Goudsche Courant, zondag 1 september 1872

b nr optrwr uil fre B vsu niet begrepen te warden lyuer leer pniiifietvüde zuster al zijne toelichtingen vaiirlsa opdat hnar be attingsirerinogen hem ala maatstaf zon dirnüu roor zqne toekomstige ho irders Het fadaUiid ir ii 1 Aug zrgt na i en i éiace ia de KurMiil van hti Badhuis te echeveuiii en n a Pe soiree wa gaplilst in twee afdeeliimeD In de eers e werd het gtlTanismna behandeld Kl u r es duideljik werd de Tunning n een element niteea gezet en de butterij erHanrd terw jl de genomen proeren werden ontwikkeld door een batlerg van raim tachtig Bunsenschi e ementen Schitterend elec Irisch licht neten zolderpambolisrlienrefleeteur werd door het kra tk lalniiijsme te voorachijn gebracht en menigeen ouder de be oekera was genoodzaakt de oogeu af te wenden van het icliitterend licht dat zelfe de aanwezigen in staat stelde de zich bewegende warme lucht tegen het plafoud te onderscheiden Aangenamer voor het oog wa het brengen van gekleunie glazen voor het eonstante licht dat een verrassende uitwerking had Byzonder gued gehikte de proef om electrisch licht ouder water tr iloeii branden vaarby de heer NIedergeaaea zeer lerecbt de opmerking maakte d it het water door die warmte niet verhit wordt doch dii alleen die waterdeeltjes elke onmidilellijk inet ile vlam in aanraking kwamen iladelijk in tt wn opslijcen Het verbranden Villi metalen donr ilo electrisohe vlam leverile een teef fraai kamervuurwerk op terwijl als slot van de eer te afdeeling twee latronen op twee verschilleude pliititsen opgeh müen dour elecirische geleiding ontploften en iliis het geheele stelsel der torpedonnt pliifflng ve klaardei Het loeien en smelten van tii ren draden door den electrisohen itroom ging aan bet knallende effect vooraf In de tweede afiJÉeliiig was het ontwikkelen der gtiwn uit water door middel der electriciteit het opnemen dier gnss n in zeepbellen en het doen ont Sen dier bellen uaarin zich het zuosensamde knalgns grvormil had hft meest verrassende De proeven toch die door den beer Nieilergesiiss op electro raag net wh gebied zonden worden genomen kouden niet Jrelukken daar de hevige regen de battery die zich iit de open loeht bevond zoo verzwakt b id dat er geen Bugelgkheid was de vereisohte elecirische kracht voort tè brengen Toch deed Niedergeaass zyn best do ir met het weinige waarover hij kon beschikken e n elcctro mngneet te maken en met behulp daarvan éenige zakmessen van jongelui in magnetischen toe tnnd te brengen De electro motor en de geislersehe kaizeu besloten den leerrijken aangenamea avond ny de laatste frappeerde ons vooral de vlugheid en makkel jkheid waarmede de verschillende buizen d delgk na elkander in éen oogweuk verlicht worden Men sdirgft ons nit Woerden dat door den dirrcteiir der gazfiibriek aldaar een prqcf is genomen mit de hydru tatisch galvanische ga aansteker van prof Klinkerfues die volmaakt gelukte en zeer verlaMeiide uitkomst gaf Wg lezen over dien gaznansiaker in de Lncifervan dr B Verver het navolgende t In dea avond van den 11 Maart van dit jaar maakte de stad Göttingen het fienaegen voor de eerste maal de nieuwe uitvinding de hydrostatischgalvanische gazaaiieteker van een harer medeburgers prof Klinkcrfuc uit Keurhe en in werking te zien In de langate straat van Gbttingen de Weender wan tot ver vóur de poort nlle straatlantaarns oifereer 40 gedurende den dag met nieawe aansteek toestellen roorzien geworden en in alle kr n m der maatschappij heerscfate tut iiaii den avond zuowrl bq Ie twgfrlaara als hg de geluovigen geen geringe opgewondenheid gelijk bleek uit de tairgke menigte die zich drs avonds op straat bewoog g hadden zegt de Cnrrespondenif van de Eiberftiier Cownmt im de bevoegde autoriteit nauwkeurig liet tijdstip vernomen aarop In de giizfnbriek de vereischte drukking zon worden gegeven en hadden een standplaats gekozen au aar wij bijna alle lantarens kunden overzien H t nas luilerdaad een verrassend schouwspel hetwelk ons te beurt viel toen prfoie 6 minutenvóór half rj ven aUe n ons gezichtsveld liggendeInitarrns nis met een slag aangestoken werdéu en ven als gewoaolK voortbrandden X g meer rff t maakte het toen des nachts opden bepaalden tijd alle a oudlantarens gelijktijdig werden uitgedaan terwgl de nnchllnntarens die eveneens met de genoemde toestellen voorzien waren jevcu doorbranden waaruil blijkt dat een verschili n duur van den tgd geilusende welken het lichtBoet blgven bcandcn geen bezwaar oplevert hetwelk zoo als ons door een deskundige werd medegedeeld door een ie g eenvoudige inrichting mogeIgk wordt gemaakt Wg honden bet er voor dat alle groo te steden binnen kort het TOort ecld van het k eine Göttingen gevolgd zullen hebben Oöttinieii lieeft dus voor de t veede maal de eer eene oiitdekk ng die binnen bare muren gemaakt werd ook binnen har muren voor t eerst t eg pHt te zifi Voor de cVste maal geschiedde zulks toen prof Oauz die even als prof Klinkerfnes op de sterrenwacht woonile met prot Weber den telegraaf uitvond en in lottingen voor ket eeratr reu kWuie telegraiaabe draadgeleidwg aanbracht De beer Beer predikant te Ouderkerk a d IJsel heeft bedankt por het beroep iHwr HwrlemBeriMier De heer C van Koetsveld C Ez predikant te Beusichem heeft het beroep naar Zevenhiiiwn aange Woensdagochteud waa zekere D B Ilif Willige Langerak in den Doelen te Schounhuveo bezig met het snoeieu van boomeii toen hij het ongeluk had van den ladder fe vallen met hei achterhoofd en den nek juist op een daaronder stsahde ijzeren bank Binnen neiiiige oogenblikken was de deerlgk verwonde eeu lijk Hij was een oppassend huisvader die zijne drie nog jonge kindereu nu geheel ouderloos ach Uit den Krimpenerwaard wordt aan de N BoU Cf del 2 J Ang geschreven De laiidergen staan hier uitmuntend zoo luen eenige stukken daarvan buiieiisluit die door de vildmuizeii deerlgk gehavend worden Dit ongedierle houdt eene groole verwoesting onder de a irdiippelen en bie en waardoor dit gewas hoe uitmuntend anders niet veel zal opleveren Daarentegen slaat de hennep zoo prachtig eu stevig als ooit te voren De eerste pink is afgeloopen De prgzen rijn hoog Het koolgewas is algemern slecht eu de boomvruchteu hebben vau den laatsten storm veel geleden Die oogst zou evenwel schriial zgn De liefhebbers vsn het jagen hebben een heeilijk vooruitzicht De zachte winter eu de lage Hut rstaiid schijnen een gunstigeu iii lucd op de vuurlteeling gehad te hebben Het jaclitn d althuus belouit eeu voordeelige vangst Ook de kooiboeren licbbeii deie week hunne eerste drgfjacht gehouden Uver het algemeeu was de bout overvloedig Volgens in omloop zijnde geruchten uu thans de staatsbegrooting voor het volgende jn ir zijn vastgesteld en met een voordecliiig slot sluiten terivgl het zich bevestigd dat de begrooting vour oorlog drie milHoen meer zal bedragen dan ten vorigen jare omdat deze begrooting tereni de buitengewone uitgaven zal bevatten welke in fa4t belang der landsverdediging naar het inzicht van den minister van oorlog worden vereischt Al de militaire wetten in den loop van dit jiiar door ile vorige regering ingediend zouden door tegenwoordigen minister vau oorlog worden teruggenomen In Zvauriorg te Leiden is eeue tentouiistelling van de afiUcling Leiden en omstreken der Hullaudsohe maalschappg van Landbouw geopend Voorul van planten en bloemen ziju prachtige exemplaren tentoongesteld De verzameling sirrplunten door mr P van Onteren te Zoeterwonde ingezonden trekt bg bel binnentreden der mtd lu de eerste pinaia al aandacht De e rijke verzameling van schoon ontwik kekle en zeld auie gew issén op smaakvolle wgze gearrangeerd bleek eene oplettende be clionwiug ten volle waardig en zeker zal het der eummisaie van be oordeeling niet uoeielijk gevallen ziju daaraan den eersten prgs voor dit uommer uitgeloofd toe te kennen Den 2 prijs befaajlde de lieer J D Speet te Leiderdorp den S prijs de heer A Couvée te Oegstgecst Ook deze beide verMmeliiigeii uareu de toegekende bekroon ing teu volle waardig Voor eene dergelijke schoone verzameling door den heer H Witte hortulaoua van den okademischeu krnidtuin alhier geëxposeerd is eeu prgs van bet bestuur toegekend De ver jimeling boaquetteu trekt ook de aandacht Op hoogst bevallige wij e zijn de meeste gerangschikt de schoonste bloemen zijn daarvoor gekozen De liefelgke geur 4ie daaruit tégeiikumt is unbesobrgfeIgk De verzameling vruchten hoewel klein munt ook nit door zeldzame schoonheid der ingezonden exempbiren De tentuon telling is tot 1 Sept geopend De 26ste algemeene vergadering der Hollondaehe Maatschappij van Landbouw zal gehouden worden te s Gravenhage op Donderdag 2S Sept 1872 des mid dagsten 12 nre in de groote zaal der sociëteit ereeniging aldaar De ouderoerpen op die vergadering te behandelen zgn I Verslag van den liiat der Maatsehnppij der handelingen van het haoCdbestunr en der afdeelingen sedert de vorige algemeepe vergadering II Mededeelmg vae cTe aanwezige afdeelingetf en van het aantal nameiir haar uit te brengen stemmen III Bekening van het roriiie en begrooting voor het yolgende jaar Aanwgiing vui 3 afdeelingen tot onderzoek der rekening en begrooling IV Besluiten omlr t het al dan iiif t toekennenvan den prgs aim de ingekomen antwoerdeii op Ie rgsvraag Model aiinteekeiiiiigboek voor denlandouwer veehouder en vetweidcr V Voor teilen decWilfaliugea van da afdeeling sflraWnWIge ea oraatrekim De enting n het rundvM ter voorbehoeding van de heerschende longziekte z il door de Maatsdiappij bevorderd orden met tile middelan die haar ten dienste staMtK De algemeene vergadering zal over die middelen v n geilaehto wisselen en het hoofdbestunr de noodige mach iging verleeaen met spoed en met kracht te kandelen b Van de afdeeling Aledeaiblik en omstreken Naar aanleiding van de rraag door bd hoofdbestuur gedaan in de mededeelingenen berichten 1870 biz 247 punt 3 neemt de afdeeling Medemblik en omstrekeu de vrijheid aan uwe ver ndering voor te stellen de vraag of r met het oog ap de grooto letiade door de eendeilfceoien aan den landbouw toegebracht geene mogelgkheid bestaat om het kooirecht op eeue of andere wgze nit den weg te mimen Ëo zoo de vergadering de e vraag belangrijk genoeg acht eene coumisiie te benoemen ten einde eene volgende veigadeiing te dienen van advies VI Voorstellen van het Hoofdbestunr a Het Hoofdbestuur heeft van het HooMbotuur der Geldersche Maalschappg van Landbouw een brief ontvnngea waarbij wordt bericht dat door die Maatschappij ernstig is beraadslaagd over de vraag welke de beste wijze zonde zijn om zfjne Maatschappij van Ijanillioiiw te doen bloeien en baar het nut te doen bewijreii waartoe zg geroepen is Dat ouder de roorgeiUgeue en goedgekeurde middelen ook dit was De tentoonstellingen die in den regel bij het jnarlnks samenkomen der Algemeeue vergaderingen gehouden worden om de tier jaren te doen houden terwgl als over gnngsmiiatregel l cpuald wcril de eerstvolgende tentoonstelling in 1874 te dom plaatshebben Verder om de HoUandsolie Zeeuwscbeen IMesche Mnntseli ppijen van liaiidbouw in overweging te geven ookom de vier jaren ten toon te ste ten en wel elk indal jaar waarin de andere Maatschappijen dat met doen De Geldersche Maatschappij van T niidbouw aohtte hiermede twee groote oogmerken te kunnen bereiken 1 meet geld besobikbaar te krijgen en diurdoor Siuke premióo te kunnen uitloven en 2 de tentoonstellingen in waarde te doen rijzen Nog schrijft dat Hooldbestnur dal men op de vrijheid der afdeelingen om tentoonstellingen te handen daarmede in t minst geen inbreuk wil maken lUt Hoofdbestuur heeft bovengenoemd voorstel nauwkeurig overwogen enheeft na rijp beraad besloten aan de algemeene vergadering voor te stellen aan dit verzoek geen gevolg te geven daar het Hoofdbestuur dat om verschillende redenen voor deze Maatschappij niet raadzaam acht vooral ook omdat de ondervinding geloerd heelt dat door het honden van geene jaarlgksolie Algemeene ïentooustelling bet ledental en daardoo ook de geldelijke inkomsten der Maatschappij verioiiideren b Door verschillende afdeeliiwep en inzenders op de tentoon stellingen der Maatschappij wordt bezwaar gemaakttegen de helliag van inleggelden voor het op de tentoonstellingen der Maatsehnppij in te zenden vee Het Hoofdbestuur heeft deze zaak breedvoerig op zijne vergsdenUg besproken en heeft besloten aan de algemeene vergadering het volgend voorstel te doen Dezelfdeinleggeldeu die tot nu toe bij de programma s bepaald zgn moeten door de inzenders van ree bij de inlevering hUTiner getnigschriflen van inzending gestort worden in handen van den Secretaris der Afdeelingwaartoe hij behoort of voor hen jie builen de provinciën Noord of Zuid Hollnud woonachtig zijn in handen VBO den secretaris penningmeesterdrr Maatschappg Na afloop der tentoonstelling te beginnen in 1873 zullen die inleggelden aan de inzenders die hnn aangegevün vee ter teutoonstellillg brachten warden teruggegeven Inleggeld van aangegeven ree dat nietis tentoongesteld vervalt aan de Mnntschappg c Het hoofdbestuur stelt voor Me uitschrijving der volgende prijsvraag De Holbindsche maatschappij van Landbouw looft hare gouden medaille en ƒ 69 it roor een afdoend middel waardoor het nadeel dat door de ritnaald of koperworm aan het koren wordt toegebracht doelm itig wordt tegengegaan Antwoorden in te zenden voor 1 Februari 873 Omtrentde prijstoekenning zal op de Algemeene vergaderingin 1874 na proefneming met de in te zenden opte geven middelen wolden beslist Vt Voorstel tot het aannemen ran leden van Verdiensten Mededeeling omtrent de boekerg der Maatschappij Bepaling ran de pleats en maand tot hethouden der zevenentwintigste algemeene vergaderingin 1873 iiï Noord Holland X Benoeming ran een lid van Hoofdbestuur uit No d Holland in de plaats van den heer jhr mr i H van Pireest van der Palm die volgens de roo tar met SI December 1872 alt zoodanig aftreedt Waartoe ingevolge art 26 der wet in Ipfaabetische orde aanbevolen worden ie heereu J C van de Blocquery Jr penningmeester der afdeeling Haarlemmermeer C Kalff Ie Anna Paulownapolder S Ke aer te Texel De leden worden nitgenoodigd door ruime en belongrgke inzending naar de tentoonstelling van hnune belapgstelling te doen blijken in de viering van het 26 jarig bestaan der Maatschappg Zg worden herianeid dat door vejrscbillende middelen van vervoer vrgdom of verminderde vrucht voor de goederen roor de tentoonstelling bestemd of daarvan terugkomende is toegestaan Ter voorkoming van klachten over den geniednschappelljken ffloaltgd die op Donderdag 26 September op het Groot Stedelgk Badhuis te Soheveuingen a 8 per oonveri met inbeiirip van eeu halve Aeaeh wijn zil gehouden worden worden zg die daaraan deel verlangen te nemen iriMgeud ver oebt om dit hun verl ngen te kennen Ie geven ann den Secretaris Peuningineester der Maaisch t pij vuur of op Ma tud g 23 September des morgens voor 12 uren De trekking dïr loterij heeft pUats op Dinsdag 1 October 1872 te 1 uur op bet stadhuis te Gravenhage D prgzen zullen bestaan iu vee groute werktuigen enz naarmate van deelneming De loten z jn van nu af verkrijgbaar Uj den Henuingraeeïtrr der afdeelingen en bg den Secre hsris Penningmeester der Mnntsohnppij op vmrfilvr je aanvrage en tegen betaling van 1 per lot Ter gelegenheid der algemeene vergadering en tentouiistelling woidiii er gegeven harddraverijen concerten illuminutiei oiz bij biljetteu aan te 1 ondigm Men leest in de eroe Zteolxie Courmt het vol r ide inge ondrn stuk van de beeren Gebr Scholten Cie C Cardinoal z en H k B Suholteu Almilo 26 Augastus 1872 In uw blad vnn 24 en 26 ile er komt een bericht roor over de plaats gehad hebbende ongeiegcl liedeu te Als onuidilelgk dna bij betrokken weuseheu wjj op te komen t geii die onjuiste voorstelling Ihi toedracht toch lier zaak is deze lig den eerstoudergileeLemlc a erd Dinsdag jl door de weren rerbogging ran looa gerraagd dit werd hun toegezegd omdat het lan da rtae reeds bestand ereuwel onder de bemerking dnt het bedrag met een paar dagen zou worden bepanid zoudra een der as soc c die afwezig wus zou ijn geretourneerd De I wevers namen daarmede genoegen en werkten geregeld door tot Woeiisdag moixen toen zg op nieuw verhooging eitchten en iladelijk ons besluit dienaangaande weoschlen Ie kennen dat hun om bovenvermeUe reden niet werd o edegedeeld zij staakten daarop tusacbeutgds den arbeid en sedert is de quacstie nog niet gerq eld De tweede ondergeteekeude op Maandag 19 dezer tot eenige loousverboogiug uitgenoodigd heeft daar zulks met zijne eigene voornemens overeenkwam terstond eene wij iging toegestaan aarmede de werklieden dan ook genoegen namen eveneens zgn zg echter den daarop volgenden dag weggebleven Hetzelfde heeft zich voorgedaan bij den derden ondergeteektnde bg wien ook verhoogiiigistorgestaan en dat die loonsverboogiiig ten genoege van t werkvolk was blijkt daaruit dat zij tot Donderdag nainiddig geregeld hebbeu doorgewery als wanneer zij en Corps zijn weggebleven Van terugtrekken der toegezegde belofte zooals uw beriohtj cver dit noemt is nooit sprake geweest en liet was vrg wat voorzichtiger van hem geweest zich eerst op de hoogt te stellen airtoe de gelegenheid zeer gemakkelijk was dan scheere roor tellingen en onware verbalen te doen Uit Almelo sobrgft men Tfii il Ang Wg leven bier gelukkig weder in vrede daar de rust is herateld en de werkstaking als geëindigd kan worden ieschouH althans niurgjpn vroeg ral in twee nog stilstaande fabrieken wederom de arbeid hervat worden De arbeiders bel b U huoger loon gek regen wat zg ook zonder werkstifing zouden bekomen hebben Alles is dus wal de ongeregeldheden betreft afgeloopen met het inwerpen deV glazen het arresieeren van een paar oproermakcrs en bet verlies van een nog door een der schutters A Tji Zuidlaren prov Drenthe op de grenzen ran Groningen zgn Onlangs bg t vellen van oude eiken groote steenen opgedoTven waaronder men zeven ly ken vond van meiischen in de kracht des levens Men meent te kunnen eggen dat het de Iglln zgn van priesters die indertgd ten gevolge van ontrouw aan don bisschop van MunsterP waren ter dood gebraOhl LaAtste Berichten Koningsbergen ÜO AugTln de Russische gouvetnementsstad Grodno is volgens geloofH annlige berichten de cholera uitgebroken Kopenhagen 30 Aug De koning heeft i edeu namiddag in tegenwoordigheid van de leden zgiier fhmilie de op de tentoonstelling behaalde prnzen uitgereikt Berlijn 30 Aug lËeizer Wilhelm kwam heden avond ten half tien alhier aan Hg werd door verschillende prinsen en autoriteiten verwelkomd De keizer ZM er ge ond en krachtig uit Maand so Aug De Correipaubmcia gewag makende van de oppositie tegen het tegenwoordige gouveraement die n i pobK lou voorbereiden zegt dal het radicale kabinet in staat is de grootste moeilgkbeden te overwinnen Er is slechts tijd naodig opdat het gouvernement zgn administratief stelsel in toepassing zou kunnen brengen Burgerlijke StaöTd GLBoarNt 27 Aag Cornelia CoritiiiA oDileri J Hoogeoliooai en E C vsu Uubem 28 idriani PetronelU ooders F O B de FMuordt eo T 1 Ooraea Ubebuu Fredtrictis ouden VV T Coret n B na Him 28 Pelrui Chri tiMD ouders C P Clemens ea A A io Luiik Coruelit oudere J Priaoe ea W T C mntef Ovfaitum 26 Aug 8 tkwt B w J9 N W D de Ijnilie 11 m 30 i Zuiderhoek 88 j H J via Tbieiiiu 3 m ADVERTEWTlfiN Getrouwd P BIETHAGEN Lnit Adj 4 IUg fiÏÈJ 8 P TA BMDE é ïlage 28 Aug 1872 Eeltige kennügevmg J Voor de vele blgken ran belsngatelling van familie eu rriendeo bg gelegenheid ran onze echtrereeniging betaigen wg zeer onzen dank 81 Ondertrouwd ffi J M KOBTJLANDT H itatat Wed tIui M J Hskzkl m A VA LEEUWIN M Wed van J Zwbeohan Gouda 30 Auguatna 1872 M Heden orerleud in deu onderdoni ran ruim 83 jaren onze geachte Vader de Heer JACOB ZUmERHOEK UH der nMknr Wed C BBUNT ZwDEBHOEK Gouda 80 Augustus 1872 ♦ fledjn overleed in den ouderdom ran 11 maanden ons geliefd Zoontje NICOLA AS WILLEM DANIËL Goiida G H G BK LANGE 29 Aip 1872 E C db LANGE ♦ Gevoelig iroor de menigvuldige treffende bewijzen van innige deelneming bg de ziekte en het overlijden van onze geliefde dochter PEThONELLA CORNELIA ondervonden betuigen wg ook namens hare zuster broeders en behuw lbroeder onzen oprechten dank Gouda D C 8AMS0M 31 Aug 1872 J C SAMSOM Koou Bg DE BREUK SMITS te Leidm komt van de pers een geschiedkundige roman nit de jaren 1671 en 1072 de laatste levenqaren der De Witten getiteld PdORTERSDOCBTIR UIT DE ZEVBNTIENDJE EEUW M DOOB J M E DBRCKSKN Twee deelen 586 blz royaal octavo Prgg 5 75 OPENBARE VERkoOPIlVG v De Notarissen VAN DER flOOP Meren DE KUYPER en REEPMAKER en MARONIER resideerende te Rotterdam t n voomemena om ojf Donderdag h September 1872 te veilen en op Donderdag 12 September daaraanvolgende te verkoopen beide dagen des voormiddags ten elf nre in het logement De Zalh aan de Markt te Gouda Een zeer gunstig gelegen perceel nitmnntend BODW EN WEHAND met de daarop staande hechte en sterke BODWMAN8W0NIXG verdeeld in twee woningen SCHUUR en HOOIBERG met TUIN gelegen onder de gemeente Sne rewaar aan den üyterdgk strekkende van af den dgk tot aan de rivier de IJsel zgnde de woningen gemerkt n 11 Ml 12 kadastraal tókend Sectie i n 453 453Jt 457 458 507 509 511 en 619 te zamen ter grootte van 4 hectaren 32 aren 55 centiaren belend ten westen 6 van dek Lee te Oudewater ten oosten C G J Meti LEIIKAHF geb VutLOKEN Grondbelasting over 1872 ƒ 11 46 De pot derlasten over 1872 bedragen 3 5ö per hectars Verhuurd de Landergen met eene Woning Schuur Hooiberg en Tuin voor 320 sjaars de landergen tot 1 Masj 1878 en de gebon wen tot 1 Mei 1873 aan Gijsbket van Vülpeh én ee e Woning met Schuurtje voo 60 sjaarstot 30 April 1873 aan Jas k PBER N De te veilen perceelen zgn acht werkdaam vóór de veiling te bezieht n $ S W Nadere onderrichtingen zga te bekomen ter kantoren van de gezegde Notariaaen terwgl da bewgzen van eigendom btiurcontracten en veilingsToorwaarden ter inzage liggen ten kantore van de Notarissen REEPMAKER MARONIER aan de Wjjnstraat te Rotterdam n 135 teiitoonstelling van Ondlleden te GOUDA xf De inzenders van voorwerpen voorgenoemde Tentoonstelling die niet voornemens zgn deze ingevolge de toegezondene circulaire onder berusting der Commissie te laten worden verzocht ter terugbekoming daarvan betzg door afhaling hetzij loor toezending zich aan te melden voorzien van hun bewgs van ontvangst op MAANDAG DINSDAG of DONDERDAG e k de namiddags van 1 3 of van 5 6 uur in het gebouw Arti Leqi Verder worden allen die nog hetzg voer bovenvermelde hetzg voor de Commissie der Feestviering van het 600 jnrig Jubilé hunne rekeningen niet hebben ingezonden uitgenoodigddit zoo spoedig mogeljjk te doen bg denVoop zitter Db commissie Men vraagt om terstond of zoo spoedig mogelgk in dienst te treden op een dorp nabg Woerden EENE GEZONDE Brieven franeo onder letter B aan den Uitgever dezer Courant Tegen 1 November e k oif eerder wOitU gevraagd EENE KEUKENIMtEID die tevens huiswerk verrigt Adies Westhaven wgk B n 163 te Gouda r