Goudsche Courant, zondag 11 augustus 1872

1872 Woensdag 14 Augustus XlIa U i N 1244 GOUDSCHE COURAITT i h 3J I itü Jk 1 1 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken taalWtin een apgenaam en gemakkelijk in teneraonflzerpraeparaatidoor alleaeneeBJ heereu aanbevolen omdat ij ligt te verteren is en volle in de sappen des ligchaams overgaat De Staalwyn wordt voom meljjli m met d guns ste uitwerking gebruikt bij bjeekzucht geVek aftn eèÜttit zenuwachtige Wfdpfln ett vooral b4 beginnend longteripgv De flescli a fl 1 nfifclsche Bruischpoeijers T P ip j U inhoudende 24 en 12 poegers a 60 AnatheVin Afandwater f roortrefelijk pjteparaat tegen alle SiS den nJönd tegen hcht 1 loedend tandvleètfch o H t ip h eÉMjopjli te zuiveringsmiddel vooi de HMiden daar het dl Het werkt verfrissehend in den I jttujdpp e sporboHt slijmen oplosfï dus de vorming van wijnsleen voorkomt monrf z iVBrt den smaak en fW di den onaatjgenamen reuk welke dpor hoÜe twdes door overblijfsels van sp zen of tabakrooken ontstaat De flac van 100 Gr a TijCta EnffelSOh Tandpoeder e nen yervBrschenden r jk hebbende e vi va U r iitend elfstajfdigheden aft elegante 4oo en twi 100 en 50 grammen a 45 en 25 Cw t WjUivt V HÊn f ViXtraot mputstnwp it 70 pOi montauiker dextrine wife CiqfVei iwaii ÜXliaCl pWphorsure 2 oatón zamengesteWj wordt door prof VON LIEBIQ door Dr BOOK en alle geneeskundige autoriteiten als em licht to verteren en voedzaam middd zeer aanbevolen b iioest schorheid borsikiralen kink hoest en roonondijk bjj scrophnlense kinderziekten in plato vUt den tdatfféUjk emakenémlevertraan De flesoh van 3 hectogrammen 75 Cts 1 I Ronaershauseös Oogwater t JS Te4 t 7C door inspannende bezigheden door aanhoudend l S2eo of doQ ziekte verzwakt z n ten treetjai aan te Weleu Groote flacons a fl 1 en kleine Vs flac a 30 Cts Origineelflejschen van Apoth GEISS i fl 1 50 Origineelprfls Hinrll ll Pm Cologne philocdme zuivert het hoofd van de ehilfe belet mmaai uttisc iti j jgijjjj j gj jtvaUen der haren en brengt in een korten igd een geheel nieuwen gr ei te voorschijn Hü is zeer verfrissehend van het fijnste parfütaan ma het gebruik vaii haaroiiën en pomaden geheel onnoodig Groote flaCobt a 90 en kleine s 45 Ct Alles echt verkrijgbaar ta Gouda bQ L WELTER Gonwe h SCHENK Hoogstraat enJ C ZELDENRIJK Markt Bh Ik artiteJ in eeae gebruiksaanwaziög W PM fl = 1 W ApMh en FSrik tiati Cheinitch teehnüctu Prceparateir i k ± E a IX I l filH l Het 8URGEELIJK ARMBESTIJÜR te Gquda z ü in defa loop dezer maand Atigastus sAANBESTËDGiV de levering en uitdeeling vat p ni X50 00Q stflks goede JeAGGERTÜBF voor den aanstaanden wint i r jjvi t I e t4td lii d arvant taJ g darpide 13 weken 2 maal s weeks moeten gesol eden De yerdeue conditiëa Ijggen tot den löden e ei g a nd dagelgks in de Arwkainer ier lezing ojl Burgerlijk Armbestuur i fi Seeretari De Voorzitter W POST DROST A BOJlfEUN fitètel HERTHUIS Bovengenoemd Logement en Koffijhnis zullen Ï8 Aög opgehouden hebben te beStaaA De stalling voor PAARDEN en BiJTÜIQEN au op denzelfden voet voortgezet worden Pp B H jMAASKANT is van de pers gekord xg ifa alom voorhanden of te ontbieden HDe Geschiedenis VAN DEN Imtholoiheds kaght 11 Oï DK j BLOED BIIUILOFT in d n nacht van 24 Augustus 1572 B i ÜiVÖÓr en n dien tijd gebeurd is v s k door H van HEUMEN r 152 Bladz toor 60 Cents 25 tiillen ƒ 12 60 taIl ai 22 De Sub Coramissie voor het huldeblijk ter na achtenis van Mr THOEBECKE maakt bekend dat de circulaires en inschrijvingsbilletten keden of morgen per post worden verzonden en dat zg die er geen mochten hebben ontvangen en daartoe we scben bjj te dragen een en ander kunnen verkrijgen b de fieeren G B VAK GOOR ZONEN Gouda 10 Aug 1872 j De Commissie voornoemd D W WESTERBAAN I A A 6 VAN ITERSON J DBOOGLEEVER FORTUIJN F C VAN ZEULEN V A SCHONEVELD v d OLOET Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER W N ROLDANUS M J M SON il Tandmeester aan het Hof van Z M den Koning der Nederlanden van Z M den Koning der Belgen aan het R C Seminarium en aan het Pensionaat der Zusters ETABLISSEMENT tot het plaatsen van KUNSTl ANDEN en GBBirrEN naar de nieuwste systheraa s met gnarantie a 2 per Tand en f 60 een geheel nieuw Gebit Het opvullen plomberen van aangedane TANDEN en KIEZEN volgens Amerikaansche Methole Verders worden alle Operatiën de TANDHEELKÜNST betreffende met de meeste ccnratesse uitgeoefend geheel zonder pjjn ABONNEERT FAMILIËN B Oonsaltatiën des morgens van 8 10 ure geheel gratis aan zijii dominlie EUzabetbstraat blj hot Vreeburg te TJ X ï=t El O DEi T luscbrijving voor de Burger avondschool isU trUüii De fnsèhrgving voor de Borgei vondsëfadolzal plaats hebben a voor OUO I EERLINOBN op MAAN DAG 19 AUGUSTUS b voor niemre leerlingen op DINSDAG 20 AUGUSTUS telkens avonds om acht uur in het gebouw der Burgeravondschool op de Hofitntansgracht Het schoolgeld is drie gnlden voor eiken leerling voor meerdere leerUngen nit één gezin twee gulden voor elk De Secretaris van de Commitne van Toezieht D DOBBir Heden op nieuw ontvangen eene choone sortwring KINDER HOÊDJES volgens de laatste smaak KUBE MANS en KASTOORENHOEDifk op kuA tevens beveelt hjj zich miosaam aan i at het reipatetivm van HOEDEN en PETTEN I L BAKKBB Mel Sociëteit ONS GENOEGKiV Boelekade De ondergeteekende bericht dat op ZONDAG 11 dezer met goedkeuring van het Bestnnr z ne CAROÜSSEL voor HH Leden van de Sociëteit en hunne familie geopend zal zga J van 0PHÜU8EN nog eeuige uren per dog te zgner beschikking hebbende wenschte die gaarne te besteden met het BIJHOUDEN van BOEKEN of andere ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN Men gelieve zich te adresseeren onder de letters H jj aan het Bureau dezer Courant BURGEMEESTER en WETHOUDERS faii Reeiiwyk zjjn voornemens onder goedkeuring van HH Gedeputeerde Staten der Provincie ZnidHoUand bu inschrijving AAN TE BBSTJSDEN Het boawon eener openbare lagereSchool met Onderwijzerswoning Incle afdeeling Nieuwdorp en het vergrootan der openbare lagere Schoolmet vernieuwing der Onderwijzerswoning in de afdeeling Bluipwijk Het bestek en de teekening liggen ter inzaoe ter Gemeente Secretarie van lUeuwiyk alsmede het bestek bü de Heeren P BLONK en G VEBKAIK te Reeuwijk en bjj den Heer A KOOREVA AR Architect te Oouda bg wi i nadere information te bekomen z jn De aanwyzing in loco zal plaats hebben op den 20 Augustus aanstaande des namiddags ten 2 ure aanvangende in de afdeeling SbUpmiji De Inschrijvingbiljetten zullen moeten ingeleverd ign vóór den 27 AUGUSTUS a ten Gemeentehoize van Reeumik alwaar eene gesloten bus zal zgn geplaatst Burgemeester en Wethouders TOornoffnd F H BUL US BRACK Burgemeeifer 3 TBEKBNS Wetli loco Secretarii i mii d RAALt De JOHANN HOFF schb MAL Ï OMMADE is geen geheimmiddelr hare krachtige werking de hoofdhuid te verfrisschen het uitvallen der haren direct te beletten de groéikracht der haren te bevorderen resp te hernieuwen is scheikundig bewezen en tal van gebruikers reeds danken aan Pommade een vol golvendengezond haartooisel herkregen te hebban Per peon a 70 Cent en 1 vw kr gboar te Gouda hg J C van VREÜMINGEN en Mejufvr de Wed A C SCHOUTEN te Woerden bjj HBNEI J V D BERG Golvettd Gooili Drtk Tin A BrlnkmM BUITENLAND BilleDlaailscb Overzlelil la Frdnkrjjk zyn aller oogta nu bg voortdaring op Troufille gereitigd De beriohtjferer der verMbillende krantea ferdriogeii elkaar in die badpljiata om wat op te riiiigeu betreffende den heer Tbiere cgn lerenBw ja sa verrichtingen Lte wereld weet nu ten aaasten bg wanneer de Preudent ofHtaat wat h j roor ontbgt gehad heaft welke Jaa hy lao had tuen hg itKinR en of aronda in de rüla Conlier gewhiat dan wei gaoaberd wordt Parya laeat met innig geaoegen in lijn oiganen dat Fnukrük a preaidenl reeüa te 6 urrn bet bed rerlaat om nit te rgden of te gasu wandelen dat hij byns den Heheelen dnn arbeidt niemand tiet behalre e en na kct aten en tioh reeda te 10 uren trragtrekt OugalukkiKer gse zyn de berioblen aangaande hem uog al t grnatr jdig u odat bet moeilük ralt er pyl op t irekiten üoo tegt de eene oarmpondent dat de keer Thien liofa bgna uitaluitend beug houdt met bat bdaatingwecen en nu alle pogiugeu zal aauweuden om Knropa hrt bewgs ia lenerea boe gwd en haUiaam de impoat op de groudatoSeo ia De andere daarentegen beweert dat de autrnr der Butoirt da munlat ut it Cempin al zgn tgd wgitt aan de lieacbietleiiia an Plurenoe mit welk werk hg reeds twintig jaren bezig ia eo hg nu hoopt ten einde te brengen Maar rarraweg da meeate benohtfevera atemmea hierin oraraen dat da militaire zaksa van s heeren Thiera galiefkooede atadia ign Ea dit klinkt verra ran onnaarKhgulgk ttauueer men nagMt hoe de PmiJent liob atanls ala eea ip aaia li teit in die i ken heeft opgeworpen hoe de fortea niiidam Parija door hen aitgadaaht loa al met gebouwd werdeni met welka hartatonhtelgkfaeid hij ateeili rjju anuM rardedigni kon dau inderdaad ia men wil geneigd geloof te hMbten aao de medederliiigen welke den heer Thiera rooratellen als zich berig houdende met ichrtaeu ran nibtariame van nieuwe kanonnen en nieuws mitnilleua van legervorniiiig en legrrhenrurming Pnnknik brengt zyn lexer in geduchten staat en de heer Thiera wgdt groote a adacht aan de rerde diginsuiddslen wMiruver hrt Und beschikken kan le majoor iieeiye heeft versekeidene oooferenticn met dtu heer Thiera gehail Men legt dat deze da denkbesidsti ran dien oliieier op het gebied der artillerie olkomen deelt In het min alerie ran oorlog houdt men zich ijverig be ig aiet de vorming der beide korpMii va Toura en Bonrgca die naar men weet onder het bevel zullen ataan van de genanala Chanty rn Duorot Het leger van Toura lal allereerst tut stand komen Het wordt gekampeerd op een teireiu dat men van de gemeente Arron gekoekt heeft Arron ligt 38 KM van Tonrs verwijderd en tal 5U UU0 man tellen Het korps vnn Dnorot tal in de iinkgheid van Bonrges legeren Wanneer deze twee korpsen gevormd cyn bezit FrankrijÉ acht legerkorpsen die gereed staan om op ta rufckin en den oorlog ie beginnen D i a door den heer Thiers benoemde opperste IWJjgsraad zal eerstdaags voor het eerst vergaderen Uete raad moet tich speciaal bezig houden met alle vraagainkken die belrekking hebben op het leger de wapening en voeding der troepen den bouw stt het onderhouden der verdedigingswerken Hrt tal in de eerste plaats twee vragen onderzoeken aangaande het algemeene vordedigingastelsel en de nieuwe behandehng der artillerie De eerstvolgende algemeene vergadering der Daitsehe K athoUaken da Iteke bgeenkomsl van dieu aard tal van 9 tot 11 Sept e k te Breslnu worden gahondan Het oomil in genoemde stad gevestigd bestaande all de hei ren Neukiroh vun liallesttoa ao von Cbamar heeft een ultnoodiging aan alle Duitaehe Katholieken op 8 dezer openbaar gemaakt Dit doonment verdient om versohilleiide redenen de aandaeht van ieder zegt de NaiumU ZeUuiig In de eerste triaats ontwaurt me zou gaat het blad voort dat de heeren ultramontaneu tioh met hun gewone driestheid iioeneu de eenijf ware steunpilaren van den troon waarvoor d Jnwjjzaa tallpoz malen door hen zgn gegeven DW volgt e n klaaglied over de miekenntng der ona tbore diensten welke tij ais zoodanig hebben betfetsn en over de bittere vervolging waaraan de kMK thana bbwtstaot naar de onderteekenaren bewSteHi een en onder wordt den Dnitschen Katholieken ib de meest hoogdnreade woorden aao het verstand gtbsaeht Vervolgens neemt de nito odiging een gemoedelijk humoristische wending Ut leden der oomraissiea hebben het dringend noodi p gtoeht da aandacht van het katholiek poUiak leer feapmldelqk op het volgeode ptt at te vestigen W $ kepen dat onze rergaderingen zoo leeat m B ém niet tallen beaooht worJen door toenateo of nodaaigeo die bloot voor uilaponniag op reu gaan op zulks bezoekers ign wij niet geatekl Niet ndnidelyk wordt en slotte te kennen gegaveo dat Bretlau waaroaigeu in dien tin aauUadt dat ée vergadering muider basnet tal zijn met prohne rlemeatêg looals heloaal teer het geval waa te Moiiilx Hei hoopt op de oaastaande vergüdering vele ernatige mnaen te ontaoeleu wier belangstelling m d stak tut de ware bron voortspruit lie Madridaebf Spoea ohmU van het beatooo van eeae grive onder de bbriekbef olking te Malaga gewag waarover de aioisterieele biadea tot dusver bet siilzwggrn bewaard hebben an die een vry bedenkelyk karakter In Griekenland heeft een der nieuwste ministers de heer Zambellios voor het departement eeredieust reeds tyn ontslag ingediend Ue kamer ia ontboii4en Nieuwe verkiezingen vinden in Se t mber plO Vi Het po bliek meldt een telegram der Vieacr Freue is hiermede niet tevreden FBANEBUK In het Journal iet Demit bespreekt d heer John Lemoinne de tegenwoordige parlementaire vacantie en zegt daarvan Het is de are der rust die op de groote krachtsinspanningen volgt De Nationale Vergadering had er recht op too ook de pers Het komt ons dus onnoodig voor om op dit oogenblik oonstitutioneele vmajistukken op te werpen of te bespre ken Het tand wil er immers niets van booren De heer I moinne sahetsl dan de huiswaarts keerende afgevaardiiiden die hunne kiezers te midden der rijkste oogsten aantreSen welke ooit de znn aan Frankrijk schonk en weinig geneigd om thans de qncstie van koningschap of gemeenebest aan een onderzoek te on derwerpen Overgaande tol de bespreking drr mil liardenleening stelt hij op den voorgrond dat de rfjkdom eener natie vertegenwoordigd wordt door het geld dat aangeboden wordt het geld dat nog ongebruikt ligt want dit geld is wezeuljjk het product van arbeid en zuinigheid Een natie vervolgt de publicist is rgk omdat zij voortbrengt niet omdat zy rooft De vijand heeft ons onze spaarpeiiningen afgenomen maar hy hsd ie niet verdiend Derhnlre zal hij er niet ry ker door worden dewijl hy te mat productief weet te maken He mral der Duitscbers IS geweeet gelijk die der roofridders welke uil buuiie sterke kasteelen op de bergen in de riakien neiler daalden om te plunderen en bun buit in hunne holen sleepten De vlakten begonnen producti f te worden Zy leerden hoe zich te verdedigen en te versterken De gecrcneleerde kasteelen ziju gevallen en bestaan enkel nog maar als sieraden voor het oog ran rei igera I o hedendnagiche Duitsohers zyn geen barbaren meer o neen zij kunnen lezen schrijven en rekenen vooral rekenen Het zijn wilden opgevoed en bedorven door rekenmaeaters Doch zjj weten enkelte roo en ty verstaan niet productief te Biaken Door de twee eerste milliardrn reeds die men han gegeven heeft ia han evenwiokt veratotad De drie laatste milliarden mlleo hun den genadealq toebrengen Troosten wjj ons met het schouwspel dat zij ons bieden Ware het onderwerp niet loo gewichtig en too treurig men lou goneigd zyn te herinneren aoo dat woord van den ouden Dumaa dia toen men bem 10 franken vroeg voor de b iafsnia vaa een daorwaarder ten antwoord gaf kierhebt p SO franken begraaf er twes Laat ons daa betalen en san den arbeid gaan Beginnen we wederom met te produoeerenj de besparing worde weder op geregelden vuet gebracht l aat ons niet denken aaa oorlo hy heeft ons reeds ie vxl gakoat Laat oBt de verdediging organiaeeren om de vrucliten ran onsen arbeid tegen de roofdieren te beachermen Hoe onrechtvaardig eenzijdig apreekl hier het Jimrnol dei VOaU Het aodara too bodaarile en bU aoenlyke blad gebruikt woorden die atet el la verdedigen tijn Dat Duitsohlond vjjf milliardea ia handen krjjgt die het niet door sparen beeft weten te verwerven is met volkomen juist Of moeten daarmede niet de spaarpenniiigen vergoed worden die Uuitschlaiid hwft moeten opbrengen om too buigen tyd deu ontzaglyken oorlog vol te houden door PrJnkryks schuld begaiiar4if De heer Lemoinne is dau ook onrechtvaardig wanntrr hy de Duitachers vergelgkt met de roofridders Het komt hem daarbij ia het geheel niet in ds ge dadite dat de gebeelr krijg dien Frankryk tegen Duitsohtaud bsfon nieta uden ten doel had dan eea rooftoaht om de Kgastreken te veroraren Ken vergelijking valt bier niet ten bate van Frankryk uit Dene zaak is too treurig omdat tg bewgst hoe zelfs verstandige bedeu tioh door hartstochten laten medeslecpen IT AHÉ Aan de Augsburgsche iUgemtfiu geUmif worden uit Bome in datu 6 Aug de volgende bijtonderheden medagedeald aangaan e den nltslig dar verkiezingen aldaar i Gisteren hebben eindelijk ook te Rome de gemeeutelijke en provinciale verkiezingen plaats gehad Sedert den roegen morgen heersohte groote Seweging in de stad De nationale garde welke in grooten getale onder de wapenen was gekomen hield de wacht in de vour stemopneming beotamde lokalen waarvan het getal om te groote ophooping van kielers op één punt te voorkomen op 25 bepaald was De bureaux van stemopneming waren zeer spoedig benoemd daar de kie ers van alle partijen terstond bjj de opening der lokalen talrijk waren opgekomen Voa de 25 bureaux bestonden er 20 geheel nit liberalen vier uit liberalen met één clerioalen en één uit clericalen met één liberalen secret iria De uitslag van deze bcnoeminjten werd met geestdrift toegejuicht De clerioalen hebben in grooten getale aan de verkiezing deelgenomen en alles liep in uitmuntende orde af Tegen den avond nam de verkiezing een einde en met het invallen der duisternis werd een begin gemaakt met het tellen der stemmen hetwelk tot hedenmorgen duurde Vertegenwoordigers van alle partg ea waren daarbij tegenwoordig en bejegenden elkander met de groutste beleefdheid Hedenmorgen was ds tad als vrengdeblyk over den mtslag der verkiezing feestelyk versierd wiint uit de berichten die van uur tot uur verkondigd werden had men reeda spoedig met zekerheid opgemaakt dat de liberalen de zege zouden behalen Rn dit werd spoedig op debeugelykste wyte bevestigd ant I de door liberale oor mité s roorge telde dndidatcn n aren vork jzeu loowel voor den gemeenteraad nis voor den provincialen raad Ingeschreven waren 15 500 kie ers waarvan er om streeks 9000 gcstuuid hebben en wei fiöUO vour de liberale ISOO voor de clcrioalc en 100 roor dedtmuuratuchr candidaten c t Üj J £jj £ jr 5 III