Goudsche Courant, woensdag 14 augustus 1872

KOSfNSNLAND Gouda 13 AiiousTüS y Zatenlag w id d ttntoenstelliiw bezocht door 70 Zondag door 105 en gisteren doorS 5 personen Aanstaanden Zondag zal ig gesloten worden Meiv Tejiioekt one het vq geode ti Iceiuiis van t publiek te brengen J tiestourders der VYeikinrichting tot werihg der Bedrlarij alhier door tusschenkomst an den heer President der Feest o kAaissie ter freltgenbéid vau het 60i jai g bettaan ar stad Gouda ontvafigeu hebbende vjin de herreu A van Reedt Dortlaud H Dortlaud en S T Teel ing en der beeren onderofficieren van i Kegeuiriit Infanterie alhier in garuieoen ƒ 35 eyudede duur hen gewonnen prijzen voor Üe neut versierde booten by gelegenheid der Gondelvaart eu 10 van eene duae ais uitvloeisel van bet vierde feest ten einde die gelden te besteden om de opgeuomeueu in gemelde Inrichting feestelyk te outlialen geren kennis d t dat onthaal op bedeu beeft pla itj gthad en betuigen hunnen dank aan hen elke genoemde verpleegden dat genot bebben verscbkil Blijkens het 7 j inriyksch verslag der Vere niging nHiilpUtoon aan eerlijke en tlijtige amoeck alhier is deie ereeniging ook ihnns wederom nuttig werlznam geweest en zag zij den kring barer begunstigers uitbreiden De vrouwen die werk ontvangen stellen bijzonder op prijs dat z j bij hunne kinderen kunnen blijven de meesten ondervinden thans hoc treurig het ia dat zij in hunne jeugd zoo weinig onderricht in het naaien ontvingen De vererniging vindt dan ook bij de moeders veel steun wanneer zij jonge meisjes een beter onderricht daarin wil doen geven Minder is dit het geval met het schoolonderwys In plaats van zoo lezen we in t verslait te zorgen dat zij er geregeld nasr toe gaan helpen zg ze er ziob aan te onttrekken zoodra het bezoeken der avondschool bij voorbeeld het verlies van een gering gedeelte van hun daggeld zou na zich slepen Wg knnnen er wel in komen dat daar waar niets te missen valt de stoffelijke belangen zoo licht den boventoon bonden maar betreuren het toch zeer dat in weerwil vau zoovele bemoeiingen zich te dien opciehte getroost bet schoolverzuim nog zoo veeltruliiig blijft Aan elf jongelieden kon de vereeniging een belooning uitreiken voor goed gedrag en yver betoond bij de personen bij wie zy gedurende een jaar of langer in dienst waren £ ane moederlooze wier vader helaas door den drankduivel bezeten is werd voor rekening der vereeniging nnar de avondschool gezonden terwijl de vereeniging zich voorst it baar tut eene geschikte dienstbode op te leiden Vxa onder meisje wier opvoeding voltooid iras is goed geslaagd eu kan thans in eigen onderhoud voorzien Blykt dus ook uit dit verslag weisr bet groote nut dat deze Vereeniging sticht dan hopen we dat zg zich meer en meer in de deelneming onzer stadgenooten al mogen verbiydeu f De JVei Spectator b at bet vervolg en slot van het schrijven over de tentoonstelling alhier Niet alleen ArtiI i de Kerk en het iastbiiis maar ook de Libr e is door den schrijver be ocbt en hij heeft daar een aar 1 eu hemelglobe van G i Blaeu i on 1627 gevonden in een donkereu boek gescheurd door Tocht btscbaüigd in een woord voltvoinm ongeacht en verwaarloosd Deze zeldzame stukken de lieer Bniidet wiens verhandeling over Blaeu in 71 door t Uireclitsch geuoolscbap bekroond werd kende sirclits S czempliiren noch voorzien van de oorspruiikclijke bonten standaarden verdienen eene verstandige herstelling en eene goede plaats Zij zijn meer wiiard dan een secuen broodje Van de teiitoouttelling worden o n nog vermeld de drie beeldhouwwerken Nr 41 uit de 1 helft der Ih eco roorts de fra ii bewerkte zilveren sehntterskcteu Nr 791 eenige der portrrtteu en afbeeldingen vnii gebouwen waaronder dat van Crabeth door J Lugthart geteekend en dit wel eens een produktie in een onzer geïllustreerde werken verdient enz Doch waar we zoo gaat de schrijver voort al onze kunstenaars wel zonden willen heentronen dat zyn meer dan de glazen der kerk de t ans op den kerk vloer uitgespreide kartons van de band zelve der Crobeth s en tan hunne volgers Deze liolossale teekcningeu worden in de kerkkamer opgerold en in kasten bewaard en zijn dus nooit zoo volkomen zichtbaar als nu Verlui ng en bewondering wekken deze grootschc kuiupozitics van meer dan levenigroote beelden Zij touiien hoe kiinp hoe ervaren hoe smaakvul reed oum oude meesters der enai sanee waren in h 1 s imi iisteileri en uitvoeren van zulke groole tarereeleii die ile l itere periode der knust een Iniigeii tijil geheel tei zijde liet voor de kleine ezejscbildeiljen waarin de laluralistiube en pittoraske ricJAing ehejl de véahaDd wmU Waar de Crabeth s geleerd hebben is noch niet volkomen bekend maar bijna zeker zouden wij meenen is het dat zij in italic moeten zijn geweest Hoe dit z de e M kdtiii g ijii bfWcwdérenswaard dooi d n reduin der vi m door de vast eu stout getenkeiidc aivhitektuÉL hel geestig behaactetde ornament de s0ho ipe Jtüelilen Wen brecdcn stgl dcrgeiraden en ileeMpn Zij Wftt 6p aui Ikaiider ga plakte lange reepen geel papier met zwart krijt in omtrek en artseeringen geteekend bier en da irmet een vlakken tint van OustiiHlische inkt of hoagseli vau rood en wit kr jt Het k r van glas u 23 met de geknielde Mnrgarethè van Farma een prachtige figuur op den toorgrond vertoont een niet onaardige bijzonderheid Wouter Crabeth heeft op zijn karton bovenaan den troouenden Godvader g teekand In het glaa i dit beeld vervlogen dMr een gouden liobtglaiu Heeft faier protestanscbe beeldenvrers het afbeelden van God niet veroorloofd Dit 18 het glas met de offerande van Ëlias en de Voetwassehing ran Jezus waarvan Vondel opgetogen zong Offert W ut r met ülias Door verf schijnt bemelieh Tl r Eet bij t Htieschlam net Meesiai Zijn penseel vol aert en zwier Draeft te gcvstiger en stuuter Zet zyn bwlt op t Schilders outer Het was te weasohen ilat men de groote ruimte van den kerkvloet h d gebruikt om n I de kartons uit te spreiden We zouden dan ook die van Dtrk van Zgl en van Adriajn de Vrije kunnen zien Nu zagen we behalve twee van Wouter nocb een karton arnn Comelis Cluck het ontzet van Leiden naar bet ontwerp van den Leidschen burgemeester en oliilder Swanenburgh en de overspelige vrouw door KIaiis Jauie beide in den at l van de Crsbetb i muir minder Sjn eu vast gedaan Van al de glazen zijn kleine kopicn in kleuren op pergameiit geteekend mede in de kerk tentouu gesteld Meer belangrijk dun schoon üij zgn alten onderteekend A of Areiit Lepelaer rtepinxit met de jaartallen lfi90 tot 17U0 of J C Boethius depinx met de jaren 1721 tot 1786 Het is treurig dat de staat onzer museums en de bij ons heersclieiide geest niet veruorlooven dat deze hoogst gewiolitige kartons daar een blyvende plaats vinden en luide spreken konden tot onze kansteuaara Leeringen ook akadeoies wekken m iar en dit oefent m er kraeht voorbwlden trekken Meer door bet zien en door het aabtoudend en telkens zien wordt de geest des kunstenaars verbreed en gevoed Hoe stdieon het sehilderen zij van kleine tafereelen de geesten mogen bij ons ook wel eens gewezen worden op de kunst vau konpoieeren op de vinding op de vaste brecde teekeoing van bet groote menscbenbeeld Ook hetgeen over de andere schilderijen wordt gezegd moge hier een plaats vinden vOnder de schilderijen der tentoonstelling zijn er eenigen van belang Onder die van de 16 eeuw zijn een paar triptyeha met bijbelsche voorstellingen zwakke voortbrengselen die tot de school van ticurel scbgnen te behooren de bouwvallen of bouwen in reiiaissancestgl en de kleedingen van groene gele roode kleuren met de in Italië gebruikelijke lichter nuancen der zelfde kleur op de verlichte gedeelten wijzen op Italiaaiischeu invloed Het groote stuk met de kinderzegen ing van Je ua draagt het jnartal 1673 In bet gasthuis op de Uareo vinden we een allerbelangry kst groot triptjrchon van den Amsterdamschen schilder Dirk B irends een stuk dat in een van onze rgksmuseum behoorde te zyn om daar bet zwak vertegenwoordigde Igdvak der 16 eeutveneeu meester van naam als Dirk Borends te doen wnardeeren Het middenvak vertoont de aanbidding der herders de rechterdcur de hemelvaart en Maria en de linkerdeur haar sLrfbed j op de buitenzijde der deuren de verkondiging oan Maria Wanneer geraken wij toch ooit eens tot die zuo noodzakelgke vereeniging onzer kunstschatten op eenige hoofdplaatsen Thans zyn allerlei gewichtige en schoone zaken in allerlei hofjes stadhuizen gestichten zoo goed als onzichtbaar en tolkomen onvrnchtba ir Ais wij eens behoorlijk in eenige hoofdpunten vereenigden wat al die verborgen hoeken nu verheelen welke schitterende museums zonden wg kunnen vormen I Hier te jouda hangen uu weer in een nauweu gang van bet kantongerecht verscheidene schntterstukken Er zgn er van de helft der 16 eeuw beiangryk roor t kostuum voor de kunstgeschiedenis en vol flink en fraai geschilderde beelden Een draagt het jaartal 1559 en vertoont den kolonel Jan van Se negom en zyne officieren er zijn uitmuntende koppen en figuren op De schilder is onbekend maar verdiende gekend te zijn Wie kent er Johan de Vet wiens naxm met A 1619 en 1615 op twee zeer goed geschilderde schut terstukken stmt Wie zag voor dezen een spUutterstuk met ievensgroute figuren ten roeten yii if Wouter Fietersz Crabeth Het zgn h iMdttéi met huu fraaie kostumen en sjerpen en vaandels En ziet daar op den achtergrond staat er een met gelM IWdiijrm iKlM hiMtraag n een grijzen veder op dea taed en dwe tteke in een boekje dat hg ide Uni fcoudiJ llJi ge i É Éi4 4i dor zeit Wus ot d J tnW VJP dw De volgende regels staan oitdrr op dit ttA i Kfabeth zgn laatste Kunst hier taant Wiens Naaq d Faam Het En bekroont Mourir pow tint Ao 1644 Wie had gedacht hier een zeer schoon kapbuil doek van Perd Bol van 1653 te vinden Het ia nu op de tentoonstelling van Arti meer bekend gewordeo Het portret van mevr Taaligaii de vi iuw vau den admiraal f zouden vra meenen un Pleter Nasoo te mogen toeschrijven Een gezicht op Oqada van den IJsel gaai met sebepen en booten in t grauw geschilderd doet ons een werk van Cbr Pierson kennen Van Cornetis Schut den leerling van Rubens is bier door de roomschkatbolfeke kerk een groot altaarstuk de verheerlijking van Man voorstellende tentoongesteld Eindelijk verdient ook nocb een groot altaarstuk de onthoofding van Johannes den dooper in le ensgroote flgaren de aandacht ktt is gesihilderd door Anthonius Tan Montfoort Ziedaar wat bier onder anderen voor de kunst ii op te doen Dat nu deze tentoonstelling alleszioi waard is bezocht te warden dat hopen we jal nit ons kort verslag voldoende gebleken zijn Gisterenmorgen ten 6 ure ongeveer is pr brand ontstaan op den huize Jkkeroord gemeente Moordrecht oaby Waddinxveen en bewoond dour den heer J B Snellen Hoewel het zieh m den aanvang erger liet aanzien heeft de brand zich gelukkig bepaald tot een hooiberg Zoowel uit Waddiuxveen als nit Moordrecht was spoedig de noodig hulp opgedaagd terwyl de burgemeesters van beide gemeenten ook aanwezig waren De welwillendheid en bereidvoardigheid door velen betoond moei op prijs gesteld worden jaiamer dat gelijk veelal bij branden op het pUttrland het geval is het onderling overleg wel ieil t wenccben overliet Nog iets voor velen schijnt ook een brand een geschikt gelegenheid te zijn zieh aan sterken drank te buiten ie gaan Het ware te weusefaen dat zulks tegeoge n werd Naar wjj Temeaea zyn gisteren nabQ Moordrecht d lyken opgehaald van en manspersoon en van een knaaige Dit laatst was bet zoontje vau deB liaas bij wien aeratgenoemde werkte De beer O Boer predikant te Ouderkerk i d IJsel heeft voor t beroep naar üorinohem bedankt Ulr DagU De Heer T J van Slipriaau Loïscius predikaat te Scherpenzeal heeft bedankt voor bet beroep vat Oodewater Tot hulponderwijzer aan de openbare lagere school te Voorschoten is benoemd de heer A Hola tbana hulponderwijzer te VVaddinxvcen Uit bet verslag betreffende bet armwezen bier U lande over 1369 blykt nader dat de bestnren voor hu szitteude armen waren ten getale van 89SU waarvan 1233 burgerlijke eu gemengde 2623 tut kerkelijk en 89 tot de byzondere besturen met andere woorden tweemaal zooveel kerkeigke als bnrgelijke en gemengd armbesturen terwijl slechts ongeveer is gedeelte tol de byzondere behoorde Er zyu in t geheel 7 instellingen meer dan in 1868 Er weerden door al die instellingen te zamen gedurende het geheele jaar onafgebroken onderstMnd 64 381 booMen van huisgezinnen en 40 914 eeoloopende personen samen 95 296 in 1868 978 minder voorts in den loop van het jaar slechts eens ol meermalen 72 776 hoofden van huisgezinnen en 32 816 eenloopend personen te zamen 106 692 in 18S8 1 017 meer Voor onderstand werd uitgegeren in geld 2 933 496 in geldswaarde 2 461 118 totaal 6 S 4 S18 114 377 minder dan in 1868 Dit lager bedrag van den onderstand terwijl balgetal ondersteunden slechts weinig verschilde en oietin geigke mate als de bevolking is toegenomen strekttot bevestiging van het reeds vroeger vermelde datnl bet jaar 1869 over bet gebeele rgk genomen voor de armen minder drukkend en dus in bet algemeen in meerdere of mindere mate beter was dan186S Er werd ontvangen door de gezamenlijke instellingen aan collecten insohrgvingen giften en bydrageu 2 019 681 aan subeidicn 1 886 420 totitl tiMS m pf ƒ 64 806 meer dw in 1868 Dei Uiij iWRipni ler g v r teb li B mimler dan in dat jaar Uit de vergelijking van het totaal der litgaven 5 394ii3 D hft De genootschappen die aan schamele armeq ondarstMid varleetten zijn van veel minder omvang d§n de gewone ar4nbesiuren T waHn er 192 die te zamen in 1869 ondersteunden 12 890 hoofden vi i hai gezinneffl en 8530 Iqopeod personea te zamen l 42 zijnde 29 minder dan in 1863 TJommissien of vereenigingeji die gedurende den winter uitdrelingen deden van levensmiddelen en btandstnffoB twdtagen 116 ia getal die vobr 170 441 onderstand verstrekten jDe kerkelijke armverzorging op de bier bedoelde wgze was bij voortduring zeer gering en die welke Van bgz6ndere vereenigiiigen uitging wis wajt het gstal instellingen betrof rutm 4i maal zooveel als de buigerl e ef l fr kelgke te zamen Het XII Nederlandsch taal en letterkimdig congres zal gehouden worden te Middelburg op Dinsdag Woensdag en Donderdag 3 4 en S September 1872 l e van elders komende congresleden zullen Tbor zoover rQ niet reeds met andere gdegenbeden zullen naiigekoraen zijn Maandag den 2 September des avonds te hdlf acht ilnin warden afgebirald an bet stationsgelfoaw van den spoorweg om zich van daar in stort naar het scTiuttersbof Peedele hand boog te begeven Onmiddelgk na hunne aankomst zal de nlecblige ontvangst door den burgeaeest jr van Middejbnrg eerevoorzittcr ablaar plants hebben De zittingen van hel coBgres en de aldeelingen warden gehouden in de vertrekken van de concertzaal op de Groenmarkt en in het gebouw van bet proviuciaal bestuur in de abdij De openingszitting heeft pUats in d aottcerfaiafd Het aaufrraa wordt eipiitiit ia drie afdeelingen De afdeeliqgrn houden linre ittingen des morgens van half tien tot half Un ure De namiddags te twee uren word de algemeew vergaileringen van het congres geopend De Mri C melilt dat de rr dagen in Zwitserland is gehouden een eoagrea van onderwyzers met het doel eene algcmevne verbroedering tot stnnd tebrengiil tussekeu de onderscheidene onderwijzers vereenigingen in geheel Europa Uit de oa Iiggrude Undea waren afj ev irdigden tegenwoordig Uit Nederland wa er de voorzitter der Vereeniging tot bevordering van het Vulksonderwjija jbr J F van HumaliU van Eysiiiga van I eeuwardeu De byeeokomsten waren zeer belangrijk en kenmerkten zieb door een nitmuiiteiiden broeiierlgken geest Het Zwitserscbe bUd fa Palrit geeft van de driedaagsohe zittingen een uitvoerig verslag Oftchoon ook eene uitnoodiging tot hit hoofdbestuur van het XedèrUiidsohe Onder HijzersGcnoolscliap te Amsterdam waj gericht om zidi op bet congres te doen vertegenwoordigen had dit hoofd lirstuui om byzondere redenen aan die nituuodigiug geen gevolg kunnen geven Evenwel wer den door bet congres zeer welwillende gevoelens betuigd jegens Nederland in het algemeen en jegens het Nederlaiidsobe onilerwijzers gonootsehap in het bgzonder Met algesseene stommen is besloten tot de opriehtii van eew sigem paedagogische vereeniging Association iX d gogii Ue uiiiverselle Om dll doel te bereiken draagt het ooiigrta aan het bestuur op met gepasten spoed eene nprorpfng te zendaa aaiide piedagogisabe vereenigiiigen in de verschillende staten Door de justitie zal geen vervolging warden inggsteld tegen den wisselwaehter te Velp maar deze beeft integendeel van deze rijde eene betuiging van goedkeuring voor zijne daad ontvangen De justitie onderzoekt echter of er geviiar is geweest en door wiendit zou zijn ontstaan Ar k Ct Op bet door den beer P Bekker te Groningen daartoe genomen initiatief is in de rorige week Ie Amsterdam eene vergadering gebonden van dansmeesters Er werd besloten tot oprichting van eene Nederlandsohe Dansonderwyzers vereeniging die ten doel heeft Terbetering en eenheid te brengen in het dansen n die kunst tot eene betere hoogte te verheffen President is de heer P Pekker terwyl te Amsterdam Eotlerdsm s Graveiihage en Zaandam bestnarsleden en coBmisaaritsen yn gskoMn De directie van den Berlgn Potsdam MiMdenStoger spoorweg heeft het plan opgevat om rïrawe middelen te beramen tan inde te voonien in d buitrngewone behoeften van versneld verkeer Vooral op de Zon en feestdagen is het oantal personen difc van Berlyn nnar Potsdam en van lant tgenoemde aa naar Berlin zich begeven buitengewoon talrijk int aantal 18 zoo groot dat een geregeld en voldoend verkeer op dien weg niet tot e mogelijkbeden bekoort met ds fae tatad UMdAAi I ttMte mea op die dagen den dienst op bet overige gedeelte van den spoorweg om alles Mschikbaar te bebben voor M gedodte B iHiiik Potsdpa Ten einde in deze behoefte te beter te knnnen voorzien is bet plan opgerat oa ipoorweg iytaigpp tan twee verdiepingen in groot aantal te doen vervtardigm Als proefaeming beeft men derer d geb eenige dergelgke rijtuigen van de verschillende klassen op den weg gebezigd in gebruik gesteld Hierbij ia geWeken dat n ea bg bet vcrvaardigeD een zier groote fout beeft begaan De eerste trein nit dergelijke wagen bestands vertrok uit Berlijn maakte den tocht zonder eenige bind rais te ondervinden en kwaip 9p den bepaalden tgd ts Potsdam aan Hier eob r ondervond men een onverwacht bezwaar de portieren namelijk van de anderste ry der wagens konden niet geopend worden dewijl bet perron te Potsdam koog is dan te BeWgn De trein UMcat temgstoottien tot buiten het station waar aan it rpizigtn de gelejifenheid wei l gegeveo om den train te verbiten Dit bezwaar ter zijde stellende Taldeed de nieuwe inrichting geheel aan de gekoesterde verwachting Laa tste Berichten Lötlden 12 Aug De lüswi meldende het ver trek t an den rechtsgeleerde Cokea utr Geneve leidt daaruit af dat de scheidsrechters zich op vele punten tegen Kngrlaud bebben verklaard Het bbd meldt er bg dat dit slechts een onderstelling is Madrid U Allg D GaaU iidielst een besluit der regeering aarbij de minister van liiiantien gemacbtigil oid op mu wege de koloniale kas van Cuba 300 miilioen peseta a pari in stukken vin 800 pesaa ait te geven tegen een rente van 8 peroent De ewkte uitgifte groot 30 milliom pesaa bU den I Januari 1373 bij openbare en gelijktijdige inschrijving te Havana Madrid l arijs en Londen plaats hebben Het doel en de voorwaardeu dier leening worden door de dagbladen medegedeeld Parijs 12 Aug De Ofimkm Naiimale zegt dat de pruviaioneele stnken Tan de leeamg zullen worden a egeven np aanstaanden Vrgd g INQEZOHDEN M Hitfr de Redacteur I Voor het onderstaande veilmkw U Uer beleeü ea phutsje in n JounHM Voor weiuije dagen bebben de Gouwenaara feest gevierd en het 6 arig best4 ii tr stad herdacht Volgens de vry algemeene getuigenis der burgerij zyn de vermakel kbeden die by die galegenbeid heb beo plaats gehad goed gesLiagd zoudat oud co joug ryk en arm zicb meer of mm beeft kunnen vurma ken Het gebeele feestprogramma is evenwel nug met ufgeloipen Men zal zeker gezien hebben dut dajrop ook stond dat er een kinderfee t zal plaats he ben waaraan om byzundere redenen tot nu toe geeu gevolg kon gegevim worde A u de dag vour dat kiuderfeestbepa nld op aanstaanden Vrijdag 16 Aug De sub commissie is bereids begonnen pi luneu te beramen hoe en op welke wyze d en oruien eu minvrrmugenden kinderen zooveel genot te verschaffen als mogelyk is Zij zit evenwel b na met de banden in t baar omtrent een belangrgk zeer beiangryk punt Door bet bestuur van bet Sdiuolverboud is 200 toegesiaau voor het kinderfeest en de algemeene feestcommissie beeft daarbg gevoegd eene subsidie van 1 OU dat is summa sumwarnm 300 om 1200 zegge 1200 kinderen vermnkelgkbeden te verscUkffen eu te onthalen leder zal begrgpen dat ja ieder begrgpt er zeker alle van en daarom met langer geredeneerd Gegoede burgers van ïoudal Gy die voor u zelven en voor uwe kinderen zooveel genot smaakt als gy uwe beurzen nog eens zoudt willen openen om iets af te staan voor dat kinderfeest De onderstaandS beeren leden van de feestcommissie zullen elke gave boe gering ook met liefde en dankbaarheid ontvangen en komt dan Vrydag eens in de Sociëteit Ons Genoegen om al die bigde en vroolyke gezichten te aauschonwen voorzeker gaat gy dan met aangenamer gewaarwordingen huiswaarts dan wanneer gg bet schoonste beste conoert hadt bg gewoond A VAK VEKN H JA JElt C KEKKUOP H W KRAMERS J VAN BERKEL H W J HUBEB J GONDA H J G PUBSTNE J F P BEKKERS N H oa KANTEB Prei N VAN BUUtthN Pe y HEU8Y Smrelarit O C VAN DïE WANT G C FORTüIJNDKÜOO LKEVEE P W KAMPHUIZEN P V VAN ZEULEN Burg srlUke St nd M I i y OiBotiN 10 kag Harngje ouders A vaa Veglen ea B Tso Egk OviaLzDZ S Aeg G vsn Reiuwi kuiivr v 6 vaa Wumea 87 j 10 H tas Kjjs4m 3 01 J Kaast i 8 da Orssf 10 j II m II G koora j Il C Mook m ADVERTENTIËN Heden overleed alhier in denondeidom van negan en veertig j ren GEEBTRüIDA BALTHAZABDINA GABRU Bchlgenoote van C LUNENBÜEG Gouda 12 Ang 1872 TAH aOUDSCHE OPDaEOKN te QOUOAf De COMMlÖSÏBran de TENTOONSTBLlilNG berigt aan het publiek dat deze nog geopend zal blgven gedurende den loop dezer weA nmar bepaald gesloten zal worden op ZONDAG 18 AÜGirSTUS dea avonds ten zeg ore dat de uren der b igtiging de velfde bijven als vroeger dat ook in den eDtreeprgs geen verandering gekomen is zijnde 25 Cent per persoon nitgezonderd den lantsten dag Zondag zullende deze siadan tot 10 CL per hooid verminderd worden Catalogussen blgven oo lang de voorraad itreht 25 Ct aan den ingang van bet gebonv verkrijgbaar De commissie Gouda 10 Aogustu 1872 Openbare Verkooping te GOUDA op DINGSDAG 20 AUGUSTUS 1872 ten 9 ure te beginnen aan de Nieuwe Haven vóór de pakhniz van den Heer vam bs PAVooant met AKBRAAK en vervolgens in het locaal in de Ni w8te diverse MEUBELEN ea HUIS Rf A A D waaronder eene groote party wit en lekleurd POBCELEIN AARDE en GLASWailK koperen KETELS üzeien POTTEN en PANNEN enz loformatiën bü de NotarisaeD MONTUN of KIST Scbroef Stoombootdieiist ROTTEHDAM GOU PA eu tusschen liggende plaatsen aanvangende 14 Angustaa 1872 dngelijks rue rerxa Van Itotlerdam Van Gouda Maandag 12 5 5 30 2 30 Dinsdag 12 5 5 30 2 30 Woensdag 12 C 30 2 30 Donderdag 5 80 5 12 3 © Vrijdag 12 5 8 30 2 30 Zaterdag 12 5 6 30 2 30 Zondag 7 9 Wordt GRVIUAGD tegen 1 November voor 2 Dames een klein huis bevattende 4 a 5 KAMERS KEUKEN KELDER ZOLDER KLEIN TUINTJE Adres franco brieven onder letter M bij den Boekverkooper KNIPPING te Cleve Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal in den loop dezer maand Augustus AANBESTEDEN ds levering en uitdeeling van p m 150 000 stuks goede BAGGERTÜBF voor den aanstaanden winter De uitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere conditiën liggen tot den 15den dezer maand dagelijks in de Armkamer ter lezing Het Bui erlgk Armbestuur J e Secretarie De VooKiUer W POST DROST A R O MEUN X