Goudsche Courant, zondag 15 september 1872

f 1 J m l I e uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDEEDAG en ZATEE i AG De prgg per drie maanden is 1 75 ttfo per port 2 Kennisgeving Da BURGGHKESTRa nn Gouda hrsngt bij de c tet Icpiiifis n de brlmighebbenden da door den Heer Provineialea Inapecteur der Direetje belaetiniceii ent te Ratterdnm op den H Septcnihrr 1872 u executoir oerkliiard een kobier ren het patentregt 1 kirsr taai over het dieiit ur 1872 78 Dat roormeld Kohier ter inronlermg i getteld in handen ven den Heer Ontranxer dat ieder daarop voorkomende i erpli t ia ijnen aanilag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingMt de termijn van OKIK M ANnEN binnen welks de recismea behooren te worden inziend Gouda 14 September 1872 p ft De Bnrgemseater voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BEGROOTING Dï INKOMSTEN KN UITGAVEN va db GEMEENTE GOUDA voorde dienst van 1873 Bevolking 16584 zielen INKOMSTEN Hoofdrt 1 Ontvangen wegens vroegere diensten voiülr 1 Butig slot der laatst vastgesteldenkening vpor zoo verre daaraanniet reeds eene bepaalde bestemming is gegeven 4456 60 aoeo Hoofdst n Opbrengst van belastingen en heffingen Afd 1 Opc op s rijks belasi 40 Ofc op de hoofdsom derbelasting op de geb eigendomm 10 Opc op de hoofdsom derbelasting op de ongeb eigendommen 60 Opc op de hoofdsom derbelasting op het personeel ƒ Zekere Genezingf Zij die niet langer aan Rhumatiek willen lijden gebruiken slechts de Antl Rljumatlsche Persische KRDIDEN BALSEE Zie verder prospectussen en gebruik aanwijzingen Bjj den Heer L SCHENK te Gouda verkrggbaar gesteld alsmede hg de voornaamste Depóthonders in Nederig land HH Depöthouders welke hetDe p6t voor andere steden willen hebben j adresseeren zich aan KAUFMAN en f M A E X Hoogstraat te Rotterdam ï Prijsy 2 4 en 5 de Flacon AW II Aandeel in s rgkst belast 6 7j gedeelten van de opbrengst der Rijksbelasting op het personeel in hoofdsom enopcentefl 31102 90 Afd III Plaate dir belast Plaat dir belasting t oq V a Jdam hg suppletoir kohier Afd IV Heffingen voor het gebruik van opeub plaatsen wegen werken en inrichtingen 6 Liederlafel Apollo en Afd DaiBes Zangverceiilglngi 1 1 m wi op IIAANDAG 23 SEPTEMBER 1872 ten 7 ure in de Sociëteit Ons Genoegen Lokaal TÏVOLL ZONDAG 15 SEPl EMBEB 1872 Matinee cii Soiree Miisicale door het gunstig bekende ÏYROLEE MUZIEKGEZELSCHAP onder Directie van den Heer J WALEK Aanvang des morgens 12 uur des avonds ten half acht ure ENTREE V9LK Wed VAN SOLINGE C G ouda 1 4 September 1 872 17777 SGHZOOisTE K Onder de Fransche zoowel ala on3 der de Engelsche Fabriekaten vindt Ca3 men moeHelijk eene ÏOILEÏ ZEEP O zoo degelijk zoo aangenaam ver22 i sterkend en verf risschend CX 9 en daarbjj m verhouding zoo goedCj N3 k o o p als de alom bekende JOHANN 2 fiö HOFF scHB N MaIz Kruidenzecp s HITJIID Van aangenamen hoogst aromatischen geur vrij van minerale bestanddeelen verfijnt en verfraait de MALZ ZEEP de Huid verwgdert alle onreinheden als daauwwormen sproeten enz maakt de huid zacht en elastisch hergeeft en onderhoudt een witten en jeugdigen tint en werkt door hsa e rijke moutgehalte bijzonder gunstig op het door zenuwzwakte ontstane beven der handen Prijzen 17 et C stuks 95 et 35 et 50 c 70 et te Gouda bij J C v VREUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN to Woerden bfl HENRI J VAN DEN BERG Te Gouda Westhaven B 193 is uit de HAND te KOOP een Zuiver Droog HUIS bevattende behalve een Studeer en Meidenkamertje drie Beneden en drie Bovenkamers Keuken en groeten droegen Kelder Te bezichtigen Maandag Donderdag en Zaterdag van 1 2 uur en te bevragen bij denEigenaar J C SIBBES van GOUDA brengt bij deze zijnen hartelijkeu dank aan zijne Stoilgenooteu wegens de veplvuldige en langdurende liezoeken hem gpsch iiiken Ilij hooptdiezelfde gunst iii een volgend jaar weer te genieten Hij herinnert zijne geachte Begunstigers dat hij heden en morgen voor het laatst bakt Gouda 14 Septem ber 1 872 De ondergeteekeude beveelt zich lieleefdelijk aan tut het Wasschen van Kleedoren alsmede voor de NATTE of DHOOGE WASCH beloovende eene nette en civiele bediening Wonende op de Bleekeri vroeger gedreven door den Heer A BREM Bleekpr kade J ENDENBURG Gouda 14 September 1872 RorStnaSf lllPn i n i mout angs zwavel en uit extract van slaapbollen UUI 3l rucsiililtiii ynmengesteld en goed van smaak zjjnde worden door alle doctoren bevonden het beste middel tegen hoest schorheid keel en borstpyn te zyn In Yi en j dozen a 50 en 30 en in proefeakjes a 15 Cts Rababer Slijni t n MaaggÉpn per doos met 50 puien 25 et VVOrni patronen totvverdrgving der wormen bg kinderen en volwassenen per stuk 6 Cts RfltePnOedel i tamen van ren tot op minnten en maakt de UUl l l UCUl l jjp y vaster beter van smaak en verhindert het spoedig sterk worden In Ys kilopakken voldoende voor 1500 kan melk a 60 Cts Vcenoeder tegen Zogkoorts ter bevordering der l lelkafeclieldlng Eenige dagen vóór het kalven wordt Y van dit poeder met Yj kan laauw water ingegeven Na het kalven strooit men driemaal daags een eetlepel vol over het voer Bfl verstopping vermagering gebrek aan eetlust alsook bjj blaauwe en dunne melk wordt dit poeder met zeer gunstig gevolg gebruikt Het vee krggt hierdoor een beter uitzien en de melk wordt rgker aan boter In Vj kilopakken a 60 Cts I iiitr l fi4 iil lliv rill rC 7i lllt het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen L III U I atCI f UIÏtl llifeö üVUi maagpijn maagkramp 8lechte sppsvertering zuur hoofdpijn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook by het inmaken van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewijst in ieder huisgezin gevonden worden In Yi pakken a 00 in Yi a 30 en in Y pakjes a 18 Cts iilittlikii Iki annolw zonder schadelüke bestanddeelen bevrijden oogenblikkelgk van de he IUldlUI lMU l ltl jggtg KIESPUN Het fleschje 45 Cts Zeker Middel ter verdrijving van ratten en muizen zonder vergif Een bus van 80 Cts is voldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar van alia ratten muizen kakkerlakken schwaben enz vrij te houden Proef busjes koaten 50 Cts Alles echt verkrygbaar te Gouda bg L WELTER Gouwe L SCHBNK Hoogstijiat en J C ZELDENBIJK Markt Bjj elk artikel is eene gebruiksaanvrjjzmg EMMERIK H VOnST GUIMIBOK Isr Apoth en Fabrik van Chemisch technUche PraparaUn Bfl den Heer GRENDEL Houtraansgracht wordt met NOVEMBER een Dienstbode yevraag d Gouda 14 Septe mber 1872 Er biedt zich aan om terstond in dienst te treden een Huisknecht of als OPPASSER of iets dergelyks alsmede EEN RIXDERMEII voorzien van goede getuigschriften Adres met fratieo brieven onder letter A aan den Uitgever dezer Courant VERHUISD van uit de Groenendaal naar de Lage Gouwe boven den Heer BOOT naast den Heer GOEDRAAD A VAN GENT Stads Vroe dvrouw Antl Sclioolwctverbond Alle voorstanders van t VRIJE ONDERWIJS te dezer stede worden uitgenoodigd tot het houden eener OPENBARE VERGADERING op DINSDAG den 17 SEPTEMBER s avonds 7Ys uur lokaal IIml hbs Voi ks in de Peperstraat Het doel der samenkomst is eene Afdeeling te vormen en een Bestuur te kiezen Reeds zijn er 38 Leden Gouda Septembe r 1872 Bjj acte op den 24 September 1871 verleden ten overstaan van den Notaris MOLENAAR residerende te Waddinxveen is de Heer FEEDEEIK HERMAN Fbedbbikszoon Koopman te Gouda uitgetreden als Directeur van het geneeskundig Ziekenen Begrafenisfonds Genot door Voorzorg op erigt te Waddinxveen in den jare 1863 zoodat thans eenig Directeur ia de Heer PIETEENOUBRISSB te Wadditamtt Al degenen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan w len WILLEM VAN DEtt WOLF overleden te Rotterdam den 5 Sept 1872 worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen aan den Heer J G BELONJB Oosthaven te Gouda vóór 1 October 1872 Australisch Ossenvleesch Blikken van 2 Kilogram ƒ 1 70 idem 3 2 30 Versche SCHILDPAD SOEP Blikken van 2 en 4 portiën Blikjes Galantine do Vesn et Voleulle Truffé Engelsche Jam als Apricot Strawberry Raspberry Eed Curiant OrangeMarmé lade en Cherry Jam P J MELKBRT Haven Gezondheid Kracht en Levenslust ttvtn lic olgt Biüen in gcbfuik ïijnde Eiigelsclie Gezondheids Plllen ook bekend onder den naam van Gal Slijm en Maajrpillcn De roem aan desse pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zij werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spijsvertering onaangenamen smaak in den mond bij het ontwaken hoofdpijn misselijkheid Zij versterken het gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terwijl zi bovendien gunstig werken op den algeraeenen gezondheidstoestand Verkrjigbaar in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda bij den Heer j c 2 eldenrijk Gouds Druk D A Brmkmu Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bi C T Hazenbebo W Namaaksels zyn hier niet van bekend Woensdag 18 September KT lSè9 iMfJ COURANT Nieuws en Adverlenlielilad voor Gouda n Oinstrekên H 1u A D V E E T E N T I È N worden geplaatst van 1 5 regels ïi 50 Centen iedere regel eer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plantaruimte Afeonderiijke Nomroew VUF CENTEN De inaending van adrartentlën kan geschieden tot éém uur des namiddags den dag der uitgave Opbr van brug kaai j haven kraan slois dok boom en veergelden 59000 Opbr der wik waeg anet en keurloonen f 1300 Opbr voorbanken of staao aatsen in hallen op markten endergelgke openbar plaslNn 3850 Opbr wegens de begraafiJastsen a Rechten en inkomsten f 3100 b Verkoop of hnnrv gnven ƒ 100 11 Leges en voordeelen dar Ge meente Secrcterie en ran den Bnigerlgken stand 200 12 Opbr van schoolgeld van de Lat school hooger onderwgs 600 13 Opbr van schoolgeld middelbaar onderwijs f 153 Burg avond sehool Opbr v schoolgeld lag onderw 7563 Opbr van schoolgeld bewaarschool f 96 Opbr van schoolgeld maziek school 325 f 75287 887 110 1510 660 0 4 r van grasverpachtingen Pacht van de visscherg ƒ Poebt van de gabel op het Amsterdamsche en Goudsche rijpad daaronder begrepen de huur vande hnizinge en bet land daartoe behoorende f Pacht van het Reeuw verlaat f Schadeloosstelling van het heemraadschap van den Amstel en Nieuwer Amstel wegens de overneming van tollen enz voor devaart van de Drecht Aar enAmstel f Opbrengst van de gabel voor het bevaren van de rivier de Gouwe ƒ 18000 Totaal derlVde Afdecling Afd V Andere belastingenen heffingen niet begrepen onder eene der vier voorgaande af deeUngen Belasting op de honden J Totaal van hetllde Hoofdstnk f Totaal van het Illde Hoofdstuk 33277 08 Hoofdst V Ontvangsten vanverschillenden aard en toevallige batenTienden cijnsen en erfpachten 511 60 Pacht of opbr van den haardasch vuilnis bagger en dergel mestspcciën ƒ 365 30 Boeten van politie nationalemilitie enz 120 31 Boeten wegens overtredingen in zake van plaats belastingen J 20 32 Teruggave van het rgk 900 163785 54 17 fl Wegens bij voorschot verstrekte reisgelden aan militieplichtigen ƒ 100 8706 01 350 82 19439 31 28495 64 Hoofdst ni Baten en inkomsten spruitende uit Gemeenteeigendommen en bezittingen Huur van haizcn en andere geb ƒ Huur oi pacht van landen enlanderijen ƒ Opbrengst van den houthak f Eenten van kapitalenIn inschrijvingen op de Grootboeken der Nationale Werkelijke Schuld ten name de gem Gouda ƒ Idem ten name van Schoolarchen der Latgnscbe scholen ƒ Wegens bg voorschot of terleen verstrekte gelden Dividend vau de aandeelen inde Maatschappij vaü GemeenteCrediet b Wegens bg voorschot gedane betahngen van allerlei aard 100 3017 15 700 55 200 33 Ontvangsten wegens onderwerpen in gemeenschap met andere OemsenteinsteUingen en inrichtingen of ter zake van gemengd beheer Memorie 34 Bydrage van het Rgk in de kosten van het kantonnaal huis van bewaring ƒ 30 3122 50 1165 2247 38 35 Opbr van hetgeen ter bestrijding van de kosten op het aannemen van werken en materialendoor de aannemers wordt betaald f 1200 86 Andere ontvangsten niet tot de vorenstaande behorende 000 157 50 Totaal van het IVde Hoofdstuk 3048 öü