Goudsche Courant, zondag 22 september 1872

yL Uit eene missive door de directie der Ned Bijnspoor eg maatschappy aan t Haagsohe gemeeulebestuur toegezonden betrckkelyk deu aanleg eener rerbindingsIgii Haag Scheveningen blijkt o a dat de heer Outshoom de ontwerper van het plan tot uitbreiding van Seheveningeo by de directie heeft aange drongen op onverwylden aanleg van diri poorweg n Ofschoon oe directie geen voordeel van de zaak wachiL ontkent zy echter niet dat eene onmiddellyke oonslui Ü ting van Scheveningen aan het Europeesohe spoorwegnet bijkans onmisbaar is voor de sehoone toekomst welke Scheveningen te gemoet gaat Zy is voornemens den weg te doen loopeo langs de Koekamp en het Malieveld ataüzijde en te exploiteeren gedurende de maanden Juni Juli Augustus en September Over den afstand vau gronden zal de maatacbai y eerst met bet rijk en daarna met het gemeeotebestuur in overleg treden De Haagflche landboun feesten beloven veel en zullen de verwachting niet beschamen Het terrein der tentoonstelting doet zich majestueus voor Bene zoo ruime vlakte is ook bijzonder geschikt voor eene y zicp er zetfs eene piSlUinke demonstratie ton gunste T Fcnkryk in il tegenstelling van de büeenkomst der keizers te üerlijn Men zoekt tyn troost waar men dien vinden kun zegt VEtoile Selge terwgl z tevens opmerkt 4jM de overeenkomst is d tiaMiiistellingeu van Amerika en Frankrijk e i e towader ring tussdlien beide landen kan havorderen tfrwijl de ge 8olecr4f positje w rin Ënga nd ijch tegenwoordi berijdt h4in jilM$i ui i kpoOit meerder aansluiting b j Frankrijk te zoeken Uit Londen wordt medegedeeld dat de dreigende werkstaking der bakker gez len iu dq hoofdstad is afgewend doordieii e tei ég wpo digers van een groot untsl bazen £ e ra 4 Veieeniging der gezellen het na langdurige discussie in eene conferentie eens z n geworden of liever doordien de bazen byna al Ap eiacfaen der gezien hebben ingewilligd De uitsprèak van het scheidsgerecbt te Geneve in take de zoogrAaamde Alubama quaestie geel natunrlfjk aan it Kngelsche dagUadjwrs ruime ttof tot beachouwingen Dé Timn geeft als z ne overlniging te kennen dal thans de grondslagen gelegd zgn eener dnnrzame goede verstandhonding tttsechen Groót Brittanuie en de Vereeuigde Staten van Noord Amerika Andere bladen xün minder tevreden over den afloop der conferentie maar de grondtoon van de meeste artikelen en vnn de stemmipg Tsa het publiek is tevredenheid over het begraven dezer netelige zaak Hetzelfde verschynsel tiet men in Amerika Het oordeel der blailen iu de Unie wordt zooals een correspondent van de Timti uit Fbilndelphia meldt beheerseht door het standpunt hetwelk zij ten aancien der aanstaande presidentsverkiezing ingenomen hebben Volgens dezen correspondent gevoelde men zich in de Vereenigde Staten wel eenigermate te leur gesteld door het bedrag der toegekende schaderergoeding daar men verwacht had dat ook de door de Georgia toegebnchte schade in berekening zon zyn genomen doch over het algemeen was men toch voldaan over de beëindiging van de langdurige geschillen met Engeland Te Washington wa de uitspnaak op f telijke wijze gevierd De Duitscbe bisschoppen zijn te Fulda vergaderd Be verhandelingen warden geheim gehouden men zegt evenwel dat zy vooral hebben beraadslaagd over de houding van het episcopaat tegenover de Btaatire eering Terwijl men in Beieren zeer ontevreden wordt over den langen duur van de miniatsrieele crisis is de optreding van het ministerie Holfmann in HessenDanistadt met groote ingenomenheid iMgraet in de overtuiging dat men onder het kajiinet een nieuwe en betere toekomst te gemoet gaat De SpRiinschè regeering heefi een belangrgke overeenkomst gesloten met de Parysche bank tot het aangaan van een leening van 1 milliard realen de eonvirtie tan de Speanaohe schuld van S in 2 pCt en het waarborgen gedorende minstens vijf jaren van de betaling van den interest der Spaanache schuld De CarUsten broeden nog altijd op nieuwe planDm DmTnsschen Barcelona en Sarogoss maken z j hel de spoorwegmachinisten zoo moeilijk dat deze geweigerd hebben dienst te doen OOSTENSLTE Langzamerhand worden in de verschillende conalitutioMele landen van Europade parleinrutaire werkzaamheden hervat en overal ziet men in gespannen verwaditing de eerste vruohten daarvan ie genoet Niet het minst is dit het geval in de Oostenriiksc Hongmtüche monarchie alwaar de delegntiën van de beide parlementen Maandag te Pesth zyu bijeenge qien en die belangrgke onderwerpen ter behandeling wachten In Oostenrgk zelve hecht men aan deze bijeenkomst vooral Veel gewicht met het oog op de pas gehonden keizerbijeenkomst e Berlyn en ook om de vethoading tusschen de thnns bestaande regeering en de beide vertegenwoordigingen te lecren kennen e uitslag der verlfiwingrn van de leden der delegafién is zoowel in Weenen als in Pesth gunstig voor de fleering nitgevsUenj iu het Hongoarsche parlement hreil de Deak party de overwinning behaald De Xenè iéeie Preuè verzekert dan ook dat de delepiticn sedert bare issteUing nimmer onder zoo gunstige voorteekenen zijn bijeengekomen Het parlementairf beginsel is ihans zoowel aan deze als aan gene zijde van de Leitha gewaarborgd en wel ia de landen die in den rijksradd worden reriegenwoordigd door de ongestoorde krachtige werkzaamheid van een door de meerderheid gesteund ministerie en in de landen van de Hongoarsche kroon door de b j de laatste verkiezingen zeer versterkte Deak partij in Ooatenryk zoowel als in Hongarge zijn de elementen van de oppositie op den achtergrond gedrongen en zelfs de vyanden van den staat gevoelen dat voor hen geene vooruitzichten meer bestaan i e strijd in de beide Delegation van de Oosten ten rij k oh ff6n llri h moïwlèhie uA t ff no uit sluitend bewegen oin de verliooging van de oorlogebegrooting Schoon de Europee che diplomalen om stryd verzekeren dat dti vrede nooit meer verzekerd miftw flA iK iim toch t v dvoorlogstoentstingen nat kjiortsaèhtige hinst gedreven de volken weften gdaoeg van de diplpmntie om haar niet oqbepaald te ertrouwan eo vrachten dan ook mt de vpdelieif de Tcrzekeringoi geen veriaindering aUHK ook geen verhooging van de oorlogsbegrooting zoo deuken althans de Oostenrykers en Hongaren Werd de begrooting alleen verhoogd vo n jair door bvitengewone uitgiveiJTokr moderne kanonnen of gewortn men zou er nog over heen kiinpan aaiir de baitengewone uitgaven op de Oostenryksch Hongaarsche oodogsbegrooting zyn gebleven zooals die waren in 72 op U Millioen de grwoge derhalve iwederkeerende uitgaven echter verhoogd met 6 i millioen en van 79 tot 86 millioen gest en Vanwaar ontitaat deze verhoQging f Eensdeels door de hoogere bezoldiging vnn den generalen staf de oprichting van een spoorweglegerkorps enz pifsl n die de Delegatién iu bijzonderheden kunoed niigaan en goedkeuren of afstemmen De grootste helft der verhooging S j millioen dient echter vour vermeerdering van het aantal soldaten dat in vredestyd onder de wapenen zal blijven In ooilogstijd bestaat het leger volgcua d wet uit 800 000 man in vredestyd uit 21t0 a 215 001 man behalve de ofBciereu en de raste kaders De wet bepaalt den effectieven dienst op 3 jaar de jasrlykache lichting bedraagt 92 a 93 000 man 2oodat le gezamrnlyke milicienstroepen b aon zouden uit 270 000 man in plaats van Ül 0 000 zooals thnus feitriyk het geval is Om namelijk met de begrooting uit te komen is de minister van oorlog verplicht ongeveer 60 80 000 man jaariyks verlof te verieenen en derhalve wordt de werketyke dieusttyd in plaats van 3 jaren ruim 2 jaren Reeds van het begin af zijn stemmen opgegaan tegen deze reling en wel op grond dat men in ruim twee jaren rau deu Ousteuryker geen goed soldaat kan maken In Oostenrijk heeft de militaire africhting met meer miieilijkheilï n te kampen daa elders onidat de bevolking over hel geheel op een zeer laag standpunt van ontwikkeling staat het is een samenraapsel van nationaliteiten en men heeft het al ver gebracht met de recruten wanneer men hun het Duitsch kommando heefi beg rijpelijk gemaakt Is de africhting nu oppervlakkig zooals dit by ruim twee jarigendienttt jd noodzakelyk het geval moet zjjn dan leert de ervaring dat de milicien iu drie maanden tyds weder allMnj crgeten is n men verkrygt een slecht onbraikbiisr leger Het tegenwoordige Ooatenrijksche leger is dan ook oog slechter dan dat van StK en 66 om biei aan te gemoi t te komen wil men ui de miliolKns volle drie jaren onder de wapens bidden en een verhooging van de begrooting is derhalve t een militair oogpunt een onverbiddelijke noodzahflijkhvid t is nu evenwel de vraag of de leden der Lelegstien van de militaire eischen zoo doordrongen zullen zijn dat zij er 3 s millioen voor toestaan Gouda 21 Septeubeii Schaakwedstryd GOUDA KAMPEN wit zwart SOf Zet G 2 G S 80 Zet F 7 P 6 Omtrent de vergadering ter oprichting van eene Afdeeling alhier van bet Anti Schoolwetverliond schrijft men ons oog Inzonderheid werd naar aanleiding der eircolaire van t voorloopig Houfd Bestuur en de Statuten des verbonds over t doel daarvan gesproken t Ia volstrekt niet de kwestie om te klagen dat er geene vrijkeid in Nederland is om tirije scholen op te richten ook niet om t staats onderwya te verdringen maar en de tegenstanders van t vrije onderwijs weten dit ook wrl de question bruiante ia deze de vrijheid tot oprichting en instandhouding van vrye schalen wordt door de macht van t geld van staats en gemeente wegc zoo zeer aan banden gelegd dat velen voorden druk bezwijken Het zal niet noodig zyo dit met voorbeelden te staven Nu is hel doel van het Anti Sohoolwet verboud om door t vrye onderwys tot regel en t staatsonderwijs tot aanvulling te wecscheo dien druk op te keffen opdat het onderwijs worde wat het behoort te z jn eene zaak der ouders om hunne kinderen volgens hunne godsdienstige overtuiging tela ten opvoeden door onderwys De ervaring van elk eerlijk schoolman zal het getnigen dat de uitvoering van Art 23 der Schoolwet zedelijk onmogelijk is Jammer was het dat zij die door de bitdrnkkiog Er 8ohui t een adder onder t gras bfebben getracht van het rboiid af te schrikken niet tegenwoordig waren om als eerlyk man met deugdelyke bewyzen t verk wde vBa t verbond aan t lOonei Gaarne 8l len wij de weiwillandheid f ui den chry ver d er fUgnha op prijs Hij rkmt de vrijheid van onderj s vaor zooveel bet de opriohting en instoadboullini ran acholsn betreft Z$n eeoig bezwaar is dat de bijioudtre scholen want zoo is hun naam en nie spelende met woorden ür ie sfhojen zooveel GELD kosten t Is dus geen onderw jsquaeatit meer maar ton geldquaeat e De oonoorreotie valt aan die lich b j uitnsmendheid Christelijk noemende mannen te zwaar daarom moet de concurrentie gedood worden dan bereiken zy burr doel gemakkelijker School er sooM geen ailder onder t graa dat woord vrt sons geen lok aoa Men rriiagt voarom we niet op de vai pdering zyn gekomen om tegen den Bood ie spreken Daartoe was de vergadering niet belegd Hl do der samcnkomit zegt de advertentie is eene Afd te vormen en een bestuur te kiezen Reeds zyn er SS ieden Er z jn er dus maar twee in de veigadering bijgekomen Er wal reed een Afd van 38 leden over de al of niet oprichtiug kon derhalve geen discussie ms r plaats hebben De Afd bestond en t doel der byeenkomst was het aantal leden te vermeerderen eoeen bestuur te kiezen Wat zou een tegenstandec daar by doen P Onze berichtgever doet voorts k en kirrmeda b men y van hem afscheid een beroep op de rvaring van ieder eerlyken schoolman dat art 23 de Schoolwet zedelyk onmogelijk is Wij zyn geen schoolman maar hopen vurig dat er onder ijipza lezers een worde gevonden die dit beroep aia t hem gericht beschouwen en t beantwoorden tal F en goed denkbeeld aitnemeiid tot st iw gebracht te hebben die luf komt dunkt uus oau de Commissie toe door wier zorg wij in den aigeloópen zomer eenige volksconccrten ea Donderdagavond sen concert in de Reunie ontvingen Aan mofilijkheden van allerlei aard heeft zij het hoofd geboden en zy heeft die weten te overwinnen dank zy de yz ren volhi rding en den rusteloozen yvcr harer leden Het concert van 11 Donderdag bad wat t eerst gedeelte betreft onder zeer ongunstige Omstaudif heden plaats Het zou in deu tuin plaats hebbanen de regen had gestroomd stroomde en bleef stroomen Van daar dat de meesten minder genot r ai dit godeelte hadden dan het geval had kunnen zgd Doch t was nn eenmaal niet anders en om maziekcorps speelde zoo Bink alsof ile tuin vol menichctien de lucht zonder wolken was Blyklmr gaat ditcorps onder de leiding van jlen talentvóllen JaoOb goed vooruit Omtrent de 2 Afd die iu de zaal rd gegaian zullen wij kort zyn Geno u werd ei door allen van t overheerlijk sjpel der hh Frosschart Benevfn ter en Jacobs Wy zyn han dankbaar ea roepenhun tot weerziens I toe Het concert werd g even met welwillebde medewerking van den heer Jb Kwast van Gouda Het is wellicht voor t laatst dat die woorden van Gouda achter dien naam op een programma warden gevonden De heer Kwast gaat ons verlaten Een werkkring meer voegende ano zijne talenten dan hier zyn deel was had hem reeds üiclg qaar Aasterdam getrokken zonder dat hg er ods voor verliet W zyn hem dankbaar voor de poging oa én te Amsterdam 6u hier de konst in e rs te doen honden Wy begrypi n dat die U t hem te zwwr viel en dat hij Amsterdam koos en Gouda opofferde wij begrijpen het al zieu we hem ook zeer ongaarne vertrekken H j kan er meeneo we verzekerd van wezen dat hy hier vele vrienden cal aohtei lnten die er zich steeds in zullen verbidden wanneer i hem goed gaat in de hoofdstad des Ryks velt vrienden die er zich in zallen verheugen waaneer hy ook hen niet vergeet maar van tyd tot tyd komt bezoeken en brengt k j dan vrieaden als rrosscbart en Beneventer made det te oangmamer zal dan de avond zijn Aanstaanden Maandag wacht ons wederom etn mu ziekaal genot De v liedertal Apollo en de Afd rDameszangvereeniging zullen in Ons Geooegeli een uitvoering geven die veel beloofE 1 twynlen niet aan de talryke opkomst van Gouda a kanstminminnaars en minnaressen Het feest zal met eep bil worden besloten Door den Bisschop van Haarlem is benoemd tot kapelaan der O L V kerk alhier de beer J Bongaerts Staten Qeneraal Donderdag werd door de beide Kamers een zitting gehouden In de eerste was aan de orde het adres van antwoord op de Troon rede doch vooraf sprak de minister van justitie een enkel woord om het kabinet by de verteganwoordi fng in te leiden waaruit bleek dat er behalve de iH de Trixiflrede toegezegde wetsvoordrachten nog andere aanhtligig zyn én voorbereid wordei Uit de disoussiën over t adres van antwoord vermddea w St dat d minister van binnenlandaehe zaken heeft verklaard met zyn ambtgenoot voor financiën middelen te beraqien oa de verspreiding der veeziekte krachtig tegen te gaan en dat door den minister van justitie werd medegedeeld dat de wijziging der wat op da nationale mditie hoofdzakelijk zal bestaan in afschaffing der plaatsvervanging dan vplgen Verdere inriohting der aohnttery en samenwerking van schutterij en inilitie Nadat het adres met algemeene stemmen was aangenomen ging de Kamer tot nadere bijeenroeping uiteen In de Tweede Kamer kwam in het K B houdende b naeoing an Mt W H Dull rt tot voorzitter der Kamer die de betrekking al naar ge woonte aanvaurdde met ren korte rede Ieder sluit zich vooRekeraan by den daarin uitgedrukten wensch Moge het ons dit jaar geiieveu zyn het vele en gewichtige werk dat ons wacht met kalmte ongestoord te kunnen afdoen Onder de ingekomen stukken was de kennisgeving vHI t overlijden van Mr 3 Thorbecke Naar aiiileidiiig daarvan sprak de voorzitter nog een gerotlvol woord ter herinnering aan den grooteu doode Onder de door deze regeeriog ingetrokken wetsontwerpen komen voor die tot regeling van militaire onderwerpen die op de uaamlooze vennootschappen m dea aanleg van spoorwegen iu NolerL Indië Gisteren hield de Tweede Kamer rene zitting waarin door den minister van toanciën de begrooting voor 1873 werd aangeboden Bij die gelegenheid hield Z Exc de gewone redevoering waaraan het volgende is ontleend Met ultimo 1871 zon het tekort over vorige dienstjaren geklommen zijn lot ruim 6 millioen Daar staiit in de eerste plants tegen over dat geen gebruik ie gemaakt van de aan vorige Ministers gegeven aaohtiging om schatkistbilletlen tot een bedrag van 2l g millioen uit te geven en in de tweede f laats dat er nog a iu Indische saldo s raim 6 railloen Vouhanilen is zoodat het tekort daalt tot 6 lun Voor 1872 komt de minister tot een tekort van ruim S millioen dat zoo noodig door schatkislbil latten kan gedekt Ds KgNoliog voor 1873 bedraaagt ia sitgaaf i 6Qi 0tijaS ia otraqpt 9I il2 779 io Nadeelig verschil 6 290 243 68 Doek onder de uitgaven komt 6 millioen aan spoorwegen voer waarvan 6 ton it bet Doneinfonda beschikbaar is Laat men dit buiten rekening dan ontstaat een voordeelig verschil van 209 7 6 6 42 Ds uitgaven voor 73 bedragen bijna 15 millioen minder dan die voor 72 Voor de stantsspoorwe gen wordt 6 i millioen aan schalkiitbilletlea aangevraagd doch t voomilzicht bestaat dat daarvan geen gebruik zal behoeven gemaa t daar s Byks kassen zeer roira voorzien zijn De minister besloot zyne reile aldus De mededeelingen die ik de eer bad n te doen zallen vertrouw ik den indruk liebben gegi veo ilat da Inanoiëflle toestand van Nederland reden geeft tot tevredenheid De achterstand van vorige jaren is gering en zal zonder moeite gedekt kunnen worden de vermoedelijke uitkomsten van het loopend Jaar laten zich veel gunstiger aanzien dan by hel vaitstalleo der begrooting het geval was en in 1873 zullen de geraamde uitgaven behalve de buitengewone voor de spoorwegen kunnen gevonden worden nit de gewone middelen waaronder eene bydrage voorkomt van Nederlandscb Indie die niet hooger is dan in de laatste jaren Maar daarentegen weeach ik noch u noch myztlvea te verhelen dat vermeerdering van uitgaven in het verschiet is waaraan wy ons op den duur moeielyk zullen kunnen ontrekken en waarin de sohatkist zal moeten voorzien De huisM ding van Staat wordt in t algemeen duurder door de styging der pr jzen van bijna alle benoodigheden hetgeen gedeeltelijk opweegt tegen de toeneming van de opbrengst der belastingen die voor e i deel uit dezelfde oorzaak voortvloeit De toestand van sommige landsgebouwen in de residentie laat niet toe de verbetering nog lang uit te stellen Werken van openbaar nut t zij die door den Staat rullen worden ondernomen of door andereu met z jii bijstand zullen waarschijnlijk door de eischen der voortgaande ontwikkeling gevorderd worden Als het gemeen oterleg lot het nemen van maatregelen Omtrent de e en aandere onderwcrppii zal hebben geleid die grootere uitgaven tengevolgilu li hen zal tevens moeten worden overwogen iveike meuwe hulpbronnen voor de sohttkist zuilen kunnen flfc jH i f t t I en Méteif gèapïiid wtiraen hetzij deiwgerocht worden by het crediet of in verhooging van belasting Niemand twijfelt er aan dat zulk een verhooging zoo noodig by de welvaart waarover w § ont in Nederland dankbaar mogen verheegen in t algemeen wel door de bevolking zou kunnen gedragen worden koe moeielijk het dan ook zijn moge de juiste middelen te vinden om de inkomsten der ingezetenen zóu tot de inkomsten der schatkist te doen bijdrages dat niemand zich over verongelyking of minder biUyke behandeling beeft te bekhgen De beraadslagingen over bet wett ontwerp tot invoering eener inkomsten belasting nog zeer onlangs in deze kamer gevoerd hebben duidelyk geloond dat het niet gemakkelyk is tot overeenstemming te komen aangaande den weg die bij eene hervorming onzer belastingen moet worden iifeslngen Groot as het verschil van inzicht er ver uiteenloepeftd waren de meeningen die zioh bij die gelegenheid zoowel in als buiten deze vergadering daaromtrent openbaarden en de regesring acht het ook daarom ongeraden terstond woler nieuwe voorstellen tot be lastinghervorming aan uwe beraadslagingen te onderwerpen Ik koop dat de Jfegrondbeid der redenen die voor deze gedragslijn kannen worden aangevoerd door u zal worden erkend Indien de nood drong zou onmiddellijk op nieow eene poging moeten gedaan worden tot voorv iening aaar die gebiedende noodzakelijkheid welke eene onverwijlde wederopvalting van het pas behandelde vraagstuk ZOU vorderen bestaat gelukkig niet Ik durf mij nanwelyks vleien dat drie mededeeling niet eenigen heeft teleurgesteld die zouden wenschen dat belastinghervorming terstond weder aan de onic kwame Maar plannen en ontwerpen alleen brengen ons met verder en hij komt niet altijd het laatst tot hel doel die onder sommige omstandigheden eenig geduld weel te oefenen Overigens zouden mijne woorden verkeerd worden opgevat indien daaruit wienl afgeleid dat ik voornemens ben stil te zitten ik wensch a j alleen van elke toezegging te onthouden Karel XV koning vau Zweden en Noorwegen schoonzoon van Prins Ftvderik der Nederlanden is woensdagavond overleden De feestelyke bijeenkomst darbrandspuitgasten te Deventer ter lieriuncriug aaa jl Wtviudiug van J van der Heydui had £ rr dafstfphuita 600 a 700 man trokken iu optocht laet banieren vlaggen en fakkels door de stad en verder naar de Buitensocieteit Zy werden door den keer U J Aokeriuit met een kort eu hartelijk woord verwelkomd en verder op brood kaas bier en sigaren ontkaaldT De beer UaJB hield hen geruimeo tyd bezig met zyn dissolving views eu ds schutterijmuziek deed zich hooren Het geheel mocht een model an een volksfeest lieeten zóó flink ss d atemming zóó groot wus het genot dat ieder smaakte Tot het laatste toe wtis alles geregeld en ordelyk Omtrent den aardappeloogst Verneemt men meer en meer gunstige berichten Thans wordt ook uit het Noorden van Friesland gesohreien waar veel van dat product verbouwd wordt dut het er niet zoo na deelig uitziet als men aanvankelyk wel vreesde Wel worden in het gewas eene menigte zieken aangetroffen meer dan ten vorigeu jare maar over het geheel toch is de hoedanigheid beter De pr js der aardappelen is niet zoo hoog als in 1871 toen men van de goede soort bijna niet onder de 2 konde knopen Er worden nu zeer goede soorten voor 1 50 per keotoliter en zelfs roor minder la koop aange boden veelzijdige eidiibilie En lof o e r komt der feestoominissie toe voor hel doelmatig en tegelijk smaakvol ingericht emplucemeot Nog is men druk in de weer met uitpakken aorteeren uilstallen van producten en t opstellen en in orile brengen der talryke landbouwwerktuigen die voor een ruim deel ook internationaal zyn Engeland schijnt z jn grootste contingent te hebben geleverd Van de ona ievbare reeks dier voorwerpen moeten wy al dadelyk melding maken van die welke z jn tentoongesteld door de firma Marshall Sons and Co limited te Gainsborough waar an de heeren LandnS en Glinderman te Amsterdam representanten zijn Van die firma zagen wij rteds in werking een allervernuftigst gecombineerd dorschwerktuig door eene locomobile in werking gebracht Op dat werktuig dat het voorkomen ten naastenbij heeft van een groeten wagen worden de aren gelegd en in een oogeablik tijd zya alle graankorrels nitgeworpen en in linnen zakken opgevangen Een dergelijk werktuig niet door stoom maar door twee paarden in beweging gebracht heeft insgelijks tut doel binnen zeer snellen tijd hel dorsoben te bewerkstelligen zonder iets Ie laten verloren gaan Dat la itsgemeld werktuig is van de firma wed J C Massé en Zoon te Goes Door die Emu vertegen uoordigende het huis Smyth and Sons t Peasendaf zijn ook gecrponeerd een aantal zoaimachiue von eene meun e consimelie dienende on guano of kunstmest zoowel als granen te zaaien en van deze ook beetworlei en andere fijne zaden Beide gemelde firma s en verder de firma s Woods Jocksedge and VVarrnr Ie Slroomarket Boeke en lluidekoper te Groningen J Peiguat k O te Amsterdam en Vuorbevlel J te Bergen op Zoom hebben voor deze tentoonstelling een groot aantal voorwerpen ingeionden Vuor het overige biedt betgeheel een allerbehugelijkst schouwspel aan HetMalieveld is as in een tuin herschapen In hetmidjelvak tusschen gewas struiken heesters bloemen landbouw producten vee eu pluimgediertc zijn verschillende bloemperken aiiigelegd naat rene ken rige ordonnantie Het hoofilgebouw der tentoonstelling de breedte an hel geheele Malieveld beshunde en zeer dieploopende voert op het frontespiestropeesgewys de verschillende attributen van den landbouw De hoorn des overvloeds dekt het al Dat hoofdgebouw van buiten getooid met de nationale en or iiijevl iggen is op verschillende ponten geflankeerd met de wapens der Nedcriandsche steden Van binnen zijn smaakvol de wanden met vlaggedoek gedrapeerd ea zijn weer andere wapenschilmn aangebraoht tot van het kleinste plaatsje dat zijn aaadeel leverde De zaïd heeft eene aanzienlijke ruinito eo het oog moet er aangenaam rusien op de tallooze voorwerpen die er zullen worden tentoongesteld Aan den ingang v m hel terrein zyn twee kolossale pyraniden aangebracht van teen ert manden werk tusschen welke eene groote mnod als luster hangt In het middelvak staat een auziektempel en de noodige ververschiogplaatsen zoodal de lie oeker zich op een veelzijdig genot kan voorbereiden legen de op heden te openen tentooastelling waartoe een aantal personen en corporatién roowel iu als builen de residentie zijn uilgeuoodigd iV R Ct Laatste Berichten Londen O Sept Er loopt een gerucht dat de meeting welke te Dublin zou worden geboudeo om te protesteereu tegen de bezetting van Bome opgegeven is Op het congres der internatiouale is varklaud dat ds algemeene raad het Bond zeer heeft gecompromitteerd waardoor onecnigbeid onder de hsden is ontstaan Het congres ia geëindigd M Berlijn 20 Sept De Fo ZtiUugnmeeim uit goede bron dat Nederland Amerika Oosten r i en Duitseblaiid rcedi voor eenigen tyd den wena te kennen gaven dat het beginsel van onschendbaar r beid van particulier eigendom ter zee in den oorlogalgemeen erkend en onder de sanctie van Europeesohft Sratndheden geplaatst zou worden Rusland en ItaKf evenzeer onlangs hunne bereidwilligheid toti van het zeerecht nit Ter gelegenheid ymig komst der drie keizers is dete zaak dooéijkskanseliers besproken èulsn 20 Sept Er was eene talrijke opkomst b j de ontvangst van afgevaardigden voor het Oudv f Katkoliek congres De opper rtgeeringsraad WnlGni htefl de aanwezigen begroet Zyne toespraak werd beantwoord door de bisschoppen van Linciln Hm rjrland en St Eloy die te kennen gaven dat hatc congres ook in hunne diocesen symp itbie vond ail $ men aldaar wetischte dat de aangevangen be in tot het beoogde doel moge leiden De bisschop vaaLincoln voor de tweede mnal het woord genomen hebbende gaf den wensch te kennen dat spoedilb de tyd moge aanbreken waarin men niet voor maar met elkander zou bidden De opperpriester Jani