Goudsche Courant, vrijdag 13 september 1872

Pat de groute piraile Zatecdiig jongstl door de drie keizrrs f£hoii en buitengewoon sclntterend is geweest t rètit pST telegram roedagedeeUI Beeds te 7 uur des ochtends trokken onafzienbare salarea mannen rronwen en kiaileren oud en jong tot de rerschillen klassen der nwatschappij behoorende iu dichte OToAmMi nnar Ie piaate waar het miiitaire schouwspel zou plaats heblien Omstreeks 3 nur reden de eerste equipngen door ilen Halleschen Thor om üich naar het nugeweien ptnt te begeven vanwaar men de wopeuachsuwin kod bezichtigen door de hoüfJdirectte viiu poHti wUren ongeteer drie homlerd kaarten aan eigenaren der equipages uiigercikt die allen zich moesten plnntsen ain het zuidelijk uiteinde rail het terrein der iiarmleplaats in de nabijheid van den verbiudingspooruefF en tot parudeplaats was gekozen de Tem elhofer vlakie een zandig terrein naar niet de geringste boom of plant het vrye uitlicht belemmert Al de Berl jnsch dagbladen roemen om strij l de juistheid der militmre evolutien de snelheid der bewegingen die zelfs den angstralligen criticus bewondering afpersten maar alle komen zij trreos hieiin overeen d t een incident de duizenden by duizenden toeschouwers meer heeft vermaakt meer stof tol lachen heeft gegeven dan al de militaire bewegingen te ztimen genomen Tuen de troepen het spiegelgevecht hadden geëindigd en zich gereed auakten om te defileereu hadden de keizers ntet hun talrijke suite de vooraf aangewezen positie ingenomen Zoodra dit plaats hail gehad werd aan de bevoorrechte eqnipajjes zooals wij reeds zeideo ten getale van ongeveer 300 de vergunning gegeven om langs de 0 gestelde regimenten rijdende zich achter de kei ers te pUatsen Nngold b allen slechts een denkbeeld wie znl het eerst op de besterade plaats aaukumen om het dichtst by de Kfizeri te zijn lu ongekende dolle vaan ijlden nu len op het gegeven lieken vooruit naar de aangeduide plaats Ieder wilde eyn ne enmin door een jiandige wending van zijn voorspan of door sneller viufrt den pas afsnyilen Een woester geluid van striemende zweepslagen gebriesch der vurige russen en duitenden kt ten van angst en ontzetting alle zooveel middelen om de paarden tot doller vaart n n te sporen had niemand der aanwezigen ooit geh of l Hetgeen aan dit vreemde tooneel een b tocder hoewel niet edeler karakter gaf was het contraat hetwelk ieder zoo duidelijk in het oog viel toaacheu den nilweiidigen glans van dien zonderlingen stoet en de wellicht nooit geëvenaarde woestheid eu toomloosheid waarmede men te werk ging Toen die hollende menigte over het Tempel hoferveld voort toof werd lü eindelp in een zoo dichte stofwolk gekuld dat niemand op twee schreden afstnnds iets kon onderschiiden Op goed geluk ging het vooruit en iiMr meo verneemt zyn er geen onheilen bij voorgevallen Naar men thans weet zijn door het hevig gedrang op de wogeiiaamde Schlossfreiheit Zaterdag 6 personen gedood n iS zwuar gekwetst Van de laatstbedoeldeo zqu twee dee anderendaags aan de gevolgen der ontvangen kwetsuren orerieden Oor en ooggetuigen verhalen dat de tooneelen daardoor in het leven geroepen hartverscheurend in den hoogiten graad m6ch ten worden genoemd Het gegil en gejammer dat zieh verhief gaat alle beschrijving te lieven Met het doel om vrouwen en kinderen on veel doenlgk te beschutten werden zij over het ij ereu hek van het tuintje aan het einde der Schlussfreiheit getild Ca lich een denkbeeld te maken van het ijsel ke gevaar waarin duizenden verkeerden liedciike men elechta dat de gaslnntaarns van de str intverlichting zijn orageduud door de levende massa 8 nelke er tegen gedrongen werden Geneeskundige hulp was niet te verkrijgen Na lang zoeken heeft men drie dokters en heelmeeaters gevonden die de eerste hulp hebben verleend Uut geen voldoende maatregeirn door ile politie waren genomen acht men buiten Lijf Men dringt van alle zvdeii aan op het instullin van een gestreng ondej nek Men zegt en waarsebynlijk niet ten onrechte dat aeii den Keizer had bebouren te wa irschuwen ten einde een w igiug Ui den roarsch der tcrugkeeremlc troepen te erlangen Om zieh een denkbeeld te makeo van de feestelykheden welke ter eere van de beide keizerlyke gaaten door den keizer en den kroonprins voornamelijk zullen worden gegeven kan het volgende zeer geschikt tot maatstraf strekken Zondagavond heeft b j den kroonprins ren eeuvoudigc bgeenkomst plaats gehad in het hofprogramma aangekoiidigd raet de bescheiden benaming van een thee Toch was dat kleine feest niet binnen zeer beperkte grenzen besloten zooals blijken kan uit hetgeen is geschied voor de verlichting van den tuin l nartoe zijn gebezigd 6400 Venetiaansche ballons 36000 lampions 36 000 schalen voor gasvlammen 14 reusachtige Inndclnars benevens een menigte piramiden pnlmboomen kranen zonnen bonte lichtlir gen gnjrlande enr 54 finote booraen waren van den grond langs sinin en takken tot aan hunnen top geheel met lichten bizet Ten einde het ontsteken dier massa lampions enz zeer spoedig te doen plMs heMiaii had men 7S0 personen llMen daarto aangenomen BINNENLAND GoiJUA 12 Seftembeb Het Oir Dagbl verneemt uit goede bron dat de staf van het 7 reg inf met Oct van Utrecht naar Amsterdam wordt verplaatst Is dit zoo dan zou ook het muzieifcorps onder directie van den heer Noot naar Amsterdam gaan voor ons de gelegenheid verminderen om de zeer goede uitvoeringen van du corps b j te wonen Dit is een reden te meer om het groot militair concert aeiist Zondag door dat corps in Oni Oenoegen te geven bg te wonen Naar wg vernesicn z jn door den heer J Ilerrewgn Jz lid der Prov Staten van Zuid Holland stappen gedaan tot het verkrijgen van de opheffing der tallen op de Kgks en andere wegen in deze provincie Bij Ministerieele bescliikkiug is de vergunning voor een stoomsleepdienit in de proviuoicu Noord ürabant ZuidHolland eu Zeeland vroeger verleend aan F A van Lange J Jc te liouderak met ingang van 6 October aanstaande verklaard te zgn vervallen I e jaarwedde van den hoofdonderwijzer te Bleiswijk is door den Itaad gebracht van 800 op 900 In Twente blgft het onrustig wel is te Almelo en te Ënsjhedc de beweging onder de fabrieksarbeiders gcèindigd doch ernstige uiigeregridheden hebben pla ts gehad te Vriezenveeu zelfs zjuden daar duodelgk ga wonden zijn Huoge nood ikelykheid best iat er dat in Twente eeue voortdurende genoegzaam sterke militaire bezetting kome en dat ten spoedigste aan het verzoek daartoe van verschillende zgdeu in Twente uitgaande door de regeering worde voldaan Naar de ZmolKÜe Cl verneemt 2ou de heer Cd Busken Huet met 1 Januari aftreden als redacteur van de Jata bode Op 14 September V ter herinnering aan de nitv nding der brandspuiten door Jan van der Heydeu door de brandweer te Deventer een optocht met fakkellicht muziek en vaandels worden gehouden De spuitgasten ten getale van p m 40U mao zullen daarna onthaald worden De rechtbank te Deventer heeft vonnis gewezen in de zaak van dr van Vloten Hij is veroordeeld tot 15 dagen cellulaire gevangenisstraf en 300 boete met aanplakking van het vonnis te Oruningeu Winschoten en Bloemendaal De hecrcn Besier Jonkheim C en VV Schöffer C te Rotterdam hebben eene circulaire in t licht gegeven waarin zg op grond van eciiige algemeeoe beschouwingen de aandacht vestigen op het gunstige tijdstip voor het aanknopen van bestaande onileriiemingen eu het in erfp icht nemen van woeste gronden op Java jenocmde heeren zijn van oordeel dat hl t juist nu de tijd is tot het bijeenbrengen van kapitaal tep einde tijdig gereed te zijn om van de veranderde omsiaiidigheden door de nieuwe cultuurwet in t leven geroepen te zullen kunnen gcbmik maken Tot het koopen van bestaande cultnurondernemingen zjjii hnn onder zeer aannemelijke voorwaarden aanbiedingen gedaan Bij hen bestaat daarom liet voornemen tot oprichting eener Rolterdamacie ƒ dueii Cullmr Maattckappy met aandeelen ieder groot ƒ 10 000 onder nader op te maken statuten Z j vleien zich met algenieene deelneming in deze hunne geprojecteerde vennootschap deugl nude regelenen voorwaarden voor grondbezit op Java door de Begeering van Ned Indie z ja vastgesteld de gedachte levendiger moet iMfdcn aan bet voordeel dat daarvan ook door Weete he kapitalisten ten nutte van kolonie en moederland beide kon genoten worden De Minister van Koloniën heeft kennis genomen van het plan eu van z jne sympathie voor t tot stand komen daarvan doen bigken Het concept van statuten zal in eene algemeen vergadering van belangstellend p warden blootgelegd De rgkc archieven der Eidderlijke Duitsche Orde Balge van Utrecht zijn bij de firma Kemink en Zoon te Utrecht in uitstekend pr iehtigcn vorm uitgegeven Deze archieven zijn door de heeren jhr J J de Geer tot Ondegijn en mr Verloren van Themaat in een gewenschtc orde gebracht wiiardoor allengs meer en meer talrijke oorkonden en bescheiden aan het licht ijn gekomen die voor de algemeene geschiedenis tier Orde van gewicht z jn De bijna 700 verschillende oorkonden welke bet werk berst zijn versierd net afbeeldingen van voor de Ofde belaii öit gabauma uit de miiUleoaennen van de portretten en apenen der 62 landcommandeurs die Sdn het hoofd der Balije van Utrecht hebben gestaan allen uitstekend gegraveerd door J A Boland vaar ile in de vergaderzaal der Duilsclie Orde te Utrecht nog voorhanden schilderijen en verder met facsimilds van beiegelde oorkonden o n van een charter in het jaar 1219 in het beleg van Diamate gegeven en vele andere voor de Balge van Utrecht belangrijke zegels Dit pracht werk is met groote en duidelijke letter op zwaar Hollandsch papier in kwarto formaat ter drukkerij van de lirm i Kemink en Zoon te Utrecht in sleclits 250 exemplaren gedrukt en gebonden ip 2 Vlij zware boekderlbn De band een meesterstuW van biiidkunst bestaat uit geheel safraan leder het voorplat van allegorische ornamenten alsmede van het wapen der Orde op een veld van platina vooivieu De prgs van ƒ 60 is betrekkelijk zeer matig ter yl mede exemi aren gebonden in twee gewone half lederen banden voor 45 verkrijgbaar z jn f B d B Voor de correctioneele Kamer der ArrondissementaBechtbank te Amsterdam voorzitter mr Dronsberg werd Dinsdag door deo subsiitnut offlcier mr P Verloren van Themaat een belangrijke rede gehouden tot toelichting van zgn requisitoir in de bekende i aic ta gen den gewezen conducteur S B F Dikkens Ifa uitvoerige niteenzetting der reeils door ons ia hoofdzaak medegedeelte feiten achtte spreker de schuld des beklaagden niet twgfelacht g aan den bebingrijken hem te laste grlef den diefstal van zeven saugeteekende brieven met aanzienlijke geldswaarden Het kon echter volgens spreker de vraag zijn of de sehemlnig van de op het pontpakkel gelegile egels van het A sterdnmsclie postkantoor de verwijzing moest tengevolge hebben van deze zaak naar de erimineele Kamer van het Prov Gerechtshof van Noord Hollaad Spreker beantwoordde die vraag intussehen ontkenncn4 vooral op grond dat art 16S van den Code Piinol dat de verbreking van zegels grlykstelt met diefstal of braak in den Franschen tekst gewag maakt ran trit dt KellA en dat volgens een aantal i echtageleerde schrijvers en ook volgens de wettelijke terminologie en het Franselie taalgebruik onder leelU moei worden veritaan veniegeling gelgk o a door den kantonrechter geschiedt maar dat het stellen héi zegels door het postkantoor wordt uitgedrukt door het werkwoord cacMer Ofschoon spreker bat in t kcr opzicht betrrorde dal de wet hier geen iwoardera straf bedreigt daar de diefstal van oangeterkeude brieven een maatschappelijk belang van ernstigen aani betreft wees hij er echter op dot de postodmiaistratie door te weinig voorzorgen bij de iapakkiag het vervoer hier den diefstal genukkelgk had geaaakt en dat de beklaagde blijkbaar aanvankelijk niet heaft vermoed dat h j zolk een aanzienlijke waarde had ontvreemd Op grond der lioogst gunstige anteoedenten van den beklaagde en met het oog op tgn persoonlijkheid requireerde hg zijn veroordeeling tot eene cellulaire gevangenisstraf ran twee jaren ter zake van eenvoodigen diefstal De Beehtbank bepaalde de uitspraak op Dinsdag 24 September e k II gaa iagBia ui i i M i Laatste Berichten Ksdrid 10 Sept De kolonel Molis particulier secretaris van den hertog van Mont pensier is gisteren te Merida gearresteerd De ministerieele Üulen verzekeren dat de Regeering de dralen in kaadfo beeft van een AllbnsistischMon nsieristisobassBsen zweering die den openbaren vrede bedreigde Eene bende van 60 Carlisten heeft gisteren de gendarmeriekazerne te Snlns de los Inisates provincie Burgos in brand gestoken Er tljn tro n ter vervolging dier bende afgezonden Berlijn H Sept Volgens de Pro Corrttp heeft de bgeenkomst der drie Keiiers en andere Vorstelijke personen na de luisterrijke ieestelgUiedan op den eersten dag meer en meer het karakter van een intiem verkeer aangenomen Berlijn II Sept Keizer Fitans Jozef verliet heden avond deze stiid Hij werd tot aas het spoorwegstation vergezeld door Keizer Wilhelm De straten door welke de Keizere trokken wuren opgerold met menschen allerwege vielen hun de ievcndigata bgvalsbetnigingen ten deel Het station was sofaitterend geïllumineerd De Kroonprins was op het spoorwegstation om alboheid ran den Oosteni schen Keizer te nemen Keizer Wilhelm en de Kiwwiprins waren in Oostenrijtscho en Keiier Frans Joiefin Pruisische uniform Het afscheid droeg een allerhartelijkst karakter Keizer Frans Jozef omhelsde en kuste den Dnitschen Keizer en Kroonprins herhaaldelijk INGEZONDEN De VRLTE GEDACHTE Tijdschrift op onbepsalde tijden onder redactie van Dr F Fbsikga sohrgver van DXMOCBATIS en WETENSCHAP Sneek H Pttteesbn Ft Onbekend maakt onbemind Dit spreekwoord gewoonlijk op personen toegepast geldt onzes inziens evenzeer roor zaken En tot ileze laatste rabriek willen we hier in de eerste ploais boeken en tijdschriften rekenen Immers hoe dikwqts gebaart het dat we van een werk waarop we vroeger geen regard slSegen later na kennismaking ontzettend veel gingen houden Een voorbeeld te noemen is niet moeilgk Met schrijver dezes ging het op die manier net de Frije GedackU Ofschoon reeds langen tijd pet het bestaan van dit geschrift bekend hadden wc er nog niet ile minste nott e van genomen tot dat een kennis van ons eenigen tgd geleden onze aandacht daarop vestigde I s schrijver zei hij o a stelt zich met dit geschrift vooral ten doel de vele onhoudbare toestanden der bedendaagsche nlaatachappij en de gebreken die haar aankleven ns te gaan de oora ikeu d iarvan tol op den grond te onderzoeken rn maatregelen voor erne r idicale genezing aan te nijzen Ën dit doet hij op eene wgze verre boven allen lof verheven üeheei eigenaardig en oorsprookelgk in zgne voordracht ontziet hg de publieke opinie of ingewortelde vooroordeelen volstrekt niet maar stelt de zaken met onpartijdigheid in hare wart gedaante voor Toen nu onze belang stelling eennlaal gaande gemaakt was duurde het niet lang of we hadden ons hel werkje aangeschaft gelezen eu herlezen en onze sympathie er voor nam steeds toe We kunnen dus doordrongen van bet hooge gewicht van dit tijdschrift een ieder die vraagstukken van den dag politieke en sociale kwesties Hink bahanili ld wil zien ten sterkste de lezing er ran aanbnvoleii Wieu dan de vooruitgang eu ontwikkeliug van t mensohdoa ernst is en ter harte gaat make niet alleen kennis met dit belangrijk geschrift maar vertpreidt het vooral zooveel mogclgk hg zal ecu weldaad aan de maatschappij bewgzeo Cummeiitaar hiervan is dunkt oni overbodig Ku om te toóiien dat we niet allt u staan in deze onze aan E rgzing citeeren we tal van andere recensies daaritende het volgende uit het Leeskabinet Feringa behoort tol die weinige geleerden die de vakken waarop zij zieh hebben toegelegd om oud bastutderU fiebben niel aileea maar die zieh ook hebben weti a te verheffen bovea de traditten en vooroordeelen waarop die vakken veelal steunen waaraadazg veelal behebt zijn Het rare w mrla mafMri it onzen schrijver geheel en al vreemd eenmaal een vaal atandpunt ingenomen hebbende gaat hg zelfstandig zijn weg ontziet bg geene hinderpalen en tracht hg leeht op het doel af te gaan De verschillende onderwerpen in beide afleveringen behandeld leveren daarvan een doorsUand bewijs Positivist in merg en been wiiidt hg nergens doekjes om maar koat hg overal rond voor z ju meening uit zich er niet om bekreuntude wat mt er over zeggen zal op gevaar zelfs van raar een gsraorlijk meuseh gehouden te worden Kunnen wij ons nn niet altijd vereenigen act de gevolgtrekkingen waartoe de sohrij rer komt wg moetan toch bekennen dat zijn betoogtrant zich vooral onderscheidt door een diepen blik in door een juist oordeel over het te behanddsB onderwerp maar vooral door groote onpartijdigheid en eene onverbiddelijke logica Verder willen we om uit de frye gtdoMt zelve nog iets aan te halen het volgende uit t PolUiei fngnmma orernamen dat haudèlt over de wgze van verken in de Tweede Kamer Ds radicale herziening on er voornaamste wetboekau welke zoo dringend nooilig is zou èn van de kamer èn van de ministers meer legisintieven arbeid vorderen dan zg schijnen te kunnen of te willen ver riskten Den ministers ontbreekt de tgd voor t redigeeren van lange wetten en dikwerf ook missen sg loader daarom in andere opzichten onbekwaam te lijn of oiigesohikt roor regeering de rereisehte legislatieve oefening Ook den kamer leilen zal die oefening in den regel ontbreken Voeg hierbij vele verderfelijke parlementaire gewoonten en verkeerde wetsbepalingen De minister manoeuvreert de kamer amendeert Men il om beurten aan de groene tafel zitten en plei t per sonenpolitiek Ak eene wet op de tienden in behandeling is bigkt de heer Bcrgmann hetredltte hebben ter spoedige afdoening van die zaak eene ver handeling voor te lezen over Israi lieten en Batavie ren Dat de voorzitter hem tot de oi de rJep toen hg na veel inspanning met de Batavieren genaderd was tot den Donau dien zij met vóUe wapenrusinng overzwommen mijne heeren as blijkbaar eene vergtssing en het recht dat de heer Brrgmann leeft Mtit elk ander geachte spreker Ik ken nieil liet kleinste getal artikelen waaruit eene nog bebo lgke wet bestaat Stellen wg echter een klein getal 10 b V Last op ieder artikel om van de algemeene beschouwingeu eu de voorafgegane schriftelijke behandeling niet eens te gewagen shsckts éen amendenftut worden voorgesteld wat zeer weinig is omdatal de leden dei kaaier op éea u hier ondersteld worden telkens hun recht en talent in t amendeeren braak te lalcu liggen Laat op geen enkel amendement eeu subamendement worden voorgesteld eene onhoudbare hypothese want zonder subamendementen ware Nederland aan den rond van een gapenden afgrond Het DofiUul zou als in emtt weid voorgesteld het subamendement af te schaffen geen man van invloed zal ooit zulk een voorstel doen zijn sterkst gekleurde frasen doen neerkomen op de isloopende ontkenners en verdierlgkte radicalen die iu hunnen verderfelijkeu waan zelfs hunne schendigs hand uitstrekken naar het voor elk rechtgeaard Nederlander zoo innig dierhoie recfat van subaaen dement de steunpilaar van enz enz En vele andere organen elk in ign taal zouden opkomen voor een zoo onmiskenbaar voertuig van geachte gedachten ons in t geheugen roepende de lange reeks goienie mannen van gezogen parlementaire bekwaaaheid die met Uüent zioh van dat roertnig hebben bediend tot roordeel v n het land t welk zieh uit stekend wel heeft bevonden bg het gepost gebruik van het recht van snbaaendement Als ik dus zonder in t minst dil rechtte betwistsai bet gebruik daarvan bg ons tien artikelig wetje buiten rekening laat zal men mg niet verdenken de kosten van dat wetje aan tijd vooral te boog te ramen Laat over elk artikel en de daarop voo estelde wgziging door ieder lid slechts eens worden gesproken Minder kan t wel niet want tde natie heeft recht te weten welke redenen hare vertegenwoordigers bewogen voor of tegen te siemmea wat een eerste beginsel ia zonder mogelijkheid van transactie Vele leden spreken vaker dan eens eu dit is natuurlijk Hel behaagt len kiezers van bet district t welk den spreker afvaard gde Ken deel van den ruem des veelsprekenden kaatsl terug op hen Zgn energie is solidair verbonden me hunne energie Ook elders eu in de kamer zeJ re wordt oa vermoeid spreken geprezen Als een lid vier maal spreekt wordt in het Bijblad met er enielijkheid en zegevii rend vrrmeld i de geachte afge aardigdf mor de eierdt Maal het woord getraagd 1 1 btkoiMn hebiende enz Kr zgn lofTelgke vermei liiigen voorgekomen de redaette van krt Bgbiad de kamer en geheel het souvereine kirzerslichliain moeten in verrukking zyu geweest for t vra en en beko aeii van het wuord voor de rijfde eu esde keer dat ieaund te v lak sprak lew sleebts opkomen in het brein van een suoodaird De p rsoonl jke feilen laat ik almede daar Ik moest dit met doen want ig zgn bot dis kleur geven aan de verslagen de ecntoonigheid der zittingen verbreken en ongemeen krachtig opsporen tot rolliardend en herhaald spreken Ze voorug gaan alsof ai oubeduideude hulp aiddehin waren is zeer verkeerd a editor hunne hooge bcteekenis voor de piir ementaire werkz lamheid te hebbeu erkend en die eiken ik hier voluiondig aal bet ag veroorloofd we en te onderstellen dai in de discussie over ous welje heel toonllig zich geen persoonlijke feiten opdeden Vooris abstraheer ik ran alle gewone uf buitengewone toevallen ifie t binnenhalen van den paneueulairen oogit plegen te belemmeren Alzoo vimle geen verwisseling van ministers plaats De vergadering worde met gekweld aet petitien Van euquHa zg geto sprake Inter pellaties komen niet voor De kamer geniete de meest geweuschte kalmte De leden spreken hier val ik aei mgne hypothese in t onnaluurliike dat wrei ik wel kort en bondig ieder gemiddeld 10 minuten Dit is niet lang dunkt me Weinigen spreken zoo kort In 10 minuten is t onmogelijk zelfs met een minimum van grondigjieid het tieodrecht te volgen tot op onzen tgd Neen als ik 10 minuten stel dan ben ik er rer af de leden laten bereiken wat bg ons wa e de Donau zou zgn Ol oon ik eindelijk nog afwezigheid van eenige leden in aanmerking neem vorderen de tien artikelen reeds 6000 muiulen van den nationaleu tijd d i tien aohtereenvolgende zittingen U ton tien uren zonder pause I Daar ik alles heb weggedooht wat de grondigheid rn degelijkheid der behandeling bevordert repliek subamendementen persoonigke feiten incidenteel onderzotk of b v de minister of een kamer lid van overtuiging is veranderd en al t geen ik meer zou kunnen aanstippen om te toonen dat indachtig aan het advies der Arnhenuche Courant het gevaarlijk is met onze constitutioneele instellingen den spot te argven ik volstrekt niet de mogelijkheid van grondig onderzoek wensch te ontkennen of te verzwijgen zoo heeft men het recht niettegenstaande de aan het wetje gewgde 100 nationale urrn ditonvaldaeiide onderzocht te noemen En in allen ernst selfa de 100 uren waarborgen niet de degelijkbeitl der behandeling Toch zal elk onbevooroordeelde reeds de 100 uren te langen tgd aehten De rerdedigers van de heden daagscha wgze van werken onzer rertegenwoordiginf ik weet dat er rerdedigers zijn want er is gee hataande dwaasheid hoe monstruens ook die het daaraan ontbreekt mogen op zekere verkorte onderzoeksmethoden wijzen toegepast b r ala de leden naar hunne haardsteden verlangen die gebmikelgke verkorte methoden igo evenmin het ware Hoe men t aanlegge de wijze van werken pédu far Uhaufsa is alles behalre geschikt om afbreuk te doen aan Hartmans gezegde Gemeenschappelijke raadpleging is leta zoo moeilgks dat tairgke reijaderingen ook ran rersUndige heden slechte domheden begaan Die pkilauilihie dea UabevaisUg Ëeo nieuwe Zwem eo BadinrigÜDg Mijnheer de Bedacteur met onderstaande regelen in uwe Courant te plaatsen zult UEd ons zeer rerpligten I e ondergeieckenden hebben elk voor bovenstaande inrigting over eene soa van honderd gulden eurertronwen dat er meer ingezetenen zullen gevonden worden die hunne beurzen openen tot het tot stand komen van bovenstaande nuttige en gezonde inrigting G J Dï JONG 8b P DE JONG C J C PRINCE KaDtoiigcreclit fe Gouda Op de Terechtzitting van den 4 Sept 1872 rijn de navolgende vonnissen gewezen 1 B S 2 J d O 3 i K 4 P B e 6 J H B veroordeeld ieder in eeue geldboete van 6 60 of subsid gevangenisstraf van eeu dag ieder wegens ket in vereeniging verstoren van He rust der inwoners door het maken van beleedigeade of nachtelijke bureogeraohten of bewegingen M O wed H H veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of een dag snhsid gevangenisstnif wegens het te Gouda werpen van vuilnis in waterea tot openbaren dienst besteosd zander sshriftelijke iprguuniiig van Burgemeester en Wethouders H D veroordeeld tot eene geklboete rau I of een dag subsid gevangenisstraf wegens het te Gouda in eeu openbaar phmtsoen besebadigea vaa boom en heestergetvas M V K veroordeeld tot drie geldboeten elk vaa 1 of een dag subsid gevangenisstraf voor elke boete wegens ket Ie Ootids niet vooniea van muilkorven a in drie aaugespaaneu liondeo J C Y veroordrelil tot eene geldboete ran 1 of een dag subsid gevaogenisstrsf wegens het tweaimen binnen de gemeente Guuda op eene andere openbare plaats dan waar dit door Burgemeester en Wetboudcra is toegestaan A C V d W veroordeeld tot eene geMboeie van ƒ 1 of een dag subsi 1 gevangenisstraf wegens ket te Gouda spelen met geld op den openbaren weg C N veroordeeld tot eene geldlmete van f of een dag subeid gev mgenisstral w ens bet e Beruwijk als waterschcpprr bij de brandspuit N 3 niet tegenwoordig te zijn geweest of een plaatsvervanger te hebben gesteld bij de aldaar te doen exercitióu met de binudbluschmiddelen en ook geene redenen van versebouning vóór het bepaalde uur ter opkomst uu llurgeiaerster en Wethouders te hebben opgCKeien Kn allen in de kasten des noods invorderbaar bg lijfsdwsng Oli IT I E Aan het Bureau alhier isiu bewaring een in d u gemeente gevonden gouden RING MA BK té ER I C H T E N Gouda 12 Sept Bg goeden omzet was de stemming zeer vast Tarwe puike Zeeuwsche 13 20 a 14 Mindere ƒ 12 75 ü 13 Polder 11 a lS i Hogge puike 7 25 a 8 Hinden 70 a 7 20 Voer 5 30 ü 6 Gerst puike 6 a 7 Mindere 5 ii 6 Haver korte 8 70 a 4 61 Lange J ÏO H 4 Hennep zaad 8 Ï0 a 8 40 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel was iets trager uitgenomen graskalrerea varkens biggen en schapen rlug Kaas Aangeroerd 8 porden nrüzaB 27VsÜ 30V Goeboter 1 64 ii ♦ Weiboter 1 30 a 1 40 Burgerlijke Stand OvrvLEDSNi Sept T Mulder gl J Jl Seliep 78 j 10 J F van der Kind 30 j S io Termegds oed P de Hoog 84 i A de Jang 78 j GkHtwo 11 Sept J Vergoesun eu K Prinseuberg W van dsr Zeauw en k van Bgawgk C C en N H Muijden