Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1872

Zogilag 22 S il inlier 1872 GOUDSCHE COÏÏRAIT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda eo Omstreken 18400 1050 2995 2000 800 865 105 1160 100 4Ö0 i i H Att K T P KR I CH T K H i Gouda 19 Sept B tumelijtm otnMt Itpofier prijMO bestxd I Tarwe paiks ïeeiiwKihe ƒ 14 ƒ 16 Mibd n ƒ 13 20 kf JiM PoMer puike ƒ 1 60 i ƒ 13 5a MuHlew 11 70 a li ti gjie puike ƒ 3 2 i ƒ MO Mindere ƒ 8 5 i ƒ Voer ƒ A 26 k 6 erat prak 6 è 90 Mmdoe 4 n a 6 75 HavM tense ƒ 3 28 ü ƒ 4 Koite ƒ 8 6 ü ƒ 4 in üeimep aiti f i ƒ 8 2 De vremitrlct met fewonM ïüvoor ofsohooii de pr jEea enorm 4ioog Drarcn ruig lira tratg van d hand mtj cBOiDen f nsknlverpn ving Varkens ep bi en el aanfevoerd Bi6t vlaggen lialdel ohapea Bnle vhig aa jlangemierd 6S partije ptfna M l mr GoeWter ƒ 1 6 ƒ l R wfc sWeiboter ƒ 1 39 i 1 4 i U im § B SEPTEMBER KaasntouWE ur gerlijke Stand GiBORENi Va Sept AdranoM Praiicnoe8 eBieMF Natdstljl a M M Pijpewnel 17 J hauDt oaden i èt H op M S VBj L SlisabctK udera W Zevcrboom en J $ VüigeiÏLBg Iwhiyuia l atl ttrjiin ooderi V A Ussülite cfi M van aarilingeii t Maftwa Neeltje Mt e oudora J A Bfmd Tao Straaten ea C vaa der LceAw f nm B tti ig Srpt L Jannea Ij 2 n W av 4ar IMI 88 j U H keléar 6 o C Oiid jlc t 1 ID IS A G M laoaeii 1 j t r M C laa Boaaem wrd van D Wachter b9 j nfuiwu 18 S yl U Glaabeek en G Syaliaat W M de Jong co G van der He ADVËRTENTIËN y VooTspiM fig bevallen van ene Doditer C BRAND VAM STRAATBNfiiMMis Ifi Sepl 1872 van obb u Jf HoMiUea aa en Zoob K BELONJE Beoïeb i lotttk 18 September 1872 Ka een langdurig lyden overleed hedea Vrouwe MARIA CX RNEUA van ROSSBJ laatst Wieéowe van den Heer D Waohieb diep betreurd door mu en Ueii die baar lief haddeai ilMda Uit aller naam 18 t 1872 J BL F BLOEMERS Sociëteit Oos GcBocge f D B on ccgeteökende heeft de eer te Verfctten flat de ZES TÓONEELVOOHSTELLIXGKN nm de groote AmaterdsniKhe Sehonwbarg onder directie v n de HÏL STUMPF en VELTMAN in de Zaal Kunstmin doorgang zuUen hébben Oe inte kenlg en znlkn mg gMi irende deze maand ter teekening in daSoeieteit jroartuuidea zgn i X F AN DBB VLIST SWWa 18 3e 18 2 VEESENIoInG TOT fe ËJIL I ES VOXjKIS Afdeding GOUDA cÊeiyiiJSCli7B1jknczliM cB in het loVanl san de Peperstraat dei Maandags Avonds ten half acht uur be nneude MAANDAG den 23 SEPTEMBER eerstkonMnde ea aao vervolgees gedurende de wintermaanden Eerste SfNifekec 3 dezer de Heer f ES SER Tan s Oravenbage BAARD Gettiiffsclwilt Tot groot gonoegen kan ik ü bengten dat Jk door bet gebxiufe van uw Mwdoue Bi aem In het heiit benrrau een hksi e Basrd Met veteekenng mifner boogACbtuig vcrbiyve vfeaiwifa Aug 1872 M ELLENKAN8 t B niemand te verkrijgen als liij Theophile Amsterdam Kerkstraat 514 a ƒ 2 de flacon Nederlandsche Rhijn Spoorweg i ii A m S ll k E 1 ITJdf lot Wt t 1 M ffElEBSNHÖD BElt Vlil TNO wT t asran het 2ö JAR IG BESTAAN der lóLLANom mTsoHAmj 7M imm M V G tt A V E Ui II A G a n h ttit i i iii l p w JfVamsdag 2S en Vrijdag 11 September ii jj i3 t n O i i f UTRECHT DEK RAAG i i i l pi VeiSaÈ vWi tfWcM é 2è snam van Hanöelen ten 5 40 Tmi Woer tt tófa ± 9 Oudewater ten 5 54 van Gouda ten 6 13 van ZeveBbnn tn tea 6 2S van Soetenoeer teu£ 3 ien T B Vooïbntg teA i 52 aankomst in den Haxg ten 7 IL DEN HAAG UTRECH f f Vertrdf v n den Haag ten 10 25 sav aankomst te Voorburg ten 10 30 te Soeteimeerten 10 43 te Zevenbuiten ten 10 53 te Gouda ten 11 11 te Ouifewi er ten 1L26 te Woec den ten 1U4 te Harmeien ten 11 40 en te Utrecht ten 12 l JT UI ROTTERDAM DEK HAAO Vertrek van Rotterdam ten 5 10 g nara van Capelle ten 5 20 van NienweAeik ten 5 2 van Moordraefat 4 en 5 35 en van Gouda ten 5 50 aankomst in den Haag ten G 20 IV DEN HAAG ROTTERDAm Vertrek ra den Haag ten 10 20 s av aankomst te Gouda ten 10 50 te Uoordreeht tea lljOl te Nieuwerkerk ten ILOa te Capelle ten 11 16 n te B rttenlam ten il ij B iPoiidertlaq 26 September ü j w u ei 1 GOÜDA DEN HAAG Ijt Vertrek van éonda ten 4 snam van Zevenhnizen ten 4 13 vaa Soetemeer ten 4 21 eS van Voorburg ten 4 33 aankomst m den Haag ten 4 45 n DEN HAAG GOÜDA Vertrek van deïi Haag ten 11 av aankomst te Voorburg ten 11 06 teSeetermeertm1L17 te Zeveshiézen ten 11 27 en te Gouda ten 11 45 Al dez0 Extra Treinen bevatten Ie 2e en 3e Klasse Rijtaigaa en zijn daarop t ook Betoorkaarten geldig even als met gewone Treinen Z loüdeB letfats op tot het innemen en nitUten i i ep i j j ation i van ver trA en aankomst uitdrukkelijk genoemd r Omtrent de VOLKSFEESTEN welke op bovengemelde dagen te s QRAvrN HAne zulle plaats hebben wordt overigens verwegen naar het hiervan door bet Hoofdbestuur der So landsche Maatschappij van Landbouw uitgegeven Programma op de Stationi aangeplakt Utbecut September 1S7S IDE XJÜRBOTTEI Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE VAH D ZELFBEWARING GEK Geiiei skQuilig Vollishandbck OVER DK G EZINa DBB y ENBWVKIlM Al PlNO VAN MLl UBCHAAM als een gevojg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedford Square te L nden Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelyks ten zijnen huize te consulteren Wie uet bi hem kannen komen worden met goed gev lg door nuddel van briefwisseling in de Holiandsehe of Fransche taal behandeid en de Goneesnriddelen Worden in bet geheim n op veilige wijae naar alle deelen der wereld verzonden DeZELFBEWARING LA PRESERVATION PEItöONELLE onder zjjn oumiddellük toezigt door een deskundige op niejjiw verteld en voorziea van vele nieuwe af beelingen ia door hr w verkri gbaar gesteld by den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over deMolsteeg te Amtlerdam d ch alleen ap ranco aanvraag met vooruitbeteling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets 11 fmttco per post 85 Cts de Fransche Uitgave voor 50 üts n ftnneo per post 60 GiM Door bet toezenden van 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland va den Schryver ontvangen Die zijn haar conserveert wordft niel spoedig grijs Pe Oud Cartagena s Bergplanten Oli belet niet alleen onmiddellgk het nitvalleu van het baar maar zi behoudt bet leven en de groeikracht vau het aanwezig baar zoo volmaakt dat daardoor de grijsheid veidurnng wordt voorkomen die zilU gewent d M baarolie als gewone haaroUe of pomade te gebruiken z om het zoo eens uit te drukken ziju jeugdig leven mingtens tien jaar rekken want zoo lang men tech een ferme onverklenide baarbol bezit mag men het zjj hier met eerbied gezegd toch met oud heeten en hoe eerbiedwaardig ook de ouderdom zelve is wenscht men doet xeer zeldzaam voor den ouderdom oud teschynes Om dit middel voor elk bereikbaar te stelleii is de prya slechts 60 eente als conservatiemiddel hedt men aan 2 of i flescbjei genoeg per jaar maar als geneesmiddel moet et l paald eenmaal daagg gebijiikt nrorden Hoofd Depót te ZkUi b i A BRBETVai T As Verder vorkrijgbaar bfli j U ij d m Mej de Wed BOSMAN Gouda i 1 wo ftJ H KELLER Uotterdam Wsntewa nÉrf A REI JNARDT Oostpoort O WILHELMUS Woerden A PRINS evmkuizen W BARE S Gorincliehi tl J J GROENHUIZBN Utrecla N A STEMP ELS CORRESPONDENTIE Pe Verdere iDededeelingui omtrent 4 M vu l t aoti Goada Druk vaa A Briakmou Mbooliv TcrU m om vo geul i t j BEGROOTING DBB INKOMSTEN ïn UITGAVEN tas ds OEUEENTE GOUDA voor den dienst van 1873 Bevolking 16584 zielen S ot UITGAVEN Hoofdgt VI Kosten der plaats gezondheidspolitie Kosten van toezicht en onderbond der openbare buizen enz y 120 Kosten van koepokinenting 100 Koaten van de openbare gesondheidgcommissie 200 Jaarwedde van den geneesknn dige belast met de doodscboaw ƒ 100 Kosten van het bad en zweminrichting 300 Kosten op het keuren van veeen het b pvven van B ekenrd vleesch enz 75 Totaal van het IVde Hoofdstuk 895 j Hoofdst VII Kosten voor het ondenrgg en ter bevordering V knnsten en wetenschappen 116 Kosten voor Latgnsche scnolen o Jaarwedde der onderwijzers 2600 b Koeten van schoolboeken ea schoolbehoeflen 100 e Vuur en lichtindescbolai 40 t ï Ottderbood der gsboawv menbelen nz Vergoeding aan den Rector 400 105 3125 450 500 335 voor gemig aan vrge woning ƒ Toelage van Curatoren ƒ 117 Kosten voor de middelb gcbolen a Jaarwedden d onderwüzerg ƒ h Kosten van schoolboeken en schoolbeboeften f c Vuur en licht in de scholen d Onderhoud der gebouwen meubelen enz lis Kosten voor de lagere scholen a Jaarwedden der boofd en bulponderwyzers en onderst wyzereesen mitsgaders toe logen ten behoeve van kwee kelingen ƒ b Veranderlijke belooning van de onderwjjzers e Onderhoud van de school de scboolmeubelen en de woning des onderw J7ers d Kosten van schoolboeken en schoolbeboeften der leerl e Vuur en licht in de scholen ƒ Huur van schoolgebouwen en der onderwtjzerswoning g Vergoeding aan de hoofdonderwg rs en hoofdonderwgzeiessen voor gemis van vrjje woning 289 1100 119 120 h Vergoeding aan hetRgk in het pensioen der onderwgzers en onderwijzeressen Kosten der bewaarscholen ƒ Kosten der plaateelgke scboolcommissiën a Middelbaar Onderwijs ƒ 121 122 123 b Lager onderwgs ƒ Kosten der muziekschool Toelage aan de Libry Andere uitgaven niet tot de vorenstaande behoorende Totaal van het Vilde Hoofdstuk 30529 HooMst VÏII Kosten voor bet srmwezen mitsgaders subsidiSn en bgdrage aan onderacbeidene daarmede in verband stiMlide instellingen Belooning van doctoren httfr meesters vroedmeestea vroedvrouwen enz ƒ 3150 Kosten van de Gem aiwtheek a Onderhoud 125 b Belooning van den apothdEer en van de bedienden 1275 e Geneesmiddelen 1700 126 Pbiatsing en verzoigingikoeten in de gestichten te Omioenchans en Veenhuizen f Memorie Kosten van verpleging Tta arme krankzinnigen J 2000 Bijdrage in de uitdeling va i spijzm aan behoeftigen ƒ 360 129 Sub idiën aan godsbniaen te weten o Aan de beide gasthuizen 9720 b bet beatedelingshuis V kinderen 3330 e Aan betvereenigd Weea en Aalmoeceniershnis 4000 130 Subsidiën aan armbestaren te weten a Aan hetbnrgerljmnbtstnnr 6645 b t fiiraëlitisclt aibeet 365 Totaal TanhetVUIsteSlpatak 826k Hoofdsi DL Renten en aflossingen van geldleeningen mitsgaders alle verdere opeiscbbare schulden der Gemeente Rente van de bgzondere gddleeningen 2500 Pensioenen Igfrenten en wachtgelden ƒ 3778 50 Gratificatiën ƒ 1040 SchadeloosstelUng aan de Hervormde kerk wegens bet gemis van begrafenisiechten 2400 Twee halfl annuiteit v ƒ 400 ij in 1 71 bü de Maatschappg v GemeenteCrediet opgenomen 2000 Idem van ƒ 63000 m 1872 opgenomm 3150 Totaal van bet IXde Hoofdstuk 14868 50 Hoofdsi X Andere uitaaven niet onder de vorige hoofdstukken begrepen Kosten der kamer van koophandel en fabrieken 200 Premie aan de vrgwilligers voor de nationale militie 30 Kosten vallende op het hondender lotingen voor de nationale mihtie en schutterg ƒ 40 Bg voorschot te verstrekken kosten a Reiskosten aan militieplich tigen 100 6 Wegens betalingen van allerlei aard 100 Kosten van justeerloon in zake den ijk en henjk der maten en gewichten mitsgaders voor onderhoud V het IOC deswegens 10 Kosten voor openbare vermakel kheden feesten en voor het uitoteken van vlaggen 100 Te transporteeren 580 N 1261 i ti Per transport ƒ 580 143 Kosten voor brandverzekering der gebouwen 700 144 Kosten vallende op het voeren van gedingen Memorie 145 Kostw van rechtskundig onderzoek betrekkeljk bet instellen van gedingen Memorie 146 Kosten van gemeenscbappelgke zaken belangen en inrichtingen l of werken bedoeld bg art 122 der wet van den 298ten Juni 1851 Steatsbl n 85 0 1 147 Uitkeering aan het Rgk van hel aandeel in de kwade posten we gens de directe belastin n Wetten van den 298fen Juli 1848 Staatebkd n 32 van dejl 18den Sept 1852 Staatsblad n 177 en van den 20sten December 1865 Staatsblad n 139 ƒ 600 148 Uitkeenng aan de Hervormde kerk te Moordrecht voor afstand 50 van het grasgewas van e i gedeelte van den hoogen Schielandschen Zeedjjk Idem aan de gemeente Waddingsveen voor idem ƒ 12 Kosten op het honden vanverkoopisgen en verhuringen 100 Kosten op bet aanbesteden van werken en materialen ƒ 1200 Totaal Tan het Xde Hoofdstak 4142 Hoofdst XI 152 Onvoorziene uitgaven ƒ 2728 VERZAMEUNG der UITGAVEN I Huishoudelijk bestuur ƒ 26711 n Kosten voor werken en inrich tingen tot openbaren dienst be stemd 66731 lU Koeten voor eigendomm enz 54804 81 IV Kosten van invordering der plaate belastingen of middelen V f osten der op veiligheid enz 1330 21243 66 VI Kosten derphiatselgkegezond heidspohtie ƒ 895 Vn Kosten v het onderwas enz 36529 Vni Kosten V het armwezen enz 32670 IX Renten en aflossingen enz 14868 50 X Andere uitgaven 4142 XI Onvoorziene mtgaven ƒ 2728 Totaal dbb UrroAvroi 262652 97 BALAITS Plaatselijke inkomsten 262653 63 Plaatselgke uitgaven 262652 97 Batio Saldo 0 66 BUITENLAND Bulteniandsch Overzicht De gebeele Vranscbe pers hoodt zich bezig met een brief van den ouil minisler Casimir Périer waarin deze het monarcliale vaandel verlaat om zich root de republiek te verklaren Het oordeel verschilt nstuurluk naar de politieke gevoelens der bladen De manifestatitn van de Engelsche en Amerikaausche oorlogschcpen te Havre ter eere van des presiiicnt der Fransche republiek schynen in Frankr jk bijzundere beliyigstclliug eu zelfs bIgUschap op tef wekken Le Tempt eu la Sefvilique Frm am