Goudsche Courant, vrijdag 13 september 1872

Zondag 15 September N 1258 1872 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverlcHtieblad voor Gouda en Omslrelien De Ineendlng van advertentien kan geschieden tot ifo uur des namiddags op den dag der nitgave ADVERTENTIËN 25 JARIOE BCHTYEREENlëÏNO j VA ONSIB WAARDE OUDEBS i M y 8 a POLAK a N VAN ESSElï Hunne dankbare Kinderen Gouda 14 Sept 1872 RECEPTIE Zaterdag en Zondag 14 en 15 September 1872 Slnkkmér dex tot bijtmden ai aljemeene kennugifltiig Uetrouwd ta éfoitda 12 September 1872 1 J M KOBÏLANDT EN A VAN LEEUWEN Voor de blijken van belangstelling bg hnn bnwelgk ondervonden betuigen zg hunnen dank Openbare Verkoopingen te GOUDA op MAANDAG lö SEPTEMBER 1872 des voormiddags ten elf ure in het hierna te vermelden Koffijhais van een goed onderbonden HUIS en ERF staande en liggende aan de Markt te Gouda wgk A n 105 zyndë het en de SLIJTERIJ van nu wjjlen Mejufvrouw de Weduwe de JONG waarin die zaak een aantal jaren met goed gevolg is en nog wordt uitgeoefend Te aanvaarden 1 October 1872 En op MAANDAG 23 SEPfEMBER 1872 de8 voormiddags tea elf ure in bet logement Dï Zai m aldaar van Éen HUIS en ERF aan de oostzjjde van de Gouwe te Gouda wgk C n o9 Te aanvaarden den 1 Februarij 1873 En een HUIS en ERF aan den Turfsingel te Gouda wgk P n 89 Te aanvaarden 1 October 1872 Nadere inlichtingen zjjn te liekomen ten kantore van den Notans W J FORTÜIJN URÜOÜLEEVBR te Gouda Openbare Vrljwillke Vcikooplnp De Notaris J P MAHLS IKDE te SergAmbacJu ml o WOENSDAG dcii 18 SEPTEMBER 1872 des voormiddags ten 10 ure m en voor het huis get li N 80 aan de Oudehaven te Si fioonAoceii iu het openbaar a coutimt verkoopen Diverse goed geconserveerde MEliülLAIRE en andere ROERENDE lOKDEUKN als Ben met CHINEESCli voilakt ingelcgen Secrebiire twoe met DITO ingeU Oii Kistjes Canapé openslaande Commode met Kastje Speciën andere Tafels Chiffonnière Stoelen Kook en andere Kagchels Pendule Ledikanten Kinderslaapsecretaire Mangel Bi bel en andere Boeken TainbauKen én Gereedschap Glas Aarden denen Ijzerwerk Te bezichtigen daag s te voren van 10 2 ure Eene Jufvrouw wordt gevraagd om toezicht te houden in eene Fabriek Inliebtingeu bg den uitgever dezer Courant ÜIT DE HAND TE KOOP FABIUEKGEBOUW W ooiihuis en Erve in de nabybeid van Gouda aan de rivier itmnntend geschikt voor vele zaken ook bijzonder voor eene BLEEKERIJ Te bevragen onder let 6 tor drukkerg van H GOO RI8SËN te Gouda HeTBESTUUR der Liedertafel APOLLO brengt door dez aren dank aan den onbekenden Gmr der TWEE ZANGSTUKKEN haarop 8 dezer geworden n Noifiens het Bestnor voornoemd A VAN REEDT DOKTLAND Gouda 12 Sept 1872 Secreiarii Schroef stoonibüotdlenst van Leiden iuiida Düi drecht Goriiicheiii en s Bosch Vertrek van Gouda a maandags s morgens ten acht uur S V P Op de adressen te plaatsen per Stad Leiden of Kapt PLANJER Graüs een Proef Fleschje om Haar Wenkbraauwen en Baard in Uond brmn en zw t te VERWEN zonder de Huid te vlekken Franco aanvraag bjj Mr TIÏg1 PHILE Kerkstraat 514 Amaierdam De groote Flacon kost f 2 Onae Loopfcnecht W F CORET is hedenuit onze dienst ontslagen Men wordt gewaarschuwd aan dien persoon geen goedereu of gelden hetzy op of zohder kwitantie ter hand testellen G B van GOOR ZONEN Gmtda 7 September 1872 Een Dienstmeid die een goede burgerpot kan kooken wordt tegen 1 November a s gevraagd door Mevrouw MULLER Fluweelen Singel ZEKER MIDDEL Het gebruik der ABSHAUBBINS ANTIRHÜMATISCHE WATTEN neemt meer en meer toe en geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat onfeilbaar weerstand kon bieden tegen het zoo pgnlijke Rhumatiek Alleen den evengenoemden Watten is znlks te beurt gevallen zij genezen onfeilbaar Duizenden malen ia het bewezen dat zjj alle momentale aangebragte pjjnen van dien aard spoedig verminderen en geheel doen verdwijnen en dat zij even zeker bjj continueel gebruik het verouderd Rhumatick doen verdwijnen ols of het niminpr bestaan had Neemt dan lijders het middel te baat dat u zoo ruimschoots wordt aangeboden alle andere zaken zopals baai jichtneteldoek etz laten u in den steek de gnedkoope Abshaubbin s Watten doen dit niet zij werken met zekerheid tegen alle rhumatische pijnen wanneer men ze goed gebruikt volgeiii gebruiksaanwijzing welke is vermeld op de blaauwe billetten waarin de pakjes gewikkeld zijn Voor 30 Cents per pakje verkrjjgbaar aan het HoofdDe pöt bij A BREETVELT Az te Delft die deze Watten o a verkrijgbaar heeft gesteld bij T A 6 VAN DETH Gouda Wed BOSIVUN A PRINS erenhuixn G WILHEIWUS Woerden T W DEN UIL Sehoonhovfn A KAULING Alphfn J GOtlDKADE Hmkonp J H KELLER Weste Wagenstraat Rotterdam I A REIJNARDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelle ajd Usui Antl Schoolwctverbond Alle voorstanders van t VRIJE ONDERWIJS te dezer stede worden uitgenoodigd tot het houden eener OPENBARE VERGADERING op DINSDAG den 17 SEPTEMBER s avond 7 uur lokaal Heil des Volks in de Peperstraat Het doel der samenkomst is eene Af detlinff te vormen en een Bestnnr te kiezen Reeds zijn er 38 Leden Gouda September 18Ï2 SlIjDi en Maagpjllen Deze PILLEN die sinda vrie jaren met het be l gevoijt tegen de slijm bii ala maagTer sterkend gebrmlct uonlen door hare erjting spysverterlng zeer bevorderen bgzundrf goed legen de gal eii 7wr zacht laxerend zyn zijn tegen 32 cent liet doosje uiet berigt on het gebruik verLnjgbsar bg de navulgenda Hcereo te Amsterdam M Ci ban C Droog Heilige we D 3 1 Bletswgk S d Kraali Bodegraven B Versloot Bomm il Zalt J v d Vegtc Uelft E Wilschut DeUshaven J Koch Denenter Gebroed Timan Dijksland D de Vries Dordrecht H J Giltay Gouda h Schenk o de Hoogstraat s Grarensande W t d Boom s Hage Visser in de Spuistraat Harderwijk A Greidnnui Haastreclit K Oosterling Leijdeii J T Terburjrh Ilaarlemiaeritr Lekkcrkrrk A den Oudsten LiiischuicN B Kruithof Moord reclil G H Post Koltcrdam v Santen KollT korte Hoofdsteeg Schiedam Wed A H Bomboutf Schoonhoven A Wolff Stolwyk A Zijderlaan Tiel A J Faassen Utrecht F Altena op den Steeuweg over de I oD kerstraat n 372 i Vlaardingeu J M LagerwerflT Zevenhuizen A Prins De SLUM D AAGPILLEN bereid tolgtu het echte recent zg door mg te Oouda Mttif en uUiluttend verkrggboar gesteld by dea Heer té SCHENK op de Hoogstraat LET WELI u Om elk doosje der echte en sfiiti onlicligeigtt jiiren gebruikte Slijm en MaagplUen is een biijct voor icii met de handeeekening van J J SCHBEUDEa apotheker welke handteekening ziek ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Mm gelieve daar wel attent op te zijn en zich te wachten voor het gebruik van een nainaaksei Int men tracht in omloop te brengen Heden verschflnt de NIEUWE UITGAVE VAN DB ZELFBEWARING E£N Geneeskundig Volkshandboek OViSn DE 0£NEZINa um ZENUWVERSLAPPUCa VAN HBT LIOCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of bnjtensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedford Square te landen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hij is dftgejflks ten zijnen huize te consulteren Wie niet by hem kunnen komen worden met góéd gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige w jze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zjjn onmiddellyk toezigt door een deskundige op menw vertaald en voorzien van vele nieuwe af beelingen is door hem verkrjjgbaar gesteld bjj den Boekhandelaar H A MEIJER N 55 Voorburgwal over de Holsteeg te Amsterdam doch alleen op raneo aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ote da Fransche Uitgave voor 50 Cts en franco per post GO Cts Door het toezenden van 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geueel Nederland van den Sclirjiver ontvangen faouda Pruk vso A UrlukmaD De uitgave dezer Connmt geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond vsn DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ig f 1 75 franco per post 2 Gemeentebelangen IL Waren onze zglen en kleine achtorgrachtea Uanea een paar jaren gerioleerd dan zon veel tot bevordering der volksgezondheid d i de volkswelvaart gedaan zyn Veel maar vol Mct nog niet alles Door de rioleering der zglen zal o a slechte ten deele voorkomen worden dat het w tei worde bedorven en zelfs nog wel voor een zeer klein gedeelte Met de gerioleerde zylen correspondeeren een aantal privaten wier inhond oit de zglen in de grachten komt ditzelfde is émie het geval waar de privoteiviadiraete Mnding staan met de grachten Men kon du Heiig aannemen dat bgna aUe uKaie stofEsn Ton de inwonen zich ontlasten in het grachtwater Daarin loopt ook uit het vnile water van een groot aantal Üabrieken slachterijen enz enz zoodat de toestand der hoofdgrachtan dgsulijk niet veel beter is dan die der zglen Ook de hoofdgrachten zgn vergaderplaatsen van ille soorten van vuile stofien en het is niet dan eene bijkomende omstandigheid waardoor deze grachten minder onaangename genren verspreiden dan dit in vele andere HolUmdsehe steden het geval is Wg hebben nL bet voorrecht eene vrg goede waterverversebing voor onze hoofdgrachtoi te bezitten zoodat het water byna dageljjks stroomend ie Moet het zoogenaamde schuren om andere redenen worden gestaakt dan ontwaart men ook hier vrg spoedig op onze hoofdgrachten den onaongenamen geur die bg de zglen en klranere grachten bgna r l is omdat door de mindere breedte van dezen de circulatie van t verscbe water belemmerd is In hoeverre dat schuren een voldoende waterverversebing althans voor de boofiigrachten is znllenweniet wagen te beslissen alleen meeuen we te moeten vermelden dat er velen worden gevonden die meenen dat daardoor wel de bovenste woterdeelen worden verplaatet doch niet de onderste en dat dus ook de gezonken stoffen rustig op den bodem blgven liggen in weerwil van de waterverversebing Hoe dit zg zeker is het schuren een voorrecht voor deze gemeente al ware t maar alleen omdat wjj daardoor van onaangename geuren grootendeels bevrgd blgven Wanneer bet bewez i ware dat de waterverversebing werkelgk vopedig ware dat Me waterdeeUit werden verpiiatst zelfs dan zou dit stelsel vplstrekt nog niet volmaakt zgn Welk water toch is het dat als versch water wordt binnengelaten Dat nit dnk Usel Maar dit water beeft hoewel veel beter dan bet Gondsche toch mimschoots gelegenheid gehad om op zgn tocht tot deze gemeente zich met dezelfde stoffen te vermengen die t ook hier verontreinigen zoodat de naam van versch daaraan eigenlgk niet toekomti Wat eischt nn de volksgezondheid d i wg knnnen t niet genoeg berbolen de volkswelnatt van bet gemeea t i j i ii t ilii i t Niets meer of minder dan dot deze sdMdelgke toestand een eind ifeme Vooreerst moet aan de foecale stoffen een anderen uitweg worden bezorgd zg moeten niet langer door de riolen in de gmcbten stroomen en alzoo medewerken tot verspreiding vao ziekten Zg moeten onscbadelgk worden gemaakt voor de gezondheid door ze aizonderljjk te verzamelen Het stelsel dat daartoe tegenwoordig zeer veel opgang maakt en waarmede ook in verschillende steden van ons land proefnemingen zgn gedaan is dat van den Heer Liemnr Het beeft bebalve uit t oogpunt der gezondheid nog een groot voordeel nl dat de stoffen waarde verkrjjgen zoodat de onkosten door het stelsel veroorzaakt daardoor ook ten deele weer worden vergoed In de tweede plaate zou aan alle fabrieken de verplichting moeten worden opgelegd om t vuile water dat thans ongehinderd in de grachten stroomt elders te verzamelen oferaltha s de schadelgke eigenschappen aan te ontnemen voordat het de fabriek verlaat Is bet niet belachelgk van tgd tot tgd te vernemen dat de een of andere inwoner of inwoonster dezer stad te recht heeft gestaan en tot boeto of gevangenisstraf veroordeeld is wegens het werpen van vuil in bet water wanneer wg allen dagelgks er getuigen van kunnen zgn dat onze fabrieken de een meer de ander minder voortdurend hetzelfde feit plegen Er zg n fabriekanten wjj weten het die zelf het nadeel daarvan inzien en het trachten te voorkomen maar wg zouden meenen dat deze zaak niet overgelaten mocht worden aan particuliere ADVEBTENTI£N worden geplaatit van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden terekend naar plaatsmiinte A£tonderiül Nommers VUF CENTEN inzichten maar dat ook hierop van wege de gemeente behoorlgk toezicht moest worden nit Wg spreken opzettelijk nog niet van t Gondsche gracbtwater als tamelgk algemeenen drank Wg laten t aan onze lezers over te beslissen welk gevoel ons moet bebeerschen wanneer we bedenken dat ditzelfde water bgna door degeheele bevolking gedronken wordt Het was ons a een te doen om er op te wgzen dat de rioleering der zglen wel een step nader is tot bet doel maar dat we het daarmede nog volstrekt niet bereikt hebbeu Verfraaiing van de stad nitbreiding der gemeente wü i Mi bbw i ar vrede aoede mits eerst aan de dringender Msehen d volksgezondheid zg voldaan Mocht dat weldra bet geval zgn BUITENLAND BulteBlandsch OvenlchL De bijeenkonet der ke zeri ii algeloopea Tal van beleefdheden zijn bg bet vertrek gewigaeld Het aficheid allerharti lijkst Berlijn kan nu weer ecnigitin tot rast komen Merkwaardig a het hoe gaandeweg de publieke opinie geruster is geworden omtrent hetgeen men in de vorster en Diinisterbijcenkonist verhandelen xou Eerst werd een geheel uitgewerkt programma gegeven van quaes tien die behandeld en opgelost noesten worden naaraa was het een algemeene en onbestemde ite ti cordiale die eindigen moest met de afspraak om in de toekomst elkander steeds te raadplegen bij de voornaamste internationale qaaestiën welk voornemen bij gelykluidende nola s ter kennis der overige gouvernementen gebracht zoude worden Thaoa il er geen sprake meer van beraadslaging over dete of gene quarstie noch van eenige alapraak noch van nota s en dcpvohes Er blgft niets over dan eeu vreedzaam beleefdheidsbezoek Want over het vredelievende karakter der byeenkomst is men het geheel eens De Fransche permanente commissie beeft wtder eene iltting gehouden De minister voo biaaeul zaken verklaarde bg die gelegenheid dkt het gemdit als zoude de opbrengst der belsstingen verisiiiderd 2gn met SO a 90 millioen geheel onjuist is De heer Aboville vroeg opheldering omtrent de staking der mgnwerken aan den ingang van den Mont Ccnistunnel De minister antwoordde dat de regeering aan geenerlai invloed of pressie van het buitenland toegaf In antwoord op eene vraaj van den heer Pages Dupoiit lie in het belang der wgnbouweude departementen verlangt dat de hanilelswisaels zullen worden vernieuwd zegt de minister dat de onderhandelingen worden voortge7ct met goetle hoop op eeoo overernstrmining Overdreven klaoliteii der bewoners van de zes Fransuhe departemeuten welke nog door de Dttitsohe i I