Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1872

s jf 8f ft Missouri Kansas en Texas Spoorweg Maatschappij VROEGER Union Pacific Soutlicrn Branch Spoorweg Maatschappij Vrijiliig 16 Aagislas isrS N 1245 GOUDSCHE COURANT Nieuws CD Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ONTVANGSTEN over de maaud Jung 1872 LANDVERKOOPEN i i acres 25 830 V o Dollar 143 112 55 120 7 22 35 Dollars 263 834 00 670 878 97 ONTVANGSTEN en LANDVERKOOPEN 1 Januara 31 Mei 1872 f iBsi itj un sSsi tj Januarg 30 Jnnö 1872 DoUan 934 713 87 t Vergelijkende Staat der Ontvangsten 1871 DoUars 35 147 08 40 442 22 77 145 20 82 946 10 81 923 94 70 785 41 January Februai Maart i Mei j s y é t Jung i f 3 f M Doüu 388 339 95 Volgens ontvangen telegrafisch berigt bedroegen de ONTVANGSTEN over de maand Jnlg 1872 circa DoUars 180 000 M BEOKEB FULD Magazijn van Schrijfbehoeften Kleiweg E 107 heeft ontvangen ZWEEDSCHE of onschadelyke LUCIFERS per pak van 10 doosjes 15 cents 1 doosge 2 cents Lederen doosjes voor Zweedsche Lucifers ad 60 ets Marmeren en Bronzen Lucifers standers Mijnhmr de Hedacleur Vergjn ons nogmaals een plaatsje in uw geacht blad tot beantwoording van het ingezondene door een aandeelhouder der Goudsche Bonwvereeniging Die beer begint met eoue uiteenzetting van de wording en wat aanleiding heeft gegeven tot het oprichten der Goudsche Bouwvereenigiug daarmede hebben w niets te maken Alleen daarmede hebben wij te maken dat erkennende het eene particuliere onderneming is sommigen der primitieve aandeelhouders in zoo n nauw contact staan met de Gemeente dat zy billijkerwijs gesproken hunne medeingezetenen niet hadden mogen voorbggaan De huizen op welke wijze en naar welken stijl die ook gebouwd moesten worden zouden even soliede en voordeelig door aannemers of bazen in Gouda gebouwd geworden zijn al mochten z j een dergetyk blok huizen nimmer gebouwd hebben Maar neen dat kon niet iemand van buiten de stad moest dat doen men moet iets vreemds hebben ja vreemd moet het zjjn gelyk het ingezondene van den aandeelhouder want deze il dat un die onbekwaam zijn adres de scholen op de Houtmansgracht en Dubbele buurt aan den Langen Tiendeweg de Remonstrantsche kerk enz enz huizen zullen bouwen zooals de Vereeniging bedoelt en daardoor minstens 25 verlies Uden Wat de ondernemingsgeest betreft zau wij ook zoo vrij te verwjjzen naar het bouwen aan den Kluweelen Singel en vroeger de NEDERL BOUWCOMMISSIE welke eertijds bezig geweest is met het terrein aan den Katten singel welk laatste steeds tegenkanting ondervond De aandeelhouder uoet ook voorkomen alsof iemand in Gouda belast is geweest met het maken van een plan met berekening dat verzekeren wjj van niet het was evenzoo iemand van buiten de Gemeente Wat betreft het te berde brengen van den Hoofdeiykeu Omslag dat was volstrekt niet om op die belasting eene smet te Werpen wij hadden daarmede geen andere bedoeUug dan daar wg die moeten helpen opbrengen wg uitgesloten worden indien er iets te verdienen is of onze knechts willen bezighouden Om eindelijk op die zonderlinge tirade neer te komen zooals die genoemd wordt durven wg zeggen dat het zeker is ten koste van de Gemeente op grond dat een groot gedeelte van het terrein aan de Vereeniging verkocht min tens de helft te goedkoop is terwijl nu de overige bouwgrond except een klein gedeelte geen derrie zjjnde geen 2 50 de vierk Meter waard is Zal bovendien de straat niet veel geld van aanleg enz kost n en is niet reeds door de Gemeente ƒ 2 ti0 per vierk Meter betaald voor den grond waarover de straat moet aangelegd worden Wij eindigen nu met de beantwoording en zullen op de zaak niet meer terugkomen Evenwel voegen wij hierbij een verzoek namelijk dat de aandeelhouder der Goudsche Bouwveréeniging die zooveel lietde voor de stad heeft want daarop stellen wij prijs oo goed zjj zijn naam bekend te maken opdat wi en anderen hem bystaaii indien hg dat nuodig heeft en het in onze macht is Met de plaatsing dezer regelen Mijnheer de Redacteur zult U bijzonder verplichten NB Na onderzoek deze maar geplaatst als Advertentie Wm i e rONG G LUIJENDI IK O NAv EEUWEN f De Ervon C A de GIDT8 iv H J NEDEHHORST a snelleman 1 muldp r p a burchout A i E ZKEUW H f AAIJ j w TE KOOP Eene in voile werking zijnde STOOH HEELFABRIEK tevens ingerigt als met VVüOMllJiS en KiiVE Voor information adresseré men zich met franco brieven hij den eigenaar J H C KAKEBEBKE Os te Goes Inschrijving voor de Burgeravondschool De inschrgving voor de Burgeravondschool zal plaats hebben r a voor OUD LEEBLINQEN op MAANDAG 19 AUGUSTUS b voor nienwe leerlingen op DINSDAG 20 AUGUSTUS telkens s avonds om achtuur in het gebouw der Burgeravondschoolop de Houtmansgracht Het schoolgeld ia drie gulden voer eiken leerling voor meerdere leerlingen vAt ééa gezin twee gulden vuor elk De Secretaria van de Commune van Toezicht D DOBBE Openbare Verkooping op VRIJDAG den 30 AUGUSTUS 1872 des voormiüdags ten 11 ure in het logement i b Sint Jobis Doelenc te Oudewater van Eene HOFSTEDE bestaande in BOUWMANSWONING en aanhoorige GETIMMERTEN benevens 20 Bunders 56 Roeden 82 Ellen WEI HOOI BOUWLAND enz staande en liggende in den Oosteinderpolder te Waarder Verhuurd tot uit 1875 voor f 1700 sjaars Te veilen in 4 perceelen daarna gecombineerd ZESTIEN WOONHUIZEN en ERVEN te Oudetcater Een HUIS en BEF op Goejanverwelle onder Hekendorp Twee HUIZEN ingerigt tot 9 WONINGEN met ERVEN te Montfoort Breeder bjj billetten en nadere informatien te bekomen ten kantoren van de Notarissen MON p IN te Gouda en m GELDER te Mont oort 1872 DoUars 83 180 98 90 409 85 91 852 45 116 332 79 150 091 11 143 112 55 Vermeerdering Dollars 48 033 90 49 967 63 14 707 25 i 88 386 69 68 167 17 72 377 14 Dol ilars 674 979 73 Dollars 286 639 78 WERTHBIH êc OOHPERTZ Bö DE BREUK ft SMITS te Leidm komt van de pers een geschiedkundige roman uit de jaren 1671 en 1672 de laatste laveiMJaren der De Witten getiteld POORTERSDOCITER UIT DB ZEVENTIENDE BBÜW DOOB J H E OERCESEN Twee deelen 586 blz royaal octavo Prö 5 76 Een KOPER en BLIKSLAGER die ign vak goed Verstaat kan dadelgk geplaatst wofw den op de reparatie werkplaats van OMmcten H F BOLL Gouda 12 Aug 1872 IEMAND 27 jaar ond zag ziob gaarne g plaatst ak KNECHT of BOSCH WACHTER i hg is bekend met jagen en visichen akraede met het maken van netten en kan goed lezen en schrijven Adres franco aan W COMELLO Noord inde te Waddinxvetn W 3 M SON Tandmeester aan het Hof van L M den Koning der Nederhinden van Z M den Koning der Belgen aan bet R C Seminarium en aan het Pensionaat der Zusters ETABLISSEMENT tot het plaatsen van KUNSTTANDEN en GEBITTEN naar de nieuwste systhema s met guarantie a 2 per Tand en 60 een geheel nieuw Gebit Het opvullen plomberen van aangedane TANDEN en KIEZEN volgens Ameiikaansche Methode Verders worden alle OperatiSn de TANDHEELKUNST betreffende met de meeste accuratesse uitgeoefend geheel zonder pgn ABONNEERT FAMILIËN 8 Consultation de morgens van 8 10 ure geheel gratis aan zgu domicilie ElizabetbstraAt bij bet Vreeburg te TJ T IR E g 131 1 Gouila Druk tiD A tiriukuiRd buitenland BuileiilaDilsch Overziet De onderkoninjt mn Ierland lord Spencer heeft zich draeir daxeii n nr Belfast begeren om de tenUwostelliug an vee aldaar te btïielitigen Te Lurt iin werit liein een adres ovrrhau li il hetwelk hij met eetie uitgebreide reile beantwoordde Hg dankte voor de in bet adrei opgenomen betuigingen Tan sjrmpathie en deed den buitengeivoon gunstigen toestand uitkomen waarin zich lirt Britache Hijk bevond leder leide hg kan er trotse o cyn tot zulk een rijk te behooren i eii slotte g f hg den raad om allen partghoat te vergeten en alles te vermijdeu u at daartoe ook verder aanleiding kou kuiinen grren De outvaniiet ta BelbBt was zeer hartelgk en ook dmir werxien den onderkoning udressen ajiiigebodeii weike hij up welwilleude wgze beautnoorilJe Te Uaiitzig wordt een werkitakiug op groote schaal te genoet gezien het meerendeel der acheepstinmerlieden heeft verklaard den orbeid spoedig te lullen staken indien niet otiverwijld op de herhaaldelijk kenbaar gemaakte grievea het yewenschte herstel volgt Sedert lang reeds is door liet arbeidend personeel up de marine erf gevorderd dat de verdeeliiig der fterklieden in vier klassen zou woiden opgeheven ea diit het loon tou warden verhoogd Door verscheidene ledeu van den ligkadag zga vroeger herbaalde maleu pogingen in bet werk gesteld zoo m het Huis als daar buiten on de saodacbt van den minister van marine op dat punt t vestigen eu u er at aangedrongen dat de toestand dier werklieden mooht worden verbeterd eu de grieven hersteld uithoofde van het belang da doarbg betrokken persooea in het bgzoiider en van de stad Dantzig lu het algemeen Door de autoriteiten der marine is hierop geantwoord dat de verdeeling der scheepstimmerliedeu in 4 klassen behoort te warden behouden en dut verboeging van loon zal worden toegestaan aan de beiil hoogste klassen onder voorrtnarilc dat de werkuren per dag worden vermeerderd Door het personeel B in de marinewerf is hicrup geantwoord Int de 4 klassen in i moeten smelten en dat het Joon hij een werktijd van 10 uren per dag met B Silbergrosohen ongeveer 80 cents moet woKlen verhoogd Met de werklicdm aan de marinewerf hebben die op de oierige de pa ticuliere nerven gemeene zaak gemaakt en hel ftiat Ie vreezen dat de bedreiging met een lriie door de meerderheid van het werkvolk luil worden verwc cnlijkt Op 6 dezer overleed te Joliniinisbad in Bohemen de president van het l ruisische Huis der Hceren graal Otto van Stolbery VVcrnigerode geboren 30 Sept 1837 Vroeger ecu der hoofden van de feudale d i der re nctiüiia4 partij op st intkundig terrein wat zijn confes ioneelo richting betrof gestreng Luthersch orthodox stuud hij gedurende langen tijd aan bet hoofd van hel l uisische Volksvereiii hetwelk als de opvolger moest worden beschouwd van hel vroegere Treubuiid Hij was de man dit de de zoo bekende deputatien bekend onder de benaming vao lovaliteitsdeputatieii organiseerde waarvan de eerste gevormd nas uit personen woonachtig op een ryner groote laudbezittingeu Kreppelhof genaamd aan het hoofd tan welke deputatie hij zelf naar den Koning toog Tot op het jaar ISfiB bleef bg in die richting voortgaan Toen Pruisen destgds de nationale vlag heesch begreep de heer ron Stolberg dat het oogenblik n m gekomen om zich bg de nieuwe richting oan te sluiten Sedert dien tgd IS bg een verklaarde voorsiander van de politiek des heeren voK Bismarck geweest dien hg steeds getrouw is gebleven In hel Huis der Heeren heelt hg door zgn bemiddelenden invloed veel goeds verrirht Wellicht zal zijn overlijden in het Huis dii gevolg te weeg brengen dat de verschillende p irtijen nch diwr solierper zullen doen gelden uilhuufde ig erkelgk zelfitandig zullen handelen Men veruaclit dnarvan l zeer spoedig een gunstiif resultaat zegt de National Xeitilng nl bg de beraadslagingen over de voordracht op de Krrisordnang waarvan men de aaonemiug thans als zeker te gemoet ziet FRANKBUE Ieder weet i ich zeker nog fevendig te berianeren de eren krachtige als welsprekende wijze waarop de heer Thiers de tactiek van de regeering en hare kamermeerderheid brandmerkte toen Ollivier iu die gedenk aardige Julizitting 1870 de verklaringi llegde dat Frankrijk Pruisen den oorlog zou aandoen Kn niemand kan hei vergeten zgn wat toen de moedige m n die met een luttel getal a evaiirdigdeo en publicisten den egeviiTcnden bartitocht durfde trotseeren moest Igden welke smuadredeiien beffl zoowel binnen als buiten de kamer werden loegeworpen Veertien dagen later den 29 Joli weinig tgds nog voordat de cumedir te Saarbrueken ee aauraug nemen zou kon men lu deu Figaro boen Thiers is iu de badplaat Tronville ik vind dit opperbest want dezt kleiae Froia heeft nog ai zoo iets neg ie wast hen Dezelfde fHU Prutien ia twee jaren geleden nog 700 beoardeeld w rd door den steeds beiainneIqkeii Figaro toeft thao aadermaal in de kleine zeestad doch hoe zijn de oautaodigheden veranderd I Niet als een veroeht buiger wiens va lerlaudslicfde men verdenkt als hoofd van den Fraaschen staat zien we hem da ir weer in de vUla Cordier TruU illc uas immer een lieveling plekje vao den Irgenwoordigeii president dar liepubliek eu het verwondert ons niet dnt b j tbaoi van de vacanttedagen gebruik maakt om zgn oaden vrieml Cordier nog ens op te toekeu eu tenu HJn oog te Ut a waren over het itnuid dat k nei too dikwerf moeht aanechottwen Het anders vrij eenzame pltkje waar de Parg zenaar in het heete zomerseizoen inet vrouw en kind de rust gaat zoeken welke de boulnarit hem nooit bieden vertoont thans gedurende s beereu Thiers tegcnwuurdigheid een levendigheid een animo een drukte zooals men die vroe er volstrekt uiigewoon was De t ee hotels van een g a iiibemng bet Hültl dci rocka noiret en het lótcl Je Pari zijn vul eu nog immer voeren de tremen nieuwe gasteu aan Het is dan ook zoo gemakkelgk te bereiken In zes uren tgds is men per sneltri in uit Pargs over Hij houdt stil te Derniiville bg de brug van het nvierde dat in de Trouuller reede vloeit Deriiuville is iets nieuws een schepping van de Morny die daar op kolossale wgze begon te bouwen maar toen de büuwneeeter stierf en zgu kcizerrgk te gronde ging moest alles gestaakt wurdeu Ue speculatie scheen in duigen te zullen vallen Thans bestaat er n i ir het schijnt meer kans dat het kangrvangen werk ten einde geroerd uX worden Under meer werd door Morn te Dernuville een gruote renbaan aangelegd Gelijk men weel had het keizerdom de pretentie Ie spori gelijk de Franschen dat met een goed Fransch woord noemen te begunstigen Behalve per apoor met Parijs siaat Trourille oolc in geregelde stuomgeraeeiischap met Hüvre werwaarts tneeii aal telken dage een schrocfboot vaart l e ovet tuclit duurt bij gunstig weder ongeveer een uur In het casino vaii Trourille dat nch made op het strand verheft vcreenigt zich het geheele bid leven Het bevot twee gioote zolen een thïiUer een koffiehuis biljartkamers en een leesverlrek Gedobbeld mag er niet worden De toegangsprijs is er hoog Men kan rich enkel abonneeren 50 franken per maand voor twee personen en moet dan toch extra betdieii voor toegang tot den schouwburg en de bals Op het karakter en den levens aiidel der candidateii voor het lidmaatschap wordt streng gelet De demi monde wordt er geweerd Het hoofdelement der badgasten bestaat uit Parijzenaars Vreemdclingeu ziet men er bgna uict Kngelscbrn maken bgim de ecnige uilzondLriug iiuuville heeft aangename omstreken l c rooruaauiste wandeling is en blijft echter het breede zeesliand waar bij helder weder de bniiti groepen der liad gasten zich verlu tigeu te Minldru v iii het ugvurc visïchersvolk want ook hier blm it de vischv mgst Ook de boveudnm is een geliefkoosde rettde t mi van waar mep de visschersbooten ziet afvaren en zelf tochtjes in de open zee kan ondernemen Indien Thiers het wezenlijk ernstig gemeend heeft met zijn plan om eens rust te gaan nemen dan kan het hem te TfouviUe slechts tegenvallen De brieven die hem toegezonden worden hetzij rechtstreeks het ij over Versailles door bemiddeling van den heer Barihtlemy Saint Hilaire bedragen veel meer dan duizend per dag zoo hij ze wezenlijk allen lezep wilde zou hij gedurende 24 uren mets anders te doen hebben Daarbij komen ontelbare aanzoeken om audientien alsof Thiers te Versailles ware Trourille is nu de leus van allen die vooruit willen komen een plaats begeeren of een ambt n ijagen Zij laten den oiidm man rust noch duur en indien zij zelren niet slapen moesten zouden zg hem mogelgk in deu uaoht trachten te spreken Thiers vertoont zich zelden in het openbaar s Middags gaat hij doorgaans in bet bosch rgden Spoedig zal hij trouwens de Trouvillers de badgasten de vreeosdelingeu in staat stellen zijn gelaat nog eens te aanschouwen Gedurende dre dagen worden er wedrennen gebonden waarbij hij tegenwoordig Moel zgn omdat hij de uitnoodiging niet wel weigeren kan Den SOste zal een groot concert gegeVen worden waarop mevrouw Alboui zich zal doen booren en dat eindigen zal met eea luisterrijk bal Zoowel het concert als het bal rijn door mevrouw Thiers et de hulp van eeni e andere dames voor een weldadig doel op het getouw gezet Wat de proeven met de nienwe artillerie betreft Thiers verliest die niet uit het oog Hg rekent er op als op een ontspanning en als een triomf want zijn geliefkoosde vierponders moeten de overwinniag behalen op de zevenponders ongelnkkigerwgza is het weder bem tot dusver niet gnnstig geweest zoodat men de ezperimenten tot later heeft moeten uitstellen Ze zullen op de duinen van Houlgate p aats vinden Men zegt dat de heer Thiers te Trouville ook een ernstig belang b gft stellen in alle politieke saken en dnt o a de sarm iikoirst te Berign hem tamelijk verontrust Hij zuti het den gezant te Petersburg kwalgk nenirn dat dere hem niets over de conferentie meldde J2S1 DÜITSCHLAN D De samenkomst van deu Dtiitseheu Russisohen on Oostenrijkscheii Keizer te Brrign geeft natuurlijk aanleiding tüt rerschilleudc be huun itigen te meer daar er IU huugr ma e sctii Tsie is aan politiek nieuws Aan wiens invloed heeft men dat veranderde beI sluit van den Kussischen monarch toe te chrijvon Sommige Oosteurgksche bladen noemen hifrbg vooral Audrassy en vinden het merkwaardig dat jiust ecu Hungaar de bewerker moet zgn van tien Kussischen vriendscliapsb iod andere Oostenrgksclie binden zeggen Ut niemand meer vernist is geweest door het bcriolit van de komst van den O aar te Berlgu ilau fjr iaf Aiidrn sy torngl eder andere de urocrders naaii li k vaii Von Beust liewcren dat do oolung j eH eiisüiitt goede lerstaiidhouding nitt Hus and het we rk IS van Von lUust dat zgu opvo cr ah Olu rijpe vruoht is In deu sehoot gevallen