Goudsche Courant, vrijdag 30 augustus 1872

Zonilai 1 StyliNiilNir N 12ÖS 1872 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleiniebJad sm Gonda en Omstreken Tot hulponderwijzer nun de openhnre tUMchBoschsol wordt benoemd dti heer I 4 Regiidcrs en aan de armenschaol de heer I vm Dobbilea 1 Miebliging ter uitvoering itonder resumtie t rteeDd met a tsluitmg VBO het punt der naleeriag Hierna eindjgt de vergadering POSTEiUJEi De DIBBOTBUR van hut POSTKANTOOR te Gouda bericht dnt er bp nieuw jifelegenheid besinnt tot terzendinif ran BlUKVEN aangeteekende uitgeHonderd m de rictiling nnar RoUerdam per trein 3S nrfl s niorgen t waarmede ook brieven nnar Eüffelmd Frankrijk en Jieft tf worden verzonden De laatste BUSLKiTING aan het Kantoor heeft plaats ten elf ufe De Direetenr voomoerad D J A VAN KBUIJNB MARKTBERICHTEN Gtouda 29 Aug Dy weinw omzet bleven de prijzen ongeveer sle in de vorige week Tarwe puike Zeeuweehe ƒ 12 60 a 13 70 Pol der 10 25 A 12 50 Kogge puike ƒ 7 20 a 7 75 Mindere 6 75 n 7 Voer 5 30 a 6 Gerst puike ƒ B h f 6 50 Mindere ƒ 4 90 a 6 50 Hawr korte 3 50 i ƒ 4 40 Lange 3 ƒ 4 Hennepüaad ƒ 8 25 a 8 50 De veemarkt met gewonen aanvoer doch tragen handel varkens en biggen schapen en lammeren vlug Ka s Aangevoerd 65 partijen prijzen 28 A 31 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Heiboter l IO a ƒ 1 20 Burgerlijke Stand Gkuoeknj tl Aug Ëverdlna eoders C Uaa eu p J Botien WUhdmus oudera W Bru niks ea M de long Lecadert ouders J Kraaeoburg en W vao Zeonieren igsbcrt karel WiUelol ouden J £ i Kreka eu V Houtbwk OMSLEDhN 26 Aog H Dooriiboi 14 j S Boot 6 w i7 F VOD ta t w F M Grootcnlwer 1 10 m Gkiivvo Aag J IJpelauen W l Vatjk i Bneïwrl ea M M der Klein VERTENTIÊN Getronwd J UPELAAB Jm W J VÜIJK Goxida 28 Ang 1872 li5K Vt2®t3I ö2 fra il 1 5 GeiroQwd J BMEBAART j WW UUgeeH wr M VAN DKii KLEIN Gmda 28 Ang 1872 Kenige en algemeene kennwgeving Algemeens kennügeving ♦ Gftronard P RIBTHAGBN i L it Adj 4 Bflg Int K TAN BMDB l6 ji8 Ang 1872 Eenige kenmagemtigi 1 Voor 4e vele blijken n beUnggteliing tan lamilie en vrieadsn bjj gelegenheid vanonze echtvereenigiog betuigen wij zee dazenduili jUeVBllen van eene Dochter V E i HOOGENUOOM a Aug 1872 VAN Wacbem A Lokaal INUT en VEaW AAR ZONDAG 1 en DINSDAG 3 SEPTEMBER des avonds ten 8 nre Weteri cliappelijke SOIREE or KBT LKEBBIJKB GEBIED DEfl FROEfSpNOERyiNOELUKE NATUURKUNDE OalTaaisme Electro Magnetisiue en Inductie electriciteit met proeven op groote schaal en toelichtende voordracht verbonden roet de vertooning der ELECTBISDHE SON te voorschijn gebracht door eeu electrischen troom eener galvaniache batterjj van 150 Bansenscbe elementen benevens een liiduetie Qjestcl van Ruhmkorff VOOETS DB VEBTOONJNO VAM HOt NOORDERLICHT or het Lichten van Gassen door middel van Eiectriciteit Sf Tot slot wordt de geheele Haven door Electriscli licht zoo belder als de dag en in bonte kleuren bij afiviweiing verlicht Entree per persoon BEBSTB BANG 99 Cent TWEEDE BANG 49 Cenfc Niedergesass Proefouckniitdelijk Natuur e Sckeikund e uil Bretlau Plaatsen zjjn aan het lokaal te bespreken van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen 10 Cents Die welke het ongeluk beeft asn bril temoeten dragen kpi bet beste oordeelen overden last bet ongerief eu tjjdverlies door datartikel eu zoude zeker gaarne ontheven zijndezelfs te moeten gebruiken welnu er bestaateen middel allen wier oogen nog niet tot inden hoogsten graad zjjn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr CbantoiiKlaimS Oogenwater Bij elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederfceeren zoodat men in vele gevallen de bril weder al kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is opgebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bril behoeven gebruiken da middel oni voor alt d daarvan bevrjjd b blgven bij velen ja bjj oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men Jette maar op dat nuen bij voortduring verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlgk is iat de oogen beginuea te steken enz Welnu gebruik Dr CHANTOMELANÜS OOGENWATBB en gö zult U beter gevoelen Het is verkrijgbaar 80 Ct per Flacon by T A G VAN DBTH Gouda J J BEÜZEMAKEB Leidsn 7 J H KELLEB W te Wagenstr Rotterdam Mej L A SoHoirraNs ficHLüter Oostniolenstraat S GKOENHUIZEN C Utrecht En lieer bekende Depots in ons rjjk ii i Openbare Vrijwillige Verkooping VAN EEN HUIS en ERVE en verderen GROND eenig VEENLAND en WATEB alsmede de HELFT in eenig YEEN LAND en WATER gelegen op Bavensberg binnen de Gemeente van Beeuwijk de Veiling op Woensdag U j de Afslag op Woemdag 18 P 1872 beiden des voormiddags ten 10 ure in de Herberg van LANGEBAK aan de Beeuwöksoha Brug binnen Reeuunjk Breeder by bjlletten omschreven en nadere information to bekomen b den Notaris A N MOLENAAB te Waddinmeen EEN MEISJE goed Stroo kunnende naajjan kan t eu hoog loon onmiddeltgk geplaatst worden Franco aanbiedingen onder letter A b den Uitgever dezer Courant Heden verseh nt de NIEUWE UITGAVE VAU nci ZELFBEWARING EEV Geneeskundig Volkslianüboek OVJta DE QENEZIHO D£R Z8NOWV8UI APPINa VAN HET MOCITAAM als een gevolg van geheime gewoonten of bui tensporigheden door Dr LA MBBÏ N 7 Bedford Square te Londen Lid van het Heel kundig Genootschap in Engeknd enz Hy is dagelijks ten zjjnsn huize te consulteren Wie niet by hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseliog in de HoK landsche of Fransebe taa behandeld en de Oe neesmiddelen worden in bet geheim en op veilige wijze naar alle deelsn der wereld verzonden De ZELFBEWABING LA PRESERVATION PBRSONELLE onder zyn onmiddellyk toezigt door een deskundige op nieuw vertaalden voor zien van vele nieuwe af bedingen is door hem verkrijgbaar gesteld by den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op JraMo aanvriag met vooruitbetaling de Nederlandsehe Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Cts de Fransche Uitgave voor 0 Cti en franco per post 60 Cts Door bet toezenden van 1 postzegels kan men da z lfbew riBg direct door geheel Nederland van den Sehryver ontvangen IDVE TEI ÏIE I voor dit Blad worden root RoUerdam tangenomen door het ALGEMEEN ADVERTBNTIEBÜBEAU HUmm VAN DITMAB ftOTTBBOAM f rr f i T E B B E T B R I ir O In iKt medegedeelde omtrciit hol oaetrt na i Aag jl in ons vorig Ni zjjn drie ztnatorende dhikronten gevoo den b S Kol r 60 stoat uitvoerig leo oitïoere r 68 taatj mogclylc laeaj wcjenlijk en r 77 tnaf jdu ieesj duo v Couda Droit vw A Uriflkaian Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS vanGouda brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de begrooting van de INKOMSTEN enUITGAVEN der Gemeente over het dientsjaar 1873 voor den tjjd van veertien da n op deSecretarie ter lezing van een ieder is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op allewerkdagen van des morgens ten tien tet desnamiddags ten één ure terwjjl bovendien tegenbetaling van kosten afschrift dier B ootingkan worden verkregen Gouda 27 Augnstu 1872 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaooaLEEVEB FoETüHN Rehy W 1 B BUITENLAND Bui eilaiiilsi li Overzicht In d Fransohe politieke wereld blyft grooM kalmte beerschen Thien liouilt zioh niet meer net scliietni uuur o h nog tteeda met iailit ire nuigelegeuheden bezig In deu omttek ra Parijs zalleo aroote militaire instioeurrea worden gehouden toodra de oogst is afgeloopen taea gelooft niet dat Thiers dau laager te Xroaviile lal bigren De mitraillmee zyn nog een ernstig punt van overwoog stimwgea dringen aaa op abetiaSog ta ViutKniua iaffen eerst uog nieuwe proeven worden genomen met de wapenen l na root Kraukryk heuglijke tiding wordt door ÏÉtoUe Beige medegfüieeld Üe ontruiming der departementen lie la Marue en de la Haule Mame dtxir de Uuitsche bezetting uu nog slechts eene quaeitie vBii een paar dagen jjn De 5UÜ millioen bestemd vour den eersten termijn van betaling liggen gereed en men gelooft lat de valdoenmg uiterlijk den 8 of V Sept tal geschieden De nieuwe wet in Engeland op het verkoopen van sterke dranken waarby o a een streng politietoelioiit up de herbergen wordt ingevuerd en de tijd van openen en sluiten vastgesteld met zware siraSen tegen de overtreders alsmede de vervalscbing der ten verkoop bestemde waren zooveel mogelijk tegengegaan wordt is op erachilleiide plaatsen van Engeland zeer ongunstig ontvangen zoowel door de herbergiers als door de geregelde bezoekers der kroegen en tapperijen Beeds voor eenige dagen werd per telegram melding genaakt dtit die wet te Mnidstone en te Ëxeter aanisidiiig bad gegeven tot kleine oproeren waarby de vensterruiten by bakkers eu slagera iugevvorpeu waren i in laatstgeiiuemile pinals hebben later weder ongeregeldhedeti plnats gehad Den ganschen dag wai het in de stad woeliger geweest dan niiar gewoonte en de pogingen der politie om een beschonken persoon in hechtenis te nemen verwekten des avonds eene aitbiirstiog en een gevecht hetwelk eerst des nachts te wea uur tot een inile kwam nadat de politie bjj herhaling versterking had ontvangen en lie bezetting onder de wapenen gekomen was Op andere plaatsen zoosis te Dorchester Chattam Boohester gaf de ontevredenheid zich op meetings Incbt in redevoeringen en besluiten tot afkeuring der nieuwe wet welke daarentegen nan het bestuur van bet Engelsahs afschaffingsgenootachap oanleiding gaf tot een besluit waarbij het verkliiiirile de natte geluk te wenschen met het tot stand komen dezer jvet en de hoop uitdrukte dat nu krachtige maatregelen mooh ten worden genomen om het steeds aangroeiende getal kroegen en herbergen te doen verminderen en in evenredigheid tot het bevolkingscy r te brengen De Duitsche rgksdag lieeH zim gedurende z jn laatst gehouden zitting met een voorstel vereenigd ingediend door de keeren Vulok o s strekken Ie tot het invoeren van het burgrrlyk buwelyk X e rrgeenor beeft betreifsnde deze quaesiie toenmaals geen luit genomen Thans verneemt men van gocder ff = beid zegt de Bank md MMi Zeit dat dit onderwerp een punt van ondenaNi hg de verschillende bondsregeenngen uitmaakt Ut doet de gegroude onderstelling oprgzen dat dt bondsraad van wien de Jiak hier uitgegaan moet qn zioh in beginsel althans en wellicht in veel nuiqer aate met het besluit van den rgksdag vereenigu heefl In de vrye stad Bremen tei jnt men dit plan met de meeste kracht teonderstenneu Uit de A brii Mig Zeil blykt dat de S40aat dezer dagen bg de bargersohap het volgende voorstel deswege heeft ingediend lie senaat wensoht di4 door de beide lichamen een commissie zal worden benoemd belast met het indienen van een oatwirp betreffende de invoering der registers van den bmgerlgken stand De senaat veriangt wijders dat bet burgerlgk huwelijk verplichtend zal worden getteld Naar men verzekert ikdt dit voorstel allenvegè den ruimsten bijval De werkzaamheden van da sokeidsrechters te Geneve sohijneii ten einde te loepen Maandag Ubben zij ren langdurige zitUog gehouden eu de volgende bgeenkomst op Donderdag bepaald waaraan echter alleen door de sclieiusrecbters zon worden deelgenomen De pleidooien zouden dys zgii al ioopen en de scheidsrechters tot hunne eiodoitspnuk genaderd zyn Daar echter de beraadslagingen stipt geheim gehouden worden k in dit bericht van S Joumal de Qenivemü anders dau op gissing berusten Een latere telegram geeft uieuire bijzonderheden Het luidt Kr bestaat alle reden om te gelooven dat t scheidsgerecht in begigsel de qoaestie van de indemniteit zoomade bei bedrag daarvan heeft vastgesteld Vermoedelijk tal dit tedrag loopeu tusschHsn £ S OOO OOU en £ i OOU OOe Thans moet nog de snlia ran den versobaidigdiit iutereat wordeu uilgemaakt Daarover zal in de zitting an aaiist Donderdag gehandeld worden De werkziiambe l u der arbiters kunnen dus weidrs geëindigd zyn SPANJE De koning en de koningin zgn 11 Zaterdag te Madrid teruggekeerd t was half elf toen ry aankwamen en het officieeie uur was gezet op aeht zoodat niet weinigen van de wachtenden ontevreden waren Men meende op te merken dat de koning er vermoeid en niet zeer voldaan uitzag wellicht dat hiertoe bijdroeg dat men juist op het oogenblilc dat Zt M naar het paleis reed langs de straten een broehnre uitventte en uitschreeuwde La Itepublioa prooinmada par D Amadeo zeker een vreemds ontvangst die men den vorst had kunnen besparen De verkiezingen gingen zeer kalm en rustig de telegraaf heeft reeds den uitslag gemeld maar men beeft dit hieraan toe te schryven dat bijna alleen de radicalen en republikeinen zyn opgekomen Het volk stelt buitendien met het minste belang meer in de verkiezingen Het nieuwtje ia er af er hebben te dikwijls verkiezingen plaats gehad en men weet toch dat de uitslag kan worden afgemeten naar de partij die het roer iAi staat in handen beeft De onthouding van het grootste gedeelte der oppositie san de stemming had op het muiisterie een onaangenamen indruk gemaakt men hoopte te zegevieren terwyl de tegenperty al haar krachten in het veld bracht en moet zich nu tevreden stellen met een oterwinning zonder strgd De Madridsehe correspondent van de Tempi komt terug op het verschynsel waatop reeds vroeger door hem is gewezen namelgk het ontstaan van een nieuwe partg die in navolging van de Franscheo een conservatieve republiek zou willen opriohtcn en geheel op dezelfde gronden als in Frankrijk namelgk om de verdeeldheid van de monarchale partijen Deze nieuwe partij die volgens genoemden eorrespondent dagelyks veld wint beslaat uit personen vun de meest verschillende pnrtyen zy gaan uit van de overtuiging dat in een land waar drie ot vier monnrohale partyen zyn vafi de blyvende vestiging van een troon geen sprake kan zyn noch Amadeo noch en lender der pretendenten zon dan ook eenige kans vanslagen hebben op den duur al diegenen die maatschappelyke orde liefhebben moeten ichdus f aan elkander slniten om en neutralei regeeringsvorm te vinden een die noch geheel voldoet aan de monarchalec noch aan de republikeinen De Diano espanol is bet voornaamste orgaan dezer party Of men van deze party de oplossing kan wachten van de hangende politieke i uae iiea lijkt ons echter nog zeer twijfelachtig Ook in Frankrgk wordt de conservatieve Thiers republiek alleen verdragen als voorloopige toestand als maatregel van overgang de monarahalen vallen nu reeds den bestaanden re geeringsvorm aan en de republikeinen onder elkander evenzeer verdeeld maar bun vercheldbeid tgdelijk bedekkend zullen straks ilat voorbeeld volgen wanneer de voorloopige republiek een definitieve is geworden Noch Spanje noch Frankrijk lykeu ons het Und waar de micidelpartij lang kan regeeren De C arlisten bonden zich in het Noorden nog altijd staande en sobier eiken dag hoort men vankleine schermntselitu die alleen dienen om deaopstand gaande te houden en bij de eerste geleceatbeid de beste meerdere oitbreiding te geven Ug Carlos was de vorige week by Bayonnc met ami gen zijner aanhangers die bea zooveel aögiljikmoed traohlten in te spreken De telegraaf berioktta ons dat sr sprake was van het plan om den opstand krachtiger door te zetten de meerdere waakzaam heid van de Fransohe politie zal de uitvoering ase ten verhinderen ƒ De zaak van den moordaanslag opf Amadeo is uaar den crimineelea rechter verwezen tot heden bljjkt niet dat er eenige politieke partij in de zaak is be trokken tooh aoht men het niet onmogelyk dat ds hoofdbesohuldigde Past ir wanneer hij ter dood ia veroordeeld met het voornitziolit van vermindering van strat m ar ui verteljea Zeven beacfaiildig den zullen lereehtstaan aehteatlrintig zyn op vrys voeten gesteld BINNENLAND QovOA SI AvousTi Schaakwedstrijd GOUDA KAMPEN wit zwart 7 Zet E 1 E ï iT Zet C 2 C Blijkens een advertentie in ons vorig Nr zal da heer Niedergesiiss morgen en Dinsdag twee wetenscluippelgke soiree s op liet grbied der proefondervinilelyke natuurkunde ge eu in hel lokaal Nntea Vermaak In de meeste groote steden van ons vaderland heeft de heer N met zijne proefnemingen groeten lof ingeoogsl Wij herinneren ons in t Handehblad de NieuKe Bult Cï kei Vaderland kei Haagtcke en hel Vlreokticke Dagtil allerguiistigsis beoordeelingen van deze soiree s te hebben gelezen Zoo lezen we in i HandeliUai van 31 Meii Indien bet spreekwoord eeu goed Hollander gnat niet over één nacht jjs waarheid bevat heeft de gunstige roep welke den natuurkundige Niedergesass reeds nnar de hoofdstad n as vooruitgesneld ditmaal zij het don ook al jiiet ten onreohte eene omwenteling gebracht in onze by overlevering bekende voorzichtigheid Ondanks toch het samenvallen van uitlokkende mnziekuitvoeriugen in de Diergaarde en het Volkspaleis met de gewone uitspanning ik Schouwburgen en elders had zich eene vry talrgke schare vereenigd in het Park ten einde eens even nutligg als onderhoudende voordraoht aan te boorsn op het gebied der proefondemndelgke nstuurkonde En waarlijk men heeft zioh den avond niet te beklagen gehad Zijn onderwerp volkomen meester weet de beer Niedergesiiss zyn kennis in zoo bsvattelgken vorm mede te deetp dat leliii de minst geoefende zich eene dnidelyks voorstelling weet te geven van alhaeirel ste lige toch altijd even verrassende ver sehgnselen der natuur De vrees die wellicht enkelen zou terughouden dat de Duitscher niet altgd evengoed te volgen ia zal bg ervaring bigken onge grond te zijn Het programma geeft reeds eene vr duidelijke verklaring terwijl de heldere inkleeding der voordracht doet denken aan Faraday den beroemden kweeketiiig van Davjf die eer hg lu hetupui