Goudsche Courant, zondag 8 september 1872

vsotltehoud cre sd hebben met de nieawe orde TM itoken die oh den slag run Sedan en de overige overwinningen van Uuitschïand is voortgesprolen en dat ig vertrouwen In Duiischland stellen Daarom zal de nuitache aXie met dubbele vreugde de hooge gasten bf roeten en llun is dan ook overkl een uiterst aarrolle en barlelijke ontmngst vaizekqrd Ook Europa mg met Teltrauw n en volc niog de aa menjcomst beschMwen tg zal wd net militaire feestrlgkheden gepaaht gaan maar is mtsluitend doot vreedzame bedoelingen ingegeven Zelfs het feit dat de beheerschers van Oustenrgk en Busland te samen vriendschappelijk de oefeningen der Dditaohe troepen bqwoiien 9l ain dat zij in de militaire macht van DnÜMshland een aarborg voor den vrede van Europa zien De reiisgezindheid tusscben de drie rgksn moet tot geen ander Joel dienen dan de handhaving van een vreeiizamen sn velgeordenden toestand van iluropa Ziedaar de beteekenis der samen koost van de drie keizers Over de Bjiersoh ministeriëelecrisis niets nieuws de ultraaoptiuinsche bladen zgn buiten zichzelf van woede b j het denkbeeld van eea ministerie von Gaaser ij begrijpen en zeer terecht dat dit gematigd patriotech ministerie onmogelgk hing kan stand houden het heeft èn de liberalen èn de ultra s van de rechterzijde tegen komt dit ministerie te rallrn dan zal er vooreerst geen sprake meer zgn Tan een ultramontannsch kabinet en de fouten van het ministerie von Gasset zullen nog jaren lang aan de ultmmontaaniche partg worden aangewreven om die reden verklaren de ultra s Jiodden zy liever een zuiver liberaal kabinet gezien dan een gewoon patriotisch Het aanzoek Tu von Oaater om van Bombard te hebben als minister van justitie wordt algemeen be schouwd als een bewijs dat bet nieuwe ministerie binuenshinds reactionair builenslands particularistisch zal te werk gaan De Hongaarsche rijksdag is Woensdag door den keizer met een vrg uitvoerige troonrede geopend Het ttnk is zooals gewoonlijk zeer optimistisch gekleurd den rgksdag wordt tot taak aangewezen het onderzoek van de nog ontbrekende organieke wetten voort te zetten en mee te werken tot de bevordering van de geeslelgke en stoffel ke behmgen der natie De inrichting van het heereohnia zal worden gewijzigd in dien ia echter dat elk voordeel zal worden behoodeu dat dit nit de geschiedenis der natie nauw verbonden staatslichaam aanbiedt ter verzekering van een vooruitgang die voor overijlde stappen bewaart De kieswet zal op nieuw warden ingediend opdat de gebreken en leemten van de kieswet van 48 worden Tcrbeterd en de vrgheid der verkieztngen ook te lllidden van de baren van de hartstochten dor partgen zooveel mogelijk verzekerd U jve L e rgksraad zal zich verder behalve met eenige wetsontwerpen betreffende het rechtswezen moeien bezighouden met een wet roeiende het bestuur van de houfdstedeo der provinciën eèn wet op het middelbaar en hooger onderwgs enz Bg keizerlijk beslnit is dr Fanier thans minister Tan eeredienst benoemd tot minister van justitie en bg onderwijs en eeredienst vervangen door Tiefort DUITSCHLAND Voor de bijeenkomst der drie keizers is het volgende olficieele feestprogramma vastgesteld Donderdag te 2 j ure namtdd aankomst van den keizer der Russen aan het station van den Oosterspoorwpg Vrgdagavoiid te 6 uren a inkomet an den keizer Tan Oostenrgk aan het station van den spoorweg van Potsdam Dea avonds souper in het keizerlgk slot Zatenlag vooimiddage groote wapenschouwing Namiddags te i uren ga adiuer in de Witte Zaal van het keizerlijk slot Des avonds te zeven uren galn voorstelling in de opera des avonds te negen uren groole taptoe in de Lustgarten daiirna souper Zondag l ure namidd bezoek aan den Zoólogischen Tuin Namiddags te drie uren uitstapje per eztra lrein naar Potsdam en rgtoer door het keizerlgk park Namidd te zes uren bmilie diner in het slot Babelsberg Dea avonds te acht uren receptie bg den kroonprins in het nieuwe paleis waarna de gasten per extra trein naar Berign terugkeeren Maandag des ochtends te half negen uren vertrek per extratrein naar de groole oefeningen vnn t leger Namidd te vgf uren diner in het keizerlijk paleis des avonds te negen uren soiree bg prins Karel van Pruisen Dinsdag des ochtends te half negen vertrek per extratrein naar de veldmunoeuvres di jcuner in een tent op het terrein Pes avonds negen uren concert in het keizerlgk paleis Med il drnk bezig om het noodijte in geredheid te brengen voor de groote taptoe welke desavonds vnn 7 lle er tev ire van de beide gasten des keizers zal wordi n guhjudrn Zij zal te recht de bsnamuig van groote taptpe 4riigen want d fBuaak Tan elk der regiiaenten thans in en om Berlijn Terfeuigil zal daarbij medeuerkep Op het plein voor het operagiAouw zullen al de bedoelde auziek ilcorpeen worden vereenigd Om het noodige lickt in t rond te verspreiden zijn 58 kolossale candelaber elk met verscheidene armen op het plein gesteld en daarbij zullen vier tocsleHen warden geplaatst op f konittklgk slot door middel waarvan deganacheomiKk tot Onder dü Linden zal worden verlicht Men verwacht dnt het geheel een buitengewoon grootschen indruk zal mikrn Uit Fiankfurt wordt het volgende gemeld betreffende de ministerièele crisis te Mvnchen Wellicht is er geen tweede voorbeeld uit de Bciersche geschiedenis aan te wgzeu dat een zoo algemeenestem van afkeuring is opgegaan tegen een vermoedelgk minitterje De dagbladen van de verschillende partgen en van de meest verschillende richtingen verhfffen ziöh om strijd tegen de benoemingder aangeduide persenen die naar men zegt phutszouden nemen in het ministene tiaasar ïustchen democraten m clericaleii liberalen en conservatievenheerscht in dit opzicht een voorbeeldelooze eenttemmifHvid Kr wordt dan ook geeu twgfel meer gevoed lan den afloop der zaak de personen gedoodverfd als aanstaande ministers zullen niet optreden De heer von Bomhanl heeft plotseling bespeurd dal zijn gezondheid te zwak i um den last der portefeuille hem aniigebuden te dragen de heer von Zweh is tot de ontdekking iiekomen dat zijn leeftijd voorde bedoelde betrekking inderdaad te boog is geklommen geen hoofdoRlcier die ernigerroate in aanmerking verdient te komen betoont zich geneigd om de portefeuille van oorlog te aanvaarden en het i oufstel den tegeiiwuordigei tuuiari t den heer von Prauckh gedaan om in het nieuwe ministerie zitiing te nemen is door dezen op de meest bepaalde wijze an de baud gewezen Men hoopt dat de ziektetoestand welke een zoo hevig karakter hecfi aangenomen snel zul rerloopen en spoedig tot beterschap voeren Men zal in zekere kringen daardoor tot het besef geraken dut ecu andere riohiuig moet worden ingeslagen wil men de hoogste belangen tiiet op het spel zetten en het land een toekomst t cmpet voeren die voor kroos en staat zeer gevaarlgl is BINNENLA Goi OA 7 Seftehueb Schaakwedstrgd GOUDA KAMPEN wit zwart 28 Zet A 1 E 1 i Zet A 8 F 8 Donderdagmiddag omstreeks butf 6ên ure geraakte het zoontje van BuitelaaT uit de gemeente Ileeuwgk die met andere kind reii op de Hooge Gouuealhier aan het spelen was eerst onder het paard en da iriia onder den wagen van de strooplabriek waardoor zijn rcohteroavenarm il gebroken en hg nog eenige mijuder belangrgke lerwuudingen bekwam De chirurgijn M Sprugt vjrifeende zijne heelkundige hulp Naar wg vernemen u de toestand van t knaapje zoo redelgk dut een spoedig herstel te verwachten ig Men deelt ons mede dd 6 Sept 1873 Heden morgen ten 7Vs rukte het bataillon Infanterie alhier in garnizoen uit tot het doen eener tactische manoeuvre in vereenighig met het garnizoen uit Woerden De onderstelling was dat te Bodegraven door 2 kompagnien Inf met 2 getrokken 4 8ers bezet werd oangevallen door vgandelijke troe pen nnderecde van de zyde van Woerden Éene komp nam stelling aan de Oostzgde van het dorp aan weürszijden van den Rgn terwijl de andere komp als reserve in het dorp stond Niettegenstaande het hevige geschut en geweervuur onzer troepen gelakte het den vijand de divisie in de eerste stelling geplaatst terug te werpen en zich in den rand van het dorp vast te nestelen bij zijn verder doordringen in het dorp werd hij echter door de reserve zoo hevig met vuur overstelpt dat het gewonnen terrein werd prijs gegeven en de terugtocht naar Woerden plaats had Hiermede werd de manoeuvre als geèindicd beschouwd Ten l i ure rukte het bataillon de kazerne weder binnen Toen de wagen van hier op Schoonhoven Zaterdagavond ongeveer elf ure te Haastrecht kwam werd gelukkig door den voerman bemerkt dat er vlak bg den ingang vnn t dorp een heipaal dwars over den weg Ing Wij vernemen dal een onderzoek is ingesteld naar de daders van dit schelmstuk dat door de oplettendheid van den voerman gelukkig geen kwade gevolgen heeft gehad Toen Zateidogavend de arbeider fiiatreld te Vlist nabg Haastrecht in egne woning kwam bleek hem apoedig dat een ongenoode gast zijn epamduitje en oen deel von xgn iiboedeltje had medegenomen liet vermoeden viel op een buurman bg wien dun ooi na scherp onderzoek het gestolene in verschillende hoeken kn gaten gevonden is De UaB is daarop gevankeiyk niir Botterdam getoerd Te Schoonhoven is tot Wethouder herbenoemd de heer E E Denekamp Mundog beeft ouder het korpe onderoScieren der art instr compagnie te Schoonhoven weder een schietwedstrijd plaats gehad om zes fraaie prijzen die evenals bij vorige gelegenheden werden aangekocht uit een fonds bgeeagebrn t door de ouderoncieren zei ven die daartoe dogelgka aleohta é cent attonderen Een zevende prgs werd door een stadgenoot voor deze gelegenheid aangeboden Over bet algemeen werd er zeer juist geadioten Avonds werd het feest besloten door een genoeglgk saipenzgn in de kazerne Te Woerden is ala wethouder herkozen de jtea P C Knijff Te Zfvenhuijien is tot Wethouder herbenoemd de heer J Bos Voor de afrondisaemcnts Rechtbank te Deventer werd Pinsdag opnieuw behaudehj de zaak Van dr J Van Vloten die tegen het hém bg verstek gewe en vonnis in verzet is gekomen De oppi snnl as met tgn advocaat mr Kn tteiibr t van Uotlerilam tegnnwuordiK De heer Mosselmaiis nas opgekomen met zijn advocaat den heer Modderman von jroningen Behalve de heer S bt ndi wareu de vroegere getuigen Beutekamp Hinlopeu en Van der Vlugi verschenen Vóór het getuigenverhoor verklaarde de heer Knottenlielt dat h den preeidont den beer de Witt Hamer en twee re liters de heeren Van Loghem en van Delden als rechters in deze zaak moest wraken Den heer de VViit Hamer omdat het ontslag in 1$67 door den Gemeenteraad aan den hoer Van Vloten gegeven genoegzaam aantoonde dai er vgandichap bestaat tuBschen dien Baad waarvan de president der Rechtbank lid is en den heer Van Vloten eenevijandscbap die zich had lucht gegeven in de woorden van den president het te schande maken van den den heer Van Vloteo Den heer Van Loghem omdat deze het geweest a die als Raadslid de zaak het eerst in den Koad heeft gebracht en ten einde toe dooi edreven zoodat het volgens den advocaat een ieder duidelijk moet wezen dat er tuseehen beiden eea vgandsohap bestaat dit de heet Van Vloten na zgn ontslag eer heeft vermeerderd dan vermindnd En den heer Van Delden omdat lij tijdena het Athexoeum en curatoren hnn ontslag of dal van den heer Vnn Vloten verlangd hadden De Rechtbank is hierop drie muleu telkens ongeveer een half uur in Bnadknmer vergaderd geweest en beeft elke vordering van wraking van de baud gewezen Daarop verklaarde de advocaiit vnn den opposant itgn cliënt niet voor deze Rechtbank te willen verdedigen aaor alleen het getuigenverhoor te uUen bgwonen De verklaring iler getuigen stemde geheel met de vroegere overeen alleen bg het verhoor van den heer Mosselmans wensehie de advocaat van den opposant te weten f die heer vroeger ook aan den beer t Vloten een Weekblad had ternggezouden met een door hem geschreven adres waarop tevens een min aangename uitdrukking vermeld was De beer Mosselmins twgfelde met of hij had zelf bet adroi geschreven doch daar het drie jaren geleden was kon hg zich dit niet bepaald herinneren in allen geral ontkende bg daarbij eene hatelijkheid gevoegd te hebben daar dit niet in zgn karakter lag of zijne gewoonte was De president vroeg hierop den idvoooat of hg den kruisband van dit Weekblad ook kon vertoonen en toen deze daarop ootkekinend antwoordde verzocht hg hem voortaan met dergelgke vragen de behandeling der zaak niet te bemoeilijken Vervolgens ving het verhoor met den beer Van VlotcD aan die in het eerit weigerde dit te ondergaan daar hij bij hetgeen hij reeds voor den rechler oommissaris verklaard had niets kon voegen en boTcndien niet voornemens was in de uitspraak van deze Rechtbank te berusten Op de vraag van den preliident welke bedoeling Van Vloten gehad had met het schrijven van den bekenden brief en met de aanvallen op den heor Mossclitans antwoordde de beschuldigde dat hij slechts had willen schertsen en den heer Mosselmans had willen afbrengen van denverkeerden Bcg waarop deze zich bevond Verder ver kUarde hij op de vraag naar den kruisband waarop een hatelijkheid zoude voorkomen dat het zijne gewoonte niet was dergelijke prullen te bewaren dat dit meer het werk was Tan hen die anderen later in rechten willen vervolgen zooals b v de lieer Mosselmans Hierna wildede beschuldigde zich rerwijderen doch de president gelastte hem te bigven hetgeen bg evenwel weigerde aan de denr der zaal riep de president hem nogmaals te vergeefs terug terwijl zijn adToooai verklaarde hg is op vrge voeten en kan gaan waar hij verkiest Ih heer Marchant substituut officier van justitie volhordde ij zijn vroeger genomen requisitoir De heer Moddeman die thans aan hrt woord kwam achtte het overbodig hrt vroeger door hem gesprokene te herhalen vooral was dit thans overbodig na de heer Van Vloten eigen nmchtig de zaal verlaten bad I it alleen wilde hij nog zeggen dat men hem toegevoegd had dat hg den heer Van Vloten te genadig had behandeld doofa dat bij dit Terwgt gaarne aannam daar hg ook thans zich bad voorgenomen den beer Van Vloten him an te bebmidelen Dit toeh was bij erpboht uil eerbied voor de plaats waar hg sprak uit achting en op verlangen van zijn client en uit medelijden At nig diep medelijden met de afdwalingen van een man van die bekwaamheden als de heer Van Vloten die een zon kon wezen nan het Srmammt maar liever verkooe alt dwaallicht te ziievrii boven poelen en moerassen Ten slotte concludeerde hij tot eene veroonlcding van den opposant in eene boete van 160 en inde kosten van het geding De uitspraak s bepaald op aanit Dinsdag De leden van het twaalfde Ned taal en letterkumltg cangres te Middelburg begaven zich Dins dkg naar Wekt Soohorg ter plecht inwgding van het gedeukteoken opgericht voor Harnix van St Al deiioiide Voor de onthulling sprak de heer de Gejtr van Antwerpen eene krachtige rede uit Hij weet er op hoe Zuid Nederland zgne geaebiedenis bad vergeten en op hetgeen daarvan het loon is geweest Voorts sohetlite hg het beeld van den edelen Mamix in indrukwekkende taal Ja zeide hij o a wij hebben gebloosd over onze ondankbaarheid Philips van Marnix groot man die de figuren der oude Grieken herinnert I VV ij hebben gei ien wat gg n aart eu wat gij deed voor het meniehdom in het algemeen voor de zeventien Nederlanden in het bijzonder I Gij waart een rgk en vereerd edelman en omdat gij uw land en de Trijheid liefhadi verloort gij erfgoed en adel werd gij gebannen en werd uw leven op prijs gesteld Gg waart een geleerd en geletterd man onder uwe verontwaardigde schriften deedt gg de bouvvullige kerk uwer vganden instorten I üg waart een elsprekend redenaar een kundig diplomaat een r krggsman gg verdedigdet de heilige zaak met vlammend woord in tempels en paleizen met het bloedzwaard op menig shigveldl Gg waart een bezield dichter en tïhonkt den Genzen een nationaled zang die nog verrokt eu vervoert Gij waart het hooft dat dacht en vond de stem die opriep en bezielde de hand die wees en leidde I Gy met Willem van Oranje gij beiden meer dan iemand hebt uw land gered uit Spanje s klauwen bet mensohelijk geweten uit Rome s dwang Edele denker afroste Vaderlander vergeef ont drie eeuwen ondankbaarheid Na de onthulling werd het woord geToerd door d Piooardt nit Goei Het gedenkteeken is eene obelisk Aan de roorzgde niets dan Marnix wapen met een lauwerkrans er boven en Repos ailleun er onder benevens de enkele woorden Aan Marnix Aan de achterzgde Atttwerpen s wapen en daaronder Antwerpenaren togen door Zeeland en richtten deze grafzuil op ter eere van hunnen groeten burgemeester S September 187Ï En onder dat geschrift een bcdeltaioh Van wege de Nederlandsche nationale vereeniging Ton werklieden te t Hage werd Woensdag middag ten 8 ure op het boawterrein in de Sumatrostraat aldaar mrt groote plechtigheid de eerste steen geleed voor den bouw van arbeiderswoningen H t terrein was feestelijk met vlaggen versierd De voorzitter dezer vereeniging m H Beth opende de plechtigheid met eene breede toespraak waarin bg mededeelde dat het bestuur op de daartoe door hem gedane uitnoodiging uit Zwitserland een telejtrom hoil ontvangen van Z M den koning waarin Z M zijn leedwezen betuigde dat II I iiiel tegenwoordig kon zgn bij de plechtigheid op heden Ken gelgk berioht omving het bestuur uit VValferdange van Z K H prins Hendrik Vervolgens verklaarde de voorzitter dat meu den i ig van 4 September had gekozen als zgnde de geboortedag van den bftchermheer der vereeniging Z K H den prins van Oranje en ten andere omdat het iets eigenannMgi opleverde dol dit met het congres der iiileriiationnle JimeiuiL l Hij trad daarna in eene uileciigezetle he tlij lill van de internationale daarbij zeggende dat de vereeni ging dat gedrochl met rede en vprstjnd moest bestrijden De secretaris do beer 1 P van Leeuwen deed vervolgens voorlezing van de oorkonde waarna de heer Potter een der mildste inschrijven van andeelen in de arbeidenwoningen bg afwezigheid van den prins van Oranje die verhinderd was de plechtigheid bij te wonen onder toepasselijke woorden en het gejuich van de aanwezigen den eeraten steen voor de bedoelde woningea legde Door den architect den heer Hanselaar werden eenige dichtregelen voorgedragen waarop de secretaris den president en den heer Potter dank zeide voor de zorgen door beo aan de vereeniging ten beste gegeven en tevens een woord van dank overbracht aau de overige aanwezigen waaronder men opmerkte den minister van justitie den commiisarit des koninge een der wethouders dezer gemeente enz Daarna veneoigde men zich aan een vriendsohappelijken maaltijd Het booten gebouw daarvoor op net bouwterrein opgericht was smaakvol versierd Boven de zitplaatsen van het bestuur in welks midden zoowel de heer J A als de heer J D Potter waren gezeten wat eene wapentrophee opgerioht waarin met duidelgke letteren te lezen stonden de woorden Goiidiaut ylrheid Vlijt en Orde Koming Wet en FiUkrtand Zijn de teven leeltaartironnen Fan den ed len amiaclUutmd Daaronder merkte men op de buste van den Prins beschermheer der vereeniging Aan de wanden waren de rilimen gesteld van de beeren Potter en iietl beneveJB lands en stedelijke wapenborden aangebracht terwijl het geheel met Oranje en nationale vlaggen was gedrapeerd Het wat een waarlgk schoon gezicht zoovele werklieden er waren een ISütal aangezetenen aan dezen disch te zien waar de meeste gulheid heertchte Onderscheidene feestdronken werden ingesteld Deze zeer aangename opgewekte feestdag die zeker nog lang bg den werkman zal iu aandenken blijvenen opgeluisterd werd ook bij den maaltijd door de muziek der Jagers werd door den president besloten met een woord van dank aan alle medewerkers tothet welslagen van de steenlegging en de inrichting van het feeatgebouw inzanderheid aan dr heeren Prins en Jacobs voor ile decoratie uen heer van der Laanvoor de bloemen eu de kaarsenfabriek 4poUo teSchiedam voor de levering der bougies we ke nationaal en Oranje gekleurd waren Al deze beeren hadden óf geheel belaugluus óf op de minst mogelijkekosten hunne dirusteii bg deze gelegenheid willen verleeoen Om ruim halfacht i rliel een ieder hoogst voldaan over het goe le onthaal het bouwterrein vande Nederlandsche Nationale Werklieden Vereeniging welke algemeen voorspoed en bloei wordt toe gewenscht De zaak van Dikkens belangrgke dief t tl van geld en dumanten aan de post toevertrouwd wer l Woensdag voor de Aassterdameche rechtbank behandeld Na het getuigenverboar deelde de beklaag le mede dat hg na reeds te AmsUrdam eu te Harme eu waar bet kermis was en de trein op een anderen moe t wachten die 20 minoten later kw iB zoodat hg gelegenheid bad gehad om met eenige kennissen de kermis op te gaan verscheiden glazen bier en ook eenige bittertjes bad gebruikt w iurduor hij in een min of meer opgewonden toestand was gera kl Toen de trein wedsr vaii Harmeien vertrok had hij die alleen belast was met het vervoer van goederen voor de expeditie van Gend k Loos toevallig den brieTenzak ontdekt die zich zonder geleide bevond in denzelfden wagen van de aMecling bestemd voor den dienst der spoorweg maatschappg en doaruit de brieTen en pakken met geldswaarde zich had toegeëigend Hoe bg er toe gekomen is begtgpt hg zelf met erenmin is hg er van beuust de zegels der pakketten te hebben verbroken Toen hg de handen in den teieven jik stak heeft hij alleen het papier der pakketten verscheurd zonder bemerkt te hebben dat ze met zegels waren gesloten Telkens doet de herinnering aan vrouw en kinderen die hij even als zichzelf zoo diep ongelukkig gemaakt heeft hem in luide snikken uitbareten Hg geeft op een goede betrekking gehad te hebben in dienst van Van Gend en Loos daar hij 2 2B prr dag verdiende Een conducteur van ilenzelfden trein die reeds 8 jaren met hem bevriend was en van aandoening nauwelgks spreken kon verklaarde dut hij niet had bemerkt dat Dikkens eenigsziUs gejaagd en opgewonden en geheel anders dan gewoonlg k was en dat wci reeds voordat de tram Harmeien had bereikt hij consUteerde voorts dat de brievenzak zooals gewounigk was nedergelegd in een gooderenwagen eu zonder geleide werd verVoerd üikkeai was dan ook volstrekt niet met het toezicht belast Na hel plegen van den diefstal is de beklaagde zoo verhaalt deze verder medqfereisd naar Rotterdam en van daar den volgenden dag oter Breda naar Brussel van waar hij wederom naar Breda IS teruggekeerd aligd nog ais conducteur der expeditie van Van Gend en Loos Te Breda waar hij angstig begon te orden heeft hij zoowel de diamanten als de bankbiljetten begraven aan den Valkenberg en die plaats met een steen gedekt opdat bij die kon terugvinden Daarna beeft hy nog een week gereisd in zijne betrekking Na verioop van dien tijd toen er meer en meer over de zaak werd gesproken en hij bemerkte dat men hem verdacht hield werd hg zoo bevreesd voor ontdekking dat hij besloot de wijk te nemen naar Londen Na te Breda de ontvreemde zaken weder te hebben 0 egraven is bij naar Pargs vertrokken daar hij meende dat hij dan niet ver van Londen verwgdei was Te Parijs heeft hg plaats genomen naar Londen Toen hij te Calais arriveerde en op de boot naar Dover wilde gaan werd hem zijn naam gevraagd dien hij naar waarheid opgaf Op de boot bekroop hem dientengevolge zoodanig de vrees dat men reeds naar Dover zou Sebbrn geteirgraphrerd dat hij het pakje waarin de diamanten en 40 bnnl biljetten von ƒ 1000 in zee wierp Te Dover echter werd ijn vrees niet verwezetilgkt Hg ging naar Londen eu bleef in die Blad die bij dacht d t twcema il zoo groot was als AmsterJau gedurende 5 dogen rondzwervend en dikwijls zonder eten daar hij niet iu staat was zich ver shuiiibaar te maken Iu wanhoop kocht hg een pistool om zich daarmede van kant te maken hetgeen hij thans betreurt met gedonn te hebben Een beambte aan een der vele stations die tuevalli een weinig Duitwh verstond en wirn hij zijn verlangen te kenaen gaf om na ir Amerika te gaan bedniddr hem dat hij dan eerst iia ir Livrr ool moest rei zcn en vandaar er Ier per stuoinlwut Hg nam derhalve plaats naar Liverpool waar hg weder in denzelfden ellendigen toestauil lerkcerde als te Londen Dagen en nachten achtereen zwierf hg rond tot hij eindelijk een nachtkwartier vond w iar hij zgn Intrek nam en waar hu den volgenden dag werd gcvoarfen door den commissaris van politie mr V ii Hoesburgh die hem wat nagereisd De bijzonderheden zijner arrestatie hoe hij zich liet overreden om vrijwillig mude naor Holland terug te keeren hebhen wij indertijd reeds medegedeeld De president en ook de leden der rechtbank trokken eenigszms in twijfel de waarheid van zijne opgaven vooral voor zooveel betreft het to zee werpen der d araantJff en bankbiljetten ij meenden ook dut nit al zgne jhanrieliiigen blr k dat hg wel degelijk met bepaald orerlrg den dieftlal had grploegil Ernstig werd hy aaugeiuajud uia de vuile waarheid te zeggen en zijn gemoed te ontlasten waardoor ook de mogeIgkheid beston I om de toegebrachte schade te hersteiieu De beklaagde hield vol dat hij de geiioela waarheid had gezegd en dat al moest hij op bet oogenblik slerveo hij niet anders kon zeggen dan hy had gezegd Aanst Dinsdag zat de oOieier v justitie z jn requisitoir nemen I Eindelijk is dan eergisteren te half elf ure het openbaar congres der Internationale onder voorzitterschap van Itauvier i eopeiid I Hg hield erne ainsprnik waarin hg mededeelde dot de congressen gedurende de laats e twee jaren niet kouden plaats hebben iiithoufde van de vervolgingen waaraan de Internationalen waren blootgesteld De private conferentie te L mden heeft niettemin voor de vereenigiug goede vruchten gedr igen De vervolgingen en de I isteringen ridr hij w raan wij hebbeu blootgestOdtt hebben onze zaak niet geschaad maar veeleer goed eda tn Wij zullen onze taak volbrengen Wij danken het Nederlandsche volk voor de gastvrijheid die het ons verleend en denken met verachting aan de infame ministers die de uitlevering der communisten hebben verlangd o a Jules Favre en den verrader Trochn Zwiiserland en Engeland wareu een asyl voor de commnnisten Na eene geschiedkundige herinnering van bel bestaan der Internationale en hare vervolging die als een derde Ëuropeetnbc oorlog wordt geschetst werd nog ecus ontwikkeld dat ltB £ w a K a geen andere politiek heeft dan het doen wijiien van de willekeurige grenzen geen andere internationale politiek dan den arbeid De gedelegeerden werden en slotte met vernieuwden aandrang opgewekt zich niet te laten ontmoedigen en te trachten verbetering te brengen in het lot van den werkman van vrede broederzin De vervolgingen worden voorts allersoherpst belaohelgk gemaaict en Enropeeaohe domjuiohotterien genoemd tal van politieke bescliouwingen worden verder geleverd in verband tot de jongste geschiedkundige feiten Hierna werd door gedelegeerden uit versabillende landen de volgende motie voorgesteld Het oongies der Intrmatiönale te s Hage bgeenverzamelcl drukt uit naam van de arbeidende klasse der ganscbe wereld zijne bewondering uit voor den heldenmoed der kampers die voor de rechten van het volk gevallen tgn en brengt zgne broedeHyke groete aan allen die nog in den kerker zuchten t zy in DttitBchlnnd Frankrijk Denemarken of waar ook Met acclamatie werd deze motie aangenomen