Goudsche Courant, zondag 8 september 1872

I velen met mij Tot mijne ver vondering heefl echter niemand getracht de handen aan het werk te slaan Wat i daatvaii de oorzaak Zou het deze zgn dat er in Goud geen mannen woiden gevonden die energie genoeg hebben om iets nuttiga op touw ie zetten Ongetwijfeld neen Mijnheer de fiodacteur by vele gelegenheden nog niet iang geleden ia het gebleken d it er lal aii menscheu gevonden worden in deze gemeente die in t jd én geld én lost hebbeu voor een goed doei Misschien is het de groote warmte di we gehad hebben of de veie feesten die er geweest zijn te wijten dut niemand ducht uiui de oprichting eener I nieuwe zwemiiiriclitiug Doch thans is de groote warmte vuorby tliana ziju er geen feesten in het vooruitzicht ïiiaiis is misachien het juisia ooqenblik gekomen om nog eens te ijzen op het gebrekkige eouer inrichting die noodzakeliyk door eeu nieuwe een betere moet vervangen worden Uit het oogpunt van de gezondheid alleen reeds is het opriohten eener nieuwe zwem en badinrichting noodig De gepasseerde zomer heefl daarvan weder bet bewijs geleverd Stinkend naier onvoldoend toezicht slechie gelegenheid tot uit eu aaukleeden daden menig bezoeker afschrikken en dedca den vreemdeling van verbazing uitroepen is dat een zwemsohool Gouda waardig Neen Miji hecr de Redacteur bepaaldelijk neen is daarop liet volmondig antwoord De bestaande nemscliüol is Gouda bet Indeiijke vooruitgaande Gouda onwannlig Noodz ikel jk moet daar verbetering in komen De vrdngis slechts wie zal in deze het initiatief nemen Is er dan geen van c raadsleden geen lid van de gezondheidscommissie geen medicus in deze gemeente die ect dat de gezondheid en daardoor het welzijn der burgftrs voor een groot gedeelte afhangt van een gezonde welingerichte zwemiurichtiuj Zoo ja dat iiij het zijne doe om er eeu op te richten Duch indien dit n et op bun weg ligt hetgeen ik ton sterkste ontken is er dan niemand ui der de nijvere flinke burgers die wil trachten Gouda een goede zweminriohting te bezorgen Goudsche burgers ivat is daarop uw antwoord JACQÜKS Foor emiffe jaren it door de geioHdlmldmomrnmiii reed kei voorstel gedaan iüt oprichting van een nieutce bad e iicemiuricituig lltt ichijul echter leer moeiiyk te tij een gescUit terrein te virnh Bks Burgerlijke Stand GfcjjüUt N 4 Sept idcobus AdriAnuK oudera A da Jong en J M Zoet 5 Oorolbca Manu ouders M touwau ea C M de Jong Juluwnvs Nn oliiiii ooderit T lau dep Keiup eii A Groeo Grietje oudtiri i Katir uu K vaa Schoort Corudii Joiepbus ouden L A vau Aiiun u A de Jöojt OvtiiLhtihfi 4 Sept J Bot 61 i 5 M H va Waas 4 ut advërtêntiên Het perceel uitmuntend BOUW en WEILAND met daarop staande BOÜWMANSWONING SCHÜÜK en HOOIBEBG met TUIN gelegen onder de gemeente nWr ioaun aan den Uijterdyk op den 5 September 1872 door de Notarissen van deb HOOP en de KUUPEB en REEPMAKEB en MARONIBB te Rotterdam in het Logement deZaih te Gouda gcveild en toen opgebragt hebbende 6700 zal op DONDERDAG den 12 SEPTEMBER 1872 des voormiddags ten elf ure in hetzelfde lokaal bij aMag worden verkocht Ier Registratie en Demeinen De ONTVANGER der KMÓstratie en Domeinen te Gouda zal op VBUDAG den 20 SEFfEMBEB 1872 des voormiddags ten tien ure in het logement De Zajm aan de Markt te Gouda overgaan tot de OPEXBARE VERPACHTIiW bg inschrgving vaa Eene PLAAT of OPWAS gelegen in de Bakkerskil genaamd de Noord van Krimpen kadastraal bekend gemeente Krimpen op de Lek zonder Sectie nummer 2603 groot 1 26 10 hectare en bezet met Biezen Lies en Rouwert De Verpachting gaat in dadelijk na de gunning eu eindigt den 15 Maart 1874 De voorwaarden van Verpachting zullen ter lezing liggen ten kantore van den voornoemdeu Ontvanger en ter Secretarie der gemeente Krimpen op de Lek De Ontvanger voornoemd BOLIAARDS Dy deu Heor GRENDEL Houtmansgracht wordt met November EEN Dienstbode gevraagd Gouda 7 September 1872 Maandag avond 2 dezer kwamen EBNIGK BARBIERS bijeen in het lokaal De Paauw aan de Markt alhier Het doel dezer bgeenkomst was het bespreken der vraag Staat het scbeerloon in gelgke verhouding met de duurte der levensbehoeften du vermeerderin T van opbrengsten aan huishuur belastingen enz en met de sinds langer of korter tjjd verkregen loonsverhot ng vall alle andere vakken Tot verdere bespreking dezer zaak noodigen zjj al hunne COLLEGA S uit tot eene Ajgemeene Bijeenkomst op MAANDAG 9 SEP TEMBEB a s des avonds ten 8 ure in bo vengenoemd Lokaal EENIGB BABBIERS Gouda 7 September 1872 De ondergeteekende heeft de eer haren go achten begu istigers te berichten dat zij met 7 September haar KACHELMAGAZIJN en SMEDERIJ aan haren Zoon heefl overgedaan Udankend voor het genoten vertrouwen en ar ren Zoon in uwe gunst aanbevelende heeft zgde eer te zjjn UEds Dv Dienares Wed H van BEMMBL 1872 N 1256 ADVEETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regeUi a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte A ondeilüke Nonuuers VIJF CENTEN Onder dogteekcning ran 4 dezer wordt aan de Tmms uit Madrid medegedeeld dat de Spaanscha miniaier van financiën met Parijacbe bankiers onderhandelingen heeft aangeknoopt over eene leening ran 600 millioen franken welker welslagen rerwocht werd De onderhandelingen hadden ie Madrid plaats waar de gerolmachtigden der Fransche bankiers waren aangekomen Aan den Tempi wordt nit Madrid geschreren dat de regeering nur gezegd wordt bet H esidffltschap ran den senaat zal opdragen aan den heer Figaerola die zieh op dit oogenblik in Nederland berindt waar hg onderhandelt over bet alniten eener nieuwe leening Dezelfde correspondent meldt dst een hoofdambtenaar hem voor eenige dagen heeft verzekerd dat ermeer dan 13 000 gemeenteraadsleden in Spanje zgn die Biet kanoen lezen ea acbrgren Wel een bewija zegt de briebehrijrer hoe dringend noodig het is dot de wet betnlTende het rer dioht onderwijs die in Spanje rechtens bestaat maar feitelijk eenedoode lettrr is stipt uitgeroerd worde BillMlaadsch Overzlelit Twee bqeenkoBatm ryllee ds koioaiaen der bnitcniandsebe dagbladen die der drie keiiers te BerIga en ran de JnlenuUioiiate in dao Haof Wat de eraie betreft bet komt ons onooodig voor aiie beiecTilheden toasten en eaieu te veroulden die te Berlijn plaati bebbeo niemand kan locb op dit oogcnblik uitmakea bf er belangrijke diplomatieke onderhandelingen aebter de couliitet plaats hebben en loo ja wat er terbandeld wordt an losse gemchtra geen gebrek De algemeena opinie hecht voor tnt oogenblik geloof aan de vradelievende bttuigiiigmi der o lUuiên mum Wal é IrOmMMt aulgMt ome Waneahu elK Waden melden er moveel ram dat wg ona in dit orertieht daarvan kannen onthooden Zeer terecht acht tké Dmilf Netn beide gebnirteniasen weinig gevaarlijk voor £ nro Wel is waar ugt bet Engelsebe blad hebben m vroegere tgden de bijeenkomsten ran rorsten Ënropa meer kwaad gedaan dan een algemeene rereaniging ran alle rolksverraders en samenzweerders die bBnna namen met Uoedige letteren op den arm dragen Die tgden zijn voorbij dank ly de meerdere rrgheid der natiën eu al die byeenkoauten en conrereniiên hebben het prestige van het rerledene rerlorrn hetsü die door koningen en keizers of eenvoudig door gedelegeerden gel ouden worden Het bhid rerhtugt er zich daaroM dan ook in ilat er op bet rastekind en moDdrehkle staat wordt gevonden die niet door Inge beeld rrees verblind aan de Inlematumale de rrqheid laat op tjjn grondgebied te rcrgaderen De oeer Thiers bondt zich te Trouville meer dan ooit met krijgskundige zakrn bezig tp dit oogenblik wordt een plan ov Belfort met omrangrijke vestingen te omringrn aan zyn goedkeuring onderworpen Aanst Maandag beginnen de militaire oonferentiën waaraan maarschalk C anrobert en maarschalk Baragoajr d Hilliers benerrns rier generaal intendantea tn drie hoogere beambten van bet ministerie ran oorlog deel inllen namen Ue Fransche miRistrrraad is Woensdag ta Versailles ratgaderd geweest de zitting werd bijgewoond door de herren Dufaure Rémusat Jules Simon Lafrane de Goulard en Pothnan de minister ran Oorlog de Cissejr is nog altijd te Tioarille om Thiers by te aiaan bg zijn militaire studiën terwijl Teis erenc de Borl serst over eenige dagen ran 7Ün rarlof wordt temgrerwacht De correspondent ran de Ind ienJance verzekert nit goede bron dat Thiers in de laatste helft dezer maand naar Par ja nl komen en daar blyven tut de heropening ran de nat rergadering op bet Elys lol bij g nrende dien tyd eenige recepties geran Kadere berichten berestigen dat de rerjoardag ran de republiek oreral rnstig Is afgelooprii behalre Ie Sisteron waar de oploop met de roode ring echter weinig te betcekenen hmft gehad de ongeregeldheden te Ntmes stonden met den 4 Sept niet in verband het was ern reehtpartij tussohen burgers en militairen zooals er in den loatsten tgd zoovei l hebbtn plaats gehad De oonstitutioneele quaeslies blijren ann de orde van den dag het gerucht wil dat tasimir l cSrier in FBANKBUTK In een zijner jongste nommers beeft het JounuU dee DébtUt een aar klaaglied aan orer den tegenwoordigen toestand run het Fransche onderwijs leder brgrypt zegt deze courant dat onze onwetendheid een der groote oorzaken ran onze illusiën ouze fouten en onze nederlagen is geweest De algemeene geestdrift raa bet oogenblik moet men zich ten nutte maken om de waarlijk onontbeerlgke en dringende hirrurmingen door te drijren De wU op zich zelt is goed maar vermag niets wanneer bij niet gepaard gaat met de wrtenschap hoe de zaak aan te ratten Zonder goede leiding loopt de hartstockteIgke weosoh ii iar ouderwgs geraar eeu onrruohUMar drijren te worden dat ten slotte op nieta andera uitloopt dan op veel rumoer Den 10 Augustus 1807 zeide de koning van Pruisen Frederik Wdlem ds Derde dat de staat aan kracht dea geestes wadar moest goedmaken wat hij in physische sterkte vaderen had Ken bewonderenswaardige gedachte voorwaar die niet lang bloot een programma bleef M t behulp van knappe administrateurs of geleerden iria Steio Humboldt en Ficbte beeft Pruisen zijn stotkIgke verhezen in korten tijd door sg ne wetenschappelijke en zedelgke ontwikkeling rerrangen Vg zgn eren ring geweeat met opze tooorden maar langzamer in het kandele dan once tegenstanders in 1806 Wü hebben manifesten an oironlaires uitgeraardigd redevoeringen uitgesproken wensohen kenbaar gemaakt berichten opgeatcid en daarna geloofden wg door deze wolkbreuk ran mooie phrases en goedgemeendc geacbriften onzen plicht te hebben vervuld jegens het naar ouderwga dorstende Frankrijk Het is tijd eenmaal tot daden over te gaan Het komt ona roor dat noch het publiek noch de regeering zich een juiste roorstelling maken betreffende de rerstandelgke behoeften des raderlands Om ds waarheid te zeggen zgn bgna al onze inrichtingen raa onderwijs roor rrrbetering rathoar Niet enkel bet lager onderwijs ook bet middelbaar en hooger onderwijs moet opnieuw worden geregeld AUerwego ontdekt men fouten en gebreken Toen wg uit die begrootiug roor 1873 zagen di t ook geen enkele centime meer aan onze facuheittu Heden orerleed tot onze diepe droefheid onze waarde Vader en Behuwdvader WILLEM VAN DBE VVüLf Weduwnaar yan Johanna MauiA ÜKLONJK in den ouderdom ran 69 jaren H BLANKENAAB Rotterdam N BLANKBNAAB 5 September 1872 va db Wow Voor de vele en hartelgke bewjjzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mej de Wed B de JONG betuigen de Kinderen en Behuwdkinderen hunnen nartelyken dank Uit aller Naam M de JONG Wed E NiEKEEK j Gouda 5 Sept 1872 Allen die ietg verschuldigd zgn of iets te vorderen hebben van wjjlen Mej de Wed B DE JONG worden verzocht daarvan ojwave of betaling te doen vóór den 15 SEPTEMBER aanstaande ten huize van de overledene wijk A n 105 Markt te Gouda Guiidi Druk ia A Uriukuua Daaruit bovenstaand bericht U bekend is dat ik het KACUELMAGAZIJN en de SMEDEBIJ door wgten mjjn vader gedreven van mijne moeder heb overgenomen neem ik de vryheid mg beleefdelijk als opvolger aan te bevelen de verzekering gevende dat ik miJ het sinds twaalf jaar geschonken vertrouwen zal trachten waardig te bljjven Gouda UEds Dv Dienaar 7 Sept 1872 J J VAN BEMMEL Onze Loopkneeht W h CÖiiET is hed uit onze dienst ontslagen Men wordt gewaarschuwd aan dien persoon geen goederen of gelden hetzö op of zonder kwitantie ter hand testellen G B van GOOR ZONEN Gouda 7 September 1872 Een under voorstel rnn eon der leden strekte om aan de Haagschc werklieden hetzelfde voorreoht te geven als aan de Austerdamsche door uiet alleen bij dag maar ook iles aronds publieke vergaderingen te hoadeu opdat lie werklieden die zittingen ook zouden kunnen bijwonen Mede bij acclamatie goedgekeurd De president stelt thans voor de openbare bijeenkomst tot morgen te verdagen en heden avond eene administratieve rerg idering te houden Hierover ontstaat discussie Sommigen willen de publieke vergadering slechts tot s avonds uitstellen Men achtte m ieder geval het wenschelijk de orde van den dag vooraf te bespreken in comité Ten slotte werd besloten de openbare zitting te heropenen ten 4 ure Nu r jst p otselin een lid op Coutnet eu zegt Burgers vianucer hier een zekere manheer Schram Keizerlyk Koninklijk consul van Duitschland te Milaan ich in de zaal bevindt om ons te spionneeren dan verzoek ik hem zich na de zitting bij m j aan ie melden Zoo nie dan verklaar ik hem voor een lafTen spitsboef Algemeene bravos De avoud itting begon met eene heftige discussie over het al of uirt voorlezen van een brief van twee leden in het buitenland met de opwekking om sterk te blijven tegen de bloeddorstige en wreede aanvallen U ittt het proletariaat in de republieken ondernoiüen Ken en ander legt de Internationale den plicht op oui tot een herziening der statuten over te gaan al uare bet om tegen alle verdere verdenking te worilen gevrijwaard Eiudelgk wordt besloten den brief niet voor te lezen maar commissoriaal te maken Daarop had het volgend incident plaats Vnn de tribune werd in t Fransch geroepen de burgerpresident wordt ver ocht politie uit te ocfi uen op de tribune dewijl men daar lacht en spot eu schreennt De president antwoordt dnt het niet betaamt hier te spotten en te lachen dat daarvoor nog genoeg andere plaatsen in den Haag zijn Daarop was de discussie over den algcmeeuen Baad aan de orde Een aantal sprekers voerden het woord Giateren avond voortzetting Kr uas een t drijk publiek aanwezig op de tribune De entree is 50 C t Da ir ieder spreker van zijn moedert ial gebruik maakt hoort men de redevoeringen in een aant d tfden daar elke redevoering wordt vertolkt in het Fransch Ëogelscb Dnitseh eu Vlaamsoh Gisterenmorgen hield het congres weder een geheide zitting van 10 tot S j uur Het moet daar teer onstuimig zijn toegegaan Het gerucht daarvan drong toch door gesloten deuren en vensters zeer hoorbaar tot op de straat door Z Kxc de Minis er van Binnenlandsohe 2ak n ende Suhstituiituilicier van justitie bij de rrond Rechtbank te s Graveuhage hebben te vergeefs om toel iting tot het locaal aanzoek gedaan Zij werd hun gewe gerd DagU Omtrent de avondzittliig hebben wij nog geeiie berichten ontvangen Laatst e Berichten Berlijn 6 St ptember Kti er Alexamler iDspeeteerde des voormidaaga ratrt Keizer VVillielio zijn garderegiiDeiit Hij nuin de uituoudigiiijC vaii de ofliuiH ren fau dit rt geiueiit oau die hem ma dt jeuuer aiinbuden Volgens de Sptaersehe Ztitung zal ivcizer Alexau der reuls den lüden de or veitrekkcii De ilifjluuin i tiekü pourparlers ta 8cheii de Etjkskanselicra zuJlen voljreiis dezelfde brun niet roor Zandaf bugiunen i u drs Maandags en des Dinsdigs uorden ooit czct Berlija 6 Sept Keiler Krans Josepli lieeft nadat hem cea allerbartelijkslc unt nnuH was iei deel ffevalieii een l t x ck afxidcj il bij kei er Alexander Liit r raden ï ij te ïutmcn tn ecu upen rijtuig naar titt k islcei De luniulf vrrdroti ieli letterlijk opbtrti tt Kr Tiefr L lit liij liet pub lek dfgruüiste geestdrift en s YHip thic Ten 7 ure werd op bet kasteel een faiu die diner ifugeten Qanève Sept I e scbeidsrccbters hebben he den bunne beraad lagiDgcn geëindigd L e zittiug is Terdaa d tut Maand ig om enkele ondrrgescfaikte punten te beliandelea Zaterdag den I4drn zal de uvereenkouist worden guteckenU I N G Ê Z OnJd fiii X £ ii nieuwe Zweminriclitln Vriendelijk verzoek ik U Mijnheer de Redacteur odrrstaand tukje in uwc Ooiirant te plaatsen Voor eenigen tijd IkH ik in dr7e zelfde Courant een stuk gelf en over bft opnchien van een nieuwe Zwem en Bndinriehlinj Ik vond die be wann geopperd legende bf taandp badinriebting gegrond en WoeMtai il Seytenher GOUDSCHE COURANT Smm en Adverlentieblad f oor Gouda en Omstrelien D oiigave dezer Coorant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VELTDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De i ö per drie maanden ia 1 75 franco per poit 2 De incendlng van advertentidn kan gescliieden tot Mi nnr des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND Nor ia de nat vetgaderiog mi zijn aanhaagers een voorstel zal indienen tot tatiging van de definitieve republiek Het geracbt ratdiant echter weinig rertroa i n het wordt meer ea ffljfr waoracfaiJBlijk dal date nat rtrgadering ga vooratellen of wetsontwenaa betraande de ooaiatitutie udlcn worden voorgelegd Van de personen die te BoUkst bj de onloaten een groote rol hebbeo geapaetd aÜ velen naar bet boog gerechtshof verweten Het comité roor de wartaiakiDg dtr bakkeisgezellen te Londen heeft rerlede Moandagarooii een circnlaire opgesteld waarin aaa ai de bakkerabazen te Lonilen zal worden kennis cegnen dal de gezellen den 21 a s den arbeid aoUan stoten Dat comité herft roorts n manifest Ofigcaaakt waarin het publiek aangaande dan atood Mn taken wordt ingelioht Vmrin wgidt d tMttood vaa4Mi faakkenkne kt eeu adnnde genoemd roor dNt eckssrer de mensohheid en de bmcharing l e bakkenkoreht zoo heet bet ie nog steeds de paria ran de maatichappij de eenige werkman wieu zijn mat ontnomen zijn sabbath ontzegd wordt en die gedoemd ia om in enge kelüorhoien met rerpeste atmosfeer te zwoegen Na nog eenige zinsneden op dezen trant wordt in bet stuk gezegd dat de gezellen rerlangeu een werkdag van twaalf uren en wal van 4 tot 4 aren en e n raste schaal van loonen terwijl de bazen een werkdag van twaalf uren rerlangcn zonder dat bepaald zal zgn welke uran ar gearbeid zal worden hetgeen melke bakkerij naar omstandigheden zal kunnen wordeu rostgaatcld ïiooala men weet heeft de paas eigenmachtig en zonder de Zwitsersche reg ering te raadplegen aen nieuwen bisschopszetel opgericht en wel te Geneve De Oeneefsche staataraad heeft nu den benoemden bisaebop Mermillod doeu aanzeggen dat hü hem geenszins in tgn nienwe waardigheid zou erkennen en hem aitdrukkelgk rerbiedt eenige handelingen te verrichten die da grenzen der gewone priesterlijke beroegdheid orerschrijdt Voorts rerklaart de staatsraad dat hij den paus het recht ontzegt om geestelijke dignitarissen te benoemen en dat hg zal vastbonden aan den tekst ran bet tractaat ran 1819 waarbg de katholieken ran Genere zg n ingedeeld bij het bisdom Freiburg De correspondent der I d y endaHce bericbi dat de oonfrrrntie Ie Genere haar werk geëindigd en de Ahibamaeiicben geregeld heelt Aon de Vereenigde Staten zon een globale som ran 17 millioen dollars zgn toegewezen Men zou aljeeo nog eenige formaliteiten roor de prolooollen der zittingen te regelen hebben Steeds blijft ministerièele orisia in Beieren bestaan De katholiek particularistisohe combinatie is gebleken geen lerenskracht te hebben Von Gasser heeft geen stel ministers kunnrn vinden om de geroarlijlie proef te beginnen ran Ie regeeren tegen den wil ran het beste deel der bevolking De eer Jaarren schijnt rooral toe te komen aan generaal ron Pranckh den demissionnairen minister vao oorlog dien de koning gaarne nllde behouden maar welke pertinent rerklaarde solidair te zijn eu te willen staan of rallen met zgn eollega a Thana ia de tegenwoordige minister van financiën ron Pfretzohner met de s unenst iling van een nieuw kabinet belast Dat zal nu wrer nationaal liberaal d i Duitschgezind zijn Hieruit sohynt te blgken dat het outslag ran ron Lutz deHnitief is