Goudsche Courant, zondag 11 augustus 1872

De ondergeteekende betuigt hg deze zjjneu hartelgken dank aan al degenen die zoo vele blijken van vertrouwen en brlangstelling hebben gegeven bjj zjjne benoeming als Lid van den Gemeenteraad alhier G SÏIIAVEB GottJa 8 Augnstus 1872 SÖciciêOYs GE OEGEr Boelekade te GOUDA M J M SON Tandmeester aan het Hof vpn Z M den Koning der Nederlanden van Z M den Koning der Belgen aan het R C Seminarium en aan het Pensionaat der Zusters ETABLISSBMENT tot het plaatsen van KUNSÏTANDEN en GEBITTEN naar de nieuwste systhema s met guarantie a 2 per Tand en 60 een geheel nieuw Gebit Het opvullen plomberen van aangedane TANDEN en KIEZEN volgens Amerikasnsche Methode Verders worden alle Operatië a de TANDHEELKÜNST betreffende met de meeste accuratesse uitgeoefend geheel zoilder pjjn ABONNEERT FAMILIÊN 0 Cöusaltatiëu des morgens van 8 10 ure geheel gratia aan ziju domicilie Elizabetbstraat bij bet Vreeburg te ZaïHlag H Augiistis 1872 1243 J1 lisff $ op VBIJDAG den 9 AUGUSTUS 1872 des avonds ten 7 ure te geven door het Korps Star ÜIuziekanlcn van het Regiment SCHUTTER I te Rotterdam onder directie van den Kapelmeester W 1 IJiilsclienniyter VVzn Entree voor HH Leden en voor hnnne Da mes ƒ O 60 Voor Kinderen van Leden 0 30 I Voor Niet Leden 1 Voor Kinderen f 0 50 Iliiide aan de Goudsclie Kiezers Hulde zg toegebracht aan hen die de hh SAMSOM HOOGENBOOM en 8TBAVBR tot leden van den raad kozen SAMSOM het eminente hoofd van een zekere partij in Gouda een man flink van ka dfter en braaf van levenswandel iemand die de v en van den dag goed bestudeert die in nauwe relatie staat met groote Mannen als de BBA UW en HOFFMAN zoo iemand moest lid van den raad zgn HOOGENBOOM eerljjk bij uitnemendheid een man van den vooruitgang rondborstig een vurig hater van leugen en bedrog Is het te verwonderen dat men hem een zetel aanbiedt in den Baad 8TBAVER iemand die veel denkt en goed spreekt Zvjne gelaatstrekken doen reeds vermoeden dat er energie en verstand in dien man te vinden zjjn Goudsche Burger die deze 3 edele Mannen in den Raad hebben gebraeht aro Ill BMm Voor Dditsohlsnd en e if b ifhaldeigk Vtoor Berlin hebben alle kringen IRI altoos meer voorliefde en Verwantschap M B d Hal voor Engeland en PraVilnijk Londen of lUjfi Mkm nieuwe sUatkiindlge biigrippen aiiiteièMé londer ié l etersbiktg Veel indmk te maken g ip A f BerKjft aan de beweging heeft deelgenoMfca Wanneer de tai welke lang Ruslands tweede ik was er openlijk voor uit komt dat de liberale b i en de krachten van een militairen staat niet verbaÉÉea maar versterken en iMn e e krai ige tegettUlt den sterksten steun go virU dan kunnen iy verfüuftten dot de indrtlk te 9t Pelersbnig zeer diep M nja Iiangaam doch zeker zullen de nieuwe inatalliii n welke raiddenKufopa heeft aangenonieo lai wer £ing uitoefifnen op de tlessische initellii Mf irini uHi Soslaud kan zicb dp den dnnr niet a eÉmii i btioddn l e vertrouwelijke gemeenschap Wh oe drier Murereinen die rvnmaal de schrik WatOll ran het liberalismus nl da irdoör kui nen bedragen It de libej le beginselen te doen doordringen tijt In et hort van hetgrOofe ïfoordsohe keizerrijk iJaily Newt ber t een aitiktt in leazeHSen ge st en zegt dat de vrede van Kompa meer te winnen dan te veTlieziJD heeft bg de vr ends happeiyite betrekkingen en wederkeerige welwifleudhela der sonvereineu eenmaal vgsndig tn afgunstig jegens elkande tit Mainta vertrekken de paters Jezuïeten in de eerstvolgende dagen niet HM meldt men v n dur aan de Vrmhf Zat De oorzaak hiervan is dA in de volgende week gewichtige besprekingen door de jeestelgkheid zollen Worden gehoadet waarbij de bedoelde Baters oniBisbur zgn naar men beweert Iep ander bewgs van ded invloed door de hooge gtesteiykbéid met ondatr ti H door de Jezni ten uil eoefcnd in het grbottiKrtAfcdDtt l n treifn warden gezien In bet district Ulfcnbash ligt een phiatsje waar de geloovigen in massa heentrekken om bedevaart Ie doen De wet veroorlooft niet dat zulks op een der werkdagen al geschieden slechts snkele bedeiaarten maken dnarup uitzondering Iu 1836 heeft de toenmalige Paus bij een sfzonderlgke breve bevolen dat de beduetüe bedevaart zal worden gehouden op den Zondag tooralgilAnde aau den bedevaartsdag indien deze in da week valt Maïr dat alles zeg t niets in Kessen in geval het metric belangen der Jeztiietitche geestd gke overheid niet strookt Tot grogt nadeel ra i den landbouweqüen stand heeft men de bedevaal t dit jaar doen plaats hebben op jl pinsdag aiettcgenrtaande dit in lijnrechten strijd is met de wet en met een paosel e breve wellicht insgelgks Iets dergelijks heeft men nog gedorende d n loop der maand Mei kannen opmerken l oor de Jezuïeten is het aantal leestdaxen en kerkelijke plechtigheden ter eere van Maria met tersobeidepe vermeerderd hoewel dil niet minder in strgd is met dB duidelijke letter van de wet Uit Stockholm wordt bet overlgdei boriolit der üweedeche sohrijfster Wilhelmiue Stalberg vooral iq baor vaderland zeer bekend door de vele iioiellei romans vertalingen enz van haor hand in t lioht rerscli cneu Gebaren in de hoofdstad heeft zij aldoiir tot vóór korten tgd gewoond toen z j jtaar Mariefred M vertrokken alwaar zij dezer dOgen in den ouderdom van 69 jaren is overleden fitmG MEESTB il en TmBOlfDEpS van Qoud breneen ter ope nh re keiinia Affi er w ldMninc san n 69 der W t v n 4kd 4 Ji ISSO Étaatdlad n 57 nrschriftan iraq de PrOoea euverbaal bffreffenae de benoemüin vna Xffden van den Gemeenteraad bedoeld bg le arllUlen S2 ep St dier Wet r n mingeplskt en zuUu aan den in l ng van den Groenendiuil aUqiede tiat gclglce hf ohri len qp dp Secretarie der gemeeD t zyn neflf r alf gd liviinr daarlrta inufe knn qrden Qipen op iederen werkdaif n de motftut K J i gt n lTOvr i canou Gouda d tt Q Ang attis ISliL i Bmfgemeester en Wéth nd rg tt oirfirt8 iid Dp Secj etori De Bnrgenjéóiéer DmomvBmaa F mniuv Rmni W L B Alom voorhanden Hue men zich in falsoeniijlt gezelsctiap gedragen moet Handboekje der wellevendheid Prijs 50 Ct De eerste l giiiseien der Nederlandsche Taal Prijs 60 Ct 9V Nieuwe Bekleeders van W eekere Esreposten worden op deze boekjes bgzonder attent gemaakt BalicDlaiHlscli ovmicU ne Tim t hen een beaduiwiaf over de aaoalaiUidfl büeüMliaiiut der drie Keizers te BerlqB en doet in de eerste plants uitlcumen dat de veroreringen op bet gebied der irqndwettifire vrgbmd tegenwoordig te inntali worts hefalMO geachoteii da dat men te dien optichte eeoig gevaar van dcrgel kt byeeiikoiaat rao mtUm w kalmevea te doo taiy ni aoaraniiMa ma het orige getlaobt ttgt deI Mt wogcrdca de vrge iartellmgeD te vecleenen welke aij in de nre de gamara aan hanna aodenlaDen baddca toagazagil eu verdedigden die openlgka aehendin van inn woord door het raorwendael dat de ataatkanii oiHtvoreDbeid banner onderdanen en de noodBikaiykhaid von een militair beataw een porlemeDtaire regearingtrorm onmogslijk maaktaa Maar hnuM op olgere de tegenwoordige vonten bebfacn tUa leentukien van hunne vrorgere opvoeding door da xebeurteniaeen gelagciiitrert genen Het biail wjjat ar doama op hoe vooral ia het Daitsobe rijk de vrgziiinige beginselen eld gcwosoen en het geherls volk dooMrokkan hebben Dk macht nn den Jteiier van ilenzalliden vorst éak nocger ab een voorstander van het absalutiaata bekend stond en in 1848 4 grootste sieen dea aanstoots was voor de Kbernlen is ontleead aan aen vrij volk vertegenwoordigd door aan bg algeoeea stemrecht an gakeime atemaing verkoieu H kadag en de daiikbül dsa van een groot en eenig PmtacbkBd die vroeger werdab besehoawd als de droombeelden van opgewonden jongelieden en onpraotiishe geleerden qjn thona tot regeeringsbegiutetan vsriu ven en worden nat ijver en kracht in toepa sing gebraeht door een staatsman die lang gold voor den vertegenwoordiger vaa bet behoud Ook in Oostenrijk is deielMe hervorming op te merken le volkswotieohen en de verhoogde weivsnrt des lands dringen de rrgeering voort op den vrijzinnigen weg al moge er in de hoogste kringen des lands ook tegenzin bestnan tegen allee vat srijcinnig ia tar ifl ook igne gragraphisobe ligging tussohen twee machtige liberale staten Dnitaofahnd en Italië stilstand of teruggang op dan eenmaal tngedagen weg door Oostenrgk ongiogelgk mankt Wanneer derhalre zoo gaat de Timet voort de politiek met de bijeenkomst der vorsten in verband staat dan zal de Keieer van Businnd zich in geaetschop bovindan van personen wiar belang de handbaving der nieuwerwetsche beginselen vbrdert Kr is aeec grond om aan te nemen dat hij ondar hun igvloed zal staan dun dnt bj relf invloed op ben zal aitoefenen De bewaging welke iu ijn rg bego nol de vrgverklaring dar lijfeigenen en welke zioh bij voortduring openbaart iu eene tornemende welvaart en eene steeds etggende belangetelling in de ineleliingen ir den miiatschappalijkiMi toestand on in de vorderingen van het westen van Europa ai aan veel van hetgeen buiten de greiaen goion4 n wordt in Knsland het burgerrecht vcrschaflei Bijzondere Kennisgeving De Heer Dr LA MERT van 37 Bedford Square Londen schrijver van de Zelfbewaring een practisch handboek over de teel en geslachteorganen heeft de eer zijnen patiënten en zulke die hem consulteeren willen mede te deelen dat hij van den 7 tet den 15 Augustus in het Hotel du Grand Labourenr Place de Muir te Antwerpen PERSOONLIJK te preken zgn z L De ondergeteekende bericht dat hjj heden verhuisd is naar de GROENTMABKT wijk H N 123 C M PüIJK Kleermaker en Winkelier SOIHÉE DÉCLAMATOIIIE in het ernstig en komisch genre tegeven door den Heer H C HELLEMAN van Kinderdijk die op den Internationalen Wedstrgd in Uiterl Welsprekendheid gehouden te Eeeloo België in heide genres met den 1 sten prgs is bekroond op ZONDAG 11 AUGUSTUS 1872 dea avonds ten 7 ure in de Zaal van den Heer L van ZESSEN te Sclmonhooen Op dringend verlangen met medewerking van Mej GEERTJE HELLEMAN die op den Internatioualeil Wedstrjjd in Uiterl Welsprekendheid gehouden te Gent België op 14 en 15 Juli jl den eersten prjja heeft behaald Entree 49 Cts de persoon Openbare Verkooping te WADDINXVEEN in t Gemeentehuis bg SLOOTJES op MAANDAG 19 AUGUSTUS 1872 dea voormiddags ten Elf ure van een goed onderhouden nUlS MET E F E TUI groot 13 aren 93 centiaren staande op het dorp te Waddinxveen Zgnde in het Huis 3 BENEDENen eene BOVENKAMER KEUKEN KELDER ZOLDER en tgeen e der tot een gemakkelijk ingerigt Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 September 1872 ïTn op DINGSDAÖ 27 AUGUSTUS 1872 des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van den Heer P HUIJZER zgude het voorschreven Huis openbare verkooping van eenen nett n INBOEDEL Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda 7y ANK BUKi Het blad vsn den heer Henri de Villsmesssnt de thans oogenschgolljk zoo koniiiga en elerioaalgeonds Tigaro h ft ons in den loop an gn woelig beatoa reeds menige verrassing bemd doch geene onder haar was stellig bestemd zulk een ievsndigen indruk te weeg te brengen als die welken bat nommcr vaa jl Maandag in Franbrgk verwekt Heeft i f rarlnctenr op 6 Augustas berinnenogsdag rm ds worsteling bg Worth en Spioheren een gesolüedkundigen gedenkdag willen vierenP Zeker is dat de geheele Qonrant van dien datum opgevsbl is met hesohrijvingeil rapporten enz uit den oorlogsiijd eooiyol óur als nai Sedan Hetgeen eohter dit nommeii vgoral mcrkwaiirdig paukt is een onuitgegeven brief vap prins von Jlis Er wordt gevraagd om terstond in dienst te treden EBNE BEKWAME DIENSTBODE Adres onder letter D bij de Boekhandelaars J VAN BENTÜM KN ZOON l Gouda WA8CHVR0UWEN die genogen zjjn eenfijn KINDEBWASCHJE wekelijkg heel netjesaan kant te maken worden verzocht hnnne namen op te geven bjj den Boekbandelaar A BRINKMAN Uit gever dezer Op een Dorp in Zuid Holland wordt gevraagd een VLUG PERSOON P G ongehuwd om met den broodwagén te loopen tegen genot van Kost Inwoning en Salaris Kennis der bakkerjj is geen vereischte Franco brieven onder letter 8 aan het Advertentiebureau van G B vah GOOR ZONEN te Gouda ZUIGTANDEN De ondergeteekende Tandheelkundige bericht dat hg volgens de nieuwe methode zonder het uitnemen der wortels op het zachte tand vleesch heele GEBITTEN plastet zonder pgn Qeena betaling voor gebruiker overtuigd is datzjj aan alle vereischten voldoen J M van Minden Chimgin Dentiste Dubbelde Bnnrt te Gouda Heden ve hgnt de NIBÜirE UITGAVE VAli Dï vAr iijs ZELFBEWARING EKN Geneeskundig Voil SIiandboeb OVBB DB GBNEZING DBE ZBNÜWVBttSl APWUO VAN HIST MGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedford Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootechap in Engeland enz Hg is dagelijks ten zgnen huize te consulteren Wia niet bij hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de HoU landsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PBÉSBBVATION PEB80NELLE onder zgn onmiddellgk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voor zien van vele nieuwe af beelingen is door hem verk gbaar gesteld bjj den Boekhandelaar H A MEIJEB N Z Voorburgwal ov er de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op Jranco aanvraag met vooruitbetoling de Nederlandsche Uitgave voor 70 Cte en franco per post 85 Ot d Fransche Uitgave voor 50 Cte en franco per I post 60 Cts Door het toezenden van 1 postzegels luw men de zelfbewaring direct door gebael Nederland van den Schrijver ontvangen GOEDKOOPIHDZIEK voor PiANo Solo ÜUgarn van F KOK SM A te Franeker Hofleverancier van H M de Koning Hbss Pamina Polka aus der Zau berflöte O 0 30 Steek J e musical hox Plaisante rie musicale C 0 40 MicHAius Amazonen Marseh ons der Posse 500 000 Teufel C 0 80 Alle nummers d er Uitgave zjjn steeds vooiv handen b den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda Ganii Druk i A Briokmaa mar k wiens viHogttu in rooden jpkt l cdrtfH de geheele eerste bladzijde dor courant volt Ve iti dacteor deelt ttiede dat deze brief van den DnitaehiiQ rijkBkilii ier met tal van andere brieven samen oamiddellijk na den slag van Sedan onderschept werd doordien de koerier die met de overbrengst belast was bij dftq uitgang der beroemde d CM de P Jrgmne die sedeH Dumonriez verdediging vooral zoo wereldbekend geworden zgn gevangen genomen weid Waar is het stuk eiikel v B geteekend de laatste twee jaren gebleren Ziedaar hetgeen de heer deVillemessent nalaat ons te zege én Maar bij ia goed genoeg ons tnede te deelen dat het hem voor een maand tijds werd toevrrtronwd en dat na ieder die tijd en lusl heeft het dageliika tuaechra 10 en ll nar dea oohtends aan het barwl van den figaro tn de roe Rossini kan inzien Wat Hë biatorisehewiiarde van den brief betreft e § wordt door del redoofenr niet ten onrechte noch al hoog aangeslagen t I zegt bg een ütAk dat niet voor dr ge ohiedenis voor het nageslacht werd gescfcreVeii Teen de heer ven Bismarck tiet steMe ken bij ifiet gissen dat meh bet eenmOal openbaar Ida aóiked VVe lillen das vervolgt de Villemasaiit fndeze regelea v i a d en de ge danh t e ii al de g B d t bt u VMi den r kskaaeelier daags Sedan gefiwwrieetd net een openbartij hqd en een eëtvotd gelgk aei dieniet wel vergen tin r n diplomatieke etufkea Ziedaar joist wat Jen biiaf zoo belangwekkend maakt Wg geren hier voor he ITerige dep tekst zelf loOdat de lezer voor zich zelveg oordeelcn kon Onnoodig ia bet mkaas te zeggep d d brief gericht ia ow mevrouw von Bismar c ViNDazso 3 aeatembeF gÜÊlm Usie atrzl Esrgistei n va4r bet krieken van dait oohteqd verliet ik n ijn kwaitier in deze plaats en beo heden eerst teruf keerd In den tussohentgd heb ik dfeil f rooten reldsl ig van Sedan op den laten Septembei bijgewoond Wij maakten d inrbij 80 000 gevangeneq en drongen het overschot der Fransche armee dia wg al sedert Bar le Duo op de hielen Hten in da Vesting waar het zich met den keizer eaq oqs qoeit overgeven pistereqochteqd te 6 tnxa qadat ik tot 1 uur met Vfoltke en de Fransche geqenuls ovf de aanstaande capitulatie onderhandeld had kwam mij generaal Beille dien ik ken wekken om mg te zeggen dat M poleon mij wenschta te treken Ik reeil ongewasscben eb zonder ontbgt iq de richting van Sedan Ik vond dep Keizer m een open rijtuig W rin behalve hij 3 odjudenten gezeten wvea ter wijl 3 anderen te paard r zich naosl bevoqden Het rijtuig stond qp den straatweg buitei de stad stil lic sloeg vnq mijn paard g roctte deq eizer eveq beleefd als ware ik io de Tuilerién eq vroeg hem naar zijn bevelen HU gaf den wepsch te kennen den Koning te ien Ik aptffoordde hpm overeenkomstig de waal heid dat Z M drie mijleq van daar ter plaatse waar ik u thops sqhryf z n hoofdkwartier gevestigd had Tocq Napoleon mg daarop vroeg werwaarts hg zich begeven zon bood ik hem vermits ik de omstreken qiei kende mg n kwartier esq iq Donohery een H in plaatsje aan de Haas vlak bij S an Hg nam het voorstel aan en reed vergezeld van zgn zes Frsnsobea van mg en vaq Karel die mg intusschen nsgeredeq was in den oorgeu naar Donchery Toen wg het dorp bereikt had den bekroop hem de ugst d4 zijq komst eep uieuwsT gierige pneqigte p de been breugen zou Hij vroeg mi of hij niet iq een eeqza arbeidersbqiige aaq I den weg gelegen zou kunnen a sta ipen Ik liet bet dus door Kirel iaspecteeien di mg kwam vertellen dat het een armoedige en vuile boel wo N im forle zeide de Keizer £ n ik beklom met bent efn gebrekkig eq nauw tiapje Daar zaten wg eeq uur l iig ip een vertrek dot 10 vierk voeten groot was met een sp rrehouten tafel rq twee matten stoeIrn De anderen bleven beneden TreflTend coptrasf met onze laatste bgeepkomst van 1867 in de Tuile ric n Ons onderhoud ging rooeielgk want ik ifilde geene zaken uanroerei welke den qi n dien God geweldige arm had iieêrgpworpep p nlijk moestPH tfcllin Ik lind door Knrel odloierc uit de a d dofln ontbieilen eq Moltke laten veraoeken tot oqs iemjB