Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1872

Woensdag 21 Aagustus 1872 N 1247 GOUDSCHE COURANTi Nieuws en Adverlentieitlad voor Goniia en OmstrelieD H yp 4ug stus 1872 Bespreking vrin Zitplaatsen in het locaal waar het Concert gedeeltelijk of geheel bij ongunatig weer moet plaats hebhen geschiedt a s Dinsdagmorgen ten 10 uur in Ons Genoegen ttKf OToniaan der ondergeteekenden ad 10 Cents dé plaAfac aoch nifaAlfitend voor inteekenaren oö y n elders als van hier Op verzoek van Inteekenar van buiten is de Commissie bereid voor hen plaatsen te bespreken Programma s van Matinee Soiree en den tekst der FeestIJantate gezamenlijk zijn van af Maandag ad 5 Cents per s uk verkr gbaar by den Heer KWAST en Qp den dag der uitvoering aan bet Bureau De Commiatie H J G FURSTNBR Mr P J SNEL H VAN DE VELDE t lyomiaMF De DIRECTEUR van het RIJK8TELEORAAFKANTOOR te Gouda brengt bfl deze ter algemeene Kennis dat genoemd Kantoor met ingang van den 20 AUGUSTUS 1872 verplaatst is f r de WÏSTHAVEN alhier in hetzelfde gebouw wauin het postkantoor is gevestigd twb iiiac oJ JP Directeur vpornoerad Tjr van SCHOUWENBURG Gmula 16 Ang 1872 IfWIV SCSIOOl E u Onder de Frsntche zoowel als on 3 der de Engcilsche Fabriekaten vindt ÜS men moejj k eene TOILET ZEEP CS too degelijk zoo aangenaam ver 25 sterltend en verfrisschend O ea daar j in verhouding zoo goedkoop als de alom bekende JOH ANN HOFF SCHE U W il9lz Kruide nzeep HTJIID Van aangenamen hoogst aiomatigchen geur vrjj van minerale bestanddeelen verfijnt en verfraait de MALZ ZEEP de Huid verwydert alle onreinheden als daauwwormen sproeten enz teaakt de huid zacht en elastisch hergeeft en onderhoudt een witten en jeugdigen tint en werkt door hare rijke moutgehaltc bijzoader gunstig op het door zeuuwzwakte ontstane beften der handen Prijzen 17 et O stuks 95 et 35 et 50 c 70 et te Gouda bfl J C v VREUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN te Woerden ba HENRI J VAN DEN BERG AUSTRALISCH VLEESGE Puik best RUNDVLEES JU per bns van 3 kilo 2 9e = Puik best RUNDVLBE8CH per bos van 2 kilo f 1 65 k Comptant te bekomen bg Gr van der LAAR Jr Korte Tiendeweg Gouda Dit nitotflntende VLEESCH zonder beehdeéRrea in stoom gekookt is gereed om dkdeiyk gebruikt te worden maar kaq dosv rijezende verder ia de kefdcen worden toebereid VERLOREN Zondag avond 11 Augustus te Rotterdam gaande van de Delftsche Vaart Oppert Hoofdsteeg naar de Rhgnspoor naar Gouda van daar langs den Kleiweg naar de Haven in een dooê een Gonden HALSKETTING een Gouden MEDAILLON met Heeren PORTRET een Gouden BROCHE met Zwarten STEEN en eene Gouden DOEKSPELD die hetzelve terecht brengt bjj A QUANT te Gouda za een derde van de waarde genieten De GEWONE JAARLIJKSCHE OPENBARE PRÜSUITDBBLING aan de leerlingen van de Latgusche School zal gehouden worden op Woensdag 21 Augustus in het lokaal der H Burgerschool des middags ten 12 uur Bg deze gelegenhrad zullen de leerUngen A DEMMER8 en C WlTl E van de VELDE eene verhandeling in de Latgnsche taal voordragen Gouda D TERPSTRA 16 Aug 1872 Rector BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Reeuwijk zgn voornemens onder goedkeuring van HH Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland hg inschrgving AAN TE BESTEDEN Het boumren eener openbare lagere School met Onderwijzerswoning In de afdeeling Mieuwdorp en het ver groeten der openbare lagere School met vernieuwing der Onderwijzerswoning in da afdeeling Sluipwijk Het bestek en de teekening liggen ter inzage ter GemeenteSecretarie van Reeuwijk alsmede het bestek bg de Heeren P BLONK en C VERKAIK te Rmuwak en bg den Heer A KpOREVAAR Architect te Gouda bg wien iere informatiën te bekomen zgn E e aanwijzing in loco zal plaats hebben op den 20 Augustus aanstaande des namiddags ten 2 ure aanvangende in de afdeeling Sluipwijk De Inschrgvingbiljetten zullen moeten ingeleverd zgn vóór den 27 AUGUSTUS a s ten Gemeente huize van Reeuwijk alwaar eene gesloten bus zal zgn geplaatst Burgemeester en Wethouders voornoemd F H BULvEUS BRACK Burgemeetter 3 TEEKENS Welh loco Secretarie ZUIGTANDEN De oudergeteekeude Tandheelkundige bericht dat hg volgens de nieuwe methode zonder het uitnemen der wortels op het zachte iandvleesch heele GEBITTEN plaatst zonder pgn Geene betaling voor gebruiker overtuigd is datzg aan alle vereischten voldoen J M van Alindeny Chii ugin Dentiste Dubbelde Buurt te Gouda De ondergeteekenden geven mits deze aan hunne lemers kennis dat door de verhooging y x grondstoffen en aibeidsloonen de prgien hunner artikelen eenegeëvenredigdeverhooging hebben ondergaan DE ERVEN B TRIP A POS Utredit GEBR HAVESÏELJN 15 Au 1872 J 8CHILLEMANS i iiiKt Urai iii A Brinkpiu Openbare Verkooping to OOÜDA op D1NG8DAG 20 AUGUSTUS 1872 ten 9 ure te beginnen aan de Nieuwe Haven vóórde pakhuizen van den H er va di PAvooanr met AFBRAAK en vervolgens in het locaidin de Nieuwsteeg diverse MEUBELEN eaHUISRAAD waaronder eene groole partywit en gekleurd PORCELEIN AARDE ènGLASWERK koperen KETELS wren POTTEN en PANNEN enz = Gelgktfldig zal in de Kleiwegsteèg 1j 254 worden verkocht een welluidend KABINETORGEL en een WINKELOPSTAND Informatiën hg de Notarisaen MONTUN en KIST Inschrijving voor de Burgeravondsciiool De inschrgving voor de Burgentvondschool zal plaats hebben a voor OUD LEERLINOEN op MAANDAG 19 AUGUSTUS b voor nieuwe leerlingen op DINSDAG 20 AUGUSTUS telkeiis s avonds om achtuur in het gebouw der Burgeravondsehooïop de Houtmansgracht Het lehoolgeld is drie gulden voor eiken leerling voor meerdere leerlingen uit één gezin twee gulden voor elk De Secretaris van de Commieêie mn Toezicht D DOBBB In een Burgerhuiagezin wordt eene FAT80ENLUKE BUROERDOCHTEB gevraagd die kan naagen stoppen in het huishouden en des noods om in den winkel behulpzaam te zgn tevens wordt aldaar tegen 1 November eene DIENSTBODE gevraagd Adnamet franco brieven onder letter 8 8 bg den Boekhandelaar A BBIN KMAN te Gouda Hoogere Burgersctiooi GoudaT G B VAN GOOR ZONEN hebben voorbanden alle LEERBOELEN ATLASSEN en DICTIONNAIRES welke voor de aanstaande eursas zgn opgegeven DRBAHDS POJJII Zjj die geene nagemaakte verlangen maar de BCHTB die bereid zjjn volgens het authentieke voorschrift van Paus URBANUS VIH hale dezelve te Gouda alleen bij den Heer J O ZELDENRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Wadditueveen bg C T Haz nbmo Heele doosjes 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes f 0 37 g Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend 11 Aanzieniijlie Prijsvcriuindering Door het steeds toenemend debit van het UniveraeelZuiveringe Zout is de prjjs van dit artikel voor geheel Nederland verminderd ea zgn de 1 1 pakken op 60 Cts en de 1 2 op 33 Cts gediwld Buitendien heb ik om eeo kleine proef met dit uitmuntend middel tegen MaagkmaUn te kannen nemen hetzelve nog in 1 4 pakjes 18 Cts verkrggbaar gesteld t Gouda bg L Weltbe Gouwe en £ Schenk Hoogstraat En in de andere plaatsen in de bekende depots Broch ures over gebruik en Getuigschriften gratis 1 Bg den aankoop van dit artikel lette men vooral op de prg n alsmede dat zoowel de grootste als ook de kleinste pakjes op de ommezgde geteekend zgn door H VON GIMBORN Apotb en Fabrik van chem techn Prssparaten BUITENLAND BnlItDlaodscli Overatcht Het feest van Maria Hemelvaart 15 dezer is in Fisnlirljk bgua onopiiemerlEt roorbqgegaan Anders as bet de Napoleonsdag met offlciëele fceaten en hestelde geestdrift De kalmtt op politiek gebied blqlt voortdurend Thiers t cijn schietproeven te Tnnifille voort de miiiiaten zijn meest op reis en de Tcrtegeniroordigera tlgten honne vaeantie in de prorineiën Het Jmmal Offieiel kondigt de wet af betredende de rechten op ds grondatoffen altijd voor zoover tjj aitvoerbaar is in betrekking met de handebtractaten In Ierland is het bovengenoemde katholieke feest weer de aanleiding geworden tot rustveritoring Proteatanteii en katholieken zijn weder handgemeen gewonlen loedat l Belfast vooral ongeregeldheden zgn outstjan die de tussehenkomst der politie hebben noodzakelijk geauakt Het laatate telegram van 17 Aug luidde aldoa De ongeregeldheden duren voort De menigte heeft een dreigend aanzien I e politie bezet de stralen Er heerseht groote agitatie Volgens de laattt onttaogen berichten wm er in dien ongelakkiyen toestand tol Zondagavond geen verandering gekomen en kwaas te Belfast van aite kanten militaire hnip aan In Engeland zijn aller oogen geveKigd geweeot op de verkiezing van een parlementslid in Pontr 6et een klein stadje in hiet graafechap York NieC alleen was deze belangstelling toe t schrijven aan d omstandigheid dat het Mer do vwtieriDg gotd van een lid der regeeKng den heer Childera onlaogt tot kanselier van lyancaaler benoemd en zgne niet herziening derhalve tevens een gevoelige nederlaag voor het miniateneOladstone zon zijn Maar de aandacht was vooral op deze verkiezing gevestigil omdat in deze stad d eerste proef genomen werd met de geheime stemming tot verkiezing van een parlementslid ledere partjj spande derhalve al hare krachten in om onder de werking der nieuwe wet de overwinning te behalen Conservatieven en liberalen wilden naar deze eerste proefneming berekenen wat ZQ voor hanne partij u nieuwe stelsel te hopen oi te vreezen hadden en wensehten daarnaar de wijzigingen te beramen welke dientengevolge in hunne taktidc gebracht zonden moeten worden Da berichten omtrent de dagen die aan de verkieslar voorafgingen en omtrent den aanvang der atemnitbrenging luidden bijiondergunstig Geen zweem van ongeregeldheden anders een gewoon kenmerk der Kngelsche verkiezingen geen pressie hoegenaamd voor zoover die nl zichtbare vormen aannam en eene gematigdheid aan beide zijden waarover maar ééae lofctem in de Ëngelsohe pers opgaat Vooralsnog ksn men dos zeggen dat de pruef met de geheime stemming genomen als volkomen gelukt beschouwd mag wanten Ot uitslag twwijst dst aan beide zijden met moed en volharding gestreden is want het aftredende lid werd slechts met 8U stemmen meerderheid boven zijn conservatieven concurrent lord Pollington gekozen Te Msiiiz beeft de uitvoering der Duitsche Jezule lenwet tot een interessant conflict aanleiding gegeven Volgens miniiteriéele aanschrijving was door de politie ds ontbinding der aldaar gevestigde Jczuje tenorde bevolen waaraan zonder eenigen tegenstand of eenig protest gevolg gegeven werd De bisschop eehter maakte gebruik van de bevoegdheid hem bij evereenkomst van de jaren 1854 en 115 1 verleend om op eigen gezag in het bezetten der psstoorsplsstaen in enkele pfaiatsen te voorzien en benoemde alle te Hsinx gevestigde Jezuïeten tot geeslolijken in deze gemeenten Wanneer die otereenkomstni nog van kracht zijn wat echter vrij sigemeen betwijfeld wordt dan zal de regeering moeilijk anders dan door geveld haar doel kunnen bereiken Inturschen zal de bitachop ten minste dit resultnnt verkregen hebben fct in de oogen van het volk aan het prestige der peering en aan het gezag der wet een gevoelige Isg 18 toegebracht Militair nieuws uit DuitseUand maakt gewag van eene nieuwe organisatie des l rs die reeds ingevoerd zou worden voor deii rüksraad de noodige gelden heeft toegestaan Moltke is met zijn slafoIBcieren in den Ëlzas om bel terrein voor nieuwe vestiuKwerkeu te bestudeeren t e kroonprins heeft de Wartembergsche troepen te Btattgart geïnspecteerd en is nu naar andere steden ve b kken Uit de laatste berichten vni Berlijn blijkt dat de keizer den 31 dezer in zijns hooCdatad zal terogkeeren Op zijne reis van tastsia zal hij Ischl aandoen om een bezoek te brengen Mo de keizerin van Oostenrijk die zich met hars dochter Gisela daar ophoudt Dit bezoek zou te doel hebbeu de keizerin over te halen haren getual naar Berlijn Ie vergezellen Uit Gastein beridit men ook dat keiler Frons Jozef zyu gort aldaar i al komen begroeten zoodat de beide keizers dkaader reeds voir de samenkomst te Beclyn zondcit atmoeten De asnLumst van den Kussischen kaïer Alexander te Berlyu is op 5 Sept beposid Hü zal van zijn drie fmua den grootvorst troonopvoiaer en de grootvorsten Ubulioar en Nikeiaos vergezeld worden Het gekeele gsvofgd des keizers en der prinsen zal nit mitilaiivn bestaan en uiterst schitterend z n l e Belgische minister Haloa heeft het noodig geacht olheiecl op te komen tegen de beschuldigingen welke de ka holieke pen iicfaite tcgeu het kabinet des konings In een grestigen brief heeft hij de dagbladscbrijvers gevoelig op de vingers getikt en de ongegrondheid dier geruoMea aaugetooud FBABEfi lK Be minister van oadeHrüs t Vraofcrijk Jtibs mon nam Maandag iü de Softonne het vporzittrr schap waar bij gelegenheid der jnarlijkseke prij uitdeelmg van de leertingen der l ceeen en colleges van Parijs en Vsrsailles In de redevoering bij die ge legenheid door hem uitgeiprokeo wees bg met bijzonderen nadruk op de verandering die in één enkel jaar in den toestand des lauds had plaats gegrepen In 1871 zeide hi waren 30 depaite meuten van Frankrijk door Praiaen bezet bleef er ren schnld van 6 milliardeii te betalen waren 3I 0 OOQ soldaten krijgsgevsngen in Duitsehland en 30 000 opstandelingen op de schepen Thans is de onle volkomen hersteld en de Begeering is zoo sterk dat de wereld haar dertienmssl rie som heeft sangeboden die zij noodig had voor haar oorlogsschatting Tuch blijft er voor hen nog veel te lijden te boeten en te werken Daarna over het onderwgs sprekende zeide Jules Simon dat hij niet behoorde tot hen die meenden dat het Fransche universiteitsstelsel groote verandering eischtc Hij beschouwde het werkelijk sis veel beter dan eigens in de wereld doch erkende dat de studie der levende talen tot hiertoe Ic veel verzuimd wss Ten gevolge der door hem gegeven bevelen hoopte hij echter dat binnen weinige jaren geen jongeling de hoogeschool zou verlaien zonder vloeiend Eugelsch en Hoogduitsch te spreken Het Griekach en Latijn bleef hg nog nltijd beschouwen als den grondslag cener volledige opvoeding Volgens l Ind mula ce de l Etl heeft een koop man te Sedan Jules Varinet een in de Maas gevallen Beiersch soldaat met gevaar vAn zijn leven gered Dezer dagen ontving hij daarvoor van keizer Wilhelm het Kruis van Burgerlgke Verdienste De koopman zond dit echter onmiddellijk terug meteen brief waarvan de inhoud op het volgende nederkont ludien ik een Beier gered heb dan deed ik ditomdat miJn plicht mij dit voorschreef en niet omeen decoratie te ontvangen Wilt gij mij belooueuvoor de dnad woardoor een uwer krijgslieden voorn gespanrd is schenk dan de vrijheid aan den eenigen Franschmnii die zich nog in Dvitsche krijgsgevsngenschnp bevindt Man voor man Gg zijt ermg een schuldig en dien kom ik thnns van ueischen Gelijk ons reeds per tclt Kram bericht is lieefl de hoer Thiers een klem nitstaigc ii uir l arijs gemnsU om er eten den ministerraad te prcsiilcereii in hit paleis de l Klitce het middagmaal te gebruiken iets dat men gewichtig genoeg geacht heeft om het ons over te seinen en vervolgens weer stillekens naar zgn villa buiten Trouville terog te keeren DeoAciense JSie puilic vindt het gepast en ook noodig om aan het publiek op te helderen Koarom de president der republiek gelijk men dat bg ons noemt in de stad gekomen is Het blad zegt dat geen ernstige aangelegenheid oorzaak daarvan geweest is De zittingen der generale raden zullen weldra geopend worden welke zittingen ve rscheiden ministers denken bg te wouen Het wordt derhalve noodzakelijk om verschillende loopeude zaken te regelen of sf te doen Zoo ooit fchrijfk het bekend orgaan vaa denheer Thiers dan is op dit oo rnblik de rust bin nen en de vrede buitenlands ver ekeid Na deverdaging der nationale vergadering is een tijdperk Van kalmte aangebroken Men overziet de zaken metmeer bedaardheid en wordt niet voortdurend beangstigd door het ipooksel eener plotselinge cnsis Deingelreden kalmte bewijst trouwens hoe kunstmatigde vroegere crises in het leven geroepen uerden hoe weinig steun de partijen door die crises ontstaan in den lande vinden Het volk ii aan het werkgegaan Het koestert geen angst meer voor de toekomst en schijnt i ich niet eens te herinneren datmen het slechts weinig weken geleden nog van alle kanten tuenep dat het den afgrond naderde Dit il een les waarmee onze volksafgevaardigden hun voordeel kunnen doen Mochten zij toch bij hunterugkomst na de behoeften van het land te hebhen leeren kennen de eeneu van hun nutteloosjammeren de onderen van hnn onvruchtbaar ongeduld blijken afstand gedsan te hebben Wij behoo sa Biet tot beo welke de mogslükheld eener kamerontbinding roorzieu wij gelooven niet dat deverti diigen op dit oogenblik een gelukkigen uitslag zouden opleveren wij meeuen dat hel land alles erbg winnen kau ludien men het slechts den noodigentijd laat S eeds werd het door overhaasling in hetongeluk gestort De knsppe en eerzuchtige koppen aken van de gelegenheid gebruik en makeu zioh meester van de regeering onder voorwendsel dat zij een solutie willen tut stand brengen De toestandis volstrekt niet zóó dat men er tot eiken prgs vsu bevrijd zou moeten worden Laat ons derhalve enkelhet oog houden op de natuurlijke eveutoaliteiten die men steeds ksn voorzien Hoeden wij ons voor elite verrassing geven wij den lande de zekerheid diertoekomst tVaniieer een land gelgk Frankrgk een eeuw lang alle regeeriu svormen heeft beproefd dan kan het met kennis lan zaken oordeelen dan heefthet enkel tgd noodig Alleu afgevaardigden zoowel als publicisten itici van de daad zoowel als politici van het woord zullen gqed doen hunne vacantiedagen te bezigen tot het gadeslaan der bgzondere pbaie welke wij thans doorloopen Het is misschien voor de eerste maal dat Frankrgk nadenkt Een volk dat nadenkt ii bijna een wijs volk eneen wgs volk ook al bezit het piet de hulpbronnen en de natuurlgke kracht van Fraufcruk iseen gered volk AMERIKA Nu in de vereenigde stalen van Noord Amerika het verkiezen van een president op til is levert de dagbladpers allerlei bijzonderheden over het huiselijk leven der voorgangers Wü teekenen daaruit zegt de Am l Ct h t volgende voor onze lezers op Onder Buchaiisn was het zijn nichtje die de ambassadrices ont ing de honneurs waarnam en tegelijk de nederige betrekking van huishoudster vervulde Zij werd in het geheele district Washington nooit anders dan kortweg miss genoemd Het huiselijk leven in het pr sident8 hAtel het ff kilt House ias hoogst eenvoudig ingericht en de president Buchanan onderscheidde zich in niets van de gewone Amerikaansehe bntgers stérvelingm dan door rijn hageln ittc dassen wsarvoor hij een bijzonder zwak scheen tlhebben Een biiiteiilnudsch diplomaat verhaalde lat hiJ op zekeren dag voor eene spoedeischeihie zaak ti i atutieiitte bij den piestdeiit was eii tot zijne niet geringe verbn iiig en te midden van hun ouderhoad