Goudsche Courant, vrijdag 13 september 1872

I Vrijdag 13 Septenil er 1872 N 1257 GOUDSCIE gOURANT Nieuws en 4dverleiitiel la l voor Gouda en Oinstrelieii De InBendlng van advertentlên kan geschieden tot éto oor das namiddags op den dag der nitgave op elke 10 ten gratis van vee en werktuigen tal plaats hebbeu op bet st idbuis aldaar 1 Oct ten 1 ure De leden dfr Maatschappij hebben voor ïich en é ne vrounr vrijeu toegang tot de tentoonstelling tot verschillende sooieteitrn of tot verminderde prgcea in den Zool Tuin Holl schouwburg en concert de Lyou Pe inzenders geene leden der Maatschappij hebben voor zirh alltcn vrijen toegang Ten gevo ge van moeielijkheden met de regeering zal er door de directie der Nederlandscbr Rijnspoorweg maatschappg geen vrachtvermiudering op de lijn Gouda den Haag worden toegestaan Voor eenige weken werd gemeld dat de onderwij wrs III de danskunst eeue vereeniging hadden opgencht Het bhjlft thans lic verecuigiiig inderdaad be tait en zich ten d irl stelt de zedelijke en be schwifje ontwikkeling der dinskuntt n haar onderwgs door pcnsgezinde samenwerking te bevorderen Laa tste Berichten POStdam 8 Sept Ter eers van de beide buitentandschc Monarchen werd heden hier een schitterend frcsi gegeven d it door het prachtigste neder werd begunstigd IVe n iiiiiddajis ten 3 ure kw im de keizerlijke extratre n alhier aan Kurt d inrna werden de omstreken in oogenscliouH gennmeu Ten 6 ure bad het diner op het ku teel Habelsberg plaats terwgl ten 7 ure thee wtrd gebruikt bg den kroonprins Het nieuit paleis en de omgeving waren schitterend verlicht Berlijn 9 Sept Keizer Wilhelon de beide keirertijke gisten en vele hooggeplaatste personen be gaven zich heden morden ten half iiegeu ure naar Stancken om aldaar de mmoeu rs tegfn den ver onderstelden vgaiid bg te wonen Zj keerden Inet een extratrem naar Beilgii terug l e keizer aller Bussen en de irootvorst vertrekken Donderdag Keiier Wilhelm begeleidt hen naar Mariinburg Keizer Frans Jozef zal voor zoover thans bcpa ild IS Woensdag nog hier blgven Berlijn 2 Sept De SpentrtcU wAniir bericht dat noch heden noch later conferenticn tussehen de drie keizerlgke mitisters zullen plaats vinden De bijeenkomst der Keizere heeft het karakter van een millitair feest naarann eigenigke staatkundige onderhaudelingen vreemd blgven POSÏEKIJEi STAAT VAN BRIEVEN oeiuïesseïhb aan ONBE KENDK V EIKEStllKIKULIJK AAN HET POSTKAK TOOK Aiiiiea Kts F wobden gekellaueebd 1 helft der maand JULI 1S72 Neellje drilfegoen Aarl inderveen A Burger Ber kenwoude A van Kampen Loosduinen J Boup Schiedam I Gooze Zegw i ird van Lugk Utrecht 2 helft der maand JULI 1S72 J de Jongh 0 Amsterdam Grgnders en Lexis belden Gouda J Visser Moerdgk b van Vliet l criiis J van Wgk en Igll bfiden Rotier4am G Hugendoreu Schoonhoven Claessen Utrecht L van Leeuwen Zevenhuizen A Voskuilen Lems D van Ëik van allen niet vermeld helft der maand AUf Uh lUS 1872 C van Geelen H C Krom en J Ggsena allen AmDterdnin J G Groeiiewald Bergen op Zoom J Verhias Gouda Mej A il v d Poel s dra vrnbnge F Kietvrld Moordrecht C li Smits Nieu werkerk a d IJsslI Houueiieel Sleeuwgk A Ous tenbrink Wetering Van het Hulpkaiitoor Slolwgk Pictcr Wuiidenberg Zwararaordiin De Directeur van het Postkantoor te Gouda D J A VAS KRUIJNE Burgerlijke Stand GcBoifcN 6 hept Martina Johanna oudrn J dn Jong m A ÜcrUuH 7 üerarilns Huiuanus ouders L J Donker A W Botterop Coruilis UvnJrik ouders T P Hos eu J d Pfer S Umbert Man oudtra G vnn Voar n en F Moui hon 9 Fnfulbcrta ouders P van Cïasgel ea W Tan den Hoek Fcnni Jobanna ouders J 6roe8be k cd J H van Uiim OviiLHim 6 Sept M J C Untaendorfftr 3 m 7 O M 8u Ond hoorn 8 n 9 W van Bokkein 69 j C van VVgk 3 w ADVTBRTENTiËN Bevallen van een Dochter Mevrouw J H tROKSBEEK van Dam Gouda O Septembei 1872 Eemge en ulijemeene keniitiqeitng ÜOLLANDSCHE AMNATTO BOTER en KAASKLEÜRSEL uit de Fabnek van GEBROEDERS WUKHÜIZEN voorheen J J PAÜLBN C te Haarkm Voor deze ANNATTO die het blaanw en de stippen in de Kaas voorkomt vragen w te Gouda een solied Dépöthoader Naardien men deze ANNATTO heeft nagemaakt wordt men verzocht vooral op het Bekiooningsteeken en onze handtedkening te letten GmÉoüobm wijkhuizen Haarlem 8 September 1872 AanKienliJke Prijsvermindering Door het steeds toenemend debiet van het UtnverseelZuiveringi Zout is de prys van ditartikpl voor geheel Nederland verminderd enz n de I l pakken op 60 Cts en de 1 2 op 33 Cts gedaald Buitendien heb ik om eenkleine proef met dit uitmuntend middel tegen Maat kwalett te kunnen nemen hetzelve nog in 1 4 pakjes 18 Cts verkrijgbaar gesteld te Qotida bg L Weltkk Gouwe en L Schenk Hoogstraat i En in de andere plaatsen in de bekende depots Brochures over gebruik en Getnigschriilen gratis iiar Bg den aankoop van dit artikel lette men vooral op de prgieen alsmede dat zoowel de grootste als ook de kleinste pakjes op de ommezgde pteekend zgii door H VON CxIMBORN Apoth en Fabrik van chem techn Praeparaten SIGABENHAKERS Een SIGARENMAKER liefst gehuwd kan vast werk bekont n Adres in persoon of met franco brieven onder letter B bg den Uitgever dezer Courant Een FATSOENLIJK JONGMENSCH volkomen met het vak van Tabal en Koloniale waren bekend ag zich gaarne geplaatst hetzij als WERKEND of WINKELBEDIENDE Hierop recflecteerende gelieve franco bneven in te zenden onder letter H aan het Bureau dezer Courant i ztortË Bg vermagering algeraeene ligchaamszwakte na eene doorstane ziekte bg gestoorde sp sverteenng gebrek aan eellnst en in t geheel bg alle maagkwalen is het JOHANN HOFF sche MALZEXTRAOT een volgens duizenden getüigsehnften von doktoren en genezene gebruikers onwaardeerbaar middel de gestoorde organen weder te regelen het bloed te hernieuwen en daardoor de verlorene krachten t herkrggen Duizende attesten van genezene bekende personen en van hh doctoren en chefs van lazaretten zgn in origineel of gelegaliseerde afscbnften ter inzage aan het Centraal Depot filoemmarkt bjj de Stilsteeg Amsterdafn Prgs 1 fl 45 et 6 £ 2 20 zonder flesch en zonder vracht Te Gouda bg J C VAN VBEÜMINGEN te roerdm bg HENRI J van den BERG bouilii Druk D K Briiikaiaii De ondergeteekende heeft de eer haren geachten begunstigers te berichten dat zg met 7 September haarKACHELMAGAZUNen SMEDERIJ aan haren Zoon heeft overgedaan U dankend voor het genoten vertronwen en haren Zoon in uwe gnnst aanbevelende heeft zgde eer te ign ÜEds Dv Dienares Wkd H VAM BEMMEL Daamit bovenstaand bericht ü bekend is dat ik het KACHELMAGAZIJN en de SMEDERIJ door wglen mgn vader gedreven van mgne moeder heb overgenomen neem ik de vrgheid mg beleefdelgk als opvolger aan te bevelen de verzekering gevende dat ik mg het sinds twaalf jaar geschonken vertrouwen zal trachten waardig te blgven Gouda ÜEds Dv Dienaar 7 Sept 1872 J J vak BEMMBL Bg DB BBEÜK ft SMITS te I dm komt van de pers een geschiedkundige roman nit de jaren 1671 en 1672 de laatste levensjaren der De Witten getiteld POORTERSDOGHTEl ÜIT DE ZEVENTIENDE BEÜW DOOB 3 U E DEBCK8EN Twee deelen 586 blz foyaal octavc PrBs 5 75 Onze Loopknecht W F CORBT is heden uit onze dienst ontslagen Men wordt gewaarschuwd aan dien persoon geen goederen of gelden hetzg op of zonder kwitantie ter hand te stellen O B van QOOB ZONEN Gouda 7 September 1872 Waarschuwing Geen crediet te verleenen aan mgne hub vrouw GEEBTBUIDA KWAKEBNAAT mi lende door mg geen betaling geeehieden G M WOBMINGHAUa Gouda 10 September 1872 ORBAimS PILLEI Zy die geene nigemookte verUngen maar de ECHTE die bereid zgn volgens het aöthentieke voorschrift van Pans ÜBBANÜS Vm hale dezelve te Gouda alleen bg den Heer J O ZELDENRIJK Drogist op de Markt Ajgmede te Waddinxveen bg C T I embbbg Heele doosjes 1 50 halve ƒ 0 75 n kwart doosjes f 0 37Va py Beproeft de heilzame werking bun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend 11 Inktpraeparaten Al m ne alizarin analiu salon zwarte gallnsschrgf en andere inktsoorten en stempelinkten zgn volgens de nieuwste begin ten der wetenschap verbeterd en onderscheiden zich door hare levendige kleur groote vloeibaarheiden het snelle droogen van alle andere inktfabrikaten De copiëerinkten leveren nog na eenigedagen scherpe afdrukken beschimmelen niet en geven half met water vermengd goedkoope en goede schrgflnkten Verkrggbaar bg ieder soiled boeken kantoorhandel Smmerik H VOD OIMBORN Apoth en Fabnk v chem techn Prasparaten Öé niigave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad gesohiedt de nitgave m den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBr DAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND r 4 1 Bultenlandscli Overzicht De bgn nkoinat der drie keizers te Berlgo blijkl oer ril neer evi bloot bewija te egn ran de foede vemtandhoudinK tuiaoheo de voiaten rao Ooet Europa het oeren ren brlanf rijke diploainiieke onderhaiiile bngcn ligt blijkbaar met in de brdoeling Ln te Kerlijn teit men er pnja op dat liet publiek daarmede bekrnil i Allhana de Speiurêcie ZeU berichl dat de gehaele bgaenkouat bet karakter draagt an een militair faeat waaranu eifenlijke ataatkundiKe oDderhauilelmgen rreemil blijven Volgena ren auUer telegram beert prins lliioiKrck aan de deputatie uit den lierlijnschtu gemeenteraad dii hem l eereburgi r ohap der atad kwam aanbieden te verstaan gegeven dat met de Imeenkomat der di kcutra voiatrekt gaw politieke bedoeluiKun lameiigaaa doch dat daarmede leohta een vriendeoliappeluk bezoek werd beoogd üooali raen eet beeft de tranacbe regeeriug de TiennK van de itiobting der tegenwoordige republiek nrboden tti is ooneequeiit gebleven en verbiedt nu ook bet openlijke gedenken van den geboortedag der eerste republiek I e minister van binnenlaudsohe zaken heeft aan de prefecten eene circulaire gericht waarin zg den Jast ontvangen om elke openbare bgeeiikomst uf openbaar banket op 21 of 22 Sept ter vieringvuii den ver aarilag waarop i 1792 in de eerite zittiug der sonventip de rapubliek wrrd geproclameerd te verbieden l e minister geeft ui de cirauUire te kmnen dat de regeering in geenen deeie tegen het feestelgk herdenken van verjaardagen op icfa zelf ia en alioo ook uiet tegen het uiten van staatkundige meeniiigen waarvan de veigsardagen het svmboul zva l mar dat het verbod haar noodig oorkómt tüt verzekering van den geregelden afloop der leeiifng en van de spoedige berrgding vu den vaderlaudsehen groBd Men lol zicb herinneren dat de minister eene dergelijke circulaire heelt uitgevnardigd uaaraanleiijdiDg van den verjaardag der uivoering van de derde Nipubliek De sicle geeft te krnr en dat de republikeinen met het oog op het groote nationaal belang ook ditmaal luih van manifestntien zuilen outhouden Zg tallen zeker begrgpen dat hunne zaak het best gediend wordt door alles te vermgden wat de openbare orde zou kunnen verstoren Maar de regeering walkt loo streng is jegens de repabUkeinen behoort van den anderen kant jegens ile vgaudeu der republiek niet eens verdrangznnaiheid aan den dag te leggen die aan eene verkrachting der wet grenst Zoo heeft thans weer de aartsbisschop van Lyon door zgn noarit generaal laten aankondigen dat ilcn tt dezer te Vonrrièrea eene godsdienstige plechtigheid prooesaie sou plaats hebbeu waarbg in overleg met de civiele en mditaire overheid uit hrt geschut salvo s zullen worden gelost Uit nu is blgkboar in strgd met de wet van 18 Germinal jiiar X wnarbg bepaald IS dat in plaatsen waar versobilleode gezindten riJD geen godsdienstige plechtigheid uag plaats hebben buiten de daarvoor beatenidc gebouueii Tke Oiurver meldt d t de beriohteii omtrent ile 1 uitspraak der scheidsrechters te fienève voorbarig ijii Echter wordt de juistheid dezer bericlitui door het blad niet geloochend De andere Engtlsclic binden deelen trouwens dezelfde bgionderheden mede welke de telegraaf Zaterdag reeds ait Geneve bracht Hel Spaanscbe ministerir ZonlIa heeft een nieuwe tefe behaald De nieuwgekoxen senaat bestaat beIwlve de vertegenwoordigers van C adix Hnesca de Canarische eilanden en Porto Hico uit H regeeringsgczinde r idicalen en 88 van andere pobtieke oartyen Htt zal Zorilla m de vertegenwoordiging derhalve niet aan eene meerderheid ontbreken De vraag is slechts of het hem mogelgk zal njn om ondanks zulk eene meerderheid in het ontzeauwde en door partij twisten verdeelde Spanje leU goeds tot stand te brengen Eene dépêche uit Eio Janeiro spreekt zonder eenige bijzoiicltrhedrn te geven van n nistverstunng waarbg teel bloeJ gestroomd heelt waarschijiilgk ter gelegenheid der verkiezingen Verschrikkelijke repressieve maa regelen ij of ralleii wurilcn genomenMaar het bericht zwggt raa de aauleuliug tot dit oaflwt Hetzelfde telegram verzekert dat de verkiezingen gun stig voor de regeering zgn uitgeralieii zeker met te verwandelen daar de libirale oppositie zich out houden heeft F B A N K R IJ K Men leest in de Jicio Je Satme el Toire e hee ren Schneider eu C die reeds op het einde a verledeu jaar het initiatief genamen hadden om hrt dagtierk op tien uren Ie btpalen en du inden toop van dit jaar tweemaal een uleeltelijke laonsverhoo giog hadden toegeatian hebben uagaiaals zooder dut het gevraagd was gelijktgdig t ce andere maotrege len genomen Zg hebben leii nieuwe maar ditmaal algemeene loonsverhooging die zich over het geheel personeel hunner werkplantsni uitstrekt samen meer dan 12 0UU werklieden toegi staan Ook hebben zy alle afirekkingen voor de ziekenkas afgeschaft Ten einde den dienst der pensioenen te verzekeren welke vroeger uitbetaald werden aan diegenen die er recht op hadden hebben zg het te kort lu de kas aangevuld en eindelgk hebben zg besloten up hunne lÉosteii te voor ien in de andere benoodigdhedrii elke uit die kas betaald worden zooals genees en heelkundige hulp schadeloosstelling in geval van riekte of verwondingen pensioenen aan gekwetsten eduwn en weezen schoolgeld onderstand aan het biirpfl van weldadigheid voor oude werklieden enz lig het vernemen dier gelukkige gding waren al de openbare en bgzoudere huizen In den Creuzot verlicht De geestdrift vim algemeen Voor eenige dagen hebben wij gemeld da heer I lon eene vervolging heeft ingesteld tegen den exkeizer tut betaling rener som van fr 332 299 65 wegens de uitgave van het werk I Sutotre de Julei Cssar Omtrekt deze zaak verneemt men nader het volgende De Keizer had even als een gewoon auteur met den beer Pion onderhandeld over het honorarium dat Tig voor zgn werk zou ontvangen en er was over eengfkomen dat hg 122 U0Ufr rou ontvangen waarvan hg zegt de ïi ap zjn medewerkers moet betaald hel beii Napoleon had bg het contract vooraf bepaald dnt hg het wi rk op ongeregelde tijden ol imardion hg goedtond kon voortzetten Zelfs kon hg de verdere uitgave voor goed staken Daarentegm li id de heer Pion van zijil kant bedongen dat zoo de schryvef het wk niet voortzette hg schadeloos zou ADVBBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN worden voor de onverkocht gebleven deelen van het werk hun getal is nagenoeg 30 000 plus eene groote hoeveelheid atlassen en voor de verdere onkosten die hg gemaakt had Van daar nu de eisch tot schade ergocding De uitgever moet sinds lang alle pogingen in t werk gesteld hebben om deze zaak in der minne te schikken doch tot nu toe waren zg alle vruchteloos Nu wos de heer Pion het verdere achten moede Trouweiis zegt de Tempi bg is het niet die den oorlog aan Pruisen had verklaard hg is het niet door wien Napoleon III een eenvoudig particulier IS geworden die evenzeer als elk ander gebonden IS zgne verbintenissen na te komen en m gebreke d iarvun van de rechtbank kan vervolgd worden Heeft Napoleon door de brslommenngen waann hg zich lu den hwiteteu tgd zijner Begeering had gewikke d en door de daarop gevolgde gehenricniseen geen lust gehad om hetJrerk voort te zetten of u hg thans daartoe niet medFin staat wehin hg betale den ailgeven wat hij hem schuldig is Daarmede ia de zaak Vgedaan ENGELAND De Timei bevat het volgende uf een dagblad der Pidji ulaoden Een nnli rlijk tooneel heeft hier plaats gehid lu tegenwoordigheid vnn een tairgke menigte gekomen on de strafuitvoering te zien van den moordenaar van Thomas Muir scheepskapiteiii gedood aan boord van zgii schip De moordenaar Pranks was tir dood veroordeeld geworden maar den dag der strafuitvoenng liet de sher ff die misscliien aangenamere zaken te verrichten had den ongtlnkkigen veroordeelde tol s avonds ii iast dd galg staan met de verzekering hem s anderen daags s morgens om 6 uur op te linngen Het regende den gauschen nacht en bet koord bestemd voor de strafuitvoenng went zoo nat dat men het op het oogenblik zelf voor het vuur moest drogen De gevangene wachtte steads eindelgk kreeg hg den strop om den hals onmogelgk om hem voldoende toe te halen niettagenstoande de vereenigde pogingen van den gevangenben aarder en van den beul hg moest zich op de Voorzienigheid verlaten Men plaatst hem onder de galg met het koord aan den haU de valdeur gaat open onder zgiie voeten het lichaam valt m den kuil da Btrofuefemiig schgnt volbracht Gedurinde drie minuten bleef de gehangene volkomen beweegloos Eensklaps echter hoort men zuchten de gehangene wringt zich los hg smeekt zgn beulen hem toch in vrede te laten sterven Het afgrijren der menigte was bqq groot dat men onmiddellgk het koord moest dooasngden De onge lukkige heeft later zgn indrukken op het oogenblik der ophanging verhaald Op het oogenblik dat men het valluik opende zeide hg geloofde ik iets in den nek te voelen breken ik trachtte te denken san Ood en aan den hemel maar het tooneel van een l hipbreuk waarin ik schier omgekomen was kwam rag eder roor den geest ik yag zwemmen door de golven geslingerd re nu overwinnende er dan door op do brokken van hot schip geslagen daarna vial mg de gedaolite in y Waarom sterf ik niet P Of de hangparty op nieuw begonnen is wordt met gemeld TSer r