Goudsche Courant, vrijdag 9 augustus 1872

traal spoorweg een gedeelte van den Rijnspoorweg en een tal van groole ondernemingen Engqjsche en Fransohe aannemers maken die werken en nimmer hoorde men aanmerking maken dot de ondernemers die door vreemde en niet door Nederlanilsche a innemers lieten uitvoeren Om nu de huizen i forfaii te laten bouwen was de vereeniging wel verplicht zich te wenden tot deaknndigeu buiten de stad tot aannemers die halzen als zij bedoelden meer gemaakt hadden Zoover mij bekend ia hebben geen der aannemers of tiinmermonsbazen alhier nog een blok buizen gebouwd inhet genre als er nu tot aiaod zal komen Zie daar de eenvoudige toedraoht der zaak en de reden dat 4e heer de Jong te sGrareahage de aannemer der Vereeniging is geworden En nu vraag ik of iedpeonpart dige inwoner van Goada niet eerder dankbnr an de Goudsche Bouwvereeuiging zal zijn voor baar beUqgeloos streven in plaats van haar ongefiaste verwgten naar het hcxilid te slingeren De ondeiteekenoars van het stok ia de Goudsche Courant deden beter bnn ondernemingsgeest te toonen door ook te bouwen dan door artikelen in genoemd dagbhul te scfargven Kr IS meer gebrek dan aao een tiental huizen In de straat die het gemeentebestuur laat aanleggen is ruimte voor minstens een 40tal huizen Weliin laten zg handen oon het werk slaan De Goudsche Bouwvereeniging zal niets liever dan dat zien en hun daarvoor dankbaar zijn De oiiderteekenaars brengen hunne grieven in Verb ind met den Hoof lelgken Omslag Uit btgrgp ik niet Is het te doen om hg deze gelegenheid eeue smet op die belasting te werpen dan hadden zij hunne bezwaren wiel wat beter mogen toelichten Dat de gemeente jaarlijks veel geld te kort komt is geen argument ledere gemeente die geen vaste rentegevende eip dommen bezit moet zija inkomen wel uit tfclostiugen putten en don beweer ik dat eene beding van l 6 o P inkonea eene zeer matige belasting ia en er geen stad in Zuid Holland bestaat van de grootte van Oouda wnar dit minder bedriiugt Daarenboven betalen de inwoners 7000 minder dan vroeger tuen de gemaal belasting nog geheven werd Kindelgk eindigen de aannemers en timmerraan bazcii hun soliryvrii met eene zonderlinge tirade namelijk dat ie Kerken ellieht ook nog te kalle ma de geaeenle nlten Korden daargetleU Krijg ik geen betere toelichting ilan houd ik 4H voor eene leeMjke insinuatie Met de opneming van dit antwoord zult l Mqnheer de Redacteur inij verplichten Sen amdetlhouder in de Goudeche Bonn Vereeniging Een enkel voord tot den Heer N N A In N 1239 der Goudsche Courant komt een in gezonden stnk voor met den titel Krgrooti g of uitI lireiditig der Stad geschreven door deu heer N N I die düriu eenige gedachten me leelt vau eeu burI german met wien hg gewandeld heeft Die gedachten ign niet ouaaidig Indenlaad roa een groot r j en wandelpark omgeven van piachtige breed belemmerde stralen Gouda wel verfraaien alleen verwondert het mij dat de burgerman ook niet een hertenkamp benevens een goudvischvijver hier zou willen aanleggen Ook deze verfraaien een stad buitengemeen en wanneer don te midden au ui die heerlijkheden een mooie mnziekient gezet werd dan zou t daar wezenlgk een lief plekje worden Wg vreezen echter dat de heer N N die de gedachten van den burgerman grootsch vindt en ze oau het Gondach publiek meedeelt de bezwaren aan znlk een plan verbooden te ligt telt Het phui is wel grootsch maar naar ons idee tevens onuitvoerbaar Eu el voornamelijk om de groote som gelds daarvoor btnoodigd Wat nood roept de burgerman een premieleening zal het ons versehaffen Dit beo ik zou vrg te betwgfelen Denk slechts ann de Kotterdamsche Weerbaorheidsleeoing die lang niet spoedig voKeekend met allerlei bezwaren ie woratelen bed Mtor don nog gesteld dat die leening spoedig volteekend zou ign dan mag de gemeenteraad naar mgn idee niet een dergelijk middel aangrgpen om geld te krggen Dergelgke premieleeningen verlokken den eenvoudigen bui er door groote sommen door niet miuder kolossale cgfers voorgesteld hun spaarpenningen te ruilen voor de zeer kleine kans iels te winnen Die voorstelling aan den minderen man om in eens zonder arbeid rgk te warden in plaats van door met verstand en volharding te werken door zuinig te zgn enz langzaam maar zeker vooruit te gaan werkt schadelijk op deu hniidwerks man en dienstbare Z j werkt verlammend op zijn energieën berokkent hem teleurstelling eu tegenspoed lot zoo iets mag niemand in de laatste plaats een gemeenterBad meewerken Wg sohrgven dit niet omdat wg vreezen dat de Iqopcn nnderkiilve eeuw voorlomt Nadat onder ÏVinfetioh III de bcvollsiiig van 20 000 tot op M 0 060 Wen as gïklomoien steeg dit cijfer onder IViedrioh VVillieliu 1 tot 90 000 in 1740 In 17+7 liereilfte mui lUU OüOen bij het overlijden van Frieilricb tl was men H t Ï47 090 gelclommen teriryi iiMU iA6 000 iiiHTonera telde Vq het bt r en vtu Vri drich Wilhelm II in 1797 Ge luren4e het verloop der daarop volgW l i jnren kan WSI lot ISH emeerderde lich jtet oijflr der bevolking tot op I 18 000 Sneller was de toeneming der bevolking binnen de 24 jaren tot aan het overlijden vnn Friedrich Wilhelm 111 toen de atad klom tot 3 30 000 inwoners In 1346 had men het aantal van 400 000 zielen el overachredeu in 1861 was Bien over de 5U0 ll0O m 1864 over de 600 000 en in 1867 tot over de 700 000 inwoners geklommeu Bij Ie jongste volkstelling op 1 lieoember 1871 is het gebleken Int Eerlijn een vaste bevolking had van 88 Sa9 vielen terwijl de tijdelijke bevolking destijds bedroeg S33 02I rielen ÏVïcr fegen is door het gerechtshof te Berlijn uitspr üc ge la in in een eer zonderling proces De ml weJke hier in rechten diende was Van den volgenden aard Ken voormalig Sleeswüksch Holstcinsch officier hnd een reehlsgeding aangevangen tegen den rijkskansdier ten eiiule liein te doen veroorileelentut het iiitbet ilen viiii een pensioen aan den reclamant waarop ihïc bcttecit reohtmntige aanspraak te hebben De heer von Misinarck bad de zaak verwezen iia ir de kan el ir en deze had tot verdediger gekozen den lieer Ludieke ra id van justitie Ten lage dut Ie zaak zou dienen verschenen voor hettof de lieer Ludieke als verdediger van de rijkskanselarij en de eischcr Toen eerstgenoemde Te za ik WiMu bepleiten verzette zich daartegen de eischcr op grond dat de rijkskanselier en uict de rijkskanselarij bij rijkswet was bevoegd verklaard om den ftscns te vertegenwoordigen Om die reden was hysUa eiseher opgetreden tegen den rijksk uiselier zoo ng de offle er Verder voort en dewijl de rykskan elier niet was versehcnen maar de ziink n Mir eenander met lievoegd persoon had verwe en zoo ïurlieMe de eiseher dat do rijkskanselier bg ve stekïOB worden veroord ld Het gerechtshof vereenigde zich met die gronden en wees overeenkomstig daarmede arrest in de zaak Hiervan is onverwijld appèl aaugetetkend en met liclangstelling wordt de verdere loop der zaak door tiet publiek te gemoet gezien Uit Metz wordt ann de Katunai ZeUung geradd dat op SI dezer aldaar on nieuw brand is ontsttlan De militaire barakken gebouwd in de nabyheid van het fort Queulen zy gedeeltelijk bijdie gelegenheid een prooi der vlammen geworden Men heeft ten onbekend persoon in verzekerde be faring genomen dewijl hij wordt verdacht de handiu bedoeld onheil te hebben gehad Met zekere spanning ziet men de resiiliaten van het ondemoek indeze raodselachtige za ik te gemoet want dit is dederde maal dnt binnen zeer korten t d brand in enimhg Metz is ontstaan Reeds IS men Ijverig bezig met het herstellen der fchade veroorzaakt door het afbranden vnn het stationsgebouw aldaar Voorloopig strekt dit all s om in de behoelteo van den dienst zoo g ed mogelijk te voorzien Zoodm men zoover zai rijn gevorderd dat met den herbouw van bet afgebrande gedeelte een ltej iti kan worden gemaakt zal men tevens het g bonw aanmerkelijk vergrooten Het aantal gedeukteekeiien opgericht ter herinnerihg aan de gesneuvelde Duitschers iu den oorlog van 1870 71 vermeerdert nog voortdurend in deze nieuwe provincie zoo gnat de berichtgever voort Niettegenstaande het aantal gedenkteckeoen in de otmireken vim Worth b v reeds bniiengewoon groot is wordt het toch voortdurend met nieuwe vermeerderd Zoo zullen op 6 Augustus e k twee nieuwe monnmetiten ivorden opgericht en wel eón op den Herrenberg en ec ii naby Elsnssh iuzen De kusten dezer beide geilenkicekenen worden gedragen door de l nitsdie regimenten die aid i r hebben medegestredèn en een groot gedee tc der mauschnppen aldaar den heldenduod hehben zien sicrven BINNENLAND Gouda 8 Aususrcs Bjj de herstemming toor 3 leden van den gcroeeutcraad werden voor de vacature ontstaan door het overlijden van Mr J II van Gennep itgebraobt 409 geldige stemmen gekozaii werd de heer C Hoogenboom met 303 steramen de heer dr J C T Gand uorder verwierf 156 stemmen Voor de nieuwe vacatures werden uitgebracht 469 geldige t en gekozen de hetren i Strnver met 310 en i C Samsom met 2öl de Let ren de Graaf en J V Berkel verkregen reap 101 en IU stemmen Het eivdenunen voor de hoogere burgerscholenin Zuidlïóltand is o a mei gunstig gevolg afgelegd door W F 11 van Amerom js f Dinsdiig werd de tentoonstelling bezocht door 119 en gilterm door 116 personen Zeer gaarne hetinneren tvy er aan dat de tnteeItenlijsten op bet groot vocaal en instrumentaal concerl Tiin S3 Augustus aanstaanden Zondag moeten gesloten worden en dat het dus zaak is dat zij die nog niet ingeteekend hebben zich haasten daar na de sluiting de entree belangrijk verhoogd wordt Gisternamiddag is gevaiikel k van hier naar het huis van arrest te Kotterdam overgebracht de persoon van llermnnua Uessiiik knecht in een draai molen staande op de kermis alhier die zich had schuldig gemaakt aan ukkenrollery In de afgeloopene week had de verhuring plaats van 888 hectaren drooggemaakt land in den polder Prins Alexander 120 hectaren zijn opgehovden en de overige die allen na voor de tweede maal beteeld zullen worden brachten de belangrjjke som van 48 160 of gemiddeld ruim 62 per hectare op Het recht op jacht en visschery in genoemden polder bracht op 1682 Het eerste gewas Jcoolznnd in dien nieuwen polder moet naar men verneemt bijzonder gunstig geslaagd zjjn De weilanden in den Krinipenerwnard leveren steeds voldoend gras op De hootbouw is afgeloopen enleverde een voldoenden oogst Thans is men begonnen met het plukken van de gelling hrnnep Ditpioduet levert flen zeer voldoend gewas De Inteaardappelen staan over het algemeen goed en geveneeiie goede verwaehting terwijl er van ziekte nog niets wordt ventotnen De siiikerbcetwortrjs staan uitmuntend en doen eene gnmte oplm iigst vernachten De vroege sppcirn zyii reeds geplukt De abrikozen beginnen rijp te worden evenals de blauwepruimen De moestuinen beloven niet zeer veel thans IS men druk met het poti n van andijvie lie ig Veel heeft men intusschen van de talrijke veldrntteneu veldmuizen Ie lyden De varkens iekte heeft bijna alle varkens doen becwqken De tongblaar onder het rundvee begint veel te verminderen Den 4 Sept zullen van nege de afd Woerden e o van de Holl Moatscliappij an Landbouw harddravcryen worden getiiuden De prijzen voor s mar gens bentaan in zilverwerk ter waarde vnn 88 door paarden welke nooit eeu prijs gewonnen hebben Des middags bij de pannlen van zeisen kliiar bestaatde prijs in een bankbiljet ter waarde van ƒ 200 en als premie een stuk zilverwerk ter wa irde van 60 De Heer G Boer predikant te Ouderkerk a d IJsel is beroepen te Haarlemmermeer Blijkens het verslag in de Kerk C werden hij de synode der Ned herv kerk langdurige en belangrijke beschouwingen uitoelokt toen de zaak der nieuwe Psalmberijming inzonilerheid van hare zjugn ijzen in behandeling werd genomen Het oordeel der leden was nog al verschillend Zal men eene bloemlezing uit de bestaande Psalmen doen vervaardigen voor huisselijk en kerkelykgebruik Zal men in den nieuwen bundel ook slakken uit de profeten opnemen f Na ernstige discussie nam de vergadering hel besluit om nevens de bestaande Psalniberyming tot vrg gebruik te doen vervaardigen een bundel van geheel vrij bewerkte Psalmen met zooveel noodig nieuwe melodieën Het reglement op het examen reeds vroeger ter hand genomen maar niet afgedaan werd op nieuw aan de orde gesteld en voorloopig aangenomen Een voorstel om uit de bestaande reglementen weg te nemen wat met de bestaande leervrgheid in de Nederhindsch Herv kerk schijnt in strijd te zijn wekle een warme gédachtenwisseling De gevoelens stonden tegen elkander drer Vele artikelen uit versohilleode reglementen werden naar aanleiding van dit voorstel besproken en daarover besluiten genomen met en zonder voorgestelde wijzigingen Art 38 van bet reglement p bet Godsdienstonderwijs reeds ten vorigen jare voorloopig gewgzigd gaf aanleiding tot belangrijke beschouwingen over de belrekking van ouderlingen bij het werk der aanneming vnn lidmaten Na belangrijke gédachtenwisseling werd het artikel gewijzigd aangenomen Omtrent het algemeen s nodaal reglement op de kerkeraden werd besloten in art 14 betreSènde de avondmaalsviering de woorden viermaal des janrs weg te nemen Omtrent de vragen bg de voorbereiding van het avondmaal in gebruik werd besloten de bepaling der vragen uit art 14 van het reglement op de kerkeraden weg te nemen en over te brengen naor art 22 van datzelfde reglement Uit Mnostrieht wordt aan de M B C geschreven Men zou zich builen af onmogelijk eeu denkbeeld kunnen vormen van de tactiek die door de Jezuïeten en hun aanhang wordt aangewend om Thorbecke s vereering in ouie pcovineie te leen mialukken t Is zoover gekomen dat men zich niet ontziet op de persoon af te gaan die de driealheid beeft ducVen hebben Tborbecke in zyne daden te bewonderen en men zich tliuus toelegt om door sarcaame tot dat duel te komen waarheen boerenbedrog niet brengen kun In ons Maastricht evenals te Roermond en Vemo waar tusschen twee haakjes gezegd de onfeilluurlieidsmannen niet op buiine plaats litten schikt het nog al iéit ten minste wacht men zioh wel de leden der Thorbeekecommissien haid te vallen Anders echter is het ie Sittard en Weert gesteld waar de lezuieten den boventoon voeren Ik heb toevallig vuor mij de twee diiar verschijnende Jezuïetisdhe bhiadjss Dt Katheliehe Limiurger en Bet Kantm Weert Beide hadden op de vorming der snboonmissiën voor het gedenkteeken Thorbecke geschimpt en badden de zaak op echt Jezuietisohe wgza in t belachelijke zoeken te trekken Daarop werd bun echter het antwoord niet schuldig gebleven TeSÏttard nam de grillier Jansen secretaris der subcommissie den handsehoen voor cle vereerders van onze groeten Tborbecke op terwijl te Weert de kaiitonrcchte rXiaix voorzitter der oommissie aldaar den Jezuïeten te woord stond t Kon zooals van zelf spreekt echter niet uitblgven of niet de zaak maar de personen moesten thans bestreden worden Beide blaadjes betwisten alkander in hunne laatste nommers den voorrang in gemeenheid De Katholieke lAtihurger b v tast den heer Jansen met personaliteiten aan steekt den draak met den man die den tabbaard droogten misschien er aanspraak op wil maken een Wensch ippelijk man te zijn doch wooht zich wel het bewijs te leveren dnt Thorliecke in Limburg niet mag vcicerd worden Kvenioo Het Kanlon Weert ook de gei telijke die lint blaadje dirigeert gaat Tborbecke voorbij om des te beter een loopje te kunnen nemen met mr Loix dien ook hg het maar niet vergeven kan aan het hoofd te staan eener commissie die iu het heilige Weert vooral een doorn in het oog ia Met bang maken zijn de Jezuïeten begonnen met bespotting schgnen ze te willen eindigen Wanneer ze zich echter voorstellen daardoor da Thorbeckecummissiën tegen te werken dan hebben zij ticb leelgk bedragen Al wat in Limburg Tliorbeckiaansch is al wat grondwet en vrijheid op prga weet te sAellea i thans anneangealoten Door de oppositie die vooral te Sittard en Ween gemaakt wordt wordt het doel der saboommisiiën op wonderlgke wg in de hand gewerkt Ik meen U dan ook gerust ta kunnen verzekeren dat bet resultaat voor het mona mentThorbeoke in Limbnrg de stoutste verwachtingen zal overtreffen ten spgt van hen wier roeping bat schijnt te wezen haat twist en tweedracht tusschen de zonen van een zelfde vaderland te stichten In de Arnh Ct wordt in een ingezonden stuk hnide gebracht aan da t nwoordigheid van geeat vao den wisselwaohter Koos Vlaming te Velp op Zondag 14 JulijL bij gelegenheid dat de vertraagda pleiziettrein van Groningen naar Arnhem in volle vaart lings het slation Velp doorstoomde den vao Arnhem aansnellenden trein te gamoet met niet innchtneming der bepaling van verminderde vaart langs stations en ondanks de te Velp aan alle kanten gegeven seinen met roode vlaggen enz Zonder de tegenwoordigheid van geeet toch van gemelden Kooi Vleming en zgn zoontje die de een de pau uit dea wissel lichtte en de ander den wissel zelf te iiraar voüf het kind omwierp op gevaar vau beidan onder den trein te geraken zooals massa s mensohen vcSor den gesloten boom op den kerkweg aldaar staande getuigen kunnen zou de pleiziertrein aldaar Ier plaatse in den grond en de juist van Arnhem arriveerende trein over deze heen gereden en alsoa gederailleerd zijn waardoor honderden menschenlevent in gevaar waren gebracht De inzender stelt voor om aan Vlaaaing eau blgk van erkenlelgkheid te geven Omtrent K Vleming wordt ia een nieuw ingeiea den stuk in de Arnk Ct nog medegedeeld dat er tegen dien wisselwaohter K V en tageo zgn liationschef die hem niet v elette ongelast wJI te doeoi rechtsvervolging blijkt ingesteld te zgn wegens eigenduqkelgke wisselveriegging zonder welke eigendmikelgke handeling eohter in zulk een spoedvereisshand geval een onberekenbaar groot ongeluk niet teroorkomen geweest ware Genoemde Vleming en zgn zoontje wierpen weinige seconden te voren den wis set om ten einde aan den te anel en zoodoende te ver voortstnivenden pleiziertrein op zijn bereden spoor gelegenheid te geven te remmen stilhouden en aöh leruitgaan om daarna dadelgk den wissel andermaal om te slaan tot binnenlaten van den nit Arnhem juist aansnellenden trein Laatste Berichten Londen 7 Aog in de zitting van hetLagerhais heeft Gtmit IJalf een exposé gegeven van de Indische financiën die betrekkel k in een gnnstigen toestand verkeeren De dienst 1870 71 beeft een batig saldo epgelaverd van £ 1 400 000 ter l er ook een batig saldo is voor den dienst van 1871 73 Dat voor bet loopende Jaar 1872 73 wordt hegroot op £ 250 000 Het Indisithe volk is tevreden en Icelt in voorspoed £ r bestaat geen reden voor ongerustheid e Miiiister verdeiligde het heffen van een inkomstenbelasting De heer Pawoett laakte de hoog opgevoerde uitgaven van het Indische Gouveruement IJij faeatreedt overigens htt heffen eener inkomstenbelasting St Fetersbarg 6 Aog Heden ochtend is te Nischnei Novogorod op de jaarmarkt een groote brand uitgebroken Londen 7 Aug Behalve de £ SO 0 000 die gisteren naar Duiiscblaud werden gezonden zullen aanstaanden Zaterdüg nog £ 500 000 ei ondcn worden Men gelooft dat de geldmarkt voldoende voorzien is De Timet bevat een bericht uit San Sebastian van gis eitii dat aldaar een of twee verdaiihte personen zgii gearresteerd De Kening ia uitgegaan om het bewijs te leveren dnt hij vertrouwen stelt in bet volk Hij is allerwege toegejuicht Barlljn 7 Aug I b Pn Correep sprekende ever de aanstaande same ukomtt van de iric Keizers zegt het volgende t GemeeuBchuppelük dofl is de bevesiig ng en t behoud van den vreaa in Europa De Duitsohe Kegeering wenscht itÉt bond Van eendracht mei Oostenrijk en Huslnrlte bewaren en vaster aan te halen Hiiitschlnnd s houding heeft den weg gebaand M toenadering van Oost rijk s en Busload s zijde INGEZONDEN Mynieer i e Sedactevrl Kenige Aannemers eu Timmermansbazen in Gouda vinden het goed in de Goudsclie Courant aii 1 Aug eritiek uit te oefenen opd laiidelingenderGoudeche Buuwvereeniging erii zeer betwistbaar resbt daar het eene geheel partioulicre oiiderneming is waar eigenIgk niemand buiten de belangheblienden iets mede te maken heeft Voor ditmaal echter wil ik de vcreaniging verdedigen en heb daartoe noodig de geschiolenia harer wording mede te deeien Reeds lang was er ia Gouda groot gebrek aan goede huurhuizen Verscheiden gegoede familien wilden zich hier vestigen doch keerden terug aangezien zg geen geschikte woningen konden Iwtrekken Dnt de stad onzer inwuuing groot belang bg toeneming van gegoede bevoikiug heeft zal wel geen betoog behoeven Haar staan of vallen staat daarmede in het nauwste verband Iu andere gemeenten vooreien aannemeta ca tiaOiermaiisbazen in het gebrek aan huizen Uit den oanl der zaak kunnen zij hot net meer voordeel doen don particulieren Ondernemen de kataten bet dan is het meestal ten koste hunner beurs taryrgl de eersten er veelal voordeel bij hebben Keiklialzend zag men don ook in Gouda nit dat eindelgk de aannemers en timmermansbazen er een aanvang mede zouden maken Ër bleek eehter zoo veel flauwheid en zoo weinig ondernemingsgeest bij hen te bestaan dot er nists van kwam Toen vatten eem ge weinige in iezetenen hunne taak op aarzelend en met tegenzin deden zij het daar zy wel wisten eeue slechte Snoucieele speculatie te doen LieMe voor de stad waa echter grooter dan gehechtheid ooD geld Dat dit geen grootspraak is wil schrgver dezes bewijzen door zijne aandeden il 7ll o Hg vijf en zeventig pereent te koop aan te Meden Mta beeft zich slechts aan de redactie dezer Courant te weoden oifi die te verkrijgen Bewust tan d e geldelijke omsUndighoid kaa men het den ondei emers niet ten kwade duiden dat zij het tiental huizen tot welks bouwing zg zich tegenover het genteentebesinur verbenden badden Uo goMlkoop mogelgk trachten te bouwen Zonder doelmaligheid an eoliditeit uit het oog te vcriiezen Zg lieten een plan opmaken en de kosten daarvan door een aolieden aannsmar berekenen Dit plan kostte efhter zooveel geld dat het onbestaanbaar was en daarmede wnorscliijnlgk niet alleen hunne aandeden maar meer nog zon verloren gaan Toen werd hun den rood gegeven den weg in te laan die men thans veelal begaat bg groole werken namelgk door die i forfait te loten maken Op deze wgze o n Ifomt tot stand het kanaal van Holland op zgn smalst en is gemiiakt de Cen gemeenteraad bet plan tm i M heer N N of liever van den burgerman zal opvntten en een premieleening daarstellea Gelukkig zijn er ten minste nu Bog leden in onzen raad die daartegen met suoees un welsprekende stem zonden verheffen maar w i sohrgven dit om den heer N N den burgerman en al degenen die met dit plan instemmen te overlnigen dot hun pUo waaiscbgnigk ouoitvoerboar ea zeer zeker niet wensohelijk is Wg eindigen met den heer N N ea raad te geven zoo ons dat geoorloofd is Wanneer h j wcêr eens met burger of andere lui wandelt die hem hunne gedachten meédeelen dot hij die dan eerst eena onderwarpe aan het oordeel van andere met gezond verstand begoafde nensohen viMr hij die aan de opinie van het groote publiek aanbiedt j dat ia onze raad en tevens onze welgemeende ireasdi JACQUES MARKTBERICHTEN Ooada 8 Aug Bij gewonen omzet sraa de stemming voor Tarwe zeer vast Tarwe puike Zeeuwsche f 12 90 a 13 75 Mindere ƒ 12 50 i 12 75 Polder 10 50 a ƒ 12 26 Rogge puike f T 60 a f 8 Mindere ƒ 6 50 a 7 28 Voer 5 25 a 6 Gerst puike ƒ 6 80 8 ƒ 8 50 Mindere ƒ 5 il ƒ 5 50 Haver korta 3 60 a ƒ 4 50 Loiige 3 a 4 Hennepzaad 8 26 a 8 50 Koolzaad U 73 a ƒ 12 40 De veemarkt met gewonen aarfocr de handelin alles vlug soliapen varkens en biggen mede vlug Koos Aangevoerd 103 partijen prijzen ƒ 27a 28 Goeboter 1 40 o 1 50 Weiboter I IO a 1 30 gr 31 AUGUSTUS Kaasmarkt p d van Uooea KoeassBa sa o T I fC NaPtagsr C W Koater 41 J vaa eu i Koel P H J en K A Burgerlijke Sta OEBoaia Aag Snn Bireadins aaëeri G en S li Uroawer Heodrikui oitiert p y van der Maas I eeDdert ouden P Lab j lanfr 7 Joliaiidea ouders f H Fontbdvtl dtrhof Neellje ouders H Hillemu ea C OvK ir DlK 8 Ang A bliedrecM 75 j Bruijn 9 PI G C ijiaiiD 2 w M j W Adims 47 j T H de Cloet 2 $ GsiiuWDi 7 Aog L de hat en A Grilba dur Meg en H Jonker A F ta Maaren sier M H an Tilborg en C Sproljt llriisseu en M C bchlQtar M Goedbar aittuam ADVERTENTIES 50 J A R IQ E ECHTYERESHÏGÏHG TAN A BECOÜBT KM Getrouwd FREDERICÜS HENDRIK JOSEPHÜS DBIESSEN ran Leiden MARIA CATHARINA SCHLflTER Gouda 7 Augustus 1872 T HULSMAN Oouda 7 Aug 1872 Heden overleed na een langdurig doch geduldig l den mjjn dierbare echtgeuoot WILHELMUS ADAMS in den oadei£ m t 4 jaren Vfed W ADAMS GooirasMi Gouda 6 Aug 1872 Heden overleed mjjne Echtgenoote T MEININGSB P C VAN ZEIJLBN Oouda 8 Au g 1872 1 Voor de vele en hartelyke bewjjzen van deelneming ondervonden bfl ons huwelgk betuigen wij ook namens onze wederïjjdsche betrekkingen onzen hartelijken dank Gouda F H J DBIESSEN 7 Aug 1872 M C DBIESSBN Schlütb k