Goudsche Courant, zondag 11 augustus 1872

De meerderheid meent echter dat de id loaO der slt teugeiierual geenszins zon worden verzwali in ü Ai yi zikeu indien voor volledige openbaarheid werd gezorgd en voorgescbreveu dat de bij kon bealnit vattge Hldtef P f B i j i W Mn slaten V W l o i o eBeleil edlat Ini Ai stecda relHiVgJIoet ordil gef k MM sl at nr i Inahcilïi scli iS Mt Il o jjlukti van eerstj eDOeinden op verMf Il oiKUkten een halve mijl verder op iu Brcon een klein kasteel met park Opwaarts vergezelde ik Napoleon met een inmiddels opgedaagde bedekkipr vaHlcaaHvm cn l fi lii q Ml t den Fr s hen opprbe hebb Krimplir d lcHpi latie Kraditetls kare bepaliuMiMword 4 000 60 000 FrMisclieu a t JMistepdpwajtr met tf 1N l eilfSt iWt i W gpil t ee laatste dagen komen Frankrijk op liet verlies van 100 000 man en een Keizer te staan Laatstgenoemde vertrok l§deii net zijn bófliouding paarden en rijti A uaar vlilhcbashoht bij Kelsél ir Dit 19 il iS r ii ib mrte i een jpgipraaVwaarvoor ij God den Heer in nllen ootmoed willen danken m vau beslisaeudcii invloed op den verderen C p 4 g r pii a M V ook nog dsn oorkfg iten h keizeripuzc liVankrylE voortaett n U fi e eindigeq Met innige vreugde ouMikl ik htitfi uit uwe eii Marie s brieven op dat Gerh it u aangekomen is Gisteren spr k ik Bijl gtjiijk ik iseds per teJ raaf nielddf Ik omhelsde hem in ofenwaordigli id vau Z M van het paard f terW4 h4 rst f lu het gehd stond HÜAa zeer gezond qi vergenoegd Haus Prils en KsiClIeb k g proI ei7 evenzoo de bei e nulowV by i et te en i allen gezond en wel Vaanrel meiii Iler en groet d kin tm l w r B lo i n de brief echt is en wy mogen voomh np daaraan niet tivyfeleg dan is hy bestemd groot opzieil te baieu Hij is troiwens een bgna getrovwe kope Tan het reeds uxf lang bekende rapport des priniei ai den Kening betrefTeude die gedenkwaat Ijge bjjrenkoaaten van 8éd i Allee i de sehilder ehtïpe b wuderheden van den familiebupf ontbre ru in dtt officieel stuk natuar yk geleiBl HM irantt tratiwepi ter i i rgelüJang medegedeeld te g fi e t atfi de v le fi l fe üfKaiaiiute en uittreknei wiMtméa het aniwir ia o gtiviiW BINNENLANÜ GODDA 10 AVflDnUS I Oednrende de maand Jtdl iqn in deze gemcélte lofvecledéil 27 martnei en 1 vrtuiven t w i bt kee Ie levetjsjailr 14 m en 3 vr 6titiil TT van ie Se 3 If f 5 ff ff 8 t K i e 14e 0 v 0 ff 0 I 0 w fc ff 2 f g 2 Ie 30e 0 t f f 4 i 3le 30e S ff 0 l f 0 51e 65e 1 0 ü 0 0 66e 80e 3 ir ff 4 toven t 80e 0 0 ff ff 0 27 ff 16 f Alt tonder geneeskundige hulp overleden koiA oot 6 m in t Ie 2 vr in l2e 6e en 1 m in Tt sre 50e levensj j totaal 7 m en 2 vr j 9 Daar eoboven levenloos aangegeven 3 m ei i rr 5Ü f haokwedstrüd KAMPÏN ri zwart tK Zet 8 nt D 5 24 Zet E 8 B 6 p $ de hervatting van if en schaak vedutr d tusecheo Goudt en Kampen is t wellicht niet ungewenscbt alle zetten nog eens te kunAen overzien Wij latw die daarum volgen eoüi ii Ie Zet B 3 E 4 G 1 F 3 F CL ♦ e D ï D 4 S I 4 nt E 5 flé 0 0 7e B l C 3 Ie E 6 nt D 6 F 8 D 4 KaMPBN Zivfft i s t K7 EB 2e 3e 2e i B 8 C 6 Sa G 8 F 6 4e 5e 6e 7e 8e ie lOe l le I2e ISe 14e 15e 16e 17e 8e 19e 20e 21c 22e 23e F 6 iit E 4 E4 C 5 F 8 E 7 1 7 D 6 8e 9e lOe le 12 ISe 14e iBe 16è 17e 18e 19e 20e Sle 12e 33e 1 nt D 6 0 0 C 1 E 3 D4ul B b 3 b i bii t i C 4 b 3 F 1 El E 3 F 4 t ï E 2 Hï 113 E 2 F 3 F4 E 6 E 5 nt C 7 B 3 nt U 5 C 8 E 6 C B nt E 0 E 6 C 7 D 8 ut E 7 C 6 E 6 I D 5 É 6 Ü 4 E7 C6 H7 H6 F 8 E 8 G 4 F 8 E 8 E 6 C 5 nt C 7 Het vonnis van den schuttersraad alhier tegen den tChtttter H J B genezen is lu hooger beroep door Gedeputeerde Staten v iu Zuid HolLiud gehandhaafd F 6 nt D B Donaiti4C jfti i e l èöaj lilBte fc door 110 en gisteren door 100 personen Het concert gisterenavoud door hel corps staf KotteabMMdR initiMiri M da Gedegen pgeven heeft aan df ver mev er vau jfMl becptwoord Het een sifi ttstekWdst van ona luide tMW iieè i nk ilat het pafillek het genot op prgs wist te steflen Wij hopen nog menigmaal in de gelegenheid gesteld i4 gorden een derg k cóhcHt Uj te uoneu ktf mceneè Üt als Au d n eeu béter 6 f kiest vainelg k een da dief witt Blinder gea u onrust voor zich heeft als gepasseerdeu Vrijdag dut dau het corpa voor ren grooter publiek zyne veu ten beste iz4l geven ala uu het gieval wm i lfng k9odj de bitHidrsrerjjen te Waijdiiu vséfi ij VVo fldfg plaata Xxa nioigens dopzen 14 r leiji naflr de prijt 1 werd behaaül door blesmerrjc raj dü eef J Boa Az de 2 door irDa i4 vap den heer 4e Lyjite i Iteiïleu bereden zelf l Mi iiie niardep D ipidiulgë waren 10 paord if in schreTen waarvan de B9ei va euof jlt u leer Boa deu 1 nrijs en d Snplle vim eu heer C Bulk te HaarfemBMifjijcef deif 2 prys beliaalde Het eerste i ferd do ajn eigeno h Uveede nj or dpw pikiror jf vap Sante l reded Men vpipoékt jiqf Ju t belang v n henl die naur deu derilijn Natiónaleii schiet edstrijd i ullen gaan mede te de l g dat de i ectit van den Ned Rynspoof weg de deetoem r n len schielwpdatryd dit janr van 12 t t eu met 1 Av te huude n op de Ay aselsche eide naciij Ape oora oi er den Ityiispoorweg en van Arnhem eu l trecht wil doen vervoeren t u bet ilii der vracht voor milit iireu pf a de tj9 wn di l j l e n au 9 i9i en mef 29 Ao e k ao i I deq der s h utter j Ifi uiiiroriB f n an jedeu van weerooarheidsrereeui i ig n of sclierpschutters zoowel nis aan gewone militairen worden afj egeven militairen biljetten naar jlrnhem eu Utrecht terwijl ook de atations Arnhein iu Jtrecht vQorterifgKerrmililairen biIJLtten kunnen mtaeveo van 9 tot eu mi 20 Augustus l e olSoieteu van ceoig militair schutters of waerbaarheiascorps knunen tegen be aling der halve vraclit Ie of 2e klasse worden vervoerd l e personen die van dfi voorrecht willen gebruik maken moeten v rtoonén een diploma nis ben ijs van deelneming aan den wedairyd etivelk zoowel by heenals terugreis met het tations stemprl moet worden algesteaipeld ten einde te voorkonirn dat daarvan met ten tweeden male word j ebruikgemaakt Aan den nationttlen ipbietwedstrijd te Wiesscl zuf len deelnemen 50 weerbaarheids vereenigingeu te weten vau Utrecht 6 Soest Baarn Maarsseii IJsel tein Deventer 5 Zwolle Arnhem Ouesborgh Apeldoorn Wageniiigen tivderwijk Tiel Amsterdam 3 Haarlem Hoorn Helder Alkmaar s Graven bagr Ilottenlam Leiden 2 Gouda 2 Schiedam Vla8tdin en Delft Woerden Schoonhoven Viaiien Dordrecht Loosduinen s Hertogenbosch Vunht Groniugen Winschoten Beesterzwaag Hoiitenïssc Frederiksoord en Gurinchem 22dienstdociide8chutteryeïi als van Ams rdam Deventer Zutfen iJoesborgh Goriuchem Sohoonhoven Botterdam s Gravenhnjje Utrecht A n W H rtp enbqscjh Dordrecht Nymeg en AmerstDa t Gouda Zwolle Kampen Schiedam H er yk Tiel Winschotei en Haarlem 2 rustende schutterijen 2de haf Utrectii cd Ode I bat Gelderland Zee en li disaeht korps marinicfa 3ile en 4de reg huzaren rydende oriiüerie veldartillerie grenadiers en JAgers Iste ïde 4de 5de 6de 7de en 8ete reg i if uterie norgiaalschietscfaot l lóiueurs en sappeurs üolouiaal werflepói en algemeen depot van disciitline allen te zamep 1545 persontn De iu 1869 op Java benoemde commissie tot herziening der Indische comptabiliteitswet van 1864 heelt een rapport uitgebraphti dyt thans verschenen is Het voornaamste advies der commissie is het voorstel oa d Indisehe begrootin voortaan niet langer by de wet vast te stellen maar bij kon besluit na dan laad van state gehoord te hebben Lsnfs dien weg alleen aobt de meerderheid der eonnissie bet nwgeiijk de begrootingan tijdig tn Indie te doen anko en zonder nt veel te hingen tijd voor het dienstjaar TBst te stellen en gevaar te loopen onjuiste ramingen te doen De minderheid echter wilde geen abtand doen va een zoo gewichtigen waarborg als de vaststelling bij de wet waarmede de geheele comptabiliteitswet naar hare mecning staat of valt als redmiddel tdde lij voor tweejaarlijksche b grootiwgen vast te stellen De mindere juistheid der ramingen daarbij te vreeren achtte sij geringer bezwaar dan het onttrekken de begrooting aan de wetgevende ataoht E OÏ aA il koopli tJn U a pi PM Li idea hebben zich aan den minister van financiën scfariltelyk beklaagd dat de landbouwers die volgens ile vigee nd ivet als toodmig niet vallaorin de teri eit van pai tttpik litigh ad ook kw patent als kfofmt xi htmmfier ia liet ibli trtdeu Aan eeu aantal particulieren toch wordt door hen de benoodigde boter en kaaa direct geleverd dikwerf Jp zoo groote lioüeelheid dat de boter d Ob ben zef l SW i l jM alle aanvragen t oldoen masrzy daartoe van andere boeren nog boeter ta Jtt uoeteu opkoopen pm ze jaarna weder met wint aan particulieren af te zetten De adreasanten verzoeten den miuisler dat zoodanige maatregelen wblUen géaonien dat dit ttisbmik dat zeer te hunnen nadeele is worde geweerd Eena herziening der patentwet uit den aard derza k6iiisUcfattg is dtartoe niet noodig mJMr alleen krtd ii Mavbtg en a te uUtOenng derttsiaahift i Üit het jaarverslag oVer den loesland van Je kweekschool vbor zeevaart te LeFden gedurende 1871 blijkt dat de toestand dief inrichling zriir beyredigend mag genoemd worden 173 personen steuuden do t jaar de hdbidkas doo M e b dragt en on veer 93 iW dea pe Miin tWst r Ja aaiideeitotders uigescbreven Hel ledental wwd rtiet 19 n ei e leden vdrmeetderd tei vyl sIcelMa 6 persamar vm THianlutMde redenen hunne jaMrlglnnhfi liydriige sloaktco De ukomstïu Uijk dus uut Jierjuuudenl ter jul huttoiaal der Ja rmk J hrf ijdrlge f B89 88 belu lj Ot uit ga el l bhBlf h ï M fl e bt lmg t n 487fl 74 j bedragen Na vetvolgefls de veWnJerlii eiï in het Élfluur en heti siderwyüend parsoiieèl t hebben vermeld deelt het erslag smtreut tte kweekelingen het valges4e medei Van het aantal Icweekaliiigen dat onophoudeljik wisselt docb waaxvait da keniaerfcsa vM fnselih d vroolykheid en jeugd oaveraudarlyk deasifiie blijven kan niet gezegd worden dat wy met ken dit jaar gelukkig zyn gaweest Vaa de 98 welke wenleii Opgenomen keerden 19 op huu verUngen vóór de kearuighBisHaarts rad de overige g werden er 60 goedeu 36 af eiual Van ihj 50 goedgek nlen garen 10 de wenoéfc ta kennen om naar huw ie Bogctt gaan daar s niet ia dienst wilden treden eu aan dene iveasehsn werd natanrhjk door ons gehoor veflecud ii van de 98 knapen maakten derhalve gefannk van io vr keni die door uns ah eeu der buoUkenmerken an da opleiding aan deze kweekschoot wordt besoboHwdf qi nsmelyk na h t doetstaan van een tekersn procftyil nog te Imnneo tc rugtredeo Naar onze overtuigiag kunnen wg aan dit beginsel met te sireng vasthouden zooder dat het echt pkilaiiUuippisch karakter vm de inriohtia verioren gaai 22 van de 98 de verhouding is oagunalig maar took dit beun ons geen zorg Wit ons meer ontrust ia het feit i dat er van 86 kweakelingen 86 derkshre 42 ten keiiderd wardan afgekeurd terwyJ van I85A af gemiddeld jaarlyfaa ateeUa 27 ten honderd voor s lauds dienst ongescUkt weid geoordeeld Doch er is noch meer en dit is bat wat eigenl ik de roomame reden onzer bezorgdheid ia De veelvuldig afkeuringen hebben teo gevolge gehad dat da kweekschool met meer in de behoella van de vloot aan soheepsjongens voorziet en daardoor is de openstelling van de werving voor onbevnrea volk noodakelyk geworden Hieruit vloeit voort dut menige knaap in s bmdi dienst aal treden e reeda aedsrt 1 Jali bet tijdatip van da openstelling der werving getreden is nrstokeo van de gelegenhe d om eerst tiok lelf te beproeven verstoken van da opleiding en vorminf op deae kweekschool een opleiding en rorniing dik voor ben wier gerst naderhand bqna ntsluitead dpW da praotyk in beslag wordt geiiniien van dobbel bchng kan geacht warden Wy hebbao dan ook nist vennimd de aandacht onzer mede bealaurdQrs In da sabcommissiën te vestigen ep de beteekepis velkB aan bet openstellen van de werving moet gehedtt worden Last ons hopen dat onze gewsawiekappalyke pogingen met een nnstig gevolg tiogen Dekroond worden en dat mie kweekschool weMta weder geheel in de behoefte van shmds vloot aa aoiwepajongens moge voorzien I Asn twee scheepsjongens namelyk W J Forrey en J A J Kokus die zich door hun vlyt en goed gedrag zeer gonstig hadden ondersoheiilen is bij het verlaten der kweekschool een zilveren horlogie uitgarolt in de stellife veswoohting dat het bun Cf bnti verdere teopbaan eene aansp rhi ttogè 4 op den ingesUgBh weg voort te gaan Op dea I Januari I8 2 zijn tbhns 896 knapenaa de kw ek Mh tol tot den mng va sohaep ongen of liehtmatroos opgeklonmeo terwyl 58 ter kooplaanlgvioat gegam Van dt eersl iebo i dea lyn ee op didisifiü t fdaljp nag 585 ia dienst zdbdst 311 betzg te ge ol t fM bet verstrijken ta iban diensttijd h tfy iw lwdf 4 re Wfli iet meer in sjai da zeedieifst zijn 5 Men fieldt aan de leidtejui d Dè doorlatibg van wvi r oit Delfland ahu d o Ii idi6beodam is gil staakt Zoo het bïgken mtlehi dat tt voor Bynhindbehoefte nan aierververschitig ontstaat zota doorIstitig wïd r konnen ploUs hebben Ifet staoofamaal tot drou Uiaking van deu grooten plat in den dingecbfouk palde onder Stoap k doat neggans gtweasobte disMt Dien plas in ongevaardiie IManden droog te hebben galoi imb ziek bad voorgesteld zal niet volvoerd wortlien Zc f wnarschljalyk gelukt de drooguaj ing nog ni t dit jaar terf glde zware regenbuien van de laa ste dagen den waterstand doeu zwellen Hrl verlangen nay regen voor bindeu tmnbonw is ru ipwbvot bevreigdl Kr rijn rtgenbnien gevallen die schier eeu wolkbreuk geleken Dé bo mn rijst en de polderuiol s aU ik kèl overtollige water gaan uitnrtleo 1 Ouder de artikel die jnavlyki nai b bkitenlaod worden uitgevoerd behooMi vaoratwikdaNeeai deren genoead te worden In de laatste 10 jaren bvr droeg de uitvoer van dat artikel ie HailtOg a alleen VIB UtH kilogr t o vorig jane werden ilaar iifig 292 520 kiluj r lerzoiiden Men meent te ween dat de beenderen in het buiteuUnd als mestst f vuarde hiuderyejnieer gi lit zijp Zoude ook hier te landeuil dii riil4i i iOvitmi t Ba voorde ie irtkMt a zijn te weerj daar men aan me tsj f uit verrestreken betgeeu niet dan tegen booge pryien ta beJEopip if skeedf b horfte heeft 1 De doceiit in de Kgjptiscbe taal te I eidelberg dr August Eiariiluhr is in bet aÓreloopen voorjaar in Engeland gvwerst om eene dOor den bekenden uitgever der llienijlypkieal Standarit den beir A V Harris in em nHininirgraf gevondeq papjrrnsrol te be l ll c l u l ez £ rol itordt bvschnercn als de schoonste grootste hestgeschr rene rn besi ecopservvrrile van alle M dht ver bekende Egyptueke pal irasniBe y is 4 t e laag en 42Vs nBititii uiter breiid Zy is afkomstig uit den tijd van bet einde iler rcj ceriug van koning Eamaes 111 derhalve meer dan 3000 jaren oud en geelt belangrijke opbeideringeii o Br den sloatktandigen en godsdiensligea torstoiid vau het toenmalige Egypte In het UMigiiiMaaide hieratiiobe sehrilt geschreven behelst de rol aen aanspraak vau Raiirses III aan zyn volk i ui ende ecuc opsomming zgner regeeringsdaden en verdienstjin en tevens eeu overaicbt der rrgeenni van zijpen vader en grootvader Hij gewaagt da irIh 4bk van eene gudsdienstige revolutie ih K pie samenvallende mét Mores eerste verblijf aldaar en van een herstel van ilen oud Egyptisehen eeredientt sauuuivullende met deu iittocht der Israélieteu uit Egypte Uet byli l ch verkaal dienaangaande sehynt door deze f deels bevestigd en aangevuld te n orden hier en daar noetrii door het nieuwgevonden document ook eenige onjuistheden van dat verhaal OM het tiehl komen Dr Ëiaentobr heelt bet resultaat ran zyn ondenAek benevens eene volledige vertaling der pajiyrusrul in de Heidelbergeche bislo losophHche vereeniging medegedeeld en deze Hh Leip ig in t lidt gagMeo ader dw VDe grootc I auvrus vau ILirr s eene belaii e bydrage tot ie fj tplbclie eaihiedeiiit aap SJIOO jaren ogd getuaenis iiiliüDdade voor de stiah tiag van d n Stozai8 ieii godsdienst t rTm atste BerSchtea ÏFM en 9 Augustus In de zitting van het l ferkuis is de discussie hervat over bet vqnrstel p Butt ie n den rechter Seo h De heer Hustinftao MUrde het vonnis van Keogh goed en fa bettr d MB het voorstel h zeide dat hét gedrag Van KauA fh ontslag niet rechtvaardigde IM voorstel ye Mt 1B tegen 28 tteasaen verworpen Jnwana Anguitusias Volgen berichten It MexiM hüft de pretldaot ad mkrim eeneaigsncMu MnMtie verleand I wHtieung van e n prniid i t m1 J Optubir paats hebben Het nieuwe ministerie is nog al iiiet benoemd Wontei VordJ door genenW Socka bezat gehoudan New Yoilc Aug Het bevestigt zich dat Haltwell tet JoBvernear van Noord Oarolina i i gelozea en wel met eene meerdsjbeid vnu duizend De demowAtéii bewetM 4 t er oi ri lmotigheden bebbmi pl ts gehad en dreige UB i kttt4arter kiezlrtgen Ie betwisten lleifr Tork 9 Augustus De Koning fan Spanjebeeft een decreet getaekend waarl y wordt bepaalddat de slaven op Cat en Porto fiico bingtiinu ndMKfl n Mq li rd worden li Toel £ t t i n gs e g a metok vpor d Borgerairondgchooi Binnen nige dagen zal at weder gelej enheid zijn ziph ttólide ïUsèl aM de Bargaraffondaebbol te doen inscbrüven én bel euawn voor de to tjcg felT dk jaw aaij W soimienen om te geringe bennis en ontwikkeling niet tot da lessen kan wordéi toegelaten heeft ons et t ie geleid eane verandenqt in lüt leerplan te ibat ken waardlier nw wij kopen dat gebrek aanzienlyk zal veriniadeni worden Aan de B a s toch is een klasse toegevoegd met ecji znr bepaiit aanul vikkkn estie klasse waar die vakkeu nw niet onderwezen worden die de meest voorolgaaAde kennis eu ontwikkeling vereischen en waar hn onderwijs in de Ned laai en het reienen geheel op den voorgrond staat leivijl daiirbij nog haAdttekenen onderwezen wordt In deze klasse zal het grootste gedeelte der jongelieden kuuiien opgenomen irthdèo dtt anders werden algewijwn VVy twijCrlen niet of nlan dia in bet vorige jaarof vroeger afgewertit werd eM tejeii dil ziah anders aa het t e tiuga ex ii a nift zouden durven ouderw frpen zuilen zich nu aangemoedigd gevoelen iieli ia dat examen te agia Mei bej rijp ons wel Ue bedoeling is volstrekt niet na Boar rgp en groen tot dB B t a t t laUm i t MA t i ings taid fl UijftwihAtds nnbi lfde gehalte alt vroeger voldoet mep daaraan dan kan men plaats ueumi in de of laagste klasse dit Ijiyfl dns ven ola Vfpeger voldo npen niet en oordeelen i dat één jaar liksch onderwy s voldoende ral zijti om den jongen gescbilt te diaken itoA IrWdi htr4D M Weow ijWuriade kbusegepUatst die wij ter verduidelykmg voorbereidende k sse zul len noemen dat is voorbereidende tot het onderwys suouU dkt tof dufverre aan de R a s gegeven lierd Ii gqi g val eveuwel kan eu jonnn die nog de lagere school bezoekt iu Je voorbereidende klasse wor den opgenomen als hy nog niet in de oofstb klassd dier lagere school zit Wy bopeo en v rtr ouwen da door dezen maat regel meerderen in sfliaf zullen i c leld worden tocga tM de B a 8 te verkrijgen De Directenr iker BlrjiSMMeadsekool V K MARS Burgerlijke Stand r eo ouder UtaosMii 8 Aa Henuoaw vMtt J rL Miiiii S Straaie 9 Oirdiat WilirliuiW MifiMéM ov J H Ait t4eUt BB M G V tUlm iif nati audvi I HtagouB en K Scliielur OvtkLKDiiNr 7 Atg A HMrknis 43 j 8 T M aing r kiitrr vaa F C vsa ylea 7 B d Vikik 9 C vau Erk 3 m gj JsafciiTril IT TT TTtr Tyi n e APVERTENTIËNs Voor ido yele blgl ran d filn ning onderrondeu gedurende dé ziekte en by het overlyden van mgne geliefde nouw betnig ik ook namefa iufre fiimille nynea innigen dank Gouda 10 Aug 1872 J S VIS U iÊm m BiH pefscIwol met drle jangen cnrsas te Gouda De laattte inschrijving Toor het schooljaar 18721873 heeft plaats op VBIJDAG 80 AUGUSTUS e k dea namiddags ran 3 4 ren in het schoolgebouw aan den Tiendewog Het vooraigaand examen dernieaire leertingen wordt ZATERDAG SI AUG te O nten smorgena aangevangen De ondergeteekende blyft steeds b reid tothet g Ten van verdere inliehtingeu De Directeur Br JüMÜ BÜRGEMEESTEE en WETHOUDERS vhn y êottda zflu Toomemeus op DING8DAQ den r 20 AUGUSTUS 1872 des namiddags tèa 1tare in het Baadhnig alhier bn enkele instWgving AAN TE BESTEDEN 1 Het maken en nitvoeren Wn Orond en andere Werken ro6r den nieutr aan te leggen toegangsweg naar het Stationsgebouw te Ooada t i i 2 De levering van ZM en VQUig Duizend 56 000 Iiarde ViiOitaobe Straatklinkert lUoppen 3 pe vering van Zeven en N geo H 5 ö 000JBazaltkeiJen Dé plekken en Voorwaarden zullen dageIJk de Zondagen oitgezooderd des voormiddaga vau lO tot des nnmiddagi 1 ure ter Piaatseiyke Seoretarie en aan de Stadstim wf ter i age liggeni ep die Bob J vermeW egen betaling van f 1 Terkrggbaar zyn zullende de inschryvingsbiljetten op zegel geschreven fctNT den inschrgver en js e boiiji f te aad ém üMiiddags foer 5 nwB ts HImi W Mgnstaa 1872 op gewiegde Secretarie moeten in geleverd gn U Jim4mUU Ullimém Koliiiisgevliiji De Heer Dr LA UEli van 37 Bedford Square Londen schrijver van de Zelfbewaring een practiscb baadboek over de teel en geslachtsorganen heeft de eer züuen patiënten en zulke die heni consulteer n willen mede te de p d t hj ran den 7 tot den 15 Augustus i Ift Hotel du Grand Labonrenr Place de M i Antaerpen PBESOONLUlt te spielc n g T TTEOTIEI i LENSVELT op de Vest by de FWkeastraat te Rotterdam ia dagelijks van jRotteirdam kosteloos te ontbieden tot totale nitioeijiag van ALLB INSECTEN hoe diep ook in Huizen en Schepen verscholen zond iets los te makten of te beschadigen en spoedige bewerking DesverkiezjCRd één jaar na de i iv nng betaling i j Vorder voorname Getuigschriften ter inzage Tevens zjjn de onfeilbare middelen verkrygbaar voor Wandgedierten voor Ratten en Huizen voor Krekels en tskkentorren voor Mieren voor Vlooijen f en voor Motten a inUlcn per Aeacb Bet aeourate gebruiksaanwijzingen Ken fleaoh is genoeg saam om een Locaal Kamw of Zoldor keel t luiveren Geluig sckrifl De ondergeteekendea J HOUTZAGSR ft ZOOM te Del i verklaren dat zy het middel tot uitroejjing van WANDGEDIERTBl v n den Heer D LENSVELT Fabrikant te floiterdam in een der te Deljt staande Huixen hebben aangewend tot zuivering van Wandgedierten en welker aanwending die zeer doelmat is tot volkomen zuivering geleid heeft Aan een ieder die met bedoelde plaag in Huizen of Schepen behebt is wordt be labriboat en de methode van genoemden Hr LEN VELT j het bijzonder aanbevolen i J HOUTZAGER ZOON i el i Junjj 1871 Mr Schilders