Goudsche Courant, zondag 4 augustus 1872

BorStOdStiiien oo i l Ü i zwarel en uit ejttract ran slaapbollen r nmen steld en goed ran smaiüt zgnde worden door alle doctoren be Tonden het beste middel t ea hoest schorheid keel en borstpgn te zgn In en V dozen h 50 en 30 en in proeizakjes b 15 Cts Kabal er Siijm en iHaagpillen per doos met 50 pinen 25 ct tVOrnipairOneU tot rerdrgnng der wormen bg kinderen en volwassenen per stuk 6 Cfa BOternOeder kamen ran uren tot op minnten en maakt de boter raster beter van smaak en rerhindert het spoedig sterk worden bi 7 kilopakken roldoende roor 1500 kan melk a 60 Cts Vcepoeder tegen Ugkmris ter bevordering der iMeiiiaf eiieiding Eenige dagen vóór het kalren wordt ran dit poeder met j kon laanw water iug ren Na het kalren strooit men driemaal daags een eetlepel vol orer het roer Bg rer pping rermagering gebrek aan eetlust alsook bg blaanwe en dunne melk wordt dit poeder met zeer gunstig gerolg gebruikt Het vee krggt hierdoor een beter uitzien en de melk wordt rgker aan boter In y kilopakken i 60 Cts lIniverseel ZulverIngs Zouti f X l pgn dnizeligheid hartkli pingen enz en ipoest daar het ook bjj het inmaken van zure rruch atn het weekkoken ran groenten rooral peulrruchten als erwten boonen linien enz zeer goede diensten bewust in ieder hni pezia geronden worden In pakken b 60 in j 30 en in V4 pakjes a 18 Cts Idlaton Ilroppcls SSn lltllSë ö t d h Mer Middel ter verdriivlng van ratten en muizen zonder vergif Ben bna ran 80 Ct is roldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar ran alle ratten muizen kakkerlakken chwaben enz rrg te houden Proef busjes kosten 50 Cts Alles echt verkrijgbaar te Gouda bg L WELTEB Gouwe L SCHENK Hoogstraat en J C ZELDENEIJK Markt Bg elk artikel is eeile gebruiksaanwijzing ÉIMEEIK H y01 T Ot US EBOTbJ Apoth en Fabrik van Chemiach Uehniache PrceparatM S Ht8 11 N i H Tiin jeldrren die respectieveUjk 9 9t $$ 86 fi7 en 60 stemmen op zich rerëeiiif den Te Bodegniveu is de heer K Breekhmd met 1Ü3 Blemmea tot Hd Wdm gemeenteraad gekomen Voor de drie andere vtcatures moet eene herstemming plaats hebbtii V u de 230 kiegers np er 131 opgekomen Te Schoonhoven hebben Dinsdagavond eenige landerijen onder WiJlige Ijangerak groot ruim 8 hectaren opgebracht 13 246 behalve de kosten Mea sch jft uit Wotrtkn dd 1 Augustas Pe veelbesproken opkeffiiig der gevangenis voor veroordeelde vrouwen en hare overbrengiiig naar s Her togoiibusch vond heden morgea ten 3 ure plaats Ten getale van ruim lOU zijn lij per extra spoortrein naar £ tiarii euwdeteiitje erblijf overgebracht Hel gebouw thans ontruimd t üoogenaaoide kasteel komt op verJangen van het Departement van Oorlog weder te zyner beschikking naar men wil om te dienen tot oorlogsmsgazijn ten behoeve der Utrechtsche linie en tevens tot kazerne Met de opheffing der gevangens komt eene niet onbeduidende bron van inkomst Toor de bevolking te vervallen DeleveringtooH der Rteeste levens en nndeie brhoertcu orachoon in t openbaar aanbesieed bleet voor bet meerendeel hier te y stede eii droeg dus tut de algemeene welvaart het hare biJ gezwegen uug van de ambtenaren en hunne gezinnen iloor nier vertrek menige woning ledig komt die bij eeiie niet loeuemende bevolking gevaar loopt geruimen tijd onbezet te klgvea Van de geruchten als zou de gemeente ia coaipeiisatie voor dit verlies ene sterke artilleriebeuttiag bekomen hoort msn weinig meer althans niets bepaalds Sedert Maandag vaart er dagelijks behalve Zondags en sehroerbootje van Woerden naar Leiden en tnssehenliggeude plaatsen vice versa in oorreapoudentie met alle treinen die te Woerden stilhouden uitgezonderd den laataten die van Utrecht komt Voor bet reizend pttbliek is dit eene groote verbetering Bij de verkiezingen voor leden der Tweede Kamer in de plaats tith de tot minister benoemde heeren l rausen v d Putte en v Delden zijn gekozen Te Botterdam de heer O van Rees met 831 van de 1243 stemmen Te Deventer i de heer Mt P Bluseé van OudAlblas met 688 van de 1033 stemmen Pe Algmeene Vergaderiug der Maatschappij tot Nut Ttin t Algemeen zal dit jaar te Botterdam in het Departementsgehouw in den Oppert den 14d n Augnstus onder voor iiterschap van den heer Joost van VoUenhoven gehouden woiden Onder de te behandelen zaken komt een voorstel voor om uil de fondsen drr MaaJ happij 10000 te bestemmen als subsidie aan het Nederlandsch tooneelverboud ter gedeeltelijke bestryding der kosten van opricktiiig eeuer loonoelsehool een voorsiel van Leiden en Botterdam om te bepalen dat van de 12 leden van het hoofdbestuur 4 leden uit departementen b iiten Amsterdam zullen gekozen worden eindelijk een vosrstel van Leiden om het volgende jaar de algemeeiie verg idering te ontvangen Tevens stelt Leiden een wijziging der wet voor omtrent de plaats der bijeenkomst vau e algemeene verjradrriug Het belangrijke verslag omtrent de onderwijzers bezoldigingen zal mede een pant van discussie uitmaken Bo endieii ijii door het Hoofdbestuur euniije punten het onderwijs en de weezeoverpiegiiig betrelfende ter bespreking opgegeven Uit alles ins rertrouwb ire en zeer geloofwaard gebron wordt uit Limburg aan den Maasbode opnieuwten stelligste verzekerd dat graaf Hoeiisbroeck zijnkasteel bij Heerlen ter beacliikking heelt gesteld vande vervolgde leden der Jezuietennnle Eveneens wordt het door ons aau de CorrenpoHda ce tie Oenne uut teend gerucht bevestigd volgeiirt hi twelk ook baruii van den Bogaert zijn kasteel van Wijuand raede tot hetzelfde duel lieeft aangewezen Tot hiettue echter schijnt nog geen positieve aanuemiag van dit zoo edel aanbod gcscliiril te zijn De Limburitsshe correspondentvan den MaatbotU vernam verder van een Duitscbvriend dat het beroemde klooster vau Maria Laaoh tegen hoogen prija verkocht is eu d it vele Duitseke Jezuïeten naar Amerika zullen vertrekken om daar ecu nicuiv veld te zoeken voor den moeiemken en vruchbarcn arbeid Met den bodem van het Beekbergerwoud nadert men tot zijn beati mming In dit voorjaar is het grootste gedeelte met verschillende gras en klaverzaden bezaaid en daarmede denkt mei verder voort te gaan om het zoodoende bijna gelieel tut grasland aan te legten waarvan hier don oik vrg algemeen goede uitkon sten worden vernacht Het nmvHr kelijk niet aau d T rv sob iBg beantwoord nang ien in den regel het gé as dp erikele uitzonderingen na beneden het middelmatige bleef terwijl de koslen van arbeid en bezaaiing steeds aanzienlijk waren Wanneer nagenoeg het geh el tot grasland zal sijn aangelegd wacht men veel betere resultaten terwgl dan tevens de kos ten vaó arbeid enz aanmerkelijk zullen zyn verminderd Men meldt uit £ eonep Maapd g 29 Juli des namiddags ten 3 ure had alHier de eerste steenlegging plaats van het stationsgebouw der Itjn BoxtelWesel Die steenlegging ges liiedde na een bezielenden welkomsgroet door den heer president der NoordbraImntseh Duitsch spoorwegmaaticNiBppij den heer W H van Meukeren uitgesproken door den commissaris des konings in de provincie Limburg in het bijzijn van den heer Landrath van Cleve die den regeeringspresident van Dusseldorf door ongesteldheid verhinderd deze fetstelijkheid by te wonen Vertegenwoordigde voorts van de heeren directeuren commissarissen leden van het syndicaat den hootdingenieur en de sectie ingenieurs der Voohioemde maatschappij eenige burgemeesters zoowel van Nederlandsohe als van Duitsche gemeenten aan de lijn gelegen en van een aantal verdere geiioodtgden f DE TENTOONSTELLING Groudscshe Oudheden Artl Lcgl en de St Jaus Kerli In zaal C vinden we rechts van de deur de collectiéj die op Jacobs van Beieren betrekking herfl Het zijn vooral de beide ringkragen door haar aan de voctboogsqhutters rn aau de gaaischietrrs vun Schoonhoven geschonken waarop bet ong by voorkeur valt Nr 791 Wellicht U Nr 794 eendier kannetjes die door de ongelukkige vorstin zelve werden vervaardigd Nr 796 geeft een afbeelding van den onderaartlsohen gang voor zoo ver die ongeveer bet jaar 1826 is gevonden Deze gang loopt onder den IJsel door en beeft vermoedelyk een uitgang gehad aan de andere zyde van die rivier Tot deze collectie behoort ook het seintoestel Nr 958 dat uit het slot werd gestoken met lichten van verschillende kleuren dia allen een bepaalde alleen aan de vrienden bekende Èetoekenis hadden Dit Nr is op de plaats te vinden Tusscben de ramen vindt men hetgeen op den admiraa Zoutman een der vele zeelieden in Gouda geboren betrekking beeft o a zyn degen Nr 806 Zeer aardig is ook Nr 811 voorstellende de aanranding van de gemalin van Wi em V bij de Goejanverwellensinis in 1787 De grootste grief die de doorluchtige vorstin tegen deze patriotten had bestond hierin dal zij in hare presentie durfden rooken Op de linkscbe plaat ziet men de burgers er dan ook dapper en wel hun geliefden Gouwenaar hanteeren Tegenover de deur is wederom een glazen kast met belangrijke boekeu waaronder wederom een druk van Leeuw Nr 826 en handschriften zoo ils een brief van Mnnrits van Nassau en t Joarnoal van Jan Toalman wiens nakomelingen hoewel sedert lang elders geveuttgd zoo uitnemend hebben medegeiverkt om deze tentoonstelling te doen slagen Nr 809 hsd daarop reeds betrekking hier vinden we herinneringen zoowel aan Jan als aan Abrahi p Toalman en zien we even links naar de schilderyen dan ontwaren we het portret van den eerste en zijue vrouw 869 en 860 en ook het portret van Abraham 868 Zijn we hier onzen wrgwyzer vooruitgeloopeu het loont de moeite aan z ue hand terug te gaan qm eerst de Nrs 883 835 de vaandels der oude Goudsclie schutterij te bezichtigen en voorts de overige gedrukte stukken die op de tafel daaronder liggen naarbü zeer veel is dat ons alweder aan den patriottentijd herinnert zooals 847 lyst der in 87 geplunderde huizen en 848 een qaitantie voor schadevergoeding groot 750 zoo van inshmn van glazen als ruïneereo van deure i winkelgerjjedsc happen en allerhande winkelwaren i voorts die Brielsche Ct 846 van 89 waaruit blijkt dat de spanning tusschen Oranjegezinden en patriotten nog met geëindigd WAS immers op dieu dag werd de schuttery onder de wapenen door eenige patriottische heeren en juffers uitgejouwd en beleedigd tot groote verontwaardiging van allen die zich weigezinden noemden Kn o i adBren wa al spoedig tot het hoofdnon mer van t vak tegenover de deur de kapitale schilderyen van Bol die juist van pas van de Amster damsche tentoonstelling is teruggekomen om tot opluistering van deze te dienen Wij hebben meermalen melding gemaakt van den lof die aan dit werk van Bol is gegeven en zullen daarop thans alzd r niet terugkomen daar ons nog meer ter beschrijving rest Nr 8 7 r rd ut byzonder de aaadacht om t keurige lof en snijwerk waarmede het ia vessierj een groot gedeelte van de roemers die ihani op de tafel is uitgestald zijn gewoonlijk daarin geplaatst een en ander behoort aan den schuttersroad alhier en de roemets die wü straks meer van oabü zullen beschouwe werden voorzeker door d heeren oBcleren waarvan Ifr 861 en Nr Oöï en vtolgg ons de beeltenissen geven menigmaal met graagte geledigd Thans worden zi met eene ui t Sndétia zoo i oiis met bedriegen nimmer meer gebruikt Nr 860 is een der belangrijkste inzendingen op t gebied er wapens het is een zeer oud Nuordsch zw iard en heeft reeds meermafen de bijzondere aandacht v o oudheidkandigCn getrokken De Nr 872 en 836 136 ia een drukfout in deu wegwijzer behooren bg elkander en t verheugt ons deze degefls en borden van voormalige Goudsche h ld n hier terug te ffaden v t Ce voof eenife jittn door kerkvoogden der St Jans kerk waren verkocht Moge deze tentoonstelling er toe bijdragen om dergclyke daden van vandalisme te voorkomen en t gespaarde in aanwezen te doen blijven voor volgende geslachten Thans wenden we 0 i8 naar de tafel en vinden Nr 874 rechts in de vitrine en daarboven Nr 898 een voorstelling van dat verraad waarover men behjve Walvis ook het boekje an den heer Ucnsy Water graaf en zijn paard p 62 volgg raadplegen kaa Links in de vitrine vinden we weder een a intal bijzonderheden die op den patriottentijd betrekking hebben en o a de middeltjes die de vereerders vau den prins wisten nan te wenden om ongemerkt z jn eg der zijnen afbeeldsel te bewaren Zoo als 876 dat drie portretten te aanschouwen geeft wanneer men langs de talges van t viooltje ziet en 880 dat wanneer door warmte de was smelt dezelfde portietten te roorschyn doet komen Nog bevat dit vak eef groot aantal andere merkwaardigheden sooals 88A 891 892 893 895 doch willen we aan ons overzicht niet al te groote uitbreiding geven dan moe ei we thons de bokalen in oogenschouiv nemen die vau Nr 899 af allen in de groote glazen kast ijn geëtaleerd Eerst een paar bekers Nr 899 van Bijiikad en 900 de installatiekop der schutterij die nog wel voor t zelfde doel wordt gebruikt Zeer mooi zyn vooral de Nrs 903 904 90 en 908 doch aljen zijn eene nauwkeurige beschouwing overwaard Ook bevindt zich in deze kast de bokaal bij de jongst feesten namens de Goudsohe burgers aan den Goudschen gemeenteraad aangeboden Van niet minder belang is de eolleotie charters die hierop volgen en waaronder er een is dal vau 1280 dagteekent Nr 929 De meeste schilderden ia den gang zyn daar p hangen omdat er elders geen plaats was voor deze kolossale ea praehtiye stukken Daar tijo ar onder die oaar t oosdeel van keniMM ow dat van Bot 81U niet behoeven te wpen Loopen we nu nog even de zaten dooronf da Nrs van de b lsge te den dan trekken in de zaal A onze nandftht vooral Nr 980 achter de deur die naar de succurssal geleidt en je Nrs 981 983 ia den boek schuins daarover Het eerste zijn facsi milé s vab boeken en bladen alhier in de 1 6 eeow gedrukt Zy geren daS een gemakkelijk overzicht van den vooruitgang der eerste drukkers De drie buit sten geven vermoedelijk eigenhandige teekeningsa van D Crabeth terwijl het laatste Nr 983 een teekeiiing geeft van een glas dat niet meer bestaat In zaal B is t vooral het aardewerk aan de linkerzijde dat de aandacht verdient vooral 984 en 988 In zaal C eiudelijk zijn nog eenigen op Gouda betrekking hebbende drukwerken bygekomeo waaronder Nr 977 voorzeker het belangrijkste is Eu hiermede zijn wy aan t einde der lalcn in ktü Legi doch nog niet aan t einde der tentoonstelling al zullen wij dan ook omtrent t overige zeer kort zijn In de eerste plaats begeven we ons dan oaar da St Jans Kerk thans minder om de gUztn te zien dan wel om de c irtons die ontrold zyu Deze cartons ziJn de eigenhandige schetsen der glassohiklsrs naar dezelffle afmeting als de glazen zjjn De ruimte was dus te beperkt om al die cartons uit te spreiden De keuze bepaalde zich op Nr 6 de koningin vaa I Scheba Nr 8 de kerkroover Hdiodorits gestraften Nr 23 de offerande van Elia en de roetwassohing door Wouter Crabeth Nr 23 de verdrSviBf van de verkoopers uit Sta tempel door Dirk Crabeth Mr ii het ontzet van Leiden door Cornelis Chxik en Nr 28 de overspelige vronw door Klaas Janss Het zijn vooral de cartons der beide Cmbetk s die de aandacht van alle kenners trekken Meermalen is verzekerd dat de waarde dezer cartons van al ó 81 glazen zijn zy voorhanden nog booger moet worden gcschot dan de waarde der glazen Ware het mogelyk de schetsen voortdurend ten toop te stellen in een kolossale zaal achter glas de roep dis l er over zon uitgaan zon uit alle oord o der wereld zoo velen lokken dat de kosten binnen betrekkelyk niet zeer langen tijd zouden vergoed zijn Doch dit is het eenige niet op de gw zooals zy thans worden bewoard kunneik ïü mUider gdad behouden blijven dan wanneer ze uiteengerold achter gbs wer den tentoongesteld Spoolen we ons thans ten slotte naar t Gasthuis op de Haven waar de beroeyide Tryrtichon v n Ba rendse éen der beste leerlingen van ïitlaan te bezichtigen is Ook dit schilderij is den gang overwaard Ig Het middelstuk stelt voor ip gebporte van Jezus het linkervak het sterfl ed en het rechtervak de verheerlijking van Maria Deze sohiidefij is voor het gasthuis gesdidderd Een der gasthuisnonnen is op de linkervlengel afgebeeld Sluit men ile vleugeldeuren dan heeft men de voorstelling van Mar ia Boodschap Én zoo zijn we aan t einde der taak die we ons hadden gesteld eea overzicht te geven van de tentoonstelling dat misschien ten gerieve kan zyn vanhen di boa bezoek daaraan nog hebben ait esteld maar dat tevens eeoigermate als een hulde voor dieleden der commissie moet orden besebonwd diehun lijd en rust hebben opgeofferd oip de tentoonstelling een Wasrdige opvolgiter harer voorgangsterste doen zijn ErnB i i rann 11 i jijiljl ui ZS Laatste Berichteii Eopenbagen l Aug D Bossisabe Grootvorst troonopvolger kwam heden ipiddag teiK S ure alhier aan Hij werd door den Koning de Koningin en de leden van hrt corps diplaa ati u ontvangen New York 2 Aug De troepen van Sju Salvador hebben zich meester gemaakt van Omos I c Engrische en Ameriknaosohe consuls die voor eene plundering beducht waren hebben een oorlugs cli ip ontboden om hunne Inndgeuooten te bescbsruen Parijs 2 Aug De nationale vergadering beeft met 391 tegen 116 stemmen aangenomen het ontwerp van wet tot het beletten van bet smokkelen door distillateurs vervolgens is met 313 tegen 159 stemmen aangenomen het wetsontwerp waorby aan den staat wordt toegekend het mouopulie van den handel in lucifers Meden is de permanente oommisaie benoemd I N O E Z ON DEN ilyiiiar de Bedacteur I Eenige aannemers en tiauaeraanabnien lelfs zeer vele I rtieuliereq alhier is het touilerting voorgekomen dot de Goudsche Bonwvereeuiging voor eenige dagen de buizen welke zij plan heeft te doen bonwen allen and i hands heeft aanbesteed aan den heer 4e Jong te s drarrnhage lender d b jvrngenoemdaa ia tie gelegeabeid te stellen mede te dipgw een adres zelfs inhoudende verzoek tot mededinging Unf obbeaiitwoord Heeren ontwerper der vereeniging alhier bonne zaken drijvende of hun vak uitoefenende zyn hier bemiddelde meiischen geworden en stellen nu hunne meileingMeteuen die ds eoo zeer drukkend lasten helpen dragen niet in de gelegenheid iits teverdisuen Daarenboven iiemen velen van dezen nog bereidwillig pasten op ziek die hon tyd en geld kotten Wat zou het niet voor zeer velen genoegdijk zqn geweest voornamelyk ouk voor hunne knechts die t H Mk ill die listen deelen de winter te zien naderen met vooruitzicht op werk Voor de knechts is dit eene teleurstelling voor de bazen bovendien een verneder ng doch tevens strekt het niet toteere voor hen die zulks deden do bewyzen zijn evenwel voorhanden dat de bazen alhier tegen den besten vreemdeling kunnen oonourreerrn Aan ieder onpartijdiiie vragen wij alsnui Is voornoemde handeling billijk P is dat handelen om in staat gesteld te worden de zware lasten eenigermate te helpeK verlichten waaronder de burger gebukt gaatP Is het te verwonderen dat de gemoederen daardoor slecht gestemd zjjn dat op zulk een wyze htt alt emetn Itlang wordt onderdrukt zonder eenige reden En daar de gemeente jaarlyks veel geld te kort kont daarran geinige de HooMalqk Omslag i bet d n niet te bejammeren daar genoemde warken die door de eerst en voornaamst ingezetenen en wellicht oek nog en koste der gemeente zullen worden dasrgesteld te wofdi Bitgesloten W j vwloekep U Mijnheer de Redacteur beleefdelijk deze regelen in uw geacht blad te willen opnemen waar mtda gi nUt vèrpliehtea 4aitnemert m TimmtrMuuiaM m Qtrnda Wm de jong G LUIJENDIJK I C VAN EEIJWEN de Erven C A M G1DT8 K H J NËDEBtiODT A SNÈLLÈMiAN v J MULI i 4 t A BüKGHOÜT A M ZEEUW H ÏAAl De heer Pflüging wiens gezelschap dezer dagen soo velen amuseert zsl Maandag a s voor eigen rekening de beminnaars van zijne concerten in de gelegenheid stellen nogmaals dasrvsn te knnneO proBteeren Daar ook de heer Meunier prof de Magie et Fhijsigue dan zal optreden twyfelen wy niet of de zaal zal goed bszat zijn Burgerlijke stand EMn ea J B W vao Eadsa Biulieth ogden I vm JTaT LiJ m C Catharia OvsBMBsa 1 Ang K Bmmé 10 w m ADVERTE NTIËN Overleden te Gouda 4ea 22 Jtdi jl JOHANNA PETEONBLLA BOSMAN geliefdeEchtgenoot Tan J W D KBANTZ Eenige kenniigeving Later geplaatst wegens Boitenlandsche betrekkingen De ondergeteekende getroffen door de vele bLgken ran deelneming gedntende de ziekte en bet overlgden zgner dierbare Echtgenoot alhier ondervonden heeft tie eet daarvoor by deze zgn hartelgken dank t betpigea J W D KBANTZ Gevoelig Toor de t le blgken van b Luigstelliug ondervonden bg de ziekte en het orerlgdeo van mgn geliefden Echtgenoot betuig ik ook namena hüga kinderen den hartelgksteo dank Gouda Wed K ta BEMMEL 3 Aug 1872 Ü0J8DHAÏT BÜBGBMEE8TBE en WETH0ÜDEB8 der Gemeente Zevenhuizen brengen ter keunia vau de belanghebbenden dat dB I Bparatiën aan bet NIEUWE VEBLAAT onder iïe Gemeente geëindigd zgn zoodat de öCHEEPVAABT van den Ussel naar de Botte en terug heden geopend ig en de Schuftingeu door bet Verlaat weder ala naar gevoonte knnuen geschieden Zevenhttzen den 1 Augnatus 1872 De Secretaris De Burgemeester J ELSHOÜT J B NEDEEVEEN W J M SON Tandmeeater aan het Hof wui Z M den Koning der Nederlanden van Z M den Koning der Bel n aan het E 0 Seminarium en aan het Pensionaat der Zusters ETABLISSEMENT tot het pbataen van KUNSTTANDEN en GEBITTEN naar de nieuwste sjsthema g met gnarantie a 2 per Tand en f 60 een geheel nieuw Gelni Het opvullen plomberen van aangedane TANDEN en KIEZEN volgens Amerikaanache Methode Verders worden alle Operstiën da TANDHËELKÜNST betreffende met de meeste accuratesse oitgeoefend geheel zonder pgn ABONNEEET FAMILIËN BV Consnltatiën des morgens van 8 10 ure geheel gratis aan zjjn domicilie Elizabdtbstraat bij bet Vreeburg te O ri E c h T DABANDS PULEH Zg die geene nagemaakte rerlangen maar de ECHTE die bereid zgn volgens het authentieke Toorschrifti T n Paus ÜBBANÜS VIII hale dezelve te Gouda alleen bg den Heer J O ZELDENRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Wadditufveen bg C T Hazenbeko Heele doosjes 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart dootges 0 37 Bi Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eenw en toegekend i i Bijzondere Kennisgeving De Heer Dr LA MEBT van 37 Bedford Square Londen schrgver van de Zelfbewaring een practisch handboek over de teel en gesUchtsorganen heeft de eer zgoen patiënten en znlka die hem eonsnlieeien willen mede te deelw dat hg van den 7 tot den 15 Augustus in hei Hotel dn Grand Laboureur Place de Meir t Antwerpen PEBSOON LIJK te spreken zgn zal