Goudsche Courant, vrijdag 23 augustus 1872

ï nW i t I t t j i In l t Vqierlmid vuidt men het volgende bynaongclP u beticht Hdimond 15 Aug Den 14den dezer had alfiier het volgBide gebeimzinnj s tamgisoh Teorval plaats Toen de spoortrein vaa Moastriebt daar arriveerde en de portieren geopend werden hoorde men een luid geroep Stationschef h Mijnheer de Chef Mèn brengt mij naar het krankzinnigengesticht ik word vermoord t ii vte e fc val la met Sarblre Uhrickl Ik vervloek de geestciykheiJ ik wil geen geestelyke meer tyn Een ongelukkige pan handen en voeten gebonden en vergezeld van drie capueyners slaakte die wanhoopskrrlrn I oen de chef hun vroeg op wiens last de pater handelilen kreeg hij teu antwoord op bevel van raons Steyns De cnpucljners pakten d iarop den geboeide op to wierpen dat is bet ware woord hem in een rytuig waarop zij in snelle vaart wejireden in de richting van Oemert Een mariïchaussée die zich op het perron bevond hield zieb ter zijde Wie is die Ongelukkige die gemartelde Kan tn ons beschaafd Nederland van de 19de eeuw een zooda ug vervaar al ia liet ook von eik krank HH i a p t faebban op but Hnn van een baiteDUndaclieft bisschop Wat rmet men van e ii politie denken die zich in zulke gevallen onzijdig houdt en wel uit tree raar let ifstBrlijfc lls f Ik ht dat m politic lictit inl brfeng orer dit onverkfa afbai r feit ona Nederland durf ik bopei ii toch geen Krakau Uit Maastricht wordt dd 18 Aag gewihreven aan de Ninm mterdamtc CbataiU Als een staaltje van den hier heerschenden geest kunnen wy het volgende mednleelcn Op den II OiKo lieve Vronwe Herarlvaartdag zynde verladen Donderdag trok eene prooe ie bing de openbare straten dezer stad de heer I A Snringar luitenant der infanterie en zoon van den predikant Buringar betdeu bi woneaUe ging toevallig door eene der straten waar da procesiiie doortrok toen eensklaps een man nit den mluderen stand zich tot bem bepf eo hem gebood te knielen f e Iner 8 weigetde de man gelwod hem toen de pet van bet hqoftl te nemen doch er volgde weder een weigerend antwoord waarop derelfde man hem den pet M bet baM atoeg Dat daa k de oMdige beieadigiugen eu verwenscbingen tegen de geuzen met ontbraken behoeft nauwelijks gezegd te worden Koloniën V i 4 4 S i f oosT tNDiÊ KA voornsamste nieuws dat de jongste mail die berichtea tot 3 Jnli Beebrengt bevat is wel een tweetal konmkiyke beslaitea waarvan ket ee e tot uitvoering der Itgrariscke wet de uitgifte tan woeste gronden in erfpacht regelt terwyl het andere voorsiAriftea b iat omtrent teir o ergamt van etfclyk individueel bezit van den grond ia eigendom De voornaamste bepalingen van het eerste besluit zgn ArtL 9 De ronden bqiien het M arjikel 6 bfdoeip gef 4 r ini r i ouMnfi nt v spt meten beschreven en in kaart gebracht Van bet in kaart gebrachte wordt jaarl Jkaeenfedcelte daartoe geschikt bevonden b j perceelen aa omstreeks yijf houderd bouws in erfpacht voor vyfen zeventig jsren énngebaden De HouverneorOe neraal kan in bijzondere gevallen eene andere grootte Wt de n4 leg H a gronden waarop anderen reeht hebben indien t HWWgeit zun h va buu reoht te ont l l gronden naar de ioiettingen der inlanders als gewyde beschouwd gronden voor openbare markten afgezonderd of voor den openbaren dienst bestemd gouvernementskoffietuinen djatien anderen houtbossoben de laatate rooi aoofer zy onder geregeld beheer zyn gebracht gronden gelegen m door Ons aan te wyzen strekeq die beschikbaar moeten bljjven voorde mtDroiding der op boog gezag ingevoerde koffieonltunr Door de uitsluiting der onder i en e genoemde gronden wordt de afstand in erfpacht der amliggenrfe dfwtoe geschikte niet M nitts de erfpoobter zicb vpbinde aan het gebruilrder uitgesloteu gronden geen hinder toe te brengen In de erfpwiht is mede niet bigrepen dedelfotoffep bevattende ondergrond De erfpachter a verplicht de ontginning van delfstoffen door of op concessie van het Gonvernement te gedoogen volgens regelen by algemeene vemrdening te etelleh Art 10 De nanbiedingi ia artikel S veroiald geschiedt bij oproeping tot openbare mededinging i Oouda 22 Aug Bg weinig omzet was de stemming flauw Tarwe pnike ZeeitwstAe ƒ 18 90 ü 18 60 Mindere ƒ 12 5U a 12 75 Polder ƒ 10 60 a ƒ 12 Rogge puike ƒ 7 25 a 7 90 Mindere 6 76 k f 7 10 Voer 6 25 n 6 Gerst puike 5 0 a 6 60 Mindere 470a 5 50 HaVer kOite ƒ 3 60 4 5U Lange 3 a + r Hennepzaad 8 25 a 8 Ó0 Koolzaad 12 a 12 60 De veemarkt met weinig aanvoer doch vluggen handel Schapen en lammeren alsmede varkensen biggen vlug verkocht t Goeboter 1 40 a 1 50 Heiboter 1 20 i IJÜ 21 AUfjUSTüS Ter Kjlemarkt werden aangevoerd 133 pertijen Pryzen an 28 a 32 50 M en Londoi katholieki Tieide ziol der kathoheki gestoord u day Maria de @IISrYMCI meliJK j ij die onverdraagzame ket terjdgcrs de Oiimje mniinen Ue protestautsche gedenkdagen zijn oii e stoord voorbijgegaan Te Boyne ij kd ea p gevijad zoiidi fffdm aiXu ten mmi § zou i ii dBzÏQn ichtpil èmelvaartj Deze hoop is beörogen geworden De katholieke procehSiu is door de lagere klasse van Oraiua maHneii te Belfast Ji gevallen en de geheele 8ta P ieat iJ s i f m iHhltcu ï Belfast is f f fct gifot e gedeelte bevo protestanten Ue de e t ul tüt het rijke muldelpmit der Icrsche nijveihetil gemaakt hebben doch wier dwccpyucht en on tidraagzaiimheid door voorspoed met reriDiuderd zijn OVuiU arai i 1mi 1$ li h laklu ea augeplaki waarin alle Oranje mannen proiestanten en loyale ontlerdtnen werden opgeroepen osi de vonlifbe Home Ruien te tuoneii dat de vaJerlandsiiocude zonen n V tim iet dulden zouden dat de Je x n hun deloyale kuiperijen zouden uitbreiden ten noorden Tan de htil ge Boyne Toen de katholieke pmetewe teu getale van 2000 personen de stad naderde de nie t roomechen waren op geiraar bodaofat en gewapenil werd ij met piotoolkugels en een ha helbui steenen duor de Oranje mannen ontvangen De politie met ge ver n gewapend wierp zich tusschen de strijdenden en de insprateur WdBon werd gevaarliik geivuml naar het hospitaal gevoerd Ue treinen w lke de kathi lirkeu aanvoerden werden door de aatuciteit verhinderd de stad in te rijden doch dea Vrqdagavonde brak de stryd opnieuw uit Nu waren de foowschen de aanvallen ly braken de Presbyteriaansche kerk in Uerryatreet afj wierpen de glazen in by de prottataiiteu en wiaieidea piatoolaohoten met de Oranjemannen In Barraoatreet kwam het tot een opeulijk gevecht Ite Btraatiteenen werden opj oiueu geweren en zwaarden voor den dag gebaald en mt de veusters werd op elkander geschoten De politie di de partijen trachtte te sciieideu werd door beiden aangevallen en van weerszydea geateeuigd Met bekuatlyke eendracht verzetten roomtche en proteatantsche dwerpera rich tegen de wel in twee straten werden ds huilen ttgnn den grond gekaald en twee protcatantsiiM kerken werden geheel vernield Het ruomsche geneen viel de eene protestantscbe kerk na de andere aan terwijl het protestautsche jaubegel de ramen inttierp l j de roomschen Het gerucht weid verspreid dat roonsohen des nachts Triuitydturch zouden aanvallen De koster werd gewaarsohuwd en hem ward lust gegeven de kerkklok te luiden zoodra er gevaar was Des avunds te lU uren geschiedde de aanval en dn bel br cht eeiiige duizeuden personen bjjewaj de roomsehen werden verslagen en by nog meer katholieken de ramen ingeworpen lutusschen werd aaar alle zgden van het land om treepeii geseind I e belde vijandelgke troepen hadden lick gelegerd in de uitgebreide steenbakkeryen tusschen Sbankhill Road en Kali Hoad waar zij ammunitie in dan vorm van baksteenen in voorraad vonden Ue treinen brachten aanhoudend soldaten aan om het opawr te dempen Met 4de regiment dragonders van èt garde en het 4flate Imie regiment trokken Zaterdag de stad binnen Bij de iwaaK honderd marechausatSes volvoerden de eerste charge met gereld ge weev londrr bajonet daar in Kngi land te recbi slechts in 4et uiterste geval van dragonilcrs gebruik wordt graHakt Toen em hngclbni van steeuen op de politie nedevriel en p stolen reolits en liiüts op de oHkHeiro lerdeo losgevoard trok een delnohement Hooglanders onder kolonel Mackenzie met de biyonet op het geweer de consta jlery U hulp Da dragonders volgden iin niet wild onder het gemeen roadrijdende en onbesaisil om zich been honwendoi doch 10 gesloten gelederen en dns het volk voor zich uitdry rende De reoRischen werden naar hun wyk de protestanten naar de hunne geüreien en de wyken werden omHingeM en btwiiakt Jïoiidng schijnen de gevechten echter hervat te zgn en bet aiii tal protestanten n voOBBchen die met kogel en s ernw Hiden m de loSfMilen gebracht zgn is aeer aanzienlijk Voorwaar de onverdtaagzaamheid en vervolgingsEueht van overige eeuwen dragen nog heden wrange vruchten j i i i i i iH 4 A IJfejg Ui £ f I I M Tot beden is het nog oaheslist elke dag gekozen lal worden als nationale fcestdng tot herdenking der schitterende overwinningen in duo jongsten oorlog behaald Er zyn gelijk bekriid is twee partijen de eeoe wcnscht den dag nanropde vrede te Frankfort IS geteekend als tmtionalen feestdag te doen bestemmen dewijl rij bij ihe herinnering vooral de vredelievende beteekenis op den Vi rgroiul gepiantst wil en De anderp partij heeft hit oog op de herdenking van de beliaikle overwinniiigen nnanloor M WLt X en de7 f Wil Ua de voordééffge vféflé s crk ré ni en de rf Wll laartoe den dilg kiezen waarop Sedan veroverd en een taliijk leger met den Fr nischeii ki i ci a iii liet hoofd jri van ifuiiscfiinna mcD verBii 2 ii temb r èiarenTingj uÉ iij iph bu da n zü Ianmen niet ronder f a u mi 11 1 cItwV i t ia laattt fov friiuiiiif j il behalen want reeds ni stAn van IHiitscfilnnd luch vera vJden aangeslot n zojji goeden gruud mag veronderstellen dat de hooge regjfering zich mede aan ilie zi e heeft geschaaril Ieder herinnert zich het tragische uiteinde van den Oostenrykachen generaAl der artillerie vrijlieer Von Ëynatten dij aa den Italiaanscheu oorlog van groote oplichterij beschuldigd zichzelven in de garangenis om het leven bracht Op aanklacht van een hotelhonder te Weenatt zyn dezer dagen zgn weduwe en dochter in hechtenis eenonen wegens bedrieglijk schulden maken De Weener dagbladen deelen omtrent deze veelgeruchtBafceiide zaak mede dat deze beide dames zich reeds in verseheideiie hotels hadden opgehouden en ronder betalen vertrokken wiren Voor den commissaris nn jwlnia y irklnnrde de weduwe dit zij het voornemen niet nid gafaad leiiamd te beuadeelen doch als 7ij schulden gemaakt liiid dit had gedaan in het zekere voor9it ii ht e te kunnen batnlen zoodra hare zaken gereiie d zouden zijn Sedert 1887 toen het haar tbegekende pensioen erd iiigetro ken dagteekende haar ongtlukkige iuestaiid Ofnohooii hare dochter de renten vau een kapitaal ivan 1 U UUO gulden genoot Waren zjj op dai ongmbiik zonder geld eu voor den volgenden nagjit zoml r onderkomen beiden zagen er duareuboren zeer armoedig uit haar schoeijien en kousen waren vul gaten haar kleederen versleten aa vuil uxg iii iii I ii iiii iiiiim j I U j I l iiiifi BINNENLAND Gouda 22 Alqustus Door afwe iglieid der meesie leden vnn den Raad kon de vergadering II Dinsdag geen voortgang hebben Tegenwoordig Waren de hh Kemy Viruly Prince van Str iaten Post Drost en Messemaker yV isterao had in tegenwoordigheid van enkele belangstellenden de openbaiy promotie aan de Lat nsche school alhier plaats De reolor dr 1 Terpstra opende dit feest zoo als hij bel terecht noemde aet een kort woord en stond toen de katheder af aan den leerling A Dem mers die m de Latijnepba taal eene oratie hield over Sucraies en daarna aan den leerling O Witte van de Velde die in dezelftle taal over Horatiu sprak Beiden leerlingen vielen verscheideue prij u ten deel doch meer dan hieruit bleek nit de hartelijke woorden van abcheid die de rector faott toesprak dat ZIJ met eere de Latgnsohe school verlaten meteere de Academie zullen binnentreden Daarop werden de overige prijzen uitgedeeld en wel aan A Nyenhui F C Bongemont S Oroes beek J Zeeuw en J C Vorstman die uit de 3 naar de aan H Koppenol die met P en J v d Crub uit de 2 uoar de 8 en aan V Uoozeboom en P l eeleu die uit de 1 naar de i klasse overgingen Ten slotte betuigde de rector zijnen dank aan curatoren aan zijn colle i den heer i L l erwen en aan de toehoorders voor hunne belangstelling in de School en spoorde h de leerlingen aan om ook in den nieuwen cursus met dezelfde lust denzclfdeii ijver werkzaam te zijn als in t afgeloopen jaar De uitslag van de opeiibare aanbesteding II Uinsdag idhier in het Baé ttti4i rad gemeentewege gehouden ia 1 het maken en uilvoeren van grond en andere werken voor den nieuwen stitionsweg N A Zwaneubnrg te Woerden S8740 Ph V rbmggen teWaddinxveeBy44438 G Luijendijk P A Burghout enH J Nederhor t alh 4H974 VV de Jong alhier 49000 j J Mulder en A G den Bdteterd alhier 5 150 j W A G Jansen en K Hollander te Utrecht ƒ 84000 i de levering van 7M00 bazaltkeijen T J Smits te Dordrecht BB flS per duizehd Kloos en van Limburg te Eotterdam ƒ 61 80 f A M Langeveld te Hardinxveld 8S Erven H Trip te Utrecht 63 47 A Koper it Zoon te Schiedam 73 5 de levering van B6000 harde Vechtsche straat klinkers V d Berg C te Montfoort 15 45 per duiz Naar men verneemt zullen eenige secticn van het Metalen Kruis a s Zondag hanne gewone jaarlijksche bijeenkomst te dezer stede houden Ten tien ure ullen de feestvierenden yan het station j i iQf geha ild door de hier gevesiigde 2 sectie en naar liet lokaal Nut en Vermaak op de Oosthaven marclieeieuy iidcr jud l dUA Lpuzi yLder ii L huttenj Te l ïïf zuIHr p eeqffoJipchf Sfc de stad htwden lnede ndergele van genoemde mftiek üf eg Me datoehtiiemw M is Hêf nMeer tal BogWi J per ieeg lveizer8t j ijj C ÉSi finnrkt Zetm 3traat Tiendeweg Botermarkt vVaa straat en Haven tot am de Sociëteit Zeker zoude het dien oud strijders aiNigfpaain zijn wanneer iji p hMf wandelilf d wderlandsclie drieklei vel troling zagen apperen Te Krimpen aan den IJsel is door een lid derHerv gemeente alda r vermaakt aan de Hcrv kerk ƒ aüü aan de diaconie OOÜU en aan het funds voor Bet predikants tracteoent 4U0U i H Zatertlagavond trokken de schutterij en de Weerbaarheid van IJselstein naar Jutfans om 4en tweeden luitenant der schutterij jonkheer Strick van Linschoten die den tweeden offlcieranrijs in den sohietweilstrgd op de Wicsselsche heide zijnde een zilveren tafelserviea voor viar eu twintig personen door Z M den koning geschonken ter waarde van p m 7U0 behaild bud in te halen Door den kapitein kommandant Koelensmid geluk gewensclit m t de behaalde overwinning werd hij begeleid naar zyne woning Zedviiei alHoar by den kapitein kommnndant en j de leden der schuttery en Weerbaarheid in hartelyke woorden bedankt voor de blykeu van toegcnegsnheid km btwezptj hiarna murilnn it iaanwb Meii op wyn onttinald en menige toast aan éeu ovenrmnaar en zijne familie gebracht De Slaalt CouraHl behelst het volgende reralt vaa de verwachtingen omtrent den oogst in de provincie ZuidHolland Tance staat bijna algemeen eer gunstig te velde zoodat daarvan ecu groot bestiliut vun keurig graao kan worden te gemoet gezien St fe wel niet zoo gunstig als bovenstaand gewua belooit evenwel eene zeer bevredigende uitkomst Gent De bericht n omtrent dit gewas loopen uiteen In epkele streken verwacht men een milda in andere slechts een middelmatige opbrengst lïaoei il hgua algemeen gunstig geslaagd eo doet eene ruime afkomst verwachten Meekrap staat in bet land van Voorne en Patten weini maar goed te relde zoodat op een voordee lig resultaat lüin worden gerekend ytat mag onder de goed gewassen producten genoemd worden Xoohaad De berichten omtrent dit product Ini ei allerwege uiimnntend Ju den Hoekschen Waard tryat men het als het rijkste gewas io dit jaar Uit Vvorne en Putten wordt gemtÜ dat de oudste landbouwers zich geen zoo groot eo voordeelig gewin van koolzaad als het dit jaar geteelde herinneren In het land van I utten schat meo de gemiddelde opbreugst op 40 beetoliters per hectare enkele stokken gaven 50 hectoliters litmufp Ia de ryf Heereiilunden en deo Alblaa erwaard staat dit gewo schoon te velde en bekraft teoe rüke schoof loo ia qualiteit ala quautiteit Aariapfeltn Byna al de bencbt n omtreat dit gewas houden in dat de ziekte zich daarin ia meer dere of mindere mate vertoont gelukkig tot dusver tich tot bet loof bepalende Bij gunstige en roomt droge weeragesteldlieid belooft de opbrengst ruim n de qusliteit goed te zyn Énoteit en booten Deze gewassen staan vrij algebeen goed te velde en belpven ew rn mea oogst Uit het Westland wordt gemeld dat d ze producten sinds ouderscheidene jaren niet zoo gunstig stonden Soomvruchten De boomgaarden zyn over het geheel aobaara vau appelen en peren voorzien Uooi e aeilande De hooioogst begunstigddoor prachtig weder viel alleriiegan bevredigenduit er werd veel en goed hooi gewonnen Ook deweilanden leveren tot dusver overvloedig gras ter beweiding u Iet beatnur du vereeaigiug tot voortdurende a derste ning der oagelaten betrekkingen van vetoi g r l kte Scheveuinieche vissohers heeft baren ledeo oanf geboden de rekening en verantwoording taa bet twiiallde boekjaar vau haar bestaan Het getal der bedeelden bedraagt thans 70 weduwen en 98 weezen tan wie volgens de rekening gedurende het op nlt A rU 1872 geëindigd boekjaar is nitgedeelil ee e tom von f 5476 76 Het bestuur heeft in bet afgeloopen boekjaar behalve u bedrag von 264 95 aan divtroe giften nog mogen ontvangen drie legaten als 1000 van migiifvrDuw M S P Boonekamp 250 van mevrouw de weduwe Hoog van ter Aar en 50 van den heer 0 A Pauli welke legaten zijn aangewend tot vergrooting van bet fonds der vereeniging i i f its door inschrijving voor een pachtsom per bouw boven een talfccwbepoaid vaM jekrti ieli bedrlf i lkMide mat het zesde jaar na dat waarin ile toewijzing heeft piiaia tlKi Eene duidelijke aauwyzing der aangeboden gronden wordt tegelijk in de naaste dorpen bekend gemaakt met ftijlal ig a i 4e bestutatlen en ingezetenen om Bd reade eew ma nd b noc belangen ter i ke aan het Èuropeescb plaatselijk bestuur voor te dragen fe lasehryvii lilyft rier m inden o i finnen eene maand daarna heelt toewijzing of weigering door den OoUverttenr Genenuil plaats beide bij een met redenen omkleed besluit De toewgiing wordt ingetrokken wanneer met binnen drie maanden mt hare dagteekening de kosten van het opmeten beschrgven en in kaart brengen der gronden waarvan het bedrag bij de oproeping tot openbare mededinging wordt opgegeven in s lands k iS zyn gestort Art 11 Als erfpachters worden toegelaten Nederlanders iSgeretenen Van Nederland F Jingezetenen van Nederlandscb Indie ennouisehappen van koopbandel geveltigd n Nederland of in Nederlaiieok lndie Deze bepaling brengt geeue verandering in de verordeiiiiigeo krachtens artikel 105 van bet Keglemeut op bH beleul der Krgeering van NederlandscU indie regelende de voorwaarden der toelating van Nederlanders en vreemdelingen Behoudens nodpre regeling voor zooveel noodig gelde reie 1jetrel4c iig 40t le tMti g vanlatids eliaren als erf iachters de bestJMnde bep tliogen omtrent ileelneoHng van Npi ienareq ia endefnemingen van landbouw en ngverbeid Art 12 Op de ib erfpaebt aangeboden gronden zyn de papaveroultuur eu loutmaak rertiodeu Uük kan biuucu een bij ordonnantie vast te stellen afotand aii Uoirveruements kollie plantingen door ilen ionvernear Ueueraal de teelt vaa koffie worden verboden op gronden wier ligging gebleken is aanleiding te geven tot bet onttrekken VdU koffie nit Gou vememetiteplantingra aa de verplichte levering tonder dat dit is te beletlea door eiaatregelen van overheidswege te nemen of te bedingen Vodr het aanleggen Van waterwerken op de erfpaebugrondeii en bet gebruik aldaar vaa uaataaode uaterrtroomun of tetdingcn i byzundere verguniiiug van den Üonverneur Ueneraal noodig De Oouventeor Oeneroal kan aan de reigsnniog voorsehrifteo verbinden ten ttewaraea nutte Art 13 De lu erfpacht afgestane gronden de daarop geplaitste gebouwen en opatoilen ed de voort biw jielen der grondea al tier daarop gevestigde idrichtingen van ogverfaeid syu ouilerotorpen aan de bestaande of in ie voeren algemeene belastingen Verpondhig wordt Atet gelieyeu gedurende liet jaar waarin de gronden iqn afgestaan n de vyfvu énde jaren Arti 14 De itilandcrs en met dezen gelijkgestelden in dienst v n dea erf nrkt r p dirne gniaden gevcstiigd zyn vrg van de dieoaten bedoeld by de I artikelen 56 en 57 van het Ueglemeut up het beleid der Ilegeering Van Ncderlaadsch linlie uitgezonderd bet gevat waarin lie tot ertug van rampen van booger baud dan wel tot afweudinj vau algemeen gevaar tydelijk mochten gevordeM worden Vrystelling van diensten in het belang der openbare veiligheid beeft niet plaats Daarentegen betaalt de erfpachter voor eiken werkbaren man inlander of vreemden Oosterling die In tgnen dienst op de voorachrelreu gronden woont een hoofdgeld van ijf gulden per jdar afgeselieulen van de belasting op het bedryt rechtstreeks te voldoen door hen die eenigen handel eeinge nering uKoefenen of van zoodanige andere beiastiogen waaraan die bedrijven nader mochten orden ondertvorpeu Het tweede kon bestuit bqxuilt in art 1 Ejk inlander die deO door hem krachtens erfltlyk iatfiviilueel gebnrikiiecht bezeten grond ovnreeokomstig de vierde bepaliM der wet van 9 April 1870 Indisch Miiiblad jB m e r n l iï is krygen moet zich tot uitwgziug van zyn gebruiksrecht met een rerzoekseknft wetiden tot den president v n den landtaad bumcu itelks gebied de irand gelegen i onder orerieggNig van een ncgtbnef en voer MO nr tot gtmAk IMeeft iim m Uu rente of gelgksoortige belasting verschuldigd is ook van een tai tte bricf Vervolgep4oi hn ft iit té5t r J sf teiten en bevat het eindelyk oog de volgencfe artikelen Art 18 De ihhnder diB itigevolge dit hwluit eigenter il ge orden Vnn grond vroeger jirochteua erfelyk individueel gebruiksrecht hc e eu bly ft behalve un de agemeene lasten en belastingen uit speciale verordeningen voortvloeiende al de onteigening ten algemeenon nutle de betaling van landrentmi enz en behoudens de bepaling van art 21 mt hoofde van zyn recht op den grond onderworpen aan de heerenen cultjuurdienstplichtigheid voor zoover die rusten op deu grond en aan de verplichtingen jegens de gemeente voor zoovfr die bier of daar volgens gemeentelijke regelingen aan bet grondbezit mochten verbonden zijn terwyl de Kegeering het recht behoudt om t n behoeve der op hoog gezag ingevoerde cultures volgens de daarop betrekkelijke verordeningen tegen behoorlyke schadeloosstelling over den grond te beschikken of wel om zich ie vruchten der koHeplantteenen tegen een door baar tfi bepalen prije te doen leveren Art 19 De ingevolge dit besluit in eigendom verkregen grond mag voorshands op straffe van nietijgheid der handeling niet worden vervreemd aas nietinlanders Geen ander zakelyk recht mag daarop worden verleend dan dat van hypotheek Onieigeniiig daarvan ten algemeenen nutte kan nocbtliBus pls ts vinden De üouverneur Generial is bevoegd op bet bepaalde by de Ie alinea uitzonderingen toe te staïn vooi stukken groud bestemd en gevorderd voor inrfohtingeu van nijverheid of landbouw van geene grootere nitgestrekiheid dan tien bouws voer rfl breiding van be taande samenwoningen van lj uni ieth uen of vreemde Oosterlingen of voor andere gewichtige doeleinden Art 20 Het bij de artt 18 en 19 vooigeaehrevene wordt als uitdrukkelgke voorwaarde van den afstand in de eigendomsakte opgenomfn Att il De gromlei die krachten dit besluit in gaddoD fékmgta worden Cijn voor monrinétvan geen landreuto of geli suortige belasting verschuldigd IS onderworpen aan de belasting der verponding Art 22 lle schrifturen en akten in dil besluit gsttoeiad zyn vrB au zegel be pmcedute j deo lasdiaad geschiedt koltelD f Art i5 Onder inlanders worden in dit besluit niet begrepen de met ben gelijkgestelde personen Art 24 Uit besluit is behoodeas het bepaaUd bij hel tweede lid van art 27 van het Beglement op bet beleid der Segeering von Nede landsch Indie alleen vaa t qi ssu I t n dnpt Laatste Berichten I Madrid 0 Ang De minister Zorilla beeft in ieene kiezersvetg idering erwe rede gehouden ttaarin hy leide dol de regernng kg de corte wete i Werpen zal aanbieden waarbij al de j roveringen Der revoloSa Mleo ranekerd orden Aili4e geealelijkheid lal vrgheid rn oeafbankelijkbeii wonJM kejierta Vat den staat der geUtaiddeifa tfnlM verklaarde hij dat die ernstig was de regeering zott weldra hrt fnancieel prob eem trachten op te losse Wat de verschillende partgni betrof die bereid zyn het ettig terrein te verlaten zoo geloofde hg dat de Alphonsistische party bet eerst daartoe gereed it Het gouvernement lal de wetten streng toepassen ea geen rusiverstoring hoegenaamd dulden Belfast 21 Aug Ue stad is wat rustiger pntr ailk doorkfuiiep e stad Br ia ftfi cMal a t aangekom n LondMl Aug Zftetd Zondag en Maad kg hebben te Bxeter en Mttidtt neMigerigeldbeden plaits gehad ten gevolde van lie nieu e wet op de kroegen De vensters der bakkers en slagerswinkels werdea ingeworpen De orde is hersteld Dublin 21 Aug De bakkers hebben het werk gestonüt Uit heelt veel agitatie gewekt gM brood te bekomen F O L I O I E an het BUREAU van POLITIE zijn gedeponeerd en ter beschikking van de eigenaars gesteld een gouden horologic sleutcltje met een dito itnkje ketting er aan benevens eene brucke van parel d amour fK i JU A K K T fi E R ï C H T E N 4