Goudsche Courant, woensdag 4 september 1872

liet linkerbeen is verbrijzeld en ook het ito tcr j rreeselgk rer nd De ongelnkkige Wjordt in M agp verpleegd en verkeffit in zöfgf gasthuis te vollen toestai Wanneer n irem a iollé i f tochtelijke elmieq egeiuvoordig te Baofe b pnder geprikkeld zIJ A m voorstellingen in dé seh awburgen zijn sadelrl éeoe maand gewijd aau de politiek itend aan de qua stie der klooslers en oölpn Overal ïoert u vo r een gpliM drttia s en tuoneelltukkeo op Waar en mo iiiken rreeielgk mishandeld worden Kfer stcnf rteeds il8 verdict wordt vooijjestald of men V ilft Sf e jcrlijksle tnfer leu der inquisitie en der keTOrgerefflen op tó toöneeX om den haat tegen de geestelijken aan te blazen De heer Erdan treedt liiewp in eenige bijzonderheden van de stukken die in dit opiiolü zoo tRurigen ophef maken en erkent daarna dat jiot eer der Italianen niet alleen de clericale jiers die natuurlijk vuur en vlam spuwt over de regeering welke de opvoering van deiacl ke tuoneelstukkeu niet verhindert maar de geheejt liberale pers met verontwaardiging de handelwgze tier theater direoticn afkeurt die uit winstbejag de luirtslechten der menigte in beweging en de Woede qfQe in gevaar brengen Aatiibet slotiran ttjn brief maak de heer t an ook fofe BeMiiig vU hel gerucht at kafdiqai l Anlonefli verzoening j iet Italië eisoht en bij weigering den paus mèti zm ontging dreigt Ofsohooa hij omtr iit dit geruchi wels met zekerheid koi gS n is de lieer Krdnn toch van lineeuin dat a nl daa an veiligj nlle galOof zol kiwilien fln ei h J 1 iin heid van Uu Dnitaeh libemlo partij wordt van i o aiider jjii gebrjiiddierkl nis lundverraad r= =s==3 feai a i ITALIË Aan Ie fevtfa wdPt o r zijn hekendut B £ in schen comspondeut den leer A dan a htt volgende geschreven De HJenwe minister van onderwKs de heer Scia loja h lookls vkn éedb aangeltondigtl had de tydelyke sluiting bevolen van vier scholen waarvan twee van Fran che ujiuuen Uit den tekst van dit besluit blijkt dat de hu ere godsdienstige gedichten van onderwijs tie l aniJ de inspectie van sta tsapi tenaren onderworpen heoben Ëen andere gebeurtenis van niet minder betcekenis heeft deze week plauts gehad uamelyk het in bezit nemen van vier kloosters waarvan een het generaluat itf Jew eten is na onteiteniDg ten openbare nu te lit wjfet nog niet welke rente voor We vier inrichtingen is vastgesteld Waarsfhqn ijt zal die spm evenals roe er bij afzonderlijk besluit vastgesteld worden Voor het uo iipiant van St Audrédu Qui rinal waarVnn slechts de helft onteigend i hehuen de Je ttieten eone jaarlijksche rente van 10 S 12 duizend franès bekomen Voor hel Gesn rullen zy zónder twi rl miusteKs 20 duizend krijgeuj Aan de Jeruïelen is de v eugel van het ontzaglijke gebouw gelaten welke aii de kerk grci st den gang waarin zich de kumer van den heiligen Ignatius bevindt en de noodige ruimte in den tain voor im J dieiisi ill de k i el Slechts 30 personen zullen nog in dit gedeelte van het gebouw verblijf houden GoUDAils S PTEMBKït Giatereu enjZateniag werd hot lating8eui Cde Bgke hoogere b rgerseliool alhier aan p 1 jen afgenoi a waarvan 9 werden gepMtet jn de tweede kjassei J A de Graaif in dei eer kinase B ü J C s n K J van Ëldéu L VVG van de Garden W H Juliu M B M Vai Koetsveld van Auktren F 3 Uiiaheïï l l aul enP Sauerbier De nieuwe carsns is th s begonnen met 39 leer liugen ui 4 in de hoogste 19 in de miijdeUte en 16 in de laagste klasse £ r beslaat ebur irooruiUiokt 4 t dit getal nogzal toenemen ifm i De vraag is echter of ingeval van opheÉng der orde de verschillende renten aan den staat terug zvlleii keeren Door tegen schadeloosstelling de bezittingen der Jpiuieten te onteigenen schyntjde règeeiing echter niet voornemens te zyn deze orde door eee eiceptioneele wet on te hefeii in welk val de sta deze lezittingeu Kosteloos zou hebben lunnen verSrygen Heze q ieslie ligt echter nog gqjiieel in het duister De regecringsgezinde bladen spoKn wel is waar voortdurend tot gewelddadige oniUrdrukking der orde aan ik blyf echter van taeeai g dat het ministerie in dit opzicht liberaler wezen ÜA dan zgne vrienden en aanhangers in de pers Hoogst belangryk en alleraangenaamst tevens was de eerste voorUraciit rau den heer N iedergeaasa Zondagavond in Nut ei Vermaak gehouden In eene zeer kalme en dnideljjke taal verklaarde hg ons galvanisme magnetisme en electriciteit terwgl hg tegeIgkertijd door de prachtigste proeven zgn voordracht opluisterde Wij weuBchen zeer dut de séanoe die de heer N heden avond geeft door een zeer lalrgk publiek zal worden bggewoond Ook de verlichting van een gedeelte der haven door electriscb licht voldeed bgzonder Tot burgemeester der gemeente Viukereen en Warerreen is benoemd de heer T A O 4c Uidder Fz onder toekenning ran eerrol ontslag als burgemeester der gemeenten Hoogwoud en Opm r Ik heb te meer reden dit te onderstellen nu mijtie roorspe liiigrn belrelfende de 52 generalaten vau or den welke zich in Boqe bevinden schijnen vervuld te zu len worden In strgd met de verzekerjigen ran goe ingelichte bladen en de verwachtingeif der openbare meening heb ik altijd blijven gelooven dat dé Italiaausche regeering ten aanzien van deze i unstie een gematigde wet zou voorstellen geheel in overeenstemming met den geest der garantien wet Ik hield dit relfs rol teven de Opinume die anders als autoriteit geldt Sedert eenige dagen erkent de Opinibne bet echter zooals het blad er bijvoegt diep b reurende dat volgens de ontwerp jvet de bezittingen der geestelijke orden hoewel deze zonder nitzondering het karakter van eigendommen in de doode hand zullen verliezen niet steatsdomein zullen worden en dat de generalaten in zekere mate als zedelijke lichamen da rechtspersoonlijkheid zullen behouden omdat zy deel uitmaken van het pnufschap als zoodanig en daarmede in onafscheidelijk rerband staan Te Woerden is door den gemeenteiaad eene commissie benoemd tot het doen run een onderzoek waarvan men met b langstell ng den uitslag te gemo ziet Een der raadsleden nomeiyk had m een vergadering vóór 14 dagen gehouden het dagelijkschbestuur beschuldigil pressie te hebben uitgeoefendten opzichte van het leveren van slraat teenen tenbehoeve der gemeente ten gevolge waarren de benoodigde steen aan den aannemer der bestrating gelererd was door eea firma wier ééne lid wethoader dezer gemeente is Daar gemeld raadslid deze beschuldigiug rolhield besloot de raad op roos stel des voorzitters een commissie van drie leden te benoemen ten einde die zaak te onderzoeken i De gemeenterekening te Schoonhoven is raatgeiteld bedragende in ontiangst ƒ 4U05 3g in uitgaaf 46217 B4V8 Batig saldo ƒ 1888 171 j Door het kiescollege der Herv gemeente te Schoonhoven is het volgende zestal predikanten samengesteld W H J Baart de la t aille te Bidderkerk Dr A van der Flier te Zwartsluis J an t Hooft te s Heereohoek I Montague te sGrareland J C K Nonhebel te Elburg en H W A Verhoeff te Charloia Te Oudewater is beroepen de beer B Mossel predikant te Reaknm Jk deelde u reeds mede dnt de OpinuMe na den bekenden brief van den paus over de kloosters eiachte om thans geen enkele uitzondering meer te maken en verzekerde dat de regeering in het parlement nooit eene meerderheid zou vinden welke haar na dezo uitt irtende houding van den paus op dezen weg zou willen volgen De waardigheid en de eer van den staat aldus riep het blad verstoord uit eisehten na de uittartende taal van het Yntician een min o meer radicale wet Het rerilient inderdaad de aandacht dat diezelfde Opmione heden erkent dat het ministerie zich ondank allea met de meeste kalmte aan de hoogst gemaiigde beginselen der guraut e wet bljyft houden it bewijst dat wanneer de Opmiimt en andere regeerin sgezinde bladen nl een oogenblik medcgrsleept werden door de hartstuchtelijkheid der Romeinsehe publieke opinie het goiiternement is bl jreu inzien dut zijn horizon ruimer behoorde te zgn dan die verblinde maar niet te mm eerlijke Jezuïetenhaters Van den dub van Ca onr Kauwelgks behoef ik te zeggen dat ik al teer weinig geïnteresseerd ben m de toekomst der beginselen en leerstellingen welke de geestelijke orden en de generalaten vertegenwoordigen Maar aan de e beide zaktiii houdt ik vast ten eerste ben ik van meaning dat de vrijzinnigen aanvangen moeten met zelve aan deze instellingen het voorbeeld eener ware liberaliteit te geven en ten tweede geloof ik dat het Italiaanache goQveroement wien de eer toekomt van tot oc ie gouvernemeui wieii ue i ni lucikuiuk t h wk i j hiertoe den iuisten en rechtvaardigen weg ten aanzien LX Zaterdagavond is de conducteur vaa de Bunspoor wegmaatschappij C Terbaarscliot rader ran vier kinderen deerlijk gewond terwijl hg bezig was op de loopplank buiten de wagons kaartjes op te balen Het ongeluk riel voor tussohcn Gouda en Zevenhuizen met den trein die t n 8 ure te s Hoge aankomt der geestcigibeid te hebben ingeslagen er slechts bg v ilie en zou nanneer hrt an stelsel reranderile en te groote offers bracht ann ile oteril reven hartstochtelgke elementen der openbare meenin Üet IS overigens niet te erkennen dut deze haita O lteveer Mi i evaai igiVn w redoh di landen zijn n imi Haag aan komw t t bijaionii van Internotioéile Mi renoeTitMi l had plaats in Concordia in de Lange niet toegankelijk roor het publiek en ook niet voor da IcdeB doch alleen digdfi I n dat margen eene openbare rergain gehouden het odngKs eene vergadei Lombardstraaj naar men voor de afgeij Nog zegtlli dering z l wi De ministeifj ran binnenlandsohe zaken heeft de coonnissoriaseji rs Konings lUide provinsica aitge noodigd hen o spoedig mogelijk to doen toekom 10 eene opg hré van het getal kiazets in Ilse ge meente voor öoi leden der Tw de Kamer en vSor den gemqentwud jaar den teReuWoordilen cratns bg afschalEn l patentbelasting en Érne gqlpke opgave naar mÜ census van 20 zoowa bij behoud als bij iibehf ilf pr paiefifbelastiiig n ij den i iMerAran bitfieul wö vetoemei ijrit Wan het teilei lating8 en ave gi g8eiain s o liMieut I kel tt stan iifar ent njor de toede w a hi gere buj 4 ole de adrissi e en de fplaatsii isigeii ia wel insf imperafj del leerlii flaten in itWn rm at afief zulë nSwKle iièeu infd vWschill steld lillende ïTc L Tan tTKht verged Ming bgheiiidda voorzitter dr Vrybagavond de zevand èt aliMkepe ind fan de VerceAigl ig 4a ilèr reu mi srwgs Bij afwezigliqid n den r rani u werd het oifzittwschuji waargeuoiucy door du beer Burger UirM fjerslag omtrent den to s ndj der vereeiiigiiig bletik dat zij 277 leden telt het afmtal uieuue leden die tot greu dqnrtemeiit behooren bedraagt 17 Hctinofdhrstoir uitte den wensoh dot zich meer leden bij de vereeniging ztdlen aansluiten en wekte de leden op tot dat doel departementen te vtirmen waar zg nog niet bestof n Uit hetgeen hei verslag mededeelde over de tentoonstelling van hulpmiddelen bu het middelbaar onderwgs bleek dat zg te danken is aan hel initiatief van deu heer Hubrecbt Aan den ijver der re gelingscommissie werd alle hulde gebracht Het hoofdbestuur had voorloopige stappen gedaan om het middelbaar onderwijs op de VVeener tentoonstelling te doen vertegenwoordigen en brengt lof aan wijten oen minister Thorbecke en den secretaris der regelmgscommissie voor die tentoonstelling voor de becridwilligheid waarmede zij het hoofdbestuur alle gewenschte inlichtingen verstrekte Op voorstel ran de regeliogscommissie toegelicht door den heer Unbrecht en ttiet warmte aanberolen door dsn heer Steyp Patr werd besloten tot het houden ran een concours iu het handen rechtlijnig teekeoen door leerlingen der biir rdag en aroudscholen en soortgelijke inrichtingen in 1873 Eene commissie uit de rereeniging zal het plan aan den minister van binnenlandsche zaken aauMveleu en trachten te rerkrggen dat bet ran rijkawega worde uitgeroerd Zaterdag morgen hield professor Salrenla in d gymnastiekzaal ran de hoogere burgerschool eene rede Met het oog op de verwachte wet op het hooger onderwijs bad spreker tot onderwerp gekozen M orgmuck i frbn4 der vertqli e d AHbhp vf o $$ ondemfi i Voor een georganiseerd schoolwezen zijn noodzakelgke vereischten 1 dat de versohilhinde onderdeden daarvan in staat worden bcronden op zich zelre te roorzien in de geheele behoefte eener bepoable categorie van leerlingen 2 dat een raste grondslag gelererd worde waarop door een hoogeren tak rai onderwijs met rerder strereude leerlingen geleidelijl k u wordeti roortgebouwd Zoo zon dan op de lagere school geleerd moatcB worden lezen schrgven rekenen liederUndachetaal aardrijkskunde geschiedenis kennis der ostnur g Bnfutiek teekeneq ep roor meisjes ook jiaadwerken Onze wet schrgft al dte rakken niet vooVj inaar alt de wil niet ontbreekt zal de gewenschte uitbreiding ook wel doordringen Maar zoo er in het meer uitgebreid lager ondenriji efn overgang van het lager tot bet hooger osderwy gevonden wordt de grenzen tuwhen beid hwtit i zullen duidelijker rastgesteld moeten worden Op afdoende wgze is dit beproefd in het nippo door B W van Rotterdam bij den gemeenteraad ingediend waarbg de bovengenoemde vakken met uit zondering vjn teekenen onder bet m u 1 o gebracht worden waardoor het voortgezet m u 1 o ipettertyd vervangen zal worden door het m o Daar heeftmen de bü eene zekere parlg zoo gevreesde enne tie Bij eene doelmatige inrichting van de laagste kbisse iti m s zou dit zeer goed gaan Wanneer de pedagogie naar niet nit het oog verloren wordt is de leeftijd van 12 jaar niet te laag gWjjld pq hrt ƒ doeo i nrfwfn Door die anoexatie wordt ook niet de zelfstandigheid van het 1 o bedreigd Het wordt er door binnen zqn gr Diea ifperiit an daardoor rrtrbaatering bewaard Daar waar fnaneieele bezwaren de oprichting van m s beletten b boudt het m u 1 o xif reekt van bestaan Bij be iko iwiii van de ga isttie 4 r m a doet zich al dadelgk eene groote leemte op Zeer vele leerlingen rerLiten de m school als xij van de rijf I kUssen er drie doorloopcn en dus het onderwijs in verscheidene vakken slechts ten deéle genoten hebben Wel zijn er scholen met driejarigen cursus maarzij vormen slechte eene kleine minderheid 11 vau de 40 Aan dit bezwaar zou te gemoet gekomen kuhnen i orden door de 3d khisse inSafdeclingentesplitsen eene om den eurausafte sluiten en eene tot voortzetting en tot overgang tot de vierde kbisle Te Breda is dit reeds geschied eu dU iroorbéeUzal te I ceu arden gevolgd worden In Rotterdam Iwil men naast de vgQarige een drie jarige school opi ehten ieder met een s eroiid leer Pl I Gymilasiën landbouw p haodalfschwiaa zouden zich aan de seïolen met driejarigen cursus kunnen aansluiten J Ten elotte bejhandelde Spr de v aag ofdah b s wier cindexaroeh tiit de rolylcchmnclie School den toegang opeiistelt ook recht heeft ditKifde te Vdrlaucei voor de itiiiversileit Na de argumeliteii voor ën tegen vermeld en g I wogen te hebben kwam de vprelcer tot deoonelusie dat bepairngeo waardoor de toelating tot academische graden wordt afbankelyk gesteld vau de al dan niet beoefening der oude talen uit de geschiedenis van het onilerwijs te verilsren maar met name uit het oogpoiil der leervrijbeid niet axjwr Ie verdedigen zyn Wel moet het middelbaar ondenrijs doordrofigen worden van een eelit klassieken geest maar daarvan mag in het aanleei en van een paar oade talen luet meer het criterium gezocht n orden Vertolicens werden de ponUn an besobnüriiv in behaideUig genoaien Uitvoerig werd behandeld de zaak van de eindexamens der hoogere burgerscholen Door sommige leden werd de beperking van de onderwezen vakkro op de scholen in het algetBeei wenschelgk geaeht anderen meenden dat alleen de beperking van bet eindeiamen noodig was De slotsom was dat men zich rcreeiiigde met de volgende motie ran den beer dr van Bemmelen De vergadering van oordeel zijnde dat de groote omvang van het eindexamen der hoogere bnrgerscliool tot nadeel strekt rao het onderwiis en roor verschillende rakken inkrimping wenarhelijk is noodigt het bestanr uil eene oommissie te benoemen die aan de volgende algemeene vergadering van 187i een roorstd indient aangaande de middelen die tot dat doel zouden kuoen leiden Wq ontvingen het programma ran de ryfde provinciale rcrMdering ran onderwijzers en raorstanders ran het onocrwijs in Znid Uolland die op Zaterdag ti September a a in het Soeieteitsgeboaw aan den Kindenlgk ie AlbUsserdam l worden gehouden De Tolgende punten zullen worden besproken 1 Men wil thans vrij algemeen de theoretische opleiding van den toekomstigen endenvijzer aan de pactisohe vorming vooraf doen gaan Welke bezwaren zjjn hiertegen Ingezonden en in te leiden door den beer A Jansen van Hotlerdam Ia da klaohte gegrond dat er tegenwoordig te veel van het kind iu betrekking tot bet onderwas gevorderd wordt In te leiden door N N 8 In hoeverre is er waarheid in de stelling de li ra school gasft Ie veel ea te weinig voor den leerling P Ingezonden eu in te leiden door den heer n F de Boer van Rotterdam 4 ür worden op de hgere school te veel vakken qoderwereo logezoodeu en iu te leiden door den heer J Schippers van sGrav nbage 6 Hoe wordt het kind hel best voorbereid om op zesii xereigarigen leeftijd lager onderwijs te kt nnen ontvangen Ingezondei en in te leiden door den heer J den Broeder va i Rotterdam 6 Om welke redenen verdienen de provinciale tergaderingen ran onderwijzers en voorstanders vaa het onderwijs in stand gehouden te worden Ingezonden en in te leiden door deu beer F W Muls van Rotterdam Na afloop van die werksaamheden zal den leden gelegenheid gegeven worden lot het doen van mededeeliqgea of het tellen van vraagpunten roilK wen zich daartoe gedurende de pau e aangemeld heeft De Regelings Commissie heeft besloteg d t na iedere discussie zooveel mogelijk ran hrt geroelen van de Bwgrderheid der rergadering zal blijken door stemming orer een roor te atellen oonclusie waarom de bezoekers worden rerzocht roor de opening der vergadering de presentielijst te teekenen daar alleen door hen die dit gedaan hebben aan stammingen i l kannen worden deelgeoomoi Op de presentielijst kan men ook ongeren of men wil deelnemen aan een eenvoudig middagmaal tegen den prijs van ƒ 1 De contribntie tot bijwonling der vergadering zal iumgstcns 0 50 bedragen De algeiaeene rergadering van de Nederlaiidaehe vereeniging tot afscinffiag van sterken drank zal gehouden worden te Utrecht op 8 en 9 October e k Naar men nit het Westland meldt zgn de vooruitzichten voor bet druivengewaa in verhouding tot de rerwaehting die pieo io M voqqaar koesterde vrij gunstig Blijkens het verslag van de vorwachtiogen omtrent den oogst in de provincie Noonlhollaad zijn die buitengewoon gaostig Alle granka en haddelsgewassen hebbeu rich voortreffelijk ontwikkeld en beloven eene ruime opbrengst van goede hoedanigheid Eene uitzondering hierop maakt het karweisaad dat van de nacbtvorstenü in Uei veel boeit geiadea mtleelitteao chrnal beschot oplevert 1 Te Brielle is de eerste sleeo gelegd van da kerk der Christelijk Algeschcidenea de Oeazeakerk genaamd Dit werk werd verricht door den heer Brummelkamp hooglaeraar aan da tbai ische school te kauBeu dia daarl j era to api me l ijka rede hidd Dni volgenden brief ontlaenea r aau de pelioorriKtt Cl Ouiioi Cm 14 Julij I87i Am m jiu uorwuUiffé latti mooten I O Nederland k breo U mijn groeten Xls t land der vrakeid toegewgd Moor laat toch niet Uw kiud ren boeten Dat Gij te klei vaa omvang zijt O geef hno moed en geef hun krachten Te tarten d aanblik van de zee Dan liggen KkaOt hier te wachten Hier deelen ze io drn rijkdom meé Zijn ze eenoiaal hier maar aangekomen Gewis IS alles dau eleêa Geen hrooingtbrek valt meer te schromen Ellende vlucht in Josra heen J Nederland li breng V mijn groeten ls t land der vrijheid toegewijd Maar laat m Uw kind reu kier outmorten Van kommer 2org en druk bevrijd Herliaaldelijk en van verschillende zijden oangej ocht om eena in het openbaar mijne meeniiig over de landverkaizing naar Aaurika Ie r eggcn weud ik mg tot U Mijnheer de Bedaotaur der JpelJoonuete Cl om eeu plaatsje voor bet onderstaande in uw blad Het ia maar al te waar dat zij die in Europa iets ten gunste van Amerika dnrrèi leggeii of schrgren dikwgls aangezien worden als verUider als eerradert van hun naaste als meuseheo die tot hun roordeel anderen in ballingschap brengen en dergelijke akeligfaedeo meer Komt dit voort uit bekroo lellheid der Europeeache verstanden of uit algeheele onbekendheid met ouze Republiek P Ik wil bet laatste gelooven 1 landverhuizing ia ieta nieuws Altgd is het nieuwe hoe goed ook met fidlen tegenstand begroet geworden Voorbeelden te noemen zal wel onnoodig zgn Gij zoodt ie zelf koonea Tindeo bS tjenduizendan Maar daarom voormalige laniLenooten onderzoekt dan wat landrerhuiziif rat Inerika is Veroordeelt maar niet Zoo tontweg zonder keuai van z k l uit ofkecr van olie nieuwigheid Overwint uwe vadligheid en trekt aan t werk Al héal gemakkel$k toch kwit gg H ia den tegcnwoordigen tijd op de hoogte stellen van hetgeen er bij ons bestaat en gesakicdt Fartipuliere brieven fiitarst goedkoope iiAwerken altes hebt gij te owtr beschikking Onderzoekt du en dan aalt gq al heel gauw tot de overtuiging komen dat allea Uuiar eb OHmaarieid is wat at Izoo tegen mua twnde vadulaad wordt ingebracbt Waarom dit dan geschiadt ik durt het haast niat ra te sporen Ik sou bang zijn dat al dadelgk de Morden IfterieitMeJU UfeiHeUqif ui tegenblikten oB dkarvoor heb ik Nederland nog te lief Daarprar wtid ik maar liefst niet in het breeds uit Nederlanders Bgna twee jareo ben il nu op vreemden bodbm Mij daukt dat ik mi al eenig rookt gAregan hsb om een oordcel all la spreken En Oiost ik dat doen dan zag ik ait den grand mgna ktrten dat het te wensefcen iftÜ dat gij n b $ d izsnden liet aanwerven vao de tast der locdverhuiling Deze woorden spreek ik uu met t en de bafcleeders van winstgevende posten tegen de bezittara vaa goede aihires tegau de groote haaien die al baer dan roldoende het relte deeer arde genie ten zg zgn gericht tot die minder mild bedeeUen tot die rampzaligen diu baast geen ander voedsel kennen dan n ebrood en aardappelen die niet dan van hooren zeggen weten dat vet ook tot de eerate voedingselemeaten bdioort tot hen wier zieleleven alreeds ttritiit u onder zorgen voor het dagelijksch brood Aan dezulken roep ik toe bseekt ia met bet oude neemt een kloek besluit en aanvaardt met de erife gelegenheid de reis naar het overzeeeohe buid De eeu natuurluk spoediger dan de ander maar toch allen tuit gg bij ons een veel ruimer en onafhankelijker bestaan verkrijgen dan u in Neder hind ooit zal mogen gelukken Ik zie gij wilt iets vragen Goed ga uw gang Ik zal antwoorden Gij zegt in stille verzncfating Maar Nederbuid heeft toch zoo n Vo nio egesebie daois achter zich t Is toch zoo n vry Und de aienschen zgn er loo foed ik heb er 2 mijne familie Maar dit IS immers oude vrouwen gelettter Is AiMrika s geschiedenis dau minder roemvol P Immera verre van daar Gij bell gelifk io Nederland woa ik vrg in denken ea geldbven Maar hier ben ik vri en heb ik bruod meteen overvloediglijk koaderdvoodig De mens ben bij u zijn gned dat iawaar Maar er waren er wel wat veel io mijn tqd 1 Hier zijn zij ook goed en nog wel zoo hulpvaardig iseen ik En familie die schept men zich hier eene nieuwe Licht dai zij béter is don de oude en wat minder behept mrt vuuroordeelen Gij wildet weten of er bij ons yeicerkt worden moet Joi vrienden en limtlijk kard ook Luilekkerland is t hier niet Van zelf zijn Amenka s reozruwerken niet tot stand gekomen Maar is werken soms schande P En behoeft Gg kat bg U niet te doen Ik zou het jammer vinden ala er hier niet behoefile gewerkt te worden Juist om dien geest van werkzaamheid die hier zoo in allea nitUinkt bood ik veel van mijaa Grbole Republiek Maar nog tol van andere redeiiea zijn er waaroai ik mijn nieuw vaderland lief h b Men keut kier geen s oM De zwarte zijn alle vrggelateii Wanka tooals bg o ziju hier aaoit geweest Dat groota verschil in staodea dat ik in Europa aantrof is kier onbekend Boeren joiigeus en ambooktstieden woeden de eerste mannen in den staat urden Preaident als tg het terdtenem lader j eert en eerlt lt man draagt hier een brief bij zich van den hoogsien adel En bovendien krggl ieder persoon boven de tl jaren die burger der Unie is of verklaard hoeft het te villen worden een stuk huid van 32 H A present Tochtig rijksdaalders die voor onkoaten eat moeten betaald worden zult Gg voorzeker toch geen ioopprijt durven noemen D it lacht U zeker aas bewoners van dorre streken in Nederland Misschien komt bet buiteuspot schitterende van het aanbod U wel eeuig zins verdaebt voor En in gewone geralbm zoudt Gg geloof ik gelijk hebben ook Maar ik zal eens trachten het U op te heldereo Amerik IS verbo end groot en uitgestrekt Oanoemelük veel lapd ligt hirr nog op den ploeg te wachten en wel laad vaa zulk eeue uitstekende vruchtbaarheid dat kat met tifude van den arbeid dien Gij bij V doet haast wel tiemmai meer vraohten oplevert dan uwe akkora Is hel dau zoo n wonder dat regeeriog en pariiculierea hier ban best doen om dw gfoaia Bohattru niet ongebruikt te laten liggen Natiaoala rgkdom immers miakt eeu volk Ier en krachtig Vandaar ai die oproepingen om over te komen Vaudiar ook dat ik mij van na aan sehaar oadards warvers voor Amerika tot voordael voor mü land tot voordeel en geluk van rniiutL Euroneeaefce Broeders Voormalige laodgenooten Blijft dan niat iaager warmen en wroeten in eene Benioltuk maat a e h app ü om als muBscheu op een besneenwden akker elknir ieder gevouden graankorrel e te misgunnen Dat past immers niet als kinderen van één groot Vader Nederland kau het met helpen dat het ie khim is om zijne 3Vi millioeu tirwooers nsar behooren te voeden Maar komt hier Uier tiebben wij de ruimte ffaor kan ieder naar wil en krachten zijn vlerken uitsprsideu Uier door de milde gaven van moeder Natuur wordt men tevreden en dankbaar d i godtdienttig Bg U waar zoo vele ondeugden ao bartstochteii vrg spel hebhen kan tear godadieaat niet bestaan Bij ons hier brengt men onwillekeurig zgn innigen dank aan de hoogste Bron van LiaHe en Harmonie Zeker zou ik nog heel wat kannen sdiriJTen van Land en Volk van regeering en watten van a ren luchtsgesteldheid van ambachten en landbouwwetkxaamhedea van leefwgie gebruiken Ueedingsn huishoudelgke zaken maar ik laat dit na Anderen hebben dit vóór mg reeds veel beter en duidelgkar gedaan dau ik ooit zal kannen doen Ik mocht ook eena misbruik Baken van Uwe goedheid Mijnheer Ie Redacteur wien ik al bg voorbaat mijn dank betuig Daarom eindig ik Mocht ik sleehts eenige weinigen tot onderzoek en nadenken brengen don aekt U