Goudsche Courant, woensdag 18 september 1872

Hoofdst V Buiteng ontvangst Opbr van den verkoop v gem eigendommen van boomen enz 100 Afkoop van grondrentea tienden en ƒ ÖO Geldleening ter beetrgding vanbaitengewone werken ƒ 57967 81 Totaal van het Vde Hoofdstuk 58087 81 YERZAIBBUNO der INKOMSTEN I Ontv wegens vroegere diensten 4456 C0 Opbr V belastingen en heffingen 163785 54 Baten en opkomsten spruitendenitgem eigend en bezittingen 33277 08 IV Ontv van verschillenden aarden toevaUige baten 3046 60 V Baitengewone ontvangsten 5è087 81 Totaal deb inkomstk 262653 03V Wordt ïervoljjd BUITENLAND Buileulandscli Overzicht In de Fransche dugblailen leest icen eeuige nadere bijzunilerhedeo aangaande de zitting der permanente euinmissie die in hoofdzaak Tollfomen overeen komt met hetgeen wy Zaterdag daaromtrent hebben medegedeeld I e heer Victor Lefrnnc had zich ook op heftige wijce uitgelaten tegen de onbeschaamdheid der Bonapartistische ambienaren die om de regeering te beiiadeelen Talsche cgfers in omloop brachten Hij verzekerde dat een onderzoek omtrent deze nmble naren zou plaats hebben en zij bij ontdekking voorbeeldig zouden worden gestraft De Temp merkt hierop zeer terecht aan dat het beste middel om de verspreiding ran dergelijke valsche berichten te oor komen zou zijn meer openbaarheid van de zijde der regeering door zooaU vroeger geschiedde regelmatig driemaaiidelijksche tafela van de opbrengst der indirecte belastingen nit te geven Omtrent de onderhandelingen tosschen Frankryk en Engeland benevens België en Italië aanhangig over een nieuw hnndelstract iat verklaarde de minister dat alle geruchten welke het gelukken der pogingen van liet Fransche gouvernement in twijfel trekken ge n geloof verdienen en de regeeriiig integendeel vertrouwde dat men tot een goed resultaat zou komen Tie Timet houdt zich in zijn noramer van gisteren op twee verschdlenile pl iatsen met deze quaestie bezig In een brief uit Pacys wordt het denkbeeld van een tractaat op de vroeger vermelde gio idslagen berustend nader ontwikkeld en het voordeel voor beide cuntracleerende pnrtgen aangetoond Tkt Timen bestrijdt deze ziens yze van zijn correspundent en komt ten slotte tot de conclusie nu eenmaal de onhan digheden van de Fransche regeering de vrees voor de bekende protectionistische beginselen van Thiers en de hooge tarieven oorspronkelijk duor den minister l ouyerQuertier voorge teld de opzegging van het tractaat ten gevolge halden om het Kngelsehc gouveriipuient te moeten nan ndeii alle Fniiische voorstellen van de hand te wijzen VVaiineer het tractaat zal z jn afgeloopen zegt ike Titnes zullen wij ons gelukkig achten de ware handelsvrijheid terug te erlangen Stemt de lueening der Kiigciüche re geering met die van tie Timet over en ilnn wacht dus het gouvernement van Thiers ook in dit opzicht uog een iiieune teleurstelling Tut heden kan men niet zeggen dut Frankrijk bij omlcr eel voorspoed op de verander Dg van zijn handelisjstrem heeft Keizer t ilhelm is Oundrrdiu te Marienbnrg aangekumeii t n heeft des avonds de vertegenwoordigers vnn WistPruisen ontvnni en die hem hulde kwamen brenij ilat hij het heriiiiiiringsleest van de naiiliechtiiig er provincie aan de Pruisische monarchie door FridtTik den Groote persoonlijk kwam medevieren De keizer dankte voor de huliïi hem gebracht aam de betuigingen van trouw en aanhankelijkheid met een gevoel van dankbaarheid ann en hoopte dat ook zij die het fait arcompli nog niet erkenden zich weldra daarbij zouden neerleggen Of de onderdrukking van alle natiunaliteitsgevoel de verjaging der jezuïeten de divans den Polen aan edann om toch de zegeningen der Dtvttche Cultnr te erkennen eni de juiste middelen tot het bereiken van dil doel iX a erd er door den keizer niet bijgevoegd De Beiersche minister crisis is nog niet beslist in weerwil van het nlgemeenc cS vrij wekere gerucht dat von Gasser toch eindelijk ambtgenooten had gevonden Jltndi de Mtigah it vol dat voo tOasser nog niet is geslaagd De ültramontancii zijn verig in de weer men wil zelfs dat zij hoop hebben dat de koning zal aftreden en daar zijn broeder prins Olto aan een ongeneeslijke liekts lydt zal worden opgevolgd doiir zijn ouin prins Luitpold of z jn zoon prins Lodevvijk Leofold beiden op de hand van de pattiotaohe partij Jtai de tegenwoordige jeugdige koning geen lust heelt in politieke zaken is bekend maar ook Indien hij aftrad is de zaak der patriotten daarmee niet gewonnen Ook by een zuiver altramonta insche regeeiing is Beieren gebonden aan bet verdrag van Vertaillrs eu dit niet alleen ket beschaafde deel van Beieren it de nationale aiaatkuude toegedain men denke slechts aan de ontvangst van den Duitschen kroonprins een antinationale politiek is derhalve reeils een onmogelijkheid op grond van den afkeer der Beiersche bevolking zelf zoodra de zaken in dezen geest beslial worden zal de nationale beweging in Beieren een vlucht ne en waarover de patriotten zich wellicht het meest zullen verbn en Beieren i verder de eenige Duitsche staat waar het paniculnrlsme nog een punt in quaestie is zelfs Hessen heift de oppositie tegen het Onitsche rijk opgegeven en een nationaal m nisterie genomen Naar aanleiding van de uitspraak der scheidsrechters te Geneve zyn de president Grant en alle ministers te Watfhiiigton teruggekeerd gelijk uit NewYork gemeld wordi zootlat aan de juistheid der berichten uit icnève moeilijk meer getwijfeld kan worden Tevens wordt bericht dat Grant zich in het open iaar zeer gunstig o cr deze uitspraak heeft uitgelaten niet wat ile som der toegekende schadevergoeding betreft dit acht de president als eene zaak van zeer ondergeschikt belang maar omdat de internationale rechisbeginselen daardoor bekrachtigd zijn en een oude twist tusschen Engeland eiy Amerika op onpartijdige rii vreerlzame wijze beilecKt werd Naar men thaat verneemt kan het geschil tusschen de Londeuaohe bakkers en hun knechts als geèiuditd worden beschouwd Honderd eii twintig bazen hebben verklaard dat zy in hoofdzaak zich met de eischen der knechts kunnen tercenigen Met betrekking tut hrt hoofdpunt van het geschil den arbeidsduur is het volgende overeennrkoraen 1 dat de werkuren niet meer zullen bedragen dan 12 per etmaal 2 dat het werk niet vóór uren des ochtends zal aanvangen en zoo vroeger tegen extraloon i dat slechts in eokele bakkeryen waar omstand igheden het dringend eischen op dezen laatsten regel een uitzondering zal worden gemaakt FBANEBUE De heer John Lemoinue wiens naam al sedert eenigen tijd in de kolommen vau zijn blad het Jwrnal de DAatt gemist werd is nu weder daarin opgetreden en wel met een aliermerkwiuirdigst artikel over de keizerconferentie te Berlijn liet stuk is te lang om in onze courant te worden opgenoinen Wij vergenoegen ons derhalve er de a mdacht op te vestigen en hier mede te deelen wat de strekking is De bekende publicist zegt dnt er geen twijfel kan bestaan of Frankrijk heeft wel min of meer aanleiding gegeven tot het houden der keizerbijeeukouist Zij heeft ten doel den tegenwoordigen toestand te bevestigen en als zoodanig kan de soort van gefloten overkomst tusschen de drie machten van het Oosten als een alliance défentvee als een verbond tot handhaving van het bestaande van den vrede wonien aangemerkt De h ingende quaeatien worden eenvoii dig verdaagd Ken gedwongen vrede zal derhalve het gevolg wezen van de samenkomst der mouArchen Wij willen vervolgt de heer Lemoinne niet begeren dat Frankrijk op dit oogenblik meer bedreigd IS d t het vroeger was en dnt het moet verdacht z jii op gebeurtenissen die het geenszins heeft geprovoceerd Met nieuwe Duitsche keizerryk heeft door de beide hoofden der naburige staten bij zich te noodigeii eerder blijk willen geven van defensieve dan van offensieve neigingen De keizerconferentie heeft ten doel ons descn wenk te geven dat zoo wij lust mochten gevoelen van voren af aan te beginnen wij dan zonder bondgenooten zullen wezen Wij staan thans alleen op de wereld Do drie monarchen zeggen ons dut wy t ook in de toekomst zijn zullen Ziedaar de les die wij kunnen trekken uit de ontmoeting Wy hebben steeds het treurig voorrecht bezeten de verdeeldheden der overige mogendheden te doen ophouden door aan deze de behoefte te geven zich tegen cms te verbinden en zoo is bet ook thans meent de schrijver Tal van redenen bestaan er om aan te nemen dnt de hartelijkheid die gezegd wordt in Berlyn te hebben gelieeracht niet gemeend k n zijn Oneindig zijn de bronnen van verdeeldheid die tusschen de drie rijken van het oosten bestaan en vroeg of laat moeten de uiteenloopeude belan en tot botsingen voeren Maar voorloopig maken die kiemen van haat en twist plaats voor de noodzakelijkheid on Frankryk in bedwang te houden Ziedaar het ware dOel der Berlynsche meeting Met de ongeneeslyke lichtzinnigheid en de belachelijke inbeelding welke ons zoo kenmerken koesteren wij inaer tiet denkbeeld dat wij voor ouè zelven baaiind ivorden en wg geluoven altijd dat wij bondganooleo zullen vinden ook al begeven ü ons in de meest krankzinnige ondrrnemiegen Zoo ging het keiierrijk alvorenszyn laatste dwaasheid te verrichten aan alle deuren van Kuropa kloppen om te overal gesloten te vinden Ën toen de heer Thiers zijn grievenden pelgrinttocht door Europa deed wat vond hij toen op zyn weg In Engeland een vost besluit on niets te doen en een geheim pleizier over al het kwaad dat ons werd toegevoegd in Rusland beleefde betuigingen van leedwezen bedekkende een vroegere alliantie en zeer stellige verbintenissen met Pruissen in Oosteuryk de onmogelijkheid um ieti te verrichten vermits de eerste vyandelijkheid een tusschenkomst van ButUnd ten gevolge 7jo x hebben gehad in Italië den goeden wil des Kouingi eo den onwil der natie de onmacht van beiden Overal de afzondering overal het eentonige antwoord ge hebt het zelf gewild Hebben wy hel wezeulyk zelf gewild P Keu overbodige quaestie om thans Ie bediscussieeren nu het kwaad geschied is De Duitschers waren met verplicht eerst te onderzoeken of het de Keizer dan wel Frankryk was dat den oorlog deed ontbranden Napoleon de derde had twintig jaren over ons geregeerd en zeven nilliom alemaen kodden hem opnieuw gezalfd Frankryk was derhalve voor den vijand verantwoordelyk en Frankryk moest de oorlogskosten betalen Men heelt in Dnitsobland herhaaldelijk grzegil dat deze bijeenkomst een waarborg voor des vrede ia Volkomen jaist Niet alleen veriekert de conferentie den vrede tusschen Frankrijk en Duitschlaml nuar ook dieu in het oosten in die woelige en dooreengeweven landen van den Donau welke ket oosten van het westen soheidl Uit dit oogpunt beschouwd is het congres nuttig geweest Er bestaat in Europa eene quaestie van welke men zeggen kan dat zij het minst van allen verdeeldheid zaait de Fnur sche quaestie Onze eenige rul op dit oogenblik i ons humeur gelijken tred te Inten bonden met onf geluk niet te denken aau een oorlog waarop wij niet voorbereid zijn noch ook aan alliantiën die zich reeds bq voorbaat van ons terugtrekken WK moeten onze afzondering goedsmoeds aanvaarden n daarvan gebruik maken om te arbeiden ENGELAND Alice Blanche Oswald beefi zich te Ijonden van Wa terloobridge in den Theems geworpen Het volgende briefje werd by het lyk gevonden Londen 3 Sept 1872 178 High Street Skadweli De misdaad die ik op het punt sta te begaan en waarvoor ik hiernamaals moet boeten is niets vergeleken by de ellende die ik nn lyd Ia Landen zonder cent zonder vriend tot het geven van raad of hulp moede en afgemat door de aangewende pogingen om iets te doen te krijgen in alles ongelukkig met doorgeloopen voeten en een geklemd hart verkies ik den dood boven het aanbreken van een volgenden ongelukkigen morgenstond Slechts negen weken ben ik in Engeland Als kinderjuffronw kwam ik met een dame van Amerika naar Wiek in Schotland waar zy mij uil den dienst ontsloeg onder weigering mgn terugvracht te betalen Het loon dat ik te goed had £ 3 10 betaalde zij mij nit Na de onkosten om naar Londen te komen was ik in de groote stad alleen met slechts 6 shillings Wat moest ik doen f Ik verkocht mijn horloge De kleine som die ik daarvoor kreeg was spoedig opi eteerd voor levensonderhoud en in de pogingen tot het verkrijgen eener betrekking Thans heb ik niets meer iedere dag is een toestand van ellende geen vrienden geen hoop geen geld God der Hemelen heb medelyden met een arme hulpelooze zondares I Gij weet hoezeer Ik m j er tegen verzet heb maar het noodlot is tegen my Ik kan het pad der zonde niet betreden want aiJD doode moeder zal alles zien Zonder vader zonder moeder zonder huis o I hoe zeldzaam zijn christelijke harten Ik ben niet zinneloos want reMls lang heb ik gezien dat dit het einde moest z jn Dot allen die van my mogen hooren my vergeven ea moge God almachtig my vergeven voor wiens reohterstoel ik spoedig moet verschijnen Vaarwel aan allen vaarwel aan deze schoone en toch zoo ellendige wereld Alice Blanche Oswald P S Den 14 dezer maand zon ik mijn twintigste jaar bereiken B £ L O I Ë De Belgische regeering stelde bij brief van den 20 Januari 1870 aan het gemeentebestuur van Sotte gcm in Oost Vlaanderen voor om uitvoering te geven aan het vooniemen tot opricliting van een standbeeld voor Lamoraal graaf van Egmont waarvoor reedt in 1818 eene inaokrijving was geopend terwijl het model voor het beeld in 1827 in hst museum te Gent was tentoongesteld Tbont is door de regeeriog aan het gemeent stnur van Sottegem bericht dst ket standbeeld geheel gereed is en tussoben 15 en 20 8è tember a s naar Sottegem zal worden overgebracht Men wenschte de onthalling te doen plaats hebben op den 29 September a s bij gelegenheid van de feesten te Gent die wierschgnlïk eea menigte vreemdelingen zullen aantrekken Suttegem is een pltatq e met ruim 2200 inwoners alwaar men eenige overUijftels vindt van het kasteel van den graaf van Egmont die evenals zljae eehtgenoote Sabina van Beieren en zijne zonen Philips en Karel in de kerk aldaar begraven is BINNENLAND T GOKDA 17 Septembie Heden avoed ten 7 are ad in het lokaal Ileil de rotki in de Peperstraat eene openbare vergadering worden gehouden waartoe biykens advertentie in onxe vorige Nrs alle voomtanden van t vrije Mtidmeij alhier ign oiigenoodigd Het doel der samenkomst is eene Afderling te vormen van het Anti Schoolwelverbond Wg hebben meermalen als onze meeuing uitgesproken dat we zeer goed de bezwaren van een deel der natie tegen onze wet op t lager onderwijs kunnen begrgpen al kannen wg die niet deelen Wil men nu in een Bond kracht zoeken wy hebben er niets tegen Maar wel hebben wg er tegen dat die bond onder een Talsche vlag wil varen en zich Toordoen als voorstander van t vrije onderwgs terw l men jnist bet onderwg aan banden wil leggpn Wat toch zegt art 1 der statuten Het doel van het Anti schoolwet verfaond is het verkrjjgeu van eene wgziging van art 194 der Grondwet waardoor het vrge onderwgs regel en het staatsonderwijs aanvulling kan worden Alweder hetzelfde wanbegrip Vrjj onderwijs tegenover staatsonderwgs Art 194 der Grondwet a eschaft Wat lezen we in dat art Het openbaar onderwjjs is een Toorwerp van de aanhoudende zorg der regeering De inrichting van het openbaar onderw s wordt met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen door de wet geregeld Er wordt overal in het Rgk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwgs gegeven HET GEVEN VAN ONDERWIJL BVBU behoudens het toezicht der overheid en bovendien voor zoover het middelbaar en lager onderwgs betreft behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en zedel kheid der onderwgzers het een en ander door de wet te regelen De Koning doet van den staat der hooge middelbare en lagere scl olen jaarlgks een uitvoerig verslag aan de Staten Qeueraal geven Dat le5 n w in art 194 en niets meer De voorstander van t bijzonder onderwijs noeme zich dan niet een voorstander van t vrjje onderwgs want dit wordt juist door de Grondwet geregeld en met welk gevolg onse eigen geineente kan het bewjjzen Wjj hebben een Christelgke nationale school ert een Christelgke school voor jonge jufvrouwen we hebben een Israëlitische en een Roomsch Katholieke school en wanneer eerlang de Luthersrhen een Lntherscbe of de Remonstranten een Remonstrantsche school wilden hebben zg zgn geheel VRU om die op te richten Dat bewijzen de feiten Voorstanders van het VRIJE ONDERWIJS moeten dus aan de oprichting van dit Anti schoolwetverbond geen deel nemen Er schuilt Mn adder onder t gras Vrijdagavond II is alhier door de politie aange ouden en dén volgenden dag gevankelyk naar Rotterdam overgebracht A K arbeidster geboren te Spijkenitte tegen wien aanhouding en opzending was Verzocht door den heer officier van justitie te Rotterdam ter zake van diefstal Volgens bekomeen order zijn de miliciens der lichtingen 1868 en 18Ö9 behoorende tot het Depot alhier met onbepaald verlof huiawaarls gekeerd Te Haastrecht werd tot wethouder herbenoemd de he r L J Stoeleiidraaijer te Vlist de heer J Kasbergen en te Gouderak de heer P Molenaar Te Scbaonhoven is beroefiea de heer H W A Verhoeff predikant te C hsflois en te Katendreoht die echter voor dat beroep beeft bedankt Tol ontvanger der Registratie te Doesburg it benoemd de keer Ur P i Poets thant te Woerden Zaterdag werd de zitting der Staten Genereal op de gebruikelijke wijze geslaten Gisteren werd de zitting der Staten Generaal op de gebruikelijke wijze geopend De troonrede deelt o a mede dat de geraamde uitgaven behalve die voor staatsipoorwegen zonder buitengewone middelen kunnen worden bMtredeni dat tot verbetering van samenstelling en gehalte van t leger in de eerste plaats een wijziging der militiewet zal warden voorgesteld dat enkele voordrachten tot verbetering der wetboeken zullen worden aoageboden dat een voordracht tot uitbreiding van t kiesrecht kan worden verwacht dat een wet op t booger onderwys wordt voorbereid en dat tot verbetering der middelen van geneenschap met O ludiê voorstellen zullen worden gedaan De Indische begrooting voor 1878 wordt geraamd als volgt Uitgaven in Nederland 27 484 4 24 Uitgave in Indié 87 857 661 Inkomsten in Neilerland 41 709 489 Inkomtten in Indiè 78 82 496 D Prov Staten dezer provincie zijn tegen 2 Oct e k buitengewoon bijeengeroepen ter verkiezing van eéu lid drr Eerste Kamer in de plaats van wijlen den heer I Blaakenheim Volgens eene bekendmaking van Dr M F Lindo inspeetenr van het lager onderwijs in Zuid Holland zullen de nojoars fiamina voor ken die verlangen eene akte te verkrygea tot ket geven vaa li er oaderwys S ehoudcD worden te t 6rerei k ige den den Oetoer en volgende dagen in ket gebouw der Leetinrichting in de Oude MolstrMrt V 86 De opperbevelhebber in de legerplaats te Milligen heeft de volgende buitengewone da ordcr aitgevaardigd aan officieren en verdere militairen Bij het opbreken van het legerkamp en het teregkaeren naar uwe garnizoenen of hiaardsteden is het mij een aangename taak u mijne tevredenheid te betuigen over den goeden en geregeUrn gang va alle dirn eten de leidiag der oefeningen voor zooveel die ieder uwer was opgedragen en vuor den goeden wil en ij ver waarmede de oefeningen zijn uitgevoerd geworden De wijze waarop gj uwe verplichtiiigen hebt voldaan de goeile geest die u daarby herfl bezield strekken tot waarborg dat gü iii tijden van gevaar u even gun stig zoudt doen kennen als in dit oefeniiigslamp dat koning en vaderland te allen tijde met vertruuwrn op u kunnen reken By uw vertrek uit ikdeuwenwih dat gij evenals ik de naiigcuaaDste herinnering am ons zamenzijn alhier zult medeiiemen en voeg bij mijn afscheidsgroet de voor u en voor mij teeds opwekkende leut waarmee gij gaarne luide zult instemmen Leve de Koning 1 De Traia is getrolTen door de waarheid van de stellii dat de vrijheid ain instellingen als de Internationale slechts kwaad kan doen en dat alleen verbod en tegenwerking er eenige kracht aan geeft Zy brengt hulde aan het kloek beleid en helder inzicht van onze regeering die zich nieljiet verleiden om door verbodsbepalingen de Internationale gelegenheid te geven om met groot geschreeuw over vervolgii te klageo maar die hen aan zich zelven overliet en hen dut dwong te touiien hoe onbeduidend onmachtig en door eerzoeht verdeeld in wezeiilykheid die loogenoamde broederbood van alle werkers der wereld toch wel it De Mh Omtrml verneemt dot ket plan tot indijking van de Wieringermeer een gedealte van de Ztriderzee tusschen Wieringen en Medemblik groot omstreeks 20 000 H A by voortduring stet inspanning bestudeerd en voorbereid wordt Dezer dagen had een vergadering plaats van de oommissie die reeds in 1870 daarover verslag heeft uitgebracht en bestaat uit heeren die de geldelijke aangclegeuheden trachten te regelen en gemachtigden van vermogende Nederlandsche aannemers Aan deze laat ten die de in te dijken oppervlakte in het afgelbopen voorjaar opnieuw nauwkeurig hebben gepeild en onderzocht is een opgave gevraagd der sommen aarvoor zij al de bedIjkingtwfrken volgens het door de commissie gemaakte project voor eigen rekening en risico zouden willen uitvoeren Bij de beraadslaging daarover is het gebleken dat de met dergelijke werken zoozeer bekende aannemers de mogelijkheid der uitvoering aan geen twijfel onderhevig aektes en bereid zijn de hun gedane vraag eerstdaags te beantwoorden Wel zullen de steeds stijgende prjjzen der arbeidt loonen en materialen gevoegd bij het bezwaar om de too groote hoeveelheden rijs en dyksteen met den noodigen tpoed aan te wendeo de vroeger gemaakte begrootingen verhoogen Buuw ook algemeen was gwn het eens dat de schier dagelijks stijgende prqzeo van het land ruimschoots daartegenover staan Koloniën WB8T IND1S Blijkens berichtm ait Paramaribo vaa tO Aug heeft er by de kebondeling der koloniale huiahoodelijke begrooting voor 1873 eene levendige diacuaaie plaats gehad uitgelokt door de verklarmg van het lid Foscfa Ueitz dat hy geen hoop meer koesterde op eene juiste waardering der kolonie van de zijde van Nederlaud en op bet nemen van krachtige maatregelau om Suriname uit zijn verval op te beuren zoiMlat hij mede zoude gaan met ken die ket wootrd lutlating hadden doen huorea De ondervinding die hij gedurende 22 jaren had opgedaan van wat NederUiid voor Suriname deed of wat ket naliet te doen van de onverschtlligkeid jegens deze koloaie en Ie overtuiging dat van Nederland geen heil vooi Surinane t wachten is deden by hem den kartgrondigeii wentch geboren warden die onder ket laaitte ministerie vau koloniën kraohtiger werd dat de Nederuiidtehe regeeriug met de Èngelscbe Bmge overeenkomen mn Suriname onder haar ge ig te doen overgaan Hue treurig dit ook zi n zoo zelfbehoad noopte er toe Den 5dea Aug heeft eene algemeene vergadering pUats gehad van de Vereenigiug tot bevordering der belangen vnn Surinamt Het geUl leilen dier vereenigiug is tot 234 geklommen In het distriet Nisksrie kwft zudi groote behmgttdling voor kaar doel geopenbaard De heer A D van der tion Netscher te s Oraveuhage heeft met welwillendheid bet verzoek des Bettuurs beantwoord om de belan gen dezer Vereeuigiug te bevorderen Na de keniiisgeviiigeu deswege werd in deze vergadering ket pion beaproken tot opriebting vau eeiie ktutdelfcerkimdinj tu eiem Striimu n de If eilktat au Afrika Art I luidt l e a sjciatic heeft ten doel in t belang van den kandel en van den landbouw itt Suriname eene verbindiug tusseben onze kolooi en de Wntkutt van Alrika iu het levcu te roepen Volgens art 2 zal voor rekening dier osaooiatie naar Afrika s Westkmt worden bevracht een schip van matigen tounelasl dien vaii 200 tonnen niet te boven gaoade Dat sohip zal worden beladen met haudelsartikelen die den meest gereeden en voordeeligen ofnst op beiloelde kust beloven Die lading tal of op de plaats vhii aankomst öf elders worden verkocht hetzy in gereede betaling hetzg legen retourrracht met artikelen uf producten in ruil te nemen die in Suriname ol elders eene voordeelige markt lau afzet zouden kunnen vinden De vergadering heeft bealoien de gelegenheid tot inschrijving al femeen te Par imaribo en te Nickerie open te stellen Het operat e kapiiaal is gesteld op ƒ 4U liOU bijeen te breugcn in aandeelen op naam van 25 De assoeiaiic zjil gracht worden tot stand te ijja gekomen loodra blijkt dat hrt geheele kapitaal ia volteekend eu later het bedrag der ingeachrei en aaadeelen ten volle is gestort Vervolgens is in bedoelde vergadering gesprokea over de navolgende amendementen welke bij de behandeling der koloni ile begrooting voor 1873 in de Koloniale Staten zijn aangenomen te weten 1 de oprichting van ern geneentebettuur 2 voorschotten aan kolonisten 3 subsidie aan de Compagnie Traniatlantique voor eeae verbinding stet Para en 4 snbsi lie aan de International Ooeon Tel graph Company Ur vergadering zich net die amendementen hebbende vereen igd heeft het bestuur gemachtigd eene petitie aan den Minister van Koloniën toe te zenden en daarvan afschrift asn de Staten Generaal strekkende om de bedoelde posten in de definitieve begrooting te doen behouden In plaats van den heer D J van Praag ait de kolonie vertrekkende is lot lid van bet bestuur verkozen de heer P C Wesenhagen Te Paramaribo ia tot groot genoegen der bevolking aangekomen de heer T Hoyt met 5 mijnwerkers afgezonden door de directie der New Tork and Surinam Company ten einde voorbereidende maatreiielen te nemen tot de geprojecteerde gouddeiving in het district Boven Surmaoie Zoodra hij eenig volilornd belicht heefi zal de directie te New York OHiniddellijk 100 a 300 werklieden overzenden Hst is voor de toekomst dezer kolonie te kopen dat dste ouderneming slage