Goudsche Courant, zondag 25 augustus 1872

72 4 ï Woensdag 28 Augustus jjo 2250 GÖSPSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken NED RHIJNSPOORWEG tioedkoope TREIN van Rotterdam en Gouda naar Driebergen en Arnhem en terug op VÏ oensdagf 28 Aujyustus 1872 Prijs per persoon in derde klasse rijluijyen voor heen en terujj een g ulden Vertrek van Rotterdam ten 6 voorm en van Gouda ten 6 35 aankomst te Driebergen ten 7 40 en te Arnhem ten 8 S0 Vertrek van Arnhem s avonds ten 8 10 en van Drjebergen ten 9 10 aankomst te Gouda ten 10 20 en te Rotterdam ten 10 o5 Billellen tot een beperkt gpelal aan de stations te Rotterdam en te Gouda en aan de factory te Rotterdam verkrijgfbaar tot 27 Aug ustus s nam 6 uur v IDE IDII2 EIOTIB Utrecht 24 Augustus 1872 ï rSv iijut is hel om het niH te wiltcn eten De uinkelicrs maken van die kheid goed gebruik Ze verkoopeu je dat spek duur omd t als het goedkoop is de meuschcii bet niet eten willen Z worden rijk eu de arme mau lydt door die dwaashsid gebrek Puik Amerikaaoscti spek kan de wiukelier met goede n inst tefcenwoordig laveren voor 30 Cents de 5 ons mits geptskeld en gerookt voor 1 Cent meer en is men tevreden met buikstukken dan kan hjj gepekeld ook met een oede winst leveren voor 26 Cents de 5 ons Drze prgzeu zijn genomen naar de pr jscüunint van P vitn Russfm Zoon te Rotteninro waar solietle winkeliers bet met betrekkelijk kleine piirtijijcs kunnen bekomen Dus Teun Laat jij ze maar praten eu koop jij maar dat buiieiilaudsc e spek Je geeft dan veeli minder geb uit om het te koopen en bovendien is Krt noch froot vdürdeel in je huisgezin Do de groete aan je famillie Uw Vriend Beam KRAAT Die snyder begint me mee té vullea hij zegt wel dat hü geen varkeitsvrrstaod heeft maar hij praat er toch net over of hij er bij groot is gebracht Ik heb d n ook zijn zin gfdnaii en heb dat spek gekocht tien ik er mee t hnis kwam wou moeder de vrouw bet niet kuken eu toen het gekookt wus niit etfu oodat er tot mijn spijt s middags een aafdig s ukje ovt rschoot 8 Avonds was ik er tpcb zoo spgtig niet over ik dacht zoo by me zeUeii dat is van avond vo r Teun ei n brJo lje met een stuk spek ma ir toen ik t hui kwam was het spek na t ü grootje Wie bad het op de kat Welke kat Ja die kat moest drie straten vergezocht wjrden Sedert eet mijn vrouw ook het spek niet om diit zij het lust neen dat niet maar enkel om mij pleizier te doen Dut is nu eerst een wijQe ten minste als het waar is Teun BLOÜW Burgerlijke Stand Conielis Jm oodfri i Vo rn A Adriaui ouderi A GroeueiuJal eo JFbOKbN 21 Aug M Z n Iük 22 C E rrook OvKELCOlK 22 Aug E M Zeegen 1 j i m ADVERTENTIËN De ondérgeteelceiide geeft door deie ejn bsrteljjken dank te kennen voor de vele bewglen van erkentelijkheid alsmede voor het geschenk door de Feest Commissie voor het plaats gehad hebbende 600 jarige Jubilé der stad Gouda hem geschonken bg gelegenheid der gehouden Gondelvaart P BISSCHOP kapitein der stoomboot Volharding Gouda 23 Augustus 1872 De ondeigeteekende betnigt ook namens zgne wederzgdsche familie zgnen hartelijken en oprechten dunk voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg het overlgden van zgn geliefde Echtgenoote Gouda 23Aug 1872 G LÜNENBUR6 Socidcit 0 S fiEXÖKGEr te GOÜDA ZONDAG 2 AUGUSTUS 1872 GROOT VOLKS GONGERT door het ONnEK DIUECTIK VAN Cnrl Pflaging met medewerking van den beroemden Komiek 1 V L OBLÜBKE I Ten 10 ure optretlen van BUITENGEWONE VVEKKZAAMHEDKN W in den Tuin M De Stoel Pyramide metVanrregen en Kengaalsche Verlichting r Aanvant 8 uiir £ oti Toor Hll Ledeu 25 Ct Niet Fx den 49 Ot t ARL PFLSGING Itijks Hoogere Uiir i or$cltool met drie jarigen cursus te Gouda De laatste ituehrijving voor het schooljaar 18721873 heeft plaats op VRUDAG 30 AUGUSTUS e k des namiddags van 3 4 uren in het schoolgebouw aan den Tiendeweg Het voorafgaand examen der nieuwe leerlingen wordt ZATERDAG 31 AUG te 9 uren smorgens aangevangen De ondergeteekèiidé blflft steeds bereid tot het geven van verdere inÜchtiugen De Directeur Dr JULIUS ëi ge l8€hë taal LETTERKUNDE en KOÖPMAJJS COEKESPONDENTIB Privaat onderwijs tegen vijftig cents de les Adres J ZANDUK Fluweclen Singel C 329 Openbare Verkoophig te GOUDA op VRUDAG den 30 AUGUSTUS 1872 des voormiddags ten 9 ure in het Huis wgk H N 113 aan de Turfmarkt aldaar vau eenen INBOEDEL OROOT ènKLEINHANDELlü STEENKOLEN De Ondergeteekende maakt Ixikeud dat bg den HANDEIr in STEENKOLEN gedreven onder de firma van J van HASSELT bn C van af he en voor eigen rekening zal voortzetten Gouda ÜEd Dw Dienaar 25 Aug 1872 J H 8PIERINGS Kattensingel naast de bleekerg nïu Bi AAUwE ïi Haam Agenten Gevraagd Een Agent tot den verkoop vanAardappelSiroop FloresSago en gepakte Aard appelBloem te Gouda Adres Jraiieo onderletters P V bij den Boekhandelaar T de JONG te WeUsaan Er wordt gevraagd een VERWERSKNECHT bg A KETEL Turfmarkt Gouda Namens de Sub Commissie voor het huldeblijk ter nagedachtenis van Mr J K THORBECKE verzoekt de ondergeteekende dat de ingemdde inschr vings billetten die nog in t bezit der Inschrgvers zjjn zoo spoedig mogelgk worden bezorgd aan zjjne woning Gouwe C 187 Mr J FORTUIJN DBOOGLBEVEE ZWARTE vermagering algemeene cbaamszWakte na eene doorstane zieUe bg gestoorde spgsverteering gebrek aan eetlust en in t geheel bg alle maagkwalen is het JOHANN HOFF schï MALZEXTRAOT een volgens duizenden getuigschriften van aoktoreu en genezene gebruikers onwaardeerbaar middel de gestoorde organen weder te regelen net bloed te hernieuwen en daardoor de verlorene krachten te herkrggen Duizende attesten van g nezene bekende personen en van Eh doctoren eu chefs van lazaretten zgn in origineel of gelegaliseerde afschriften ter inzage aan het Centraal Depot Bloemmarkt bg de Stilsteeg AmttenUm Prijs 1 fl 45 ct 6 fl f 2 20 zonder esch en zonder vracht Te Gouda bg J C VAN VBEUMINGEN teWoer j den bg HENRI J vak den BERG 4 M M M M + H + K M + Zekere Genezing Zij die niet langer aan Rhumatiek willen lijden gebrniken slechts de Antl Rhuiiialischc Persischc I KRDIDEH RALSEl Zie verder prospectussen en gebruiks aanwijzingen Bij den Heer L SCHENK te Gouda verkrijgbaar gesteld alsmede bij de Voomaamstfe Depóthouders in Neder land HH Depdthouders welke het De pót voor andere steden willen hebben adresseeren zich aan K A UP M A N en M R X Hoogstraat te Itotlerdam Prij8 2 4 en 5 de Flacon ï i Gouda ïirult vkn A Urinkmin BUITENLAND BuilenlaDdscil Overzicht Buiianlaailsah nieuws van enig gewicht ia er niet In Frankrijk rusteu Thiers zoowel als de De rust te Belfast in Ierland is geheel hersteld ter voorkoming van nieuwe ougenyelilbeden blijven de troepeu adg steeils de straten bez t houden Ook te Dublin i tot grout genoegen der burgers eu tut geruststrUing der opei bare macht alle gevaar geweken d ir de bakkers zieb buTeid verklaard hebben hun werk te horratten Aau ommeutareii ran de saiu nkonut der keizer te Beriyn ia nof Meed geen gibrrk Zooreel Khyiit thans reed zeker dat de htsrfst uianoeuires der gardetroepen weinig meer dau het rourweiidsel politieke uuderhaiidelingpii of althmis wisseiing vau gedachten uueer de oorzaak der sumenkomsi ia De Duitscbe öOcieute per geeft zich wel alle mogelyke moeite om dit tegen te sprekcu en vol te houden dat de beleakeuia der umeukomst geen ander i dau Ceu liof n tJaatrieest de onafhankelijke bladen en vooral Ie CWttourylMh orgaasu atoiaa zich aan deze woarOohttoiugeu niei in verklappen al echte enbut ter ribliM de geheimen der diploauten De Aine Freie Prme b v verklaart oul wimpeU dat al wordt te Berlijn geen verbond in optima forma gesloten het doel der ganscbe samenkomst geen ander is dflu om in het belang ran elk der drie rijken eene toenade ring tusKhen Oostenrijk eu Ku land tot stand te brengen Gelukt deze toeleg dan is de Ken nieuwe zegepraal der Belgisclie liberalen ver dient nog bijzoudere vermelding ZuoaU men zioh heriuneri beeft de permanente de utatie uit deu pro vincialeii load vnu Namen eenige keu eu voor deu gemeenteraad der stad Namen vernietigd én door allerhaude kuusigrepeu beproefd de oude clerioale meerderheid te herstellen Deze toeleg is mislukt Bij de herstemming welke gisteren morgei plaat had werden de drie liberale cnndiduten mei groote meerderheid gekozen namelijk met 741 73Sen734 tegen SS2 621 en Glr s rmmeii welke op e clerioale oaudidateu wareiT uitgebracht Na d ze Ie door de kiezer oau de penoaneute deputatie eu het ministerie g ren zegt l Inilépeuituiux Belgi kan de beer Del Marmol het mandaat niet beboiden dat hem door een goocheilor r der ptrmaueute cuulmissie gewhonken wird Niettegeu toaude olie kuoeierijen beschikt de liberale part jen in den Nai£enschrn gemeenteraad thans toch u g orer cx iie stem meerderheid Uit Belgrado wordt bericht dal de jouge vorst Mibui gekrooud is Prins Milan Obreuovitob IV beklimt den trooir als vorst van Servië al vassal van de verhevene Porte Toen zyu voorganger prins Miohiel vier jaren geleden vermoord was was prins Milan een knaap van dertien j reii die dèstijüs op de k tsohool van den heer M F lluct te l arys werd opgefbed De moardeiiuais haddcu gehoopt dat ly in de groote verwarring welke zou ontstaan al de dood van den vorst bek éiid werd een revolutie zouden mogelijk maken Door de groote geestkracht vau het Aiuisterie weid d ofde eehier onmiddellijk hersteld de moordeuoars werden gevai de Nationale Vergadering bijeengeroepen en prins Milan tut wettig truoiisjj vol ger uitgeroepen Een regeiitsohup regeerde toidat lie pnus meerderjarig werd liotgeeu tl airs jjcsohied IS daar hü zyn zeveutiende jaar is ing treden het geen hem volgeot de wet sn het Isiid meerderjarig mukt De lening ran Spanje is nel zyn bof en ministerie te MÜdrid teruggekeerd Bg de vrrLiezingrn blijft het nutig de temming der gemoederen achijnt der re eeriug gnnttig F B A N E B U E £ 11 arme doofotoaae keerde anin dagen geleden na Attgrrs i uu Sniol Fuigeiit in de Veudée urug Om te leren en de anvermljdelyke kurteu ook uueen voetrri verbundeu te kuiineo beiiüen werkte by onderweg en ging d a met kei verdiende loone n eind vieegt verder totdat de voorraad op wa en door werken opuieuw moest worden verkregen Onderweg kwsa by door een dorp waar met een ttoommachine koren werd iedor otit bij mengde ziek ouder de werklieden die liaarby beiig waren eu gafdoor teekeiien Ie kennen dat bq arbeid weuacjite Vrouwen en kinderen werden baug eu liepen weg de mannen hielden deu niet eprekeuilen jougelingvoor gek vooral toeu bij om tiob tegen den prik tan een booi urk waarmede eea der boeren hem bedreigde te beveiligen een steen opnam en in zijnepogingen om geluid te geien ein oort van gebiaf deed houreu Door middel van booivurkeii en prikken werd do arme gi jaagd tot lat by in erii kippenhokvloebtte dat üadelyk werd gebarricadferil l e geudarm erie werd gewaarsobnwd die dan ook spoedigter plaatse luiiivrezig wat oia het gerat ran liy drof obia te onderzoeken iehikkig braubt de gen darme een dokter aiede die spoedig bemerkte water gaande wa eu den gerangeue berrijdile Voorde oatwikkeling der plaitaiaudfbnoJwag iu Frankrijkia deie gebcortenu met trut complimenleu onder een vijftigt 1 maiiuen rouwen eu kinderen w geen enkel die uit de gebaren vau deu rfoufttunuie kon opmaken dat deze niet krankzinnig uiaor diep ongelukkig was r ear £ N O K L A N D I e gewezeu Koning vau Hanuver heeft een luo buiteogewoun rijke catlectie zilver nis tafcu rvie eii eny enz dat bare wedergade schaars g vonden al Hvrdeu De Ëugelsohe kr oulie ittingeu eubtcr doen niet voor die van den ex Kuuing onder Het Kauiuklijk tafelzilver in Windsor wurdt op eene uaanle geecbat vau iO wiUiuen guidi n hjnu uuden service voor 130 oouverts is aTkoiastig uit den tijd van ieorge IV De Spaausche arniaila ludië llirmah en China leverden bun cuntiiigeiil Kr zyn 3U di ziju borden waarvan de metiialnaar le per Stuk is 326 gulden En toch is dete rerzaau ling s eclits eeu deel van den goud en tilverrykdom der Kngelsche kroon In deu Tower te Lond n bevindt luA nog eeu ma sa tafelzilver drinkvutcu ene die mode eeu zeer aanzienlijke wi arde verttigenwoordigeu Te midden van de kalmte en den voorspoed in byna alle takken van handel werd jl Donderdag te Londen ren failissemeat aangekondigd belangrijker dan aldaar sinds 15 jaren pla its had e firma Uled etanes and U bandelams op Oust ludie heeft hare betalingen gestuikt met een defieit dat weinig min der dan X ÜIIU 000 moet bedragen JedureudcSO jaien geiiout dit huis l rolste vertrouniui en atOi d aangeschreven onder de meest nspeotabele ran Londen l e calamiteit schynt rrroor oakt door de jongstedalingen iu de pryzeu van katoen indigo jute t ev ent De oiirtsbisschop van Canterbury beeft dezer dagen bij gelegenheid der bijeenkomst van het Gonuotscbiip tot verspreiding des Kvangeliums te Carlisle eene redevperiiig gelionden in welke hy de aandacht vestigde on eeu nieuw gevaar dat het Christendom in Engeland be li oigt Dit eva r is nietsminder dim de vestiging vau eea Ueideiiach ei mei tin het midden der Christelijke maatsphappy Eertijds zoo spruk de aartsbisschop waren de Heidenen ver van ons rer vijderd Meu moest viiak om iemands zcndiugs yvei te prikkelen hem naar eeu vreemd l iud laten gaan ojidut liij diiiir feu üpeoiineu ran den Heiden mocht ieu uut liet gi Z iht vanzuu iets iverk meer uit don al wnt men er van hoort Maar hoe is het thons Neem een retoarbiljet noar Londen iu het midden van de season ga naar eene lerce van Hare Majesteit naar een diner vau den lord niavor of wandel slecht door de straten en wal zult gij bespeuren Een stoet ran zes rijtuigen rol Birmee he ambi s adeur rolraaakle Heidenen Ga naar den Temple en gij vindt er een zest tal Hindoes als leden van die rechtsgeleerde instelliog zestig Hindoes die Hindoes en Heidenen blijven in bet hartje der beschaving ran Engeland Ga voort naar t Kostend van landen waar alle soorten ran Heidenen uit t Ousteu rergailereu waar de t hioee zijn opium rookt en gelieele troepen Japanners rondsleiiterrn Ga ICii zuo ge dit alles gezien hebt beken dan dat Iciizij ij spoMig maatregelen nemen in onze hoofdstad de Heden ons zal bekeereu in pla ts tiat wij t hem diieu Ke la hebben twee te Londen woueade Hindoes Ardesbeer B Kapadi en S B Thabur den aartsbisschop beantwoord Zij doen blijkens in de Titaet opgenomen brieven in de eerste plaats opmerken dat de Hindoes in den Temple niet ut maiir slechts 3U in getal ryn eu betcogen voo dat de godsdienstige denkbeelden der onderwezen fbeidenen even rerliehi zy n als die welke beleden worden door hen als wier veitegeuwooidiger de aartsbisschop optreedt dal liet aaum iti end is Cbrisendom met besebaring te rereenzelrigen cii dat geen godsdienst verlicht mag herten welke zooals die ran den aartsbisschop de verdraag Aniubeid ten strengste veroordeelt Het zal den oarisbisaehop ontzaglijk reel goed iliieii zegt Tbabur te rerueun n dat de meeste rnii ons heidenen uit ludië eeu oiivetdeelden haat koesteren jegens dezulken die de beidenen omdat zij heidenen zijn beschimpen e reroordeelen en dat wel zonder harnie godadienetige eu wijageerige hoeken gelezen te hebU u voor de ulken die nog moeten leeren dat meri niet op oneerbiedige wijze spreekt over de godsdienstige meéningcn ran bezoekers voor dezulken tiiidetijk die ons beidenen vau de ergste soort noemen omdai wij in de meeningen tieelen Van beroemde luanuen als Stu irt Vlill Spencer Darwin Huxley enz Zij die oi s zouden willen bekeereu mogen weten dat wij met geuoeg terredeu kunnen ziju met at wij ziju voord als wij letten op de verlichte deiikorelden in wier bezit de aarlsbisschop zich verheugt = £ s=ïSC6 MBa = BELGIË Te Antwcrpsu is Uuenslag eeu Inge misdaad ge pliegd op den xiiideraa muezeuirr van de cellulaire geïunscuis aldaar zekeren van Aarten Toen deze te 6 uren ilei niaiiddags uit de kerk kwam werd hy door een kerel staande gehouden die hem vroeg of by eeii poi jaard wilde koopen dien hy hem liet zien Toen genneinde prienirr verschrikt orer die vraag en denkende dat hy met een zinnelooze te d ien hnd het hem weigerde riep de moordenaar uit Welnu dan geef ik hem u voor niet en bracht hain te gelijkertijd een diepe wonde iu de linkerborst toe Gelukkig is de dolk op een der ribben afgestuit anders was de dood er oumiddedyk op gevolgd Na eel bloedverlies wnsdetoeswnd van den gewonde gis eiruinurgifu niet hopeloos D mounleiiaar is zekere Kums 42 jaren oud en geboortig uit Antwerpen die von sijn vroegste jeugd af als een eersti deugniet te hoek stond reeds zeer jong het ouderlijk huis verliet en soldaat werd Nog pas sedert weinige dagen had hij de gevangenis Ie Itijssel verlaten waar hy wegens die stal sedert 1370 was opgesloten Hij kende den priester van Aarsen niet doch by had zich voorgenomen den eersten geestelijke dien hij ontmoette aan te vallen hij heelt verklaard alle geestelijken van jongs af haat te hebbeu tiiegcdrageu daar hij hun de armoede weel waarin hij altijd verkeerd bad ÖUIT8CHLAND Er hebben iu deii jongst verluopeii tijd feiten plaats eliad op binneiilaiidsch eu buiteuiaiidscli politiek terrein welke bij velen ekere mate van belemmering hebben doen ontstaan zoo schrijft de liirlgusclie