Goudsche Courant, zondag 18 augustus 1872

MA g 18 Angastiis 1872 11 1 i i i kf ti GruüDSCSt Nieuws m AdveHentieblad pr Gouda en OmstreKi t Cournnt an 8 dezer oiiderleeleiKl Jacquet aij het ons vetgiiiid op te merken 1 Dat ofschoon de schrijver blijkens den raad ons aan het slot inn zgn schrijven gegeven zieh met het gausche plan van den burgerman niet ingenomen betoont zijne argumenten niet gericht zijn tegen het plan zelve ook nut tegen het geld aan de uitvoering verbonden m ar alleen tegen de Ktjse waarop dut geld zou worden bijeengebracht 2 Dat de iiaileeligc zijde cener piemie leening grooter of kleiner knn zijn niiar gelang van de Ü e waarop nj wordi ingerichi en wij de weerbnarheids leening ongaarne als model zouden willen gesteld zien 3 Dat als ieder p an waarvan de uitvoering veel geld kost alleen daarom onuitvoerbaar werd geacht geen enkel groot werk tot stand zou komen en dat in bet onderhavige geval die uitvoerbaarheid kan worden geloofd zooals door den burgerman of bctvvgfeld 7oo als door Jacques ma ir dat eerst later als de verkrijging der som op welke wijze dan ook wordt beproefd blijken kan wie juist gedacht heeft 4 Dat Jacques geheel in den geest van den burgerman zou handelen dieiis plan door een beter te verv mgeii llefds danken wij Jacques het denkbeeld van een hertenkampen goudvischvijverl Gmida 12 Au IS73 N N MARK T B E BIC H T Ë N Gouda Ij ug Bij weinig handel bleven de prijzen nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zeeuwsche 13 50 ü ƒ 14 20 Mindere ƒ 12 7fi a ƒ 13 25 Polder 11 ii ƒ 12 60 Rogge puike ƒ 7 75 a ƒ 8 25 Mindere ƒ 7 ƒ 7 fiO Voer ƒ 5 25 a 6 Gerst puike 6 75 ü ƒ 6 50 Mindere + 90 a ƒ 5 50 Haver korte ƒ 3 10 ü ƒ 4 30 Lange ƒ 90 ü 3 40 Hennep zaad 8 25 ü 8 50 Kdli aail 13 a 12 6U De veemarkt met gewonen aanvoer de handelin alle soorten iets trager Magere varkens en biggen vlug Kaas Aangevoerd 35 partijen prijzen 28 fi SO j Goeboter ƒ 1 36 a ƒ 1 46 Weibotcr 1 16 a ƒ 1 26 0f WOENSDAG 21 AUGUSTUS Groote Kaasmarkt Burgerlijke Staad tiFBORKN Ï2 Aiig Aoiia oiideffl P Lorlui ea R M l oarit r 13 Jznak ouflers ö mn Krevcld cu F L C t8 Ooruelia Msrin ouders L UruikiuQQ ea H Koolmees OvicauoM 11 Aag G Koorn 9 j 12 O 11 Gobnj liuisvr vaa I I uiienborg 49 j W fao den Block 16 d 13 J 3u den Broek 4 iii J van der bpcU 4 ra Ol Hl U Aug L aii Looo e J FraukcH J GrooIcbovr en A de Uuij IJ J Jtaboiiw oii de Hooy ADVERTENTIËItf Heden overleed alhier aan eeiie hevige doch kortstondige ziekte in den ouderdom van 59 jaar Mej S de JONG Wed van S de JONG Gouda 14 Augustus 1872 Eenige en algemeene tenniagemiig De jongste onzer lievelingen ANNA JACOMINA ontviel ons heden in den aanvalligen leeiU d van bijna twee jaren F S SPARNAAIJ J SPARNAAIJ VAN DEK TOKRKN Gouda 15 Aug 1872 De ondergeteekenden betuigen bij deze hun hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming bij gelegenheid van hunne 50JA BIGK ECHTVEREKNIGING ondervonden A IIKI OÜRÏ T RECOUUÏHuLSMAN Gouda 15 Aug 1872 Openbare Ver kooping te GOUDA op DINGSDAG 20 AUGUSTUS 1872 ten 9 ure te beginnen aan de Nieuwe Haven vóór de paklinizen van don Heer van K Pavoobdt met AFBRAAK en vervolgen in het locaal in de Nieuwsteeg diverie MEUBELEN en HUISRAAD wiiar iniler eeiie groote partij wit en gekleurd i üRGKUKIN AARDE en GLASWERK koperen KKTELS ijzeren POT TKN en PANNEN enz Inforniatiën bij de Notarisien MONTIJN of KIST Ik heb de eer mflnen geëerden Begunstigerste berichten dat ik met 10 Augustus jl myneZEILMAKERIJ aan mijn zoon heb overgedaan U allen mijnen hartelgken dank voor het genoten vertrouwen betuigende en mgn zoon inuw aller gnnst aanbevelende heb ik de eer tezijn ÜEd Dv Dienares Gouda 15 Aug 1872 Wed J YPELAAB Daar uit bovenstaande bericht U bekend is dat ik de ZEILMAKERIJ mijnor Moeder op 10 Augustus jl heb overgenomen neem ik devrijheid mg in uwe gunst aan te bevelen beloovende niets onbeproefd te laten om in alles wat tot het vak behoort de beste voldoeningte geven UBd Dv Dienaar Gouda 15 Ang 1872 J YPEhAAB JzN Gezoadheid Kracht en Levenslust gevea de algemeea in gebruik sijade Kngcisclic Gezolrdhclds Plllcn ook bekend onder den naam van Gal 81ijm eii üfaa ipillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zij werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spijsvertering onaangenameii smaak in den mond bg het ontwaken hoofdpijn misselijkheid Zij versterken het gestel verdrijven huidnitslagen verwekken eetlust terwijl zij bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheid stoestand Verkrijgbaar in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda by den Heer J C ZELDEN RIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddiiuei een bij C T Hazenberg JU f Namaakse ls zjjn hier ni et van bekend ZLSÏT 51 opnof as inotiaB aBstmjs ap apaajnpaS msq 3ozaq mini aq 4004 m aq quep naqftiaiiBq iiauftz azap ftq ftq jftAua NaXSVa l l ï I 1 opuBB s uss OvaNVVW 8 DVÜNOZ JI Ï P n H H aq aj sjaiJi snuSag napjaaaS nanliz laa ap yaaq vanoo UBA aSH NId O d ATTEI TIE D LENSVELT op de Vest bij de Frankenstraat te Rotterdam is dageljjks van Rotterdam kosteloos te ontbieden tot totale uitroeijin van ALLE INSECTEN hoe diep ook in Huizen en Schepen verscholen zonder iets los te maken of te beschadigen en spoedige bewerking Desverkiezende één jaar na de zuivering betaling Verder voorname Getaigschriften ter inzage Tevens zijn de onfeilbare middelen verkr baar voor Wandgedierten voor Ratten en Muizen voor Krekels en Bakkers I torren voor Mieren voor Vlooijen en voor Motten ii tJulden per fleseb met accuriite cbriiiksnaiivvij inKen Ken fiesch ia genoeg aiim om eeu Locaal Kamer of Zolder gelicci te zuiveren Getuig schrift De ondergeteekenden J HOUrZAGER ZOON te Delff verklaren dat zjj het middel tot uitroejjing van WANDGEDIERTEN van den Heer D LENSVELT Fabrikant te 7Jo terdam in een der te DeIJt staande Huizen hebben aangewend tot zuivering van Wandgedierten en welker aanwending die zeer doelmatig is tot volkomen zuivering geleid heeft Aan een ieder die niet bedoelde plaag in Huizen of Schepen behebt is wordt het fabrikaat en de metliode van genoemden Ilr LENSVELT in het bijzonder aanbevolen J HOUTZAGER ZOON Delft Junö 1871 Mr Schilders BAAKD Getuigschrift Tot groot genoegen kan ik ü berigten dat ik door het gebruik van uw Mindons Balsem in het bezit ben van een iikschen Baard Met verzekering mjjner hoogachting verblKve Amsterdam Aug 1872 M ELLBNKANS Bfl niemand te verkregen als bfl Theopbile Amsterdam Kerkstraat 514 a ƒ 2 de flacon Bö BTHrMAASKANTis van d liS s gekS men en alom voorhanden of te ontbieden De Geschiedenis VAN DEN BARTHOIOHEDS NACHT Oï DB BLOEDBRUILOFT j in den nacht van 24 Augustus 1572 en wat vóór en na dien tijd gebeuinl J4a door H VAK HEUMEN 152 Bladz voor 60 Cents 25 faillen 12 50 tallen f 22 Dat s menschen leven van lieverlede korter wordt is geene verbeelding de geschiedenissen van vroegere en latere eeuwen overtuigen ons daarvan maar op 40 a 50 jaren grijs té ziJn en oud te schijnen is onnoodig betrekkelijk worden zeer weinige menschen ond want iemand van 50 it 60 zelfs 70 jaren is niet oud zelfs zeer dikwjjls mannelijk en krachtvol doch wat doet den mensch oud schijnen meestal vroegtijdige grijsheid of verdorring van bet haar spoedig gevolgd door uitvallen Die niet ond wil schijntn vóór den tjjd gebruike in tijds de middelen daarvoor de OUJ CAKTHAGENA S BERGPLANTEN OLIE behoudt het haar levend zacht en glanzend zet oogenblikkelijk den wortel van bet reedsdorrende haar weder vaat en hergeeft het devorige groeikracht zoodat dit middel wel dengdelgk voor de yroégtijdige grijsheid waarborgt en u tot het einde nw levens met een fermcuhaarbol doet prijken i De prijs per fleschje ia 60 cents Hoofd Dépöt te Delft h i A BBEETVELT Az 1 Verder verkrijgbaar bjj Mej de Wed BOSMAN Gouda 3 H KELLER Rotterdam Westewagestraat A EBLJNARDT Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenhuizen W BARES Goriticliem J J GROENHUIZEN UtreeJu En meer bekende depots in ons Rij k Tïiden verschijnt de fTllÜWlTUITGAW VAN DE ZELFBEWARING EEN Oenceskiiiiiii Volkshaiidboc k OVER DE ÜENEZINO DBB ZKNUWVERSLAPPINO VAN HET UGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedford Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hjj is dageli ks ten zijnen huizo te consulteren Wie niet bij hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PBRSONELLE onder zjjn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe af beelingen is door hem verkrijgbaar gesteld bij den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op ranco aanvraag met vooruitbetaUng de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Cts de Fransche Uitgave voor 50 Cts en franco per post 00 Cts Door het toezenden van 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct hjor geheelNederla nd van jen Jtchijiver ontva ngen I iuud Druk ii A Briukoiiin BUITENLAND Bollenlaiiilsch Overzicht In atrijd Bet liet bericht it Trou illa dat Tbiara fr zelh geen oogenbiilc aan gedacht had om naar Venadles of Parya te komen verzekerde aien gute reH weiler dat ile preaident der republiek in de hoofd atad erwaoht werd rijn intrek in bet Elyaée nemen en aidoar miniaterraad houden rou Natuurlijk verdiept men ucii in laaingen orar de redenen waaraan deie plotielioge kumst tao Thicrt moet worden toegesohrevea Gold bet niet een hoogtl gewichtig quaeatis too tvdaneerau enkelen dan too toch de pcMÜIeut dar republiek niet behaereu over te komau Intmaolien rerukeren inderen d it in dien aiuiatarnad nieti aadera lan de orde geateld ai wordau dan de benoeming van de maitraa de refuctu bg den oieunen ataataraad Hoe het zu wguginfwiin bat miiiiaterie moois bet gerucht oór eeoige dagea wilde nillen leker niet de aanleiding cgu tot bet bouden van aea rolialligeo Biaiaterraad R miuate niet ia dioa lin dat da bear de Larcy op nieuw als minister rao openbare werken zal optradta Zoo dit rooroeBwa ai ooit beataao beeft wat niet waaraohijnlp ia wanneer aao in bet oog boodt wajii d iwlni pa vaa het onlthig raadanlmrdt l4fïu dau aebijnt bet thans zeker dat daartan geen aprake er ia De minister zou wel geneigd gewant lyii om de vaeante portefeuille wadar te aanvaardea doeh slecbts op deze ruorwaarda dat een aiaiatanael dopartement aaa een eijuer vrioiden uit da raebteixjidc ol aan den heer X i p9i apt a ak aM MtMt IXt naraeirt is mimlena haogM oawaaraeliiJBlülr dnr Tfciaia door dit aanbod aaA dan haer de Larcyaüa betaakaoia aan het energieke antwoord hetwelk bn den 2U Juni betrekkelgk zqne politiële aan da afgevaardigden der reohterzgde gaf ontnemen aou Een offioient blad der rechterzijde de GaietU it France ontkent trouwens uitdrukkelyk dat er in den laatateo tijd aanbiedingen aan den beer de Larc Üepeyre of eenig ander lid der rechterzijde gedaan zouden z jn In Engeland ia m gebrek aan parlementair lueaws plolsellng da beruchte Alabama quaeatie weder op het tapijt gekomen Aanleiding gaf hiertoe het ontbieden naar tienève ran den heer Arthur Cohen adtoeaat bij de horen der Common Law te Westaineter die als bijzonder in het zeerecht ervaren met den heer Sidna Young belast ia geweesi een onderwek in te stellen naar de doo Amerika geeiichie aopiiMn tol vergoediog der schade aao den handel betokkeod Jit het plotselinge vertrek ran dan heer Cohen meende men te moeten opmaken dat op sommige der directe eisohen een roor Kniteland nadeelige beslissing iraa gevallen Beeds gisteren ontvingen wg r telegram de verklaring ran de e raak jmat door grondige studie die de heer Cohen van due quaestie gemaakt hrelt en waarrun het uitvoerig door hem uitgebracht rapport overvloedige bewgzen draagt il hg meer dan iemand op de hoogte om de arbiteis omtrent menif duister punt in te lichten De Engelaohe bitilen geven dao ook b herhaling de tentekeriiig dat er niet de minste grond bestaat roor de vele onruaibarende geruchten die in de laatste dagen iaj bet publiek in omloop werden gebracht lo de Belgieohe bladen wordt eene polemiek geroerd die in rele opzichten de aandacht verdient Het bekende clericale blad het Journal de Snaetle dat tevens vr j geprononceerd regeeriogsgrzind is eu zelfs roor het orgaan van enkele leden van bet kabioet doorgaat heeft op vrij ongepasten toon lioh Mlaagd over den invloed dien de leden van het particulier kabinet op den koning uitoefenen Die toeatandlsgeraarlgk omdat de liefde roor dan rorat diarooder zou kunnen Ig den bijna altijd hebbeu de camarilla s de tronen ondermijnd en wg zullen er roor waken dat dit in ons land niet esohieden 1 de kroon mag niet onder onvieitige preoie taan deze en dergerijke uildruklkingen worden oor het oÉcieuse blad gebezigd t e liberale binden villan in het midden laten ol zulk een debat sobgn baar orer eene oonatitutionl e instelling geopend maar duidelijk tq en personal richt die s kouings rcrtrouwen genieten wel fé gepast mag heeten doch protesteeren op kracbtige fijie tegen het mengen ran den persoon des koBidft io deze wonderlijke polemiek L JStoile £ e e o Mgt zeer terecht dat het een parti pris en teraiM aene intimidatie ia den hoogeten graad is spria duidelijk in het oog Zulke dingen kan men rerwijnleo ran een blad dat door geeu politieke bandea gbikmden is of voor niets terugdeinst zij zijn echter iarerklaarfaaar in eene courant die roor het orgHÉ Tw de leden ran het ministerie doorgaat hg dezer dagen wellêkettr ran den onZonder zich om de heeft de paus nl oht en roor die ihop ran Hebron ran de eerste ontring niet eeni zich zekerheid t e Zwitartaohe legeeriiq der eeu nieuw bewgs raa feilbaren rredeatiehter M Zwitseraeho rtgeering te een nieuw bisdom te O betrakkini benoemd Mermil i p i een nltraaontaai soort Pe Zwitsersabe k unlsge ing ran de zaï reracbaKeu door den bisiolM rag Freiburg ouderwien Genere behoorde nÜ noodigen om tweepastoors te benoemen op n te plaatsen Het antwoord luidde dat dit de é waa geworden ran oigr MermiOod 1 De Zwitscrsche regeering w er niet op geateld la dat op de e wijze nieuweneekphutsen van ultramontaansche propaganda wordla opgericht z d niet nalaten tegtu da pauselgk Wvekcu op to komen r B An ri UK April vu du jav aüodao oor het hof raa aaaiaea van het depart Saiae et Oiae Ie leaiit staan aekere Loatrel benevens een vrmiw Meyer eerstge noemde beschuldigd raa geheime rerttandhuuüing mat den rijand butstgenoemde ran medeplichtigheid aan dat eit Doordien de beaiAuldigdeu ee ter oaasatie a uiteekenden tegen bet in ataat v in besdiuldiging stellen werd hunne zaak uitgesield lut 3 Aug en blevru zg drie maanden langer in de grrangenis Op 3 Aug zou eindelijk hun geding een aanvang nemen toen een incident ran zonderlingen ongehoorden aard aan die hoop den bodem insloeg I preaident ran het huf de heer Salmon rerklaarde een schrgren te hebben ontvangen ran een der geiworenen waarin due n imrna rerscheidene zgner collega s met zooveel woorden bezwaar maakte op de jurjrbank te blijven zitten zoolang de keer Julea Farra met da rerdeiiiging der vrouw Mryer zuu zjjn belast De heer Favre en zijn ooiirga I aobaud teekrnden al aanstonds proteal aan tegen deze handelwijze ran een onbekend persoon en verzochten den president van dan brief geen notitie te willen nemen Da meende eehter aan d it vsnoek geen gevolg te moeten geren maar de raak LootrelMeyer andermaal te moeten rerdagen tot de eeratvolgende samenkomst der gezworenen O a overwegende dal liem zoowel uit bedoelden brief als uit ingewonnen berichten gebleken wiis hoe eenige geeworenen opeulgk hun meening kenbaar hadden gemaakt orer de t n Lontrei en Meyer ingebrachte besefautdigingen en overwegende dat er grond beatoud voor de rrees dat de jury niet in zoodanigen stant van onpartijdigheid rerkeerde als hel belang der beschuldiging en der rerdediging zulke medebracht Het gebeurde welks toedriicht men hier en daar in de couianten op onnauwkeurige of hatelgke op eene voor den heer Favre meestal rrijaiidige wijze medegedeeld rindt is thans eerst in alle bijzonderheden bekend geworden door een brief dim de beereii Julea Farre en Lachaud aan den procureurgeneraal der republiek bg bet hof ran Farijs hebben gericht en die au de ronde doet in de groote Franaohe pers Na een beknopte opsoinming der feiteu zooals wij die hebben weergageven doen de beiile beroemde rechtsgeleerden uitkomen dai de president van liet kof misleid of lierer bedrogen is guivordcii De 4 m anoaieme brie chrjjrer die uit naam aprak rao rersoheidene zijner collega s had geen beroegdbeid dit te doen Het bigkt uit een ingezonden stuk geplaatst in bet Petit Journal ran 8 Ang en onderteekend door 26 ran de SO gemorenen Daann komen zij op tegen de Voorstelling ran zaken zooals dia gevloeid was uit de pen ran den redaetew Thomas Grimm In een artikel schrijren zij bericht gij dat de gezworenen ran het depmiemeat 8cine et Oise een depuUtie gezonden hebben tot den president ran het hof ran sasisei om te protesteerea tegen de aanwezigheid des heeren Jules Farre als rcrdediger in de zaak van Loutrel Ueyar wij hebben a emand met dergelijke boodschap belaat Het ia dua geheel ten onrechte dat gij aan alle gezworenen dezer zitting toeschrijft wnt eeu entel ouder keu 011 eigen vrije beweging en buiten ons om beeft gemeeod te moeten doen De heeran Farre en Laehand rerklaren borendien in hun brief dat rolgens de rerUaring ran r rseheideue onderteekeoaars der misaire ig het PeUt Journal drie gezworenen hun mondeling protest geroegd hebben bü het schriftelijk protest hunner oollega e De heer X schrijver ran den anonieman brief bigft dus alleen staan met zijn protest WK hebben dus vervolgen de beide rechtsgeleerden nog geen image daarvan kunnen krijgen Zgn wij echter wd ingeriebl dan wordt daarin gcpruteateerd tegen de aanwezigbaid ran een ood lid der regeering roor de nationale rerdediging ais adrooaat eeoer Pruisische vrouw die beaohuldigd woedt ran geheime rerstandhouding met den vijand Het is duidelijk dat een dergelijke verklaring inhieak maakt op de rcehten der beacbuldigden dar MM Arfien e f etmtm er Mri Mt n advocaat la Wraken de b awhnldigingte heoordeeleo met recblsweigeriiig dóu de justice hen Ie dreigen die zich niet buigen voor zgn politiekeu haatofziju persoonlijke aljiruust dao is geen rerdedigiag meet mogelijk Het recht boodt dan op rechl te wezen de magistratuur de balie en de beaohnidigden wor den de slachtoffers van hartstocht en kuiperg De wet kan iets dergelijks niet dulden beeft de daad roorzien en strafbaar gesteld in art 188 van het C P Daarin le en wij Ieder reobtar of gereoht ieder bewindroerder of benindroereod gezag welke ouder welk roorwend sel ook al ware het lan bet stilzwggen of ran de duisterheid der wrt na daartoe gedane rordering aan partgeu het rarsjhuldigde recht weigert en na waartcliuwing of vernuining ran zijn meerderen in deie weigering volhardt zal vervolgd mogen worden en zal gestraft narden met cne geldboete ran ten minste twee honderd eu teü hoogste rijf honderd fhinken en met ontzetting van de waarneming van opaabara posten van vijl tot twintig jaren toe De heeren Favre en Lnohaud meenen rarder dat dit artikel hier rolkomen run toepaaaing is daar men moet auiiuemen dat een behoorlgke sommatie tot dao weigerachtigeo gezworene gerieht werd an dat een procea rerbaal opgemaakt is ga zijn rolbar den bij de weigering ie conttateeren zoodat ook aW het het twecile lid iler wettelgke bepaling voldMW ia De beule rechtageleenlen verzoeken bestraffing van dra lieer X door wiens toedoen de rechten ran de beschuldigden op ernstige wgza geeohonden zijn Zij hadden aanspraak op spoedig reoht en moetién nu daar het bof hun invrg heidstelliiig geweigerd heeft zooveel langer lu den kerkm amaohten Borandieo IS de vrouw Meyer toen zij het roor haar schrikkelijke nieuws vernomen had bedenkelijk tiak geworden Zg Igdt aan eongeitien en haar toestand IS van dien aard dat zg bare verdedigers neg niet weer beeft kunnen aprekeu Ook Loutrd ia door ziekte aangetast De aeercu Lachaud en Farra vmgeu of iets dergelijks oiigealmtt mag blijvmi 2g hopen dit niet ea rekenen op hat gewetea van den proouraurgeuertsl vj eerbied voor het reoht en zijn lieble voor de opaabara zaak Deze brief d an wg sleahto zeer rarkori madeg leeld habbm heeft om de zaak teira die dnartoa a inleidiiig gaf groot npzien gebaard De vrienden van Favre beschouwen het protest van den ongenoemdea getworeue als eeu der middelen zijner vgaudeu oin £ 4