Goudsche Courant, woensdag 7 augustus 1872

JN 1S42 BUITENLAN D Bullenlsndscli Ovensichl I e Freaiilnit der Fraoanhe Brpnbliek i dui werkelgk naar Trouville vertrokken en gn reia werd niet evenveel zorg door de telegraaf verbreid a s gold het iijB vourgBiiger den rei temer op Chisleliurst Allea geaohiedi intns ahen in vrede Je reohterzyle ia lu kanr tcbik omdat Thiera beloofd beeft dat h geen onwettige pogingen tot ontbinding van de Natioiin o Vorgadering nil dnidao vree end voor den uitaing van nienirp verkiezingen zoekt de meerderbeid haar lareu e rekken nn bet hair miainkt ia oitt ten gevol van eigeu verdeeldheid nitvoenng ie geven aan het raoiiareliaal programma Het Binifeat der linkerzijde ia niet onderteekend door jamhetta sa eenigen igner bgiondere vrienden Met vermoeden njet tentend op M OasArttk tm Opuohta rail da ontbiidingatioaeetie zich met vilde ion banden leggi n het ia haaat ondenkbaar dat de eidiotalnr atraka op een banket met teli gnnate van die ontbinding improviseert Men zegt eebter dat dit de reden met ia daar ook de geavsnoeerde Iidker gda heeft bealaten de Nationale Vergadering haar ngen dood e laten aterveu die niet loo beel ver meer af ia Volfeiu den Birmingham Morning Next beeft de beer madatone di n opaiigevalleii poit van kanselier van Laneaater den heer John Bright aangeboden MMr heeft deze tol gro te telaurtlelling van den imiier dit aanbod van de hand gewezen Ohahoon over hel alremeen ala eene sineanre beaokonird zgn tnek aan dezen poet pliol tfn v rbonden velke een opraoht man ala John Hright in zgn tegenwoordigeo oeatand met nanr eiaafa kin vervullen l e heer Bright ia wel ia waar van zgn ang te ziekte ker teld siaar hg zon looh eene inatorting duchten welks ham beletten ron om aan zgn voornemen tot het aanvaarden ven een iniindaiii toor de volgende porlementaritting gevolg te grrni Uit BaHRi wordt gemeld dat in den voormiddag van Zondag jl nmer dan 41100 gaaien waren aangekomen om dX 1 t komen om dAel te nemen aan het WDote gjrmnaatiek feeat Nsnwelgki hadden zg zieh geragelde orde gesteld om Uit het kamp naar de bergvlakte op te rukken waar het eigsnigks strijdperk wordt gevon den ot een hevig onweder vergezeld van verbazende ttorlrrgens dreef de daizenden werkende leden en de lellooie toeeohonwero uiteen Met groote moeite gelukte het aan een gedeelte hunner om een veilige sebnilplaats ts bereiken de meerderheid eehtor was door en door nat alvorene een plek kon wardM bereikt alwaar mea zicfa tegen het noodweer in veiligheid kon ttellan Dat een dergelijk koud bad niet gesfïhikt waa om de opgeruimde sleraming welke aanvankelijk onder de menigte heefschte te onderbonden hiat ziah gemakkelijk begrijpen Toen eehtcr omstreeks 2 oren in den namiddag hat weder zieh op nieuw verhelderde kwamen de feesigenooten weder bgeeo om den gestoorden optooht te hervatten Begunstigd door den llefelgken zonneacbgo trok men bergopwaarts en mooht ook bet aantal tumera tot op da helft ongeveer zgn gedaald toeh meende men nog ren fraaiao feestdag ts znllen gemeten Maar niet lang dnurde het of nieuwe onweerswolken ontlastten zioh boven Bonn en omstreken eo de piasregens dio er vielen joegen Söcictelt O S GEMOEGEIV Boelekade te GOUDA €© € Jt op VBUÜAG den 9 AUGUSTUS 1872 dea avonds ten 7 are te geven doojr het Korps 8tar illuziekaiiten van het Regiment SOHLTTEEUJ te Rotterdam oader direcfae van den Kapelmeester W J HHlschenriiyter Wzn Entree voor HH Leden en voor hanne Dames ƒ O 60 Voor Kinderen van Leden 0 30 Voor Niet Ud i 1 Voor Endenen O 50 Op gi ij e vereerend verlatten qo ale I eene voorstelling in het Theatre des I ouveauté $ en Honden en Apen Ttiéatre met gebeele uienwe werkzaamheden HEDEN AVOND ten 6 me voor kinderen en de Avondroorstel ling ten 8 ure yfel NB Reg itteur WEBY Directeur Men vraagt te Gouda te Hanr of te Koop een net WOONHUIS met TUINTJE in de Stad A edmgen franco onder letter ü aan de Boekhandelaars J van BENTUM eh ZOON te Gouda j i M j M so i Tandmeester aan het Hof van Z M den Koning der Naderlan den van Z H den Koning der Belgen aan bet R C S mi i aa en at liM Peosionaat d r Znatem i i tfl ETABLISSIBIenT tJl eé Jlaatsen van KÜN8TTANDEN en GEBITTEN naar de nieuwste gyathema s met gOarantie a 2 per Tand en f 60 een geheel nie w Getót Het opniBeu plomberen van aangedane TANDEN en KIEZEN volgens Amenkaansche Methode Verders worden alle Operatiën de TANDHEELKüNST betreffende met de meeste accuratesse uitgeoefend geheel zonder pgn ABONNEERT FAMILIËN tt ConsnItatiSn des morgens van 8 10 nre geheel gratie aan zgn domicilie Elizabethstraat bfj bet Vreeburg te TJ T X E C XJ TOpenbare Verkooping VAK Al ne APPEENERPESHEN groegende u den Bo mgaard en om en bg bet Huis au de Hofstede B00MGAARDLU8T ia Beneden Hatulreehl bewoond doorE HOOOENDIJK op MAANDAG 19 AUGUSTUS 1872 dea noigens 11 Uur bi Ls BLANKEN te BaaitreiAt ten overstaan van den Notans J G BRdüWER SURQgy akianr Botterdamsche Kermis De oodergeteekende bet eelt zich aan tot het Tervoeren van TENTEN KRAMEN enz naar BMerdam belovende eeue civiele bedieaiBg J J YA DUN BOOM Geadsche Weg N 114 Rotterdam K G JONKER Ontvangen direct van de bronnen heele en halve kruiken APOLLINABIS WATBE mede verkrggbaar by Mqnfvroaw de Weduwe A C SCHOUTEN Gouda 6 Augnstn 1872 Wordt gevraagd in e klein gezin een fatsoenlijk Dagmeisje Adres met franeo hneven onder letter C aan de Boekhandelaars J vak BENTUM tv ZOON alhier 187 1873 op des NieHWcn Jaargang VAW D HoUandsche Illustratie WEKELUKSCHK i Geïllustreerde Courant met honderden platen en portretten is voor den buitengewoon goedkoopen Prgi van f 3 00 PER JAAR de inteekening opengesteld bg O ütahGOOR ZONEN Kleiweg Geen bUd levert voor znlk een geringe abonnementspr tulk een massa onderhoudende en nat ge lektanr solk een menigtebelaogrgke Grairaies Openbare Verkooping op VRLTDAG den S0 AUGUSTUS 1872 des voormiddags toi It nie in het logament Da Snrr Joeis Doelr te Oudewaler van Eene HOFSTEDE besi attde in BOUWMANSWONING en aanhoonge GETIMMERTEN beneven 20 Bunders 56 Boeden 82 Ellen WEI HOOI BOUWLAND enz staande en bggende indenOosteindeipolderte Waardtr Verhuurd tot uit 1075 voor f 1100 s jaan Iv TBucn m 4 psvcocieii ossrns gocotnbnioerd ZESTIEN WOONHUIZEN en EKVEN te Oudtirater Een HUIS en ERF op Goejanverwelle onder Heiendorp Twee HÜIZBN JMger tot 9 WONINGBN met ERVEN te Moat oort Breeder bg billetten en nadere inforraatien te bekomen ten kantoren van de Notarissen MONTUN t Goud en m GELDER te UMfetrt OM Tanden en Tandvleesch gezond te houdei i gebmike men dagelgks het Austherin Mondwater van Dr J G POPP Keiierl KoningL Hof Tandarto te Reenen Stadt Bognergasse n 2 Ook wordt dit middel met het beste volg aangewend bg Tand zie kt en daar iet de kalkvormmg en het bederf tegengaat xaeht en ligt bloedend tandvleesch alsmede tand en monil iekten geneest en den kwaden renk van holle tanden wegnMmt Te verkryien Ie Goud bg L Sclieak wiakelier op de Hoogitraat wgk A 123 te Rotterdam bg F B van Santen Kolff tpolb en A Schippcregn fc Cf bluawe porceleinwinkel te Hage bg i h F C Sniibili apotb te Leydeu bg E Nuordgk te Ulreebl bg F AlleHa poth te Amtlenlam bg F van WindheiB ie O TcrkoophsM Ie Ouitewater bg T 1 Tan VreumiDgtB te Scbooahovea bg A Wolff IBLAAÜW niet geel zgn de zaJges der gepsttnteerde door kh doktoren aanbevolen JOHANN HOFPscHj BOBST MALZ BONBONS die door eene gelukkige compositie van MOUT KRUIDEN en den fijnstim suiker vemtsseDd gnnstiff op de reepiratieM rganen werken den slgm oplossen de ademhabng verligten den hoest onmiddelgk kalmeren en loodoende de veAoudheid spoedig gehed en al doen verdwgnMi BLAAUWE zi es met handteek ning JOHANN HOFFc i 30 et verkrggbaar te Gouda bg J C vAX VREUSimGEN en Mej de Wed A C SCHOUTEN Woerden bg HENBI J v n BERG Bijzondere Kennisgeving De Heer Dr LA MERT van 37 Bedford 8qnai Londen schrgver van de Zelfbewaring een practisch handboek over de teel en geslachtsorganen heeft de eer xgnen patiënten en zulke die hem consalteerm willen OMdetedeelen dat hy van den 7 tot den 15 Augustus in liet Hotel dn Graad ijOionrenr Plaee de Meir ta Antwerpen PERSOONLIJK te spreken zgn zal in aUe OQUBAMTrai vr rden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A Bai MKNAN teClouda Man fadufjtft U voldoend Vam OOUDA UÈtm i MoorrirwM JI8 9 t6 I S8 8 41 I Nieuwerkerk 8 88 0 68 1 68 M 1 41 Cnpelle 8 88 S8 1 66 8 41 KoTTiBDAM 8 38 1 11 66 IIM l l 1 68 iS 4 83 7 38 8 41 10 Ze enh Moerkapelle 8 41 9 53 12 40 38 8 38 Zoeterm Zefcwaanl 8 41 58 It 40 3 15 36 8 88 Voorborg 8 41 S3 18 40 8 38 8 38 s GaiVENHAOE 8 41 t 18 9 63 11 41 li 40 l fS 8 26 4 86 tM 7 80 8J8 9 48 Ondewater 6 60 9 66 II 58 S 8S 6 36 8 41 Woerden 6 60 9 56 1168 3 25 6 36 8 41 Uarnwlen 6 60 8 23 9 66 10 43 11 68 12 40 8 3 3 26 6 36 8 41 UntlcHT6 60 8 23 9 66 10 43 11 58 I 40 2 33 8 25 6 36 8 41 9 58 AMtTKBOAli over Harmeien 8 23 10 43 12 40 2 33 3 26 8 41 Ütreekt 6 60 1168 6 36 9 58 Naar OOUDA T a Moordreétit 6 30 9 37 1140 6 17 Nieaweriierk 6 22 9 80 1 32 8 8 6 10 8 11 Capelle 6 16 9 24 11 26 8 2 6 4 RoREtDAH 6 6 7 65 9 16 10 16 11 16 ILlt 2 5 2 66 6 66 8 10 9 25 Zerenh Moerkapelle 6 29 9 34 11 16 4 12 6 14 Zoelero Zegwaard 19 9 24 114 4 2 6 4 8 17 Voorburg 6 7 9 12 10 62 8 51 6 52 8 6 sGkavinhaoi 6 7 50 9 6 10 10 10 46 12 5 2 2 60 8 45 5 46 8 9 30 Onde ater 6 17 9 32 1 85 4 14 8 17 Woerden 8 8 9 28 1 25 4 6 8 8 Harmelen 8 60 9 16 11 10 1 6 l U 8 r 4 7 5 e 1 9 20 UraïCHT 7 50 8 26 9 10 45 12 46 1 2JÏ 3 36 6 43 7 46 9 AMSTBaDAii over Harmelen 8 10 10 80 2 20 3 20 6 26 8 30 Utreckt 6 40 11 46 6 80 unit Urak taa A VnakBaa 1872 VrUilag 9 Aoguslns GOUDSCHE COURAIfT Nieuws en Advcrleotieblad voor Gouda en OmslrekeD ADVEBTENTIÊN worden geplaatst vm 1 5 regels k 50 CJenten iedere regel uwer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naw plwitomimte Afeouderlèke Nomroer VUF CENTEN Dé uitgave dezer Courant geeohledt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAG De prgs per dne maanden is 1 75 frtmeo per post 2 I l m tot den laatatan man vos M lieatterrein Nn ivaa de verwarruig nog veel gitnter dan ometreeki bet midilaguur detrgl er voöfc de duizenden die een aohiiilplaata zochten geen leep op v e enlgklag Vuil ilieii nenioh be tond ilen mag zeggen dot de dag beilar eo ae en pW Baaaa andere tokea daareiilioren De hoop dat di volgende dag daar voor vergoeding zal aohenkan wat de eemne rooat welke de vele duizenden telMrgeatelden bezielde ICarl Anguat Devrient d elidiu der drie gebroe dera en neef van Ladwig 0sviieul ledert 18 19 op atecda toenemende wgze een sienad van het Doitaehe tooncel i den Sden dezer vitleden Hg itierf te Laalerberg aan de Harz 1 den ooderdoa van 74 jsreu Tot vóiir woinigt vekan waa bg aan deu grooteu aohoiixbiuï te Haa v verboodeueu moobt tot op dieu tgd een der alt skcude leden van het tooiiaelgerelwhnp aldaar ardao genoemd Sedert 18119 waa bg te Hanover sa den grooten vroeger ksDinklgkeu aehavwbm s i iHlssWi Jfa drie joien geleden vierde hg den dag waoiop bg viiór SO areu de tooncelloopboan betrad en ala een bewga vnn waar deenug zgiier groote talcaten aohaak Hwovei hem toen bet eerebuigeraohap De Insending van advertontUn kan gescbleden tot to nur dat namlcldagB op den dag der altgare op de amendementen der lords op de Scbotsebe onderwijswet Alleen bet artikel betreffende hft aantal jaren voor welke de der leden sohooloojamissieq zouden benoemd worden gaf ssn eidiBg tot eenige woordeuwieieliitg na welke op voorstel van den hertog van Argyll de tgdruimie van driejaren werd aangenomen en al de overige amendementen zander wg zigrng en bloe werden goedgekeurd tegen welke spoedige sfiioening eohter de hertog vsu Buiicleugh obohoon te vetge s prutestaerde In de ochteudzitting van bet Lagerhuis werden de wet op de Openbare itezondüeidfegeling zonder disootaie en die op de loolisalie des legers i derde lezing aangenomen de laatate n sun spesob van dan heer Auberou Herbert die protesteerde tegen ds booge oorlogsiiitgaven bg deze wet voorgesteld ia het b Muder sn tegen de koeten en bet bestma van st aode legere in het algsmeen ENOJBLAND Heeds meldde ona de lelegnaf dot Vrg lag u bet Hoogerhuis door lord Hoaeberry de uitlever ngstrictaten tuasohen vroot Bntannie en de overijje Mogendheden van Europa er sprake waren gebraght Het antwoord door lord jranrille in deze ook rour ooa land zoo belsngrgks qucstie gegeven luidde dat het tractaat met Duitschlaiid wegens de uitlevering van misdadigers reedt san het l arlemeut wat ingediend en bg kabiiietsorder vso kracbi verklaard Int hg verwaebtte dat genoemd traatoat met België op Maandag en dat met DeneoMrltea onmiddel Igk zou geteekeud worden Met Nsilerlsnd onder handelde men daarovar reeds meer dan een jaar en thans maakte een trgeavoorstrl vsn de N ederlandsobe Hegernng een pont vsn overweging uit t at Ooa tenrgk betreft het laatate voontel vsn Enrelaud wordt nu te Weetien orsrivogen Uit de Vereenigde Staten wachtte de Britsche Regeenng een antwoord op het door haar gedane voorstel Uit Italië had H M een nt Brptraciaat ontvangen dat thans onderzodht woMt Met Spanje en Portugal waren onderhaode liiigeii aangsknoont die echter nog niet veel militant hadden gehad Naar aanieiding van een vooralel van den graaf vun Morlejr o in sirgd met de orde van den dag de tweede lezing toe te staan vsn de tuppietoire wel op de algemeene politie in Schotland ontstond er een m bet Hoogarhnis vrg zeldzame en hevige woorden wisseling daar lord Bcdesdsle Voorzitter der Comités in het Hoogsrhnis biertageo met veel rnui protesteerde en zioh door een dergelgke bsndelwgta zooreer belesdigd achtte dat hg sprak vsn zija balrekking neder te leggen Nadat de hertog vsn Argyll amende honorable hid gedaan en de tobuld van bet niet op de agenda plaatsen van genoemde wet geheel op zioh bad genomen nadat ook de markies ven Salisbury en lord Granville verzoeunid tusscheiiljeide waren getredun trok lord Bedesdale zgne bescbuldinmU n in sn werd deze overigens vrg onbeduidende bill in tweede lezing iiangeuomeu Daiirna ging het Hoogerhuis over tot d behaiide lliig der amendementen iD bet Lagerhuis voorgesteld De beer Bichard de voorzitter vsn dea Vrad bond kondigde sgn momsmen san om in deo saO vang der aanstaande Porlemeotszitting voor te steUeq aan H M een adres aan te bieden met bet verfoek dat de Minister van Buitcnlaodsehe Zake m onder handeling zon treden met de buiteubindsche Mogend beden tot het ontwerpen van een algemeen en dunr zaam stelsel van internationale arbitrage Na de verzekering van Minister Bruce dat de soo govaariyke proefnemingen net schietkotoen die dea vorigen dag zulk een groot alarm tot zalft onder lie leaeo ra bet Lagerkuis h iddeu veroorzaakt met zouden herhaal worden zette ds vergadering de debuten over de wet op hei uitreiken van patenten tot den verkoop van sierks dranken voort van artt 24 30 l e discuMiin over deze artikelen worea 700 uitvoerig dat de overige tijd der zitting dw door geheel werd iiigrnuuien vooral wat dit het ga val met art 24 bepalende deo tgd van het openen en sluiten der berbergen waarop een tal riu smeodementen word voorgesteld en die ten slotte voor olie plaatsen buiten Londen werd vastgesteld als volgt des Zondags van één tot half drie en van 6 10 uren en op de overige dagen van 6 nur des morgens tot II uur des avonds do h in bgzonders gevallen is aan da overheid het recht gelaten om afivgking van deze bepalingen te vejgnoaen Bg art 26 wsnl een amendement van den Minister vaa Blnnenlandsohe Zaken met een meerderheid van 28 tiemmen aongenomen waarbg de overheid gemaob ti d wordt om nitzonderingsn op die bepalingen toe te staan aan die inrichtingen die in de nabyheid van tohoowburgsii zijd gelegen In de svond itmg werd de behandeling de er wet voortgezet e wel van artt 31 60 De voomaaoiste daarop voorg Stelde amendeiientra waren I dst om den Haad vsu bestuur over de patenten te doen bestaan uit met minder dan 3 en niet meer dan 6 rechters en een e sn groot aantal belsstiiigbetalenden en 2 dat nj die belasting betalen door een votum de uitgifte van dergelgke patenten in hun gemeente kuuiirii bslettrn i beide amendementen werden met oveigroote merrdi rheid vtrworpeu en de genoemde artikelen meest zonder eenige wg igiog van aanbelang aangpuomsn DTJITSCHtAN D Os Nordd Mig Zaitung geeft etu overzicht vsn de ontwikkeling van Bt r1u wairin o a ook ds volgende beknopte schets betrelTende de joogit rer