vau plaatsen a 10 Ot is dagelijks geopend van 10 tot 3 ure LOKAAL JirOLL DONDERDAG VBUDAG ZATERDAG en ZONDAG den 1 2 3 en 4 AUGUSTUS 1872 Matinee eo Soiree ftlusicaie door het gnnstig bekende Gezelschap Hölltuidsche Fransche en Dnitsche AUTISTEN onder directie van den Heer J OIjI VEII JL Hollandsche Comiek Aanvang des middags ten 12 en des avonds ten 8 ure VRIJ ENTRÉE Wed VAN SQLING E Co Let wel Zonder Concurrenlie NIEUWE TENTOONSTELLING VAK inNSTPHOTOGRAPHISN onder den naam van COSMORAMA in verbinding met PANORAMA ran L XHAFLAIRE Staande hoek der Markt en Hoogstraat Voorstellende de gebeurtenissen van 1870 en 1871 te Parijn voor en na de verwoesting verder Opera s Bals Balletten Pantomimes Comieke Scènes enz zooals zij op de grootste Theatres erden voorgedragen Het is hetzelfde Oosmorania hetwelk alhier over twee jaar zooveel bjjval vond doch thans geheel vernieuwd Prjjs der toegang 10 Cent Met de bew eegba re dozen met zitplaatsen 25 Ct Rotterdamsêhe Kermis De ondergeteekende beveelt zich aan tot het vervoeren van TENTEN KRAMEN enz naar JioUerdam belovende eens civiele bediening J J VAN DKX BOOM Goiidsche Weg N 114 Rotterdam JCe iseeving van den BftkoderG i De VOORZITTEn van den B ivD der Gemeente Oönds brengt ter openbare i eiii j itt aan de KIKZEBS in deze lj mpente zijn toe ceaedan de Oproifutgibrteten i eu Slemiiljetle lot hC IfMemea vui ËËN LID va kn GËMIiËN i TEEA M ter vrrvsngiuj vhu den iHeer Mr J H I VA C5ENNEP overleden wi itentbru je en van TWSBB LEDKN lef roldoening urn art 4 iu vcr biJllwtllet laatste lid rap aiti i der gemeepile afc ttat anneer eenig iCieiter zjfiv Stemirie e ver ItHW ef fsen mc t hebben ontiangeii liy zti h ttt Wtéaittg daarv in ter l laatiieliji Secretarie uil j dat de inleveriiu der Slemirieff zal aaqraugen 0 den 8 AUGUSTUS aanstaande dr morgens tu U yweli rindigen do nnraiddoxs i n oyf ore fait M SteairieJ e schriftelijlk ingevuld door den Kiezer ilt perauon ill ile Slrmbus oioet l cestolteu worden dat gjeen ander Stembrufji dm ddt hetwelk van bet Oeanxnfetefel voorzien is nog worden gebruHtt dat de in het Irieffe in t vullen perranen dui delgk met iiiu en voornaam moeten worden oangBW rn d t bet irie je niet onderteekeud mag zijn eo grnie andere irU ee omvatten of daanuiu opzettel k z n vaat heeht Go i4 den 31 Julg 1872 De Voorzitter VoMBOünd KKNNISOEyiNG Nationale MiUtie Oproeping van Verlofgangers der ligtlngen 1868 en 1868 De BUltOKMEESTEK van Gouda ie ien de Circulaires van ilen eel Commias iris dei Koniiijis draer Provincie van den 17 eu 29 JoHj jl A ïl 5240 en 5541 2 Afd houdende mededeeiinil dat in iverketijke dieuit zyn opgeroi pen de VerlofjjHURers der liob ingen 1888 eo 1889 van bet Rrgiinent Grenadier en Jagers en van de overige Begunenten Infanterie en die van de ligtinf 1868 van de Regimenten Vcating artillerle en ao het Korps Poiitonuiers Brengt ter algemeene keunis dat op Dingsdag den 13 iugustus aanstaande bij hunne Korpsen moeten aanwezig zyn al de milicien Veilofgangers der ligtingeo 1888 en 1869 van het Kegiment Grenadiers eu Jagers eu van de overige Begimenlen Infanterie en op Donderdag den 22 dierzelfde maand de Verlofgangera der iigtuig 18U8 au bet I en bet 3 Begiment Vesting artillerie Dat de Verlofgangers moeten voonieo t a van al de voorwerpen van klerding en uitrualing door ben by hun vertrek met groot verlof medegenomen Dat de manschappen die wegene ziekte niet kuunen opkomen daarvan een gelegaliseerd geneeskundig attest bij den Burgemeester moeten overleggen en na ban bethel rerpligt zyn rieb naar hun Korps te bagevani ten einde gedurende vier weken in den Wapenbandel te worden geoefend en dal zij die tot de ligtihg 1888 beboorm eu voor den I Augustus deres jaars zyn gehuwd buiten oproeping worden gelaten Bedeelde Verlo angers worden mifsilien uitgenoodi zich ten spoedigste ter Secretarie der Gemeente té vervoegen voorzien van hun Zakboekje en ferlofpa ten eiude op laatstgenoemde de plaats hunner bestemming te doen aanleekenen tn meer dan dertig mijlen moetende afleggen het gewone reisgeld te ontvangen Gouda den 3 Augustus 1872 De Burgemeester VAM BEUGEN IJZENDOOBN Hohenzollern staat dt naam van een voormalig Frai sisch otTioier president der te stichten vereeniging ni die van vryheer von Loê benevens die van de heeren von SchorlemmerA 1st en Ketteler beiden voormalige officieren yoomede die van graaf Cajus Stolberg en van den heer von Kehler van geboorte en van familie beiden Pruisen Al die mannen zijn slechts één hart en ééu ziel indien hrt hierop aankomt zooals m het beroep op de ware Katholieken wordt gezegd dat de Katholieke godsdienst zijne zoo gewichtige zending vervulte tot bevordering van den vrede en de welvaart des vaderlands In het gewone leven spelen zij verschillende rollen de een is een trouwe Beier de andere dweept mei de aouvereiniteit van Hcssen Patmstadt een derde heelt zich geschaard onder de vanen vad Habsburg een vierde is zelfs ijverig Pruisisch gezind di laataie valt wel wat moeielijk maar en kan bel bepcoeveo Ia kan kart en onder geestverwanten allen ijverige volgelingen van Loyola dan klinken daar bovenuit deze woorden Jvaiit taut toj onê Bomuuul Lwit ons y erig werkzaam zyn om den dag zoo spoedig mogelijk te doen aanbreken waarop DtutacUand gaat gelijk vóór achthonderd jaren barrevoets en in het boetekleed gehuld Wy leven echter niet meer in de dagen van Gre gorias VII eu van BoniHaeius VIII en onze koning IS met Jan ionder Land maar keizer Wilhelm En indien onre vynndcn tot hunne lenze hebben gekozen zooala wij zien uit het bewuste Jezalctendocnment God en Vaderland dat wil zeggen de Pans en Kook dan luidt onze kreet Voorwaaris met God voor Koning en Vailerlandl Dlctelfde wapenspmk kerft geklonken die ons over Lenthen ei Kosbach over Leipsig en Waterloo over Dtippet ia Sodowa over Metz en Pary iu het nienwc Dgitsoha ryk heeft gevoerd zoo Inidt de kreet die ons in ileu strijd tegen Jezuïeten en hnnoe medestanders zoo God bet wil oa r den tempel der orerwinniog ail geleiden Dezer dagen namen in het Cannon street Hotel te Londen een aantal parlementsleden eu belangstellenden deel aan een luneheor geheel Siimengesteld nit verduurzaamde Australische vleesohsoorteo Het algemeen uitgulrukl gruoelen was dat het blikken vleesch in voortreffelijkheid voor geen versch vleesoh behoeft onder te doen ternijl het zeer aanmerken lyk goedkooper is lo Eiiiielaud gemiddeld 6 stuivers per half kilo De beer Tallerman wees uit de volgende offers aan hoe zeer de consumptie van t ustralisohe artikel met reazcnachreden toeneemt In 1888 beliep de waarde v n den invoer aleehta 321 p SI in 1870 2U3 b74 p t in 1871 613 186 p at j en dit laatste bedrag zon gedurende 1872 zeker verdrievoudigd blyken Hel parlementslid Greene een groot laudeigenaar en veefokker achtte het voor Kiigeiaud van het hoogste belang dat de aanvoer van vleesoh vermeerderd werd ook hy bepleitte de qualiteit van het voedsel en wees o de roordeelen dia het gebruik er van voor de middel klaate en den werkman zou afvierpen Ten slotte werd met algeroeenc stemmen eene resolutie aangenomen verklarende dat eene vereeniging met het doel om de consumptie Vim het Australische vleesch te bevordereu nenschelijk was in het algemeen belang BINNENLAND Gouda 3 AuowiL Donderdag W rd de tentoonstelling door 800 ea gisteren 160 personen bezocht De St Jans Kerk doch vooral de ochilderij Ia het St Catharina gasthuis op de Oosthaven wordea veel minder be ocht f hetgeen des te meer ie betrenren valt daar in heide gebouwen de voor de schilderkunst meest belaiigryke vooribrengaeleu wordea gevonden Voor de verkiezing van vier nieuwe Rajdaleden zyn te SehoOnhoven uitgebracht 0 j geldige s eminan Ge ku7eii de heer G Lnronder met 134 stemmen Herstemming tusseli n de lieer H J van Heldei h Bruisen G van Ewijk C van Wilknswaard Lz 1 A