Goudsche Courant, woensdag 4 september 1872

ÈÈ © 0 1 Woensdag 4 N 1SÖ3 1873 Staalwiin f S en gemakkelyk in te nemen ijzerpneparaat door alle geneesJ heeren aanbevolen omdat hjj ligt te verteren is en volledig in de sappendes ligchaams overgaat De Staalwyn wordt voornamelijk en met de gunstigste uitwerkmggebruik by bleekzucht gebrek aan eetlust zenuwachtige boofdpyn en vooral bij beginnendelongtering De flesch a fl 1 Enffelsche BruiSChpOeijerS Soda Llmonade Powdere t elegante dozen f f J inhoudende 24 en 12 poeyerg a 60 en 35 Cta Analherin llondwater f oort ffeiyk prseparaat t en alle ziekten van den mond tegen licht bloedend tandvleesch lossefeinden en scorbnnt Het is het eenvoudigste zuiveringsmiddel voor de tanden daar het deslijnjen oplost dus de vorming van wynsteen voorkomt Het werkt verfHsschend in denmond zuivert d n smaak en verdrijft den onaangenamen reuk welke door holle tanden doorov htyfaels van spyzen of tabakrooken ontstaat De flac van 100 Gr a 75 Cte Ellflf elsch TandpOeder f n ververschenden renk hebbende en vrjj van r bytende zeltstandigheden in elegante doozen van 100 en 50 grammen ii 45 en 25 Cts Zuiver IlIalZ ËxtraCt on oop V monteniker dextrine eiwit1 achtige stoflen en phosphorzure zouten zameiTgesteld wordt door prof VON LIEBIG door Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteiten als een licht te yerteren en voedzaam middel zeer aanbevolen hg hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelyk bjj scrophulense kinderziekten in plaate van den walgelijk amakenden levertraan De flesch van 3 hectogrammen 75 Cte Dr Romershausens Oogwater f 7 U het gezicht aan een ieder wiens oogeu door inspannende bezigheden door aanhoudend lezen of door ziekte verzwakt zjjn ten zeerste aan te bevelen Groote flacons ti fl 1 en kleine j flac a 30 Cte Origineelflesschen van Apoth GEI8S a fl 1 50 Origineelprys H lrirKilicpni Cologne philocdme zuivert het hoofd van de schilfers belet aaciai WMisoiii jj jg jj j j gj uitvallen der hareu en brengt in een korten tyd een geheel nieuwen groei te voorschijn Hjj is zeer verfrisschend van het fijnste parfum en maakt het gebruik van haaroliën en pomaden geheel onnoodig Groote flacons 90 en kleine a 45 Cts Alles echt verkrygbaar te Gouda bij L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat en J C ZELDENRIJK Markt Bg elk artikel is eene gebruiksaanwijzing EMMERIK n vOiT g ns TROie jsr ApotJt en Fahrik van Chemüch teciimMehe Praparaten jii f fi If f COURANT eiiws en Advekeotieblad voir Gouda en Omstreken De Inzending van advertentiön kaa geschieden tot éM onr des namiddags op den dag der uitgave Lokaal IJT en VERM AAR ZONDAG 1 en DINSDAG 3 SEPTEMBER des aronds ten 8 nre Wetenschappelijke SOiaÉE or IIKT LEEBRIJKB GEBIED DER PBOEFONDËRVINDKLIJKE NATDURKDHDE Oalvanisme Electro Magnetisme en Inductie electriciteit met proeven op groote schaal en toelichtende voordracht verbonden met de vertooning der ELEDTEISOSE W te voorschijn gebracht door een electrischen stroom eener galvanische batterij van 150 Bunsensche elementen benevens een Indiictie Tocstel van Ruhnikorlf VOORTS DB VEttTOONING VVN HET NOORDERLICHT of liet Lichten van Gassen door middel van Electriciteit fl Tot slot wordt de geheele Haven door Klectriach lióht zoo helder als de dag en in bonte kleuren bij atwisseiing verlicht Entree per persoon EERSTE RANG 99 Cent TWEEDE RANG 49 Cent Niedergesö ss PrcefoHimindelijk Natuur en Scheikundige tiii Bre au Plaatsen zyn aan het lokaal te bespreken van des mo ns 10 tot des namiddags 3 ure tegen 10 Cents Sociëteit ONS GEi OEGEi ZAAL KUNSTMIN ZONDAG i SEPTEMBER 1872 Eenige Buitenge wone VAN DEN PROFESSOR IN DB MAGIE n PHYSIK DEN HEER MUNKWITZ Eenigste optreden van den beroemden gymnastiek Charles HENNRISI HBRMANGE EN MENONI kunstenaars van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam in hare buitengewone werkzaamheden in de LUCHT en PARTERRE GYMNASTIEK Entree voor HH LEDEN ƒ 0 30 NIET LEDEN 0 49 KINDEREN de hela Aauvanq 8 ure G MUNKWITO f C HENNRI SL I Xokcre Gciiozing Zij dienietlangeraanRhumatiek + wlHen lijden gebruiken slechts de I Aiiii Kbumatlschc l crsisciic I KRDIOEN BALSEE 1 Zie verder prospectussen en gebruiks $ ï aanwijzingen Bij den Heer L SCHENK te Gouda verkrijgbaar gesteld alsmede bjj j i de voornaamste Depóthouders in Neder $ T land HH Depóthouders welke het De Jï pot voor andere steden willen hebben T 1 adresseeren zich aan KAUFMAN en J MARX Hoogstraat te Kotterdam a Prijs 2 4 en 5 do Flacon TBAGHTTERHINDERIN6 DER SCHR0EF8T00MBOOT Stad GOUDA Voor KOEBEESTBN per stuk 50 Cent Voor PETaOLUüMVlTEN vaa Rotterdam of Feijenoord 15 Qpnt des noods met Concurrentie J POT Cie Gouda 30 Aug 1872 Schroer Stooinboütdienst van Lelden Goüda Dordrecht Gorlnchem en s Bosch Vertrek van Gouda maandags s morgens ten acht uur S V P Op dé adressen te plaateen per St ad Leiden o f Kapt PLA NJÉR Te Gouda ter overname aangeboden een goed lering steand INKELHUIS waarin sedert jaren met goed gevolg SLUTERIJ en KRUIDENIERSWINKEL wordt uitgeoefend Te bevragen onder letter M by den Boekhanlaar A BRINKMAN aldaar Depot van THEE DIT HET MAGAZIJN Van i 1 navenswaay Zonen te ÓORINCHEM Deze THEEËN worden a eleverd in verzegelde pakjes van v twee en een ludf en een Ned Oftjt met vermelding van Nommer en Prys voorzien van uevenstaand Merk volgens de Wet Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende Wed A van der KLEIN Sz Botermarkt te Gouda ÜQUila DrRk A Briokmaii Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echt Recept waarop men in bet bijsonder attent maakt ZiJD zeer nuttig in ongetleldheden der MAAQ en werken heilzaam op de SPIJSVSaTËRlNO Z ziju uitmuntend tegen de GAL SCHKBPTB in het BLOED en UITSLAG der HUID zij z n ZACHT LAXEBEND en 8LIJMAFDEIJVEND Verzegelde doozen van 87 Cent so dujlMpdoozen zijn verkrijgbaar b j de bh Mblasterdam M Punt Wt AmHterdam M CIéban CO droog heilige wegCStl Beuthuize C Jen Boiimeetter BleitK jk 8 V i Knuti Bodegraee B Verilool Del l H W de Kruuff Detenier Gebroed Timan Ooudo L Scheuk op de Hoogilrnnt i Oraeetande W il Boom Haattrecht K Ootterling Lekkerkerk A deu Oudaten Zitucioleu B Kruithof Leyden J T Tcrburgh Haarlem hoekBakkcrstmg MoordrecU G H Po t Rotterdam K v d Toorn Weite Wagenit Schoonhoceii A Wolff fiel A F Paaasen Vtrkht F Aitena op het Steenw over de Ooa kerttr n 372 Woerden L Buijlen Zevenhuiien A Prina Hel depot dezer eChtO Urbanni Pillen aindi zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik ia door on te Gouda allOOn lütSlUitend geplaatst by den heer L SCHENK op de Hoogatrast WAARSCHUWING Men wordt inatautelijk verzocht wel Attent te willen zyn dat door ona by niemand anders de UrbanusPillen bereid volgens bet oude en echts Recept in Ddpdt zijn verkrijgbaar geateld m ie hieréoten opgegeven Steden en plaatiien dan bij de kieriovengenoemde Vépóthouder In elk dooaje ia een biljet voorzien met de eij enliaadige naamteekening Tas de vervaardigers Wed Keunen Zoon Apothekers welke Handleekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes venegeld zUn Wij verzoeken de gebruikers inttantelijk daar wel op te letten en raden hun aan wel tOe te Zion bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een oiljel met onze Handleekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels De nitgare dejser Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG Li de Stad geschiedt de uitgave in den avond fran DINSDAG DONDERDAG en ZaAbOAG De prya per drie maanden il 1 75 franco per post i rr ƒ BUITENLAND Sallcnlanilscli Overziclil lo Frankrijk ia nog steeds polemiek over de instelling pener andere eerste ksoaer waarvoor men zegt dat Thiers voorliefde koestert Niettegenstaande d tegenspraak van het orgaan des presidente verzekeren sommigen vooral op gezag van ËngeUche oormpondeuten dat Thiers eerlang hoewel nog niet io dit jaar het voorstel daartoe doen zal De meeate departementale Baden die hunne zitting reeds hebben gealoUsn bebbso zioh verklaard ten ginste van het verplicht onderwija hetzy al of niet verbonden met het koetelooa en leeken onderrielit Opmerking verdient dat de Baad van het dopartemsnt dsr Beneden Pjrreneeên die verleden jaar bet beginsel van verplicht onderwya heeft verworpen zMi tbiif net tt temmen tegen H daarvoor heeft veiUaard De heer Chesnelong een cleficaal heeft dit Jaar even als het vorige bet beginsel krachtig beatreden maar thana met minder goed gevolg De Parijsehe politie heeft onlangs bij een Iraiszoeking te Par a in de Bae Moiitmartre een goeds vugat gedaan zoekende naar Bonapanistische broofcurea vond men lieten vso de agenten voor de pfopagande in de verackillende departementen de minister Van bionenl zaken heeft daarop volgena ds PariiJoumal esn circulaire gericht aan de pre feetrn waarbij inlichtingen worden gevraagd over die personen en verzocht wordt hen in het oog ts houden Van Engeland komt het bericht dat n werkstakipg gecindigd ia sn met een andere gedreigd ordt Ds metaelaara zijn ten laatste weder aan het werk getogen omdat zy de acboonste miianden van het jaar in werkeloosheid hebben moatei doorbrengen zy kebbefl hnnns spaorptnningen opveteerd sebolden gemaakt en gaan nn onder de nadeeligste omstandigheden den winter te grmoet Hun eischen zyn niet ingewilligd hetgeen de aannemers ook met konden doen zonder zich te gronde te richten en de voorwaarden velke de meesters aanvankelijk aanboden zijn aangenomen Kauwelijka ia deze werkataking ten einde gcbnuht dis aan duizenden gezinnen heeft laten gevoelen dal eea werkstaking een tweeanydend zwaiird is dat den werkman zelven vaak het diepste wondt f tot een niettke ia bealoten De bakkenknechts van Londen hebben het besluit geüoara een groote sigemeene werkataking te beginnen doch de dog waarop ój een aanvang nemen zal wordt door hen geheim gehouden De bakkersknechta hadden gegronde betwaren doch de bazen hebben hun biilyke eischen ingewilligd en ds bakkerakneehta zullen zoo zy hnn plan Werkelyk volvoereii zich zeiven in het ongelyk plaataen en het pnbliek toomede de bazen tot maatregelen dwingen welke honderden hunner broodelooa zullen makeu Uit Engeland woiden ook weder onlusteu to Belfast gemeld LI Donderdagaiond was de militaire macht weder genoodzaakt te ohargeeren John Rea een bekende geestdryver die wegens beleediging der rechters voor acht dogen naar de gevangeuia gezundru wsa werd dien avond daar de atraftyd veriirtken as op vrye voeten geateld lenige heethoofden wilden van deze invr heidslelling eeu demoiistrntie maken doch werden daarin door de krachtige bonding der autoriteiten en ds ter hunner beschikking gestelde aanzienlijke militaire maskt verhinderd Tosn een moziekkurpe zijn versohfléing maakte voor ds kerkerdeoren ontioalte men ds musici zonder vasl verzet te ondervinden van hanne matromenten en toen een rijtuig mei isr acUmmela aan kwam njdsn om dsa ontsbgsa gsvangeos in triomf door de atod te voerSn noodzaakts m n den koetsier tsrag te kecrcii zooala hij gekomen was zonder Bsa ola psaasgier mede ts iismen I tsr werd een vergadering gehouden waarin aoa R a ssn sdre weid verhaodigd Ds Berlynscbe bevolking kssft haren keiier wssr in haar midden Er ia natuurlijk daar va niet andera aprake doo vau de aanstaande keizersbyeeokomst Esn zonderling en bqna ongsloofehjk benoht brengt de teli raaf uit Munchen d wanneet het bevestigd wordt jnist geen vreogdetydiog nl zijn voor de bovendrijvende psitijeo in DuüësUsod die nu i eindelyk haar ideaal bereikt hebben het vereende Diitschland 4 voldoet dit miasohen niet m alle bijzonderheden aalakle voorstelling welke zij er zmh van maakten t tM het oogenblik gaarne de kleinere belangen der Ikafiderlyke staten op den achtergrond schoven om hare goede krachten te wyden aan de ontwikkeling van het verjongde Dtitachr rijk Volgena die tyiliing toeh zou de benoeming van eea psrticularistisah kabinet von Gasaer voor de deur etoan en hety tegenwoordige ministerie met uitzondering van den minister van oorlog von Prauekh zijn ontslag aan den koning hebben aangeboden Hst is moeilyk te liepalen wat men van dit bericht gelooveu moet Het eind resnitaat der verkiezingen in Spanje is dat verkozen zijn 294 mmisterieele Badicafen 76 Federalen of Bepnblikeiuen 9 Conservatieven H AlphoDaiateo DVITSCHLAND In Duitsehhmds hoofdstad heeft men groots verwachtingen van de feesten die by gelegenheid ran ds groote keiierasamenkomat zullen worden gehouden Dagelyka ziet men een groot aantal vresmdsUogea arriveerea die hier m daar nog traehtso esn plaatajs te vinden daar het grootste gsdrelts van ds hot reeds besproken ia Onder de vouruame peraouen dis in de loatats dogsn zijn aangekomen hesft msu opgemerkt den Rnssischen opperhofmaarsohalk graaf iSchuwalolf SP den Russischen opperetalmeester graaf Apraxinc verder den admiraal lieden bevelhebber van het in ds havsn van Hamburg liggeade Amerikaansohs fregasi faèatk In de vojgande week verwacht men nit Landen het uit 12 personen bs staande Japsnsche gezantschap al de voornaamsts logsmentsu waren reeds bezet en de Japaueche heeren tullen met een hotel van mindsren rang genoegen moeten nemen Veel bezoek vindt te Berlijn in weerwil van de hooge eutr epryzen een Amerikaansoh gezelschap van paardryders de voorstellingen worden gegeven in een tefit op de Konigsplatz tweemaal per dag Msu sehryfc lilen toeloop voornamelyk toe aan de halabrekenqB rfieren van ds clowns en van de dierentemmers Mie allerlei gevaarlijke kunsten maken met drie leeuwen en twee o iftinlen Aan echten Amerikoansoheu humbug ontbreekt bet nstnorlyk niet ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTEfiS worden berekend naar plaateruimte AÊBOnderljjke Nonuner VUF CENTEN Bewonderd wordt vooral de vlugheid waarmee ds kolossale tent wordt opgeslagen men heeft daartoe slechts drie uren noodig Het Bsrlynsch gemeen verzamelt zich alken avond in grooten getale om de tent en heeft gedreigd zs in brand te zullen steken een sterke politiemacht IS noodig om dit voornemen te verydslen Men leeft te Berlijn niet meer zonder werkstakingen ds nieuwate ia die van de arbeiders aan ds ijzer briek van Pflag 1500 werklieden arbeiden in die Aibriek zy rerlangsn vermindering van ds werkuren op 10 daags en verhanging van het loon met SC g Aan het hoofd van de fabriek staat dsrfjksdagsafgeraar tigde von Uomh toen de deputatie vaa de arbeiders zich met dis eischen bij hem aandiende antwoordde hy dat hij alleen in de zaak gesa be lissiag kon nemen maar per telegraaf de anders leden der directie zou ontbieden om zoo spoedig mogelijk een besluit te nemen De werklieden vsrklaordea sshter dat z zoolang gsen geduld kaddeo en de werkataking nam onraiddsllijk een aanvang Men vrees le voor ongeregridhedeu die door d ontwikkeling van eeu sterke politiemacht zijn voorkomen De Nordd Mig ZeU die naar men zegt door den heer Brass met de drukker ia verkocht voor 600 000 thir genoot van de Pruisische regeeriog een jaarlijkaohe subsidie van 20 000 thlr OOSTKNRUK Dat joarnalisten met sikander schermntseliagsn houden op papier is een gewone dagelijkache zaaki de letters laten wel eena sporen achter maar ds wanden zyn toch nooit gevaarlgk Te Weenen eohIsr IS de dagbl idenpolemiek van dien sard gewor dstt dat de redacnes van twse bladen die langen tijd gepolemiseerd hadden elkander op straat hebbeu aangevallen ds eene partij bezigde stokken met loodsn kttoppsn de sndere party drgenstokken Ds oorlog wsrd gevoerd tussohrn de Deutteke Zeittmg het nieuwe orgosn van de zser Uuitsohgezinde Duitsohlibersle party en da Tageeprette die haar ssster mat dagelyks klimmende heftigheid verwest dat zn haar Dstlschgezindheid zoover dreef dat zy ophield Ooetenrijksoh te zijn De Duitsohe sn ds Oostsnrijkacfas pennehelden kwameu elkander op straat teges de eersten waren de aanvallers de woaden zijn gelukkig van geen ernatigen aard maar waarsdhynhjk zouden er dooden gevallen zijn wanneer depo litis niet tuaschenbcids gekomen waa sn ds veshtsnden ouder het hoera van het atrsatpnbliek had opgebracht De redactie van ds DeuUeke ZtU hseft daarop een aaoklaebt ingediend tegen hsar zuster omdat deze elke satisfactie weigerde en voortging op denzelMen toon te polemiseeren De Dtutteke Zeituug heeft daarbij de handtiistelqkheden vsn haar redactie afgekeurd terwyl de Tagespreue een pathetisch stuk schreef over hst martelaarschap van de Oosteurykers en een reeks nieuws beleedigingen besloot met Leve het vaderland Leve Oosteurijk De htsoenlyke bladen beschouwen ds veohtpart nis een natuurlijk gevolg vsn de steeds bytsnder polemiek wsnnesr jooroslistsn s edyvsrsn la viacbKijven om steeds vuiler gemeeoer kwrtseiider taal uit te vinden kan het eindelijjc zoover komen De meer ernstige achtergrond vau de josk il da tosnemeode ptrtyseluip ia Oostenryk i de Duitesbg