Goudsche Courant, woensdag 28 augustus 1872

eigenlijk op een dag te veel Wrik een stikte onder dia bonderda menaebeA b de nitvocriag der veraishill nde tin ïk wat zeker kèt genot rarhoogde welk prachtig weder Het kon wel niet beter En hoe tullen wg naar waarde nlde brengen aan allen die het hnnne behti bggédragèn ant dit téÜa too Qisteren ippigen omstreeks ht f lÊ nié ii de hUksera geslagen in een woning te Waddinxveen woardodr eeniga schade aan de meubelen is venorzaalt doch menacfaen tijn er nei den achrik afgekomen GepiMeérdiil Vrqdag hettiea eeniga werklieden k goed te doen sbigeu Wü willen voor wij tracjilen 3 wzig waren te graven ia dan w tnsacheii Wod 1 jLi lii i j ii dinxveen en Boskoop in den grond aldaar gevonden een ouderwetsch gouden horofogie en een mes welke voorwerpen b j elkander lagen Het horologie dat lgens zeggen van deskundigen wel driehonderd jaar oiid kog id n is dour ben vaar ood gblid rerkoebt voor vgf en zeventig golden tallen dit te dbeli een Übin overtioht nemen van hat programau Jhmmlm WQ WCtM niet welk n Vtin dit correspondent der A gti JUge ZeUmg Juister iju het ir llbhi i fa indieu neu de taak aldus roorhtèTde Men ergert er lich orer dat de beslissing Tan fewichtige vraagstukken steeds wordt lerdaagd ran rnuystukken welk lang afgedaan hadden brhoarea te lijn u die thans trie weel Vae Werd de koning keizer op zijne reis vergezeld door een verantwoordelijk minister zooals behoorde te geschieden dan zon waarschijnlyk te Ems niet aooreet rijn verloren en er zou geen vrees meer be hoeven te bestaan vo6r hetgeen te Gasteiu zal kunnen gebeuren De dame in qucstie die niettegenslaènde haar hoogen leeftijd de dr en der intrige met zooveel overleg weet te besturen bevindt zich thans mede op reis haar werkzame hand is op die wijze minder zichtbaar er men schijnt het noodig te hebbeu geacht haar thane zooveel doenljik aan het oog onttrekkra Dit moet echter door ieder worden erkend nienaod ter wereld is minder geroepen om mee te spreken over het herstellen van den vrede tusscheo den staat en de katholieke kerk dan degeen die zyn katholiek geloof slechts naar ket uitwendige verloochent Volgens een correspondentie uit Berign heeft de Hnimnarschalk aldaar aanzegging ontvangen dat de Groothertogen van Baden Mecklenburg Wrimar en Oldenburg aan de bgeenkomst der drie keizers zulln deelnemen Gelgk men weel is reeda vroeger medegedeeld dat ook de koning van Saksen daarbij tegenwoordig too tgn Of ook de koningen van Beieren en Wurtemberg er zuilen komen wordt meer en meer betwijfeld De Munehener correspondent der Weener Fortüidt Zeittmg meent te kunnen verzekeren dat tg zich niet naar Berlijn tullen begeven maar dat integendeel de koning van Beieren aan het WurtembergMfae Hof een bezoek zal brengen bij wijze Tan demonstratie legen Pruisen Zelfs loopt te Munehen en gerucht van eene contra eoiifereni ie lusichen Beieren Wuiteaberg en Hesseu Harmaladt en wel als eene demonstratie tegen Bismarck van wien men Beent dat hij eene innige verataudhooding tusschen Pruisen en Oostenrijk voomanelgk tracht tot stand te brengen om eene verdere toenadering tusschen Oostenrijk en de Zuid Duitsche Staten tegen te gaan De agitatie in Beieren t en de uitvoering der Jetnïeten wet breidt zich meer en meer uit Te Begensbuif ie onder vooRittertchap van graaf Adolf ven U aiderdorf eene algemeene vergsilering van ka tkolieken gehouden waarin besloten werd zich tot den koning te wenden met verdoek een einde te oiaken aan de onjuiste interpretatie die in Noordnuitschland en dien ten gevolge ook in Beieren aan dt wet wordt gegeven De openbare autoriteit verbiedt namelijk aan de JcznTeten de bediening der Mis de prediking de functie van biechtvader die van i iekenbezoeker enz Naar de meening der adresSMten gaat dit niet op daar toch volgens de wet aan de Jezuïeten wel atle werkzaaaheden als leden d orde moeten worden verboden maar niet de borengnioenide funetiêu welke hun als gewone priesters watdea opgedragen en waartoe dj niet door de overheden hunner rde maar door de bisschop of pntloors gemachtigd worden Ook vrpczen de adreaanaten dat wanneer er geen onderscheid wordt gemaakt in boever iemand als lid drr Jezuïetenorde en in hoever hg ala gewoon priester vvrrkyaam is men eren goed dit onderscheid uit het oug knn verlieten bg Jezuïeten die in eene burgerlijke brtrckking werkzaam lyui zuodat men bijV een rechtsgeleenie een pny fessor een delfi ecp tsndwerksmaa de nhoefening zijnfer prakdjk bedieBin of be ra bbd heden tou kunnen vsrbiMien up grond dat hg tot de Jetatfltenorde behoort De adressanten verzoeken derhalve 4c f K t iuzieus verkeerde ürira laM dir At uiaal lrn te nemen ga v ITAfiXlt De Italiaantjhe Rrgeering heeft ticb voor de in den aaastaandeu herf t vqiprt te zetten zitting van bel Parlement de betl atiug eenrr ongewoon mseilgka co ingewikkelde quaestie tea taak gettcld al de regeling van den wettelgken toestand der geestelijke corporatien te Home Voor de overige provinciën van Italië is deze zaak reeds door de wetten van 1866 eb 67 op eene wgte geregeld die veelvoudige ontevredeuheid verwekte en noch den ouden misstand verhielp noch den Staat het geweoschte voordeel aaubmclit Welke verwachtingen omtrent dete wet gekuisterd ordïd biijkt uit een artikel in de te Florence verschijnende Nazione dat als uit een zaakkuudige pen gevloeid de algemeene belangstelling verdient Aan de bewuste et zegt de schrijver daarvan liggen twee denkbeelden ten grondslag Vooreerst kumt bet er op uan de Uomein cbe provincie de weldailen te doen geuifteu vau de wet op de karkelgke goederen van Isiiti ten andere op een verandering dier wet overeenkomstig de bepalingen der woarborgenwet Uaaruit vu gt twceder ei De onroerende goederen der geestelijke oorpdiatien zullen verkocht en de hui eu onteigend de waarde echter iu openbare schuldbrieven omgeu worden Ma ir tegelgkertgd zullen de generaulahuizen blijven bastaan terwgl doaraau het karakter van r edelijke li hamen ontnomen wordt Zg zullen slechts ais vnje vereeuigingen besohoawd wunlrn Hieruit zal echter volgen dat ie maune gke ordehnizru tullen blijven bestaan als vertegeuwuurd gers der respi ctieve orilen bg den Heiligen Stuel t rwijl ile vmaivelijkc ordubuizeu tullen verdwijnen naarmate de tsgtnwoordig bewoonsters het tgdelgke met het eeuwige tullen verwisselen Dus zulleu niet de generoalshuizeg alleen btgreu bestaou daar niemand de mjnniken kan beletten huu huitea aan te koopen of door anderen te doen aaukoopen eu daarin als vrge genootsabappen Ie blgveu wonen V ai neer de wtt niet de onderdrukking maai alleen de opheffing der burgerlgks peraoonigkbeid uitspreekt kan niemand verhinderd worden het ordeklqid te dngen en in kloostergemeenschap te leven uu ook de persoonlgke burgerlgke rechten te gemeten en aan de verkiezingen deel te nemen Datzelfde geldt ook van de rrouwelgke e mgregatiën die daarenboven nog het voorrrckl genieten haar bij de wet van 1866 toegekend van in het klooster te mogen wonen Deze rereenigingeu zullen dus verder bigven bestaan en hoogstens na den dood der tegenwoordige eigenaressen in gekochte of gehuurde woningen trekken Dit is echter nog niet alles Wanneer eenm ial het vermogen der kerken in stiatsrrntr is omgezet en aan de afzonderlijke personen hun aandeel is aangewezen zal er een aanzienlijk bedrag van rente overbleven Wie zat dit te besturen liebDen Wie tal het billijk kunnen verdrslen wie iu s oat zijn de behoeften der olzouderlgke cougregatit n te kennen Natuurlijk de Paus Dete zal dus de groote massa geldswaardige papieren tut zijn vrije beschikking krijgen Maar dit is nog niet alles Behalve de generaids bnizen komen nog de nationale huizen in aanmerking de buitentaudsehe genootschappen die op bijzondere rechten aanspraak maken hettg dut dete berusten op verdragen op overoude gewoonten of ook alleen op den wil der respectieve regeeringen J e wet zal alzoo aan deze genootschappen een eigen bestaan verzekeren hetgeen ecu bestendige aanleiding tot geschillen met vreemde i egeeringen zal zgn want het meerendeel de er genootschappen beeft een p iedagogiache strekking d ar zij jongelieden opnemen en school houden en hiermede zullen willen voortgaan tonder zich om de wetten ran den Staal te bekommeren Om kort te gaan het bigit ftllea zooals het was Bome behoudt tgn manneiyke en vronwelgke congregatiën alle vreemde collegiën met de daaraan verbonden opvo sdingsgestichten en wat het ergste is het geheele vermogen der genootschappen komt in handen van den Paus die daarover eigendunkelijk kan beschikken Ze fs het goede dat in de omzetting van bet klooetrrvermogen voor de burgerlgke maatschappij ligt zal slechts onvolkomen bereikt worden daar de Bonnikeo ba nonnen zich uit den Pieterspenniug en andenzins de middelen zullen verschaffen hnn huizen en goederen iii te koopen en als eigendan hunner vereeniging te doen inschrijven Zoo zal men zich aan den eenen kant de hatelijkheid van een gewelddadige inbreuk op het eigendom drr kerk op den hals halen met het getier der monniken en nonnen de nota s van Antoaeili de excommoiu catie van den Pnus en ann den andeicn kaal alle geestelijke gestichten en kloosters me ie tetanmtlijke inwoners behouden Ook geldt de verontschuldiging niet dat ten gevolge der wet vele woningen voor fet owobM Sbrntlt gewomen t llen worden d r hütfMiea reedi to4 eel inte enl is ës noo Broot nut kan Ku tich jus nit êtze ki niet b lov ii S itendien fi bet bekend dat iua IX het plün hid vele geestelijlie vereenl lngen op te heffen en er slechts vijf te laten bestaan Wij brgrijuru de meeielgkheid van een verstandhouding der Regeering net den P Ba maar de Paus kan niet eeuwig Wgvea leven m het r oa beter geweest tijn met tnik een gewichtige wet te wachten titdat allci in bijzonderheden rgpelgk was overwogen Het tegenwoordige Miuislerie heeft zich echter te ver met de zaak ingelaten om te kuunen terugkearea Mea zal nu on de wet smakelijk te nolMa ar oehig artikelen tegen de Jezuïeten bijvoegen wier genootschap rechtstieëka oaderdivkt tal woideo Dit lal da openbare meeuing zonder twgfel voor de wet winnen Men had aohter eenvoudig de wet van 48 tegen de Jezaïelen in de Bomeinache provincie konnen afkondigen dan had men hnn geen tijd gelaten schuilhoeken op te zoeken guud en kunstschatten uit te voeren geheime genootschappen te organiseercn en de gemoederen t en da Begeering op te ruien tooals thans geschiedt Men weet bier toch van sehijuverfcoopen van aankoopen in bet buitenkud van overdrachten door dé Jezuïeten bewerkstelligd Men laat de formulieren van een protest eirculeeren dat wellicht 30 000 onderteekeningen zal krijgen want ket Ornootschap maakt geen zwarigheid om vrouwen meisjes en kinderen te laten onde teekenen Wanneer men bedenkt d it er te Rome omstreeks liOOU geestelijken en uon niken rgu en dat ieder hnnnar geiDakkelgk vijf vrienden eu bloedverwanten tot het undrrteekeneii kin overhalen dan verhaast ous dat aantal niet In eene stad van 250 000 inwoners wanr de clef us reuwen Innr geheersoht hee t zod hK upmarfcelgk zijn wanneer niet ten minste een aehtste der baroH king dien clerus begunstigde AMERIKA De OrnthtU berat een belangrijk artikel over ds daden der jezuïeten te New York l elandverhaiter iegt de schrijver begint deu in vloed te gevoelen vatt de Orde toodra hij in de Vereenigde Staten aan wal stapt De meerderheid der leden van de emignticoon misiie die den landVerhtiizer ontvangt tgn Ieren o wat pnxiti hetzelfite is Werktuigen der JetuTeten De beambte die aan den tandverhuizer züa kope ren biljet voor z jn bagage geeft de wisselaar die hem Auerikaansch voor Ëuropeeseb geld ffit ti da agenten der spoorwegmaitachappgen die bant tgn kaartjes voor dfe reis baar het Westen geVen de logement houder die hem herbergt de ambtenaren in het bureau roor werklieden de bedienden iu de gasthuizen voor landverhuirej8 op het Wards en Blackwella iland allen of bgna allen tgn in handen van da jezoletea of nltramoutaiien Contracten geschreven garedigeerd door de Jeiuüeten en kunne handlangers ett vtrtaald in alle talen worden door de agentaii aan elk en landverhuizer ter hand gesteld Keu van deze in het Duit cb geschreven geeft aan de landverhuiicrrs den raad zich op eene zooveel mogelijken alMand te houden van geboren Amerikanen en op geen vertrouwelgken voet te komen behalve met katholieken daar Amerika een der gevaarlijkste lanifall il roof tiel en lichaam beide Maar bovenal wordt er op aangedrongen dat rg hunne kinderen ftlet zullen lenden naar de staatsscholen diejnistertouden genoemd worden heidensche scholen Het gevolg van dat alles blijkt uit de omstandigheid dat onder dr katholieke iaudvrrhuizers de groutite onkunde heeracht In den staat New York zijn er 100 000 landverhuiiers Icgenover SO OOO geboren Amerikanen die niet leeen of sclirgven kunnen De meenTer efit van de armen en van de misdadigers zgn katholiek In al de Staten ta zaraen waren er in 1870 nfet ninder dan 6 680 070 personen boven ii tien jaar die Feziin noeh schrijven konden 3 879 543 blanken en 2 763 991 kleurlingen en van de bhuiken wareil 60 pot katholieken ofschoon laatstgenoemden veel minder talr jk in de Nieuwe Wereld zgn Ian de protestanten Men heefk slechts bet werk vtn den Duitschen pHetter Leopold Kiss over Amerika te lezen om vari Sé waarheid van het bovenstaande overtuigd Ie horded BINNENLAND GODDA 27 AUQUSTUS Van welwillende tijde ontvingen wij het volgende Vrqdag Ï3 Ang heeft het feestconcert plaats gehad Wat al aehoons op noiiekaal gebied Het val gedeelte van hei pnwramma ons het nerst Voldeed Da Slafonik van tKels W Qade werd aneatcrlijk gespet en iedereen zhl diertielfdep lof aan de Meditation vau Gounod niet onttq d hebben Was de nieuwsgiergbeid van velen die nimmer kennis hadden gemaakt met de harmoais van het milziekkorpa TM de ëasr Slumpff eaoignins bearadigd tij waa niet minder groot naar het strijkorohest dat s avonds in d zaal ouigf Nrt zou gavep Dt toiréi Het aersts gedeelta jfcr tcMa harmonie werd ook in den tuin gegeven n ving reeda ten 6 are aan Reeds lang voor dit uur waa er nauwetgka p auts te bekomen He zag er recht aingaiiaam vit Net eerste n van dit gedeelte was een feestmartch gicouponerrd daor den heer Jakuba Het apfhut dal dit n ten deel viel was het bewijs dal zijne compositie iu den sinaak viel van het pii liek pe overige Nn rartlea flink afgespeeld Wjj moeten echter bij n S van djt jjedfelte een oogenbtik stil staan Het as de Homoiagf a F Mendaltsiihn Bartholdy van ont verdiens elgken tttÜgfBiiot den beer Jb Kwast Onze pen it niet in staat dit werk naar waarde ie sohsHen Instrumentatie keuze en opvolging der verschillende IMar n die hrt gehrel vornvu iu eeu woorrl het was prachtig Hstdeed ons gaed dat hij zrifdirlgeerile en dfa indruk van hel sefaoone werk was dan ook Tan dien aard dat er fteti einde aan de bgvalsbetuigingen kwam voordat de heer Kwast nogmaals op het orahest verscheen Het eerste gedeelfe drr soiree as afgeloopen en in de zaal zou het tweede gedeelte worden u tgevi erd Het strijkorchest overtrof de grootste verwachting AU inleiding werden de Fecsttooucn van den heer llekker thans te Groningen gespeeld Wij moeten bekennen dat dit werk veel teer veel aehoons bevat het orehrst kweet zich uitstekend in aanmerking nemende dat het frimm ntta gespeeld werd De Kuryantbe en FantaiaieFideliu hoorden wij nimmer too uitvoerig Beiden werden fijn gespeeld Wij brengen den heer StnmpIT onze oprechte hulda en nopen nog aMcrmalen te knnnen prófiterren ran tijn ogelgk erdirastelijk mnziekeorpa Bo en alle lof c kter waren de Solo Nrs van den beer Jb Kwast ait Leipzig Hg was hel glanspnnt van den geheelen avond W weten geen geothikt woord om den aaaêlag tf besArgven welk een vaardigheid welka een opvatting ttüêt vooral wat j itt spel geen enkele inisi reep het laataU juist trdt nen zoo dikw jlt bg pianisten van den ersten rang De heer Jb Kwast gaat eene schoons toekomst ta gaooet Voorzeker tal spoedig zijn iiaaa naast dirnder grooisie pianisten kunnen genoemd oorden Het concert voor 2 piano a van Mozart door den HH J Kwast en Jan Kwast tuon van onzen stadgenoot werd meesterlijk gespeeld Ook Jon Kwaat beeft zich doen kennen als een iiegelgk pianist Zgn ipel is duidelijk en geacheveerd en giiarue btengw ir j heas otita welverdiende hnlde Na de pauze werd d aantale gwwM van den beer Kwast woorden van den heeï Xlgitman W j kunnen uiet anders zeggen dan Üt it werk algemeen voldeed De zangeressen en zaaRtra kweten zich fliak van hnnne taak er waren zelfs oogenblikken dat het nitsiekand was te noemen De solo s werden goad gezongen het dor vooraf beviel uitstekend Hei tou ons te ver leiden wnnneer wg al de verschillende Nt ar van m detail gingen bespreken Zeker is het dat de oautata veel schoons beval Alleen hadden wy van M oiohest at meer attentie verlangd Hier eu daar liet het accompagnement wel iets te wanschen over Na afloop der cantata werd deu hatr Kwast een lanwerkrana aangeboden waarop het orcb t een fanfcre blies en bet publiek door aanhoudend applaus het fcew t wlJdé geven dat tij bet vele sofaoon van dien dag aan hem te danken haddra Het feest was uitstekend afgeloopen A n wien 00 dank da lof de eefe zoo zong de baryton 8olo róét eeo groot gedeelte aan H H oom missaruse v n dit feest Met weinig maar niet minder welgemeende woorden brengen wij u onzen daajt Ojl hebt getoond mannen te zlJn en al mocht gjj ook b B ra beaioeiiilgtB kleine teleurstaUiiyeii hebben ondervonden tgt verzekerd dat dio ruim wgoed tijn geworden door honderden denkbaren In alle opzichten was er orde en regel Hierm a eindigsn wjLm i iiam verdienstelijken Jb Kwast ti hebben uitgetioudigd op den ingeslagen weg voort te gaan aan medewerking t l em ykar ntat ontbreke ïlaa ieiit onf 1 U Vrfjdi was het groot ftnt op garancinebbriek te Capelle aan den IJsel Ter gelegenheid van ajn zilvertn hmitoft bad de heer Snlomonson eigeaaar dier fobriek heslotaii tijn werklieden te doen Maa ia z ne vreugde n de wijze waarop dit gesehiedde getuigt voortelier zoo van zgne onbekrompenheid als van zg ie lieUe jegens z jo onderhoorigen Nadat smorgeus het personeel der fabriek ten getale van ruim 80 man per stoomboot naar Rotterdam verroerd wat om een bezoek te brengen aan de Iiicrgoanle werden er savoads volksspelen aangericht èu ten slotte werd een schitterend vuurwerk oi taken De feeateijjkhedeo die in vroolgke strmmuig werden gerierd en in goede orde afliepen werden geleid door den wakkeren directeur der fabrieli den heer Diroksen Uit Krimpen a d IJsat wordt ons gesehroven Door het varlrek vao den heer Orerrijnder naar Utrecht is de plaats van halponderwg ier aan de sshoolalhier vacant geworden Uegemienteraori heeft het prijzenswaardige besluit genomen om het trscteneut nat 60 te verhoogeo en alteo op 40t te brengen eq axrfang de vaeatare daart de bezoldiging van den hulpoiidenryzer te verdeelen ouder de beide kaaekelingen De minister van biiinenl taken heeft ter algemeene kennis ebradit dat da exaums voor bet verkrijgen acten van bekwaamheid lot bet geven van school en van huiaonderwys roor de tweede maal in het loopende jaar zullen worden gehouden op Woensdag i October aanst en volgende dagru dat zg die een dezer examens wensteen afie leggen ziefa udciyk vóür 11 September bevorens bebooren aan te ue di u bg dan èehoolopcieaer van bet d atrioi waarin zg wonen t van hwtea ia ia baaaMe raarnemeas i a zieh ta v nH g w ast n pp wf wn aate die zij ariangan n overleggiug n eeo of meer getuigschriften van hnn goed zedel jfc geilrag en van hunne geboi rte acte lerwgl de dag en pln ts huu door deo scboolopzieoer mllau araidea bekend gemaakt De Slaah Oumiki deelt het volgende mede In ons noauarr vah gistefeu hebben wg nit ds nommers der Jaeaieit wr tw 9 tot 16 Ji li berichten ontleend waaruit bleek dat Je vrueger ge koesterde verwachting omtrent de bctindiging der onrastige bewegingen in IHi Oostkust vau Ünmatra zicfa niet bad verweienigkt en dat terwgl het venet hetwelk de urn Nederland onderht u ige Sultan van Deli van de zgde van wederspaiiaige Batoksohe hoofdeu ondervond van ernstige beteekenis dreigde te wordeli van de zgde van het Indisch besiuor door nieawe en directe uit ending van een expeditie curpiv de middelen waren beschikbaar gesteld om den Sulian van Deli met kracht te hulp te komen en de Nederlandsehe rechten en helaugen atet klem te handkaven Thans woidea wij in staat gesteld de uit de Jm Cour geputte berichten an te vullen Al dadelijk kan worden vermeld dat volgens te legram van deij gooverueur generiMil Van deu l dezer maand in Deli bet uitzicht bisslut op een vreedzamen Riluop v n zaken De vgandelgkheden waren voorloopig gtsloakt Pegetindheid der Batakkers was verbeterd Zg wildeu d bnofdopstaiidelingeo uitleveren De Sultan liad dit op zekere bij bet aanbod rfstelde voorwaarden aangenomen W l tusschen de fcfz ding der berichien uit de o Cbur overgeno men en het tgdstip waarop het teegram doeli ia voorgevallen tal eerst ait latere schrifielgke mededeellngeu Mijken Omtrent de voorvallen in den huttlan tijd kaa iutnsscben nog het volgende worden vermeld Sg de iniume eener versterking dar Batakkers TimbfugLangkat op 7 Mei sneuvelde een Cbineesclie JEoeHe en werden gekwetat levensgevaarlgk een Buropeesch khnomiitr niet levensgevaarlijk a de luiteiant ter zee 24 klasse Latige i een matroos S kta e een Bnropeesch usslier d een iaj f 4 i fasalier lia t a een Ëuropasach kanonnierj i een inlandfoh hMonnirr e een sergeant der artillerie Volgens een beriakt vaa den oonmantlaut vau Z I sidomschip Banirn gedngteekoiid Deli 25 Juni 1872 uam de grkwtitatc zee ullio er lAnft in batarscbap toe en zou hg tot verder berctei naar Riouw gnooden waide j 4lrl4lb £i ip tol afhalmg van victnalie zou getooden worden Uit de rapporten van deu adsittont residant van Stak m DeU aanwezig en den controleur in laiitstgeDo itad rgk madedeelingea behalianda welke looBan tot dan 12 Juni blgkt dat beiden zich bevo te Soangal jraar ook de militaire koloone veieeaigd Het doel was toen om zich voor bet oogenblik van militaire maatregelen onthoadende den afloop af te wachten van met Bataksche hoofden aangevangen onderhandelingen strekkende om de uitlevering te verkrijgen der voorlvinchtige wrderspanniga üatoes Ketjil en Djrhil waarbg ook de medewwking der Bataksche panghoeloes was ingeroepen en acheen te Zjullen verkregen worden van deo Saltan van Laugkat eu van zgne hulptroepen werd de gewenichta ondferstemiing ondervonden Hetzelfde wasingroote mate het geval vnn de zijde der Europeescbe onder nemers wier verbigven op weg werden aangedaan en wier be iUiiigen werden beschermd Alles werd v meden wat aan de Bataksche bevolking den Jninik u kuhncn geven dat ten haren aanzien vgöndige bedoel ingen be ta in Hare eigendommen werden stlpteIgk geëerbiedigd Zoodra de gelegenheid daartoe tou gevonden worden zou getracht worden naar eene katere regeling der binnengrenzen daar de toestand ia dit opzicht thans naar het schijnt te weaschen overlaat en de aanleiding of het voorwendsel heeft gegeven lot ket verzet van de D does die ticb don eens hebben voorj eilaaii als onderboorig aan Deli dan weder aan Lingkat noodige maatregelen tijn genomen om op de lieive iii en der KaUkkers ia de bewuste streken te doen acht slaan van uit Tapanoeli Ook op de bevolking der Noordel ke Staten bli de aandacht gevestigd De laatste zitting van de Juristen vereeniging waa Zaterdag gewgd aan de vraag welk gMinganisstelsel voor ous land het meest aanbevelen lhiardig i De vergadering besliste 1 dat iu den regel de gevangenisstraf gedurende drie jaren geheel in afzondering kan worden ondergaan 2 dat de afeoiidering niet voor laageren tgd kan worden tae piist 3 dat voor gevangenisstraffen vaa eenigszins lan gen duur ia beguud bel lersche progressieve stelsel niet gued te keuren is met 28 tegm 21 steofineiij 4 lUi bg getaiigeiuostraSen van langen daar h maximum van eenume optlnitiug behoort ta worden opgevolitd doorgechusiCceerdegoieaaschappelgke opsluiting 5 dat gued gedVag den gevangene aanspraak kahoort te geven op voorn aardelijke verkorting van den str aftijd Laatste Beriehten Madrid 25 ug liet federatief repabliketnsA Directurium beeft een manifest uitgevaardigd waaria de republikeina aangespoord worden drat aan da verkii ingen te nemen B de verkiezing de personen tot saiaensteliiBJl vau de kiesbareaui alhier hebben de gouvemeneBteele ndiealen de overwiuning behaald in twee dwdeh der bureaux de uppusitie lia republikeinen en oottserratieveir lu één derde Roms 25 Aug De CI Mae bericht dat de bisschup voii Muiiupoli provincie Napels aan de regeering hel besluit tguer beaoeming heeft overgelqrd en daarop het koninklgk eiequatur gavraagd han dat hem dadelgk verleend is De geestelijke autoriteiten hebben aan de direeteart der congreganistisohe scholen bevel gegeven on de inspecteurs van het guavernemeut toe Ie laten e minister van openbaar onderwga beeft de heropening bevolen van vier aolioleii ondel leiding vaa geestelijken I eze hebben vooraf verklaard dal tij zich zullen onderwerpeq aan de wetten des staats Madrid 25 Augustus Volgens de laatste b den Imfttnial ontvangen berichten aangaande de verkirzin fen hebben de miniaterieeleo in 27 hoofdsteden von provinciën en in 151 districten de tega behaald de republikeinen in 10 hoofdplaatsen en IT districten en de oonservotievia in 6 hoofUpliaatseii lA 9 districten Aan het BURBA U van POLITIK te Ooo a a de navolgende gevonden voorwerpen voorhanden Een KINDEKWAGKN dito MOLENZIJL dit Zilveren NAALDENKOKEE Burgerlijke Stand G uocm U Aug Rsbeoea oaders 1 VfiUiclsl n B via Him 8é Gerards ouders S de Vet en J Hoat Hieter FrsDcitcDi oaderi J de Jong eta R véa Wass Elisabeth oDders W Beleer en N Nieawlsad 211 iairjai Wilhtlai oadcrs A W Jiaknegt ea J berlga OviKUDix 24 Aug D Rcjuroo 5t j J A Mtlmans 20 d 25 P Mul huisvr van D Aionr 40 j i i ïiSgt WrtuMj S Sfciteieit