Goudsche Courant, woensdag 7 augustus 1872

Woensdag 7 Augustas N 1241 1872 GOUDSCHE COURAlfT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insending van advertentien kan geacliieden tot 6te nor des namiddags op den dag der aitgave Sociëteit ONS GENOEGEN MAANDAG 5 a17g ÜS US 1872 CIIOOTE AFSCHKIOS SOIIIEE i optreden van den Heer r ROBERT HEUNKR PROFESSEÜE de MAGIE et PHYSIQUE verder groot varieerend en nieiiw Prograpjma aanvang 8 uur Entóvoor HU Leden 25 Ct l i Nièt Leden 49 W o CARL PFLüGING ThéAtrc dos fVouvcautés j tedcn en Apen Théatre onder Directie vau A WERY staande met de elegante loge schuins over iiisï Hmiimjis De Directeur bericht het kunstminnend pubüejc dat hy dit y a t voor het eerst op de Kern alhier is gearriveerd met een nitiauntend geielschap ACROBATEN KOORDDANSERS en PANTOMIMISÏEN Ook bevat dit Theatre een t l van Tjetvoetige artiaten gsdreiseerde HONDEN en APEN Dagelijks twee voorstellingen de eerste te 6 uren voor kinderen en dienstboden en te 8 oren de Avondvoorstelling r i ANTOINE WW i l i R egisamr L 11 J hinctmit B Standplaats tegenover A iti Legi Het geëerde Pabliek dezer stad en omstreken heb ik de eer hierbg te berichten dat ikdageIgks ten toon stel het 10 jaar en 8 maanden oud REUZENKIND 300 ponden zwaar en 5 voet groot Een natuarwonder dat zeker eenig in de wereld mag gpuoemd worden Ik stel 10 000 iiiiiltlon premie aan dengeen die in ataat is een gelijk Kind van die schoonheid zwaarte en kolossaalheid daar t enover te stellen Daar dit Kind het wouderbaarl kst heeten mag van al wat ten toon wordt gesteld en het voor elkeen van het gi ootste belang moet 7 gn dit eenig en alleen in de wereld bestaand wonder te zien zoo wordt een recht talnjk bezoek gehoopt en verzocht Prijzen der Plaatsen iBte Rang 25 2de Hang 15 Cts g Nu kan elk dat wonder zien Let wel Zonder Conciirrenlie NIEUWE TENTOONSTELLING VA KDNSTPHOTQGRAPHIEN onder den naam ran COSMORAMA in verbindingm it PANORAMA van L XHAPLAIKE Staande hoek der Markt en Hoogstraat Voorstellende de gebeurtenissen van 1870 en 1871 te Parijê voor en na de verwoesting verder Opera s Bals Balletten Pi fttoroimes Corn ielteScènes enz zooals jiij èp de grootste Theatres werden voorRediagen Het is hetzelfde Cosmorama hetwelk alhierover twee jaar zooveel bin al vond doch thansgi heel veinipuwd Pr J3 der to ang 10 Vnt Met de beweegbari dozen met zitplaatsen 25 Ci De Scbouwburgloge is geplaatst voor het Logement DE Rommn van den heer LAFEBER vooi STEiijiijiisrca dotiV hot Tooueelgcztilschup van tien Roltci damsclien Sclwuwburg t i r oijjgjf directie van JiÉÖftÉÖT VAN OLt EFÉïN ZONDAG 4 AUGUSTUS at AtüEMEEN VEEEEREND VERLANGEN BARTELIAN S UJDEN Ho q l ittKk tl Le tf Uf fwl in t Bedrtjmi olt h t V f T B Lamot é£ i ö èiwoien Dooii JOBIN en NA ETTE Vaudeville in 1 Bcij rijf uit het Fransch Nooit vertoond MAANDAG 6 AUGUSTUS r07 SLUJriNQ VAN HET TOONEEL ANNA ROOZE l oonielsiiul ia 8 Tiferoeleii ioDt l M Ha ffls bewerkt uur im reenen nn J J CïtMtii Het Bureau tot t bespreken van plaateen 10 Ct is dagelijks geopend van 10 tot 3 ure opent de KRAAM van LAÜWEUS die ruim voorzien is van BRILLEN enz De Middelbnrgsche kennis geeft aanleiding dat y zjjn kraam joo laat opent Staande over den Heer KWAST op de Haven Depot van THEE ÜIT HET MAGAZIJN Van Ravenswaay Zenen te 60RINCHEM met Deze THEEËN worden geleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ontt vermelding van Nommer en Pr s vborzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende Wed A van der KLEIN Sz Botermarkt te Gouda Openbare Verkoopingf De Notaris C A van PL4RIGUM té Oudewaler is voornemens om op WOENSDAG den 7 AUGUSTUS 1872 des avonds ten 6 ur in den Tuin Rozknburo te Oudewater in het openbaar te verkoopen Sli i r t i nn N 1 Een perceel uitmnntend BOSCH B OU W WEI n HO 01 LAND groot 5 Hectaren 4 Aren 30 Centiaren gelegen in de Gemeente Iloeukoop nabjj Oudetmtn 2 EenJ erceelallerb 8tB0SCH Bouwen HOÖILAND groot 3 Hectaren 48 Aren 86 Centiaren gelegen als voren Te aanvaarden 1 December 1872 Betaaldag der Kooppenningen 30 October 1872 Breeder by billetteu en nadere ii ichtingen ten Kantore van voornoemden Notaris Geachte Medekiezers van den Gemeenteraad te Goudal m de herstemming op aanstaanden DIN68DAG den 6 AUGUSTUS bevelen wfl Ü de f onderstaande Heeren ten stm kste aan vmx wie wtj de verzekering durven geren dat zg voor het regt van allen zullen strjjden en de belangen der Gemeente waarmede zg zeer goed bekend ijn tot bloei der Gemeente zullen en kunnen bevorderen Zoo stemt met oog b1 en eenig man de Blaauw briefje D C SAMSOIH en G STUAVEU Wit briefje G IIOOGEIVBOOil Rotterdamsche Kermis De ondergeteekende beveelt zich aan tot het vervoeren van TENTEN KRAMEN enz naar Rotterdam belovende eene civiele bediening J J van wsn BOOM Gondsche Weg N 114 Rotterdam iDVERTEI ÏlE voor dit BUd worden voor Rollerdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VA NUfiH en VAM OITMAR POriKBOAM WAND6EDIERTEH D LENSVELT Vest bg de Frankenstraat te Rotterdam is dagelgks van Botterdam koatelooi te ontbieden tot totale Zuivering van WANDQBDIERTEN en alle INSEKTEN hoe diep ook in Hoixan en Schepen verscholen zonder ieto los te ma ken ofte beschadigen n spoedige bewerking Deaverkieiende één jaar na de laivering betaling Verder voorname Getuigschriften ter inzage Tevens zgn de onfeilbare middelen VLOfilSTOFen DHOOG POEDER verkrijgbaar met gebruiksaanwgzing a Sperfl Geheimhouding verzekerd GOEDEOOPE inZIEK voor Piano 801 0 Uitgave van F KOKSMA te Frandcer Hofleverancier van H M de Koningin Hrss Pamina Polka aus der Zau Stkbn The mtèêieal box PlasKUIÉtw rie mtisieale pC Ö 4 l MicHAEUS Amazonen Marsch ans dm Posse 500 000 Teofel C 0 3d DöHLBE op 24 Nocturne B 0 30 FuNK£ Ecoutez moi RomancegawpwdMCS 0 20 La Coquette Mazurka € 0 40 Geisselbsecht Marsch aus die Operette Zehiï Madchen und kein Mann C 0 30 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bg den BoekhAudelaar A BRINKMAN te Gouda Gonda Druk vaa A Brinkman De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOBNSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave iu den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOURIRS der geuweute iouda breagFn tsr keauis van alle Pstcutplif ti c ingnetrnro dat da PATENTEN voor het dieM r 1873 73 id goMdheid en op ile Seentarie dawr Kemeeute voor boa rerkrijgli i r tqo wsaneer lij riek daartoe peraooDlijk Mninelden vsn eu oet UAANIU de l AUGUSTUS 1872 tot en BKt ZATURHAti lea i AU U8TU8 dur anvolK od dei voonaiddaga van 10 ipt des uaoiiddafEi 1 de üondng uitgeioiiderd itullenile overeeakooutig Z M bsala t van 17 October 1820 de bionea dien t d door de betaaghebbendeii niet rgehaalde PATENTEN door dea Deurwaarder der direite beleetingen un kunne kuizen tegen hebAog van tiaa oentaa vaiden uitgereikt Zy die dee ariaagd wordende kun patent of een stjdirift van lietzelide niet kunaea ertuoneo vervtllaB ia eeoe koele ven vgftieo uiden Gouda den 5 Ang 1872 De Secretaria De Bnrgemeeiter Droooleivku Fobtuhk V Bkboem IJïbsdooen BUITENLAND Bullealanilscli Overzickt Sedert lot de vcrdtgiug der zittingen van de nit vergadering beiloten ia openbaarde zich onder hare leden een grer die san bet belachelijke grcnet Het beete middel voor de regering on iels gedaan te krggen ichynt dit te wezen det der kamer het uitzieht op eene choreing barer werkzaamheden geopend wordt BIgkbaar ie het niet d vraag welke werkzaamheden nog afdoening eiachen en op welken ter Qn in verband hiermede het reoee behoort vastgesteld te worden maar alleen deia Zaterdag zollrp de littlngen grachorst worden derhalve wat nog gedaan kan worden geacbiede met spoed en si het overige BOet tot later wsehten Oiidtnka de o6helderingen waarmede de oommls le van prorogatie en ook het meerendeel der leden van de kamer lioh tevreden stalden heeft de heer de Beloaatel met Ijuiren consequentie aan zgn voornemen vastgebonden om Thiers over tgos binnenlandsehe politiek te interpelleeren Of zijne menden hem ook het nnitelooze en geraarlgke zgner etgfkooHigkdd onder het oog braohteo niets moefat baten kg had openiyk der natie beloofd da regeeriug tot verantwoording te roepen hg wilde en moest die kalofte derhalve vervulleo Oa kamer besliste achter apders met bijna algemeene strmmen nam tg de motie aan dat een nadere dag tot het bonden der mterpellatis bepaald zou worden Volgeus Berlgnsobe bhi lea bestaat het voornemen om bg gelegenheid van den gedenkdag der inigving van de provinoi West Prnisen by de Pruisiichc monarehie welke in September te Mariènburg zal gevierd worden een algemeene Duitsche orde te tiohten af liever de oude orde der Duiltohe ridilers weder in het leven te roepen Tegat het plan zelf kan men hoegenaamd geen beiwaaf hebben meer echter t gen de wgze waarop het oSgeroerd zal worden Oe nieuwe oide zal niet ui gi betoon maar slechts wegens ware verdiensten rerla Dd worden aan de dapperste ea inteUlgentate kry dieden aan de ooryidueên vau knnst eu wetensekaf aaa de aitstekendste aahtenarea ook aan de vertsgMtwoordigera der gniote industrie en der llnancicele waield wanneer aan het bezit van het geld geen penoonlijke smet kleeft BIgkbaar 7al dos bg de eente categonén op geea peraoonlgke smetten gelet wotftsal Het achoouste echter is het behoud der vidgenda bepaling m de statuten Een noodzakelijke aorwaatde der opname la de orde blijft de Christel e geloofsbelijdenis In strijd met de bepaliagen óét Üuitscbe coustitutte dat alle gezimllen voor de wet gelijk zijn worden dus de Israëlieten van deze orde aitgesloten Uen vertrouwt nauwelgks zgne oagen waaneer men in Wit neg lulke befalingen least a 4 t wd in a land dat zelf beweert aan den apits der beschaving te staan Met de eene hand verdrijft men de Jezuïtten de vert genwoördilierB eencr lang vervlogetie raaoüa eo met da andere roept meo verouderde rid derlgke orden met hare cunfesaioneeie burchten die broeinesten van onverdnugzaamhi id en nagvcr opnieuw in het leven De vroegere bezittingen der Duitsche orde de Marieuburj de Marburg eo Mergeiitheim zulleu iiamelgk eder in banden deriiieowe orde gesteld worden De kamer van koophandel van Birmingham heeft in baar dezer dagen uitgebracht zesmaandelgksoh verslag haar leedwezen te keunrn gegeven dat de th ns tan einde loopende zitting aan het Parlement zoo onvruchtbaar gebleven is oor de haodeli etgeving De herziening van het failhetreoht en de wettelgke regeling van het gebruik van fabriekmerken waren naar haar oordeel hoogst uoodige zaken Zg betreurt de opzegging van het hüdelstractaat met Frankrgk waarvan tg eene verhooging van alle inkomende rechten in dat land als eerste gevolg erwacht maar brengt hulde aan de standvastige houding der Britsohe regeering en aan haar besluit om geenerlei represailles te nemen overtuigd als zg is dal wanneer de Inancieele nood in Frankrgk verminderd is de natie welke tien jaren lang den heilzaaen invloed van het vrghandelssteleel heeft ondervonden wel tot den goeden weg van vrgheid van verkeer en openstelling der grenzen zal terugkeerea De handel van Birmingham zoo wordt renter in het verslag gezegd heeft zich in de laatste zes maanden zoo zeer uitgebreid dat er eene onevenredigheid tusschen vraag en aanbod is ontstaan de kamer betwgfelt echter of de tegenwoordige toestand wel gezond genoemd kan worden Ofschoon aangaande den langeren of korteren duur van dien abnormalen toestand niets met eenige zekerheid kan gezegd worden staa het toch bg haar vast dat er vroeg of laat eene reactie zal volgen om welke reden zg bg de bestuurders van groote hbrieken en handelsonderuemingeu met ernst aandringt op vooiziohtigheid en beleid Over dit verslag heeft in de zitting der kamer van I dezer eene langdurigegedacbtenwisselingplaatsireliad waarin de verschillende daarin behandelde piiiiteii werden besproken Verscheidene leden drukten in die discussie hnnae overtuiging uit dnt de tegenwoordige ontwikkeling van den handel kunstmatig ADVERTENTlfiN worden gepUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROG TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VLIF CBNTBN was en niet duurzaam zon Ugken en betreardon het danrom dat de prijzen en arbieideraloonen tot zulka kooge cijfers waren opgevoerd ten gevolge waarvau de concurrentie der buitenlanders de Engelschs urkten xeer waa toegenomen Bit Uaorjr H llawliluao heeft aan de Tima onder dagtaakenbig hm Malif afe bnef gunjkreven waarin hg mededeelt dat da iei tB Maaada Il aaogekoBdifde attiag der Koliiifklijke Geografische Haat schappg waarin mededcebtag van brieven van dr Liviagstooe loa gedaan orden niet gehoadao i omdat gaoie brwven mn den beroaaden reiziger aan de Maatachappgfjerisht ontvdogenign Het departeaiaot van baitenlandache nkn had ecaigs brie ren van den doctor ontvangen ca aan air Hcni tec lezing genu den maar zij bebdsden niet veel aoden dan vrg ervstige aanklachten tegen ataatadienarai ter zake van de voor dr Livingstone bestemde vensbeboeften die hem niet hadden bereikt Dekasrr Horace WaUar eaa vnend van dr L la st ni haA door taaaohcokamss van den haar Stale briaven van den reingar ontvaagen die tot den 8eten Maart II loopen waarin herhaaldelgk zeer bitters nitrallen tegen al igwt voormalige vrienden voarkomen dia hma naar bij eeut iafO zga lot overbten Da heer Uswell W Liringstdne wirn gelijk Ben Weet ds heer Stanley in het opsporen vaa den reiziger vóór IS geveest schrijft aan da Kaast dat ds vardeakin en van zijnen vHder tenen dr Kirk en andere gericht op louter misverstand msteo Bso ea ander bewijst echter voldoende dat bat verhaal van dea heer Stanley iets meer is dan eene Amerikaanscha mystilio tie zooals velen aanvankelijk geneigd waren te gelooven BINNENLAND GOUOA 6 AUOl STCS Zaterdag verd de tentoonstelling bezocht door 80 Zondag door 280 en gisteren door 110 personen waarvan 80 na één uur Bg zgn vertrek naar deze gemeente ontving Hr J H van Mierop een aandenken van de Barge meesters en Notarissen uit het kanton Hilligerabergen van verschillende leden der ooUegea waarvan hq lid was als een sioffelgk bigk van achting en toegrnegenheid gedurende zijn ISjarig rerblgf verworven Het geschenk bestaat in een marmeren peadalseu twee coupes De NeJ Spectator geeft in zgn Nr van S dezer het eerste gedeelie van een verslag der tentoonstelling alhier Er is veel dat de aandacht waardig is al kan nien ds verzameling niet roo bgzonder rgk noemen waarvoor eene langere voorbereiding misschien noodig zou geweest zgn Eana stad als Oouda zoo and zoo belangrijk in onze geaoliie lenis zon dacht men noch veel meer zaken en wel vaa hoog gewicht hebben kuunen opleveren Doch Inten w j erkentelgk zgn voor t geen we zagen en er bg bedenken dat ook buiten do tentoonstetlinjiszalen wat te zien is dat de arobitektuur van de waag eo het stadhuis dat do kerk met haar oii ihatbara gl izen en noch belaiigrgker kartons van die glazen dat ztio menig colit oud Holtaudsdi schilderachtig buurtje mede tut de geëxposeerde zaken moeten gfi rekeiid worden X K nt