Goudsche Courant, zondag 25 augustus 1872

tailllM è 4 1 ller in Frnukrijk hoorbaar is oji de Teukenluchten ilie overal opstijgen l e grest ge kluizenaar van San Kaphael vergelykl de tegenwoordige sniul re yi HI m de rrpublik en van litlS eene Vvlw di 4iiet ti n vodideeto van eerstgenoeuHlen Jti Gelijk ment altoo eckter met aitiristefi het geval is oveirirnft Karr r l wit evenals Varf tbuisCourrier i muS l viMrgtinger Dtt fjct nta eennaal in bet wezen der satire dat zij immer de slechtste zjjde van eene aalf opvat omdat die meestal ook tevens de he ltrhjiti zgrfe is Daardoor wordt ig eenzgdig e nUl fiiemuid lal bet net Kart eens iijii dit de rcplibrkfiilsche p irtgvoert er maaltijden houden uitsiuitrml om lekker te eten en te drinken Hat i een stoffelijke opv itting die lach j wekkend wordt waiiueer zij op 700 geestigen tnuit ontwikkeld ia lie e dut van den auteur der Oiurei gewoon zgn maar dit verandert niets aan bet onjuiste en onrechtvaardige daarvan W t Karr niet doet opmerVen en dnt toch opmerkenswaardig heeten mag ia fle ontegeiizeggelijk toenemende Baoie om opriie banketten op die smulpnrtijen in de nooit ontbrekende rrdevoeriugen zijn poliiieka vganden te hekelen en letterlijk te villen Zoo loende ontaarden de meeste vrienddiappelgke maJt j lr i in een nieuwe en oubehagefijke soort van kiexertèïee ings waarbij gegeten en geilruiiken wordt Wanneer in bijeenkomsten van kiezers reed vaak toespraken gehooni wordsH die niet overeen te bieugeii zijii met de tegrnwoonlige opvattii g van politieke rerlijkheiil dan moeten zg nog huo st fatsoenlijk worden geiioeiml lergelekru met de bartstociitelyke onder di ii lirdnelmeiiden invloed van c ampagne uitgebroede diatriben zooals die maar al te dikwerf op uiogeii uiniile banketten tm gehoure worden gebracht t e heer iamUetta is een der eerste geweest om dit in praktijk te brengen eii zgn afkeurenswaardig voorbeeld hrefi ahni al te zeer navolging gevonden Men IB er allengs tue gekomen oiu dergelijke gele senliedeu aan te grijpen wanneer uien eeiiige ha talgkliideo jegens zgn staatkundige tegeustaudert uit Uf kramen heeft Een der butste stail es vaa dien trant viudeu wij in eeu speech vun Raoiil Duval een der vurigste irdenaars der parlementaire reekterzijde Hg was door ermge conservatieve vrienden uitgeiMjdigd om een ftestje bg te wonen 111 MouUueanx Hu neemt de uitooodigiaf aoa co maakt van de beo geboden gelegenheid i bruik oqi in eeu uitvoerige mlevoeriBg zgn aartKvjjand Gambetta van top tot taea uit te kierden gelijk men dit gemeenzaam noemt Wgdt b uit over t feeelje over de vrieurfelgkbeid der uimoodigers de achuone natuur en bet pochlige weet Neen Spreekt hij een bartig woord tea bate van lnirger leugd vaderUndsliefde eendracbt dur pnitgeiii Neen Wilde kg over irtaatkumle bet woerd voeren hg had da ir stof in overvloed Maar eeiil Beter aebtte bij bet e n schets te geven van het wanbestuur des ex dictalora een geheel persoonIgken aanval tegen dezen te richten met aauholiug Tsn al hetgeen hg mud reef Ziekter aan aUml e van de eteeraanier det beeren IHval ri en advoeaat zooder eigeolgke bezigheid wordt heer van Frankrgk Hg werpt zich plotseling op tot strateeg en voert met dezelfde band het minwterie Tan biuiienUndache zaken en dat van oorlog üoe dat ging behoef ik u nel niet te zeggen Het naar koop dorstende Frankrijk behandelt hg als ware het tuk op leugen Onze harten trUden hij ile antastuche berichten over de uitvallen van de Panj euaara Geheel en al verzonnen overwiiiuiugeii maakten ons 4e rauwe werkeigkheid zooals we die van den vijand moesten vernemen nog bitterder Vermits men de nc lerlagen niet kon looelieuen strooide men met Tolle hauden bet tand van verdenking en woiitrouwea it En terwijl wij dit juk moeaten verduren terwg onze soldaten bezweken van kunde en ellende hcatelde de telegraaf gelgk wg thans weten warme dranken ten bate der gezondheiil van den man wien en eerlijk republikein te rusht genoemd heeft U dieialeitr de t intafmUt Eu zuo voorts Dit alles naar aleiding van eea leea e Hoe ilat te begrgpen ENGELAND ka l ub in zijn de bakkerakoeckts Zaterdagavond een werkstaking begoDoen elke den schgn tegen lick beeft daar de meeaie bakkers bun loouen in het laatste jaar met 50 pCt verhoogd hebben lutusschen is het publiek bet slachtoffer van deze werkstaking wrike laet behulp van een weinig gezond Tcretand es inschikkelijkheid licht te voorkomen ware geweest Bg de ontzaglgke duurte va bet vleesch i het ontbreken van een voornaam voedingsmiddel voor eea groote berolkiiig a 9 die van Dublin een zeer ernstige zaak I e werklieden hebben fondsen genoeg om de werklieden netke de bakkers uit andere oorden van het land eu uit Schotland hebben i ten overkomen af tf kuo eii De ii kt élk lel u mlddeler nntA liiuweus ook zonder dat de bakkersknecbis er het hunne toe bgdragen veel zorg in Engeland Het vleesch stijgt voortdurend in prgs en ile steeiikiiol 13 50 ü 70 pOt ii i uSirile gerezen l é Ëngefvshe couMrtaiievea wdleu dat de ngeering tusaebi ubeide tieeJt en ten mjBste de steenfcool guedkooper zid maken door er eed zwoer uitvkerrecbt op te heffen Znlk en bèhisting bu gelpktaan met eeu rtrbod oM de éigeuaars van mgueu om hun waar aan iemand anders dan aan Engelschen te verkuopeu Het IS merkwaardig dat ile conservatieve pers van KagoUud weder tut deze scale dwangmaatregelen aanspoort John Rrigbi toonde onlangs aan dat tien miilloen Engelschen uits uitend leven van voedsel dat uit den vreemde u nangevotrd en eeuigs zins rminderde pr van stemkoul iu voor deze tien millioeii een geringe schudeioosstelliug zijn voor hetgeen eea uitvoerrcoht hun kosten zou dot vreemde regeerittgen in nandgiiig van een Ëngelsch uitvoerrecht op stenkool aouden gaan hvffcn van graan en vee D nieawe bill tut betere voorkumiug der vervalsehiiig van eetwaren dranken en me liogu n beeft dezer dagen de koninklgke goedkeuring ontvangen Zg bepaalt lu hoofdzaak het volgende Ieder die moedwillig in eenig tfu verkoop a 4ngebodea Toedingsof geneesmiddel kudei stulTeo hetzij scbaüelgke of oiisoUadelgke mengt of duet mengen zat voor de eerste mo U gestiaft vordeu met eene boete van niet hooger iian 50 p st eu voor de tweede maal met 1 eene gevangenisstraf van niet meer dan i s maanden Wie voedings of geneesmiddelen verkoopt weiendedat deze vervalscht zijn is strafbaar met eene boetevan hoognteiis 20 p at vodr de eerste maal enbg eeiie tweede overtreding vuu gelijken aard zal derechter den naam de wuouplaits en het misdrijf van 1 den schuldige op diens kosten kunnen openbaar mtikeu in eeu ilagbbul of gelijk hij anderszins oorbaar zal achten Inspecteurs zullen ten alleu tijde een artikel aan een onderzoek kuuneu doen uuderiterpcu Up verschillende plaatsen zullen deskundigen wurdenaangesteld door ie ieder kooper hrt cheuii ch gehaltevan deze of gene waar zal kniiiien laten onderzoeken De e deskundigen zullen op gezette tijden van hunne bevindingen verslag moeten indienen bg de phiatseIgke oveibeid De voortdurende ongeregeldheden te Belfiutworden door dt Tuiet toegeschreven aan de intrekking der wet welke gelijk men weet bet houdenvan optochten in Ierland verbood Door de afschaf 6ng dier wet zegt bet blad bseft het Bntsche parlement eene zeer belaugrgke proef genomen maar zg is ten eenenmale mislukt cveuals elke maatregel mislukken zal welke zal genomen worden om aanIerland 7ekere mate boe gering ook van zelfbestuurte verschaffen Wg hebben bier zegt liet blad eene proeve eene mislukking en eene leering Detoepassing is eenvoudig deze dat zelfbestuur in Ierland uieta ouders beteekeut dan de vrgheid 01a elkander te vernietigen Engeland kan zich als het grootste en daarom de mee te verantwoordelijkheid dragende gedeelte de rgks onmogelgk terecu ilvigen met lie eene of met du andere der tactien waarinIerland verdeeld is Persooulijk uiogen wg uit kerkelijke of mnattchappelg ke overwegmijen mnt voorliefde gevoelen voor de eene dan vuor ilc andere maar in de politiek moeten wg de stry lende partijen alleen naar den pulitieken maatstaf beourJeeieu De protestanten waren te liclfast even oprueng dreigenden nittartend bij hunne optochten en detnonstrntiëuals de katholieken eu er bestond met meer redenom de vertooungen der laatstgenoemden eer te verstoren dan die der tegeupartg Maur wg willen de veorstaoders vin bet zelt bestuur van Ierland er tochop wijnen wat men in de proctyk van dat zelfbestuur zou te wjichlen hebben Een te Dublin zitting bondend parlement toa verdeeld zijn in dezelfde twee partijen welke sedert eenige dagen in de straten van Beltist slaags zijn De beslissing over elk in het parlement aanhangig vraagstuk eu elke verkiezing zou van dien stnjd afhankelgk zijn Wg moetenbovendien niet vergeten dat de oude iamilieveetenin Ierland wel zgn ingealapen maar nog niet doodzgn en dat er slechts weinig noodig ia om ze weerop te wekken BINNE NL AND Gouda 24 Aiaisii s Schankwcdstrgd GOUDA KAMPEN w t zwart ÏS Zet D 6 nt H 5 26 Zet B 6 F 6 In afwachting van meer breedvoeriger berichten deelen wg thans omtrent het feest concert van gisteren slechts dit mede dat het aller verwachting voorz sker beefi overtroffen Het oreheit van den heer Stumpf heeft zich zoowel bij de Matinee ali bij de Soiree f als naar gewoonte d i uitstekend van zijn tiuk gekweten Uitzellde kan eigenlgk gezrgd worden vanallen die tut dit concert hunne krachten leenden boven allen vnn den heer Jacoli Kwast uit Leipzig wielii pkin s Ml déft raem reehtrMtdigde die hem reeds was Toora aaa Ook de Ibtstcantate van obzcn verdienatelgkea stadgenoot Jb Kwast voldeed algeiaeen GeilureiiHc geruiiaea tijd scheen aan da toejuiebingen geen rinde te komen die zoo mogtlijk nog vermcerdenhn t h u een der dames deu heer Kwast een immurtuili n krans overhandigde Ingevolge ontnmi n aanachrgnng van hoogrr hand zullen de garnizoenen van Gouila en Woerden gccoinbiiieerd t iktische manoeuvres verrichten Even nla bet vorig jaar zal ook nu weder ren gecombineerde schietwedstrijd worden gehouden door de Wrerbaarheids Vereeniging Burgtrplijt en de Schutterij ScherpschuttersVereenigiiig IfiUei Pritii van Oranjt alhier en wel op Woensdag den 4 September e k zgnde de jaardag van Z K H den Prins van Oranje beschermheer van laatstgenoemtle Vereeniging De regelingt coamissie bestaande uit de Heeren A Nortier C C H Prince G H G de liange i van Berkel M Woerlee en A an Beedt Dortland houdt zich onledig het noodige voor dit feest in orde te brengen en heelt reeds toezegging van verscheidene prijzen ontvangen Was deze chieiwedsirijd het vorig jaar ren echt militair feest met alleen voor de leden van beide Vereenigingaa doch ook voor vele daarlrij genoodigden het bmt ticb aanzien dat het ilit jaar niet minder aan de verwachting tal beantwoorden Naar wg vernemen heelt de Heer T van den Akker li I der Weerbaarfaeidsvereeniging Burgerplujl alhier iiij een dezer dagen te Heden is bet honderd jaren geleden dat kooiag Willem 1 geboren werd Wg hebben de statuten van bet anti schoolwetverbond ootvaiigen met verzoek daarvan aededeeling te doen Daar wg dit ree is geruimen tgd geloleo hebben gedaan adfaten wij eelie heHialing overbodig s Lands middelen over de zeveii eerste maandea dóes jaars hebben opgebracht 45 463 525 37 zijnde 2 866 4t7 87 aaer dan ia he r eirde tgdvak va is i De maug badro 43 Sii7 12S SO Wg fea tHartoftmicmih OmfaiUt In Het fa erlaiid wordt gewag gemaakt van een gelieimzihttig tragisch voorval dat den I4den Augustus jl te Helmond zoude plants gehad hebben Een persoon aan hnnden en roeten gebonden zoude met geweld door drie cipuoijnen zgn weggevoerd De za ik is deze een ongelnki ijge die sinds eenige jaren krankzinnig is en krachtens vonnis der rechtbank van Amsterdam in een kraiikzinnigeni esticlit verpleegd wordt is uit het geat ebt Meereuberg naar de be r inrplaatl voor krankzinnigen te Hoekei overgebracht In Het Vaderland wordt vermelilt dat op last rae een Monseigneur werd gehandeld dit is een grappig quiproqao de familienaam van den curator is Biaschop Dat bij de overname te Helmond capncijnen waren is duidelgk in le gunstig bekende bewaarplaatk voor krankzinnigen te Buekel ziju de verplegers allen capucijiien Omtrent deze ztiak wordt uit Amsterdoai aan de N R Ct geschreven dat op denzelf Irn dag waarop bet gebeurde met een krankzinnige of beweerden krankzinnige aan het station te Helmond pla its had een gelgk geval vermoedelgk met denzelfden persoon wenl waargenomen aan bet tl ion Tan het Bynspoor te Amsterdam Een jong man per is lan dat station gebracht en begeleid door S personen geen Capocgners werd onmiddellijk na aankomst op het perron geoorpnn aan handen en Toeten en hals gebonden en mM behulp van een spoorwegbeambte in eeii voorafdaaJ tde gehnorde conpl geworpen en rorgvuldig opgesloten Dit ginjt echter niet zonder tegenstreven v B den ongelukkige die terwijl hij zich met geweM trachtte te verzetten de omstanders toeriep Ikbeh niet krankzinnig Al het mogelijke wordt op bQ toegepast om het mg te maken AtAttien maïndeB ben ik reeds opgesloten iu een donker kot ik be Steins Bisschop ik wil niet als geestelijke optreden daarom noemt men mij krankzinnig Burgere redt mg I ik roep n tot getnige enz Onze briefschrijver meent dat de naam Steins Bis schop een bekende naam wel aanleiding kan gegeven hebben tot de verwarring als zon de bisschop Sterns in het geval betrokken zgn Donderdag had de eerste zitting van de Inristenvereenifiug van 1872 onder voorzitlerachap van mr M J Pgnappel te Arnhem plaats Zeer langdurige beraadslagingen werden gehouden over het Ie vraagpnot de wenschelijkheid too enkelen of dubbelen reehtabgstand advocaat en proeureur in het burgerlijk proce De eerste vraag Behooren de bevoegdheden die thius aan dea advocaat en den procureur afzonderInk toekomen in één persoon te worden vcreenigd werd aan eene stemming onderwerpen met 6 tegen IS stemmen toestemmend beantwoord De tweede viaag al dan voor die betrekking in één prsoon vereeiiigd etiie aanstelling vereischt worden werd met zitten en opstaan met overgroote meerderheid in ontkenneiiden in bislist Over het oii lere vraagpunt voor deze zitting aan de orde werd zonder beraadslaging me overgit ote meerderheid beslist 1 dat bet ensobelgk is bel verleenen der rechterlijke machtigii K die ouders voogden curators bewiudvoerdera of geliuwde vrouwen volgens de wet in vele gevallen behoeven aan deu kantonrechter op te dragen 2 dat het niet wenschelijk is hem op het verzoek om zoodanige machtiging te doen beschikken met bgzittere die geen reohtjgeleerden behoeven te zijn zoodat de vraag verviel of de benoeming dier bijritters door den koning behoort te geschieden In de 2e zitting die gisteren werd gehuuden waa eerst aan de orde de quorstie der noaalouze vennootschappen Het vraagpunt door let bestuur gesteld luidde Is het wenschelijk dat de geheeic regeling der naamlooze veuBootscbap ten aansien vau het kapitaal worde overgelaten aan den wil der vennooten ui der ver E lichting alleen van openbaarheiil ten aanzien van liet apiliial en den vermogensliieitand Ven eene zeer belangrgke discuss e as het gevolg dat het beginsel van upenbaariieid ten iiau ien van kap taal en vermogenstoestand door de vergadc ring is aangenomen wat het kapitaal betreft met algemeene stemmen en wat den vermogenstoestand betreft met 63 tegen 13 itemmen De tweede quoestie die behandeld werd wis of de berechting van handelszaken oau den gewonen recl tir behoort te worden opgedragen die met 54 gru 10 aiemaru bevestigend werd beiotwoord Koloniën o o 8T IN DiS Er is wederom een mail aan met berichten t t 17 Juli De Indische bladen besprekiJb Toomiaclgk de beide koninklijke besluiten waarvan in ons vorig Mr een uittreksel as opgenomen Zoo leest men o a in de Juta Boda Hen beeft iet vernomen dat bet versohgnen der twca konink ke besluiten van lfiAprdl872 n 28 en d 2 ia de Java uie OmraiU van jl Vrijdag hier ter stede of in den omtrek aaiileidiug gegeven heeft tot baiteagewone vrcugdebedrgveu Nergens erd een teertda ontstoken nergens ging een vuurpgl op nergens ehitlerile ecu illumineerglas Moet die doodeli ke bediuirdheid aan stompzino g kaid wor en torgeschreven Begrijpt men in ludië da portee der agrarische wet niet Is men blind imt de weldaden door zoovele Koninklgke besluiten tot regeling van toepassing en itvoering over dea Archipel uitgestort Niets van dat allei Doch bekomen van de beraeu schimmen waaraan men zieh kad overgegeven toen tweejareii geleden de koloniale Uiestie opgelost eu erue nieuwe toekomst voor Neaeilnndsche Iai ië iiiigehrokeu hrstte zegt men in gedichte den Minister vnn Bosse thans nauwelijks dink voor hetgeen hg io den arbeid van dea heer de Waal schrapte aanvulde of verbeterde Een ieder gevoelt dat w ook nu nog geene enkele schrede gevorderd zgn Het groote doel der wet het Euro leetch kkpitaal eene gelegenheid aan te bieden om overvloediger daa tot heden bet geval was zich herwaarts te verplaatsen licht uug even ver san ons ver wgderd als te voren Onder het bchmgrijkste nieuws zegt het N Batatiattnich Handehblad behoort de afkondiging van bet KoninLIgk lietluit tot uitvoering der agrarische wet wat de itgifte van woeste gronden in erfpacht betreft en een ander waarbij de overgang vanerfelgk individueel bezit van den grond in eigendom wordt geregeld B de besluiten die wg ons vooretellrn derer dafea breedvoeriger te bespreken zgn bier vrg kala Ontvangen Niemand is onnoozel geuorg oa eau te nemen dat zij de vruchten zgn van bet denken en erkeu der kundige mannen eau wier handen het ont erpen van verordeningen en voorschriften tot eene nbekrompen uitvoering der agrunsohe nnngelegcnhi dcB was roevertrouwd Of wij die iiuunemjslifiontic te danken hebben aan de ondragelgke inmenging TM een Raad vaa Indie qf wg haar toeschrijven moe ten aan den moedwil van een Mini ter van Koloniën dat alles is van weinig beteekenis tegenover het feit dat het erfelgk individueel bezit van den grond voor den inlander op die wijze te verkrijgen illusoir is en eene doode letter tiX blijven De iaschrgvingen hebben plaats voor eene pachtsom per bouw boven een telkens bepaald vaat jaarlijkscb bedrag aegt dit nieuwe besluit o a Men moet hieruit aHeideu dat de heer van Bosse de 1nancieele eiscben door den heer de Waal gesteld een miuimum van ƒ 5 per bouw Biet verbooging der belasting om de 20 jaren niet in stand houdt De heerediensteo worden afkoopbaar gesteld voor de opgezrteuen der woeste grauden tegen fh per man s jaars Bg een tweede koninklijk besluit is de overgang vau erfelijk individueel bósit reu den grond in eigen dom gerq eld Voorahonds wordt even el overgang in banden van niet inlaiiders uitgesluten Na de btcrdvoerige bespreking komt hetzelfde blad tot dit r auttaat Trekken wg allea te zamen dan is de e tweede editie van de besliiten tot uitvoering dei agrarische wet 111 het minst niet geschikt oa den landbouw hier te ontwikkelen hetgeen eerst dan kan geschieden wanneer werkelgk vrijzinnige bepalingen in het leven worden geroepen Er zal met hetgeen men thanverordend heeft geen of zeer weinig kapitaal Bieer in den grond wwtlea gestoken Geen huurder zid geneigd zijn onder znlke voorwaarden zijn ooutract tegen erfpacht te verwisselen te meer ih r dit steeds ten voordeele van deu Hscus moet trekken uor suinniigco zullen de jongste Koninklgke liesliiiteu eene teleurstelling zgn want zij zgn slechts halve verbeteringen op hetgeen de heer de Waal heeft ontworpen Ook uu zal de uitgifte van woeste gronlieu op xroute scuaal uiet veel meer dan eene illusie njii i oo bigft de koloniale i uacslie at zg wus Uij hetibeu uai ons betrelt ii et veel beter lau het afgetreden Kabinet verwucht Het bul UandeUbl laat liek ildas uit In du kou Betl treffen wg tut ous leedwezen nog bepalingen aan van den volgenden inhoud dat iu de erfpacht met begrepen Wurdeu gronden gelegea lU nader oanteogzeu streken die bescliikbanr moeten blijven voor de uitbreiding der op hoog grzag iiige voerde kulfiecultuur een bepaling die Ouals zij daar staat lu strijd sehgnt aet artikel 56 liile aliiioi liegeirii gsreglemeut en dat binnen een bg onlou uaniie Vastte tei en afstand t u juuvrrueuient i aaii afaurtiugeu door den Gottveraeur Geueraal de teelt van kolSe kan verboden worden op gronden wier ligging gebleken ia aauleidiiig te gcvea tut onttrekking van koffie van Uuuvernemeuts aaniailntingen aan de ver pliclite levering zonder dat dit i te beletten door maatregelen von overheidswegr te nemen of U liediugen Wg vragen hoe kan dit gebleken zijn ali die gronden nug uiet bi cultaorfebnabtryn Want anders zgn zij niet voor nitgille in erfpacht vatbaar Of zal meu hier bg rennbedens te weA gaan Mag bet bovendien onder zulke oaitiiidigdeileu een reden zgn uu de outwikkeling van ee i streek te beletten dnt men ziju eigendom met wi et te beacherii cu Bevat deze bepaling niet de af loende erkentenis van het vicieuse tan bet gebeelc ateisel van ouitures Aan het Mail uveizicht vau den Jaea Bode i het vulgende ontleend By de regeering moeten oiigun tige berichten omtrent lie Deiisohe ezpeditie onvangen zijn Aanvankelijk ging daar allea naar weu cb tut zich 5 Juli eensklaps het gerucht verspreidde dat drie oump uieu van het te Meester Cornells in garnizoen liggende I Ide bataljon nog venterkt door eeu detachement artillerie den volgenden ochtend gliiigs met eeu ohip der Nederl I Stooavoart Maatschappij naar Dell zouden vertrokken Wat er gebeurd is dat het onverwgld iferuden vau zulk een buiteugewoou sterk hulpkorps noodzakelijk maakt weet men op dit oogenblik nog niet daar de Jmuxlte Cmu mt diriiaaiigaande bet stilzwggen bewajrt doch het gerucht wil dat zoowel de kapitein koamandant der kleine Delische expeditie als een zguer met eeu drtacheaent achtergebleven Initeuuits door den iijaiid oiojingeld zijn en elk tn eene veroverde beuting m gesloten worden geboudep PrgzeiiBwaardig is de ipoed waarmede alles wat op deze zaak betrekking heeft verricht is Ook de N I StoomvaartmaatKhappg bleef niet ten achter Zoodra was het niet bekend geworden dat versche troepen op expeditie gingen of het Indisch Comité van het Roode Krnis kondigde aan dat het reeds werk had gegioakt van het verzenden van provisién en verenaperingen ten behoeve van den zieken of ge wonden soldaat Het Balaviaatcke Hmdeithlad meldt het volgende omtrent Deli Volgeus particuliere beriohten is de toestand der ingesloten kolonne hachelijk Vrouwen en kinderen van de particuliere ondernemingenzijn iu veiligheid gebiicht Vau andere zgde wurdtde tucitaud als minder gevaarlijk opgegeten Eeugerucht dat de Begcering ook een expeditie tegen Atrhin zon 7endett wordl bepaald den snlfm Tan tegengesproken In den Jna Bode wordt een telegram vanden volgenden inhoud medegedeeld dat den 7denJuli jl Tan Dell zou Terzonden zgn Venterking anders overgegeven Geen rivres Negen gesneuveld een en dertig gewond Luitenant ter zee de Lange gesneuveld twee kogelwonden Ons WIS dergelijk bericht medegedeeld doch wg diirfdeti het niet plaatsen En ook nu nog handen wij bovenstaand telegram weder voor een door den JmoBode in den vorm van een telegram omgegotrn gerucht dat hier ter pUatse liep Eeu op den 13den ontvangen telegratsch bericht gedagterlend 10 Juli van den kommandant der op den deu iinnr Deli vertrokken expeditionaira troepen luidt ais volgt Toestand ongnn tig Bataks twee plantages tf gebraiid Stoomicbip uiet aangehouden Koopa sterkt kampement Soengal Mamix aangekomen Lan liiigBdivisie gedebarqueerd ar Ct De Javawie Courant behelst de volgende nieuweberichten uit Soerakarta betreffende de jongste vulkanische uitbarsting aldaar Volgen nnder ontvangen berichten omtrent de ge volgen der laat=te tmptie van deu Merapi zijn oP bet gebied van Jen zolbtaiidigen prius Mangko Negoro 24mi lauiUche Woningen iii iesiort en 344 bouws tWMde geonsseii verwoest De prins beeft nit eigen middelen in d n nood der bevolking voorzien Op den ifden Mei is de Merapi beklommen door dm demniig van Silo Van daar uit as de weg zoo moeilijk dat de top eerst na zes uren klim mens küu ivjrdeu bereikt l at gedeelte van deu berg is geheel van gedaante viranderd e heuvel Poséban een halve paal noordwaarts van den krater gelegen is p m 160 voet it de hoogte toeitenomen en strekt zich thans zuid westwaarts uit t it aan den rand Van het ravgn Blongkiiig haar waar de Palébnn zch oustwaarto ereenigt met den heuvel Kogopekcii werd nog een ra elend onder ardsch geluid vernomen terwgl de boili iu nog dreunde By deu oorsprong der rivier Blongkiug aan de westrijde van de Paséban wenl door den berg vuur en rook uitgewurpen doch daar werd geen oinleroardsch gelgid gehoord Laats t e Beric hten Dublin 23 Ang De werkstaking van de bakkers alhier is geëindigd Belfast 23 Aug De siad is geheel doormiliteiren bezet De orde is hersteld en maatregelen zgn genomen om elke nieuwe rustverstoring te on derdrnkken New York 23 Ang He democrat sche beweging tegen Greeley wiiit T ld INGEZONDEN Mijnlieer de Redacteur t Ik beb weer een brief unlvongen van ilen Snijder 10 den riaag Hue ik danraao Lom zal ik u zeggen Ze hadden mij al erus gesproken van spek dat van buiten kwam dat zoo veel goedkooprr was maar mijn kamcrnads die eidrii dut het niet goed was en toen ik vnieg unaroni niet zeiden ze dat het te guedkoup was Ik vertrouwde dnt dingrtji weer niet eu ik dacht oo dat rat ik mgn suijdertje maar weer eens vragen Ziehier 7gn brief Geackte Teun Ge vraagt me een spekgesehieilenis maar lieve jongen ik heb geen varkensverstand at ik er echter van weet zal ik je zeggen en daarmee ait Het spek dat van Amerika en Hoogarge iu ons land ingevoerd wordt is veel deugdzamer dan bet onze en ik zal je zeggen waarom De granen zijn in die lauden veel goedkooper dan hier zoodat zg daar de varkens met loeil spul vet maken In ons laad biht f e streken waar ze de varkens enkel met karnemelk of spoeling vet maken Het spek dairvau is sinp en heeft het groote gebrek dat als je het wilt koken en een groot stuk in den pot doet er een klem stukje uitkomt terwgl het buitenlandadi spek meer zwelt dan krimpt omdat het deugdzamer is Men zegt ook dat er ouzicklbare diertjes in zitten In ons land heeft men dit noch niet waargenomen niet dat ze er niet in kunnen ziiten maar zij kunnen in ander spek ook zitten 1 Bg voorbeeld ils je een stuk Uollandsch spek koopt kan niemiud je verzekeren dat ze daar niet in zitten dus staat bet op dal punt gelgk of je HoUandsch dan wel buitenlaodioh spek eet Daarenboven is er een eenvoudig middel om te zorgen dat het je geen kwaad kan doen en dat is het goed te koken of te braden 1 Aij hüriDDereii dat onxe gaaehte atadgcnoot de keer K Murs loor eetilge weken in ons bUi tnedcdeiilda dat het Auicnkaaiisch spek door hejn ia oDdartucht eu dat daarin geen diertjes naron gevonden