Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1872

r zij bezetten sommige straten om de vecktend e benden zullende wanneer de partjjen dit Terlangen die van elkander Verwijderd te huudeu Van olie kanten xr l i 1 rukt gewapende macht aan Vennootschap na diei termfln voortduren tot Madrid 18 Aug De koning is gisteren te e Vennoot n zes maanden vóór Home 18 Augustua De Koning is alhier teruggekeerd Hij heeft den Nederlandsobeo gezant jhr Hekjewior ten gehoore ontvangen die hem zijae brie 1 en van terugroeping overhandig le m men verzekert zal de Kroonprins na de mi Indien Toor den 31 December 1882 een der litaire manoevvres eene reis naar Spanje ondernemen Vennooten kwam te sterven zal de Vennootom een bezoek aan zgn broeder te brengen e i 7 wart knecht wlfs 7onder aankloppen zag bin ie ikain ii aet lamiUanc Vr i ig aan den president Heeft u den Herald uit inr Casae stuurt er om I e president drr republiek las het d igblnd met een en ander aauitu mk pamitteerde rich uiei at i d kleine veelde ran eea igen aboniiemwü Merrouw Lincoln waa wat Minder eeuroudig it natuur ea met kaar kwam er at mMr l gxe i het HikiU BoHte Hajtf man waa il mjU knurrk orer tare uitgaren en dit was de eenrge reden tot onlerr deuheid niet die ij hem gaf Merrouw de presidente rerborg hare sympathie roor het Zuiden niet eu zij rerd in dh rólle rergailering der rerte gpnwuordigers beaehul ijftl ran rentandhouding met de chefs ran het Zui lcr leger Het pistoolschot dat haar echtgenoot hel leren kostte zal haar de oogen el gsoprnd hebben terwyl het haar hart Terscheurde eu de vr iuw ran den machtigen pre aident tot eene burger weduwe maakte Merrauw Putterson dochter ran Johnson rolgde merrouw Lincoln in iUe Soute op Zg be jrerde zich ooral de herijiheid en hartstochtelijkheid van den nieuwen President te matigen In den kring tyner kleinkinderen rond hij altyd de kalmte terug die hg in de beslommeringen ran het staatsleren Terloor Men zegt dat hij eerst na ign yliuwelyk ran zijne rrouw lezen leerde Mevrouw tirant de Ir jenwoordige Presidente wordt algemeen geruemii uuidat zij even eenvoudig als be rallig m t reel tad het leren op If iiie lloute ook het omricelc leren bestuurt Nu Greeley de journalist en directeur ran het dagblad tkt TriiuM kans beed tot oprolger ran Grant rerkozrn te worden worilt al druk besproken hoe merrouw het maken wl Men gist dat zg alles behalre zioh met de honge politiek zal inlaten iiiaar dat hare eerste en anuhüudeiide zorg gewijd zal zgn aan het toilet ran haren echtgenoot die in houge male zulk een zorg Doodig heeft Hg is nooit roegzaam gekleeil en draagt If r een dwazen hoed die den algemeenen lachlust opwekt waar hg zich rertoont Men rerhnalt dat mevrouw Greeley het eens niet langer kon aanzien de kleederen van haren man wegnam en zonder iets te zeggen in plaats tan zgn pantalon die bespotielgk kun z4i j jammerlijk kaal was eil zijn hoed die een allergekst fatsoen bad nieuwe en naar den heerschènden smaak gemaakte kleêren ropr in de plaats legde Greeley zuchtte maar berustte en trok het nieuwe pak aan Hg moest een meeting bgwonen en bad dus el wat anders in het hoofd dan te dabatteeren met zijne rrouw orer het hem opgedrongen toilet Het ongeluk wilde dat hg in zgn mooien dos bet bureau ran den Htrqld passeerde en dat de hoofdredacteur Bennett hem in het oog kreeg l e e roor wien alles stof tot een sensatie artikel wiis ratte dadelijk de pen op en kondigde aan het daofd zijner koloranieu de berscheppng van Oreeiy in een fatsuenlijk gekleed man zgnen duizenden lezers aan Zij was echter van korten duur en toen de lezers van den Herald rr zirh op spitsten om Greeley uu eens in het nieuw te zien was het reeds te laat Hg liep den volgenden dag al neer in zijn oude pluige Kindlief hail hij tegen zijne TFouw gezegd uu heb ik hel oiu u genoegen te 4oen geprolieerd Maar w iarlijk het gaat i iet Ik ftond op Ie meeting met den mond rol tanden Al mijne ideén schgnen in mijnen ouden rok en mijn oudrn hoogen hoed te zitti u Ook bij mg maken de kleêren den man Geef mij mijiio oude spullen toch Mevrouw zwichtte op hare beurt en I irrfley was de oude ürceley weOr Wie weet of bij zgn kans om door talent in wourd en daad Pre aident te worden niet verloren zou hebben als meTrouw rolguhoudcu en hij toegegeven had BINNENLAND GOUD 4 20 AlGlSTLS Zaterdag werd de tentmnstellinu alhier nog be aooht duor lUU en ibHiitag duur ruim 900 perMincn Ten zes ure wenl op dieik dag is de tentuoiistell Dg dafiuitiel grsloieu De heer O Kiugnalda predikant te Doornspijk kecft rour b t beroep naar Scboonboven bedankt Den ISden bad de beproeving plaats ran de spoor wegbrug orer het Noordzee kanaal in tegenwoordigheid ran de oommissie door den miniatcr ran binuenl zaken daartoe benoeisd den ingenieur ran den HoUandschen spoorweg benerens rele deskundigen en belangstellenden De brug heeft eene lengte van ruim H meier waarvan eenedubbrledraaibrug hing S1 50 meter die twee openingen elk van 21 meter overtpani Zij is gefundeerd op ijre en pijlers iti den bodini van het kanaal gezonken die met beton en metselwerk zijn gevu d De bepiuirini der brug had plaats door het belasteu met stilstaande en het her haaldejij avfri ef rap zes lqiv mati rfjl mat toebehoorea benerens tien geladen znndwugens tot een gezamenlijk gewicht vmi + 9U 0ü kilogrammeo De brug heeft deze zware pi uefhelasting volkomen wedafftaai zoo4 jm spoedig iu ilieust gestel en door U tr eir vsll tijkriiiu uaer Udder zal beraden 6r den terwyjl d u h Nuurdzee kaiiaal tot aan de sluiten kan woriien orgrtrokken r f Aan een ingei fiden stuk ntt de Pre Pitn CT ontleenen wg het volgende J la uerre Ie m prié de VadminUb atioit n ett ntre que ee m thi ioiniMS Dit woord ran Frederik den Uroota den K ii lleg ier van Pruisen a macht kwam ons voor den gt est toen wij dezer dagen getuigen waren van de wg e waarop de nationale militie werd verzorgd roor en gedurende den marseb naar bare garnizoenen om in bet belang des Véderlands op de heide bij Milligen te orden geëxetooerd Om dit te verklaren moeten wg de aandacht vestigen op een der n ilitaiie reglementen dat evenals het grootste deel der militaire wetgeving aan het publiek waarsehgulijk geheet on j ken l ia Toch ver dient het reglement onze aandacht juist in deze dagen nu het belang en de reehten van den arbeider nu ariieidsluonen én werkst iking meer dan ooit aan de orde zijn Want ilat rei teraent behrersoht de lüunen eu dus eton goed deel der rechten van den Ncdirlandschen burger die uit kr icht der wet Egne woning verintrn moet um zich over tr geren aan de leiding en verzorging der militaire macht om deze lijdelijk te volgen nairheen waar zij zulks naitig zal oordeelen om Igdelijk uit te roeren wat tg berelen zul Wij bedoelen het reglement ran administratie bij de lnndmncht v de grondwet der leger administratie die in 1S19 prorisioueel bg Koninklijic besluit werd ingeruerd Meer dim ene halre eeuw evenwel is dat roorloopige regli uiMit ile grondslag gpw est ran het legerbehecr en is hei nog Het Nederlandsche leger heef sedert steeds gewacht op di n admin stratieren welgeVer die dat proritioneele door een deSnitief reglement verrangen zou Maar te rergeefc I Wel werd er reel geregeld hoeden en mutsen kt asten en koorden jassen en pluimen rokken en schouderbedekkingen rgla irzeii en kleêrkloppere die alle en nog reel meer waren op het gebied der legerrerpleging de roorwerpcn def gestadige zorgen en ernstige orerwegiogeu ran het organiseerend talent der rerschillendé militaire ngeeringcn maar het reglement op de legefrerpleging zelf eene der gewichtigste deelen ran de militaire weigering welk reglement provisioneel werd ingevoerd welks gebrekkigen inbond men dus rermoedde dat reglement te vervangen door eeue vaste grondwet die op deugdelijke eenvoudige en rechtvaardige beginselen rust dat hebbeu de militaire regeeringen die elkander gedurende meer dan eeue halve eeuw zijn opgerolgd nimmer beschouwd als tot hare taak te bebooreo Op eeu dier gebreken te wijzen is ons doel De miliciens uit Drenthe bestemd roor de infanterie te G uuingen die zich 2 a 3 dageu i eleden te Assen moesten rerzameleu en daartoe iu den ochtend van dien dag uit hunne verschillende woonplaatsen op marsch gingen zuodat velen hunner bg aankomst te Asten reeds een marsch van verscheidene ureu hadden afgelegd moesten dien ganscheu dag zonder geld zonder eten te Assen roudbomuelen vertroklÉen eerst per lamsten trein en kwamen eindelijk des avonds om 10 uur in de ka erue te Groningen aap waar bun gegeven werd at bun toekwam een stuk droog brood zouder uaeer Waarom ontringan zij te Assen geen daggeld of werden zij niet bij de burgers op kusten van den Staat ingekwartierd Omdat bet pruvisiuueel reglement rau administratie dit anders gebiedt De infanterie truepen die uit Groningen naar Delf zjjl werden gedetacheerd om het garnizoen daar tgdelljk te reriangen morsten zoo zg niets hadden gespaard eu welk soldaat kau tegenwoordig oversparen de kazerne nuchter zonder geld zonder brood geheel uitgerust en gewufiend met den volgepakteu ransel op dan rug verlaten en in dien toestand een marsch van zet uren afleggen Waarom kregen zij geon eten eer zg de kazerne reriieteu en geen geld om zich onderweg te roeden Omdat bet próvisioueal reglement van administratie anders gebiedt Zoo is het dikwgls a een militair op marsch gaat Wauneer de militie jaarljjks naar hunne haardsteden weilerkeert en die haardsteden zes uren of minder verwijderd zgn van de gamizoeusplaats of van de plaats wanrbeen zg werd geleid of vervoerd 4 krijgt de Nederlandsche krijgsman die tijdelgk uit zgn gezin zgne omgeving eu zijn middel van bestaan werd gerukt om zijn land te dienen niets zonder een enkel stuk brood en zonder eeu enkelen cent op zak dan wal hij heeft orerverdiend krggt hij zijn ontslag dan moet hg maar zien dat hij t hnis komt om dan dadelijk op kosten der zgnen te worden ge voed j wantarbiiden en rerdienen kan hij dien dag niet meer en toch zgn de zijnen dikwgls e n arm als hij Waarom ontvangt hg dien dag geett iracrementof reisgeld Omdat de legeradministratie anders gebiedt Aon he Ktemn vm A Z lee IM olgende watair 4oolr Fr r Oba i JjbWUw De èutledingsproduetin van iMHijke Mnii aier ziju van de meest verwerpelgke oozuiverlieid Organisohe stoffen voortgebracht door d oiUbiuding van plautaardige z btaodigheilen lija niet bijzonder gevaarlgk maar de ontbtudiuiMp idaeten van dierlijke stut zgn iu de koogste mate gevaarigk zelfs in kleine hoeveelheden DeM ouzuiverheden laten zieh niet door den smaak ontdekken Integendeel lulk water wordt veelal voor buitengewoon saakelyk gehouden en er z n peiaonen die een grooten afstand alleggen om het zich te verschaffen Niettemin bevat hel een zeer werkzaam vergif Menige ziekte van de noodlottigste aoort heeft men nogespourd als ontstaan door het gebruik van water vergiftigd net de doortijpeling van een bodem bezwangerd met rioolvocht en fiucea Het ploiseliiige uitbreken van een iekte van dysentriscb karakter wordt dilfwerf veraur aakt door eeu rnktup van rioolvocht in wellen of door een breuk iu en riool of beerput Zopdanige besmetting van het water verraadt zich niet door eene zichtüare verandering in hetjiiterlgk aanzien Het ge ltreerde rioolvocht helder en doorschgnend draagt de kiemen der ziekte m t ziefi Iu een klooster te Munobaa waren 31 van de ISl bewoners Igdende aan typbeuse koors Men bevond bg onderzoek dat de wsl door riooirocbt werd besmet en de ziekte rerd ween zoodra behoorlijke verbetering wal a ingebiacht Te l ittsfield Mastacbosetls brak in een groote kostsoboul van meiajes plotseling een typheuse koorts uit Het water bleek bciuedeld te üijn met rioolvocht Ungevolga van eeu lek iu de beerput Te ilklgewater op Suteu eihiud werden de bewoners van een klein blok huizen in 184 $ door typheope koorts aangetast en vielen vele dooden Bg Onderzoek bgrondau de gezondbeidsambtena ren int eeu buurnvfa duor wiens land een afvoerriool liep de vrgheid had gmonen dat af te sluiteo eu a zoo dien iuhoiwl naar bet blok huizen terqg te wgzen het welwater te besmetten en daar door in den waren zin van het woord de ongelukkige aUchtoffera met rioolveigift te vermoorden Dr Stephen Smitb een 114 der geiondheidsooiB missie rau deze stad beschrijft eeu merkwaardig geval dat tot zgn kmuis kwam H j bezoebt een o d schoolkaweraad een geestelijke op het land en in den luup van het gesprek vertelile hem zgn vriend ran een huisgezin waarin typbeuse koorts veraohenen was waaraan reedt rjjf leden bezweken waren en een oog geraarlgk ziek 1 De doctor restigde de aandacht ran zgn vriend vp bet feit dat typbausa koorts tegenwoordig wordt toeiiesohreren aan bet vergiftigen ren water door dierlijke uitwerpselen Dit wat nieuw voor zgn mend den geeitclgke die er uiet aan bad gedacht het oau leit aud rs toe te schrgven dan aan aen betoeking van de Voorzienigheid Zg gingen samen de pbi tselijke güateldheid bekgkeu en vonden hit huis gelegen op bewundereuswaiirdige n gza voor d gezondheid ingericht Meu moest gereedelgk geloof heÉhten aan de opf aaf dat in geen twaalf jaar zich een geval van ziekte in het buit kad voorgedaan Weinigen weken vuordat de koorts nitbr k toen de arbeiders van de hoeve druk bezig waren mst deu oogst geraakte een klep van de fa f onklaar Uierdoor verhinderd in bet verkrggen vau hun water eu te druk bezig zgude om naar den poBlPmaker te zenden stuurden zij naar een bron m de buurt eeu man om water te halen die het nietgemakkelgk vindende het water uit de bron te scheppen wegens de ondiepte zgn voorraad aan de beek iu de nabgheid ontleende Uit deze bron werd bet huisgezin gedurende twee of drie weken voorzien De beek liep hooger op door verscheiden bouwhpevtn eu ontving draaineerwater De eerste teekens der vergiftiging met dit water waren lichte brakingen en diarrhoea na cenige dagen uitte zich de typheitse koorta in den bevigtten graad Vao bet gebeeteK in ontkwamen sledits twse die niet van bet water gedronken hadden deu aanval Hier ter stede werden gsdureode de Inattt Mfl n Vi5ór den aanleg van de CVo on woterleiding kena met weinige jaren tustcbenruimie menseb n weggemaaid door doodelgke epidemlén dieven thans gelooft dat bevorderd en ontwikkeld zgn ffTKnvit door de besmetting vau het welwater toen in gebruik met rioolvocht eu tengevolge van duursgpeling van eces Zulk eene bezoeking heefi zich na den aanroer ran het Croton water en de roltooiing ran oen volmaakt rioolstelsel niet meer roorgedaan Cholera olaohoon niet ontkiemende uit besmet wa ï New ïork Vert Ier wordt rootpamelijk rerspreid door wellen en anderen aanvoer an onzuiver watfer Te Exett r in Engeland stierren in 1832 1000 personen aan cholera Ken aanroer van taivenler water had plaats van een punt der rivier twee mijlen opwaarts van dat waar het riooirocbt uit de st rr in liep Toen de cholera in 1849 op nieuw In de stad uitbrak deden zidi tlechti 44 gerallen rodr eu in het cbolera seizoen ran 1864 was er te iiauwernood één geral In Londen berattc in 1 4 het water van te Soathwarkmaatsclrappg veel i4aolvt cht terwijl dat ran LambcthmaatMïhappij zuiver was Beidp maabKihappijen hadden pijpen in dezelfde straten en verschaften zander oudéracMd naar beide z den water Coder beu die bet South ark water dronjien steeg het asnUl dooden tot 180 vi$n de 10 000 terwgl het getal onder de riokers van het Limbeth water slechts 37 van de 10 000 b droegi 2600 personen werden in één seizoen door het Sonihwark watfcr gedood Bij het vroegere bezoek dat van 1848 1849 was het geval juist omgrkeerd De dooden Tan de Lambetbwaierleiding brlie irn toen 125 en die van de Suutb warkwaierlcidiiig 118 van de 10 4100 Op dat tijdstip ontleende de Lambeih maalschappg het water Hit ren lag r punt van de rivier fym aud r zeer treffend geval viel in Loitden r or De bekende Itroadstreeipomp verschafte water in een van de meest fatsoenlijke buurten van het Wes lïd Gedurende hel bezoek ran de cholera ran 1848 49 doodde deze pomp 600 personen ui eeu week door verspreiding ran de ziekte De eigpstelde beuoners taa het Wettend gioge naar Bruoistou een btsoanIgk torrluehttoerd in den zomer oneereer vijf mijlen Theems opwaarts en spoedig brak de cholera on der hen uit De gezondhcids ambtenaren onblekteii bij onderzoek spoedig dat deze atntoken d gewoonte baiklen naar de llroadstreetpomp te zenden roor bet theewater en de cholera hadden medegebracht Ken opmerkelijk geral as dat ran een oude rrgster die naar Hampttead drie mglen ran de pomp getrukken wat maar dagelijks u t meid zond om een ketel van bet zoo hoog geprezen theewater Zg en haar meid waren de cenige chuleralgders te llamdstead Een loortgelgke getobiedenia zon kunnen rerhaald worden ran het uitbreken der cholera in eeu dorp ten westen ran het Centrale park eu van een andernitbreken in een dorp op de hoogten aau de overzgde der riviar i In beide gevallen waa bet kUarfalpelgk iht de kiemen vap de aholera waren vertpieid onder de ongelukkige gebruikers van het water der eeiiige wel in het dorp Gr is een vermaarde pomp in de twaalfde wgk ran linékHjn op den hoek van de eau Bnmtttraat v n welke pump meer dan vgftig iui ezinuen bnn water nemen In 1866 brak de bolera bg vgf of zes van dis gezinnen i l doch de verapreidiug der ziekte werd Toorkomen door e vlugge handeling van den ge zoudbeidsambtenoar die dën slinger van de pomp nam l it deze feiten kan men zien dat water medewerkt bij de verspreiding van luee der meest uoudlottige ziekten die het menscheiyk genlaoht kunnen aantasten ie typheine koorts en da doodelgke oliolera Gedurende de tien jaar van 1856 tut 1866 werden ÏIOOÜ penoueu in Engeland en Wales gedood door abolrn eu 150 000 door lypbense koorts Kr it all reden om t geloovcn dat ten miutte drie VSerde jran deze tterlgeval en haddffli kunnen voorkomen iadien Ueer aandacht ware geschonken aan de zai riieid van bet drinkwater Het feil der vergiftiging door aleoht water ata t nn vast en moet de gemeente opwekken tot besef van bel wezenlijk belang dat gelegen it in de bezorging van een zuiveren en nimmer falenden aanvoer tan den onmitbaren drank 8ie t K AnerUmi Wij zijn in de gelegeidieid geweest een Bmsseltch weekblad of zooalt het zich zelf noemt Nieuwt en Aankondigin f ilad in ie zien en Wèuschen daaruit een paar proefjes mede te deelen van de Vlaamsobe biai die zoo vtrwau schupt te zgn aan het Kedcrlandsch en die toch eigenlijik niet veel meer ia don PransohHollaudtch Vi i3viY U i Zie hi r bet iita In den proviuciajeu Baad van Antwerpen bad verleden jaaf eeB lid voorfeétteld de Vlasniifche taal bij voorkeur te gebruiken voor al da ttakken weUie tlechta in ééne taal kunnen opgesteld wofden pit werd alsdan onder voorwendsel van gebrek aan tnd onbepaald vertchovea Thans heeft de ProviBoienid TM Antwerpen in zgne littiug Tan 11 Juli een bb ftait gestemd luidende als volgt Vo r de stukken dte in ne taal worden opge akt zal de Baad zioh bedienen van het NederaJandpjh Het Fransch alloen zal bg uitzondering mogen gebruikt worden wanneer ernstige redeiieu daartoe bestaan i Het voorste onderteekend door 3S leden werd ontwikkeld door deu heer F van Boghout die deed uitschijom dat het is een verzoek van rechtherstel van een misbruik dat sedert de scheuring der Vereenigde Nederlanden zoo loodzwaar op den geeat onzer Vloamsche bevolking drukt Spreker deed al het onredelgke bedroevende en oorechtvaarilige nitschgnen dat er voor den Vlaming bestaat in het feil dat zgne taal in zijn eigen land op zgnen grond wordt acktemilgetteld ten voOrdeele eener vreemde faal Br ontstond eene langdurige beraadslaging waaraan talrjjke stekers deel nnmea Het vodrrtel werd ahngenomm ia t 30 stemmeli legen 3 en 4onlhoadingen De e bekisting van den Provincieraad van Antverpen il een maatregel van recUtherstelling die door bet h Vlaanidia laad met de meest onverdeekle voldoening zal onthaald worden Al te lang zijn wij Vfsmingen in ons eigen land aohteruitgestoken gcHordeb door fegenttlevérs die zieh nu en dan wel eenige geringe toegevingen lieten afpersen maar nooit eenen doonlaanden maatr el ten voordeele der Vlamingen wilde Wmta Het andere luidt Een vrr Mlijk ongeluk nogmaali door petrol veroorza ikt is in deu nacht van Dgnsdag II te Brussel voorgevallen Bond elf ure i avonds ontstond er brai d op de tweede verdieping van het huis n 2I V awferemtraat bewoond door de eohtelinneu Lammens Terwijl haar man afwezig wat wilde de I rrouw zicb ter ru t begeven toen de lamp welke op ten BachUafeltje laallt wat ntitlapt prong eu op brtuüfde oogeubiik de kleederen der vrouw in I brind stak I Pp de kreten drr vroow kwam de meid die in eeii naburig vrrblijf tfiep toegeschoten maor ongeliikkig k docht het bevreeode Aciije er niet aan de aumen uit te doovrii duur de brandende kleederen liarer meesteres met eeu deken te bedekken Eent liet alarm gegeven kwamen de policie pompieii en tcrzuifder tgde de geboren toegesejioteu om hulp te bieden lioktur ion besteedde verscheidene uren achter elkander al zgne welenaobapt ter leniging der smarten van het slachtoffer maar om niet want rrouw Lammens tterf ten 4 ure s morgens na herige pijnen duurstaan te hebben rerourzaaki door gtelijk brrtidwonileu urer het geheele liehaam M Laiumens wat ehige oegeubiikken nadat bet ongeral hait plaats gegrepen te buit gekomen en was getuige ran hutrreetelgk Igdeii ran dit nieuwe slachtoffer der petrqlfift Vruuw lammeui wa Ï3 jaren oud en en denkt dat de lamp zkl geaprougen zgudoorgebrek aan genoegzaam ruedsel jiiju ji r ji l iJ l i I I L I I Litatste y erichten BeUïlSt 19 Aug t Oproer duurde hier Zaterdagarond en den geheelen Zundag oort Er zijn talrijke gekwetsten onder t vuJk en onder de p Miti Deze laatste is rrrplicht geweest op de meiugte té vuren De troepen chargeerden met de bajunet 1 Mew York 19 Angustnt De secretaris der CoiüMHsie Van arbitrage heeft gezegd dat er in de Alabamaqoaesiie twintig gevallen z n geregeld en dat er tot nog toe 30 percent vau de gerisohte schadevergoeding IS toegestaan Eeu aantal andere gevallen zollen in de zittingen Van September geregeld worden O X I T I E Aan het BUBEAU van POLITIE zgn gedeponeerd en ter beschikking van de eigenaars geste d een zilveren NAALDENKOKEH en een koralen BEURSJK met stalen KNIP waarin een paar SLEUTELTJES en een weinig GELD Beide voorwerpen zgu Vrgdag 11 tgdens het kin Frrrol aangekomen waar liij door de bevolking met de levendigste bewijzen van sympathie is outrahgen Volgens briereu uit l am i luna hadden aldaar dezer dagen recfatpurtijen plaats ter gelegenheid raU stierengevechten Terwgl de muziek eeue hymne ter eere ran Garibaldi uitvoerde floten de cirlisten eu applaudisseerden de liberalen De burgemeester wilde toen tusschenbeiden komen maar ontring een aUg met een stok Een of twee dagen later werden op itrtat zeven geweersckplen op hem geloit zonder dat hg echter door een daarrau getroffen werd derfeest gevonden in den tyin der kxiieteit Otat Genoegen alhier Alstoen is ook verlwen ten Wofflkoralen ABMBAND met gouden SLOT De vinder doamn wordt indachtig gemaakt op art 6t der veiordening van Politie voor deze gemeente heiwelk op straffe eener ldboete van 1 tot ƒ 3 of subsid gevangenisstraf van één tot drie dagen roorschrgft dat hetgeen men vindt binnen 24 uren aan den eigenaar en zoo deze onbekend ie aan den Commisnrii van Politie moet worden ter band gestekt a lB g e r 1 U k e 8 t alttll Briottn lA K J a ouden A de Bruia eg M E raa A ai tli al aa ouders P J aarur aa M Kettan rRcrrilje ouden T Uilbal i S Spiniugiboeli 18 KrgaIjt ouden I iwti ea P Mal Ov iii ti t N 17 Aug S vao den Bnidi w II V C Souawo 87 j Apyi RTEifTijay Onze lieve Dochter PETRONELLA COBNEIJA overleed heden in den onderdom Taa mim 27 jaien tot diepe droefheid vaa ons bare zuster broedera en behuwdbroeder G m ia D C SAMSOM 19Auff 1872 J C SAMSOM Koou f Voor de vele bew Keu Tnn deelnetning ondervonden gedurende de ziekte en het or l n van myne geliefde ecbtgenoot betuig ik ook namena xaiiwe kinderen en bebnwdzoon ngn oprechten dank F C TAV ZSUIiKN eoi ii 20 Aug 1872 1 acte op d ii 14 Angustaa 1872 ten over staan van den te I W injTJe residerenden No taris A K MOLKNAA Terlfeden kfiosschen Mej MABlA HELENA TAN DOORN Weduwe Tan den Heer ADRIAN UB van S0LIN6E Logement gementen KoflEijhniahondater en den Heer JEAN CHRETIEN GEBABD DUnLH CottDiitsionair beiden te Qouda aahg faaii eene VBNIiIOOTSCHAP tot bet oitoeCfcaen Tan Logement Koffijhnis en Uitspanning en dodrnede in verband stnande stuken onder de firma ran de Weduwe van SOUNOE 8t Cie De Vennootschap ia aangegaan Toor tien en een half jaar aanvang hebbende genomen 1 Jaiy 1872 eu eindigende ultinpo December 1882 het eindigen van elk boi k jaar tan den andenn by deurwaarders exploit zyn verlangen tot ontbinding zal hebben doen beteekenen De Vennootschap is gevestigii te Gouda De Vennooten hebben de teekeningder Firma en zgn beroegd haar aan derden en derden ain haar te verbinden wordende echter hei koopen of Twkoopen en hypothsseren van onroerende goederen het ter leen geven of opnemen Tan gelden de medewerking en medetedkening van achap ten aantiitn der N tT krggenden of erfgenamen Tan den overledene niet ontbonden zgn maar de overbliJTende Vennoot bet ii hebben om gedurende één jaar de firma te blyTen behouden en de a ires aan te houden en nit te o nen V £ Waqqeer bg de ontbinding der Vennootschap Ugkt dat een de Vennooten meer dan deandei e had gefourneerd of in de kas gelaten zal dat vóór alle anders betalingen aan dien Vennoot uit de kas der Vennootschap worden te goed gedaan