Goudsche Courant, woensdag 11 september 1872

C te kiwle wordt gfÜMfd heeft ons dit ten zeerste beJröeTJ OiB diii fu Ite een g jed en juist oordeel den geest Ier n lurneiniug het gezonde meusshenverstand weer te geven moeten niet enkel de lagere scholen tuiuir ouk gytlffnsien i hoogoMhtdcn lüte ouden sl ir lat i nirea De dwaasheid waarmee w nns in den Qorlug befteveii bebb D zonder vooruit zicht op giijist gen uitstag ite illusien die wij tot den IitMstn dag to r bi tard hebbte de sioffelijke zedelijke en Terstaiidel jke w iuorde wanriii het land zich gednredde een geheel jaar bevonden heeft dat a les bewjjst dat ulU klussen der Fransche bevolking gebrek hrjkbeii degelgk geeatrsvoediel aan onderwijs gabaseerd ép orming Van leifstamlig denken Maar oiiil inks alle waarschuwingen hebben wij niets ter iiideril aan ons verouderd stelsel van onderricht Vij bezitten nog immer dezelfde Spraakkunsten dezelfde thema s dezelfde rertulingen en de elfile penaa Wij gaan voort het kindergrnioed te pijnigen mei geestduodeude en onvruchtbare oefeningen V ij geyen het kiud geen klare en duidelijke begrippen laten den geest van waarneming in hem sluimeren en uvcrlndeii zijn verstand met ondanklmre werkzoamheden Het getieugen is de renige faculteit waaraan w up weiiilc i en dnii verstikken wij het nog met allerlei overbodige deHnitiën en soholastiache formules zoo dut vuur nuttige kennis geen plautsmeer uverschu4 Oeze gebreken 7ijn in alle scholenwaar te nemen Ongetu ijfeld is er veel waars in hetgeen het Journal de VéMs nanliaiilt en d itybl jkt te iqeer wanneer men uaast zijn bericht dat legt betrefTende het Oüiigres door Chr stelijk onderwfa hetwelk dezer dagen onder voorzitterschap van graaf Frans de Cham ptigny de tAcadeaiif frttHqahe geopend is Ziehier hoe een dir belangstellende aanwezigen de afgevaardigde Delpit den werkkring van het congres poogde de schetsen Het geldt zeide hij tegen het vermeende recht van den staat op het geven van opeubaiir onderwijs strijd te voeren kracht bij t zetten aan het protest van het Prai s he volk lescn scliouldivans en neutraat ondenvij s hit p ir icu iere onderricht de overwiuuing te laten behalen op het onderwijs van sUiatswege en het rijksmonopolie in lake de hoogescholen te bestrijding Ifat Ktj verlangen ü htt onderwijs te hrenge onder toezicht der kerk en dezen plicht kracht van et te vertchaffen Wanneer wij eenoMtal het lager onderwijs in on e hand macht hebben dan zullen wij oos zonder vee moeite in hit bezit kunnen stellen van het midddbuar onderwijs en in stiat zijn katholieke hoogescbolen op Ie riclilen waarmede wij den aiouden bodem van Frankr k moeten bedekken ENGELAND fle rast is el is waar te Belfast geheel hersteld maar de naweeën doen zich nog in menigen kring gevoelen De rechtbanken hebijen druk werk en houden zich thans bezig roet het onderzoek in de zaïk van M Greary en Mossat beschuldigd den agent van tiolitie Moitm doodgeschoten te hebhen I e weduwe van den veimoorde heeft een vorderingtiit schadevergoeding van 8000 p st ingestild en de geheeïe som voor vergoeding longevraagd bidraiist tot dnsver 14 100 p st Men vrerst echter dat de tegenwoordige rust slechts tijdelijk zal 7ijn geen der partijen is van haar onrecht overtuigd en men schijnt het bloedvergieten alleen uit maehtelousheid gestaakt te hebben geen gch geidieid om van wederzijdschen haat te doen blijken wordt ongebruikt gelaten Ken der uuilste schoonste en belaiig ekkend te overblijfsels van middeleeuw che bon kunst in Engeland de cathedrnal van Canterbury ontsnapte Hinsdag ter nauwernood aan vernieling De onvoorzich tigiieid van weiklieileti AeeA m t geboulv een hriindOntstaan die slechts met moeite gcblnsnlit werd Ken groot ge leelte van l dnk is door de vlammen vtrtecrd Meu berekent de schade op £ OD gelukkig zijn de kost m e ven terruiteii en andere historische Schatten gesp ard gebleven De Timen noemt t on tfeniitivüuide ijk dut er geen beier voorzorgen geno ê worden om sohoone of belangwekkende gebou vten tegen brandgevaar te behoeden Achlelooshnd van werklieden was ook de oorzaak van de vernieling van Warwick Castle verleden jaar Eenige jaren geleden zeide een Engelschman de heer B semer stootóbuoten te zullen boawen vaneen zoodanige constructie dat passagiers tussehenDover en Calais welke qp die booten den overtocht soaden doen geen last hoegenaamd van de zeeziekte zonden hebben I it geragde werd echter niet bewaarheid want de booten werden gebouwd en inde vaart gebracht doch de passagiers werden evenÜek als altijd Thans echter wordt volgens een niedw plan van den beer Bessemer een gruot stoomschip IJeboawd dat de pass ngiers zonder vrees voor zee ziekte in ééu uur van Calais naar l o er en vice Tersn al brengen Al is de jee nog zoo hoog al foH het schip nog zoo hevfg de passagiers zullen lachend m pretevd in eii bangetfl lon i ten en van onpasselijkheid geen spoor ontwaren Als het plan nu gelukt zal de heer l semer het lied bewaarheid hebben dai Brittmnir rnler of the vavei i ËcR vrmw van ijf en veertigjiar Jeua v l arker stïdert meer dMi twintig jaren weduwe sedert lang gebrekkrlijk en welke m voisirekte armoede leefde woonde sedert veertien jaraH in een der leeltjkste huizen der Ciljr mi Lonil a M der zoaderliiigste verblijfplaatsen Het was under een trap waar men een stroozak gelegd had Dit akelige bed werd baar nochtans niet kosteloos gegeven eii zg betaalde hel ze r goed Zij had ar oor gril f ongeil geselschap gMole ratten aarraeda zij moe t deelen wat lij voor haar voedsel kon ophalen want kIj leefde van de liefdadigheid zonder dat beten de hongerige dieren haar des nachts op wreedew jze Den 30 Augii tuszigen hare gebureu bgna zoo ellendig als zij haar in haar hol kruipen maar van den 21 tot den 23 zagen zy haar niet ra werden ongerust Men duwde de deur van haar sohailhoek open en zag toen de ongelukkige Jenny Parker die van gebrek omgekomen wiis ten gronde iiggeo half door de ratten opgevreten Slet ts üe kant waarop zy lag was verschoond al het overige was tot op ket been afgekuaagd DU IXSCH LA N D De hofmaarschalk des keizers herft een kwartierlijst openbaar gemaakt aarop voorkomen de ge kroonde gasten thn ns len hove aanwezig Zy zyo de volgende personen He keizer van Bualand die zijn intrek hieftgenomen in het hotel van den Kussisclien ambassadeur Hij is vergezeld van den Qrootvo t troouopvolger en de Grootvorsten Wladimir en Nikolaas benevens vele civiele en militaire ambten iren van boogen rang grootofficiereu en officieren van z n eivwl en militair huis enz enz gezamenlijk ten getale van 105 persiHieii De keizer van Ooetenryk bewoont de zoogenaamde Koiiingskanier op bet koninklijk slot zijn gevolg bestaat uit 25 personen van aaii ienlijkeii rang waar toe behooreii dü minister van buitenlun lsc ue ziiken de keer Andrassy met eenige der voornaamste aiubtenoren van zijn ministerie de directeur aii het keizeriyk kabinet en eenige hoofdambtenuren adjudanten UZ enz De kroonprins van Saksen aan wien bet verblgf is afgestaan der zooÉenaamde Ilohenzollern appartementen op het koniulijk slot act een drietal hoofden subalterne ortiuiereu De groothertog en de groothertogin van SaksenWeimar met 6 grootofficieren van hun civiel huis adjudanten enz De Qruothertogin woont in het koninklijk paleis en de Groothertog in het Nrderlandsche De grooiheitog van Baden heelt tot verblijf het zoogenaamde koningin moeder tppartemrut op het koninklijk slot De groothertog en de groothertogin van Mecklenburg Schwerin da hertogin Marie en hertog l aul van I Mecklenburg chwieriit zijn gehuisvest lu het kasieel j Bellevne de Hroothertogin moeder bewoont het zoogenaamde iMecklcnbnrgsche appartement op liet konink lijk slot I De groothertog van Meoklenburg Streiilz de groot 1 hertog van Oldenburg de hertog ven van Saksen Coburg üotka de hertog van Sakseii I Altenburg de hertog Mux Umniaiiuel nil Peicreii de hertog van Anhalt de vorsten van Waldeck Pyr Imont DeuBS jonge liui Sehwarzbuig Uudolstadt en Lippe Detmold zijn allen cvei eeus in Berlijn eenigen i togevren op het koninklijk slut anderen hotel In verband met het bezoek der bovengenoemde I vorsteft zijn op last des keizers uit de schildergalerij op het koninklijk slot alsaar de gaia diuers zullen worden gegeven gedurende de drie keizers bijeenkomst an schilderijen verwyderd welke betrekking bebbeu op den jnngslen oorlog Gelijke beschikkingen zyn genomen ten aanzien van zoodanige schildergeu zich bevhidend in de andere paleizen der koninklijke familie Op de lijst der te Berlijn aanwezige vorsten bevindt zich uit Beieren slechts de hertog Max Emmanuel zegt de Berlijusche correspondent Dat die Beieraehe prins op de drie keizarsbijeenkomst tegenwoordig is mag niet worden heschouwd als een bewijs dal de stemming aan het Beiersche hof ten aanzien v n het Duiisehe rijk een gunstige wgziging heeft ondergaan De hertog bevindt zich alhier ten gevolge eeoer spe ctale uitnoodigiiig van den Duitschen kroonprins want beide personen zijn zeer innig met elkander bevriend Men beweert dat des hertog bezoek te Berlijn niet reohtstreeks kon worden verhinderd hoe wel men op het kasteel Berg daar bevindt zich onder anderen de koning van Beieren teer gaarne had gezien dat men bedoeld bezoek had kunnen verijdelen Hiertoe kon men echter om verschillende redenen niet overgaan Men bedenke slechts door wien de uitnoodigiug is gedaan en dat hertog Max de broeder is der gemiliii des keizers van Oostenrijk Te recht mag derhalve worden beweerd dat de B ersche koning niet IS vertegenwoordigd De koning van Wnrtemberg had zijn komst afhankelijk gesteld van het besluit te dien a izi b £ nemen door len koning van Beieren Zondag dan 25 Aug heC eea wedstrijd plaats gehad tussehen een v ocipiilisl en ên lecomo tief Zeker heer uit Kalt verHct vier minuten vüürhet vertrek van den trein het station te Neuiue l en kwam ondanks de zeer belangrijke kroiniDin v ia den skautireg twee minuten vóór de tniu te Andernsi U n ffijn tegenpartij die ia ten der wagens tat had kern blijkbaar daar oog aiet gewacht doch toen hg zich uit het raampje boog om te kijken hoe ter de velocipèdist wel achter gebleken wan klopte deze hem tot zijn te eurstelling opden lobouder De alStand van Neuwied naar Andernach is zeven niinut n sporens en dén uur gaans waarbij de genoemde krom uiiig van den si raatweg in aanmerking moet genomen worden De commissie door de rgksregcering benoemdtot het doen van ondirzuekingen in de Noord ree met het oog op de zrevissoherij heefi een gedeeltevan hare taak volvoerd Zg heeft zich gedurende geroimen tijd opgehouden op Doggersbank den voornaamsten vischgrond in de Noordzee en bij die gelegenheid zeer beUugwekkende proefnemingen gedaan Men heelt bij voorbeeld nauwkeurige onderzoekingen in het werk gesteld om de samenstelling vnn den bodem der zee en tgn pisnteubekleedsel op dien uitgebreiden vischgrond zoomede de bestanddeelen vanhet zeewater en andere punten te leeren kennen Opdie wijze tal men de redenen van de bniteikgewane vischrgkheid dier wateren kunnen verklaren l e rapporten welke later openbaar zullen worden gemaakt bevatten volgens de Hotter Ztg zeer veel dal vanhet hoogste belaug mag geacht worden voor de beoefenaars van dezen gewichtigen tak van nijverheid nmeiijk de zeevisscherijen In het algemeen stelt de regeeriugkraolitige pogingen in het werk om de viascberijen zoowel de rivier vierals de zeevisscherijen op te beuren voordeliger te maken Mei het doel um de risierrisschergen te verbeteren heeft de regeering de groote inrichting voor kuustmitige vischteelt te Hnnniiigen bg Straatsburg in beteren toestand gebracht dan zij onder het Fraiisohe bestuur was De Nordd JUg Zeihat f geeft in haar jongst ontvangen nommer een overzicht der werkzaamheid aan die rgksinstelling Qedwende den afgeloopeu broedtijd zgn venoni n 1 247 000 eieren van verschillende soorten van forellen 2 463 000 dito van zalmsoorten en ruim 100 000 andere eieren naar Nederland lyn daarvan gezonden 437 000 stuks U U S L A N O In een Bussisch blad komt een verslag voor vin de werkzaamheden die beraamd zgn om Sebastopol opnieuw tut een handelsplaats te maken De eigenlijke handelshaven zal in het zuidelgk en westelijk deel der zuidelgke baai worden aangelegd en een teenen kaai langs den westelgken loopen tot lossing en lading van groote schepen Het zuidelijk gedeefte der baai is voor schepen van minder diepgang bestemd Steenkool timmerhout en andere icbeepsbenoodigdheden zullen aan den zuidwestelijken oever worden opgestHpeld Als deze werken voltooid zgn zullen jaarlijks 1160 vaartuigen ia de handelshaven van Seb istopol kunnen laden en losstn terwijl dan tevens muit men meent bet station voor qparantaine van Odessa naar eerstgenoemde plaats zal verleg worden BINNENLAND 9 OOUDA 10 StPTIMBEB Gedurende de maand IkPg xijn in deze gemeenteoverleden 18 mannen en 25 vrouwen t w in het Ie levensjaar g ipj eu 9 vr totaal 18 van ïe 6e t i S n 7e 14e 1 I 1 15e 20a l6 0 0 21e 30e l l r 81e 60e 1 is j ï ij i l il J 61e 666 tt0 S iiiri I J 66e 80e ilsnité l t boven t 80e Ijduj ji 18 25 43 Waarvan Sender geneeskundige hulp 3 m en 6 vr in t Ie en I m boven t 8Ue levensj totaal 4 m eu 6 vr 9 Daarenboven levenloos aangegeven 2 vr Onder de leerlingen die met goed gevolg examen voor de Hoogere Burgerschool hebbeu afgelegd ver melden wg nog J Herman de Groot die na herexamen van de eerste naar de tweede klasse is overgegaan Gisteren morgen ten 7V4 O o rukte het Batailton infanterie alhier in garnizoen nit tot het verrichten iner tweede tactische manoeuvre in vernnigisg met het garnizoen nit Woerden Thans zou Oudewater de plaatse des gerechts zijn De onderttelling n I was dal het stadje door onzie troepen beiet werd aangevallen dour vijandelijke troepen komende van Woerden De verdedigende macht was aldus oi gesteld 1 éi iie diviaie in verschillsndc detochemeuten ojigelost werd vooruitgeschoven op den Linchoterwcg tn de beide IJssel lijken en was virder belast met de verdediging van het aanvalsfront 11e 2 divisie stond als reserve met 2 geir 4 fïers op de Markt cene lioofdreserie stond buiten de st id op den Qoejanvrrwellen Dijk Nauwelgks waren de troepen opgesteld of ile vgand kwam in 3 kolonnes opdagen bugs den Linschotrrweg en de beide IJs eldijken Na eenige schermutselingen trokken de veidwacbien terug en namen de aangeoeruii plaats in op ihei front van anv l Onmiddellijk werd de artillerie vooruitgcbracht haar vuur brocfat de koloniie op den Linscboter weg tot laan doeh een ander gevaar dreigde terwijl ile hoofda inval des vijands gericht was op Ie poort aan den N Usseldgk trachtte ecne vijandclgke kolonne eeue omtrekking te ilorn Ondersteund door de artillerie achter den Z IJsseldijk opgesteld s a gde de vijand er in de stad binnen te dringen nooileloos bloedvergieten willeiiitc voorkomen gelastte de bevelbebber onzer troepen trnig te trekken op de reserve op den GorjauverweHrndijk hetgeen irtr ge regeld genehieilde Oiideisteund door deze reserve onder hevel van den Luit Ziramermmn rukte de troepen ederom voorwaarts met het gelukkig gevolg dat de vijand Da een geduchteu strgJ genoodzaakt werd de stad te ontnÜBen Ten 2V9 ure kwamen de d ippere strijders in bet garnizoen terug Ajia Naar wij vernemen is door de beheerden der openrc iioekerij alhier aan t geneeutcbestunr eene sab sidie vnn 600 gevriagd om de boekerg door den heer Mart Nglioff te doen catologisoereu De laatste calalog s is van 1798 Van hier wordt dd 28 Aug geschreven aan On Ktott Maandag N had la de parodtiale keA van O L Vrouw Hemelvaart alhier eene bgzondere plechtigheid plaats liet H Misoffer voorabegaan door den lofeang Veni Creator werd opgedragen door den Zeiu Eerw beer H F v Litb deken en pastoor alhier geassisteerd door de Eerw heeren Lucasaen kapellaan van de St Tospphskerk te iouda als diaken en den Eerw heer Kerleo pastoor te Baam burg als subdiaken in legeuwoordigheid van den Zeer rw pater A F Ranshngsrn gedurende 25 jaren luoggeacht pastoor der 8t Josephskerk alhier den Wel Eerw heer de Bruijn ouil psetoor dezer stad M dtu Hoog Eerw kanunnik IJsennaas ten eiiide de zegeningen des Hemels af te rmerkea over de nieuw opgerichte parochiale bgzondere school De plfechtigheid wenl bijgewoond door de schoolJengd de ouders der kinderen eu vele belsngstellenden in deze voor onze stad zoo veel beloovende zttk De Zeer Kerw heer deken drukU in kernachtige woordeu de geloovigrn op het gemoed om in navolging onzer Moeder de H Kerk voor dit groote werk te bidden te zorgen en hunne offers te brengea Gods hulp hoprn ij ruste op deze behuigrgk onderneming Den iT werden de lessen geopend met 86 leerlingen onder de leiding van den heer W Zeegers als hoofdonderwgzer Sa io ml a doaü mde Sal de geueenieraad aldaar met eenparige stemmen heeft besloten de aan de Ooudsche tentoonstelling afgestane oudheden niet tan gesohenke of in bruikleen te zuUen gevea tan ket uaeoB van Goudsqhe oudh ieii Door het kieioollege der Herv Gemeente te Schoonhof ea is ket navolgend drieial predikanten samengesteld de heeren W H J Baart de la Faille te Ridderkerk J C K Nonhebel te EIburg en H W A Verhoeff t Cbarlois Aaoataanden Vrydog aal hieruit het beroep gcsohiedan Den 4 hadden te Woerden de geannonceerde hard dravergen van wego de afdeeling Woerden en omstreken der Hollandsche Maatschappij van Land bouw plaats Aan die van des voormiddag voor pn ir len welke oitnaier een prijs jewonnen hebben naaien er 24 doel en werd de prgs eene fm ic pen dule behaald door DaviJ van den heer P De lAyster te IJselmonde bereden door den eigenaar en de pieoie een zilveren inktkoker door fTülemyntje van den heer C P Hoek te Wateringen bereden door den pikeur i De Boer Dé namiddags harddraterij voor paarden van zessen klaar dongai er 6 najr den prgs zgnde ƒ 200 welke ten deel viel aan Koningin van den heer i Barendrecht te Barendrecht berolen dooe den pikeur J Den Boer en de premie een zilvensn olie en azgnstel door Boer van den heer Y Bos te Zevenhuizen bereden door den eigenaar Een eoht zomersche dag begunstigde dit volksfeest waarbij t niet aaa belangstellejiden ontbrak Het llarawniegerelschap bewees ook thans evenals vroeger zijne goede diensten Den 5 had te Zevenhuizen dt aankondigde bardrennerij en harddraverij p aats Voor de hardrenuerij elke des voormiddag plats had waren 8 paarden ingeiehreven De prijs zijnde een tilbury tuig werd bebaald door een paard van den keer Huiting te Delft bereden door den heer Stitzeger De premie zgnde een paardedek werd behaald door een paard van deq heer J van i ogterom te Zeveakuizeu bereden door zgn 70un J van Dogterom Voor de harddrsverg des namiddags waren 18 paarden iiigetcfareven e prijs zijade een marmeren pendule met tuee coupes erd beb ld door het paard van den heer Jungejan te Fernis bereden door den eigenaar De eerste premie zijnde 12 tnfelmessen met zilveren heften werd behaald door een paard van den hier J van Dogterom bereden door zgn zoon De t teede premie zijnde een sigarenstcl met ziiver gemonteerd werd behaald door een paard van den hl er de Bruin bereilen doof den eigenaar De comniis ie komt alle lof toe voor de goede orde wrike bij dit Volksfeest heerschte oftdioun door het heerIgke weder vele toeschouwers aren vitgelokt is alles in de bes e orde i elaopen Zondag is de moeder vaa ea baanwachtar bij de Ned itgnspoorweg maatsokappq tussehen Nieuwerkerk en Moordrecht door een trein overreden en gedood Door Z M den Koning is de sluiting van de Kamers der Staleu Generaal bepa ild up Xnterdag 14 September a s Maaadi 16 Sqit tal overeenkomstig de bepaling der Grondwet de niLVwe zitting der StatcnGeneraal aanvaniien Blijkeus programma in de SUuUtOourvnt rjsl de Koning in persoon de zitting openen Door Z M den Koning is graaf tan Bylaudt be uoemd tot voorzitter van de Eerste Kamer voor het nieuwe littingjaar Te Kotterdam is overleden de beer Blankeuheim sedert 1849 lid der eerste kamer Hg bereikte denleellgd van 75 Jaren j j 1 Bij beschikking van dea miairtar van oiirlog is de kapitein C L Walther an het 3d baialjon 4de reg inf te Leiden in garnizoen op het daartoe door hem gedaan verzoek voor den tgd van één jaar gesteld op uon activiteit builen bezwaar der sehatkut Zeer oilig was ook Vrgdagavond de openbare vergadering der lattmaliomale Ken zeer talrgk publiek werkte daartoe mede De disoussie over den Algeneeueo Uaad werd nnt vooitgeret omdat lu geheime zitting die ua stieraeds was opgelost In plaats daarvan kreeg het pnbliek een hevige nitval van van des Hout tegta hel HaagKhe D Uad en vooral tegen den hoofdredacteur Herhaalde malen werd de spreker door de toejuichingen van t publiek belet voort te gaan Nadat deze redevoering in verschillende talen vertolkt was geeft Kukner de belangrijke mededeeling dat hij dwaalde toen hij dl II heer Schram een olgkeo spitsboef noemde raut dat hg een verkeerd persoon voor had Daarop zou dit punt in behandeling komen Er bestaat behoefte het proletar aat te grondvesten als politieke klasse tegenover de macht der bevoorrechte klasse Der e politieke constitneering van het proletariaat is onmisbaar voor den triomf der sociale revolatie die ten doel heeft de afsohalEing der klassen en hare privilegiën eu monopolien Het is de eerste plicht van het proletariaat den rtrgd tegen de bezitters voort te zetten eu de pontieke macht in handen Ie krggeu Het publiek maakte echter weldra een einde aait de discusfien De leden van bet eongres waren reeds aoo beleefd geweest voor het telkens toenemend pabliek ruimte te maken door hun kring te verkleinen maar telkens moest van der Hoat of ren der Vlaamsehe Vertalers het publiek tot ortfe en rast oannsBfcn Wederom is echter bet geraas op rgn hevigst Een der leden eischt de sluiting der zitting daar hij niet tegen de wanden der zaal wil doodgedrukt worden De leden zelven kannen elkander niet langer verstaan Men wil het unr bepalen van de volgende zitting men kan er niet toe geraken Het gedruisch neemt toe De zitting wordt gesloten en de Vbuauche vertolkers verzoeken het publiek thans de zaal te ontmimen Het publiek blgft echter staan men begint te schreeuwen te fluiten te sissen te zingen Daar weerklinkt het irieH Neêrlandt Ueed Hoeden af I wordt er geroepen De leden van het Congres voldoen asn dien wenich Het publiek begint ma het fH ühelmm Daorna hoort men de MaruUlaite Omdat t zoo lekker is 0 moeder de zeeman Oode enz enz De verwarring ii onliegrijpelijk en na een Uog verwijl gelukt het eindelijk allen uit de zaal en op straat te komen om daar ieder zijns weegs Ie gaan Zaterdagavonil werd de laatste openbare vergadering gehoudea voornamelijk met het doel om de liefelijke Internationale beter bekend te maken Een aantal burgers hielden daarbij rrderoeriagen van der Hout trok tegen de werkstakingen te velde en zeide dat de Intenatiimale dit ook deed Voor de sluiting van t congres deelde de voorzitter nog mede dat er Zondag te Amsterdam een groote meeting zou worden gehouden Deze bijeenkomst heeft dan ook plaats gehad Wederom orden er redevoeringen gehouden en ten slotte Heid op de wijs iler MarteiUaine een vrijheidslied aangeheven waarbg van der Hout de solo s zong Bg gelegenheid der viering van het 26jarig beslaan der HolUuiiscbe Maatschappij van Landbouw van 21 tot 30 Sept a s zullen behalve de nationaleintemationale tentoonstelling te s Gravenhage eene reeks feesten plaats hebben Zaterdag den 21 Sejit Plechtige opening der tentoonstelling van voortbrengselen en werktuigen des voormidd ten 11 ure opgeluisterd door de muziek der dil schutterij vau Uravenh ge Opening voor het publiek ten 12 ore tigeu betslii van een entreegeld van l Gedurende de twee invallende Zondagen 22 en 29 Sepi wordt de tentoonstelling teu 12 ur geopend l voorden eersten en 25 ets entreegeld voor den tweeden Zandag waarna ten 2 ure een niatiuve musicals tal warden gegeven door de stafmnziek van het reg grenadiers en jagers in de societeitstent in het Bosch Dei avonds gelegeiiheidsvoorsteUiag in den Hollandachen seliouwlmi M iandag 23 Stpt Opening der tentoonstelling alsmede die vau paaiden ten 11 iirc 60 ets entree Hes avonds voorstelling in den Fraiischen schouwburg Dinsdag 24 Sepl Ten 10 ore opening der tentoonstelling 25 cte entree en ten 2 ure matineete ge en door het mnzekcirps van het 1ste reg huzaren up bet terrein der teiiloonsteliing Des avonds gelegunheidsvoorsteiling in den sehonwburg Woensdag 25 Sept Opening der tentoonstelling alsmniedie van rundvee ten 11 ure entree 50 ets Ten 7 ure de avonds concert v n de s afmnziek van het reg grenadiers eu jagers iii het Bosch alsmede een praobtige liluniii tie vnn liet Ha igsche Bosi b door bel geiiieeuleüestuur Diindenlag 26 Sept opening der tentoonstelling ten 10 ure 0 25 entree Ten 12 ure zaf de algeiuccne vep adering van de leden der Alaalsch ippg worden gehouden in de sociëteit de Fereeniging Willemstraal na afloop daarvan zullen de leden der maatschappg zich ten 5 ure aan eeu gemeeiischappelijken maaltijd op het groot stedeIgk badheis te Scheveningen vereenigen Gedurende den avond eoncirt op het terras van den heer Botgorschek terwgl de dag wordt beslaten met een groot vuurwerk eveneens op het terras Vrijdag 27 Sept wordt de tentoonstelling al niede di3 van schapen en varkens ten II ure geopend tegen een entree van ƒ 0 30 Toii 7 ure concert van Dunkler s kapi sa groote illamiaatia in den Zooiogiaehen Tuin Zaterdag 28 Sept opening der tentoonstelling ten 10 ure entree O 25 Horddraverg met paard en ohais bij gelegenheid waarvan door het gemeentebestuur is uitgeloofd een prgs ter waarde van ƒ 400 De Iste premie bedraagt 150 deSde 75 beiden uitgeloofd door de afdeeling s Gravenhage en omstreken IVs avonds buitengewoon concert van bet muriekkorps derdd schutterij van Utrecht directeur C Coenen in den Zoologisclien Tuin opgeluisterd door bengaalsch vuur Maandag 30 Sept opening der tentoonstelling alsmede die van pluimgedierte teir 11 ure ƒ 0 50 entree Op bet terrein der tentoonstelling zal ten ure door het moaiekoor is der dd aehotterij aldaar een matinee gegeVcn Tol sluiting der feesten groot concert en illuminatie in ilen Zoölogischen Tuin lederen avond bovendien soiree mnsicalr in de tent concert de Ifon op het l lein De openbare trekking der loterg 1 per lot