Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1872

Wy ge oo eii eoMer dioMer bij de nrurheid te t n wanneer ü de Ifoiiist van den Czaar toesobrgren aan den iorlned van keizer Wilhelm en het sohünl werkeiyk dat de toenadering tussohen BusUnd en Oostenrijk een der punten was en is van het politiek programma van Bismarok in het nqaar wn 10 opgezet Toen de bekende nota aan de Oostenr klche regeering in 70 verrahren zoebt sen adbter dien ttxp ran Von Bismarok een andere bedoeling Rusland had eigenmachtig hrt Parijsche tractaut het resultaat van deu Krimoorlog verbroken en zoo meende men Bismatck wilde in de entente cordiiile met Oostenrijk een tegenwteht vindivi t grn de mogelgke eerzuchtige plannen van Basland Jéen enkel feit heeft echter deze gissing bevestigd integendeel de verhouding tusschrn Pruisen en liusinnd en omgekeerd bleef even intiem de Ru s si he ri geering toomde de antir Duitsche polemiek van de oud Bussische bladen inl en ook de Grootvorst troonopvolger scheen van zijn antiGermanisme een gevolg van zijn Deensch hu eigk geuezrn Hot is dus duidelgk dat Bismarck s bedoeling wat zoowel Oustenrgk alt Rusland aan zich te binden eu daardoor een overwicht uit te oefenen bg de oplossing van alle quaesties in Europa en de Duitiche premier blijkt uok hier weder gelukkig als immer in zijn ondernemingen Mrt eerste doel ton het drievoudig verbond heet de Ëuropeetche vrede te zijn uit dat oogpunt bcachouwil is onze verwachting niet hoog gespannen de ervaring leert dat de volken weinig goeds te wachten hebben van monarohenvergaderingen en tevens dat de vrede slechts zoolang bewaard blijft als het eigenbelang van de Regeeringen dit meebrengt Stort b V om maar i ts te noemen het Turksche Bgk ineen wat slechts een quaestie van tgd is dan spat het verbond uiteen daar Rusland en Ooetcnrgk Ignrecbt tegenover elkander ttian in de oplossing der Oostersche quaestie Onze hoop op het behoud van den vrede is niet gebouwd np de Kei zerssamenkomst te Berlgn maar op den inweiidigen toestand van de drie Rijken Dniischland heefi behoefte aan vrede om hetgeen hel bemachtigd heeft op een behoorlijke wgze te kunnen verteren zich inwendig te organiseeren en den strgd met de Ultra montanen te beslechten Rusland wil den vrede on d it het sinds de boerenemancipatie inweu zwak is en het gebeele Bgk dringend behoefte hwft aan hervorming de staatkunde in Azië houdt buitendien den Noordechen colossus te zeer bezig dan dat bij Toor bet oogenblik verwikkelingen io het Westen zou wenschen En wat Ou itenrük betreft inwendige terdeeldheid berooide financiën maken den vrede hier tot een zaak van te zgn of niet te zgn Sommigen meencn en oor een deel niet ten onrvohte dat Het drievoudig verbond gericht is tegen Frankrgk Dii is in zoover het geval als Bismarck door tgn politiek Frankrijk heeft geïsoleerd en voor bel geval v n de revanche beroofd van bondgenoten Het is bekend dat de Frauschcn vooral op Rusland bet oog gevestigd hadden om te herwinnen wat zij io den laatsten oorlog hebbeu verloren Het laat zich dan ook hooren dat Thiers niet gesticht is over de Keizers samenkomst Toch roikt hg zouveel mogelgk zijn eigenlijke opvatting te verberg n het oigaau van den President der Friinsche Republiek de Sien PhBUc schreef Wij gelooven dat de Keizersarunenkouixt een bij uitstek vredrlievende beteekenis heelt Zg zal een nieuw bewijs zijn van den algemeenen wensch naar een duurzanien vrede Frankrgk behoeft om die reden geen achterdocht te voeden He drie betrokken Hegeeringen zijn mrt de beste ge roelena omtrent ons bezield Wij vi n iitrusteii niemand en niemand denkt er aan ons te verontrusten Wij hebben den vrede meer noodig dan Iemand en derhalve moeten wg met ingenomenheid eiken di ilomatieken stap besehoowen welke dien vrede verzekeren en lievestigen kan Wanneer wij deze half olScii lemededieling lezen verkrijj t lirt bericht waarschijnlijUield dal door de Ophitm Aafionff e wordt medegedeeld hel blad bericht nl dnt de Oostenrijk die de Rnssiscie Re grering met hc t oog op de Keizers samenkomst een nota geridit hebben tot de Fninsche Hegeering in die nota zoo o a gezeyd orden dat indien de naam van Frankrijk op die samcnkumst wordt e iiormd dit al geschieden om Pruisen ten opzichte nn Frankrijk gunstig te stemmen de neutrale Mogendhiden zouden buitendien Ie bevrijding lan het Fransche grondgebied zooveel mogelijk helpen bevorderen daar zg uitgaan van het denkbeelil dnt de algemeene vrede daardoor wordt bevorderd BINNENLAND Gouda 15 AioibTis Wij achten hel doelmntig metie te deelen dat de advertentie van cenijit nimnrmcrs en iiinnR imansb izen alhier iii ous vorig n als iiige undcn stuk zou zijn geplaatst wanneer zg zich tot de Redactie hudden gewend Zij wilden eeltter van onzen uitgever de verzekering ontvangen dat t zou geplaatst worden en deza kon die natiiurlgk niet geven teuzg het als advertentie geplaatst werd Qp den Kegttiden dezer maand ervoegde zioh een aan deze geuiêente vreemd manspersoon tamelgk van lengte omsiKeks 30 jaar met rood l ol aangezicht als iëawMl die rerslaalKl is aan den sterken drank gekleed mrt groenachtig broek zwarte jasje onder beide armen gescheurd en pet op het hoofd bg een zadelmaker alhier zeggende koetsier te zgn van een ailvocant te s Gravenlmge eu last te hebben gekregen van zgn patroon om een paardentuig te koopen De zadelmnker die veel vertrouwen stelde in dien persoou verkocht hem een paardentuig voor 65 hetwelk hg later zou halen en betalen en leende bij die gelegcuheid van dien zadelmaker drie rijksdaalders onder belofte wanneer hij de rekening betaalde hij hem dat geld terug zou geven De onliekende is niet weder teruggekeerd en in deze gemeente te vergeefs gezocht zoo dat het zeer aarschgnlijk is dat de ladelmaker door dien vreemden persoon i bedn Men verneemt alanu met zekerheid dat de onderollioiereu vitii hel leger die voldoend examen hebben afgelegd dosh nit gebrek aan gcaoegzame plaatsen niet kunden in aanmerking komen vourden rang van 2den luit thans aia zoodanig aiin Z M zgn voorgedragen en dat men elk ougendik hun benoeming kan te gemoet zian In het kamp bg Wiessel is Maandag de wedstrgd aangevangen Bg deu korps wedstryd op 4UU pna ia de eerste prijs behaald door de koninklgke clirrpschutters van s Cimrenhnge met 149 punten de ide prgs duor de koninklgke scherpschutters van Kotterdam m t 146 ponten De ceiste vaandelprgs up WO pas is behaald door de seherpichtttters van s Gra venhage met 240 punten üde prijs duor de koninklgke solierpachutters van de Velnwe met ii9 punten Dinsdag zijn de volgende prgzen behaald Wedstrgd A tt voor weerbaafheidsveieeuigingen op 200 paa 3de prgs Rotterdam 4de prgs Uoriiichem Wedstrgd A 6 sabottergen 200 pas late prijs Utrecht 2de prga Ngmegen Wedstrijd A 6 rtiUerie schutterij met pistool op 24 pas l t prgs Ueainter 2de prgs Zutfcn Wedstrgd A ö orflUerie en cavalerie met pistool op 26 pas Ute prgs 3de reg huzaren 2deprijs reg rgdende artillerie Pinsilag zijn de miliciens der lichting van 1688 en 18HS belioorende tot het reg grenadiers en jagers eu de acht regimenten infanterie bij hunne corpsen in uoiiviteit opgetreden om daarbij gedurende dertig dagen onder de wapenen te verblgveu De Minister van Oorlog beeft aan den chef der kampeerende troepen de order gegeven dat gi durende den kauiptijd de officiereu die zulks verlangen vrijgesteld zullen worden van de inhouding ten üeboeve van het uHiciersklrediugfoiids en dat aiiu de ooilrrolticieren en mindere militairen geene koning op de soldij mag worden opgelegd Uit de Legerplaats bg Millingen schrijft men dd 12 Aug De werkzaamheden voor het in orde breu gen der tenten keukens enz die door het ongunstige weder der laatste dagen groote vertragli ondervonden worden nu met verdubbelde krachten voortgezet zoodnt men bij de komst der troepen 15 en Ifi dezer daarmede gereed zal zgn Wg merkien belangrijke verbeteringen op in het maken van de steeuen waterputten die nu goed en zuiver drinkwater opleveren Vroeger liet het water veel te weuschen over en leed menigmaal diarrhce en andere kwalen ontslaap Ken niet minder belangr ke verbetering is de aanleg der keukens met zeer eenvoudig gemetselde fournuizen en scboorstecnen waardoor de rook zonder hinder wordt verwijderd l geen in vroegere kampementen bij sterken wind rn regen dikwijls tot de grootste ongelegenheden aanleiding gaf zoadat de soldaat niet zelden zooveel zand ia het eten kreeg dat het bgna niet was te gehruiken althans zeer onsmakelgk kon genoemd worden In vroegere kampen werden voor iedere compagnie twee keukegs aangelegd die zooals reeds gezegd slecht en onvoldoende waren terwgl er nu slechts één per compagnie zóó is ingericht dat men voor eene sterkte als op voet van oorlog het eten in een uur tgds zuiver en smakelijk kan gereed maken Naar men verneemt heeft de Synode der Hervormde ktu k indertijd aan den minister Üelpr it een schrij ven gericht naar aanleiijiug van de afschaffing viin het vcrpli chte kerkgnan Op dat schrgven is reeds spoedig gevolgd een missive van den mini iter Delprst aan de verschillende rrgiments komraandanten om maatregelen te nemen ten einile het vrgwillig kerkgaan te bevorderen De receding zonis 4ie thans te Leiden is ingevoerd Un bnchouwd worden als een gevolg van de missive In April 1873 zal erdoor de kerksraden derProtestaatscbe gemeenten een reralag aan da Sviiode worden ingediend aangiiandc de werking van htt schrgven van genoemden Minisier J C J De algemeene vergadering van de Ned vereeniging ter verstrekking van dudelgke hulp aan min bezoldigde onderwijzers en tol bevordering eener vooridurenile verbetering der ondcrwljzeis tractementen zal dit jaar gehouden worden te Utrecht in het gebouw voor kunsten en wetenschappen op Zaterdag den 24 Augustua e k IWV 6den April werd in het noordoostelijk gedeeltevan IJsland eene aardbeving waargenomen waartloor een der handelsplaatsen op dit eiland namelijk Husevig in Skialfalde Bugt op 3 N B en 17 19 W L van Greenwich nog al geteisterd is Volgeus van daar ontvangen mededeeling zgn er zereniten van de uit steen graszoden en eenige ap ma opgetrokken en met planken voorgevels voorziene hui zen ingestort tengevolge waarvan een honderdtalIJslanders zonder huisvesting rundzwierren De dubbele houten woningen van den koopman en ileii Lvsselmaiid die de belrekkingen van burgemeester kan tonrechter ontvanger en secretaris in zich vereen igt aldaar werden mede erg beschadigd en door de hevigheid van den schok zijn er Tertcheidene scheurenin den rotsachtigen bodem achtergebleven van zoomen zegt eenige mijlen lengte en vier a vijf voetwijdte terwijl de diepte er van onafzieiihanr is erstijgt nog aanhoudend rook alt dei c spleten op lueen houien woning bewoond door dan Ljsselmandvan Nordermulasrsael te Vestilniseyri op 65 Is N B en 14 O W L van Greenwich fernam meneen geluid en eene dreuning alsof er met iets buitengewoon zwaars op het huis gebonsd werd Rüdadelijk ingested onderzoek bleek dnt er niemandbg het huis was en het duor alle hulsgenooten ia verschillende deelen er van eren sterk waar ienomea was Om het ongewone van het voorval werd belin herinnering gehouden en later bevonden dnt d tgd Waarop bet plaats vond oiet dien der aardbeving overeenstemde Hoewel men voor herhaling van vulkanische ver Mhijnselen bevreesd was zijn er tot heden geen latere berichten van daof ingekomen De afgeloopen winter is op IJsland buitengewoon zacht geweest en in Februari en Maart was het lelfa praohtig en warm weer De heer van Spanje vervaardiger van bliksemaDeiders te Doorn bij Driebergen wgst er in het ü oadeMilad op dat er op verre na niet genoeg gedaan wordt om de noodlottige gevolgen van het hemelvuur te voorkomen Naar zijne meeuing is er aan zeer natuurlijke reden waarom men thans veel meer van ongelukken door het onweder hoort dan in vroegere jaren Men heeft zegt hg de bosschen eu hoog boomen grootendeels weggenomen en daarmede dt natuurlijke afleiders van den bliksem en nu neemt de bliksem andere opatoande voorwerpen Daarenboven stroomt naar ons vochtig Nederland sedert eenige jaren veel electriciteit van elders langs de spoorstaven en eenlgzins ook langs detelegraafdiaden De bliksemafleiders zgn dus veel noodzakelgker geworden De storm die Zondag op zee beefi gewoed heaft ook wederom zgiie slachtoffers gekozen lirn aloep met vgf personen vier mannen en een vrouw is op de Zuiderzee onder Durgerdam omgeslagen ten gevolge waarvan al de opvarenden hun graf in de golven hebben gevonden De hulp van de landzijde op t vernemen van het ongeval aangebracht bleek U laat te zgn Zondag namiddag omstreeks 2 uren heelt er t Amsterdam aen demonstratie van werklieden van verschillende rakken plaats gehad Ontworpen naar men zegt door de aldaar gevestigde afdeeling der Initnu umttle ging de optocht die ongeveer ren duizend personen telde maar door do hevige tegenbuien onderweg veel afnam naar de woning van den Burgemeester dezer st id Men was voornemens het hoofd der gemeente een adres aan te bieden iufaoudende grieven tegen de tegenwoordige honge prgzen der levensmiddelen die men aan den belangrijken uitvoer naar Engeland en Duitschland meende te moeten wijten Bij afwezigheid van den Burgemeester werd de stoet afgewacht door poiitiedlenuren wien het odrea ter hand werd gesteld Wanordelgkh en zgn er niet voorgevallen Standaard Men schrgft uit Harlingen Ingevolge besluit van den gemeenteraad wordt er een g a rcnger toezicht gehouden 9P al wat hier ter weekmarkt voor de consumptie wordt aangeboden Niet alleen heeft depolioie onrijpe en schadelijke vruchten in beslag genomen maar ook eene menigte stuk boter die te licht beronden werd Er was slechts één leverancier wiens Iwter de vereischte zwaarte bad Tegen al de overigen is prooea verbsal opgemaakt terwgl hunne boter in bcsl genomen werd In de vorige week werden velen alhier verschrikt door onverwachte geweldige ontplufüngen in de nabgheid ie hooren Bg nader onderzoek bleek dat men herhaalde malen gebruik maakte van lithofracteurs om onder toezicht van drskundige en bevoegden de anders onverbrrekbare metselwerken rn steenmassa s onder brt Zuideibavenhuofd te doen uiteenbarsten Dit is zeer goed gelukt en Wn is voornemens er mede TOor te goau vnur zuoverie dit hoold moet ingekort worden Het w s een fraai gezicht toen die ontploffingen plaats baddru Wut er onder water geschiedde bleef voor het nog verborgen doch de wntrrstraal verhief zich tot de hoogte van den ma t der in de nabgheid liggende Engelsche toomboot IMlaxdia Uit het rershig betrekkelijk het armwezen in Nederland over 1869 blgkt bg vergelgking ran het get d ondersteunden in 1 68 bet volgende Hl t getal der door de gemeentebesturen de besturen van hoiszittende armen in de genootschappen voor schamele armen ondersteunde hoofden van gezinnen doorloopeiiil en tijdelijk te samen is van 148 869 in 1868 gerezen tot 148 951 in 1869 terwgl het getal door die besturen en gesootschtppen ondersteunde eenloopends personen doorLoopend en Igdeiijk te zamen vau 81 009 tot 81 0 9 klooi Gering zijn dus de verschillen r wenlen toch in 1868 s echts 94 hoofden van gezinnen en 80 eenloopeiidc personen meer ondersteund dan in 1868 Het getal der alleen tgdelgk door de gemeentebesturen de armbesturen en de geuootschappen voor achamele armen ondersteunde hoofden dat iu 1869 89 634 bedroeg was 1190 minder dan in het jaar t roren terwgl het getal der tijdelijk iloor de vourm biaturen en genautscbappen bedoelde eenloopende personen in Iï69 37 210 beliep of slechts 22 meer dan in bet jaar te voren t e daling van het getal tgdelgk b leeide hoofden ran geziuueu deed zich voor bg de kerkelgke atmbesturen Hat getal der door d genootoohappen tot het rerleeneo van onderstand aan behoeftige traamvrenurn onilersleuiiden klom van 3988 Jtra mcriaaiiem in 1868 tot 4093 in 1869 Het getal verpleegden in de godtlmutn klom ran 27 620 tut 27 720 dat der verpleegden in da ziekeiikuiten daalde van 17 209 tot 16 823 en dat der rerpleegdeu iu de kraitkzimiigenhauen klom van 3003 tot 3U98 Het getal persoiien wien werk is rerschalt daalde voor de iustelliiigen met werkplaatsen van 3915 lot 8861 en voor die zonder werkpUatsen ran 4229 tot 4017 Deze verschillen tusschen het getal ondersteunden en verpleegden in beide jaren zgn in t aigeilleen zeer gering en te beschouwen als de gevolgen van de jaarIgksche afwisseling Voor onderstand van allerlei aard werd in 1869 door de gemrentebestureu en onderscheiden instellingen van weldadigheid met uitzondering van die I ter werkverschaffing aan beboeftigen uitgegeven eeu som van 10 812 303 In dit ogier zgn niet begrepen de subsidiëu van de gemeenten aan instellingen van weldadigheid noch ook de subsidiën van instellingen aan instellingen ten einde double emploi te verhorden Van de aom vnii 10 812 303 werd uitgegeven door de ggmeentebesturen rechtstreeks 1 301 196 of o looi i burgerlgke en gemengde besturen 4 039 100 of Vio door de kerkelijke 4 456 918 o Z en door de bgzondere instelliugea van weldadigheid 1 015 089 of Er werd in 1869 in i geheel 64 929 minder dan in 1868 aan onderstand verstrekt als door de gemeentebesturen rechtstreeks 8964 meer door de burgerlgke en gemengde besturen 33 445 meer door de kerkelgke armbeiturrn 119 335 minder door de bgzondere instellingen 10 047 meer de vermindering ran den onderstand had dus uitsluitend bg de kerkelgke armbestureu plaats Volgens het Kieuwi va den Dag was de werkstaking onder de arbeiders aan de Koninklgke Stoomweverg te Ngverdal van zeer weinig beteekenis Zg werd veroorzaakt doordien de werklieden zich niet wenschten te onderwerpen aan den maatregel der directie waarbg den opstuk werkenden arbeider een minunun van productie werd gesteld gepaard aan eene evenredige extra beloon ing bg overechrgdiiig daarvan Zondei dat er eenige noemeiiswam dlge ungercgcldheden zgn roargerallen hebben de arbeiders deu vol ganden ochtend op den gewonen tgd geregeld de Werkzaamheden hervat nildat met handhaving van het beginsel dat zeer voordeelig voor den gverigen arbeider moet werken door de directie eene kleine reductie was gebracht in hst bepaalde minimom De hulp der uit Deventer aangekomen huzaren hoewel ala voorzorgsmaairogel goed te keuren bleek dan ook onuopdig te zgn Zoo als gewoonigk waren er ook hier eenige Ai hamels die den betergezinden werkman beletten om n s op d dag dar werkstaking zelven het werk te hervatten waartoe Telen zeker bereid waren geweest zoo zg niet door angst waren weerhouden Te Rotterdam is gisteren de algemeene vergadering geopend van de maatsohappij tdt Nut van t Algemeen De heer Joost van Vollenhoven daartoe door hel hoofdbestuur oitgenuodigd opende haar met eene rede waai in bg naar aanleiding van de besluiten der vorige algemeene vergadering in herinnering bracht hoc het was gekomen dat ditmaal de tweede koopstad des rijks was gekozen tot de plaats waar de mautsciiappg hare algemeene vergadering zvu honden Hij beschouwde dat als eene eer voor Rotterdam want hel doel der maatschappij is de bevordering van lie beschaving vooral van den minderen stand waartoe ieder wien het algemeen wefaujn ter harte gaat gaarne zal willen medewerkM Hij hoopte dat de nieuwe stad waarin men bgnentwam en het nieuwe lokaal zouden leiden tot nieuwe gedachten tot nieuwe iiizirhieii tut uieune beraadslagingen bg volkomen amen vlerk mg tut bevurderiug van hel algemeene belang Heeft zich de moatsekappij de opheffing en beschaving ten iioet gesteld no den minderen stand nijshcid en vlijt behooren voor ts zitten bg de keus der uiiildelen en bovenal dient er voor gezurgd te wurieii d it de mate van btMiiaving en verliditiug die men ulf bezit steeds gmuter zg dan die van hi U aan wie men de band wil reiken met andere woorden men moet steeds zelf tot voorbeeld kunnen strekken individueel en gemeeoschappelgk Spreker wekte ile afgevaardigden tot den arbeid op met den wensch dnt persoonlijke meeiiin en zooveel mogelijk bereiil zouden worden bevonden zich aan het algemeen belang ten oiler te brengen Door deu algemeeneu secrrtaria werd daarna het jaarrenUg uitgebracht welk verlag vuur kennisgeving werd sangeuomen Na de gewone huishoudelgkë werkzaamheden kwam onder roorzitttug ran prof van Tienhoven de heer van Vollenhoven werd door aUbtsbezigheid verhinderd in behandeling het rappH der commissie ruor de nderwijzers bezuidigingen waarbij de volgende roorstellen aan de goedkeuring der vergadering worden ondertvorpeu 1 Dank te betuigen aan allen die met haar hebben medegen erkt om bet onderzoek in te stellen en de zaak onder de aigemceue aan dacht te brengen 2 Hel buofdbestuur uit te uoodigcn een adres te zenden aan ile booie regeeriug om namens de ma itschappg tut ut van i Gisteren had de tweede zitting plaats der vergadering waarvan het verslag in ons volgend ii volgt üit Nienws Diep wordt gemrld Met het stoomochip der Suoz maatschappiJ Conrad zijn tien Chineezen noar hier overgebracht die voor rekening van de handelmaatschappij met het schip Cbrodte naar Suriname worden overgebracht ten einde bg hunne aankomst aldaar op de auikerpbintage Resolutie in dienst te treilen Het waren flinke goed gebouwde mannen die met uitzondering van één die een weinig Engelsch sprak zich alleen in hét Chineesch konden uitdrukken Hunne kleeding bestond in een eenvoudig wit katoen hemd en korte gekleurde wijde broek verder droegen zij gestikte pantoffels aan de bloote voeten en wandelden met de tot aan de hielen reikende haarvlecht blootaboofd zeer rustig lailgs de straten hunne bgna kale schedels met een katoenen parapluie tegen de zon beschermende Er bcyonJen zich onder hen een paar die zich uitmuntend op lie goochelkunst verstonden en die met hoogst eenvoudige hulpmiddelen zeer verrassende toeren aan dezen of genen ten beste gaven In hun kosthuis kenmerkten zj zich dior een fatsoenlijk en ordelijk gedrag et stoomschip Prm va Oranje heeft er voor dezelfde reken ng weder elf meegebracht die waarschijnlijk met het schip Aliatroê naar Suriname zullen worden overgevoerd Men meldt aan de A R Ct van bet Bihit Friesland Aan den Oudendijk onder St Jacobiparoohie zgn op een afstand van een half uur twea openbare scholen De hoofdunderwijeers genoten beiden een tractemcnt van 500 met vrije woning De een die reeds bejaard wordt heeft onlangs bg deu raad ajn j ek gedaan om verhoogiug van traclament en niat te vergeets zijn jaarwedde is gesteld op 600 Daardour aangemoedigd heeft ook de andere een dergelijk verzoek Jol den raad gericht Nadat eerst bet advies van de schooicommisiie was ingewonnen aangMnde den toestand van het onderwgs door hem gegeven heeft de raad in zgn biatste vergadering de zaak niet opeiilgk maar met gesloten deuren behandeld en daarna het verzoek zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming gewezen van de hand Zgn wij wel ingelicht dan moet in die geheime vergadering brslolen wezen den adressant uitzicht op verhouging te geven waineer hij meer werk maakt van het te geven onderwgs Laatste Berichten Loaden U Aug De heer Sydney Young zegt in een brief dat de heeren Cohen en Voung naar Geneve zijn ontboden alleen omdat zijv op verzoek van de rrgeering ren enquête hebben ingesteld over de quKstie der direc e schadeloosstellingen zoodat hunne persuunlgke ophelderingen van nut zouden kunnen zijn Madrid I3 Aug De schatkist heeft van da Banjue d Etpagne een voorschot gekregen van 25 raillioeu realen t it 6 pC t rente Er wordt bijgevoegd dat het Guuvernrmeiit de opbrengst der belastiugen als een w iarborg vuur de ti rugbetaliug beeft gegeven Parus i4 Aug Het Juurual Offiicitl weerspreekt de bewering v in een blad dut de Minister tan Buitenlandsche Zaken aan graaf Vogué heeft doen vragen uin zijn ontslag te nemen als Fransch gezant te Koiistaiitiuupel Londen I4 a ui Ilel Cumité uit de houders an Nieun C anmIasche fundsen heelt van zijn agent te Bu uta bericht uutvangeu dal hel Gouvernement aldaar hem ll5 6 pu dollars lieeft toegewezen Is voorschot der subsidie aan den Panama spoorweg Hij hoopt per eerstvolgende mail het ontvangene over te zenden maar hg kan deu President niet overreden om meer dan 23 000 dolUrs per maand te betalen Parijs 14 Aug De permanente commissie heeft van den Minister van Biniieniandsche Zaken de meest geruststellende verzekeringen ontvangen omtrent de rust die in het land lieersuht de pogingen van de regeeriiig om alle agitatie ic voorkomen en den bepaalden wil van len heer Thiers en t Ministerie om de conservatieve beginselen Ie handhaven De comaiiisie heeft herhaaldelijk hare tevredenheid betuigd Havana 1 2 a ug Volgens berichten uit Mexico was een zilveitraiiS ort van twee millioen uit Zacatecas en San Luis naar Mexico vertrokken van waar hel waarschijnlijk tegen het eindo dezer maand naar Veracruz verzonden zou worden Mendes Trevino en twee andere generaals der opstandelingen hadden de amnestie aangenomen men achtte het volkomen herstel des vredes in het gebeele land ivaarschgulijk TiT G E Z o N D B N Vergrooting f Uitbreiding IDEK ST AID Naar aanleiding van het ariikel in de Goiidschs