Goudsche Courant, zondag 18 augustus 1872

I Leiden Rvttardnr lp iior 4rekkff e at roortaan het hoordbeslutir niet m 4r uitsluitend zoli bestaan uit leden te Amaierdam woonachtig maar dat daarin ook leden van departementen buiten Amsterdam zit Ijtt l Wtg zoolden tebiien Men veclaagdr art 48 d r m h M fit ft Bij idf adv Hatenonle te weren De b icf nt 1 BiimtfroL door den Fifmro openbaar lemaakt ion een der andere middelen tyn geweest Naar men weet is de toeleg indien er werkelijk eriu Julea ran fel raw luitel toeleg geWÊKlt W M kelük g omi is itt men hem wilde sluiten Voor het ovrnite ia dl bootlgnaf ran den weer barsti gttworene tegea FMre gahjefen opgegrond te wezen vt Vrouw MSféi U feen Pruisische m iar aeu Fransoba rrouw die wel is waar in Nassau geboren werd maar difor haiii hnweliikjnpt een Franschman al de ncbten Fraascka liargers ntiregeu en hun erpieliti g D p aoh genoüni hceit BIKrip NLAND QODDA 17 AUÖUSTC Schaakwedstryd s i fia fnA KAMPEN ÏS Zet fi 2 B 3 5 Zet C 7 nt C Dank tij de ondersteuning r a een aantal ttadgenooteu kon op onbekrou K ii wij e het schoolklndereu feest worden gevierd iCeer geregeld en bege gelrid door eeuigr inu irkanten marobeerden de 900 kleinen ue uilgeidoxsht ongeveer balf elf ran de school run lien lieer Uon la naar de Sociëteit Ons Cjeueegeu aar hun allerlei keertykheden wachtten Uier verdrongen zy zicb by den mallemolen of de poppekast daar genoten rj j ran potfertjea of moppeii elilers weer bad de kraan ran bet bierrat druk w i urrral beweging overal pret Xeer rrrdienstelyk naakten ucb een aantal leden der Commissie roural niet minder een aantal onderwgtets bij de leiding raii dU sobuone feest dat iiog lang lu d lierinnering zal blijren van de Ooadsche scbooljeugd Dinsdag werd de tentoonstelling bezocht door 71 Woensdiig door 100 Donderdag door 160 en gisten door 110 personen D beer C van Koetsreld CEt predikant te Beu sicbem is beroepen te Zereuhuiien Te B jdegraren zyn by de licrstcmming voor drie lédeii ran den Gemeenteraad gekorcn de heeren F Boer met 116 J ran Doo urt lil en H Bollmao met 104 siemaeu Te Scboouboren zijn by bersteuming tot leden ran den Oemceiiterüod gekozen de heeren C ran Willenswaard Clz D Brussen en H i au Helden De Conmissarls des Kooiiigs in de pro incie ZuidHolland beeft b j besluit ran 14 dezer ter kennis ran belanghelibenden gebmchi I dat de opening der jacht op klein wild opgenoemd in de 3de zinsnede ran art 17 der wet van den ISden Juni 1857 SttalMmd u 87 roor dit jaar in de prarincie Zaid HolUiid is rastgrsteld op Zatrrdag den 7 den Ss ptea h nr aanstaande met zons upgang 2 dat ran die opening ia itgezooderd de uitoefening ran bet jaBklbedryi vermeld ia art 16 letter der aangehaalde wi t 3 d it de korte jacht dagelijks en do tamte jacht slechts driemalen s weeks en wel des Vyornsdags Vryda s en Zaterdags mag worden uitgMafend In de tweede zitting ran de algemeene vergadering der uaatsobappy tol Nut rail t Algemeen Woensdag te Rotterdam gehouden was auii de orde een roorstel ran bet hoofdbestuur punt 4 vau den bescbrijvingsbrief trekkende om aan bet Nederli idsch tooneelreifaand gerestigd te Amsterdam uit de kas der aatacliappij eeue subsidie te verleenen van 10000 ter gnieettslijke bestrijding der kosten ran oprichting eaner tuMueel ohool Deze sub iidie zuu alleen worden tuegikend wanneer de inrichting dor toonerlschool ep de wyae waarop zij zal worden beheerd ten gemiegea van bet hoofdbestaur der maatschappij cgn geregeld geworden De uitbetaling zon plaats hebben io twee gel e termöaes de eerste den dsg der opening vau de school de tweede een jaar na dien dag De Inaocicrle oommiüsie bad tegrn dat voorstel geen bezwaar ingebracht In den loop der daarover gevocnU beraadslagingen stelde de afd Veendam roor de ƒ 10000 aldus t rerleenen 6000 bij de restigiog der sobool en daarna gedurende 6 jaren ƒ 1000 abaidie welk roorstel door bet hoofdbestuur werd beatreden op grond dat door het toestaan de som in eens de toekomst der school beter gewaarborgd wa dan wanneer men de noodige mi ldelen bij de opr shting onthield Het amciidemrnt Veendam werd rwworpen en bet roorstel van hi t huofdbestuurMingeuumen met 4 8 trjieo I9C steoimen Voorts waa aaa de orde een roorstel ran de afd atfemetine Wet aldus tc wij igeu dat de tweede aUtfea voortaan w rde gelef u Acht J yi er leden alsmede de alj pene secretaris wonen ta Amsierdam terwijl vier ledeu uit d j rteiueiiten buiten Amsterdam woonachtig zyn en door de aigeineeiie rergaderiiig telkens op ruordrncht van de commissie bedoeld by art 61 worden gekozen Na breedvoerige beraadtUging rereenigde de reigaderii g Zich met eene door Leeuwarden roorgestelde motie van ords de strekking hebbende om de zaak onbeslist te laten en te verzenden aan de commissie roor de wetsberziening Een gelyk besluit werd genomen omtrent een roorstel ran de afd Leiden betrefiende het honden der algemeene rergadrringen strekkende om de 2 en vol iide alinea s ran art 28 te doen vervallen en bet artikel voortaan verder aidu te doen luiden Zij wordt eenBUal in de vyf jaren gehouden te Amsterdam en rooits in de tusschenliggende vier jaren op die plaats die door de algemeene vergadering uit de zich daartoe by bet hoofdbestuur immers voor l Februari aangemeld hebbrnde departeuienten by stemming zal worden aangewezen Het amgewe en departement draagt in overeenstemming met het hoofdbestuur zorg voor de vereisetile plaatselyke schikkingen Vervolgens was aan de orde het volgende roorstel ran de afd Leiden Nu in dr ten vorigen jare liehoudeu algemeene vergadering door aanneming van bet voorstel Kotterdai i het beginsel om die vergaderingen ook elders te doen piaais hebben voor de eerste maal is toegepast stelt het departement Leiden voor a dat de algemeene vergadering van het jaar 1873 gehouden worde te Leiden onder wet illmde voorlichting r n de zyde dei hoofdbestuun en met hel oog op dr vermoedelijke pla itselyke behoeften hebben de voor tellers berekend dat de kosten der vergadering met inbegrip der uitgaven benoodigd tut de verplaatsing van het hoofdbestuur het archief het algemeen sei ret iriaat en at verder hierop betrekking herft door eeue som van 1300 zullen kunnen gedekt worden hierin zijn evenwel niet begrepen drukkosten van de punten ter beschryving handelingen enz noch de tegeinoetkqming in reiskosten vau afgsvaordigilen hel departement stalt derhalve voor indien de ver taderiiig tot punt a mocht besluiten 6 aan bet dep Leiden ten voorschreven einde een crediette openen van ten hoogste 1300 Na eenige gedacktvirwisseltng waarby het beswaar op den voorgrond trad dat 400 600 a eraardigden gevaar liepen te i iden niet onder dak te kunnen komen werd het vaoratel met 491 tegen IIS stemmen verworpen en bealoleu de eerstrulgeude al gemrene vergadering te Amsterdam te houden Ter eere van de algemeene verg idering der maatscliappij werd des avonds in de Diergaarde een luisterryk feest conoert gegeven Deze plaats was by di gelegenheid op eene too luisterryke yze verliebt dat bet de bewondering van iedereen wegdroeg By afwisseling hadden op verschillende puiiicu pjrrotecbuiscbe voorstellingen plaats die het geheel ren tooverachtig aanzien gaven Onder de duizenden die op het terrain aanwezig waren heerscbte dm ook slechts een gevoelen dat u lcs smaakvol eu op onbekrompen wijza was ingericht en moeielyk kon overtroffen worden Te Zwolle wordt de algemeen rergailering gehouden ran de rereeiiigiiig ter bevordering van fabrieken handwerknyrerheid ouder voorzittiug van den heer m 1 J baron Mackay In die rergailering was in de eerste plaats aan de orde het vraagstuk van de arbeidsloonen Eene uitvoerige gedachtenwisieling bad daarover pla its die eindigde met de aanneming der conclusie door den heer Kuyper voorgesteld eu afwijkende van het oorspronkelyk gedane roorstel hetwelk strekte om te verklaren dat de enkele verkooging der werkloonen op zich zeNe niet voldoende ii om in den linaticieelen toestand van den werkman eene doanmme en vooiuitgaauile verbetering te weeg te brengen doch dat hiertoe tevens noodig is betaling van het weekloon per stuk of waar dit niet mogelyk ia betaling van een deel van het weekloon in den vorm van premieu voor meerderen yver of bekwaamheid of wel rardeeling der werklieden in klassen naarnmte hunner bekwaamlieid Volgeus het met 21 tegen 20 stemmen aaugenomen voorstel van den heer Knyper heeft de rergadering nu uitgesproken dat griykmatige loonsrerhooging met beaiitnoordt aan de rerwaditingen die rele werklieden er van koesteren maar doodead is roor de outvjkkeliog en rermeerdenng ras kennis tUaiede dat by de loonsrerhooging gelet moet worden op bekwaamheid waarorer het oordeel moet worden orergelaten aan de patroons Naar men rerneemt lyn de erken die door de maataohappij tot landaanwinnig op de Friesehe wadden ter rerbinding van het eiland Ameland met den vasten wal worden aaagolegd en ten vorigen jore tot J200 meter afstand van den oever ran AiwlaaH waren gevorderd thans tot ruim 5000 qi t r H mgi Ook aan de zijde der Friesehe kust E jn derysdammen waarmede in April jl een aauvang weid gemaakt reeds tot 25UU anetat afstand gwotïfti De laatste eul fn de richting der rerbinding wad in de vurigon week mat zinkstukken fge ten In de fTorld van I ABfustw le ni Iwt vol gende Gisteren arond hebben dererscbillenderereenigingeB zaamgesteld uit Hollanders zich zooais te voren was fa paald in liet Casino in Eaat Houston Street vareanlgdIn optdlbt foon g aa door een hn farekorps loog men uit met toortsen en transparanten Langs Broadway en Bowling Oreen begaf men zich naar Pier N 3 om kapitein Bakker en zyne equïpage van het stoomschip Artaéte fcar lijk w kom te beeten aangezien gvzegd sobip het eaette is dat van Botterdam in de haven ran New York is iangeko men Pe o toabt ward door da politia p aMorteerd Toen de Pier was bereikt speelde bet muziekkorps Wien Neerbmdsoh bloed dat te middea ran luide toquiehingen gerolgd werd door Hail Columbia De renohillende rereenigingen hadden oaderscbeidni banieren die relerlei iiiscri ities droegen en door niag neaiomliclit rerliolit werden Het oAité bnlaande uit den beer E J Nieuwland en 4 anderen overhandigde kapitain Bakker een adres waarin hij welkuia ward geheeten by zyne komst in de Vareenigdr Stat ten Het aobip waa met rlagg n getooid en la giorno rerliebt Een rnurwerk erd afgestoken rn nadat kapitein Bakker had geantwoord op het adtea dat hem overhandigd waa begaf man x cb weder ia optoeht naar het Casino waar den kapitein en de equipage ran de jtriaiiu een banqaet werd aangeboden De NiK ïork ütraU ran 1 Aaguaius noemt de komst ran de Ariadat een feit ran gewie t nan zien bet de pionier zal wezen ran en uteuwe gemeenschap met Europa Het blad jnioli hit zeer toe dat de mönbeen deze heuglijke gebeurtenis feestelyk gnienkcn Laatste Berichten LonClaD l Aug lis SUaiulard behelst rea dépêche nit Parys waarin gemeld wordt dat Didlsob land en Bnsland roomemens zijn om bg do bijieita komst hunner keizers het voorstel te doen tut bet handen van een Europeesoh congres om agoe sanctie te verkrygen op de veranderingen ilie in Europa plaats hiuldan ten gavolge van daa fauitstm oorloge en op de bezetting van Bome door Italië Verdw zoa eene benciening ran bet Parysohe tractaat iiige steM wordeo Londen H Ang De prins en prinses ran Wales rertrekkeA bteden naar Kopenhagen BlO Janelra 24 JuU De Anflo BmUian Tmei iaf t dat de onderhandeliogen tusschen Oeneraal Mitre en het Brazilia iusche gouvernement wordai voortgezet Het resultaat is bekend Er beerselr groute bedryvigheid in do arsenalen van oorlog ea marine INOEZONDSN Vrijheid van Handel en Nyverheid De khcht die men algemeen hoort aanteffen lit het salaris is niet meer gecveuredigd ann de booge prljzea der cersre levensbehoeften en hoewel men daar de naam aan geeft van Arbeideiskiiestie zoo ii toch naar onze mreuing die benaming niet juist dimr men dienzelfden kreet byna in alle aiaiidea hoort opgaan Wat daar aan te doen Middelen TOrden daarvoor in aantal uan de hand gedaan doch zy blyken aan het doel niet te beantwoorden Wy willen das trachten eerst de oorzaak der ziekteverschijnselen op te sporen om daardoor het juiste middel te leereo kennen dat aten met vrucht ter bestrijding kan aanwenden En dan moeten wy eerst de vraag steUea t Hoe is de gesteldheid van ons land Nederland ia klein met betrHtEelyk groote bevolking trekt men van dien omtrek het onrrochtbaar gedeelte zooais beide en water af dan is de verbonding tuaschen bevolking en grond ter voortbrenging ran onze lerensbe hoeften zeer ongunstig Van daar dan ook dat wQ mna alles uit den vreemde moeten halen Het klaaglied wordt tegenwoordig dikwerf aangeheven tut alleh uitgevoerd wordt maar nat voeren wy dan toch van onze eigene roortlirengselen zoo al nitV WjtM ilieta ten minste in veiboodiiijg tot den invoer tdt eigen verbrnik De artikelen die ir j van dns zelvei uitvoeren zyn vee zuivel vlos viaeb in het roo joar wat rroege aardappelen en bfl ganstigen oog wat rrnchten Stel nu daar tegenorer den inroer tot eigen verbruik Granen roor oni booHno dMl htb beu ire in rerbinding vlln oos rvbruik b na aiei dus moeten wy veel invoeren Alle verdere mondbehoeften missen y geheel of grootendeels de fiwdsteffui voor onze kleedcren r or ons laisraad het hoot roor onze woningen de metaleo de grondstoffen voor onze werktuigen wy missen byna alles Modat als w den nitvoer van eigen neducten aftrekken ran den inroer eigen esrwvik wy een kolossaal defcit rerkrygen dat wy ieder jaar beUlen moeten en willen try niet naar den al nd n weder moeten rerdieoea Tevens bebben wij een iproot overschot aan werkkracht die wd het ous goed gaan geplaatst moet worden Het is waar men aa adroeaat timmenaan bakker of iets dergelijks worden maar hoe honorabel die betrekkingen liJn wq kunnen dat toch niet allen worden Een groot deel der natie moet hare liraefaten wyden met alleen Mn dat groet deBeit Ie dekken maar ook wat meer te rardienen om algemexne welvaart te rertpreiden Dat bewustzyn hadden reeds roor eeuwen onze voorraderen Hoeilig braken zij de bean om vreemde landen te ontdekken en bandelsrelatien aan telfuoopen Vrijheid van handel wn hunne lenze en terbifd hadden de wriKe aatuia raor di wakkere mannen die hnn den wrg wezen tut roem en welvaart t y bevaren nog de ae maar zijn in de verste verte gecM biuiubrekrr meer en om daar een eenvoudig voor eeld van te geven heb ik slechts een eeiitoudig scboolbueLju oau te halen Die geachte aatear somt eerst ai de wonderen van Nederland op en het allerla tste mooi is dat Holknd is beroemd door zyn handel op tjigrUud terwyl het de een voadige waarheid is onze producten van rigen koloniïn er buiten gehUen dat Eugeiand onze grossier is Wil mrn katoen uit Amerika ga uaar Engeland goederen van de rersehillenile ryken ran ile Zuiilfcaet ran Amerika het i Engeland e rrrder al wat men sicebti wil rerf hout haiden thee alles berurgt ons Eugeland Het berft zelf dè goedheid brt ons mrt zyn eigene schepen t hnis te brengen oatuurlyk tegen betaling ran een goede winst l at wy zolke goederen niet alleen bij di rekten inroer ran de phkttaen ran herkomst gocdkooper loaden hebben ra dus de prijzen daarvan souden dalen kan men begrypeu maar y derrea ook de winsten die wy ZDUdeu trekken daar de orerige rgken bet erengoeil uit Kngcland kunnen balen als wij Met d rerteudihg raa onze prodaeten d et Engeland ons de idfde diriisten Wy kunnen oaze goederen de gebeele wereld doorzenden mits t on den iiehoorlyken tyd te London Lirerpool ofdergel ke plaats bezorgd z JB Waaaeer wy dit nagaan dan dringt ziek de iiaag aan ons op voldoen onze tarieven van la au uitroer nog wel aan de eiscben P Wij hebben in anze prille jeugd van bevoifde baodelslieden resdl de niaeninjt boorea verkondigen dat er een tyd zal komen dat men de tarieven van in en uitvoer ala groote beletselen voor den handal zal aanzien en afsefaaffrn dat Nederhiud daarop voorbereid moet z B in rrygnrigbeid an handel en nijverheid niet de volger maar de voorganger moet zijn Men geeft ook dikwerf aan onzen bandelatand de aekald alsof by het gemakkelljkir vinden zou als commimieliooper roor daidaa op Ie tr dan dan in verte streken te trachten relnticn aan te knoopru Wy zijn geen bevoegde beoordeelaars en later zniks aan derden ter beoordeeliug orer Wy kunnen sleelits wenschen dat er spoeoig weer een groet deel der Hotlandscbe jongens de baren zullen doorploegen om ons ryk Maden bodems aan ta hrengeo daardoor aan een fid ran menscben werk te rersebaffen eu zoo doende bbiei en welraart te verspreiden Waren vroeger de hbrieken asaer roor locale bekoeftea ingeriobt in dien toestond is een gnwte rerandering ten goede gekomen Hy die goed od goedkoop prodnceert kun zijne goedereu naar andere werelddeelen zenden ei kan dus door dat bedr f aan rele hamlen werk rerschatfen Doch om aan die roorwaarden te roliloeu moet hy rry in ziju bedrijf zyn ia del et geen bdastiagen en daardoor met 6 maliteiten en andere kwellingen ran administretieren wd geplaagd worden l e roorbeelden daarvan zyn eek hier o a de Kaarsenfabriek aanwezig die een goed rendement roer het kapitaal aan honderden een behoor yk inkomen verzekert en door kaar gocdkooper erk onze kai ezinoen bevoordeelt Oaze leus zy dau vrybeid roor handel ooic rriiheld roor fabrieken ea nyrerheid Zy zyn het hoofd M B ran Nederland Dat de wetgerer de biuoerpalen roor die takken ophoffe de kapiUlist tya kapitaal en krachten daaraan wyde en de arbeider nok roor oogen stelle dat al wat die takken belem lert slechts dnurie en gebrek aan arbeid veroorzaakt Ti dus vereend dat knaad moeten bestrydeu dan het een ieder welgoan Arbeid is ook aan vraag M aanbod gebonden vermeerdert de rraag naar ar dskraohten dan stygen de loonen en waar wel rt IS daar gaat bet een ieder wel O 16 A0 187Ï J = f CO y ir B rgerrUk9T i d Uiaoaia 16 Ang Pieter ead rs T J Kraishssr sa B W vaa KeileDbarg Ovsauma U Aog 8 s iaag wsa B de Joae tt j ADVüRTENTIfïf Ontorteouwd M H e C D V0QÜ8 r TM Gouda N KtüUT MeeHtnjk 15 Aag 1878 iji ii i Eeulge en olgemeeM iéinmigeiihg i UPELAAB JxR It W J VÜWK Gouda 16 Aug 1872 Receptie 2S Auguataa 1878 Spiuringstnutt Algemeene lutmiêgemtig Voorspoedig bevaliea Tan ee Zotm E W KBUISHiEB IbCVah kéuuiuvBa Gouda 15 Aug 1872 Heden orerleed te HoUerdam onie waarde Broeder J H JUfiBIAANiJË T BLONK JÜBBIAAN8E i BLONK JUUEIAANSB Ooada 16 Aog 1872 vas Kitïtcvu Eeuige ieimugenitji OeToelig voor de bewgxen raa deelnaming bji bet orerlödait t ii mjiB dierbaren echtgenoot WILHELMUS ADAMS betuig ik myn bartelgken dank Wed W ADAM8 Goo is8K Goada n A ae l8n FlDweelen Singel B 329 bereelt zich aan tot bet geren ran les in de ENGELSCHB TAAL har LETTERKUNDE en KOOPMANS COBRESPONDEimE Ik beb de eer miJtien geêerden Begunstigers te biTrichten dat ik met 10 Augustus jL myne ZEILMAKERIJ aan mgn zoon beb oreigedaw U allen mgaen hartel kea dank voor het genoten vertrouwen betuigende en myn zooa inuw aller gonst anbevelende heb ik de eer te zyn U£d Dr Dienares Gouda 15 Aug 1872 Wed J YPEUAB Dmt uit borenstaalide bericht ü bekend is dat ik de ZBILKAKBRü matter Moeder op 10 Augustus jl heb overgenomen heem ik de Trgheid mg in uwe gunst aan te bevelen beloorende niets onbeproefd te laten om in alles wat tdt het Tak behoort de beste roldoeniugte geven ÜEd Dv Dienaar Gouda 15 Aug 1873 J YPELAAB Jzn upenbère Aanbesteding BURÖEMeStEB en WETHOUDERS van Gouda zijtt Tooniemena op DINQEUAO dm 20 AUGUSTUS 1872 de namiddag ten 1 nre in bet Baadhoi alhier b enkele iniohi Ting AAN TE BESTEDEN i 10 Het maken eu uitvoerm tmi Qronden an4are Werken voqr den nieuw aan te leggen toegaitg weg naar bet Stationsgebouw t i Oouda De levering van Zet en TiJlUf Dalzend 56 000 Harde Vecbtaclw Straatklinkert Mop n 3 De Levering van Zeven en Negentig DaUend 97 000 BasaltkeUebDe Elestekken en Voorwaarden zullen dag Igks de Zondagen uitgezonderd des roormid dags Tan 10 tot des namiddags 1 ure ter Pbiateelyke Secretarie en an de Stadstimmerwerf ter inzage liggen en die sub 1 vermeld tegen betaling van I verkrygbaar zgn zullende d inechrBringsbiljetten op zegel geetshreren door den inschrijver en zgne borgen geteekend des namiddags voor 5 uren van den lö Att gustns 1872 op gezegde Saeratarie moeten iageleTerd cjjn ATfÊOTHËl D LENSVELT op de Veat bgde FnakaD straat te Rotterdam is dagelgk van Botterdam kóatelooa te ontbiedt tot totale Bitioeijing vaA ALLE INSECTEN boe diep ook in Huizen en Bchapeo versdiolen zonder iets los te maken of te beaehadigen en spoedige bewerking UsSTerkieieDde één jaK na de inivering betiding Verder voorname Getaigschr n ter inzogec Tevens zgn de onfeilbare middelen verkrögbaiff voor Wandgedierten voor Ratten ea Mniaen voor Krekels ea Bakkers torren voor Mieren voor Ylooi en voor Hotten Jnlden per flescj jj accurate grbruiksaanwy iii o fin AcsfbiBploocig aam om een Locaal Kamer of JSolder heel te lalveren lietuigfschrift De ondergeteekendpii J HOÜTZAGEB i ZOON te Delft vcrklnivu dat zy het niddel tot uitroeying van VVANDOEDlERTËN van den Heer D LENSVELT Fabrikant te Ral lerdam in een der te Del t staande Huizen hebben aangewend tot zuivering van Wandgediei ten en welker aanwending die zeer doelmatig is tot volkomen zuivering geleid heeft Aan een ieder die met bedoelde plaag i Buizen of Schepen behebt is wordt het fabrikaat en de methode van genoemden Hr LENSVELT in het byconder aanbevolen f j mvvtkQm fe ZOON J Ajma 1871 I6r Sciiade Inktpraeparaten AI müne alizarin anaUa salon iwirtagallugschryf en andere inktsoorten ei steuhipelinkten zyn volgens de nieuwste beginsefender wetenschap verbeterd en onderscheiden zichdoor hare levendige kleur groote vloeibaarheid ea het snelle droogeu van alle andere inktiabrikaten De copiëerinkten leveren nog na eenigedagen scherpe afdrukken beschimmelen niet engeven half met water vemieugd goedkoope en oede schrgflnkten Verkrijgbaar by ieder oied boeken kantoorhandel s i erii H von OIMBORW Apoth en Fabrtk v chem techn Praeparaten