Goudsche Courant, woensdag 25 september 1872

fchrw rector der Geestelijke Araidemic te St Petersburft hoopte op eenheid gegrond op Chistelgke wasrheiil T e Aarts bissohop Loos van Utrecht sprak in ilenïclfden gceat Dr Rohm mt New York bracht eene verklaring ran sympathie over van een aantal Katholieken in Amerika De Amerikaansche geestelijke Landen uit Florence bracht een groet over nit Itahe Prof Schulte uit Praag sprak over de hartelijkheid der ontvangst hier ter stede en vertrouivde dat de beraadslagingen zich door dienzelfden geest louden kenmerken Ook de deken van Westminster heeft het woord gevoerd Tot op dit oogenbllk ly n er ruim 300 afgevaardigden aangekomen Wocosibg 25 SeptcinlNir N 1S6S 1872 hu mi a i ll t GOUPSCHilCOURAIT Nieuws en Adverleotiebiad voor Gonda en Omslreben Burgerlijke Stand OiBoaiii 8 Sej t Piflemella Geertrui onder C Marea tn A Zuijtwgk Teuiiis Hermaaus ouders L BeloDJe eo K B fteer OviRLtDkN 18 Sept n n Mn jeD 28 j 19 Ó J vaa Wan 1 j 6 m 20 H C Busiok Mj C Bèernno 85 j ADVERTENTIÉN Voor de vele bewijzen vaa belangstelling bij onze 25 JARIGB ECHTVEREENIGING ondervonden betuigen wij bg dezen onzen hartelyken dank S S POLAK en Eehlgenoot Gouda 20 Sept 1872 Liedertafel Apollo en Afd Oames Zaiigverceniging op MAANDAG 23 SEPTEMBER 1872 ten 7 nre in de Sociëteit Ons Gbnoegen Een JONGMENSCH van goeden huize die het TBRRACOTTA yik geheel verstaaten een paar jaar in het buitenland de verschillende wijzen van bewerking heeft bestudeerd wenscht zich in d eene of andere goed gerenommeerde bloeijende Pabriekzaajc als Compagnon te interesseren of zoodanige zaak over te nemen Reflecterenden adresseren zich niet franco brieven onder bovenstaand motto bvj den Boekhandelaar F N VAN KAMPEN Singel bij de oude S piegelstraat te Amsterdam Schroef Stoombüoldlcnst van Lelden Gouda Uordreclil GoriiicliciD cii s Bosch Vertrek van Gouda s maandags s morgens ten acht uur S V P Op de adressen te plaatsen per Stad Leiden of Kapt PLANJER veeeeniging tot HEIL IDEJS VOIjKIS Afdeeling QOÜDA WekelUksclie Bijbellezingen in het Lokaal aan de Peperstraat des Maandags avonds ton half acht uur beginnende MAANDAG den 23 SEPTEMBER eerstkomende en zoo vervolgens gedurende de wintermaanden Eerste Spreker 23 dezer de Heer J ESSER van s Gravenhage ♦ BLAAÜW niet geel zfln de zakjes der gepatenteerde door h h doktoren aanbevolen I JOHANN HOFF scHh BOBST MALZ BONBONS die door eene gelukkige compositie van MOUT KRUIDEN en den fijnsten suiker verrassend gnnstig op de res piratieorganen wemn den sl m oplossen de ademhaling verligten den hoest onmiddeLgk kalmeren en zoodoende de verkoudheid spoedig geheel I en al doen verdwjjnen BLAAÜWE zakjes met ha dteeke I ning JOHANN HOFF it 30 et verkrijgbaar te Gouda bfl J C van VREU I MINGEN en Een actief Agent te RotUrdam die reeds voor een der eerste huizen in Noordholland werkzaam IS en dagelgks de handelshuizen op Engeland etc bezoekt wenschte ook in Gouda eenen soliden Handelaar te vinden die hem met den VERKOOP van GOÜDSCHE KAAS zou wUlen belasten Franco brieven worden ingewacht onder het motto Kaas in den ouden en nieuwen Boekhandel van J H DUNK Hang 31 Rotterdam Voor Schrijfwerk Administratie bflhonden van boeken of dergelijke werkzaamheden biedt zich aan een fatsoenlijk JONGMENSCH die eeuige uren daags beschikbaar heeft bekendis met Ital boekhouden en vlug en accuraat werkt Brieven franco letter A bj den Uitgever dezerCoqrant i fci Nederlandsche Rhijn Spoorweg extrTtreii e BW GBLKGENHEID BEB VIEBINO li van het SÖ JARIG BESTAAN der I HOLLANSm MAÜTSOSÜFFIJ m imWS 1 tc sGRAVE HAGE A Woensdag 2o en Vrijdag 27 September I UTRECteT DEN HAAG Vertrek van Utrecht ten 5 25 s nam Van Harmelen ten 5 40 van Woerden ten 5 45 TanOudewater ten 5 54 van Gouda ten 6 13 van Zevenhuizen ten 6 25 van Soetermeer tenSSOen van Voorburg ten 6 52 aankomst in den Haag ten 7 n DEN HAAOUTRECHT Vertrek van den Haag ten 10 25 sav aankomst te Voorburg ten 10 30 te Soetermeerten 10 43 te Zevenhuizen ten 10 53 te Gonda ten 11 11 te Oudewater ton 11 26 te Wowden ten 11 34 te Harmelen ten 11 40 en te Utrecht ten 12 in ROTTERDAM DEN HAAO Vertrek van Rotterdam ten 5 10 s nam van Capelle ten 5 20 van Nieuwerkerk tea 28 van Moordrecht ten 5 35 en van Gonda ten 5 50 aankomst in den Haag ten 6 20 IV DEN HAAG ROTTERDAM Vertrek van den Haag ten 10 20 sav aankomst te Gouda ten 10 50 te Moordrecht ten 11 01 te Nieuwerkerk ten 11 08 te Capelle ten 11 16 en te Rotterdam ten 11 30 D Êfonderdag 26 September I GOUDA DEN HAAG Vertrek van Gonda ten 4 s nam van Zevenhuizen ten 4 13 van Soetermeer teo 421en van Voorburg ten 4 33 aankomst in den Haag ten 4 45 n DEN HAAG GOÜDA VertMè v i d i Haag ten 11 sav aankomst te Voorburg ten 11 06 te Soetermeer len 11 17 te Zevenhi n ton 11 27 en te Gouda ten 11 45 Al deze Extra Treineo bevatten Ie 2e en 3e Klasae Rijtuigen en aljn daarop ook Hetourkaarten geldig even als met gewone Treinen Zg honden slecjiie op tot het innemen en nitlaton van Reizigers op de Stations ria twtrek en aankomst nitdrukkelgk genoemd Omtrent de VOLKSFEESTEN welke op bovengemelde dagen te sGravbnhao zolleaplaats hebben wardt ovengens verwezen naar het hiervan door het Hoofdbestuor der Hollandêclu Maatschappij van Landbouw uitgegeven Programma op de Stations aangeplakt TBt CHT September 1872 IDE DIIES EOTIIE AANBESTEDING De SCHUTTERSRAAD der d d SCHUTTERIJ te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op MAANDAG den 7 OCTOBER 1872 dee namiddags ten half een ure in het openbaar biJ inschrijving AANBESTEDEN de levering van 25 complete Schutteniniformen 5 thaaderijjke Jassen 10 afzonderlijke Pantalons 50 Chacots 60 paren Schouderbedekkingen en 60 Halsdassen De voorwaarden van aanbesteding gelgkluidende als het vorige jaar zullen van MAANr DAG 30 SEPTEMBER tot ZATÜRDAG 5 OCTOBER 1872 van des morgens 10 tot 12 nw ter lezing liggen bfl den Concierge in het gebouw A Ti Legi op de Markt te Gouda alwaar de inschrgvingbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des morgens 12 ui moeten worden ingeleverd Voor 100 a löO sjaars wordt tegen Februari of Maart a s EEN HUISJE te huur gevraagd Aanbiedingen ouder letter H tor drnkkerö ▼ H GOO RISSEN Markt Gouda Oooda ümk rao A Briakuaa D Geneente kgrootiog I in ttwighia van een in tg m v gewoonte zal dit jaar het uittreksel uit de memorie van toelicfanng op de gemeentobegrootiug voor 1873 woo den weggelaten Wilde mea leto aan een dergeiyk uittreksel hebben dan zouden we daaraan eene te groote ruimte moeten afstaan Het is daaroi dat wj nu teretoitd na het afdrukken der begrooting zelve met ottze beechouwi gea daarover een aanvang nemen Overbod IS het wellicht te zeggen dat daarbij de mewcne ran toelichting meermalen zal moeten worden ter hand genomen De uitgaven zijn voor 1873f iöim 50 000 lager geraamd dau die voor 72 f De oorzakendezer verlaging zullen wy labv Éigaao voorloopig was t ons allaen om iieteindcy rdoen Wy willen namelgk eerst o av inkomstenhandelen f tPe eigenaardigheid oiizer begroetingen is tm én jare dat er een luttel saldo overtoil gewoonlyk een stuiver of wat de begroo ti g van vele andere gemeenten raamt inkom sten en uitgaven tot ee i gelijk bedrag Vooral geloüven we dat dit beter is omdat telken jare by onze gemeente het verschil tussche het geeoamde en het werkelyke batig saldd zeer groot is Als eerste port vw ntvan teelt over het vorige jew Twdea lEraim 7 0 als batig slot der laatst va8tM rekening elemming was gegeveny ét yt lies grooter geweest Het saldo van t dieMtjaar 1871 was dns meer dan 4000 en de raming was 2 50 Is het niet beter dat de begrooting geheel sluit door ontvangst en uitgaaf tot beteelfde bedrag op te voeren ï De inkomsten zyn dns evenals de nitgaven want tyerschjl is maar f öO j op 60 000 minder geraamd dan t vorige jaar TT 1 1 Hooger zyn Hoofdst 1 Ontvangsten wg vroegere diensten rnim 4000 Hoofdst 2 Belastingen en heffingen byoa 10 000 Hoofdst 3 Baten en ink ïul gemeenteeigendommen ruim 1000 16 000 Het 4 Hoofdst is tot een gMyk bedrag uitgetrokken doch l oofdst 5 buitengewone ontvangsten is met ruim f 60000 verminderd Bet verschil tusscben het batig slot van 72 en 7S is zoo groot omdat in hdi vorige jaar dat saldo eenvoudig pro memorie was uitgetrokken Niet minder belangrijk is het verschil tusichen de geraamde opbrengst der belastingen van beide jaren Zoo even zagen we reeds dat de opbrengst dit jaar weer bjjna lO OOO hooger is geraamd Gelukkig mogen we er thans bijvoegen dat die verhooging slechts zeer weinig op oe ingezetenen zal drukken daar zy het gevolg is van rat piere opbrengst der rijksbelasting waardoor de opceniói op de grondbelasting ten behoeve der gemeente geheveji iets meer bedragen yta evenzeer hooger geraamde opbrengst vuu de der persopeele ea houden belastingen en t tt dff tot on grocter eyfcr uitgetrokken heffingen Alleen hét hooger cijfer van de opcenten op de personeele belasting komt ten laste der ingezetenen in hot algemeen Evonnls t vorig jaar zyn ook nn 60 opcent iv op de piTsoneele belasting gelegd dooli het verschil vau 4000 dat thaus uieer wordt geroomd is een gevol slechi Omtrent den 1 post lezen we in de Man V toaL dat hy is verminderd met ƒ 21000 aangezien bet niet waartchijnlyk is m tr in 73 met uitzondering van enkele boomen j eme Bt eigendommen znllen worden verkocht We eenen dat die 21000 uitmaken dm verkoopprys van het hels op de Markt aan Jb F J Snel en dien van t post en telegtaafkantoor aan het Uyk doch de memorie van toelichting geeft daaromtrent geen licht De 3 post wordt thans 4250 hooger geraamd De gelden moeten strekken a voor de noleering ISOOd b voor de vergroutiing der armenschool 14000 c voor de sabeidiëu tot herstel teGouwekodea 31967 81 ƒ 57967 81 van de omstan heid dat over 72 voor 8 maanden 40 en voor de 4 eerste maanden 25 opcenten werden gevorderd Daardoor zal derhalve de emeene hefSng ieto worden verhoogd nl 12 van de hoofdsom der personeele belasting Oe plaateelyke directe Maeiing is tot he zelfde cijfer uitgetrokken m f 28 000 dit is nog f 2000 onder het b n Besluit toegestane maximum Een ander niet onbeloDgryk verschil ton voordeele van 1873 geeft mAfd Heffingen voor het gebruik ran openbare plaatsen nl 5000 De opbrengst van bmg Ml slnisgelden is met dat tüsdrag verhoogd De tol aan de Haastrechtariiebrng in 1871 bedrag ruim ƒ 3600 is thans geraamd op 3800 Het doorvaartgeld aan £ et Moord t j Vertaat in 1872bedr ruiai 450 i i J u thans gebracht op mm Eittdelyk de 4 poit Daaromtrent deelt de mem v toel mede dat geen plan bestaat om in 1873 tot zoodanige aflossing over te gaut die ook in 1872 geen plaats had Ook hier zonden we meer licht hebben g wenscht Waarom werd op de begrooting van 72 die 50 000 ter aflossing geplaatst Waarom heeft in 72 die aflossing geen plaate gehad Waarom bestaat er ge n plaa om in 73 die aflossing te doen plaate hebben en eindelyk kan die leening ook worden opgezegd in 73 Bene begroeting is altyd fictief dat kan niet anders maar daardoor juist heeit t zoo dikwgh den schijn dat 4aaib9 Cwrt de group Ut chfivt wat al te ve is gi ldigd Duidelijke en volkomene blootleg ng vaa den financieelen toestand is daar voor een noodzakelijke vereischte Die kunnen wy m de r ming der inkomsten dezer gemeente voor 1873 niet vinden De verminderde inkomsten zyn en Ipermede besluiten we thans het gevolg van vermindering der buitengewone niet van vermmdenng der gewone ontvangsten inti En de belasting op de vairt door de gemeente ïn 71 bednlg ttd böAa 50000 is thans geraamd of 54650 59000 tntv n 1 11 n Dit aanmerlketyk Verstal tusschen de leerheUfke opbrengst in 71 pog geen 54000 en d geraamde voor 73 vaij 59000 moet Tol n de memorie van toelkibüng worden toegeschreven MA de Ungdittige stremming dwr scheepvaart door de voret is 71 Dat lage cyfer was altyd nog ƒ 4000jhotiger dan de raming Het nektt imsMk tf r nikJ t ifHien bedri nde byna ƒ 10000 meer voor 1873 is dus slechte voor de kleine helft J 4000 nog oorzaak van de afschaffing der gemaalbelasting docB de overige ƒ 6000 vinden we in goed gemotiveerde hoogere ramingen der andere belastingen We meenen dat dit 1 voor de welvaart der gemeente getuigt en 2 dat de schreeuwers over de verplichto afschaffing der gemaalbelastmg en den daardoor noodzakelgken invoer van een plaatselijke directe belasting reeds nu reeds zoo spoedig in t ongelyk n gesteld deze laatste zyn toegenomen Ook de baten toortspriiitende uit gemeente eigendommen zyn eenigszius verhoogd ruim ƒ 1000 Ook hierbij vinden we een belangrijke som uitgetrokken voor het bevaren van de rivicarle Gouwe nl ƒ 18000 In 1871 toen de scheepvaart zoolang gestremd was was de rammg 16000 en de opbrengst rmm f 17000 Over het 4 hoofdstuk verschillende ontvangsten dat tot hetzelfde bedrag als voor 72 werd geraomd nl ruim 3000 hebben wy mets mede te deelen Dit is met het 5 hoofdstuk buitengewone oulvangalen niet het geval We zagen reeds boven dat de mindere raming van inkomsten ten bedrage van f 50000 m dit hoofdst moet gezocht worden We zullen eerst de cijfers van beide jaren laten volgen BUITENLAND Bullenlanrtscli Overzicht hi er fhicr i9 Oondeniag iiaaiidJag rergev m zijne gemalin zijne sehoonzueter Mlie Dosiie De W Raming 73 100 20 57067 81 ƒ 58087 81 Ramivo 72 I 2J100 20 53717 81 50000 124837 81 OmscHrmvino Opbr V d verkoop V gemeente eigend V boomen enz Afkoop V grondr enz üeldleening tor bestryd V buitengow werken Idem ter afl van by de Ned bank opgenomen gelden den Hinistêr ran Marine en renige suderepersonen te Panjs aaiigekonien Ëcue groote menigte rolks was nan liet spuorvi fgetation byeeugekomen om dea Preeidrut der Republiek zijne belmigsteUing in z n persoon te betuigen Toen bg het spoorwegrytiug verliet hoorde lueii liuhaaldelijk roepen Leve ds heer Th era I Dekreet leve de Republiek I paarde zich hieiaaii De hier Thier heeft zyn intrek genomen lil het paleis ran hel Klyei e waar hy by zijne be ork in de hoofdstad gedurende de paaaoh Taoantie der Kamer insgelijks verblyf hield Hy zal een paar weken in de hoofdstad bigvcn en eenige groote diuers geven Zyue eerste reeeptie zal naar men zegt aanstaanden Maandag plaats hebben Vryilag ochtend ia ouder voorzitteraohapdes hecren Thiers een Ministerraad gehouden waaraan al de leden ran het Kabinet deel hebben geuomeo De heer Ganianl Biron gezant te Beriyii wordt Zaterdag of Zondsi te l arya verwacht De agitntte onder de afgevaardigden neemt met den dng toe de legitiniisten ontzien Thiers in mets meerj de h fr nisyon Latour verwyt hem i een openbaren bruf dat hij hot verdrag van Burdeaat lii pfl verbroken dat hy verkolen is om M mouor i liale aiite pdeiiten en iii weerwil v iii ziJu moude Iingc reivekeriiig dut by aan de herstulliiig der Hiouaichie uut ou lu dui weg leggen zyn wovrd bteft