Goudsche Courant, woensdag 7 augustus 1872

jtlfpy 5 Ang By de Mjnwi raadsverkieiingea zij de k didateu di nbirale lijst allen verkoica ifn i pwvincöki Jieeft jb lih r le por j ook g ie evi rd I 5 Aug In de zitting v in het Ie ïeeP lfel hwi heeft Hé ïerf tJiJeld medegedeeld dat zródla het handelstractairtmet Frankrijk geëindigd al wez Engeland ie uitvoerrechten op steenkolen be ieoM voor Franke lki lMn verlKKW n MÜO t we sAdgjt wordt geaoijt m I 09201iOEN i l m ilJ fI i ti Het f ebi d der laKeade wordt bet eerst betreden De gewrieii het steenen broodje het stoeltje van Erasmus dat vermoedelijk een product der 16 eeuw is Vermeld worden vaM de tschat van kleine dikwyl geringe maar door bteu sameuroegint belai vekkende roornerpen uit het huiselijk en iniilSssbappemit leren Dan het suial e met de speeltuigen der Kiligejustitie ea de drukwerken Vooraam yk vcsti n we de aandacbt op dit aohrgven om de nensehen die aan t einde worden geuit Vooreerst dat de stad Gouda mocht slagen in de pogingen vooraeinlF door haar iu het werk gesteld om alle of het In rendeel der voorwerpen thans in hrt gebouw Arti Legi bijeen gebracht al ware ket slechts in bruikleen bij een te houden en daardoor een uitnemenden grondslag te leggen voor een f meentemuseum Eb verder Moolit dat plan met knioht opgenomen en met gelukkigen uitslag bekroond worden dab Uijfk er voor Gouda noch één in de naaste toekomst te verwezenlijken namel k de ordening en beschrüviog vaa baar gemeente archief Met verbazing verneemt de vreemdeling den ingezetenen schijnt het niet zoo onverklaarbaar dat de stad wejke in klimmende welvaart dezer dagen haar zeshonderdjarig bestaan vierde er geen belang id stelt de oorkonden en iKscheiden te kennen welke door hunne geschiedkundige bij oiiderhedeu zoovele bedragen zijn tot de kennis au ilnt bestaan van zes eeuwen dat t j in het bezit dier orischotbare archieven geen luttele bonderden guldens er voor over heelt om die nnameling aan wanorde en stof Ie onttrekken en Toor t gevaar van te loor gaan te behoeden Wellioht dat de tijd waarin deze hoogst nuttige arbeid zal tec band genomen worden niet ver meer af is Kr zijn verschijnselen die aiintoonen dat de Gouwenaars zelf het onVeniitwoordelijke vaa deis veronaohtzaming iniciert het i gebend dM z j by eene interpellatie oHrdtf loeitaod hoonér archieven liever vcrUaaidea dater aieti meer aanwezig waa aa dat het weinigje dat er al geweest was nat dt algeaeeoe rijksvcnaneliag vaa saamgesmoi ten Voorwaar zoo laaf èt ae hai i at egtvoel niet R hcel aitgedoofil is bl er hoop op algeheel heratel bcataao Moge deze poging om de gemeente Goada aaa era lang rarwaarlooaden plicht te herinneren bet hare er toe bybrengeo om weldra een toestand te doen gebaren worden waarin geen Gon wenaar mear behoeft Ie Uozeo wanneer men hem vraagt naar het ëroUéf i jner geaeeote Bl ktns achterstaande advertentie ai Vrijdagavond bet allergnnetigst bekende korps ataf nniziskanten der Holterdamsche Bohattery alhier een eonoert geven Meermalen ia dit korps in de gelegenheid geweeat ziiA te oodetadieiden eo w jv rertroawan dan ook dat de Sociëteit Ons Oenoegêi op den arond wn t concert alien lal verernifad rowr wie gAede nuaiek genot of itajpanaing ia Da biaaehop ran Haarlem heeft den Weleerw keer U L Sloot kapelaan alhier benoemd tot paatoor der pnroefaia van 8 Jan Bapt te Haarlemmermeer en tot kapelaan alhier den Weleerw heer A Kutten kapelaan te Roekfarendsveen De beer H L Krom predikant te Simonsbaren ia beroepen te Oreiaohor Ife iéer W Mense predikant te Bodegraven heeft het beroep naar Heeg aangenomen Men ésh rqft ons uit OudewUer dd 2 Aug In de raadsvergadering van heden avond werd naar aanleiding van een aan den raad gericht verzoek van de alhier bestiuindeThorbecke Commissie besloten in de raadszaal eene buste van Thorbecke ie plaatsen Hoewel dit voorstel van de Oudrwatersche subcommissie in der tijd an t hoofdcomitó opgezonden niet te Utrecht in discussie gebriicht is heeft genoemde commissie toch het gennegen dat haar voorstel althans voor Oudewiter niet zonder gevolg gebitven is Mogen andere S ibcommissie s banr voorbeeld rolgea en wel met niet minder succes Want waarl k a had Thorbecke ons niets anders gegeven dan de gemeentewet h zou dit huldeblijk der ge Menteradeo alleazins verdiend hebben Maar wq weten het allea kunnen het althana weten meer dan de gemeentewet is hier De Gemeenteraad van Schoonhoven heeft in beginsel brsliiten een gedeelte van de gracht buiten de gewezen Lopikerpoort droog te doen maken en te bettemmen tot bouwterrein of anderszins Door de aardbezlén caiBp i nie te Boskoop zijn verzonden ongeveer 400 000 potten aardl e ién en IfiOO mandjes besaen die te zamen hubheii np ebraeht ruim ƒ 21 000 De pluk dor n inlbc uii wiw ofschoon van korten duur slechst 4 weken ovcr loedigeii de pnjs er van zeer bevredigend De ministH vkn biilmnl zae ir ÜMÉ b tMnetsschrijven de aandacht van commiss irissen des kouings gemeentebesturen gezondheidseunimissioii enz gevestigd op de iiadüraiudc cholerii die m llusland uitgebiukea meei en iMer naar we teli k Europa drfigt over te sliian De Minister wenseht dat voorzorgsmaatreg en genomes en alle mogelijke ten dienste stohude middelen aangewend zullen worden om ket naderend gevdar af te weren en rflïfi zooveel mogelijk te vrijwaren tegen de gevolgen die uit nalatigInid in den licbtelgk zouden kunnan vooitvloeien De ninister Van binnenl zaken heeft Dr i N Bamaer geneesheer te s Gravenhagï bij besluit van 19 Juli 1872 benoemd tot inspecteur der gettichten voor krankzinnigen De predikbenrten io het aanstaande kamp te Millingen zullen roor de militairen van den Protestantschrn godsdienst worden vervuld Zondag 18 Augustus door ds C E Van Koetsveld pred te a Gravenhage Zondag 25 Augustus door ds Kntgers van der Loelf pred te Leiden Zondag 1 September door ds M D Deeleman pred te Bottetdam en Zondig 8 September door ds H L OorI pred te s Gravenhage zullende de godsdienstnefeningeö der Roomsch Katholieke militairen ii l tt kamp op bovengemelde Zondagen worden gehouden door den Weleerw heer M Maas pastoor te Putten Seeds sedert langen tijd is bij de Doopsgezinde gemeente te Sappemeer H ogeüand e a een quaestie aanhangig die velen interesseert Het is nl de vraag of by het beroepen laii een leeraar alleen de mannen of ook de vrounen kiesrecht zouden hebben De e quaestie sproot voort uit bet feit dat de vrouwen doorgaans meer belang in den kerkgang stellen dun de mannen eo men hel daarom billijk vond dat ook de eerstgeooemden dit stemrecht verkregen Deze vraag ia door die gemeente in hare vergadering van den 28aten Juli jl met overgroote meerderheid van stemmen teu gunste der vrouwen beelst De Standaard deelt de statuten mede van het Antisehoulwetverbouii opgericht 25 Juli 1872 Daaraan zjjn ontleend de volgende artikelen Art 1 Het doel van het anti schoolwttverbond il het verkregen van eene wyzigiug van ariikal 191 der grondwet waardoor het vrye ondurwgs regel en het staalaonderwya ainjulling kan worden Art 2 De ledenJral inden ziofa tat saaeowerking van het io art 1 ulfeespioken doel Zy onderleekeiien m Volgende verklaring Da ondergeteekende wonende ta verklaart dat tot verkryging Van eiken afdoendeu waarborg Van gewetensvrgheid b zake het onderwyt onverwijlde wyzigiog van art 194 der grondwet noodzakelijk is waardoor het vrge onderwjji r el en het stoauoiiderwgs aanvulling kan worden dat een nieuwe wet op het lager ouderwjjs op dit beginsel gebauwd die het goede Van de thans bestaande wet behoudt en hare gebreken wegneemt de wet van 13 Aug 1857 8iU ifi 103 zal moeten vervangen en dat hg met de leden Vin het mti schoolwetverbond opgericht 26 Juli 1872 tot bereiking van dit doel herziening van art 194 der Grondwet wenseht samen te werken Art 3 De leden betalen eene jaarlgksche bedrage van 50 cents De eerste bijdrage wordt betaald bij de aanvaarding van het lidmaatschap Bg de intrede wordt een deel van bet jaar voor het geheel gerekend Art 4 Tot leden wolden Qok vrouwen aangenomen Art i De leden die ïn eene zeilde burgerlijke gemeente nonen vormen zich tot ééoe afdeeling Zij kiezen een bentuar bestaande minstens uit een voorzitter een secretaris en een penningmeester Art 6 Ër zal jaarlgks minstens eene algemeeoe vergadering in utrecht worden gehouden De algemecne vergaderingen zgn toegankelgk voor alle leilen Stembevoegd zgn alleen de afgevaardigden van de afdeeliog n en de leden van het hoofdbestuur Art 8 Met de leiding der zaken van het verbond is een hoofdbestuur belast Het bestaat uit zeven leden te verkiezen door de algemeene vergadering De zetel vaa bet hoofdbestuur zal zgn te Utrecht waar minstens drie zijner leden moeten gevestigd zijn Jaarlijks treden twee leden af die terstond herkiesbaar zgn ArI 10 Het hooldbestuur heeft de bevoegdheid om ten allen tgde eene algemeene vergadering bijeen te roepen Het is verplicht zulks te doen wanneer zes of meer afdeelingen met een gemotiveerd voorstel daartoe aanzoek doen Art II Zoowel afzonderlijke leden als afgevaardigden zijn bevoegd aan het hoofdbestuur roor de eerstvolgende algemeene vergadering voorstellen er ÜMhandeling in te zenden Het hoofdbestuur brengt die voorstellen tijdig ter kennis van afdeelingen en leden Art 16 Middelen door het VarfioQd aia U wenden zijn a het bewerken dar poblieklopinie j het petitionoemaat bij de overheid o het oebn m van invload Of 4e verkiezingen Art li Tot het petitionnement bij de overheid zal niet worden overgegaan dan bg besluit van eene algemeeno veigadenng en in geen geval vóór het aan tal leden van het Verbond 10 000 zal bijdragen Ben voorstel daartoe zal niet worden behandeld tenzij uitgaande van of overgenomen door bet hooftlbestuur De hoofdredacteur van de Tijd de heer J A Smits is overleden De vereaniging de Benrs te Groningen heeft besloten dat geschillen over koop verkoop en levering van grahen toden gort enz tnsschen de Himdel gerezen voortaan zullen worden beslecht door arbiters Voor de verschillende artikelen zgn drie coramissiën vaii arbrilage benoemd ieder van drie leden Aan die commissicn is opgedragen a over elk geschil waarover bare uitspraak gevraagd wordt binnen tweemaal 24 uur te beslissen b geen lid of piaatsrer angrnd lid eeuer commiwie te laten beslissen over een gesohil waarbijbet persoonlgk belang van zoodanig lid betrokken is c aan de partij die in het ongeluk gestald wordt desverlangd een sobriftelyk verslag te geven vermeldende de redenen die tot de aitapraak heüengeleid De geachijhebbrBda partyea zullen ii geschillen over qnalilait uit de partij waarover het geschil loopt te zamen een manster nemen en dat tegi lyk met hrt verkoopmonster beide behoorlijk door paiij ii verzegeld aan de commiasie die daarvoor amgewezen is ter beoordeeling aanbieden De kooper eener partij goederen die niet beMitwoordt aau het verkoopmonster heeft bet recht om wanneer de verkooper bg de levering niet vertégmwoordigd ie den opzichter over de korenbeurs la verzoeken in de plaats van den verkooper op la treden ten einde bg moustememing en verzegeling te doen datgene wat de verkooper tegenwoordig zijnde had behooren te doen Elke in het ongafyk gattelde party tal aaa de commiisie die uitsjiiMk aan hoeft voor arbitrageloon betalen Voor partyen van minder dan v jf laat l M tien J OO nut tien laat en meer 5 00 De WEKBLUK8CHE GEiIXUSTKEERDE COURANT welke onder den titel van de HoUandtckt lUuitratie by Oxbkokbebi BiKon te Analardain vcrMsbynt en thans haar Negenden Jaargang iotreecBt wordt om haar overvloed en verscheidenheid van onderhoudende en nuttige Icktuur onder alle standen byzonder gezocht In rijkdom aan Phiten en Portretten wordt ty door geen auder blad overtroffenï terwgl haar onbcgiyprlgk geringe prys liaar onder ieders bereik brengt De verspreiding vaa deze WEKELIJKSCHEÖEiLLUSTREiaDECOÜBANT is dan ook zoo algemeen als weinige bladen geqieten Uit dien hoofde vinden de JdtteriettU dia zg opneemt dan ook de ruimste bekendheid 3P L I T I E Aan bet Politle bureao te Gouda lyn in bewaring een in deze gemeente gevonden portemonnaie met geld en een gouden oorbel met bloédkoraal Laatste Berichten Fsrijg 5 Aug De heer de Kératry ia op verzoek ontslagen als prefect van de Bonches dn Bbdne Hy wilde dat de departementale Baad onffliddellgk ontbonden zou worden een maatregel die alleen van de Nationale Vergadering kan uitgaan Rome i Aug Groot is de deelaaaüng van all partgen aan de verkiezing der Oeneenteiaadaledai In de kiesbureaax hebben 24 liberalen en 6Sa derif eaal zitting Er hecracbt hier de beite orde Londen S Aug De fima deelt eene dépêeha mede meldende dat Tliiers een brief heeft gnchreven aan den Koning van Spanje waarin hg hem zijn sympathie betuigt naar aanleiding van het beiricht omtrent den mpordnanslag op den Koning gapleegd In den brief wordt voorts geregd dat Fnmkrgk vriendschap koestert voor de Spaansche natie en de hoop wordt geuit dat zg iltgd gelukkig zal zyn Versailles S Aug De heer Thiers is ten 10 25 ure met zgne familie twee officieren en twee secretarissen vertrokken Hg zol ten 4 30 ure te Trouville aankomen Hg geniet de beste gezondheid J f a r isit is i c lijn verzoek waa of ti zoo KO t londt willen zfe vbor bet ondergaande erii püotsje in uw blad iM ruimen om mijn medestrgders vobr bet dagaifbieb hrood eeof t terleUfn b pf jk v A tf Sa hoagt gelj n ben iffi t f S ikif Uani de kast iüi nif iet vu r wjl laten ialen Men mpei don wetcn dal tt u ik en IS J0 jli middags t hMia Jiyaifa oyi t eleiy niijpe roifjr idLoeU briefje uvergnf aarbp stond dat iki po etl l iis en zooveel cents gemeenti belasting faioest bf tilen Dat mgae vnww kwaa Êm k o wdf begrij trn maar ik werd ook kwaad aUea zoo dsiir eo dnu nog bekisting betalen dat as te veel ik wilde van kwaadheid niet eten daar ik echter al spoedig berouw vun had en liep zo de deur ui om il wie bet hooren wilde mijn nood te klagen en 6ni raid te vragen Men kan doa wel brgrgpm d t ik na menaehen liep die wat meer iu de wereld amu ais ik dat waren handelsmenschen renteniers menschrn met posten dat waren myn menschen die itiij dati ouk voorlielitten eu vertelden dat het ook oiifehourd WhS de arme menschen zoo te belasten en dat tij ook bet dubbele meer moesten opbrengen ais gepaeeasrde jaar Dat wat koren op ayn molen die mriiseh U gaven my gelijk r haddeo me zeli gelegd dat als zy maar lid van het bestuur waian het wel andera zonde gaan dat waren eerst brave menschen Avonds van myn werk t hais komende cat ik weer over d zaak na te deuken en waa het met mijzelven toch niet eens Het is waar die knappe menaehan hadden ay VoUtoaett gelgk gegeven maar er was toch i ti wfar ik niet by kon De Inwoners moesten toch maar evenveel belasting of noK minder bgboeten als de belastmg van het geipaal bedragen heeg dus al ty zoo bgzonder Veel meer in den Hoo£lelgken Ooubg aimsten Malea dan moeilnl wg minder betalea en daar it noch al want waod vaa aard beu loe begon ik ook die Heerm Veorliehters te wanti mweo en wilde aseer licht hebben Ik wendde het dus over een anderen borg Ik heb een vriend io den Haag wonen dia ia ja hat wooid kan ik niet nocaaa aanr ik tüu ze en Snyder Iq een Snyder een knappe jaoa gen dia Verzooht ik mg in die i ik eens li t raal iielii Ie verschaffen en de goede ziel heeft hot ook gediau Zie wat hg aelirgft ÖOftfc Simggere Tt l it hebt je weer wat wgs laten aaken Toeh val je Be a se door dat je aan bet twgfelen gegaait tyt dus ik zal je de zaak eenvoudig ophelderen Ja begrgpt toeh dat een handwerksman met vrouw en kinderen veel meer broud gebruikt als de rgken die hnn vleeaeh visch pastytjet luiker sterke kolBe ra thee hebben dan er bij one bg oversehiet due wy met de belasting op het gemaal veel meer betaalden ah de rgken Welnu dat is dan na niet meer en ik weet eker dat gy met nw zes personen nn veel minder stedelykc belasting betaald als vroeger aan Tielaating op het Brood Maar het is na ten Uwent zooals het bij ona geweest is wy hadden hier ook een aantil vau die hoogwgze Heeren die nergens geen virstaiid van hebben als hun zak dicht te honden ren ander te laten betalen en de wereld wgs willen maken dat zy met het lot der mindere standen bewogen zgn Dat wil vrg vertaald taggan wg zullen bonne handen gebruiken oa voor ns de kastanje uit het vuur te balen en dat noaaen ze de hoogere Politiek ten minate een heeft my dat zoo gezegd maar wees zoo dwaas niet uwé handen daarroor te laten gebruiken ïk zal U zeggen hoe bf ik er overdenk Al wat tot vermindering der lasten van den mindere man kan strekksn moeten wg aet dankbaarheid aaanenen en het is beter dat wg direkt Itelf eenige guldens bekisting betalen als bet dubbele en nooh meer indirekt aan brood en het was te wenschen dat de mindere man gewoon raakte zich eens af te vragen of bij bevoegden te informeeren welke belastingen hg 100 al betaalt wier bestaan hij niet eetts vermoedt en of juist door eetf direkte belasting daarvoor in plaats te stellen hg niet veel minder zoude betalen P Wg zullen er maar drie opnoemen leep betaalt aan belasting 6 cent per 6 ns i nt hoewel de waarde veel minder i noiA ruim toovecl wie gebruikt het meeste zeep f de werkman daar bg zich het qieeete vuil maakt ten min te hy heeft er het meeste Iwhoefte aan Wie geliruikt er hel meeste zont de werkman om zgn zeer schrale maaltyd eenigizins saakelgttesoulken bedient hy zich van veel zout dua op wiaudrukt die belasting het meest op den werkman Indien nU daarvoor een direkte belasting in deplaats gesteld werd zouden jiuit de meer gq cedenhet meest betalen en dua de mindere stand er van ontheven worden En nn de derde belasting is de belasting op bet vleeaeh Ik zie je al in je zelve lachen Tenh en al bg je zelven zeggen wat kan mgvleeseh acheeha dat ia toil ta dnar Voor ayt teersnuggere Teun dat zon weer een doame zet van jezijn Ik zni je dat eens uitleggen Het vleeaeh datwil zeggen de beenen net wat vleeich er aan kostenhier 45 cents de 5 ons natuurlijk rauw en wel Welnu ik heb geproefd Anelraliesch vlee ch dot heel goed smaakte dat koitte 40 nten de 5 ons daarer geen been aan is tod 1m Inao er voordi beenen gjraat een stuiver reti en dus blijft het 95 cenis aiaar dat vleeseh is W kA gereed oa bet zoote gebralken en daar VletMil 6g het bereiden wl verliest zoo kunnen wg voar dat verlies ook 5 centsnemen l oewel het vam is die 6 cents er ook afgetr tk u dabkott bet sl abta SO iitl en hetkbnnoch best 5 cents goedkooper zgn indien er dieonfriukkige belasting af was niet dat die belasting 5 cei ts bedraagt i maar men voert ket vleeseh liever tn landen in waar geen belasting betaald wordt daar is het vleeseh toch minder duur en wordt er meer gebruikt en beeft men dn beter aftrek Dus de slotsom is dat als de belasting van het vleeseh weg wus men voor 26 cents zooveel waarde aan vleeseh hadaft meir biet voor 45 i 50 cents heeft Zie daar goede Teoa e uigeliebt aooveel in agu vermogenis Ik h onp dal je bet bfegrgpen zalt maar snugfipere Teun ik twybl er aan EnSn doe je vrouwde groete apropos het Ugft a esproken mgo zooatrouwt met jua doehter aita te nut te Ved op haar vader l jUnt üw Trouwe vriend PIET KRAAI Omfitr Hé wat heb Ik werk gehad oa dat alln te begrgpeu aaar na laag tobben ai na overleg met a a vrouw dia altyd nog kwaad is heb ik er dan toeh zooveel uit bq iepen dat wy arme sukkels iu proportie altfid te veel belasting bethald hebben en als ze dat wiUen veranderen zgn erdie van ons tangetjes voor de kastanjes willen maken maar Tenn is zoo dsn nist hy dankt e veor t aj n vrouw kw H lyu en kwaad biy ea dat leeft ze uit de pokken gehouden aaar ik zeg Herrea schaf al die belastingen tt dan kan je mij gonst weer een papier thnl staren ai was bat van dfie guhkn aaer Mgnheer de led teur alaJe dit in de krant iet dan bedankt U hèirtalnk TEUN BU UW Ala de redaetenr peraiseie geeft wil ik de brie ven aeedeelen die il nog vau den sngder by ren snyder verwacht BorgerlUke itand GiBoatK 1 Ang Johaaoa Mafia swlrri W tm a r VlUt ea B vu der KUgo t Uaberta aaien P kelder a W N r Coratlii ouden k 4e Hau ca A S kicbi Calliariaa Jsailu oinleri J iluiiplaans sa A K Ssud aabD 4 JoMphna Sgbraad uodcrt S Tbeoaiu ta C a oaoiiiwa JsluiiDa Mirlios oaden C Verkerk eo J vso Rijk e Martiaal JahaaBeB idert M ÜHsiaa en M VVolir OvrsLEOm S Aag B L v Es 4 F de er l wed K BtaekhayKa i j T J Pasg I j 8 B C Alevoet huiarr vsa A Steenwioktl 7 j ADVERTfiirriÉN Heden overleed ta Ealt Bommel in den oii4erdoni fsn bjjna jaar onze geliefde Vader en Behuwdv ader de A VAN Dl GABPIL r té F VAH DX OAEDE PEtBHÏB A VBIJLANDTB VRULANDTPKurnwi Gouda 5 Anguatas 1872 Verzoete ean rouuMklag verschoond te bliJveH TE KOOP aangeboden een NETTE RUIME en WELBEKLANTE KBüIDENIEfiS WINKEL op een der buigerl ke standen te Omida De eigenaar ran het huia is mede genegen tot verhuur of verkoop van hetselve Adres franco onder letter M aan den Uitgever dezer C ourant U er eenven bing naar de t n sommige ziekten menigmaal te vergeefs gezocht inzonderheid ia dit het geval met het Bhnmatidc geweest Dnixende middelen cgn daaraan zonder vrucht beproefd allea stidtte af op de bane klippen van het rhmnatisp men vteide zich door den tgd verlichting van pgn te bekomen men zag naar den windvaan of deze zich buiten het noorden wilde plaatsen men png ver de grensen om in een ondd laad verligting van pgn te bekomoi helaaal op onzen Vaderiandschen moerassigen bodem terug ge rd fioet ach dezelfde kwaddikitaif zelfs strenger gevoelen En toch is eindelük in de Abshaubbin s of Anti Bhumatiscbe Watten het reddingsmiddel voor Igders van Rhumatiekgèvouderf Èfen ieder kan het raWdel beproeven met lichte of ernstige pijncu welke doorkoude zjjn ontstaan en men zal al dadelQkondervinden dat de ABSHAÜBBIN s niet tw felachtig in hare uitwerkselen zgn Elk pakjekost slechts 30 Ct waarmede men zich kanovertuigen en tevens ontdoen van een of anderlastige pflu Veriöggbaar aan het Hooffl D tt b A BEEBTVELT At ti pj die dese Watten voor den pr rat 9v per palrje o a terkrggbaar heeft gMtaU T A O VAi DETH ffijittti 2 Wed BOSAn r fr tl VVILUiiLlnUQ Woerdfn T W BUN UIL A06Mh ècit A A KAULING Alphen rtJ J GOUDKADK Bo toop J B KELLEB Wette Wag MtM t B M£M A BEIJNABDT Ooatpoort OTTO HOOGEKDQg Gyafl m d JJemb ATTEIVTIE D LENsVeLT de Veat iqi d fH straat te Rotterdam ia dagel v n aotterdam kostelooa te ontUadMt tot totale uitroeging van ALLE INSECTEN hoe diep ook in Huizen en Sebepen verteboleiiy zonder iets los te maken of te besebadigen aa spoedige bewerking üesverkiezande één jaar na de zuivering betaling Verder voorname Getuigschriflien ter inzage Tevens zijn de onfeilbare middelen verkrygboar Toor Wandgedierten voor Rattan en Holsen voor Krekels en Bakkerstorren voor Hièren voor Tlooijen en voor Motten 5 a uiden per lesch ant accurate gebruiksaanwijzingen Een lleach is geno zaara om een LOOaal Kamer of Skdder geheel te sulveren Getuigfschrifl De ondergeteekenden J HOUTZAGER ft ZOON te Delft verl aran dat zg het midd d tot uitroeöing van WAJfDGEDIEBTBN van den Heer D LEN8VELT Fabrikant te Rotterdam in een der te Delft staande Huizen hebben aangewend tot zuivering van Wandgedierten en welker aanwending die zeer doelmatig is tot volkomen zuivering geleid heeft Aan een ieder die met bedoelde plaag in Huizen of Schepen behebt is wordt het fabrikaat en de methode van genoemden Hr LENSVELT in het bgzonder aanbevolen J HOUTZAGEB ZOON Delft Jung 1871 Mr Schilders