Goudsche Courant, vrijdag 30 augustus 1872

druk aogSB Ttfkoapen Ik heb klanten die alleen d a ZiMiilIxsinotiteiis Luniit U geschoren worden Z j i jn tjft Zaierd i saiMuds leer laat werkiaaa op de markt en lijn itetlwongcn Zond ignaiiiiddag H uchester te rrrlaten om bij tijds op de veemarkt tii xyn dki éi HKad Kamo geo8 te Liverpool gebosden wordt Uavea iieii zgu er go i9dienstij e lieden die gaarna met een gladde kin naar de kerk gam en zeide bij met ese glimlach ik acht het mqn E licht ab Chr slen ken net en htsoenlijk naar de erk te zenden I e boete werd B ei emin opgelegd doch de reohter bepaalde zich lot het minimum van mi atuivere ISelfatt is ook Zaterdagavond II riisiig gebleven Men had Vrees gnkocslenl ruor een hernirnwing der ongrre el he leii doch gelukkig is de aTond zeer vreediaam voorbygegiaan I e straten waren overvuld mrt mentcheo doch nieoiaml die eenigen rin hadom baldadigbedaii te beginnen De sterke militaireen politiemacht blijft steeds in de stad liggen en alle bier en wijnhaizen de plaatsen waiir bet granw onder de leren hel eer t en het liefst hrengaat blijvrn gesloten liè politiererlitbank beeft reeds leer velender oproer tigeii voor twee tot les maanden naarde gevangenis gezonden de belkaaels werden preTestief irevangen geiet urn voor bet crimineele hofte vrrsciiijnen 1 lerache pers of lierer de persdie de lencbe ziuik tttegeflaan is b nt natuurlijk aan het cummentariêi ren van de ongeregtldbeden Als sttyd krggt Ëiigriand de moeder van at bet kwaad de acfaultl en de IrinJtman geeft een uitvoerige be aebr vtng v in de toedracbt der zaak om daarait totde gevolgtrekking te komen dat de regeering wel in ata t was geweest de onlusten te voorkomen wanneer sg krucbtiger tegenover de protestantrn had gehandeld 1 gecmpljyeerden aan de Londenscbe Train wajrmaiitsehappy hebhen in den nacht van vr dagop Zaterdag ren nteetmg gehouden om maatregelente beramen tot het verbeteren van hun maatseliappelyke positie In plaats ran een pd st en rijftien shillings per week roor een koeteier en een pondsterling en twiuilf en een halven shilling voor ces conducteur de dag op vjjftien uren gerekend werd retpeciierelyk twee pond twee shillings en een pondvyltien shillings gevraagd Net gevolg van d meeting wns dat re ls spoedig tusschen directearcn engecmployeerden een rergclgk werd getroffen de zaak enl gemiddeld en hoewel niet geheel tevreden geMeld is zooveel mogel k aan de gedane eiaohen geVolg gegeveu Ook waren de bakkersknechts te Londen vergaderd die eerstdaags met hunne patroons en oonferenlie tot bemiddeling der hangende ijnantie zullen hebben Het groote werkstakingselement onderde he ren bukliera is totni oe door meer bezadigdenIn toom gehouden In Engeland warden somtijds vonnissen ga dd die in hoegenanmd geen verhouding staan totkct begane vergrijp Onlangs b r werd een miliddr roor drie maanden naar een bais vkn oorreotie glzondeu omdat hg moeder eu doehter ran het kaia uriiï hij was ingekwaKierd geknad bad tanr l enige dagen later drie jongelieden die eea aeiajeBet geweld hadden Huogcrnud rn hilar in bewnsteJoozen tocst ind op een vrld ha Iden abbtergelaten gezamenlijk tot het betalen eeuvr boeUg ran drie ponden sterling eo in de ka ten werden vero tleeld Strenger cum rast is niet denkbaiiK E en zeer buitengejroue misdaad is te Chelsea gepleegd Twee nog jeugdige Berlijners HermanNagel oud 21 jaar eu I nul May oud O jaar laeÜen daar eenige di cn achterren in een leer iüecbtgtrenommecid huls met een paaf d imeljea van ge jksoor ig idlooi als hei verblijf wanriii z j ziefa ophielden Zooals dat gewo iiilgk iu dergelijke omslandigbeden gaat was de voormail comi tauten en bankpapef van de beide vrienden die niet onaaaiienigkgtweeat was medig verteerd waarop beide besloten c n eimle te maken aan hun wereldsch beaiaaii Keeds dikwijls hadden de dames een pisiool bemerkt dat aan May en Nagel gezamenlijk scheen toe te behooreu en roet dit wapen werd de ila nl vodiracht Nagelschout eerst May rn diiaru i ziohzeif door het hart é dader uterlcef le het noudluttiice schot slechtsweinige uren May was niet dadelijk een Igk doch an rjjn behoail wordt gcwauhoupt Nog is bet niet geleken waa aan de daad moet worden toegeschrerenaa welke dé antncedeoten der jongelieden waren Bddrn haildcn het zich zoo grnukkemk BOgelgkgemaakt en hunne kleedingstulken op de plaats waar Miet schot moeal treffen geopend Het primitiere plan schijnt geweest te r gn dat de ongeliriikigca alkander op hetzelfde oogeublik zouden trèlEn doehhet bevji ran slechts één pistool beeft da wgte ras ilroering doen veraodcreo DU ITiSCH L AN D Vrijdagochtend is bet bekende Amerika mrahe paardrgdengaelschap M vers het zuugei a iiude trarid t in ne Aacnlsain op zgn re s dour de ni ri d te Ber ijn aangekomen Ëc i triumphale inticht is door bet gezelsch iiiet gahaBdeii 9len ij1 le iiabd e vergunning daartoe nïet was verEregCn Niettegenstaande dit Buddel om de aandacht der menigte te trekken niet kon worden nnngewend was er toch iets anders hatweU teer i esuli kt miobt besohuuwd worden om en niet grriogeu dunk ran den ondernemer in te boetonen Xtèa ochlends te S uren weid op da Kóningphitr een tanvan gemaakt met het bouwen run de lent bestaande uit een ijzerett geraamte of gestel omkleed en overdekt met zwaar waterdicht zeildoek en te Ml uren was men met dien arbeid geree l donder upliouden zonder een enkel oogenblik t verliezen ging men wet het werk voort er werd zelfs geen hartsirrkiug gebruikt toen men zoorer was gevorderd hetitt n bij ons nooit wordt vergeten zegt de National Zettung Kr werd een keizerlijke loge gebouwd een waar juweel van behaiigerawerk waWvg de spiegels met de overige meubelen en tapgten wedgvereu in pracht daarenboven werden amphitheater ewgte ingericht SOOO recht gemakkeIgke zitplaatsen van verschillemlen rang en om dat alles gereefi te maken had mei drie uren ongeveer noodig zoodat h t geheel kant en klaar stond te 1 nor na den middag lets dergelijks was nooit aanschouwd l it alles trok te meer de aandacht dewgl de bouw en ile iiirichiing in elk opzicht hecht doelmatig en sierlijk moeten genoemd worden Een Abyssinische bron verspreidt nit t slechts frischbeid in het ruime lokaal maar verschaft aan ieder bezoeker de gelegenheid om naar verlangen itijn dorst te lessoben Behalve geilresseerdc pa irdeii en leeuwen zijnVer twee kolossale ulif uteu diu ver ziiide toi ren verjrichteii Minder gunstig geuagen de Berlijnsche dagbladen rnii het overige gedeelte der voorstelliugen die zich niet boven liet middelnjatige verheffen Op hetgeen het ui welidi 0 betreft ia met groote zorg gelet aan sieraad an praobt wordt van dien kant ui sta geaiat U ü 8 L A N D In een Bussiseb bUd worden zeer merkrfiuirüige mededeelingen gedaan over de di eepzieke sekte der Russische besnedeueu die iu Jasty is gevestigd Door het maken van proselieten in Bus and wurilt zij dag aan dag grouter en door de acht profeten die uan liet hoofd staan worden slechts Russen tot het gild toegelaten Het opnemen ran een nieuw lid geschiedt in een gesloten kamer waarin alle nweiigen lichten in de hand hebben en een profeet aan den candidkat een brandende kaars ter haiid stelt Op het kruis moet de man dan zweren dtt hg niets zal navertellen van het een hg hier Zalj zien aan welken eed door het stellen ran personen als borgen kracht wordt bggrzet De candidaat rerUUart dan plechtig dat hij illeen in God de moeder Gods en Jezus Christus gelooft eu geen vleesch ral eten geen wijn of sterken drank zal drinken geen brnilort of doopmiml Zal bijwonen en niets zal verklappen ran het geen in de sekte voorvalt Alle aanwezigen doen nu witte hemden aan de eene helft zingt de andi re helft danst Uit vreemdsoortige vermaak duurt twee H drie uren totdat de ezecotanteu moede beginnen te worden dan kleeden allen zich weder aan tafels en stoelen wordan binnengebracht en er wordt thee gedronken Den cmdidaat worden l dwelinende midilelen toegediend en zoodra hg bewusteloos is geschiedt de operatie door een profee Alleen Russen kunnen dit geluk deelachtig wanleij de sekte geeft gaarne 200 dukateu aan dengene dié iemand daartoe overhaalt Borenttaande feiten zgi door een rerrolgden afvallige medegedeeld BINNENLAND Gouda 89 AuonsiosL Omtrent bet feest der gerechtigden tot het dragen van het Metalen Kruis oolringl n wy bet volgend sehrgren Zondag waa het iu onze stad feest Uit een aantal woningen wapperde de vaderhindscbe driekleur terwgl taUooze ingezetenen op de ban wareg I De rgfde jaarlgkache vergadering der verschillende naburige afdeelingen van da verceniging bet Metalen Ktttis bg kouiuklgk ka inetschrgren ran Mei 1863 toegestaan hful plaats Ten m ure werden d feestgenooten aan het station van den tgnspoor eg opi ewocht en vertrokken van daar deafdeelingen Gouda president Sparnaag Dordrecht president iöbel s üraveahage pres dent Wegerman terens Voofdpresident der geheele vereenigin Leiden president Themps Amsterdam 2 afdeelingen presidenten Amsen en Habeck eti Botterdkm president Reise alsmede de Amsterdamache Citadel Vereeniging president Scbaack met de muziek der Goudsohe Scbntterg en een peloton der tiöudsche Wloerbaarheid aan het hoofd en omstuwd met eene overgroote menigte toeschouwers tuur het socieleitagebouw op de Oost haren Aan deze vaderiandsche strijden van ISSQ 32 had zich aangesloten de Amsterdamsobe Vereéuigikg Het Indische Kruis In de vergaderzaal aangekomen opende de vice voorzitter von Gouda de bijeenkoaat en een hartd e welkoaMtgroet aitgesproken door den heer Theiaps MaroB nam de hoofd rgoriitter het woord en sprak een uit het hart gevloeid woord over bet gewichtige eauwjaar dat wg mogen beleren Hij e daarbij op het jaar 1572 toen door de inneming van liri lle ouder de Genjeiivlng den grondslag van ons uii ifhankalgk volksbestaan werd gelegd op hit jaar 1678 toen onder de Sa eKvlag aan den overmoe l vnn den Pransohen koning Lodewijk XIV pnd en pt rk werd gesteld op het jaar 1772 toen de geboorte van den goeden grondlegger van ons thans regeereud koningshuis onder de Prtasenrlag plaats had en eindclgk op 1873 het merkwaardig eeuwjaar dat wij mogen beleren hoe onder de f Off evlag ons volk eene algemeene achting geniet onder de Enropeesehe Siaten die N ederlAd wel klein in ai vaag maar groot in zedelijke kracht doet zijn Hij eindigde die toespraak met den hartel ijken wensch dat Nsderland met Oranje onafscheidbaar vereenigd nog landen tijd onder de staten van Knropaeene waardige plaats mocht innemen Algemeene toejuiching en IhnClrèe gevolgd door de vcreenigde annheffing van het geliefd i Wien Neérlands Bloed was de dank die den spreker werd toegebracht Onder het genot van de eerewijn rerkreeg nn de heer Schaack Kt woord om de HH Weijerman Tbemps en Reine te benoemen tot eereleden der Amsterdamschc Oitadel Vereeiiiging daarna de heer Sparnnaij om den hoofdpresident Weijerman en de HII ïbemp van Iiciden en Amsen ran Amsterdam de insigne s der afileeling Gouda aan te bieden en eindelgk de herr Ueisc om den heer Schaack de insijine der oninklijke a deeling Butterdam te orerhandigen Dat door di ze oi dersclieidiif n de band ron Brwderschap de owlstrijders nader san elkander bnicht zal welgceii betoog behoeven Ten 12 ure werd de ferstmnrseh door de stad geregeld eu nam rolgens het bekende programma een aanvang Bij absentie rnn den Kd Aclitb lieer Burgemeester vereenigde men zich voor de woaing van den Ëd Achtb Heer Remy wnnr verscheidene raadsleden te urne waren De rcrecliilirnde presidenten ontvingen daar bij monde van ZËd Achtb een hartelijken welkomstgroet met den wensch dat de dng in Gouda door te brengen roor hen verder aangenaam mocht zgn terwijl eene aangebodene welkomstdronk die toespraak vorgrzelde Onder geleide van den hoofdpresideiit namen daarop H Ed Aebtb de rereenigde oud rijdrrs in oogenschoow en na onder wederiieerige en hartelijke handdrukken afscheid genomen te hebben werd de feestmarsch steetls met het muziekkorps aan hrt hoofd roortgczet tot 3 i ure toen men zich weder in de plaati der bijeenkomst rereenigde Aldaar werd nn een in den Morgen pUats gehad hebbend rerznim hersteld de Indische gedecoreerden toen niet toegesproken ontringen nu van den beer Weijerman e n hartelijke toespraak waarbij hij den wensish te kennen gaf dat de verdedigers Van ons geliefd vaderland en zgne rechten van welken tijd ook zoo hier als in de tropisobe gewesten steeds meer en meer elkander mochten naderen opdat hun geest mochttemgwerken op ons tegenwoordig leger en dit daardoor aangespoord worden om aan den krijgsinansgeest der ouderen van dagen een voorbeeld te nemen Daarna zetten zich vele feestgenooten aan een weltoebei iden gemeenschappelijken aaahgd waar da spijzen werden gekruid door menige bartd kf toespraak Na vervolgens de beroemde boodsche kerk bezocht en het heerlijke plantsoen bewondeld te hebben vereenigde men zieh te 7 nre t6t afscheid in de niants der bijeenkomst enkele afdeelingen waren reeds tot vertrek rerplicht eewrest Het scheidingsunr daar zijnde nam de hoofd iresident nog eenmaal het woord om den kamersden een hartelgk vaarwel toe te roepen met den wensch dat het bea rergnnd mocht zgn allen en zoo mogelijk memkre ten rolgeoden jar te Qordreeht of in s firarenhage weder temo gen toeroep een kameraa kchappelijk welkofai Met het rertrek der feestgenooten tusschen 8 en 9 nre in venebillende riehtingen nam de ffeestdag een einde die zoo wg hopen bg allen eene aaoge name herinnering zal achterlaten Tot ComnSssaris der Nederlandsehe Brtmdwaar b rg MaatsoJi ppg roor Boerende Goederen enkel ran Landbonw en Veehouders ondtirling opgerieht te Ondewater thans alhier gerestigd is ip ltats ran wijlen den beer Mr J H ran Geiinèj fceBOemd de heer G A van Houweninge Gz Hot nwmraad van Schioland en Lid van de Prorineialo Stalen ran ZuidHolland te Moordrecht De goudemidskneoht oit Sohoonhoren die terecht stond w ns bet stelen ran stukjes goud en door de Arr Bechtbank werJ vrijgesproken is thans door het Pror Gerechtshof reroordceld tot gevangenisstraf van een jaar Bi reaolotie ran den iden Aag jl beeft de Minister ran Financiën te kennen gegeven dat getwgnd Jntegaren bebaort tot de belaste garens ran hennep rUs of werk eo dus naar gelang der qosliteit onrierworpeu is aan een inroerrecht van 1 tot 10 de 100 pd Pe Nederl vereening tot dadelijke bnlpreratrekking en voortdurende verbetering der onderwijzerstractementen hield den 24 Augustus te Utrecht hare jaarlyksche vergadering De soorziiter Baron Mocksy opende met een kort woord de bijeenkomst en wees er op dat doel en stekking dezer vereeniging van algemeene bekendheid zijn t Was hier geen werkstaking maar erkenning ran i Dt arbeider is zijn loon waard De Secretaris A van Gooi te Haatten gaf een kort en bondig versligen toonde aan hoedeze jeugdige vereeniging reeds erii krachtigen stuot aan de zaak had gegeven in vele gameeiiien waren de tractemeuten verbeterd en van alle zijden werden krachtige pogingen iwngewend om het stoffelijk belaag tan den onderwijzer ouder ds aandacht van de regeering te brengen Wanneer men zoo voortging zouden dr iiiiiiimiimlijders weldra tut de geschiedenis beboiiri n Jb t de rekening en verantwoord ing van den penulugaieciter bleek il it het aanzienlijk tekort over I S7Iruimsclioots gedekt werd door de mildere iukomstrn over hel joar 1S72 Reeds waren enkele nooiirgdende onderwijzers op de aecst kiesdie wijze onderatennd en aen hoopti door algemeene deelneming op ruimer schaal hiermede voort te kunnen gaan St laiide de vergadering tradtm onderscheidene personen als ledrn of donshfurs t c Het hoofdbestuur stelde nu voor I Deze rrreenifing wendt zich tol de booge regeering om het miuinium roor den Hoofdonderwijzer op 700 en dat roor den liulpomierwgzer op S IU te brengen II De openbare lagere scholen worden naar hetaantal leerlingen verdeeld zoodat bij het toeneaen ran de school ook de bezoldiging hao er wordt Hl Bij aaatregel van inwendig bestnnr wordt zoodra zich de behoeften daartoe doen gevoelen het oinimnra volgens koninklijk besluit gewijzigd Voorstel I werd nadat eau amendement om het minimum van den Hulpauderwqzer op J 40U te brengen wa ingetrokken bg acclamatie aangenomen Meer b irijding rond voorstel II dat nalnngduirige discussie vooral bestreden door Dr Salverda inapecteur van t onderwijs te Utreoht geamendeerd aangenomen werd Voorstel III rerwierfalgemeenenbgral Nadat do r Mkele leden eene ivglementsherziening oatrent art 17 was rcrzooht sloot de roorzittcr onder daokng ging aan de rergaderden deze bijeenkomst De geaeenternad van Nijmegen heeft da aubaidie aan het butgerlgk armbestuur met 1000 rarminderd om te kennen te geren dat hg toepassing anscbt van bet b insel dat burgerlijke armenzorg uitzondering kerkolgke of particuliere regel moet z d Te Amsterdam was tegen Zondag II weder eene rerladering aangekondigd ran de Geaengde vereeniging van het internationale werklieden verbond Die vergadering had plaats in de herberg Dalrust aan de Roogesinis Het pl tn was om zieh van daar naar hot huis van den bnrgeBcester te begeven ea antwoord te vragen ofi bi t adrea dat hem vroeger door het intcfrmediair van een policieagent was aangeboden De A ut Cour deelt betreffende deze demonstratie het volgende made De vergadering was tegen half een belegd kastreeks half drie waren de deliberatiün afgsloopen en trokken de leden naar bet huis van den burgemeester die zich op do stoep begaf toen de schare zich daarvoor venainelde Ben der iinwezigen nam bet woord en begon een hoogdravende rede De burgemeester stuitte dien stroom ran woorden met de opmerking dat by dien apraker niet kende wal daarentegen zckerti van der Bont met wien hij Vrgdag over het bedoelde adre op bat raadhuis een onderhoud bad gehad en wien bij daarom ook nu het woord gaf De bnrgeia acater deed tevens opaerken dat men tot dezen optocht geen vergunning gevraagd en dus ook met gekregen had dat h het echter ditmaal bg deze opmerking zon laten maar morgen een officiële waarschuwing doen en dan ook geen verdere optochten zonder vergunning toelaten zou dat hg n iwel wilde booten wat men begeerde maar dat hg van flaiindag tot Zaterdag op het stadhuis was oa grieven nnii te aT j f Btle e Woord te staan jÏj S KV Ü wgs als de arbetdsman dat hg zich overigens verwonderde over 5 i r het betoek want dat hij reeds aan van der Hout gezegd had op het bedoelde adres niet te hebben kunnen autwoorden omdat het niet alleen ongezegeld was en dus daarom reeds ni in aanmerking kon genomen worden maar ook omdat het geen lüton had ja zelfs ongRteekeod was I Aan wiea had dua het antwoord gericht moeten worden f Van der Hout Isaac Salomon lid van den bondgenootschappelijken raad der Internationale roor Nederhind erkende een en ander en zeide dat hij ook in dien geest aan de rergadering gerapporteerd had maar overstemd was geworden Vandaar dat nu de optocht toch doorgegaan ivas Uit de rede van der Hout bleek verder dat een der griereo van adressanten deze was dat de woningen thans door Schatte gebouwd geen arbeiders woningen waren De burgemeester antwoorde dat dit aan Schutte ook niet bij raadsbesluit voorgeschreven en deze aldus vrij was dat er alleen liep uild was woningen ter diepte van 9 el te bouwen en dit ook alzoo geschied was dat Schutte gelijk ieder woningen boaweii kondê roor wie k wilde als er bij den rerkoiip van grond dienaangaande geen bepaalde voorwaarde gemaakt wus Vso der Uont vroeg daarop of wanneer er weder grond ora te bouwen werd rerkocht Ie liurgeineester dan zijne bemiddeling wilde verleenen dat er goedkuope arbeiderswoningen zouden gebouwd warden De burgemeester zeide dat men dit liever aan hen die arbeiderswoningen bouwen moest verzoeken en overigens aan den gemeenteraad het m ikcn vni zoodanige voorwaarde bg den verkoop van gronden zou moeten vragen In verband met het adres kwam verder nog de iiikomstea hetastiag ter spnke en het leggen r in een uitvoerrecht op levensmiddelen de burgemeester antwoordde daarop dat dit onderst crpeu waren waarin noch de burgemeester noch de gemeenteraad van Am sterdam iets te zeggen had maar dat dit de wetgevende aacht de rolksrettegenwuordlgers in den Haag aanging Een andere spreker vroet de tusscheiikomst vanden burgemees er om het algemeen stemrecht te rerkrggen I e burgemees ter wees kort en bondig dit raa de band Hiermede nam de demonstratie eeu einde n trok de menigte af Te Almelo hebbeu ile arbeiders in een aantal fabrieken het werk geslaakt en ernstige ongeregeldheden zijn ihurbij roorgevoileu zoodat de hulp der militaire macht wen ihgeroepcn Thans is het er lustig hoewel de werkstaking voortduurt Waar dit op zal uitloopen weet aen nog niet Ininsschen trekkas vele arbeiders die wel aan bet werk wilden gaan dopfa door de ouwiJligea daarvan afgehouden worden naar Ochtrüp in Prufssén waar zij werk in overvloed kunnen krggen Gisteren wilden de arbeiders ran eeu der andere fabrieken ook hel werk staken zoo zg geen verhooging ran loon ontringen doch aan ban rerzoek is roldoau ook andere fabrikanten hebben dit roorbeehl gerolgd en het i te rerwachten dot ook de laurieken waar hel werk gestaakt is dit zullen moeten doen Naar meu aan t Utmhltck Dagblad mededeelt beslaat hel roornemen bij eenige paters jeznieten om zich aldaar te rrstigeu reeds sedert eenigen tijd houden sommigen daar vobigf Hel algemeen loupende gerucht ala tonden zg het Iwitel dee Payl ilas op het JaiiakaUof hebben aaigekocht ia ebhier geheel bezgden de wuarhéiil Dr L C Levoir te Delft vestigt in de Del Uche tl de aandacht op het ook hier te lande aangevoerd geconserveerd Australisch rieeaeh Hij noemt dat rieeach een zegao voor de volksvoeding Het kan koud gegeten worden des avonds met gekruidesausen is dus altijd gereed en zoolang het blilye gesloten blgft vollettig legen bederf beschut zoo het blikje geopend is blgft het na opsaelten in het heerlijke vet in het waraste weder onder ongunstige voorwaarden minstens ac t dagen ia geheel onbedorven staat Daarenboven is uil scheikundig onderzoek geblelwn dat de voedingswaarde r n dit rieesoh duorgaai grooler is dan die van het inlaiid he Het rel gemakkelijk te rerteren is zeer 8jn rerdeeld midden tusschen de reïela die rrorér maar reel nialschcr dan die ran bet inlandsehe rleeocb zgn Men heeft dus aile reden oa te rooripellen dat dit voedingsmiddel grooten opgang lal maken vooral bg hen die op afgelegen pbatsen wonen en behoefte hebben aan een krachtige voeding Ook als versterkingsmiddel voor hentellenden is het in de Bngelschc gasthniien met uitatekend gevolg gebezigd De bekende prgszwemmer Johnson van Leeds had een weddingschap aangegaan om van Dorer naar Calais te zwemraeu Ji Zaterdag begaf hg zich onder de oogen ran lalrgke toeschouwers te Dorer te water Ken kleine stoomboot vergezelde hem Hg mbesl echter de onderneming opgeven Na in Vuim eeu uur een afstand van omtrent zeven Eng mglen te hebben doorkliefd aooduakte de koude hem om tich uit t waier te doen haleo De zaa as ri rnw In t geheel zag hg zijn ofilrgven door den stroom meegerdceBd 30 a 4U Jdng mijlen hebben moeten afleggen Johnson hoopt later t proefstuk te hervatten Laatste Berichten Berlijn SS Aug Prios BUnuuok zal net lyM bailie den 1 September alhier terngkeereo De grootrorst Niculaaa is heden ochtend alhier aangokonen Hij is aan bet spoorwegstation pleohtig ontvangea en aan hei hutel der Russische amboisade afgestapt Qastein 28 Aug Keizer Wilhelm is beden oeIittJud onder levendige bijvalsbetaigingen tan een lairyk publiek ran hier ertfokken i e aanwezig z nde damps reikten Z M bioeraenrniker over De keizer beeft beloofd dat Iiij in den aanstaandeu her t w er te Gasteia xou komen tfadrid S7 Aug Volgens de Jongste be richtjcn orer tieu uitslaj der verkiezingen ii bet waaraohijnlijk resultaat ul tus Uekozeu werden elf Alpbonsisten drie Montpcnsieristen tien Unionisten drie Sagastisteii Sü nepubiikeineii 290 Radicalen De opgaven uit eukele districten ontbreken Van de conservatieve ex ministers werden slechts Malcampo £ alla uer en Ulloa Vekoien Vergadering van den Gemeenteraad IKaid g 27 Aog Tegenwoordig de heert n Kumy vixCi tter Virnlj Priai Kr iDeuburjr VXestËrbaao vaa MruUfo Tost Drost i o Mo laakcr l e voorzitter det U mede dat de heer Bnchuer ktoa beeft gegL veo vrrbiuderd t zyii ia hel bijwuueu der Tcrgadering D ootuleo der vorige ergadeniig Morden geleieo enge rreiteerd Zijn iDgekomen miHivei vtD verKhdleads iDstelHagei vm weldadigheid iazeodeudc d bcgrootiog voor U78 f wordeo gesteld ia baudea tku de bb Loyteo van Struleo eo Meueauker eeoe miulfe raa dea aGhiittersraad iuuodeDde ecu itaat VM U grootiDg o¥ir 1878 geitcfd io banden vao de bh Weaterbaau KeiittiBger en kraocuburg et iie mia ive vau B i u W iitseitdeude de bepnMting over 1873 uct eeue diciuuii aii toelicbting gnteld in luDdea van de becreti Hucbuer Ki t uu Port Urott eeue miMive an de tbr kanpbuijzco verzoekende te iiH en boaneu ft u ijskcldir mu de otMrdxijde van het plaat oen aau de punt Bij een rapport van de cuoamiiaie van f iaaga w i4t guD iig gcadviaeerd lot tuesieiniDing onder zekere voorwaard a eene jaarlykacbe reeogutiie van 10 De beer Mcseemaker dfet uitkoMea dat de venuckcr kat op d gestelde voorwaarden moeil k zal knoneo aaonenen dMsr hy zekerheid v n bezit euiebt eo wordt daan besloten het verzoek in eviie volgende vergadering ia diacoHJa te brengen een adres van deu beer Kiie pper te Uoskoc verzoekende van de geiueeuie Uouda ccii buis aan de Voorkade te Ba fc op te ni n koopeo voor de nom vsn daiicDd gulden Gesteld in baudcu vau de comioissie v iii fabricage De vourzitter deelt toede dti h t rgk beeft aitbetaall da toegezrgtle kosten van dea winboutv van brt post ea t4agmaf kantoor alsmede dat zgu aapbe teed bet inordabn ia vau dcQ tocgantESHt g etc tot het station Infora Hrt rapport au de cooioiissie ovtr de generatcrekentag ovar 1S71 adviseert tot goedkeuring Ter visie Aan de orde ii Het tuorstcl der eoMinissie van fabricage brtreffeode het ia gebruik geven van geriolicrdeu grond De heer kranenbarg neeat dat io het voorgestelde etna onbillijkheid bcstiut dat de verbrokkeling geen motief m rüa eu bitwtjielt of de zijlt u el eifrendoiD der gemeente zijn De vwirzitter wederlegt den beer Kranenburg De beer van Straatiii kan zieb ni verGcoi t n met bet rapport U strydig uiet eeu vroeger raadsbesluit betreffende de ricdae ring achker het Lonimertsche watertje De heer Messemakw kan mede niet berusten in bet rapport De voorzitter ea de heer Prince verdetligin bet rapport da beer Kraaenlaif rejdiceert De heer Wtsterbaan ondersteunt het rappokt Op voorstel van den beer Viruljr wordt besUtaa de laak pereeeligewgze te behandelen en daart wordt by stamaiittf groad ofgcataaa aan de bh H G Hoef hamer H van Rnst H J de Rait r dr 6 P Böchner qq T Reebeen K P Peetcrs H aa der W ff en P Laurier en wel aan allen met lea tegen twee mmen die van de beeren Kranenborg o vau iBtroaten arna aan N J van l orp met 5 tegen 3 stemmen beeren Kranenburg vaii raatm eo Messemaker Dn beslissing over eeoïge andere perceelen is aaogehoudea tot èeoe nadere vei godering Ten aanzien van mevrouw de Wed Oudgk die op clen nienwen grond reeds heeft geboawd woedt besloten tot emotie van het gebouwde De conclusie vao bet ra rt der commissie belast geweest met de voorloopige opneming der rekening fsn d kosten der dienstdoende schattery over het dienstjaar lB7l wardt goedgekeurd £ en adres van J van der Steen ter lake van ignea aanslag in de plaatselgke directe hélaokingj syna bezw ea zya oagtgrood bevoudea De aanbeveling ter benoeming van zetters dw directa bdaqMkg Worden oanbevolcD de drie aftredende leden At bh X P van Catz H P N Koemans en T Dniüer eu doaVby gevoegd tot het vormen der dobbeltalten O A Ond k A Koorevaar eo J A vao Houweninge Op gunstig advies der daartoe gecommitteerde leden dt hb Virnly Prinoe eu van Struten worden de ingezonden geloofsbrieven in vde verklaard en tot de toeluttng na cedsiiAfggiQg der drie nieuw heooemdo ledni besloten Tot sinsoueusis van den leeraar in ds liollaudseba taal eii rekenkunde aan de Hurgeravoudsvhool wordt benoemd de heer A f Verheul