Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1872

Dit voorstelw nI da t BiSi iaf d 0ê zondbeidscodlniisie gezonden met rertoek daarover hare beschouwingen mede te deelen Z Was Vali Oordeel dat de aanneming rtt dat TOOlIf I niet de bestaande behoefte zou roöizien om de jjaw cz 9 iiirichting tot de g ekljigste behoort en door meer gebruik nog ondoelmi ttger zou warden Daarenboren rreesde de Commissie d t de aanneming ran t roorstel ten gerolge zou hebben dat eene niepwe beboene 4oor den meek gegolden ktand zou ontstaan daar het water niet kon warden rer efaekt MoAt to oma in den Bleckeninf l nog cenige doorstrooming zgn op dr inrichting oejemle ze geen inrioeti uit De Commissie bleef alzoo op de aanneming van h ar vuoralel aaadringrn In Sept I8fl4 in plaat Mr Berge IJzendoorn was toen Mr P P P Kist lid der Commissie geworden werden zoowel het voorstel van B en W ll dM i r Cpoanitl doof den Baad rerworpert Sedert dien tijd werden geene rooRdeUen do rd GoEoodbeidscommiMie omtrei t dit onderwerp qieer gedaan In 1868 werd nog een ónderzuek ingesteld naar de i iogel jkh id om in den Ijini achter t Tolhuis aan de Haastrechtsche brng een dryrcuii bad te plaatsen welk onderzoek evenwel getine resuliat opleverde In haar verslag aan den Raad O er 1868 ditelt ly nrde dat ry ziel ran een voorstel tot naiiMif onthield omdat zy d s jaiftlM pl tf rqureen drijvend bad nog niet had gevonden il Kaïir aanleiding der acbtersloiadeiadrertiniie van de Directie der Nrderlandscbe lthyn orwcg Ua it scbappy achten wij het voor onze lezers niei van belang ontbloot de anndacbt nog in bet bgzomler te vestigen op de festiriteitea welke t de danriu oorkomende dageu Ie s Hage zallen plaats hebben Wottiidag avond Concert yan ae stafmuziek van het regiment Grenadiers en Jagers en illuminatie in de societeitstent in t Bosch Aanvang ten 7 ure Prachtige illuminatie vnn het Haagfohe Bosch door bet Gemeentebestuur van s Grotenhage Dondardtg avond Concert op het terras ran hot groot stedelijk Badhuis te Scfaeveningen ouder leiding ran den Heer Botgorschek Vuurwerk op het groot stedelyk Badhuis te Scheveiwigen Vrijdag aamd Concert ran de stafmuziek ran hel regiment Grenadiers en Jagers en groote illuminatie in den toölogischen tuin te s Orarenhage ten 7 ure Met zeer reel genoegen maken wy nog melding ran het concert dat heden avond in de Beunte zal worden gegeten door het muziekcorps der dd schutterij alhier onder directie van den Kapelmeester J Jacobs met welwillende medewerking ran den Heer Jb Knust en ren de Heeren Frosichart Solo trompettist en S Benerentcr Solo clariuettial beiden van Amsterdam en ran den Heer J Jacobs Solo trombonist De eerste Afd die in den tuin zal worden gegrren bernt de rolgendc Nrs Mein Oesterreich man he m Ouvertnr les droits du Seigneur any i Abenileiillcn yiUi St indcheu Schuiert la tulipe ruw tihen en Faotiisie Kaaist OouMd De tweede Afd in de aal geelt Ije Carneral de Teniae Jrhaa door Prossohnrt Fantaisie roor trombone de Helleman door Jacnbe F mtoisie les IJuguenott ran en door Bencrenter Duit de l opera Semiramis Roiiini door Frosschart en Joeoba en Aria de l opera Travinta Verdi door Benerentcr Dit concert wordt door bet mnziekcorpt der Schuttery aangeboden aan hh inteekenaren op de Volkseoncerten door dat cor in dezen zomer gegeven terwijl roor andere personen de toegang tegen betaling van 75 c is opengesteld leden der iocieteit de Beunie en kunne dames 50 et Uingsdagarond had In bet lokaal heil des rolks de vergadering plaats tot oprichting van een Afdeeling van het Anti schoolweiverbond Er ia eene afdeeling gerormeerd die 4t leden telt De Heeren P 8 Tan der Staal N van der Znalni en A ran der Sluys werden tot Bestuurders gekozen j Ia 187S tl te Weentn een Wereldtcntoonttelling van Toortbrengselen van landboaw n vtrbeid en kunst wolden geboudan Met liadruk vestigen we daarop de aandacht ran indnstrieeli n en hindbouwera daar zy roor het aanknoopen van nieuwe oonncctitn zeer belaogryk moet worden geacht Uit Nederland zjjn een aantal toezeggingen gedaan nU ome gemeente teUer noar we vernemen nog niett Wy hopen en verwachten dat t zoo niet bigven zal en dat ook Gouda s nyrerbeid op 4 tentoonstelling waardig zal worden gerepresenteerd Tot 1 October a a ii er gelegenheid om van deelneming te doen blijken Frogrsmmn s en inschrgvingsbilleften zgn o a te vetkryRea b de Kamers vsg Koopliaiidel anflmcken b j de Departementen der Maatscli tot betor deiing van Nijverheid en bijdeNederlandsohe Hoofd lou tA I p i pde in bet land zelf te bandhaïen Thiers Zaterdag 11 de Shenandoah te Havre betoekende is door de Amerilcaanache oRicieren zeer welwdlenif oali angeA Üg heeft gesproken van I vriendjchamielyke bctiekki en tiu en tVtnkrgk en Amerika Da k ipiiein WtTls heeft hem opïeerliartelyke rgze se mtwaotd De Élg 4 JMi het v HNfc des heei n Thien nit Trouville is thans bepaald vastgesteld Hy zal bedeu te Parys aankanen en zijn intrek nemen in het El sée wur hij enj weken zal rertoevei Het Journal Offieiel Wr de benoeming van den generail ChiiteJ tot brfvefliebber a het 7 leèerkorps te Tours en die van den generaal Ducrot tot bev niel ber van het 8 legerkorps te Bonrge Het MiderKM rnn de zaak van Biizair e neemt een erus ige treading de getiiigenisaen ran een aantal lanemals en hoofdofficieren ran het leger van Metz zgn van dien aard dat ook Thiers bet plan hoeft opgegeven om den maarschalk te beschermen Bazaine moet zelf zijn zaak voor hopeloos honden en heeft atfilert dwn tijd verklaringen afgelegd die zoowel den eikeizer als de ex keizerin Zfer oompromitteei ren Bazaine heeft te minder hierin bezwaar ien omdat de Bunapartislisclie partij hem beeft losgelaten en tbaus op hem Kchcel dr schuld tracht te wentelen van het mislukken van den marscb naar Sedan Uochefort gaat in de gevangenis achteruit zijn vrienden hebben up niituw een verzoek om gpUie ingediend by den president der republiek deze beeft het verzoek rerzuiiden naar de gratie commissie Maandagin iddog is de itting der Hongaarscbe dele gatun geopend liopfen tot prfesideni gekozen gaf in Kijn tueSpraak zjjn bevrediging te keiihen over den inlellectueelrn en matei ii elen vooruitgang der Oosten rgkschHoiigaaraehe monarchie sedeH het bestaan der leli gatiên Iiy vertrouwde dat ook op staatsreohtelyk gebiid alle beslaande qunestieii zouden worden gebracht tot een oplosaiag op den grondslag der cousiitutie Met betrekking tot het buitealaud ne mt de monarchie weder de positie in die baar toekomt terwijl de bijeenkomst van on en kei er met dien van Dttittohlaiid en Rusland een nieuwe waarborg is voor de vredelievende richting dezer mogendheden Voorts meende de spibkir by de delegstiun te moeten aandringen op spaar amheid zonder benadeeling van de eisclien voor de middelen tot verdediging des rijks i aar ia werd tot vice president benoemd graaf Falkenheym De keizer ontving Dinsdag de Oostenrijksebe en Hongaarsche delegatién elk afzonderlyk ten gehoore Op de aanspraken der presidenten antwoordde de keizer dat de go de betrokkingen met hèt bttitenlaml en de vriendschappelijke aanraking met de naburige staten de regeering in staat stellen om van de natie geen eerdere offers voor s latods eerbaarheid te eisclien dan de wet als noudig heeft erkend tot behoud en ontwikkeling der monarchie De door de ministerien van de beide deelen des rijks ontworpen wetsvoorstellen berusten op een nauwgezet onderzoek eu op de ervaring van de la tste jaren De Beierscbe ininister ciisis verkeert nog in statu qno en te Munchen schynl men de geheele u iestie zoo licht op te nemen dat men ich afir iagt of er elgeplyk el ieae crisis b staat De lij t Tan can didüitniinisters den koning door den heer Gasser aangeboden bestaat uit Gasser minister president buiienlandsche zaken Lepowski binnenlandsche zaken Lercheiifeld eeredienst Vulderndorf justitie liobkowitz BnancK n en Walther oorLsg Era telegram in de Keln Zeil meldt echter aat Ijercheufeld zich bad teruggrtrokken hnewel de voordracht aan den koning nog niet was teruggenomnn Zaterdag middag hield het scheidsgerecbt te Geneve zyn laatste zitting om uitspraak te doen in het aan zijn oordeel ondirworpen geschil Te tnaalf uren nam de zitting een aanvaug duch eerst een w later werd toegang aan het pnliliek verleeud ten gevolge van de vertraagde a inkomst van sir Alexander Cockburn en lord lenterdru Slechts een dertigtal nieawsgierigen wnoiido de zitting by De uitS iinak werd door ilen presi lent den heer Bclopis tuurgelezen en luidde dat Kogeland nan Ameriki rnfe sétAide ergoedlng van U SOStaUO dolUn in goud moet uitbetalen dus iets meer dao 3 nillioen pund sterling De heer Cockburn weigerde de uitspraak te teekenen en heeft zijn oordeel af iiderlyk medegedeeld Hij nas nl van gevoelen dat de verautwoordelykheid van Kngelani zich niet verder uitstrekte dan tot de Alabama Betreffende de schade door de Florida veroorzaakt werd de be slisa ng genomen met 4 stemmen tegen 1 betreffende die door de Sht andoah teweeggebracht met 3 stem men t eo 2 Alle andere eischen tot schaderergoeding werden rerwoipen j Twee en twintig kanonschoten werden gelost ter ÊKtt ran den gelukkigen afloop der werkzaamheden ran hrt scheidsgerecbt in ecne quncstie die de wereld is o lungeo tijd in onrustige spanning heeft gekoaden T Nei mi i ji I Vrijit g eeai éili astrltie op groote schaal plaats van liberalen en democraten ten gunste der candidatuur van Greeley É HANKRIITK t Verbu dour leii minister ran binnenlandsche zakiji 1t e tnrdig ouk tegefi de viiSing n S2 8 tA dèt Mg wiwóp lie ecrate VnnaeSe rafnbliek werd uitgeroepen heelt allerwege zooveel verzet uitgelokt dat by er gedeeltelijk althans ran ternggekomeo is Keu i ieuwe cirdblaire aal de prefecten is daarvan het gercdg jgewee t Waarin hun wordt aanbevolen de particuliere feestrieringen nergens te storen en enkel te verhinderen dat er op straat wanordelijkheden voorraden Gambetta zal zich nu ntur Grenoble begeren van waar hy een nituouiliging ontving om op SS Septi ee babket Ie prisideeren Ba arua moe l hy een bezoek afleggen te Nizzs De separatistische neigingen in die stad nemen naar men verneemt Uagelyks toe De menscheu schijnen berouw te hebben dat zy zich zoo lichtvaardig lieten aunexeeren Zy zouden th ins liever weder Italiflanscb worden dan de drukkende lasten te dragen eeiier zoogenaamde republiek waarin volgens hen thans veel minder vrijheid heerseht dan in het koninkrijk Italic ainbeit i wordt nle het ware afgevaardigd om een ïj igiig te brengen in den loop dier gedachten Hij muet den ontevreilenen betoogen hoe beerlijk het is tot de gruote mirê falrit te behooren het land dat ondanks al zijn rampen nog steeds vo0rt diTijdt aan de spits der beschaving lie heer John Lemoinne wiens gematigd betoog orer de keizeroonferentie te Berlijn wij dezer dagen verkort mciledeelden liespreekt in betJounuU de De iats ook de Beiersche ministerieele crisis en wel op een geheel van den trant zijner collega s afwijkende wij e Wel verre van in de oude fout te vervallen om te ondersteDen dat Frankrijk te eeniger tijd op Beleren rekenen k m als bondgenoot in een hernieuwden strijd tegen Pru seii wiiarsoliuWt de bekwame publicist zgn landgenooten tegen de chauvinistische bescliouivingen der Parijsche pers Wg denken sdirijft bij nog met weemoed terug aan de posringen die wij vóór den oorlog herhaaldelijk en steeds te veriiesfs in bet werk stelden om de openbare meenine van hare grove dwaling terug te brengen alsof Frankrijk iu een veldtocht tegen Pruisen op de hulp van de Zuidduitsche Staten zou knnnen rekenen Wy werden met verwijten overstelpt toen wy het waagden te beweren dat de Duitschers Dnitschers zijn en dat allen als zoodanig zouden handelen zoodra de ure van den strgd daar was Omdat Oostenryk bg Sadowa verpletterd en vernederd ucrd geloofden de naïeve Krnnscben op zijn bijs nnd te mogen rekenen Zy wilden niet inzien dat Oostenryk gelijk dan oOk spoedig daarna bleek bij de geringste demonstratie in ons voordeel door zijn geheele Duitsche bevolking de vertegenwoordigster van het aloude ryk zou zijp verlaten en dat deze zich bij het centrum Duitschlsnd zon hebben aangesloten Dat was het onvermijdelijke uiteinde van de beruchte en on innige alliantie met Ie 2 tti lelijke Staten En toen was Pruisen nog niet eens Duitschland de Koning was nog geen Keizer en Frankrijk niet ter aarde geworpen berooid en verbrokkeld sdiijnbaar verkeerden wij nog in de macht welke vrijwillige of onvrijwillige boinlgenooten aantrekt Maar hoe zuu t tegenwoordig zijn nu Pruisen al de droomen an een Duitscb vaderland verwezenlijkt ziet nu de nieuwe Keizer de Koning van alle Koninkjes geworden ia Laten wy ons niet in ren zoeten slaap wiegen waaruit wy treurig ontwaken Denken wij terug nan Leipzig den volkcrenstrijd waarin de Saksere geheel uit eigen beweging de Fransehe gelederen en hun eigen koning verheten om tot de Duitschers terug te keereii en onze nederlaag te voltooien Wie op den weerstand rekent van de Zuidelijke Staten tegen Pruisen s suprematie verkeert gaiisohelijk in dwaling De beer Lemoinne zegt verder dat de koning van Beieren min of neer verstoord is over de inspectiereis ran den Duitschen Kroouprins Daarom zou de Torst een miuisterie willen benoemen dat niet met ran Bismarck meegaat maar nergens kan men in zijne handelingen Fransehe neigingen bespeuren Frankryk hééft geen recht hoegenaamd om op het Beierscbe rolk te rekenen Al mocht de Koning hetgeen niet blykf op de hand ran Frankrijk wezen dan nog zon daaniit geenazins voortvloeien dat de Beieren niet evenals vroeger de Saksers deden hnn Koning zouden verlaten om hun hurt en bun belang te volgen De heer Ijemoinne herinnert aan de treffende woorden fan von Bismarck op het slagveld van Sedan het meest gewichtige feit van den ooriog is niet de beslissende overwinning van Pruisen maar die van Beieren Saksen en Wnrtemberg De publicist von het Journal de DébaU eindigt met de e woorden vervollen wij derhalve uiet in onze oude dwa lingen In Duitschland mogen er kiemeh nanwegi zijn van tweespalt wy mogen ons verMerè m i den dat zij verdwijnen zouden zoodra wy ons maar met Duttsche zaken mochten willen bemoeien Het bestu im wy doen ktsnee is g M raoMf ireder It rerzameleo eid el c onl zeB te f duldi sf fe waditen kt Mn V oAmUi i toekomende plaat in ht wweltrale lA v ENGELAND Ofsohbon de uitspraak ran he ejdsferrcht teGenere nog niet bAe is in haaf g ieil te daarvan tioch reed meer 6 AieHd dato iii h g tei4u ontvangen telegram werd medegedeeld Het kan zijn nuthebben ihaus dienaangaande bet volgende te hrrinneren y Sir Alexaader Coekbi m benoemd door l i land heeft de uitspraak met onderteekend maur eene andere uitspraak ingediend De reden daarvan Is dat hij het met njue collega s eeiisis In lAe de Alabama maar ooitreht de andere kapenehepen lut he van gevoelen verschilt Aangaande de Alabama kon dan ook geen twijfel zijn De Engelscbe rrgeering had dit schip moeten doen aanhouden diur o ertuigeAlil bewezen werd dat het bestemd was om dienst te doen voor de confederatie Juist echter toen dit bewgs geleverd werd waa de Queens adrooaitc ziek en kon ten eoncinaie worden genomen Hierdoor giogftn rgf dagem rerloren en het schip ontkwam De Florida het tweede schip werd gebouwd roor rekening der Italiaansobe regeering naar men beweerde De Engelscbeo zeggen dat bet bewys vw de onwaarheid dier bewering niet pp afiloende wgn werd geleverd Het scheidsgerecbt is het blijkbaar oneens met de stelling dat de Engelscbe regi cring dus niet het ultzeilen kon beletten Vier ran deryf leden sir Alex Cockburn was tegen honden de Kngelsobe rrgeerlni Voor de toegeiirachte schade aanspinkeiyk Twijfelachtig is de V iak run de SheuoHdoah Dit ichip was een EitgelSche koopraarder het had eenè reis gedaan naar Nienw Zeeland ea China en in Portngeesehe wnteren ging het over aan eene bemanning van geoonfedereerden Op welke gronden drie van de vijf scheidsrechters Engeland aansprakelijk stellen roor de schade door dit schip aangericht moet nog blyken Vermoedelyk is in overweging genomen de wyze ifaarop dit kapersck in Ëngelsche barens ook in de koloniën ontrangen werd De Unie maakte gelyk men weet reclame ten aanzien ran meer dan eep doz gn schepen Slechts ten aanzien ran drie dezer schepen z n de eiaoben toegewezen Orer het geheel genomen zijn de EngelBcben met dit ronnis zeer tevreden waartoe ook wel de overtuiging bijdragen tal dat de Engelscbe natie tijdens den opstand in de Unie rolstrèkt niet zoo onschnldig was aan ondersteuning der confederatie als men thans wel zou willen doen gclooven BINNENLAIJD Gouda 19 Septkmbee Nu fliet meer kracht dan vroeger de behoefte ain een nieuwe bad en zweminrichting zich doet gevoelen meenen wij onze lezers geen ondienst te doen door in herinnering te brengen wat daaromtrent door de Gezondheidscommiss e is verricht Heeds in 18 i2 werd door deze Commissie waarren leden waren de heeren J A Beiiiy Dr i G Rooeeboom Mr A A ran Bergen IJztnikiom C Kramer en A Koorevaar voorgesteld oui een dergelijke inrichting roor de arbeidende en behoeftige volksklasse op het terrein van den voormaligen botnnischen tuin thans het stoombooteuveer aan de Vest te maken Dit voorstel kon de goedkenring ran B en W niet wegdragen omdat zy meenden dat daar ter plaatse de noodige ruimte niet beschikbaar k wijl als dan te weinig plaats zou orerbl ren roor de drukke scheepvaart f In 1863 werd door de Coaimitiib i h lMmeenop de noodzakelpheid ran eene dergelyke iornhtingnogmaals geweten Door B eo W werd daaropaan den Baad medegedeeld dat ly zich ten vollerereenigden met de meening dat ook de minrerlnegeuden in de gelegenheid behooren te worden esteldom te kunhen zwemmen en baden Den aanlag ran een nieuwe inrichting konden zy echter niet voorstellen omdat daarvoor eenige duizende guldens rereischt zouden worden die uiet nders dan door betsluiten eener geldleening te rerkrygen zoudei süp Zy deden daarom het voorstel om of aan ieder dievan de bestaande inrichting gebruik nilde n aktn vrijen toegang te verleenen óf die rrijo toegang toteeuige uren daags te beperken Van dit laatstewas hét collegie een voorstander omiDiMif 1 egt d M tb eS r L ran Oordt Yoörz te Rotterdam Dr E H ron Banmhauer te Haarlem A J Elijdenstein te Enschede D Grothe Delft i P de Bordes te s Gtsr hage A H igemtu te Leiden L A H Hartcdl te Amsterfiwo T Biddn ran ftizenbtng te Weén i B de Poorter te Amsterdam G Vogel te s Brarenbage en B Craayranger te Amsterdam De Kerkerend der Her Glitieente te fiodegraren heeft bericht ontrangen dat de heer W Kragenbelt pretHkant te Bd4 de toezegging ran roep ni ar eerstgenoemde geoeente bedt aangenomen Statea Oeneraal De beide Kamers hielden Dinsdag acne vergadering In de eerste huid de rooriitter de gewone openingsrede en werd tot beantwoording der troonrede basioten ft In de tweede werden rfe ftiedie l en Mr R Blusa rail Ou4 Albla en O ran Rees geïnstalleerd en de roordracht roor een roorzilter opgemaakt Daarop komen voor de Heeren Mr W H Dnllert 4S von 73 et jhr C H Storm rm sGraresande 47 ran 72 at en Mr Oemers 38 ran 7ï oi s Lends Middelen orer de acht eerste maanden deces jaiirs hebben opgebraeht 52 628 076 2 i zyode 3 401 237 38 meer dan in betzelfde tgdrak Toa 1871 tl raming bedroeg 49 562 886 40 ti I I Dt Heer J L Ktttphuizen te s Hage die herbaalde opalen roor zyue fraaie rogelp bekroond is lieeft een toom kleine Engelscbe strijdhoenders aangelloden aan ds Koningin die met ds meeste wel w iüendbeid dit geschenk aannam Te Amsterdam is in den ondenloiii Van 8S jaren orerledeu Willem Hendrik Suringar de bekende pktIniitmop luedr opnehter an het genootschap tot zedelyke verbetering 4ler gevangenen stichter der kolonie KederloHdeek Mettray Vai zeer reel verdienste is hij geweest roor ons gevaiigeiiltwezen Als krachtig voor tander van de cellulaire ger ingenisstr if werkte lij rothardend mede om dit stelsel m ons land ingevoerd te krijgen Dé Evangelische mentschappij heeft den 11 dezer bare twiuiigste algemrene vergadering te Groninijfn gehouden Des aronds te rurtb hield d H Oort pred te Uariingen iu de Maitinikerk eene opwekkingsrede Kenige voorstellen tot verandering van enkele bepalingen in het reglement werden na ernstige overweging ter zyde geleed Door prof HoCrtede de Groot werd voorgestvld om de Bul aarbg l au Clemens XIV vóór onife eer honderd jaren de Je znletenorde als rènlerfelgk voor sta it en kerk beeft opgeheven op nieuw in den oorspronkelyken latijnschen tekst uittegeveu aan de iniloedrijkste mannen daarvan een exemplaar te zenden en oovecl mogelijk vertalingen van deze Bul lu alle EuropeeSclie talen uit te lokken Dit voorstel vond nlgemeene byral Een voorstel om Zich in betrekking te siellrn met het onder de Wal len eii bestaand genoot chap tot Evangelisatie van Ualie werd met algemi ene stemmen aangenomen Eindelyk werd nog de vra ig kebanHeld Is het feit d t de Oud Katholieken in Beieren en elders zich amsluiti ii aan de bsscboppelyke Clerezy van Nederland al ol niet gunstig roor de fcerrormiilg Mn de roomsche kaï f Zaterdag werd te Alblasaerdam in het Sociéteitsgebouw aan den Kinderdyk de vyfde provinciale ver gadaring van onderwijrers en voorstanders van het onderwy s in Zuid Holiand gehouden Zij werd vereerd door de tegenwoordigheid van den inspecteur van het lager onderwgs den heer Lmdo Tan zes schoolopzieners ran verschillende onderwyzeressen en van vele belangstellenden Ten tien ure opende de voorzitter de hser Lalleman ran Moordrecht de rer gadenng Hy wees op het doel ran vergaderingen rail Oiidorwyzers in het algemeen en van deze in het byzonder i op het not dat door die vergaderingen en dal samentyn ran ooderwyzera werd verkregen eu ten slottf op de vele bebuigstellendeo in bet onderwgs wier tegenwoordigheid by de bespreking der onderwerpen niet Anders da hoogst nuttig kon z jn De heer A Jansen van Rotterdam kreeg daarop het woord tot inleiding van het eerste vraagpdnl Men Wil thans rr j algemeen de theoretisobe opleiding van den toekoastigen onderwijzer aan de praotische vorming vooraf doen gaan Welke bezwaren ijjn hiertegen f Na op het belang der zaak de aandacht gevestigd te hebben wees apr op het gebrek dat spoedig oan onderwyzeispersoneel eou komen indien de theoretische opleiding de practisohe moest rooralgaaD en dat ran een bloot theoretische opleiding geen goede sohoolmannen te wachten zgn De inleiding rond v in verschillende zyde heslrijfliiig tot eindelijk de door den voorzitter gestelde conclusie met slgemeene stemmen werd aiingenomen Het is nuttig euuoo j dig der de pNotttelie opleiding i iMtt tiAa tbeowtiadM rerboaden Wija Het tweede vraagpont Is de klaeht eftaiid dat er tegenwoordig te Tfel nu bet kind in ketrekking tot het ouderw js gevorderd wordt werd ingeleid door den beer M Leis van Alblaoserdam Spr schetste het kind buiten den aiUiaoUyd io den toogenaamdeo vryen tyd gedwongen tot het maken ran allerlei haiawerk ca hijrro lahetnoi dig dat een leefling die n gebreid lager onderarga geniet na een verblyf van tes uren daags in de school ook nog met huiswerk moet geplaagd orden P Br werd geen stemming over eene conclusie gehouden Na de pauze stel4e de vooruUer als pUals der volgende bijeenkomst Rotterdam en Tenoriit de heeren Landsman Mala dea Broeder ea de Boer neh met de samenstelling eener regelingscommissie te helssten elke heeren aan dit rertoek Voldeden Hierop werd door den heer H T de Boer van Rotterdam het vraag uk iBgeleidi ln hwrerre ia er waarheid in de stejling de lagere school geeft te veel eate weinig voyr d U leeriing Het gesprokene leidde den spreker iot Iwt s eUea der volgende vier coaclas eii üe Ugcte school geeft in haar ontwikkeliagaplan te weiwf acht op hetgeen roor den welstand e de ontwikkeling ran het lichaam dringend noodzakelyk is terwijl zij Ic veel beoogt hel uitsiaitend ontwikkelen der vrrinogens van Atn geestj ig mjakent daarmede een der eeTste grondstellingen eener gezonde opToedtngsleer Zg geeft den leerling fc neinig deugdel ke middelen om te leeren waarnemen en zoo doende te komen tot het l e it ran heldere begrippen zy brengtdi arduor een te erktuigelyke richiiag in haorontwikkelingtphn Za behoefde die middeifn rt te ontberen zoo een bet lager onderwijs nog meer werd teu koste gelegd Zy geeft deu leerling nog altyd te veel feitelijke kennis Zy geeft ihardoor aanleiding totwerktuigelykbejl eu opperviakkigheid ra terean tot ontaarding van het lager onderwijs dat slechts A strekking mag hebben van waarnemen be p eadenken De lagere school door het nog voertdafeaÉbestaan van t t groote klassen of afleeiingen fl rtoe gedwongen regelt haar on lerwijs te veel naar de massa geeft daardoor te weinig icht op de persuoulylie ontwikkeling Tan eiken leertiag ea koodt daarmede op voldoend higer onilcrwijs te beetot de heer Leis had aongewezen dat uit ta inleiding gebleken was dat ook hier de gel uaeetU de hooli i uaestie was en vele dier gebrekeai door bet geveu ran meergeld konden n euomen worden nam de vergadering met algemeene stemmen de gebtelde conclusie aan Ken roorstel raa eeu nie eBderwijzrr o a iddr omtrent deze bezwaren tot de regeering te wenden vond geen ondersteuning Alsnu werd door den heer Muls de vraag ingdeid om welke icdenrn venlieneu de proTjnciale rerga deringcn ran oiiderwijrers en roorstauders ran bot onderwijs in stand gekaiulen te warden F De goede opkomst en ile benoeming dêr regelin ommissie roor de rolgendc vergadering hadden reeja bewezen dat ilo vprpidering veler sympathie beukCU de d scnssic over dn vr ig heeft daarin nm veranderiug giHiracht r i Wel rund del inl iding bestrgiIJng daar now die vergadering naast de gewestelgke vergaderingen van het N O G noodcloüs achtte en van een vereeniging meer vrucht wachtte dere kon niet befetteo dat men orergreote meerderheid de volgende conclusie n rrd auigenomen De e vergaderingen hebben reden iu stand gehouden te worileo Het laatste piint Hoe wordt bet kiad het best voorbereid om op zes a zevenjarigen leeftg d lager onderwijs te kunnen ontvangen werd ingeleid door den beer J den Broeder ran Buttsrdam Na gewezen te hobbèn op de gebreken der huiselyke opvoeding vooral in de mindere stonden achtte inleider goede brwaarsehulen waar cee onderwyzeres niet meer dan 15 kinderen aan haar zorg ziet toerertraawd allarnoodzakelgkct Waren de bewaarscholen daarentegen niet goed ingericht d achtte hy de rrüe ontwikkeling r n het kiad in het haisgeiin verre te rerkiezen boven die op anlk eeu bewaarplaafe Hoewel de meeste sptakers het met den inleider eens waren werd evenwel om velerlei ondergeaebikte geschilpunten geen conclusie gesteld Sn bieimedc treren de werkzaamheden a lattien en werd de vergadering na de gewone plichlpleglijen door den voorzitter gesloten ï O 3 j I T I m Aan het Bnreao alhier is in bewaring een KINDERRBACHELETTE van bloedkoraleu met göudea SLUITING