Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1872

ü 0 ra yA f itti ii 88 100 89 lOO 90 91 75 225 i Vrydag 20 September N 126p A V ï 1 i i 187a iT t ü 4 a J It f l t ilr U noofd Dcpöt voor Nederland bIj M J C HAM tc ütTecht vbbkhugbaab aan het VEBDKB VEEKBIIOBAAK TE Gouda bij Mej d © Wed BOSMAN Per transport f 00 Idem van zegels van registers rekeningen enz 70 ld wegens het plaatsen van vertentiën in dagbladen 92 120CO 14000 1200 Laatste Berichten Madrid is Sept De zitting der Cortes ii heden geopend De Koningin reed naar de zaal in een gesloten rijtaig terwijl de Koning ii een open rijtuig volgde De houding van het pnbliet was zeer ko l Parijs Ifi Sept Den heer Thiers heeft Zatur dag ie Stenatidoa bezocht en de Amerilcaane t1ie officieren rompünenteerende gespraken van de vriendschappelijke beMIdtingnr tnsschen Frankrijk en Amerikn Kapitein Wells heuft dit in den meest vriendschnnpelijkcn zin beantwoord Madtid 16 Sept Jisteren heelt de meerderheid in de Cortes tx iie bijeenkomst gehouden Zij heeft de candidnturen vnn Ki ero voor het presidentschap der Cortes en van Fignerola voor dat bij den Senaat aangenomen De heer Zorilla hield eene rede wanrin hij verklaarde niet voor ccne partij maar voor het land bestnur te willen voeren Kr bestaan zeide hij twaalf mitlioen Spanjaarden die tot geen partij behooren en die men moet irnchten te winnen Ten slotte verklaarde hij als Minister de dynastie van Amadcus te zullen verdedigen en zoo nuüdig zijn leven voor haar te willen opofferen Pesth 16 Sept Heden namiddag is de zitting der Dvlegaticn geopen l De heer Hopfen tot president i jekozea gaf in zijne toespraak zijne bevrediging te kennen over den intcllectueelcn en matericclen vooruitgang der Oosteurijk Hongsarsche Monarchie sedert het beslaan der Delegatiên Hij vertrouwde dat ook op slaatsrrchtelijk gebied alle bestaande quaest ën zonden worden gebracht tot eene oplossing op den grondslag der constitutie Met betrekking tot het buitenland neemt de Monarchie weder de positie in die haar toekomt terwijl de bijeenkomst van onzen keizer met die van Duitsehland en Rusland eene nieuwe waarborg is voor de vredejiicvende richting dezer Mogendheden Voorts racende d Spreker bij de Delegatiên te moeten aandringen op spaarzaamheid zonder benadr eling aan de eischeu voor de middelen tot verdediging des Bijks Dairna werd tot vice president benoemd graaf I alkènheym 1 = O L I T I E3 Ken BANKBILLET groot ZOStig Gulden hetwelk gopassetnlen Donderdag namiddag in de Wnaistruat te Oimda is gevonden ligt ter beschikking van deu eigenaar op het BUREAU van POLITIE alhier Hjmi II N T I J I iiiji iwyii f I i ii i L l g HB H WygWf W rr M g Burgerlijke Stand GfitOBtN 14 Sejit NieoUm Johaancs Theodorus ouders T H PriiiRoiibcrg en E Jsoscn Bernardus Wilhelmui Heiitlnraa ouilira B C Lijpter en N Ilru nix 15 JuIudiiii 1aria oudtrs W de Jaag rn H IJaselatgu Dirk ouders L Hiuiieudijk en N Sibbes Ovit i i i fc N U Sept H Olij 5 m E vau Leeuwen C w 15 A Karreraan 9 m 16 N H Caboiit 2 j 5 m ADVERTENTIÈN Ondertrouwd jB R VAN HINLOOPEN LABBEIITON il R H VAN ASSEN il Antm 13 Sept 1872 i Dank aan allen die bewezen hebben gegeven van deelneming bij het overlijden van ons geliefd Kindje G H ü DE LANGE en Echtgenoot Gouda 17 Sept 1872 Voor de menigvuldige bigken van belangstelling bij de geboorte van onze Dochter betu en wy onzen dank W F C VAN ESSEN A F VAM ESSEN POTTHOFP Gouda n Sept 1872 De familie van den overledene J F van DBR KIND betuigt haren hartelijken dank aan de heeren Sigarenmakers van den WelEd Heer van ork GARDEN C voor de laatste eer die v i aan hunnen Kameraad hebben bewezen Gouda 14 Sept 1872 Alphe L YAROSSIEAÜ Zn Bodegraven P VERSLOOT Boskoop J GÜUDKADE ffarmeten W G KURVERS Hazenswoude Mej J GAARKEUKEN En verder bekende Depots aanvraag Openbare Verkooping op DONDERDAG 20 SEPT 1872 des middags ten 12 ure in Harmonie aan de Markt te Gouda van Drie partijen HOOILAND te zamen groot 2 B 36 K 20 E gelegen in de Korte Wijk gem Zaammerdam te aanvaarden dadel k en van twee SCHULDBEKENTENISSEN van de Dkooohakkuij Middeümrff rentende 5 o groot respectievclgk ƒ 4681 16 en ƒ 902 60 Informatien ten kantore van de Notarissen J A van deb LEE te Aarlandèrveen of Mr KIST te Gouda Openbare Vrywilllgc Verkooping TE WADDINXVEEN op WOENSDAG den 2 OCTOBER 1872 des voormiddaga ten li uur in het Logement van Mej de Wed H de GftOOT aan de Brug aldaar van drie pe reeelen hg uitstek gobd WEI OF HOOILAND gelegen in den Voorofschen Polder onder Waddiiueveen aan de Noordkade en van een Huis en Erve staande en gelegen aan de Zuidkade aldaar Nadere informatiSn zijn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR aan den Kerkweg n 2 te Waddirueteen TE HDUR TE GOUDA met primo November een GEMEUBILEERD BOVENHUIS Adres letter G aan het advertentiebureau van ö B VAN GOOB ZONEN te Gouda GOEDKOOPS lUZIEL voor Piano Solo Uitgave van F KO KSM A te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin LiEBicH Die Spieldo e musical box B 0 40 Zauberglöckchen salonstuck B 0 40 Smith SiDtNEY Der Fieischatz Grande fantaisie de concert B 0 75 Stbauss Morgenblatter Walzer C 0 50 Lanbek GrossmOtterchen Landless C 0 20 Wagnee Immer lustig Polka C 0 30 SuFFÉ Ouverture zu Dichter and Bauer C B O 60 Mendelssohn Hochzeitmarseh C B 0 40 Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Drok Q A Briokmao Monifoort 3 A JAOOBI ï Oudewater J van LIEFLAND Schoonhoven V eA W OLFP en ZOON Waarder Wed BOÜTHOORN Woerdm Gebr PFENNING om DépÓt bij M J C HAM ta ütreehi Tand ongesteldiieden alsmede ziekten van het Tandvleesch wordot steeds verzacht door het gebrnik van het ANA THERINMONDWATER vau Dr J G POPP Keizerl Koningl Hof Tandarts te Weenen eu in de meeste gevallen volkomen genezen Prijs per flacon f 1 75 Te verkrijgen te Gouda bij L Sobenic winkelier op de Hoogstraat wijk 128 te Rotterdam bq P B van Santen Kollf apotb en A Schippereijn C blaanwe porceleiDwinkej j Ie t Huge bij J L F C Snabilié apotb te Leyden bij E Noordijk te Utrnda bij F Alteiia apoth te Atnilerdam bij P au Wind lieim k C verkoophuii Otidewalar by T i VIN Vreniniagcn te Sohooahoveri bij A Wollf ÜRBANDS PILLEN r Zg die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zgn volgens het authentieke voorschrift van Paus ÜRBANÜ8 VIU hale dezelve te Gouda alleen bij den Heer J C ZELDENRIJK Drogist op de Mwfct Alsmede te Wa inxveen bg C 1 Hazenbcbo Heele doosjes 1 50 halve 0 75 en kwart doosje f 0 37 Q0 Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend It Van GOUDA naar Moordrecht 8 38 9 58 1 58 8 41 Nieuiverkerk 8 38 5 1 1 6 4 SS 8 41 Capelle 8 38 9 6 1 68 8 41 Rotteidam 8 38 9 1S 9 56 ll $8 1 81 1 58 3 28 4 83 733 8 41 10 Zevenh Moerkapello 8 41 9 58 12 40 8 36 8 38 Zoelerra Zegwaard 8 41 9 58 18 40 8 86 6 86 8 88 Voorburg 8 41 9 68 12 40 6 86 8 88 s GïAVENnAQE 8 41 13 8 53 11 41 12 40 1 88 3 26 + 36 6 36 7 30 8 88 9 48 Oudewaur 6 60 9 66 11 68 3 26 6 36 8 41 Woerden 6 50 9 66 11 68 3 86 6 36 8 41 Harmelen 6 50 3 23 9 S6 10 43 11 68 18 40 2 88 3 86 6 36 8 41 UiaEOHT6 50 8 23 9 56 10 43 11 68 12 40 2 88 2 88 9 68 8 26 6 36 8 41 9 68 Amsteudah over Uiirmelea M 10 43 18 40 3 25 8 41 Utrecht 6 60 11 68 6 36 Naar GOUDA van Moordrecht 6 30 9 37 11 40 6 17 Nieuwerkerk 6 22 9 30 11 32 3 8 10 8 21 Capelle 6 15 fl 24 11 25 8 2 6 4 HoTTKBDAM 6 6 7 B5 9 15 10 15 11 16 12 15 2 6 2 56 6 66 8 10 9 25 Zevenb Moerkapelle 6 29 9 84 11 16 4 12 6 14 Zoeterm Zegwaard 6 19 9 24 11 4 4 2 6 4 8 17 Voorburg 6 7 9 12 10 62 3 61 6 52 8 6 Geavenhaoe 6 7 50 9 6 10 10 10 46 12 5 2 2 50 3 45 6 46 8 9 30 Oudewater 8 17 9 32 1 36 4 14 8 17 Woerden 8 8 9 83 1 25 4 6 8 8 Harmelert 8 50 9 16 U lO 1 5 1 18 8 4 7 6 8 1 9 20 Utbecht 7 60 8 26 9 10 46 18 45 1 8 88 3 85 6 43 7 45 9 Amsteedam over Harmelen 8 10 10 30 2 20 3 20 6 26 8 30 Utrecht 6 40 11 45 6 30 BEGROOTING v a INKOMSTEN en UITGAVEN van M GEMEENTE GOUDA v orAe kdi B8tTan 873 Bevolking 16584 siel D 1 itt i tt nhi nél f Ml WcrjMlg f H 4 ïi f ri i Vü I T G A V 8 K Mué Hoofdsttik I HuishondelSlt bestti Atieeüafi L Bezoldiging sehrjjfloonen presantie oeldea en rsis en verblglkosten te genieten door de personen in ketdagsigkich bestuurder 1 V Gemeente werkzaam 1400 1200 2100 Jaarwedde v d Burgemeester de Wethouders ƒ 42 den Secretaris gj t 43 44 Ontvanpr Agent V in 2r 1904 3500 660 1700 6008 500 Memorie 100 150 kwarfiering 45 Tnarwedtle van de bouwknudi aen tai van de opsichters der e bouwen der wegen endergelgk jlé Jaarwedde van de ambtenaren enl edifln4e derGei Secretarie 49 iiarwedde van den coocierge ea vmn de boden f 4ft JaarvMdde van de klokkeniit u kloUaider f 49 Jaarwedde van de keurders w WTS meters rooimeesters enz f 50 Jaarwedde r de sloiswachters bruggenophaaldèr enz f S Jaarwedde v de nmrktn e I Wi 52 Sohrijfloonen fi i Reis en verblgfkopten ƒ $ 4 Toelage aan de W kmcesters f 4m1 der Isie Afdeeling f 23412 Afd II Andere kosten van da gelgksch bestntll niet behoo renide bat de voorgaaade Aftl 55s Koste V licht en brandstoffon f 400 60 Schrijf en bureaubehoeften 250 57 Druken bindvverk 725 8 Briefporten vrachtlnoaen en andere kleine uitgaven 100 H§0 Kosten van het catalogiseeren vau het Archief ƒ 400 CO Kosten vau het onderhouden nsehoonhoudenvau hetgeljouwof vertrek bestemd voor de vergadering van deu Raad en vanBargemerster en Wethouders mitsgaders voor de Secretarieder gemeente 900 61 Onderhoud en aankoop v meubelen voor die gebouwen ofvertrekken ƒ 250 B Kosten voor verteringen t nbehoeve van het huishoudeiykbesttinr bureau van stemopne iai g en Commissiën ƒ 50 63 S ocrt n van bet aanleggen en jheuden der registers van den bwrgerlnken stand 64 ld vnn net aanleggen en bijhou den van de dubbelen der leggers Wiplans van het kadaster f S Id vah de bevolkingregister ƒ 86 ld T dekiezerslgstenen v t uitoefenen der kiesverrichtingen 67 ti y t aonplakken omroepen pS Id V abbonnement op tStants 5 blad Prov Blad en dagblsden 49 Ta jacWispprt eren 4j3 84 4224 25 Totaal der Ilde Afile ng f 4299 26711 Totaal van het 1ste Hoofdstuk Hodfdst II Kosten voorwerken en inrichtingoi tot openk dienst bestemd 5330 1470 1400 8500 900 71 Onderh v straten en pleinen 72 1 L van wegen en voetpaden 19980 150 200 ld wandelpL plantsoen ld bruggen iovenetveren ld pompen ea riolen ld havens vaarten kaaimuren sluizen en andere waterwerken f 71 ld V klokken horologiSn speelwerken en dergelijke ld V Schuiten en vlotten mitssaders huur van dezelve Kosten van aanleg en onderhoudder algemeene begraai laats Memerie 110 560 Aanleg é Onderhoud e Kosten van behaving f 80 Jaarwedde van den bewaarderven het gebouw be stemd voorde zittingen van het kaatong recbt en van andere openbareinrichtingen kosten van hetschoonhouden van hetzelve onderhoud en aankoop van meubilair mitsgaders kosten van lichteii brandstoffen 81 Kosten voor het rioleeren vanzglen ld der vergrooting v de Armenschool Arbeidsloon voor de te leggennieuwe straat van de Kattesingelnaar bet station v de Bhgnspoorweg Totaal van het Tide Hoofdstuk 66731 84 85 8G 87 Hosfdst III Kosten voor eigendommen welke de Gemeente naar het burgerlijk recht bezit met de deswege verschaldigde lasten Onderhond van huizen torens poorten en dergelijke ƒ 3080 Onderhoud v het jaagpad langsde Gouwe met de daartoe behoorende werken 2500 Onderhoud der overige eigendommen waarvan de inkomstenzgn vermeld onder art 7 en 8 vanhoofdst 3 der ontvangsten 1650 Dagen weekgelden der werklieden en bedienden in dienstder Gemeente mitgaders verderetosten der fabrikagie 13017 Grondlasten wegens gebouwdeen ongebouwde eigendfompien 1250 Dijken polderlasten r 190 Personele belasting c i lO rrtKosten der invordering vail het gabelgeld voor het bevaren van de rivier de Gouwe 1070 92 Kostcn ter zake van het innen van renten wegens inschrijviu Te tratisporteeren ƒ 22767 Per transport 22767 gm op de grootboeken der nati v onale Sdiald 5 1 1 93 Beohtem recc itiën en éó gelijke f 30 94 2e termen der subsidie toece keud tot herstel der Gouwekade 26717 81 95 Bmtengeworu ah idie tot dat herstel to ekend f 5250 Tot van het Hide Hoofdstuk f 54804 81 Boi fibt IV Kosten van ill vor ïeringder plaatsel ke bdaitiH gen of middeleu sten van t iezicht en Van invordering der plaatselijke belastingen 590 Vergoeding aan het Rijk van 2 ten honderd van het onzitiver bedrag der opcenten ten behoeve I der Gemeente geheven op grondi lasten en op de personele belaa t jn id ting Wet van den 2l8teBDe l oember 1852 Staaidil n 226 Z 740 Totaal van het I Vde Hooédstnk ƒ 1330 Hoofdst V Kosten der opeobk veiligbeid en van de brandweer Jaarwedde van den commissaris van politie f 1500 J Schrgf en bureaubehoeften van de politie 50 100 Belooning van de inspecteurs dienaars en verdere beambten van politie mitsgaders van develdwachters 3250 Kleeding en wapening der politiedienaars en veldwachters ƒ 360 Onkosten voor de nacht eu stille wachten f 2490 Onderhoud der wachthiiizen mitsgaders licht en brandstoffen voor dezelven 145 Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der verlichttiug 8100 Onderhoud der brandspuiten 660 Belooning eu premiën aan debrandspuitlieden en beambten 1300 Kosten der Schutter f 2938 66 Idem der Weerbaarheid 50 j Kosten van het huis van bewaring en onderhoud van politiegevangenen 400 Totaal van het Vde Hoofdstuk 21243 66 Wordt er olgd BUITENLAND Buiteiilandsch Overzicht De president der Fransche republiek is te Havre geweest De maire beeft hem in zijn toespraak dank graegd voor hetgeen hij tot vestiging der republiek heeft gedaan De president heeft in zijn Btwoord op deze tbespraak bovenal zijn Vertroawen te kennen gegeven in Fmnkrijk e grootheid In t n ge pr kken met leden an den geraeenttraad heeft de pr sident gezegd dat de invoering ler nieuwe belsS tingen wet is waar moeilijk was maar dnt die belastingen de regeering in stnst tullen stellen om het evenwicht op de begrooting tot stand te brengen voorts deelde hij mede dat ei goede tijdingFn uit Engeland waren dat hij den vrijen handel niet wilde vernietigen en dat men het wil eens non worden dat de vrede nanr buiten verzekerd was ea dal b