Goudsche Courant, zondag 15 september 1872

troepm siel lijn ordi n met nadruk tegengesprok fntHrtferiiifisliiÖcttoii voor 60 dagen zijn niet door de Uuitsehe militaire autoriteiten uitgegeven alle troepen zijn gekazerneerd en waar zy bjj burgers ipgekivactif worden gMchiedt dit ileohts roor één of kotgsteos twee uae t k wai eer i tot detachementea beliooreo welke Mn de gei tMnMliappelijke herfst inanoeuvres deelnemen De gelukkige bewoneM dar tm defofteneatea moltni oi de opheldering tevreden wezen maar zou het zoo zeer nadeelig voor den dienst en niet meer in overeenstemming met de humaniteit geweest zijn wunneer voor ééa jaar de lier kt inato u re8 wtroi ovei i sUgen Toor die troepen reJk in vollen vrede en slechts sis een gevolg van den reeils lang gei iodigden oorlog den Franschen bodem bezet houden De laatste regeerinjtsdaad van den Oostenrijktchen keizer vóór zgn vertrek naar Berlyn was de onderteèkening der beslniten waarbij de gemeenschappeInke minister president der beide rykshelfteii graaf Antlritev en de ministers Auersperg en Lonyny gemachtigd warden de delegatiën der beide rijksraden tegen den 16 dezer maand bijeen te roepen IJe Cisleitha iiiBehe delegatie werd reeds gekozen de Hongsarsehe tal dezer dagen worden aangewezen waarop de llongaarsclie rijksraad weder uiteen guat I e iViri Freu Prent verneemt dal reedt in de eerste helft van Oct de CIsleith ausclie rijksraad weder geopend zal kunni n u ordeu en liet ministerie bij die gelegenheid reeds het ontwerp eeuer nieuwe kieswet voornemens is in te dienen Er schynt hoop te bestaan dnt de werkstaking wAansede de Londensche bakkrrsknechti legen het inde dezer maand dreigden nog zal kunnen voorkomen wonlen Althans beide partijen hebben zich liereid verklaard om op niiu met elkander in overleg te treden De punten waarover men het eens zal dienen te worden zijn deze vaststelling van twaalf werkuren per etmaal en afschaffing van het bakken op Zondag FBANEBUK Over het proces vau Bazatne deelt de gewone Pargsche berichtgever der IndqKndaKce beige eeiiige nadere bgzonderhedeu mede Alle lezingen sohryft hy nkomen hierin overeen dat z j ons de zaak van maarschalk Ba nine dagelijks ttjeer dan hoo st ernstig voorstellen Men zegt zelfs dat hij verpletterd door de bewyzen niet langer loochenen kan hel bevel van Mac Malion om zich met hem te vereenigen een bevel dat hij tot eiken prys had moeten nitvoeren bij tijds ontvangen te hebben Dit is trouwens een punt dat by het openbaar drluit zal blijken W at schijnt te zullen worden bevestigd ia dit dat tno de maarsclnilk de eenige beschuldigde is hij niet tevens de reuige gecampromitteerde mag heeteu daar uil het getuigen verhoor zal blijken met welke slapheid en pliohtvergetendbeid anJere generaals die men nog ntel noemen knn zijn voortgegaan Frankrijk te dienen toen het keizerrijk gevallen was Terwijl het hootd Van den staat de faiilen en mis iaden op elkaar stipelde welke ons voor drie vierde tcii grande richtten was lie opperbevelhebber door hem benoemd naar raen egt niet ongeneigd om Metz over te geven zoo het keizerrijk daardoor uog kon worden gered van zijn wissen ondergang jvHet schijnt dnt een dapper genieoHicier dank zij zijner kloekheid en beheniiiglieiil er in geslaagd ia om ondanks het toezicht der Duiticliera uit Met te brengen twee kolossale kruiwagens vol met militaire papieren rapporten vertrouwelijke brieven bevelen ei tegenbevelen allen afkymstig uit dien ongelukkigeu veldtocht Daar hij onder de oogen der l ruisisehe politie handelen moest heeft hij veertien dagen lang uu eens de kruiwagens besteld en ze dun weer af besteld Toen eindelijk het toezicht begon te verslappen gelukte bet hem met rijn buit Metz op klaarlichten dag te verlaten Alle ducunienten die hij dus heeft weten machtig te word n bevinden zich tlians ter perse en bevatten de lueesi onverwachte en verpletterende onthullingen ENGELAND Het adres van Kngelscfae pairs parlementsleden en geestelijken of bestuurders van kerkgenootschappen aan Prins von Bismarck waarvan per telegraaf melding werd gemaakt en dat o a door de markiezen Tan Ubolnondeley en van VVtstminster de lords Brougham Portman en Rnsscll Sir Robert Peel den aartsbisschop ran Armagh en de bisschoppen van VVorchester en Bipon is gcteekend luldl als volgt Wij ondergeleekenden burgers van een sedert eeuwen met burgerlijke en godsdienstige vrijheid gezegend land die getuigen zijn van den door Uwe Doorl als kanselier van Z M den Duitschen keizer ten bate van een vrij en vereenigd vaderland tegen den panelijken stoel gevoerden strijd vragen ver gunning oii i n Üi e PoocJ onzo onjjuiajng te keïinen te geven dat deze strijd van het hoogste belang is voor Europa en voor Engeland hetwelk denzelfden kamp vuor 300 j ireii heeft moeten voeren irDe gfnOHitigiug niet slechts om daoChriatrl ke leer Ie onderwijzen z onls zij iii den bijbel is nciiirgesohreveii eu door de apusteleu onderwetea werd maar zioh terens uilduitend merster te noemin van d voorreohten en gaven nelk 4s l postel $ g Qhrtltus zelf bezaten en op grond daarvan een onfeilbaar en allerhoogst gezag uit te oefenen in alle geestelijke aangelegenheden welke maar eenigermate met de geestelijke in betrekking staan die aanmatiging maakt zoowel inbreuk op de onaf haiikelijklteid der regeering van elke natie als op de gewetensvrijheid der burgers ten lyde der hpr orining werd zg hier te lande bekarapt omdat zjj streed met de leer der Heilige Schrift en omdat zij onvereenigbnar was met de aan het eeuwige hoofd der kerk verscbuld gde eer en met de maatsohappelijke orde Wanneer het in Engeland te eenigen tijde weder noodig mocht zgn tegen de absolute macht van het pausdom welke een kleine minderheid der burgers van dit huid erkent te strijden zoo al het door Uw Doorl gegeven voorbeeld ons aanmoedigen tot de handhaving der are vrijheid tegen dergelijke aanmatigingen Het hoofddoel van dit adres is echter om aan Uwe Doorl de rerz lmring te geven dat wij de bezwaren van dezen strgd nelkc veel geduld wijsheid volharding en vrijbeidsliefile vcrei cht in het oog houdende met bewondering ontwaard hebhen tot welke hoogte gij deze eigenschappen bij het voeren van den strijd hebt san den dag gelegd en dat wij levendig belang stellen in uw grootsch en cilel streven Ten slotte veroorloven wij ons de hoopte uiten dat de almachtige Bestuurder van het heelal Europa spoedig van den verderfelijken invloed van hrt uitraaiontanisme moge verlossen en dat door uwe pogingen Duitschland eene erreplaats moge innemen waar het de handhaving gehit van die beginselen welke het eeuwige hoofd der kerk de Heui toekomimle verecring verzekeren eo vrede en eensgezindheid onder de volkeren verbreiden BELGIË Pc Précurmur vestigt de aandacht op de havenwerken te Vlissingen door mededceling van een brief uit Ostende aan het Journal de Liéye waarin gezegd wordt dat VlissingéD alle kans heeft van een havenplaats van den eersten rang te worden en het grootste gedeelte van den doorvóerbandel naar Duitschland tot zich te trekken indien het gemeentebestuur van Antwerpen geen voordeel weet te doen met de gunstige ligging der stad en indien de Antwerpache kooplieden niet meer veerkracht ontwikken dan zij tot dusver gedaan hebben Do Préeurteur is het met den berichtgever van het Journal de LUge volkomen eens maar zij verdedi t hare medeburgers legen de besc iuldi iiig van trage banden en slappe knieèrt het heeft echter baars inziens ontbroken aan de ondersteuning der rcgeeriiig en zij voert voorbeelden nan ten betooge dnt het liiet te verHoiidercn is dat het particuliere initiatief ontmoedigd wordt of beter gezegd een vruclitba irder grond vour bare bemoeiingen gaat opzoeken De Précurieur hoopt dal het nieiUve geineentebistnur deze aangelegenheid ijverig ter harte zal nemen in welk geval men mag verwachten dnt het goede voorbeeld ook le regceriug zal aanmoedigen om Ant werpen de eerste huvenplaatb van het va telaud te doen worden De gemeenteraad van Antwerpen heeft jn zijne jongste z tting op voorstel van een der schepenen den heer van der Taélen het voorstel gèedgekeimlom een monument op te richten ten einde de vrgmnking der Schelde te vereeuwigen Er zal eeneinschrijving worden geopend en de onthulling zalden 10 Aug 1873 plaats hebben Op dien datumzal het tien jaren geleden zgn dat dit heugelijkefeit plaats had In het verslag van de karaer van koophandel te Luik over het jaar 1871 komen de volgende zinsnaden voor De aandacht van het publiek blgft gevestigd op de vraag der wettelgke regeling van den arbeid der vrouwen eu der kinderen in de mijnwerkcn eu de fabrieken welke quKstie in onze vertegenwoordigende vergaderingen bg herhaling ter sprake komt Hel is nuttig dat deze ernstige zaalc veelvuldig in overweging worde genomen opdat de industrieelen zelven zich mogen wachten voor e n misbruik hetwelk zoo het bleef bestaan of zich uitbreidde de lusschenkoiost van den wetgever noodig zou maken Wg bcbben de zaak reeds meermalen besproken en blgven bij onze mcening dat voor zooveel het veld onzerwerkzaamheden aangaat èlthans er geene reden is om op eene beperking der vrijheid van den arbeid aan te dringen daar de wijsheid en mensohelijkheid onzer industrieelen misbruiken op dit gebied zullen kunnen voorkomen Onze groote maatschsppgen tot het exploiteeren van steenkoleumgnen hebben reeds vele ja ren besloten geene vrouwen meer te bnzlg n vwoiï l et werk in de mijngangen met dien erstanda hl i oat zij aan dit besluit geen terugwerkende kracht hebben gegeven door aan de vrouwen welke op het ooganbÜi van inroeriog van het besluit dergelijke werkzaandiedfo v rricb u den arbeid te ontnemen Eene aanzienlijke vermindering in het getal vrouwen n meines welks in de mgngnngen rbeidea is hiecvoa t natuarl k gevolg gcweeit lig rcentigewgze verhouding der vrouwelijke arbeiders t het geheele personeel hetwelk in de mijngangen wcrkzjuim ras is sedert 1868 van 6 tot 1 8 gediialil W i l pen dat lUt goede voiylie ld o zer groote maaticluvppgen marolfipg moge visdeB DUITSCHLAND Omtrent de eerste zitting der algemeene vargodaring van Katholieken te Breslau gehouden meldt de Germania het volgende Er waren 925 belni ptellenden aanwezig De Bissohop van Breshiu voerde bet woord Hg erkende dat de Kerk in Pruisen gedurende 20 jar n in vrede met dc i Stnat had geleefd loochende dat de veranderde houding een ge volg was van het Concilie of dat dit te wgten was aan de fractie van het centrum en waarschuwde tegen eene geringschatting van de gevaren welke de Kerk bedreigen Er heerscht een ziekelgken toestand de ziekte tot in bet vleesch en bloed van het geslacht doorgedrongen is door menschelgke macht niet uit te roeien Als zachte middelen niet meer helpen moeten scherpere toegepast worden en ten slotte de scherpste net mes en het brandijzer leder kan opmerken dat de Voorzienigheid deze middelen heeft voorbereid Zij toch liet de menschea zichtelven itralfen voor hunne verblinding Wij zijn dui giat de redenaar voort op den weg die tut eene catastrophe leidt van den verschrikkelijkstcu aard en wij naileren haar met snelle schreden Een eein middel blijft over dnt de blikken en harten van hen die thans zonder geloof aan Uod en eeuwigheid leven eu hun geheele aanzijn in het aardaohe lataa opgaan weder geloovig naar boven zich richten het béstaur van een rechtvaardigen en almachtlgeu wereldbeheerscher erkennen eu hem leeren aanhiddeik Voorts drong de Bisschop op aaneensluiting aan Da tijden van halfslachtigheid en misleiding zeide hy Zijn voorbij Thans heet het ja of neen eeudenia is er niet De flnawhartigen moeten worden opge schrikt Opofferingen zijn noodig want wij Katho lieken zijn meestal arm arm aan invloed arm aah middelen want de ambten dis dat alles kunnen verstrekken zgn voor ons gesloten en de rgkdaniaaR der Kerk zgn ons ontnomen Eindelijk beval hi gehoorzaamheid aan jegens de door God aanguatelde overheid en eerbied jegens den Keizer liet Comité heeft aan den Paus een adres gericht waarop deze reeds heeft geantwoord BINNENLAND ÜOUDA 14 SePTEMBW Schaakwedstrijd GOUDA KAMPEN wit zwart 59 Zet E Z E 7 29 Zet P 6 G 9 y Met zeer veel ingenomenheid namen wü in OB vorig Nr het ingezonden stukje van de bh Q 1 de Jong Sr P de Jong en C 1 C Prince Op Wij hebben meermalen getoond mede in te ttem men met den weusch dat onze gemoentc zich in eea betere zwemen badinrichting mocht verblijden Thans zou t welllolit de juiste tijd zijn om in eene openbare bijeenkomst deze zaat te bespreken n het O cr een geschftte plaats voor deze inrichting eena te warden Wij vertrouwen in den geest der vela voorstanders van het plan te handelen door bovengenoeoide Ueeren die een zoo krachtig initiatief in deze hebben genomen uit te noodigen die vergadering bijeen te roepen Wg hebben ontvangen de begrooting van inkonisten en uitgaven voor deze gemeente voor den dienst vnn 1873 In ons volgend i fr zullen wjj met het uittrek sel dat wg gewoonlgk daarvau geven een begin maken Thans deelen we alleen nog mede dat de inkomsten warden begroot op 26ii653 63V de uitgaven op 262652 87 6 Batig saldo Het verheugt on te kannen medcdeelen dat het aantal leerlingen aan de R II B School alhier In de laatste dagen nog belangrijk is vermeerderd Hst getal bedraagt thaus 47 Uit den Alblasserwaard schrgft men ons dd 12 Sept i Sedert ruim acht dagen is men bezig om de zaailing hennep te plukken en het lachte drooge vieêr begunstigt dien veldarbeid zeer Het gewas is evenals de gelling teer voldoende en men verwacht eene ruime zaadopbrengst De ferme prijzen die voor de gelling tot ruim 18 en voor de zaailing 24 bedragen maken dit jaar voor den prodoeent voordeel ig Ook de beetwortelen beioven eene ruime opbrengst even als de aardappelen ofaohooo de bekende ziekte sommige soorten oog al heeft aangedaan Speenlatiegeest stelt het kwaad echter veel erger voor dan wezenlijk het gevul is en menigeen koopt dientengevolge de aardappelen thans duarder dan zij zelfs in het aanslaande rooijaar zijn zullen Men overhaaste zich daarin aiet I Tegen den 17den dezer zijn weder 13 jongelingen opgeroepen om eene plaatsing te erlangen bij deartUlerie inatmctie compaEnie te Schoonhoven t Verdient zeker wei vermelding dat van deze coapagnie die bij velen in ons vaderland ter nauwemood bij name bekend is sedert hare oprichting in het voorjaar van 1863 reeds meer dan 600 jongelieden met bevordering naar verschillende korpSen zijn vertrokken Iteze inrichting hoofdznkelijk beitemd tot het vormen van ouilvrofficieren heeft dus retds aan veel j ngelieilen tusschen 16 en 19 jaren eene fctsoeulgke carrière bezorgd I eenige gewezen leerlingen bezitten zelfs r rl den rang van officier biJ ons leger Als men iA aanmerk ing neemt dat aan de nraetische en theo retijche opleiding bij de e compagnie veel zorg besteed wordt i dat de verpleging zeer goed mag genoemd Worden In de doelmatig ingerichte kazerne voorzien van een ruime amusommtsz ial met bibliotheek biljart enz en dat voor gezonde jongelingen lot plaalaing niets anders vereiiebt wordt dan zich aan Ie melden bg den kapiteiii kommnndant en daarna bewijzen Ie geven van beilreveiiheid in het lezen schrijven en de beginselen der rekenkunde dan is hrt licht te begrijpen dat voor velen zulk eene inrichting teer gcwenseht mag heelen Door den gemeenteraad van Boskoop is zonder disensaie met algemeene stemmen bcsluteii hrt tractement van den Burgemeester met 125 van den secretaria Bft 100 eu van den ontvanger met 60 te verboogen In de volgende week zullen de miliciens der lichtingen tan 1863 en 1869 die aan de verschillende kamjKii en mjaarsoefeningen hebben deelgenomen wed r met onbepaald verlof huiswaara vertrekken Het grtal geboorten in Nederland in 1871 bedragende 127 663 waarvan 65 080 mannclgkeen 62 573 vroAwelijkr was over de vericbillende provinciën verdeeld alt volgt Mannel Vronwel I renthe 1760 1748 Friesland SS68 S14S Orlderland 930 6749 JI rpping n s 4004 1 3793 Limbiirg SSll mi Noord tBrabant 7145 700 Noord Holland 10921 10398 Overijsel 4228 3956 Utriicbt 3091 2986 Zeehinif 8867 3640 2uid Holland 14347 13980 Het getal overlulenen in Nnderland irt 1871 was in de verschillende provinciën als volgt Drenthe 1212 mannen 1174 vrouwen Friesland 3334 3201 Jeldcriand 6579 6294 Groningen 3016 290S Limburg 2637 2554 Noord Hrabant 5829 5842 Noord Holland 9253 8921 Orergsel 3518 3419 Utrecht S401 3306 Zetland 2629 2445 Zuid Hollaod 1881 f 13451 Nedeiland 54225 5S 10 106786 De aanleiding tot het oproer dat Vrg dag avond te Vriezenveen plaata greep moet naar een ooggetuige in de T Cb r schrijft gezocht worden in de ontevredenheid der bevolking omdat de burgemeester zich baars inzien aan de volgende ergerlijke handeliiigen tegenover de bnrgerij had schuldig gemaakt ij had nl achterstallige verschuldigde schoolgelden doen invorderen vroeger gemaakte onkosten van bijzonderen aard willen vereffenen en bij gelegenheid van M jongste tumult der fabrieksarbeiders de hulp der Biilitaire macht ingeroepen Boeren rn sohipperi en Wderen wel 1500 personen sterk schoolden daarom wanend met hooivorken gciieien enz voorliet huis van het hoofd der gemeente zameii en eischten te we ten wie de hintaren betalen moest Toen zij daarop geen bepaald antwoord ontvingen werd de woning van den burgemeester omsingeld olie glasruiten stuk gegooid eu zelfs de blinden geforceerd De huzaren snelden hierop te hulp en op de openbare straat ontstond nu een gevecht tusschen bnigers en soMaten De huzaren werden met steenen gegooid en met vuurwapenen gedreigd Tot drieaialen toe werd er gesom meerd waarna de huzaren voor gaven eerst nog in de lucht aiaar dra daarop op den man af Een nit den hoop den voortgang der cavalerie willende belemmeren werd doorsobolen en eene vrouw trof een kog l in het been Inmiddels bedaarde het tumult niet daar de gewapende ea van steenen voorziene massa begreep het tegen de weinige hazareu wel te kunnen uithouden Spoedig was hun kruit verschoten en noesten zij op Almelo retireereo Een huzaar die nog in een sloot werd gedrongen ontving daar talrijke kwetsuren De bargemeeater heeft nadat het oproer wat bedaard was naar Almelo weten te komen aia daar bij de bevoegde mocht raad en iostructicn te vragen Hoewel op dit oogenblik de rust hersteld is bestaat er tusschen de inwoners en het hoofd der gemeente eene spanning die niet alleen gevaarlijk maar ook onhuudb iar is Men meldt uit Gaasterlaod Het aantal eendvogelen i dit jaar legio Het paar geMen zij 50 A 66 et Men weet zieh in Friesland geen tijd te herinneren dot er zooveel eendvogels geweest zijn In lijsterbessen gaat tegenwoordig vrg wat om vooral daar ze te Balk en omstreken mislukt zijn en van elders worden aangevoerd met name voorai Uit Drenthe De verkoopprijs is reeds 3 80 ü 4 20 per hecMiêtrr nl nit de tweede hand Die hooge prijs wijst op dure lijsters VerIe len jaar waren ze mueilgk te bekomen onder 10 I per 1 UO men rekent thaus reeda 15 en meer te maken Nog voor p is vijf jaren geleden waren de vangers mei 2 50 zeer in hun schik De oorzaak der meerdere waarde i 4e zoeken in den uitvoer voon naar Botterdam Uit db omstreken van ZwoUerkenpel wordt gemeld dat het vele wild iu die streek vooial het amiial hazen zóó groot is dat de boer er niet weinig schade door lijdt Al dagen hing hebben de j igers onder watertanden die snelvoeten in de boeciges velden eo weiden moeten zieu spelen en dartelen maar nu zijn de vroolijke dagen voor hen voorbij want de jacht is geopend en naar wjj zagea en ook reeds VOD elders veruemen hebbra er trien in het zand moeten bijten De jagers die niet al te veel hebben mitgeschoten zijn zekrr niet platzak te huis gekomen Koloniën 008T INDIÉ De jongste mail bracht berichten tot 30 Juli De ware aanleiding tot de Delische oiilusteii hgi nog in het duister Alleen wordt vrg Igeiuern geloofd dat de Sultan door aan Europeesohe ondernemers gronden te verhuren welke het eigendom der bevolking zijn deze tegen zich m het harnas heeftgejaagd Betreffende de gebeurtenia en op Deli meldt de Janucie Cl van 23 dezer Uit nadere van Deli ontvangen ber chten blijkt dat in den margen van 9 Juli jl door het op de onderneming van den heer Van der Sluis gestationeerde detachement onder bevel van deu i luitenant Ponstijn een aanval van de Bataks is afgeslagen Aan onze zijde werd zelfs geen enkele gewonde gesteld Een gekwetste Batak werd gevangen genomen Dienielfden morgen stond ook de in het Soengalsche gelegen onderneming van den heer Peijer aan een vijauilclijkcn aanval ten doel welke echter door dezen landheer met eigen middelen met gord gevolg werd gekeird Op den lOden den dag van aankomst te LoboeanPeli van de troepen onder den luitenant kolonel Von Hombracht alsook m en daaropvolgendeu nacht bleef alles rustig Voorts is van den vice cjnsul der Nederlanden te Penang bg de regecring ontvangen een telegram gedagtcekend 20 dezer en van den volgeoden inbond Eene particuliere stoomboot is zooeven van Deli aangekomen maar ik heb geen telegrammen over te seinen men meldt dat alles rustig toegaat en er niet gestreden is De werkzaamheden aan den spoorweg Batavia Buitenzorg vorderen goed en daarom herhalen wij de meest stellige verzekering dat de werken nog in dit jaar voltooid zullen wezen en de lijn in baar geheel lu exploitatie zal kunnen komen Zoo naderen dan de beide eerste spoorwegen op Java hunne voltooiing Wij vertrouwen dat de eerste zorg van den tegeii woor gen Minister van Koloniën zai ziJn onl meer spoorwegen te bezorgen A B ff Aan het departement vau Onderwgs Eeredienst en Ny verheid worden voorstellen in gereedheid gebracht bestemd om de zaak vao het Inlaodsch onderwijs binnen de grenzen der beachikbare middelen met nadmk te bevorderen Laatste Beric hten Darmstadt is Srpt Het officieel oivaandeelt mede dat de Geheimraod Hoffmann benoemd I tot Minister president en Minister van Buitenlandache Zaken ter ijl de beer Siark met de portefeuille van Biuueiilandsche Zaken en de heer Kemplfmet die van Justitie is belast De Minister Lindeloff en de SwaUraad Frank Robesteiu zgn op pensioen gesteld Brussel I3 Sept Nabij Herstal is eene kolenmgo ondcrgeloopen bij welke rampen 25 werklieden zijn omgekomen BerÜJD 13 Sept De SpeHerteUe ZeU deett een briel van diukbetuiging mede au prins Bismarck aan lord Kinnair l in antwoord op het adres van hulde uil Engel md Bismarck erklanit in dit antwoord dat de adressanten terecht spreken van een zwaren strijd wa irtoe ile Dnitselie Begerring legen wil en dank is HarienbUrg 12 Sepc Ter gelegenheid van het eeUH feest der iolijviag v in West Pruisen in èt koningrijk Pruisen hebben heden avond de vertegenwaordiger van West Pruisen aan den Koning hunne hulde gebracht Op de aanspraak vau den opperprcaident Hanr n deze de gelofte van onwrikbare trouw en verlnoclitheiil uii naam dezer provincie vernieuwde antwoordde de Keizer dat hg de hem aangeboden lietuigiugen aauiiam in de overtuiging en mei de hoop dat ook diegenen welke de volle waarde van de gebeurtenis die heden herdacht wordt oog niet beseffen weldra dat besef zouden erlangen Bern I ï Sept De Commissie van arbitrage is van hier vertrokken rn zal morgen te Geneve hare laatste zitting houde n Burgerlijke Stand Cuniitio ouders C ilogcndoorn en C J os 3 w 11 J C d OzBüBm 10 Scpt Uciidcrl ouders J Vorlt en H J Flinli Pieternetla Juliiinns oiidcrs i Nieuwenbuizea en C nn Uuijvcndijll II I liiUE onielis ouders T C de Moor eu N Soel 12 Johoiiiiis onder P tionwaijen en J dt Ituos Fmneiiia Vulhonm ouders C J vin Dan en A I liacti Jan I nidtrt ouders C lleerkens eo M de laatf Curnelil Keorue ouders G C C ïrisi en A i Kruishetr 13 iM Verijoed 0 iai ni N 10 Sept Joiijr 8 j ADVERTËNTIËN Ondertrouwd D VAN DBE KINT laatst Wed van H van der Zwami KN L K ABENDS Wed E LJPKRLAAN Gouda 13 Sept 1872 Gsnuin 12 rpt J M Korllindt en A van eeuwea Voor de bewijzeu van deelneming ondervonden bij het overlijden van onzen Vader den Heer JACOB ZÜIDBRHOEK betuigen wy onzen opregten dank Gouda Uit aller naafi 12 Sept 1872 Wed C BRUNT Zdideehoek De ondergeteekende betuigen bij deze hun hartel jken dank voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bg het overl jjden van hunne Vader en Behuwdvader de Heer WILLEM van DER WOLF H BLANKBNAAK Rotterdam N BLANKENAAB 14 September 1872 van deb Woip