Goudsche Courant, vrijdag 23 augustus 1872

ï r sw w T Zondiig 25 Augustus 1872 N 1249 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad lóor Gonda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot Ma anr des namiddags op den dag Om uitgave Burgerlijke Stand ji BOKLN IS Aug oroelis Johauaci oude J t der KI D eo H Jonker OrrtLtDtN 20 Aag P van der Pool 8 w Gehuwd 81 Aug 3 J SUleoberg en J P Scboonder woerd D de Rotte ea M van Ee ADVERTENTIËN Voor de menigvuldige blgken van belangstelling bg de geboorte vsn onzen Zoon betaigen wg onzen dank P VAN DSIt WANT i CïOON B VAN DEB WANT Metzelaab Voor de menigvuldige en hartelgke blgken van deelneming ontvangen bg het overlgdeo van onze teder beminde jongste Dochter betaigen wg onzen oprechten en hartelgkendank F S SPAENAAIJ Gmida 4 SPARNAAU 22 Aag 1872 van dbb Tobkbn Sociëteit 0 S GEIMOEGEr te OOÜDA ZONDAG 25 AUGUSTUS 1872 GHOOT VOLKS GONGERT door het ONSBK DIBBCnB VA Carl Pflüginq met medewerking van den beroemden Komiek L OELttBKE Ten 10 ure optreden van M liEPOJsdnvrEi BÜFTENGEWONE WERKZAAMHKDEN Wtf den Tuia 1 Be Stoel P3rramidey met Vtturtegea en Beugaalsche Verlichting jAanvang 8 nar Entrée Toor HH Leden 25 Ct Niet Leden 49 Ci CARL PPL5GING Groot Vocaal en Instrumentaal ter hennneiing aan het üOO jang bestaan van O OUIDJL op VRUDAG 23 AUGUSTUS 1872 MATINÉK ten 1 are SOIBÉE ten 6 nre in de Sociëteit Ons Genoegbn te Gouda onder leiding van den Heer JACOB KWAST Stads MnziekDirectenr met medewerking van het volledig Park Orchest uit Anuterdam Directeur den Heer W STÜMPFF een KoorPersoued van ongeveer 80 Zangers en Zangeressen ahniede van de Heeren JACOB KWAST uit La KÜf en JAN KWAST nit TieL De Matinee en het eerste gedeelte der Soiree zuileB plaats hebben m den Tuin Bg ongunstig weder n de Zeial alsdan btrgkorchest De entree voor HH Leden met hunne Dames is 0 7 per persoon vo r de Matinee en Soirfe voor Niet Leden met hunne Dames ƒ 1 25 per persoon B Programma s inhoudende de nnnuners op de Mabnée en Soiree mt te voeren en den telt der Feest Cantate znlloii ad 5 Cents per stuk aan het Barean verkr baar zgn ZOMEROIENST mEKSMSOOIBIlST tosschbn ROTTERDAI GOUDA en tussciienliggende Plaatsen aangeTaogen 21 April 1872 Van Gouda Zondag s morgens 6 ure Maandag en Dingadi 6 Overige dagen 7 Van Botterdam Zondag s namiddags 5 ure Overige dagen 2 DageiykBche Correspondentie met gzeren Barges van en naar Retourkaarten worden mtgegeven voor eene maand geldig Kinderen vrg Prof Pergfrer d Alion HaarËxtracL Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervindmg en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zgne lamensteUing geheel afwgkend van alle andere tet nog toe uitgevondene haarmiddelen Dit Extract vereenigt alle voortreffelgke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding vfin het haar en hoofil dienstbaar zgn het verfirischt en veriieldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelgke haien weder gezond zet den wortel vast zoo zelfs dat de reeds verouderde en verflensde haren weder langzainerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit flaar Extract buiten alle andere Haar OUe of Pomade welke altgd met vet of olie verbonden zgn is dat hierin alle vermenggelen zorgvuldig vermeden zgn die wel voor het oogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door bare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stef en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Hei is met eene volledige gebruiksaanwgzmg a 40 ets per flacon verkrggbaar bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VA DBTH I H KELLER BoOerdam F A BOBONIB Bg B BL MAASKANT is van de pers gekoDMB en alom voorhanden of te ontbieden De Geschiedenis BABTHOLOninS IAGHT BLOEDBRUILOFT in den nacht van 24 Angustua 1572 en wat YÓÓT en a a dien tgd gebeurd is door H VAN HEUMEN 152 Bladz voor 60 Centa 25 i llen ƒ 12 50 tallen 22 Brak nn A Brhlaua Mevrouw TERPSTRA vraagt een KEUKENMEID die een goeden burgerpot kan koken looBZestig Galden behalve het verval Gouda 21 Aug 1872 sGravenbaagsche Compostmest Van af 26 AUGUSTUS 1872 dagelgks te bekomen aan de NIEUWE VUILNIS STAAL te Gravenhage voorloopig tot ƒ 2 50 per De VUILNIS op de Oude Verzamelplaate aanwezig zal lot 70 Cent per scheepston worden opgeruimd Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE VAN DB ZELFBEWARING BBN Geneeskundig Volkshandboek OVBB DB OBNBZnfO DBB EBXDWVBBg AFnilO VA HBÏ LIOCUAAH aU een gevolg van geheime gewoonten of boitensporigheden dow Dr LA MERT N 37 Bedford Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Bg ia dagelijks ten zgnen huize te consulteren Wie niet bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de H landsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PfflÉSERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddeilgk toengl door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieawe af beelingen is door hem verkrggbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEUER N Z Voorburgwal ov r de Holsteeg te Anuterdatn doch alleen op Jranco aanvraag met vooruitbetaling de Ifederlandsche Uitgava voor 70 ets en ran o per post 85 Cts da Fransche Uitgave voor 50 Cta en franeo pele post 60 Cte Door het toezenden van 1 postaageb kan men de zelf bewaring direct door gdied Nederland van den Schrgver ontvangen A DVERTElVTlEiW voor dit Blad worden voor BaUerdam aangenomen door bet ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN MJGIl en VAN DITNAR HOTTEEDAM i 60EDK00PEIDZIBL voor Piano Solo Vilgave van F KOK SM A te FratuUr Hofleverancier van H M de Koningia Hbss Pamina Polka bus der Zau berflöte G 0 90 Stbbn jie nutmxü bat Plaisante rie musicale C 040 MicHAEM Amazonen Marsch aas der Posse 500 000 Tenfel O 0J9O DöHijiB op 24 NoctnnMititi i n i ta B iJ lFuNKB3 Ql D oi Roiiunieesan8 parolen C 0 90 La Coquette Mazurka C 0 40 Gbissblbbxcht Marsch ang die Ope rette Zehn MSdchen undkein Mann C 0 30 Alle nummers dezer Uilgave zgn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAlf te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving l e BUROEMKESTËR t d Goiula brengt by ilezn ter keniiia van de belsn hebbenden dat door ilen hert froruiruilen Inspecteur iler Directe belaiiingeu em te Rottenlam op den 20 Augustus Ibli m eiecutnir erkliurd het 1 kwnriaal rojjaara kuhier roor de BELAS flNG oP bet PERSON ËfcL Dat roonBeld Kohier ter invordering is geateld m handen tan den Heer Ontranger dat ieder daarop voorkommde verpligt ia zqoen aanslag op den by de Wet briwalden voet te voldoen en dnt hcdeg ingaat de termijn tan DRIE MAAXDËN binnen welke de rr lBm n behuoren te worden ingediend Gouda den 23 Augustos 18t2 De Burgemeester voornoemd BEMU W L B BÜITENLAUD Buileulawlscli Overzicht De Franache bladen twuten on weder over de Vlaag welke der partijen het meest gewonnen heeft by de verkiezing der bureaui voor de departementale raden 3ie onlauga ju geopend De repuUi keiurn tchyiien de meeste reden tot tevredenheid te heblieu De departementale raad van Cher heeft dit Jaar eeu reuublikein tol ootiiitter benoemd in plaats van den IlouapartiBtuchen president dien de raad ten vorigeu jare had gekozen Uok m het departement Savooie heeft de Bonapartistisohe voorzitter an het vorige jaar zijn zetei aun een republikein moe ten inmimrn Een nieuw bewys naar men wU hoezeer de republiek in de schatting der natie gewonnen heeft De raad van bet departement Oise heeft den hertog van Aumale tot voorzitter benoemd By de asmenstelling van het bureau van den raad van Corsica president vice president eu secretarissen zyu enkel republikeinen gekozen De regeering h ft den pretecten overgelaten het houden van feestmalen ter eere nu den 4 Sept toe te laten of te verbieden bet laatste vooral naar gelang van omslaii liKhedin Hadeiyk is daarvan gebruik gemaakt oa een banket te Séoile bg Bordeaux met grooten ophef te verbieden Door dit verbod treft de regwring m rekeren zin ziek zelte Aan de revolutie van den 4 Sept immers beeft zy alleen haar bestaan te danken en wanneer derhalve tal van burgers dien dag ula een feestdag wensehen te herdenken bestaat er voor haar meer reden om die feestvreugde niet te storen en bare populariteit niet in geraar te brengen dan om ter wille van liare vyanden onschuldige en patriottische uitingen te belamoeran Haar blylt toch steeds de macht oa tussokenbeiden te komen loodra de Icertvreugde een erbodeii terrein betreedt Meer en meer heeft bet den soliyn dat Thiers zioh republikeinsch gedroeg en voordeed zoolang hy de Imkerzydo iioodig bad om er zyne lievelingsbeliistiiig iler gruiidstolfeu door krygen dit doel is gereikt en terstuiid vertuout 2ioh Thiers weer in zyn oude gedannte iil moer als reactioiinnir dan als libcriial Hauueer men iiideruaad het ferledeii van den picsideiit luyii it dan stoat men verbaasd dat de persoOD vso Thiers ooit vereenigd zou kunnen wonlen aet ern repnblikeinsobeu rigeenugsvorm Troiuvms de Fransche republiek uoals zy thans bestaat Itoat slechts hierin aet andere republieken overeen tfpt geen gekroond hoofd noch tenige dynastie den soapter zwaa t dit alleen 18 dan Dul by na bet eeaïge waarin zy van den absoluten regeeringarorffl afwgkt Na een allerhartelykste ontvangst te Edinburgh is de koningin van Engeland op Balmoral Castle i agekomen en heeft van daar een dankbetuiging aan de bewoners van Schotlands hoofdstad gezonden voor de bewyzen an gehechtheid die y daar alterwege ontving l e toestand te Bel£ut blqft nog hoogst zorgwekkend uiettegeiistaaude van alle kanten zoowel politie als militairen de stad binpennikken die daardoor veel op een door den vijand bezette phiats begint te p elykeu Beeds zgn er veneheidene sbuHitoHers gevaUên wanrandcr ook eéu gerrohtadieuaar en het aantal erui getroodeu is vrg groot Gisieieniaorgen was de toefioad iets rustger doeh men verkeerde voortdurend in vrees voor heriudwg der wan ordelgkhedeii zoodat de stad door le amiliëu wordt verlaten Het Uuitsihe rgksbestuur schynt vooriirmeus eene nieuwe inrichting te scheppen ui een rand van r ubare gezondheid Vulgeiii de Prov Corretpo z heeft de kanselier den boodsrjad vixirgestcld dergelyke oommissie te benoemen Het daartoe strekkende wetsontwerp wordt in gereedheid gebracht en de bondsraad zal ket errktda gs moeten onderzoeken Volgeus het ministeruel blad zuude di bevoegdheid dier oommisste in dtn begun e nitsiuitcnd r iadgevend zyn Eerst later wanneer di behoefte er aan zich deed gevoelen zou de werkkring van den raad kunnen worden uitgebreid Itenderdag werd de Spaan che koning van Corunha weder te Santander het uitgangspunt 7yner noordeIgke reis verwacht om Vrydag of iiaterilag naar Madrid terug te keeren teneinde bg de aanstaande algemeene verkiezingen in de hooUsiud tegenwoordig te zgn Deze groote gebeurtenis houdt aller gemoederen bezig en inderdaad is het moeilgk te voorspellen welke de uitslag deter verkiezingen zal zgn die zooveel dil in Spanje mogelyk is de j uiste uitdrukking zullen moeten wezen vau den uationalen wil jceii wonder dat de koning zelf op zyn post wil ijn want van dezen uitslag hangt zoo niet geheel dan toch voor een groot gedeelte de toekomst der Savooische dynastie in Spanje af De minister president Zorilla heeft in eene vergadering van klevers een uitvoerige politieke geloob belydenis afgel d die in vele opzichten de aandadit verdient eu voor menige regecring nuttige wenken behelst Ken enkele zinsnede moge hier veraKlding viniten De openbare orde zeide de miniiiter o a bestaat niet hieria dat men met geweer eu ka nonschoteu de grèeei der werklieden beantwoordt zg bepaalt zich niet biertoe oin den staat van beleg te decreteercn om gevangenisstraf uit te spreken om eindetyk de burgers te kwellen slechts in het voor uit icbt op een dreigend gevaar of naar uanleiding van een of aiuUre unonieine aaiiwyzmg Door deve inidileten kweekt men slechts algemeene onrust tt r yl mei andere middi len dat wil zeggen dour de iikcnnnii vin verkregen leiliten en door iian de justitie dt toepassing der wet over te laten tegen hen die de grenzen hunner rechten overschryden de ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afiwnderlgke Nommert VU F CENTEN openbare orde uit zich zelve hersteld wordt en der openbare rast geen gevaar dreigt Zal het Zortlls gelukken deze sshoone theonen in Spanje lu praktyk te brengen terwijl men deze beginselen in DnitstAland eu Franknjk nog vaak met voeten tredea net F l e aanstaande verkiezingen rnlirn reeds een eerste antwoord op deze vraag geven FBANKSUK Het publiek en de pers kouden zich nu near sa Beer b ig met de banketten ter eere van den 4dea Septeaber Versckilleiide dier feestmaaltyden iijn reeils aangekondigd maar t is do vraag óf aen ie uit hooger knug nwt zal verbieden en dea nood beletten Het sohgiit dat de regeering deie moeielyke stie behalve daar waar de staat vaa kslag a ekondigd is en de militaire overheid de borgarigka vervangen heeft in handen laat van het departeoMataie bestaar Dit kau das aaar goediiudea taalatea of verfasedaa Eea dier besturio keeil ta i yter voor de openbani zaak roeds Ikaaa een besluit genoam en een voorgnioaeii banket te La Réollc aet taaelgk veel ophel verbodoi Men vreest dat dit voorbeeld navolging vinden z ii en dat ten slotte slechts zeer weinige feestmalen gehoutlen zullen kannen wurden De neer liberale bleien kUgen steen en been over deze tactiek der rrgeenng welke eea greureulooM verwarring en staat van aoooMliêa in het levefl roept welke naar hun aaazien onvereenigbaar moet wurden geacht met de gelgkhnd en de vrg heul di ilen grundolog oitaoken van den republikeiiischen staitsvorm IV a ter werelil vragen genoemde organen awMt het beteekenen dat men ih era repmUitk den geboortedag dier republiek niet vieren raag Ziedaar wel een woiiilerlykeu tiM s snil een oumogehjkeo staat van zaken Op een zekere plaats iii de Seme Ijoiu iê Berejf wordt voortdurend dooi de zwemmers het politieregleaent overschi den dat het gebruik van iweobroekeu voorsofaryft l ezrr ia m was er weder een overtreder die door de agenten werd aangeaaand uit het waier te komen en zich te kleeden De ander gaf daaraan volstrekt geen gehoor Eindehjfc ging een van de twee agenten over een balk naar de plaats waar hij zich bevond om te trachten hem te grypeii Hg kleedde zieh uit om naar hem toe te zwemmen toen 7yn voet uitschoot eu da agaat lil de diepte verdween De menigte dia aan den wal stond uitte een kreet van schrik maar uieaand kwam te hulp Toen de zwemmer zonder zwembroek dit bespeurde dook hy zelf en haalde weldra den agent weder boven water maar deie grypt hen dadelyk vast eu verklaart hem zgn arrestant Maar de man zonder kleedingstuk houdt op zyn beurt don agent vast eu wil hem naar den commissaris vau politie brengen oa de 25 ftanos te ontvangen voor de redding van drenkelingen uitgeloofd Zy gaan dan ook met hun beiden naar dezen overheidspersoon die de zaak ten genoegen van beide partyen schikt In de laatste nommers van de Onêpet drgft Alpfauiisc Karr met de hem zoo eigenaardige manier den sput met de manie der Fransche psrtgvoerders om overal banketten te honden en smulpartgen te or aniseeren waarby de nstionale wijnen miiisiena even rykflyk vloeien als de nationale redevoenngeu II IJ loorziet dat drze manie in de vaeantiedagen nog toenemen zal en nyst op het gerammel del f 1