Goudsche Courant, woensdag 4 september 1872

VrUdag 6 September N 1SÖ4 J87S GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken De lniend ii vut dVArtMitien kan gescbleden tol étn unr des namiddags op den dag der nitgare i 4 I ik de moeile aon dit sclirgrcn brstecd al ruimscliaots belooad Na groete üw roegere Inndgenoot PlETER Tu LaBBEBTON Orange City Sioni County Jowa United Stutes of Nortb America Koloniën OOST INDIÊ De jongste mail bracbt berichten tot 20 Juli Omtrent de expeditie in Oeli leeet men in de Jma Omratt In eeiie missive van den commandant der expeditionaire troepeu in Deli ran 10 Juli jl wordt ten vcrvolfie ran het in de JavaicJte Courant van 16 dezer u 57 medef edeeld telegram van dien hoofdoAiaier van deuzelfden datum bet volgende gemeld fBg aankomst ter reedbLaboeau Üeli wasde jfarni reeile aanKekomen en had v f en zeventig man gedeban ueerd die over terschillende plantages zuidai k vau de hoofdpflaats Laboeau Deli waren verdeeld 1 De kapitein Koopa heelt zich te Soengal versterkt en zooveel mogelijk detachementen naar de verachillende plantages in den dmtrek gezonden enkele f itantagea zijii atiiigcvailru en zonder hulp der mitta re mwbt door de eigenaren verdedigd lieden morgen is noordwestelyk van de hoofdplaats een kaïnpong verbrand terwyl de controleur zooeven van deu adsisteut rcsident van Siak en onderhoorigheden die zich te Soengal bevindt bet bericbt ontving dat enkele plantages den gehaelen nacht gealarmeerd worden Morgen ocblend ten 6 ure begeef ik nij met twee compagniën op marsch naar Soengal om met den adsistentreaidrnl te akonchecreu Xe Peiiang Straits Settlemeotsj waren blijkens een tali rnm un giste en 18 dezer geeu nadere berichten hU I eii ontvangen Men verwachtte op den 20 een stoomschip van daar In een pirtieulieren brief aan bet Bat Ha dehilad gerioht wordt over den toestand te Deli eu de opataudelingeu hel volgende gezegd ril et geheele land is in opstand van alle kanten komen benden aangestroomd die zich ten doel hebben gesteld alle plantages te verwoesten en de gehate blanda s te vetjugeu Ve kerels hier z jn zoo brutaal als zes j toeh vertoonen zy zich op klaarlichten dag niet verder dan een uut van hier Zg gaan zeer onhandig met vuurwapenen om die ze met glas blik panelein en allerlei gruis laden en in het wilde afscbietcn Verder hebben zé zeer lange klewangs Het is e n ware guerillakryg Allerwege omzwervende benden die alles vermoorden wat haar op weg tegenkottit fWat hun aan wapens ontbreekt wordt aangevuld door hun stoutmoedigheid en groot aantal j men scha hunne sterkte op ongïvcer 10 000 man Gisteren is weder een zwerm berg Baiakkera de bergen Hlgedaald om opgeruid door bunue priesters gemeene zaak met de Delineezeu te maken Over de oorzaken van deu krijg zegt de briefsakrqver dat die gezocht schenen te moeten worden in een fout aii de Begeering die bij het sluiten der tractaten wel bedacht is geweest up het voordeel der vorsten eu der Deliraaatschappij maar niet op dal der bevolking die zwaar u erken moet voor weinig of geen loon Over de troepen van kapiicin Koops tcj t deschrij er dat zij zich kranig hebbeu gehouden vooral moet de luitenant Honstijii zich bijzonder hebben onderscheiden De helft dier maiiscliappen wns gekwetst ïbans it men be jg hit overgebleven halte el le bataljon te Mr Korneiis te eorapletceron uit andere bataljons en het morsehvaardig te maken zoodal het onmiddeliyk kan uitrukken Uit de afdcelinif l aiiugeran ivordt gemeld dat tea gevolge van een in deu iiaclit van 6 op dezer plotseling opgekomen baiidjir in de Tji Mcutjere de dyk langs die rivier doorgebroken is aardoor vefsoheMlene kampong van het land l asilian 2 ii 3 voet omler Maler werd ii ezet l e ooodige maatregelen zijn ganomeu om de dijkbreuk te herstellen terwyl een onderzoek naar de geleden schade wordt ingesteld Laatste Berichten lUunchèn l Sept Naar men verneemt bad d beer voii Liitz heden morgeji uog geen antwoord ontvangen op zyne aanvraag urn oiit lagals Minister lumiddels li de beer von ïas ier met de samenstelling van een nieuw K ibiiiet beiast omdat de overige Ministers tengevolge van die opdraclit ningf Iijks hunne dtmissie hebben geiioiueu Ue Leer Bumhard wien de heer von Gasser de porlefeuille van Justitie lilul aangeboden heeft om redenen van gezondheih definitief bedankt De Augsburger Allgemeiue Zeitung meldt ofScleus dat het bérlclit betreffende het ontslag van het Ministerie en de opdracht tot samenstelling van een nieuw Kabinet voorbarig is Parijs 2 Sept De Tempi behelst een brief van Hyacinthe waarin hij meldt dat h weldra in den echt zal treden en zgu huwelijk in het buitenland waar hij de wettige formaliteiten zal in acht nemen denkt te sluiten Berlijn 2 Sept Betreffende de komst van de Keizer Alexander en Frans Jozef wordt medegedeeld dat de Czaar hier met den grootvorst troonopvolger en Prins Wladimir den B dezer zal aankomro s namiddags 2 ure terwijl de Keizer van Oostenryk den volgenden avond zal arriveeren met den kroonprins vnn Sakeen waarmede by de reis van Dresden naar Berlyn aanvaardt DP O X I T ï E Grevonden voorwerpen voorhanden aan het Bureau Twee BINOEN HOEPELS een Zilveren NAAL DENKOKEB een VBOUWEN OORBEL fantnisie Burgerlijke Stand W Gkuobeni 31 Aug Johitnna Coraelia Luuiie ouders F C Mn Bsien en A F Potthoff OvtBLZDZNi 31 Aog A Ë Ni nwrahaij i m 2 Sept K F Amen Jli d de Korne S VERTENTIËN Getrouwd 6 C DB VOOIJp N KRUIJT lieeuwijk 30 Aug 1872 Namens wederz dsche familie betuigen wg onzen bartel ken dank voor de vele bewjjzen van belangstelling bij het voltrekken van on8 hnwelgk ondervonden Bevallen van een Dochter A F POTTHOPP geliefde Echtgenoot van W F C VAM ESSEN Gouda 31 Augnstns 1872 Heden overleed te Gravenfuufe onze geliefde Zuster en Behnwdzuster CATHARINA MAEIE PANDER ViuBND in den oudeidom van 29 jareni Gouda W BEGEER 2 Sept 1872 ö BEGBEB Vmbnd Eenige algemeene kennitgeoinff Voor de vele blijken van deelneming ontvangen bg het overlijden mijner dierbareEchtgenoote HENRIETTA db NÓN betuig ik ook namene mijne kinderenen behuwdkinderen mgnen opregten dank J 6 m MOL Amsterdam 1 September 1872 ♦ BLAAÜW niet geel zgn de zakjes der gepatenteerde door h h doktoren aanbevolen JOHANN HOFF schï BORST MALZ BONBONS die door eene gelukkige compositie van MOUT KRUIDEN en den fljnsten suiker verrassend gunstig op de res piratieorganen wereenV den sljjm oplossen de ademhaling verligten den hoest onmiddelgk kalmeren en zoodoende de verkoudheid spoedig geheel en al doen verdwenen BLAAÜWE zakjes met handtaekening JOHANN HüFFt 80 et verkrngbaar te Goudu bj J C van VBEÜMRJgEN en Mej de Wed A C SCHOUTEN Woerden bg HENRI J v d BERG Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 16 SEPTEMBER 1872 des voormiddags ten elf ure in het bi ma te melden Koffijhnis van een goed onderhouden HUIS en ERF staande en Uggende aan de Markt te Gouda wjk A n 105 zgnde het en de SLIJTERIJ van nu wglen Mejufvronvr de Weduwe db JONG waarin die zaak een antal jaren met goed gevolg is en nog wordt uitgeoefend Te aanvaarden 1 October 1872 Nadere inhcbtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOG LEEVER te Gouda Uit de hand TE KOOP Keu WOONHUIS staande op een der bests standen van de Gouwe Te bevragen bg O BB JAGER te Bodegraven i Er biedt zich aan IEMAND bekwaam in de MODERNE TALEN ADMINISTRATIE enz TOOT kantoorwerkzaamheden of iets anders onverschillig in welk vak Reflecterenden gelieven zich te adresseren onder letter T Bureau dezer Conrant TEGEIV TAIVDPIJN van eiken aard zoowel als tegen alle ziekten van den Mond en der Tanden in t algmeen verdient het ANATHEBIN MONDWATEB van den Tandarts Dr POFFie Weemin SMi Bognergasse N 2 boven alle anderen tegen soortgeljjke kwalen aangeprezene middelen met recht hier aanbevolen te worden Niet alleen dat een voortdurend gebruik van het ANATHBRIN MONDWATER door zgne verzachtende en heilzame werking op ongemakken die dikwjgl aan Monddeelen en Tanden voorkomen als Zwammen verzweringeu Ontstoken Tandrleesch Zenuw en Rhumatische pjjnen Caries en Scorbnt verdrgftze maar het verhindert ook haren terugkeer en geeft aan de Tanden zoowel als aan den Mond een duurzame gezondheid en frischheid iets wat tegenwoordig al zeldzamer schgnt ie worden Daarom i het ANATHERINMOND WATEB voor velen reeds een zeker onontbeerIgk voorbehoedmiddel geworden en zal dit voor een ieder worden die het tegen een der veelvuldige in den regel zeer pgnljjke Mond en Tandpijnen tot zgn gebruik aanwendde Eene bgna twintigjarige ondervinding spreekt bovendien voor de voortreffelgke eigenschappen van het nriddel dat te f reeds lang buiten Europa verspreid en pok in de hoogste kringen gewaardeerd en veelvuldig gebruikt is geworden Te verkrggen te Gouds bg L Schenk winkelUr op de Hoogstraat w jk A 123 te Botterdam by F E van Santen Kolff apoth n A Scbtpperagn kCf blaauwe porceleinwinkei te i Hagè bfj J L F C Snablli4 apoth te Leyden bg E Noordgk te Utrecht bg F Aliens apolb i te Amsterdam bg F vao Wi idheim C verkoophult Ie Oudewater bjj T J van Vreumingen Ie Schoonhoven bg A Wolff figada Prak v A Brinkmao 0 uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bullcolanilsch Qverziclil Hat vooruaaaata bericht blijft nog de oaverwachts iuisteriéele crisis iu lieieren Aanleiding daartoe aobgnt gegeven t hebbeu de inspeotiereui van den Praisisohen krooBprlBs als opparbevelkebber der Beianahê srniae on itet gunstig onthaal dat deten vorst overal van da zijde dar fieiersefae bevolking is t beurt gevallen Daardoor is het bewuatzgu vao verminderde macht weder levendig geworden bg den romantiacheu koning Loden gk en niet tevredeo met afweüjg te blgveo op de vorstaobgaeokoast te B rign heeft kg alle gelegenheden vermeden oa kaizer Wilhelm of deu kroonprins te ontmoeten en zet du da kroon op alle door na psrtioulariatiaah aiaiatér president te benoeaen die Prniaea vijandig elind ia Jammer dat die ommekeer den ultrwnontanen ten goede kont en tiellig in strijd is met de gezindheid van het beeehaaMe en rerliohte deel der natie Koning Lodewjjk shut eeo gevaarlgken weg in waarop hg zeker zijn populariteit zal verspelen Brt Uuitache volk M nu voor goed èèa mjn èn ia het Juk dtr ultramontanen moede Die stroom i niet te karren Intustchea ia de beer voo Gaaaer er nog niet in geakwgd eau stel ministers t vinden aan von Lun en de overige in funetie zijnde minis Iers is dan ook oog geeu ontslag verleend Met het oog op de afwezigheid an den koning van Beieren bg de conferentie der vorstelijke persoBau te Berlg n legt d Ttfupreuê i Ue koning van Beleren deukt aan den tgd toen hg niet in naam maar inderdaad koning was Hij kao echter met terugtreden Hg heeft eenmaal zgo koniiiklgk woord gegeven en hét volk heeft dit bekrachtigd Doch daar Pruisen met eene onweerstaanbare kracht voortsnsh op den eg dien het zioh eenmaal heeft afgebakend zal er van het Beierache en van het Wurtenbergsohe koningschap eindelijk oog slechts eens schaduw overblijven Koning Loilewyk heeft dua redsQ tot ontevredenheid en neemt dan ook reeanche door zioh op de conferentie te Berlijn nift te vertoonen 11 weet dat zonder hem de liistsr vao die roratrlgke bgeeokomit oiet volledig la Die detionstratie tal ta Berlgn een pijnlijken Indruk nakeu Voor t oogeoblik kan meo niet nagaan welke gevolgeo zg zal bebbeo maar het macht ge Pruiseo kan er Inmiddels uit leeren dat bet gevasrlgk i den boog te sterk t spaooen In Frankrijk gaat meo voort met proeven op militair terteln Thaus is meo san de geweren de verjieterde Cbossepots bezig Da afbetaling vao eeo half milliard op ds oorlogakoateo heeft plaats gehad met een extratreln waarin it millioeo Duitsch geld door l hiets opgekocht on sen Fransabe nuotcrisis te voorkomen de rest bestood Bit wisiels door de Duitsche regeeriug goedgekeurd Al ligt ds heropening van de nationale vergadering nog io eéo rer verschiet worden nu reeds uasaties opgeworpen om b j voorbaat een zekere agitatie te weag t brengen Z o spreekt men van bet vaste p aa der rechterzgde ag de lienoeiuing voor te stellen van een vice presideiii j de liberie voegt er de verzekering bj dat Thiers ihans bereid i zich zulk een Collega te laten welgevallen vroe ger verklaarde hg r ziek alleen tegen omdat hij er een votum van wsatnwwen in lag Zou zulks thans minder het geval zgD neer de rechterzijde met dit voorstel aankomt e XIX SScle wil wete dat terstond na de opening tevens hel voorstel nl wordeo ingediend om te verhuizen naar Pargs i d regeeriug zou thaus oadrukkelgk dit voorstel oodsrstavuen het initiatief zal uitgaan vao de aljpivasrdigden der Seine de XIX Sifcle berekent reeds dst minstens eeo rgftigtsl laden die vroeger tegen hebben gestemd nu tot de verhuizing zullen meewerken De Belgisch mioisler ao binaeoi zakeo beeft aan de presidenten der adAinisIratieve bureaux der staatsschulen voor het midjeHMsr oodervgs eene circulaire gericht waaiio geugd wordt dat de wet van 1 Juni 1850 het onderwgs in de Yloamsche laai niet verplichtend stelt lo die scholen doch dit de regeeriDg geoeigd om de Mgiogea welke gemeent D io ast werk stelleo om oit oodrrwga in t voertn te ondentsnosD De regeeriog verlangt dat dr presidenten bon iovloed zullen oefeoon om de bcitnreu dier plaatseo waar scholen oor middelbaar onderwijs gevestigd zgo te bewegeo san den minister voorstellen te doeo Men zegt ook nejdt de ItMpexianci dat het gonvemement het voornemen heeft om de onderwijswet van 1850 zoodanig te w zigsn dat hrt ooderwgs in de Vlaamsohe taal in de Waslache provinciën verplichtend wordt gesteld Ds gemeenteraad te Ürl ast heeft een bealu t ge nomen om de benoeming te vragen eener koninklijke commissie om te onderzoeken de redenen vso de Joogste waoordelijkhedeu De Timéi bericht dat da Spaansohe minister van Snancicn reeds voldoende en uitvoerbare maatregelen heeft voorbereid om het delcit tg dekken en de inkomsten te vermeerderen lig zal zgne voorstellen onmiddellgk oa de opening der Cortes indienen fc SZTTr XNOELAirD Bij gelegeoheid van een diner dezer dagen door de te Bury gevestigde Landbouwauataehappy naar aanleiding der jaarlijksche tentoonaielling gegeven keeft graaf Derby een toost uitgebraoht op den roorspord dier Maatschappij wsarbg bij gelegenheid vond om enige opmerkingen in bat midden te brengen over de arbeidersqnaestie De overdaad van onze Hvaart zside de graaf o a is metterdaad bezwarend en belemmerend en hg betoogde dat vroeger de rgken werden aangemaand om werk te geven aan de bevolking maar dat er tegenwoontig twee werkgevers zgn tegen één werkman en in alle rakken deo landbouw met uitgezonderd ds looocn gesti n zijn Men moest trachten de zaak kalm te beredsneeren De bazen hadden er recht op om zoo goedkoop mogelgk werk te krggeo da wtrkliedeii daarent a om hun werk zoo duur mogelgk te verkoopen en beiden badden wettelijk en zadelgk volkomen bet recht om zieh elk voor hun eigen doel te vareenigen mits zg namelijk daardoor hen dio irei geren zich aan te sluiten oiet moleeteereo of tot overlast zlJn Maar hierop kwam de verdere rede graal Defbjt neder zal dit gebrek aan liaiidm blijven beetaaii Zal er niet waarschgnlijk euue reactie komen F Duro arbeid itaoet tot venniiidering van verbruik leiden ADVBRTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Afwiiderlflke Nommers VUF CENTEN vermindering van verbruik stuit de productie ver mindering van productie vermindert de vraag naarwerk en daardoor zullen de loonen weder dalen Maar men kan de zaak ook van een ander gezichts punt bezien Indieo het aantal werklieden eens belangrijk toenam zon er van werkstaking ge ne spreke meer djo eu de oodervfaiding beeft geleerd dat hooge loonen altgd leiden tot vroege huwelijken en vermeerdering der geboorten wanneer aan de orma volksklassen meer gariefelijkheden zollsu te beurtvallen zal de zuoht tot landverbnitjng altaemen de verbeteringen op hygiënisch gebied zullen ds sterfte onder de kinderen der arbeidende khssedoea afaemen de mededinging der Vereenigde 8tateo ender kohuiiën zal toenemen en wetticbt zal sveoals riót SOO jaren op sommige plaatseo bet bouwlaodin weiland veranderd worden Pit aiies in aanaer king genomen zal bet de vraag z jn of de arbeids arkl alsdaa even koog U vaa imI ea daaraia i thans genstigdheid wsnschslijk bij hen die er naarstreven die markt in banden te hebben Daarentegen moeten zij die klagen zich wel goad bedenken voordat zij het spel opgeven Ds werkman ten platten lande behoort te bedenken dat indien hij ioden oogsttijd vrij onbeperkte voonraardeo stdlenkan zulks in deo winter hrt geval niet wenm zal als waaneer hg van de gunst ran zgnen baas afhangt De werkgevers daarsntegso babooren te bedenken dat de kern der mededinging juist hieriqbestaat dal een ieder binnen erkende perken roUkomen het recht heeft om te traven naar zijn eigendoel ook al berokkent dit anderen overlast of na deel Maar aan de behoefte aan arbeid kan op eeneandere wijze worden te grmoet gekomen als hetviecsch te duur is moet men geen vleescb eten met den arbeid is het eveneens als hij zoo duur mogelijk ie geworden moet bij alteen voor het hoog noodige bewaard blijven Spilzuoht is een Sngelschefent en bezuiniging indien mogelijk is ook in dezen ten allen tijde veistandig Een geheimzinnigs zalfinoord waartsn de incidenten eanige gelijkenis hebben met kei drama van Chelssa zie N 12S1 heeft Dinsdsg te Edinhurg phuts gehad Op eénzear rroagtydig uur des mor gens traden een vrouw en een Jongeling in een zeker hois dar Clyda street waar zij tot dan middag bleven Da jongeling geen geld hebbende j mi ds vrouw uit om z jn horloge naar de bank van leeniog ts breogpn en toen bij bet geld outviog stelde hU aan ds vrouw eo sao bate vrieodio roor een tochtja io een rgtuig ta doeo Zij stemden toe en men deed een njtulg komen De twa vriandinnen en de meeaten dea huizes klommen in hst rgtuig maar ds jongeling bewerende dat h iets rsrgeten had b af zich terug naar zijne kamar laggsods dst by dadelgk zou tenigkomeo Weioiga ooganbUkkso later hoorde men eeo ontploffing D 8 vrouwen anel den naar binnen maar zij ronden nista maer dan het l jk van den ongelokkiga die sioh met een pis toolsohot in de richting vso he ksrt getroffen bad Alvorens z jn plan ten uitvoer te breogeq had ds ongelukkige al de papieren verbrand die hem koodeo doen hcrkeouen Eau vrouwenportret hing aan zlJn ketting Meo weet nog oial wis de persoon gs rest is Twee leden van de reshtbank te Norwich da liieren Bignold en Blake geraakten verledm Dinsdag in de reohtsual haiidgemeeu De eerste lunfuids dsu sflder een dwaas oud man waarop IJF tHxedt dty