Goudsche Courant, vrijdag 6 september 1872

i Zondag 8 8epteaii er 1872 N 126ö i K av GOUDSCHE COURANT Jpws en Adver entiel lad voor Gouda en Omstreüen De hfer Uroogloever sprfckl in dcn elf en geest De beer rin SlraaUu is roor eciie teer matige jaarlykache rbcofiAitie en scha t Tirgoediog logeval de ophefBog der vergUDuiug ouit uootlrg mocht wordtn De heer kiHt vereciiigt xicb met het getoeleo vao dea vongea spreker De heef Ktutiager wil de xu Dog ituifaoudea om oadere ialiehtingen m te winDeo De heer MrsseiDaker zegt dat ide hh Gebr KampbuyzeD g Degen zyo den groud te aanvairdeo op reMgDitic en by iMgelgke latrekking Leue cbad ftrgocdiDg rau 1500 De heer Viroljr zou liever dea roud ft rkoopeo Oe Tooriitter weOjpcht dit DieUmet uitzicht op mogclgke ittlreidiug der mtentt y De heer DroO dee er is na het tgehoorde genegen tot het Afgeven van deupxrond in erfpae en e q voor de achadcirer OcdiBg TaBj j ri500 Ue heer t ib ml voor de reaognitie maar aiet tooide aehadevcrgoeduDg D0 heer Reutmgnr dnugt nograaals aan op het erkoopen De beer Ki t beriaalt de a ubereliag v n ret gnitie eAflchadi vergoediDgp fl 1 tel van Straate xen 10 4ien zii Mt J+r Ischalievergoedi die der hh Nil nog etuiigit di ussie t ftrdt het vooi geremiBceerd door den heer oeer taria op dat p recognitie bepaald ordt op ƒ 3 1 8 nulfndcu bevorens opzegging en ƒ 1500 n eeaige mm belangrijke bepalingea Aldüi aanfcenoHien mtt 7 tegen 4 iterai um Réntwger l nïiee ViTii y efi Remy De tff ee ferstcii rer aojakoïi aaoteekenibg ia de rtotuleqi 2 Htt vooUBtcl dtr commibsie pelaat gewcÉst met de op oemiog dir gemeentv rckéiiing ovdr het diemmar 1871 ti t goedkeuring wo flt fl in f nomen u i 3 Het verroek tot fgtund vaf gcndleerd groul dooi dirie persooen id de Kle tugBteeg prdt Maa d 4 S t I 4 Tot wethouder wojdt herbenbemd de hcM J A fiemy I riwit f O tiuimeo i l f I 5 1 bi eoinraissie tbt het nazieil van dfj rekoDing itt ge ÉticbWfll cao weldadigheid over Iml kan oiel beriutei m de t eiutwaordiag baiRier bezwaren door de rege i teo der iMide gasthviÉOn en periieteert btj haar ai viea u Kr viaie ABKTBERICHTEN Na iBfebtiging ter uitvoering zonder resumlln ndigt defergadeémg I OpUdA 5 Sept 6 j ge oiieu omzet wU de teminiiig VMt Twwe puike Zeeuwsche 13 a ƒ 13 60 Mindere ƒ 12 50 i 12 75 Polder 10 50 a 12 25 Rogge puike ƒ 7 25 a ƒ 7 90 Mindere 6 75 7 2Ü Voer 5 25 a 6 Gerst puike 5 80 a 8 70 Mindere 4 80 i 5 80 Haver korte 3 90 a 4 50 Lange 3 20 a 4 Hennepzaad 8 25 a 8 50 De veemarkt met gewonen aanvoer Eerste fcwititait vlug tweede kwaliteit iets trager Vette kapen tot enorme hooge prgzen verkoSht magere niktoi a biggen traag Klas Aangeroerd 70 partgen prijzen ƒ 28 31 Goeboter ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weibuter 1 26 ü ƒ 1 40 P O L I T I B Aan het Boreau ujn voorhanden Een Zilveren KNIP net Koralen BËUUSJË waarin eenig ULLl alsmede een PAB VSOL beide m deze gemeente ge ronilea BargerlUke Stand 4 f GuoKNt i Stft BwteK oiulen W ran Dijk ea A A M e wea 3 Nallwi oaixn Haracmaii cu B Sinona Anfouiaii LeoiiiirduB Aogastioas ouden W L C Wetmlir u T K Groeoestcin Beardictus Cornells Antonlss ouders O H SlmoRS en C J M Treijtel 4 6 rrl ooien 6 de Mooq eo G Scboilcuburg OvilLUiUi 1 SefL K ZielenUD 61 j 11 u I N TSa WiaKejdeD 1 j 7 m GkuliWD 4 SepL i L Jispers en M Daiqaleo i Sjuenngetaoek eo P Uargliooru jj t I I m p iea APVERTE NTlfiN Heden overleed te Veldhoven bg IXndhoeen onM geUeftle Vader en Behowdrader Dr 8 NICOLAI in leven PreiiHvt aldaar I BüaGËBSDIJK H P BURGERSDUK NicoLÜ G ¥At 3 September 1872 Eenige algemeene k nUgevmg Voor de vele e hartelijke bewgien van deelneoiing ondervonden bij ons hnweligk betuigen Wfl ook namens onze wederajdscbie betrekkingen onzen hartelqken dank Ooudar J IJPELAAB Jzw 5 Sept 1872 W J IJPELAAR VüHK SCHROËFSTOOMBOOT Gouda Bolierdam Winterdienst a nvangende 8 Sept 1872 n m 12 30 12 30 ia 30 6 30 3 3 3 Van Gouda Van Rotterdam vjn v m n ni I Maandag 5 30 Dingsdag 5 30 Woensdag 8 30 3 Donderdag 12 30 Vrgdag 8 30 Zaturdag 8 30 Betourkaarten geldig v4or onbepaalden tgd Zondagdienst gestaakt tot nadere aankondiging ging BESTtrXTJ der Registratie e DoiD en De 0NpAli GERr der R 8tr ti linen telJ öi a z op VEIJDAL IPTEMBEB 1872 As vi ormiddagJ in het logement Dii ZkLu aan Ï xouéfa overgaan tofc te PENBARE VERf ACflTIIVGf j inscbrjjving van i jEene PLAAT of 6EWAB gelegen in d B kkershil genaamd de Noord van Krimpefii kadastraal bekend gemeente Krimpen op de Lek zouder Sectie nonuner 03 groot 1 26 10 hectare en bezet met Biezem Lies en Rouwert De Verpachting gaat m dadelgk na de gunning en eindigt den 15 kaatt 1874 De voorwaarden van Verpachting znllen ter lezing liggen ten kantore van den voornoemden Ontvanger ea ter Secretarie der gemeente Krimpen op de Lek De Ontvanger voornoemd E0UAABD8 Prof Pergrer d A lion HaarËxtract Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebnuk is een haarmiddel geheel eenig in zyne zamenstellmg geheel afwgkend van alle andere tot nog toe utgevondene haanniddelen Dit Extract vereenigt alle voortreffelgke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zgn het verfnscht en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere mtiwasemingen maakt de ziekelgke haren weder gezond zet deh wortel vast zoo zelfs dat de reeds veronderde en verflensde haren weder langzamerhand opklenren zouder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit Haar Extract buiten alle sndere Haar Olie of Pomade welke altgd met vet of olie verbonden zgn is dat hierin alle vermengselen zorgvuldig vermeden zgn die wel voor bet oogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door bare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vnil en het dus dnbbd waardig is daarTan een proef te nemen Het is met eene volledige gebruilj saanwgzing a 40 Cts per flacon verkrijgbaar bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH I H KELLER Rotterdam F A BOEONffi Openbare Scholen De gewone insehrflving van leerlingen zal plaats hebben op WOBiNSDAG den 11 SEPTEMEER 1872 dea namiddags ten 5 nre in de respectieve sohooUokalèn Wjderg wordt dienaangaande verwezen naar de aaifclakbilletten De Secretaris der laatseljke Schoolcomj missie w Goucm Moijaikrds i UU de hand TE iOOP Ee WOONHUIS staand pft een der beste stonden van de Gottwe Te toi ragen bg G Jdb JAGBE te Bodegraven j Büï Heden verschgnt de NIEütVJg UITGA VB i VAN DB j I LFBEWAmitG Geneeskundig Volltslialndlwek OVEE DBOKMEZIirO DEE ZKIfUWVJiBn AFnirO VAN HET UGCHAAK 1 als eén gevolg van geheime gewoonten of buitensporigl eden door Dr LA MEET N 37 Bedford Square te Londen Lid van het Heelkandigi Genootachap in Engeland enz Bg is dagelijks ten zgnen huize te consnlteren Wis niet bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middd van briefwisseling in de Hollandsehe Of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWABING LA PBÉ3BBVATI0N PEBSONËLLB onder zgn onmiddallgk toesigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieawe af beelingen is door hem verkrijgbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEIJEB N Z Voorburgwal over deMolsteeg te Amsterdam doch alleen op ranco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgav voor 70 ets en franco per post 85 Cts da Fransche Uitgave voor 50 Cts en franeo por post 00 Cts Door het toezenden van f 1 posiaagels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van dien Schrgver ontvangen GOSDKOOPIIDZIII voor PiANo Solo Vitgaee van F KOKS MA te Franektr Hofleverancier van H M de Koniugiii Hrss Pamina Polka aas der Zou berflöte C 0 30 Stekn Th musiaU bom PbkiM t rie musicale C O MicHAEiisj Amanmen Monii mu êer Posse jfOO OOO Tenfel C 0 30 DShlkb op 24 Nocturne B 0 30 FuNKEjEcotttez moi Eomance sons paroles C 0 20 La Coquette Mazurka C 0 40 Oeisselbrscht Marsch ans die Operette Zehn Madchen und kein Mann C 0 30 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds Tooiv handen bg den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda Goada Drok na A BrlnfcnM G enaeentebelangen c ti iï Voor eenige weken werd door een onzer stad genooten een plan tot nitbreiding der G meente in dit blad ontwikkeld Het gemeente bestour soa dat plan in de hand kunnen werken door den aanleg van een rg en wandelpark langs den boomgaard van het buitenverblgf Actiehoven aan dep Botterdamschen dgk in de richting van den watermolen aan het einde van de Mallemolensehe wetering en door de Korte Akkeren te veranderen in breede lommerr ke straten Dit of een dergelgk plan hopen we over een rgftig jaren nog eens verwezenlgkt te zien bet Z03 t bewjjs zgn dat de welvaart onzer g meente dan nog steeds aan t klimmen was Hebben particulieren lust het vroeger ten uitvoer te brengen ook daartegen zon geen bezwaar zgn Maar het gemeente bestuur heeft dringender uitgaven te doen dan die voor een rg en waHdsIpark dan die voor de nitbreiding der gemeente op groote schaal worden vereiscbt Wg bedoelen de uitgaven in het belang van den qpepbiHreB gecDAdbeiidstcMrtaiid De zorg voor de gezondheid der inwoners wordt meer en meer gerekend tot den werkkring van bet staatsen gemeente bestuur te behooren Een regeering die zich daaraan onttrekt kweekt ciekte en armoede werkt de volkswelvaart tegen en beantwoordt niet aan haar doel want bevordering van den welvaart des volks daarin wie betwijfelt het nog moet het voorname doel van den Staat gel n zgn De zorg voor de gezondheid der inwoners is olzoo onmisbaar voor elk gemeente bestuur dat zich een duidelgk begrip weet te geven van zgne rerplichtingen en het is een verblijdend teeken dat in de laatste jaren nog al het een en ander op dit gthied is gedaan vooral in de grootere gemeenten Ook ons gemeente bestuur heeft zich sedert vele jaren die zorg aangetrokken Een aantal bepalingen der gemeente verordeningen de oprichting eener gezondheidscommissie en zoo veel meer wgst daarop Ben der belangrgkste en kostbaarste werken die sedert eenige jaren van gemeentewege in het belang der openbare gezondheid geschiedt is ongetwijfeld de rioleering der zjjlen van deze kleine kanalen die oorspronkelijk bestemd waren om als verbindingen tusschen de hoofdgrachten een beteren omloop van t water tot stand te brengen j doch die door t verloop der tgden in vervallen toestand geraakten zoodat zeer vele dier zglen thans nieer op stinkslooten en open riolen gelgken dan op hulpmiddelen der waterverversching Tusschen de woningen gelegen en in den regel verboi gen voor den wandelaar verspreiden ziJ zoowel door du gcbrehkigo circulatie als door de opneming van faecale en deie ongezonde stoffen met alleen een on aangename luoht maar werken zj teveas de epidemische ziekten in de hand Wanneer wg ons niét bedriegen is Ëet degezondheidscommiseie geweest die op het gevaar dat uit die open riolen ontstond het eerstbeeft gewezen in alle gaval is men thans sederteenige jaren bezig met d B zglen te overkluizenen er alzoo riolen van te maken Dit is reeds t geval met de zglen Mi de Nieuwe Haven de Turfmarkt de Groene aal en andere Opdezelfde wgze werd de Vogelenzang hoewelgeen zgl behandeld die Voor kbrten tjjd nogeen moenis thans een SM e ilitftk bejOQft teworden t ms Vraagt men nu oaa M bewoners van die gedeelten der stad waar de rioleering plaats had hoe zg er zich bg bevindm don zal men hun blgdschap vernemen na 1 vsn den onverdr gelgken stank bevrgd gat en vraagt men de geneeskundigen er naar d zullen zg antwogr den dat het aantal ziekea in die gedeelten aanmerkelijk is gedaald en 4it is natuurlgk de uitwaseming van ziektegerind stoffen toch is door de rioleering vermijflbilW tevens worden de riolen miadar efeolHlllgrif Êm Vbtan de gelegenheid is benomen om daarin vnil te werpen Waar dan aanvankelgk de uitkomsten van dit koitbare werk d r rioleariag zoo belaogrgk zgn daar mag de wensch niet worden teruggehouden dat niet meer spoed de overkluizing worde tot stand gebracht Wjj meenen dat volgens t gemaakte plan nogzes é acht jaren zonden verloopen eer alle zglen zgn gerioleerd Die temign is te lang Nogzes of acht jaren dat een gedeelte der bevolking meer dan noodig ï zou te worstelen hebben met ziekte en armoede nog zes of acht jaren eer het gemeente bestuur zich zelve bewustkan zgn van in dit opzicht zijne heilige verplichting om voor de welvaart des volks te zorgen behoorlgk te hebben vervuld Mgne Heeren van den Gemeenteraad Het is te lang Er is slechts één bezwaar waardoor dit zelfde werk niet in twee jaren kan voltooid zgn Dat bezwaar het mag eigenlijk geen bezwaar z n waar t de volkswelvaart geldt is van geldeljjken aard Het is een zeer kostbaar werk en door een ruim tijdsverloop te nemen komt het op minder drukkende wgze tot stand Ja en neen mijne Heeren minder drukkend als men alleen op de kosten der rioleering let maar niet wanneer men daarbg berekent de geneeskundige hulp de geneesmiddelen en de bedeeling die juist in de buurt der zglen het meest noodig zgn Doch mag men een dergelgke zaak tot een dubbeltjes qunstie maken Mag men dulden dat het sterftecgfer eener bevolking verhoogd wordt nmdat men er tegen opziet de begrooting gedurende een paar jaren met eene bmtengewone uitgave voor rioleering te belasten Men mag dat zonder twjjfel met Welaan dan de gelegenheid biedt zich weldra aan bg de behandeling der begrooting voor het volgende jaar Met verisngen zien wjj een voorstel in onzen geest te gemoet en mocht t worden aangenomen dan zon die buitengewone uitgave meer productief zgn dan de aanleg van een rgen wandelpark om da uitbreiding der stad te bevorderen buitenlaS RuitenJaudsüii Overziciit De nering ta den 4 Sept den geboortedng der tcgenwoordi e Fransche rcpubliel hoeft te Sisttrou aauleidioir gegeven tot een optoclitjemeteen roode vU f d it door Ie politie is lielet Orerigens geen beIsngrijU incidenten Te Lyon wnar de orergsre n eenige gemeenle ololen san geestelijke broeders op Isrt van den prefeci BrMt h d iloeii optstiian is de orde weder hersteld Daar er ii el de güneenteraad de beirolking m haaronterredenhei l slennt Wijft hetgcraor bestaan Mrt deielfde relharilmg waarmede Thiers zgudoej najaagde om de imtioiinle rergïdenng lot de aanneming ijuer protci tioniBlisolie be tiiigwettcn te bewegen Mt hij Ei Be pogingen voort om Rngelapd tot het doen van ouneessi ob het gebied uiiwr haa del s riHii l on te 9 n De hear Ownoe hooHanibtenanr aan lisi Fran ahe miDisterie Bu buiteul iken hetlt nieuwe instnicticn direct an den president untrangen Als beaiitv ordmg der vriag of Thiers ten lotte liienn zijn doel bereiken il zooals hel hem III de Fraiisciii Lnmar gelukte kunnen de volgende woorden van tke Time die in deze qaaestie veihg geaobt kan worden de openbare meening der natia wetr te geren trekken Van wasr ui Prankrijk het geld verknjgen om de rente zijner schuld te betalen Aan Eugelunil iou dit niet de geringste moeite koeten Het zou meer dan de helft der vercisobte som uit de belasting der inkom ten gevonden en de rest geUOUI8I1 hebben uit helBngen op de weelde en op het overbodige Kraiikrijk knii Bet al iijne liefde voor het vulk er luanr niet tue besluiten om den eigendom te üe a teii en met al ijn vaderlandsliefde aarzelt het toch de weelde te treflfen Het durft dit leker niet ui e euredigheid tot de beboi fte Slechts Engeland heeft de kracht ïulke opofferingen aan de rijken op te leggen en de gegoeden roor de metgegoeden te luteu betalen Frankryk wordt bovendien nog door een ander gevaar bedreigd De oogst is overvloedig ma r hoe zal het zich van het overtollige ontdoen Iltt hcctt sobepen noodig om iijne giaiien te vervoeren maur iil het die vinden En wanneer zijne sehepen deze vrachten aannemsn tullen Ui dit liiet anders dnu tegen hooge prijsen kunnen doeu wout tl zullen genoodzaakt weten met ballast terug te komen Zijue Uerekeuiugen zijn gelogeustroft door zyn eigen welvaart lh de zou heeft zijnc velden slechts beschenen om de dwaiuhedeu tguer staatslilden aan het licht te brengen De Tekgrapi zegt u t goede bron bat berioht te hebben ontvangen dat de scheidsrechters te Gancvs met tot eens beslissing tyn gekomen betreffende de Alabamaclaims Het onderzoek van de bijzondere punten is tot de aanstaande week uitgesteld De keizer van Bnsfaud is met zgn gevolg Ie Berlijn gearriveerd en met ved luister ontvangen De keizer van Oostenrijk is op rijn reiite te Pilluitz bij den koning van Saksen een bezoek giiau brengen Hij zul een dag later te Berigu aankomen De Proe Cbrreip bthelat een hoofdartikel waarin ge egd wordt dat het bezoek der keizeis met maar eLU isseling van vriendscbapsbewgzen ten doel heelt niinr bovendien een onderpand is an de goede verstamllioudtiig tusschen Duiisehlund Oosienrgk en Uusiaiiil lu dat bezoek ligt het oiidabhel iuuigs beu IJS dat de groote Oostclgke Staten i h oiiilfr