Goudsche Courant, vrijdag 30 augustus 1872

APV ERTENTlfiN Openbare Verkooping op VRUDAG den 30 AUGUSTUS 1872 des vuormiddags ten 11 nre in het logement D £ SiliT JoEis Doelen te Oudetcater van Eene HOraTEDE bestaande in BOÜWMANSWONING en aanhoorige GETIMMER TEN benevens 20 Bunders 56 Roeden 82 Ellen WEI HOOI BOUWLAND enz staande en liggende in den Oosteinderpolder te Watirder Verhuurd tot uit 1875 ïoor 1700 s jaars Te veilen in 4 perceelen daarna gecombineerd ZESTIEN WOO XUUIZEN en ERVEN te Oudetcater Een HUIS en ERF op Ooejanverwelleonder Utktttdorp Twee HUIZEN ingerigt tot 9 WONINGEN met ERVEN te MonlJwtH Breeder bi billetteii en nadere informatiente bekomen ten kantoren van de Notarissen jMONTIJN te GouJa en uk GELDER te Mont foori Vuor de iwaiigitre Heduwe met 2 jonge Kiaderrii i ingekomen oordrn lieer A S NARDEN te toi rfrw bijeen gfbniobt viin H A ƒ 1 i Ie K ƒ 0 25 II VV 1 r d B 0 5O Wed L 7 J 1 N N ƒ O SO a W ƒ U S5 M 8 ƒ 5 Wed It 1 1 y 8 5 W A ƒ 1 Wed W Ï ÖO J G y O 50 Ph B 1 50 S B ƒ 1 U W 0 60 AS 0 50 B S 0 50 A de G 0 50 A P ƒ 0 50 B V d M ƒ 0 50 N N 0 26 O de V ƒ l T de V 1 J M 0 50 8 Z J S Z Sr l H Z Sr l h Z 8r 8 J Z Sr ï Pli Z ü 50 A H 0 96 J V f 0 50 H F O 50 8 H 0 25 H S 0 6 I H f S 1 M N y 2 J n f 0 30 H M ƒ 0 30 B P ƒ 0 30 S de H ƒ 0 73 i r B 0 60 D de H 0 30 Bg K J008TEN T de Z 2 50 i y B f K f I T f 0 60 8 J 0 50 Me r Z 1 B j F HERMAN de GKOOT F B 5 P de G J A B ƒ O 50 diversen S ll Bg Dokea en Pastoor V 4N LITH ran N N 1 Mq K 2 50 ha oude Vrouwenhuis 2 15 Bg Ds SCHELTEMA van N N 3 50 S cdu iScliroef StoumbootdIenst van Lelden liuuda Durdrechl Gorliichein en s Uoscli Vertrek van Gouda s maandags s morgens ten acht uurl S V P Op de adressen te plaateen per Stad Lkipem of Kapt PLANJ ER OBOOT enKLEINHANOKLin STEElf KOLEN De Oudergeteekende maakt bekeiid dat bg den HANDEL in STEENKOLEN gedreven onder de firnjia van J van HASSELT ïn C van af heden voor eigen rekening zal voortzetten Gouda UEd Dw Dienaar 25 Aug 1872 J H SPIERINGS Kattensingel naast de bleekery DEN Blaauwbn Haan HAABT Geen Cadeau zoo als ik U beloofde maar publiciteit is voor het Publiek en tevens voor U van meerder waarde Oudergeteekende heeft ongeveer l j jaar geleden haar Hoofdhaar successiveiyk verloren op aanbeveUng den Heer THËOPHILE raadplegende zoo verklaarde ZËd dat ik mgn Haar zoude terug bekomen door 4 flactms na 6 flacons AMERIOAN BALSEM volgens het Recept verbruikt te hebben mag ik mg verheugen met eenen weelderigen Haartooi Uit erkentel kheid 6 maal plaatsing van dit stuk a Gratunhage Aug 1872 Mejufvronw E H E BREVE Mk THEOPHlLE Haarkundige Kerkstraat bg de Vjjzelstraat n 514 Amsterdam pon f 2 47 icn een pakje kii ilerjfoed van Mevr v Z Bij 11 ï AMEROM Mej L l M H te sHaije ƒ I2 Bg N ViN ÜUUKEN G i L 1 de G A 1 69 J i 8 te Ü i N N oadeT 2 H J E te A 2 47 nlt Almelo 1 98 N N ƒ 1 98 ait Kotterdam coup 3 git Bolawatd 2 47 N N ie A 5 N N 0 50 Bg J M VAN MINDEN de L 1 v d O 5 H 1 N N 1 te B van K 1 S ƒ 1 H 1 50 B U 50 do M l B l S te G 3 V d B 0 76 v d B 1 uit de tiaderepaarpot 1 v E teB O SO te 8 iMev B l H l S l 8 1 G 0 75 H 0 25 v E to J 0 50 B te L OSO R U leO auP J Dr V V f ï K 2 50 M J 1 K O SO V k J 1 S 2 60 1 te H 1 S 0 25 C te N ƒ 1 Wed P te R 6 J P l d J te A 1 V D 0 26 V te M 2 47 3 te 8 0 58 J V I 1 V L te H 2 50 V S te B 0 50 G te O l R 0 6Ö VI te B 1 48 M ƒ 0 50 U 1 H lo K 2 5U geool door I S 2 10 v Q K ƒ i U 1 N N I N N t A I LÜ 8 U A 1 A L te A 2 50 J C teP ƒ 1 B te V 2 0 L Ie W O 60 B te O 1 B te 5 M v d J I L f 1 W 2 50 K ie f 1 Jufvr O J 2 60 N N 1 K 0 25 Door C LKVISSON uit Bud huu ons lUwge onden f U 25 Door E M CA l S vau S te Zicar itmaalf lU l eu milden gevers worrti dank gfZfgil voor hunne meitrwrrrkiDf aardour gegronde hoop hrdta it dat het brueldadigde getm ren middel aii bestaan zsl kmaea bezorgd 9rdrn Drsniettenin blijven ondergetoekenden de Weduwe annheve eu aangezien ig vó6r lietlurende en aü hare bevalling tuch weinig ot niets zal kunnen verdienen Gtmda 2S Aagustas ia72 H F VA LITH i U VAN MINDEN J N SCHELTEMA N v in BUUBËN It JOOSTKN H O VAN AMEROM f HERMAN Bi GBOOT s jravenliaagsche ComiNtstniest Van af 26 AUGUSTUS 1872 dagdüks te bekomen aan de NIEUWE VUILNIl STAAL te ê Gravenhage voorloopig tot ƒ 2 50 per scheepston De VUILNIS op de Oude Verzamelplaats aanwezig zal lot 70 Cant per scheepston worden opgeruimd BorStpaSlIllen 1 J J T = j extract v s a pM en vonden het beste middel t e W IcU e A ifv t zen k 50 en 30 en m proelzakjes a 15 Ctg ii in en do ttababer Slijm cii iMaagplllcn per dooa met so piue 25 ot WOrinpatrOUCli tot verdryvlng der ormen bg kindeten en volwassenen n r fnlr n BOtCrpWJdcr Z f i tet kamen van ren tot oj n f i boter vaster beter van smaak en verhindert het snoedi r vlv 5 V küopakken voldoende voor 1500 kan melk a 60 Cts Veepojiler tegcu Zogkoorls ter bevordering der Wclkafecheldlno Eenkte dagen vóór het kalven wordt van dit poeder met kan Uanw wlw i Na het kalven strooit men driemaal dilgs een eSepel vol oJerhet W B v vermagenng gebrek aan eetlust alsook bö blaauwe eTdunne melk wordrSii Zier Z l lllVerSCel ZUlVerlngS ZOUt e ondlgste en goedkoopst huismiddel tegen Pön duizeUgheid hartkloppingen enz en 3 d rfetffi refv = ten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten Is erwten booZ lin n e Iz r fnt V Ta al8 cS rden In pakken ïZTra m IdlUlOnIM OppelS t Sft ttS S oogenbUkkelSk van de h Zeker Middel er verdrijving va ratten en muizen zonder vergif Een bus vau 80 js voldoende om et grootste hui of schip een geheel jaar van aU ratten muizen kakkerlakken schwaben enz vrji te houden Proefbusjes kosten 50 Cts Bfl elk artikel is ene gebruiksaanwijzing EMMERIK JEL V01 r QI3Sd=BOE l f Afmth en Falr ik van ChemiiichrtechmKlie Prapantten OPENBARE VEKKOÜPIXG X t De Notarissen VAN DER HOOP iPe en DE KUYPER en RËEPMAKER en MARONIËR resideerende te ltuiterdam i n voornemens om op Donderdag 5 September 1872 te veilen en op Donderdag 12 September daaraanvolgende te verkoopen beide dagen des voormiddags ten elf nre in het logement Ob Zalm aan de Markt te Gouda Een zeer gunstig gelegen perceel uitmuntend BODW EN WEILAND met de daarop staande hechte en sterke BOUWMANSWONING verdeeld in twee woningen SCHUUR en HOOIBERG met TÖIN gelegenonder de gemeente Snelrewaard aan den Uyterdgk strekkende van af den dgk iot aan derivier de IJsel zynde de woningen gemerktn 11 en 12 kadastraal bekend Sectie A n 453 4534 457 458 607 509 511 en 519 te zamen ter grootte van 4 hectaren 32 aren 55 centiaren belend ten westen G tan derLbe te Oudetmter ten oosten C O J IffliraLBBKAMP geb Vkbloekk V i Grondbehisting over 1872 ƒ 11 46 De polderiasten over 1872 bedragen 3 56 per hectare Verhuurd de Landerijen met eene Woning Schuur Hooiberg en Tuin voor 320 s jaars de landerflen tot 1 Maart 1873 en de gebouwen tot 1 Mei 1873 aan Gijsbke t van Vulpb en eene Woning met Schuurtje voor 60 s jaars tot 30 April 1873 aan Jan Conpme De te veilen perceelen zgn acht werkdagen vóór de veiling te bezichtigen Nadere onderrichtingen zgn te bekomen ter kantoren van de gezegde Notarissen terwfll de bewgzen van eigendom hnurcontracten en veilingsvoorwaa n x inzage liggen ten kantore van de NoJissen RËEPMAKER MARONIËR aan Wgnstraat ie Rotterdam n 135 Gooda Urok vid A Briukaiftu t f 187S VrUdag 30 Anguslos Jü lgdl GOUDSCHE COURAIt Nieuws en AdverleDtieblad voor Gonda en Omstrek p a ttii oen uoi muur dringen ajlerlei miasmen l e luchtrerverschiiig is in de laeeate aoholen van dieq aard dat de kinderen uset de ooderivijzars ziek worden Het Jovrial in fie éatt voegt er bg dat deze treurige tuestand niet alleen in het departement Cdtesdu Nord bestaat maar sohler overal elders E eq pieu wetsontwerp op het lager onderwijl gaat het bbid voort js reed een jaar geleden ingediend maar het ontwerp ligt rustig in de portefeuille en men heeft er nog nifts aan gedoan dan ja men heeft een tegenontwerp en mea kiin een rappoit lezen woariq reel wordt gezegd ofer de quseatie van de reohtaq en de plichten van den staat en an de vrgheid voq de ouders Én ginds zgn 26000 kinderen in im departement die niet sfljjoolgoaq eq daar tgn soholeq waar de jongens water moeten soheppen als t regest omdat het gebouw zoo sleobt is Dit neemt echter niet weg dat bet rapport van de osderwijsaommiaaie aan de nationale vergadering een kearif stuk is vij niet verflauwen twijfel ik vl ll L in NovemW Van de z e in C Haml eXn n t cut Newyork en New Jer fen M J n i gedaan mortTn worden Blijkbaar wanhoopt dus GrteW JTf ZL 1 T 1 i nn stemmen ale iKnohten althans oVmwr dat da siriid n beide zijden hardnekkig al ir T JP8ANKRIJK Hei sohjjfsobietö e TnwviBe j afgeloopeq de Baitenlandsch Overzicht Uit Fninkrijk uieta kijzondera Hat oproer te Belfast ia gedempt Thans ia daruat iu Duitacblaud weer veratoord Tot veler verbuing had de uitvoering der jezuiaten wet otfduaverre ileobts aniileidiug ffegeven tot tfl van maohteitwze prutetten en dreawn waarvan de iqaeateteratniid sla ootcegroud ter zijde gelegd werden Vooral in Noord Óuitaohland worden de bepalinften der nieuwe wet door de re eering met de uiterate gestrengbeiil en uitvoer gelegd en nergans üeifs ni tia het ultra katholiek Posen atooite de politie op eéuig feitelijk verzet Te Ëaeeii in de Bgnprovinoie echter iin Vriiiliur vrin t 1 ter ga Vrijdagavond naar êid jZ het Ltfll r J Vi Wie i der gearing i SS Z l I f ko w eenle 1 BUITENLAND W S S Sil r 7 z i iz r znr rr rAiii i r iW Mi ofVroverrnTnl r i inwioimng van hef erlMX wt te Tron ille aobterblgTBn on ta zorgen datthei geschat behoorIgk wordt ingepikt en verzuqiMii het is het eerste voorwerp der staatszorg de Ztlitsenol e kaïioanen die iioii hel best roldO in hebben zullen naar Bourget wordin verzonden om daar opnieow te worden onder ooht De minister vm oofiog De Ciese heeft tegen ilen 9n Sept te Versailles de leden van de oammissie bgeengeroepen d e DeMai is met 1 onderzoek vin lie resultaten t Tronville veBregrn Thiers heeft beloofd dnt bij bepaald de zittingen zal bgwunen hy zal dsar met de versehilleude olBeieren in o Br eg treilen over de w zifing die ii de wapaning van het leger moet w id B gebraolit Vrijdagmiddag geraakte gebed Trauvil e in op sebndUing op het gninld van eenige kunonacboien niet ver van de i ta l veddegl ppen werden sangegaan ivsl of dit mooht ïfm ammigen donbten w er aan een Bonepartistiscbe manifestatie bet re eohter niets anders te zijn dan bet Ameriknaiische Qorlogsehip SheHMdoah dat uil de haven V i l Havre vertrokken den president der fransche repiibliek bet gebruikelijke saluut W lde geven van il schoten Thiers was daar mr mee jngt numen en qe Colip krerg onmiddellijk li t het s iluuf p o greaieua mo gelijk te beantwoor4ei I e Shemtiofih keerde l ntrQg zeer old an naar Havre terug Voor z jn leeftijd ia Thjen nog een zeer levendig en beweeglijk man nu het schieten is opgehouden zoekt kij andere afleiding de Cmlfr en de faon beide Fronsche ooiiogsvaartuigep op de kust zijn door hem met een bezoek vereerd o de president bleek nog rap genoeg om de nuods een i ertisje mee te maken tfiW grouta vqlksiueuig e staart roQrtdn rend de Thiersbewegingeu sju en begroet Adolpbc 1 met de levendigste b eivijjten vnn s mpothie Er ia sprake zelfs van een klei zettophtje dat dosr den president zou orden ondernomen Op een enkele uitzondering na worden de vergaderingen van de algemeene raden nutig voortgezet onder tot eenig betongrjijc incident aanleiding te geve Jb deo raad van Alljer haeft de jfeiident erlflaard dat alle wenjóben onden worden veergegeveii in dezen eeheu ontbinding rsn de nationale vergnderiiig De prefect Cornü kwilB tegen deze 9a£I AIIB Acht gevaarlijke misdadigers stonden verleden Dinsdag te recht te Manchester Zij hadden eene wetgesehondeq welke onder de regeering van den braven en vrifmen koning Karel II gemaakt was D aoht onverlaten waren ree i herhaaldelijk gevonniadgeworden omdat tij aan de majesteit der wet te kerthadden gedaan en verstokte zondagen ala ze waren durfden zij zicb nog op eene ijze e verdedigeiu relke dmdelyk te kennen gaf dat zg meenden slee tbehandeld te worden Opze bende va boosdoener bestond uit oelit kappera en barbiet 4i itk aietgesobaamd hadden op j ondag 18 Ang 1872 desmo en9 te half negen aren noht verschillende ver it lie len te seberen V ij uwren bet gevoel oqz r le ers en willen de ipiwond niet in al Üne bgson lerbeden ipodedeeieq De fall XaU beeft dit evenzeel geschroomd en deze fljngevoeligbeid dort het blad eet aan want waarlijk er is zooveel ellende mifdoad ei Konde op aarde dat het al te pijnijjk zon worden ladiSu men de bijzonderbeden n elke sshanddaad IBo t vernemen Het zij dus Totdoende mede te deélen dat d aeht bsHiiers op den morgen van den Christelijkeq Sabbatb licht meilemensohen geschoren hadden dat zg hun misdaad Ixkrnd hebben en dat de majesteit der wet is gewroken da ir aan elk der onverlaten et iie boete is opgelegd l£rn der zoiida irs noemde het vonnis dït hemde gerechte straf oplegde een acbande Hg gevoelde Raar hrl sahijnt in het geheel qiet in welke ontzettende positie bij was Zat bg niet op de bank der beoehaldigden welke door politieagenten bewaakt wordt f fferd hij niet gevonnisd volgens de wetvan lijn land en had hij zgn gelaat niet liever ia Ziine handen mnj der regeeriug om den verihikkenden patara eaue serenade met fokkeljielit ot afscheid aan te bieden ernstige ongeregeldbailen uitgebnrtten M rkwaardigrrwijze bensren de Uuitsolie dagblnden hierovvr het diepste Btil wggoD waarsobijulijk ten gevolg van het bekends fei dat het eenige lele raatoan bttresu in Pnittoliland het bureau VVultt te iierlgu geene mededeeliiig san de pers doet dau na goedkeuring der rrgeering De zaak zal echter moeilgk gehe m kunnen blijven en eerstdaags zal men dan ook wel partieuliere berichten over dit oproer in de Duitsohe dngklaueii vinden Een telegram nit Pusirldorf In de Belgische bladen meldt dat het volk de wooinpn v n den Landrath 8 den jegeeringaseoreWri bestormd en verwoest heeft to dat twea batatjons inlanterie Zaterdag laoiigen vroeg per extra trein uit Buaaeidurf naar fiaaen vertrokken cgn oai d mit te herstellen uder twgfel lulkn Ie Uuitscha wilitairaq spoedig daarin slagen al ia Easen ook door z ue arbeidersbevolking in de gro if gewbutgieterg tan Krtipp sn de omliggende mgneu zgn ta zamen tuawshen 20 000 ot 30 000 pcraooen werkzaam d s bgiia geheel uit katholieken bestaat ean der geviiarlyltste steden in geheel Frnuei On daZül le redenen is het eoliter te vreezen dat de orde niet zonder bloedvergieten hersteld zal worden Uit Essen deelen de latere Duitsohe bladen weder niets made wanrdopr men tot het vrrwoeden komt dut de politie iiiflcrdnail Iwt re pr iden ran berichten over da Zwarte oiigeregeldhédrn heeft verboden Volgens de Belgische Indéfenilanai is het 2 tq dag 0 d weder onrustig geweest en naren er troepoii ontboden v h üuaseldorf Een untal peraonèn waren gearresteerd T Berlijn begint de drukte reeds voor de aan staande keizerswmmkoAut het gsbsele oorps diplomatique wordt in den loop dezer neekterugverwsóht en in de hotels is voor de eerata Sepbunberdagru bgu geen plaats neer te krijgen Zaterdag do 7 zal d voornaaniste feestdag zijn o a opgeluisterd door oen mooatertaptfe niet falkel i iht te aprelren Ihomss JJalev is de naam ran den kapper die zgn fem ve hief iq dT r MoZ kbwrde dat hem onrecht geschiedde jk ou wd een willen weten riep de onverlaat ViJ t J uitdri ki g op i i J aeS Hg nlleeu in eavoean mmrlml i tens welke wet meq mij in eene boete shikt IV toon dat hg eene akte bad overtreden welke eemaakt was gedurende de rageering van koning Karel U roemrijker nagedachtenis Die man is 1 sinds eeuwen dood eq b Ven ant oorddf d toiedadiger d e z ch niet licht uit het veld bet slaan Wederom antwoordde de r bter die hem aan ün verstand traobtte te brengatr dat de daden nK dê mensehen hen orérk i i j goene Jn de Oostennjksehe bladen liep het gerueht dat bet ainisterie had afgezien van bet plan tot indiening Van eeu wetsoutiierp tot invoering ven direota verkiezingen vooii dun rijksraad van olBoii use zgde wordt dit bericht tliafis tegaugcsproken mep it integendeel druk be ig igii s n dit ontwerp maar de bgzonderheden gabaimhuudeu om geen omijdige disaustle jn de dagbbtden te hebben Men zou kunnen vngen of de rgksrsad dan overrompeld meet worden met deze wet naar de commissie van onderzo k nrefait Tyi eel ngen die door den van het lo eronderwijs in hTdepartemeV M óoo Ka T H T i rV Z kinderen Jntv ngen volstrekt geen ondwwö s en in ki r hl Z kt nog vw de bestaande scholen zgn 61 000 UnderoJ S t J L TI Thpmaa MalJJ in den letterlgken zin n het w T r TSl B ie nooit we kolen zgn buitendien in n zeer h J LZT wirrbbe V k l an iB het een onrecht Volgens den gt heden bekendan uitslag der Suanaohe rerl iezingen kan als wrzekerd worden l escboawd de verkiezing v n 270 ninisteriéele radioalen 75 republikeinen 28 oonse vstioten van alle kbiaren l e raniNfatt dagbladen bavatteu rsabiliende par di ra h 1 1 Greelev ZT Aaenit dnt de kaïuwq ffin d Pf el etden g verBi w1Z t 1 n de over Sn Itr f ï Wiohten verkrggen eenigen meerderen sohijn tt ir Cde ver I B iiS i i m sn i zs a r tesf ï rS m