Goudsche Courant, woensdag 25 september 1872

ebtoken De ufgefuardiidu au het rechtermidden Boduin heeft op bet Landbouwleett te Valenoiennea oTer de politiek f e pitok n ei wel jten gunste Tan üe ontbindinx van de iNatiopale Vergadering too4ra bet grondgebied is oiitroimd door de Duitsoi troe peil de schuld an Guitsohinod betaald en de reorgauiaatia an Frankiyk Toltooid Meu et j it Terschilt weinig Tau het TOor tel Tan de le itiraistisohe GauUe ie JVsace die door deze Nationale Vergadering monarchale wetten wil hebben iiemaakt opdat de iisoiia i hi i Taaitelf ontata l e bekende markies d Andelarre tJlf i i een re e oeria aaagedrongen op de her tèlnng Tan de parlementaire Regeeriug m a w Tan de regeering der meerderheid oinijat de irrao nl iVe re efri ig d i die Tan Thiers blijkeiia il erva iiiji Tol an geraren is Om nog een der parlemeitaire sprekers ie noemen De 1 Kochttte scfcVgft in ie üipéraiie dm Peufle een aanTal Ugo het reehtermidüen d t Tolgeus hem alieen de abhuld dfkagt Tau de mislukking der monarchie Het wordt dus meer en meer zooreel hoofden zooTcsl zinnen een goed Tooruitzic voor de aanalaanda iiiUing an de Nationale Vecgadering fia Daitaelie gerant te Parga de heer Ton Arnim is tot werkelijk geheimtaad met den titel van exeeUealir beiioeuil De staatssecretaris Ton Thile de rechlcrhand an Ton Bi m irck zal adredru en wnarsdujiilyk door von Baliin Tcrvangen worden Het coflgres der oud kstliolieken te Keulen Tergaderd is ecnigermate de tegenhanger Tun de ergering der Duitsehe bisschoppen te Fulila BehalTe de Tüoruaamste tngciis iiders der onfeilbnarheid wonen Terspheiden Ëiige sohe Amrrikaanschebissohoppeii een Amerikamische bisschop en Jcdeu der GritikschRussiache kerk dezetalryke bijeenkomst bij Bisschop Loos Tan Utrecht die onianga ijn bissehoppeiyke functitui in Beieren is wezen uitoefenen iu de gemeenten der Oud Katholicken woont dit oopgrea b j Ia ec Toorbereidcnile ïergaderiug die den 19 gehouden ia om het programma der d libeijo ën vast te stellen hebben al deze prelaten beurtelings het woohl gcToard om de eenheid des cbriitelyl en geloofs te locu uitkomen en Uyken te geven van hnn ingenomeubcMl met de Oud Katholieke beweging ïn Dniteeblaad Pe zittiDgm zullen drie dagen duren De KSln Ztg beheitt de roorstellen welke aan de orde zullen kumea i ier aantal nog al groot is voor zulk een beperkten ijjd De bissdtopsreanie te Fnlda is Vr jdag a eloopen ltt plotseling Tcrirek der Briersche prelaten voor d sluiting keefl zeer de aandaoht getrokken Men zegt tueh dat d conferentie set een zeer venoenenden geest was bezield Naar het weinige dat van dit concilie op kleine schaal is uitgelekt zou besloten zijn de reeultattn der diseussicn neer te leggen in eed collectieven herderlgkeu brief q in een memorie De Spenerache Zcilmi heeft de correspondentie apeab ur gemankt tusscbeu keizer Wilhelm en vou Bisnarok iwu da eene eu den bisschop vau Ermeland aan le andere zyde Wat hierin het meest op merkiug verdient is dat geene eenstemmigheid heersoht tussclien ile brieven die de keizer en von Bismarck aan bisschop Krementz zonden In antwoord op het ver70ek van den bisschop om door den kuzer te wolden ontvangen vroeg deze aan den bisschop of hij de verklaring wilde afleggeu d tt hij de wetten Tan den stnat zou gehoorzamen doch later werden door coa BMinarck grooter eischen gesteld en vandaar dat de bisschop heefi afgezien van zyu bezoek aan den keizer te tlarienburg thans is er fprake dnt de Pruiflisehe regeering het ertquatur van den bisschop n u schorsen Den eenra dag bericht de telegra f dht on Gasaer een atel ministers gevonden heeft dan weder dat zyo potrlngen voor goed mislukt zijn en dat bet oude bewind aan zal blijven i In de Spoansehe cortes is een vrg heftige discussie gevoerd over de laatste Teckieziugeu naar aanleiding van eeu rede van den heer Ulloa ilie de Terkietingen in het algemeen bestreed en eeue critiek uitbracht o aer de door Zorilla betietfuude de verkietingeu uitgevaardigde circalaire Hy noemde de TerTolging van den heer Sagasta door Zorilla karak tensiiek Zorilbi Teroorloofde zich da uitdrukking dat wat door dan heer Ulloa was aangeroerd lalsch was waarop deze weder Terklaarde dat hy de uitdrukking an den eersten minister weinig ministerieel eu parlementair Tond Nadat de president de heereo tut de orde fa td geroepen Terklaarde Zorilla ten stelligste dat hg de conscriptie zou afschaffen en binoen korten tyd een wetsontwerp tot reorganisatie Tau het leger ton indienen Daar thans uit Madrid wordt gemeld dat eene leening bij openbare inschrijving 1 worden gesloten scbgnt het uit Bayonne medegedeelde bericht omtrent de operaiien van de Spaansche regtering met de bank Tan Par s a thans lu ilit opzicht oujuist te zgu geweest Karel XV koning v iu Zweden en Noorwegen is inJlil 11 te Malmoe overleden lun eene ziekte wiüinian hij reeds genuiaên tyd had geleden en waarToor hij nog onlangs te Tergeefs te Akan herstel had gezocht Den 8 Juli S5S Tolgde hij zgn Tader in de k ninkiyke rd igheid op en hoewel hij met bijzondere talenten begaafd was jjelukte bet hem niet zyne denkbaeldeu d eeu engere Terbiodisg met I emaricèn en faervornuug van i i ou erde toestanden beoogden ingang te doen vinden biJ het volk In 1866 sluagde hg er in ene hervorming van de oude staatsinriebtiog van Zweden iloOr te zeiten Den 19 Juni 1850 was lig gehuwd met priuaea Louise der Nederlakden dochier vim prins Frederik die den 30 Ma irt 1871 is overleiien Daar hij slechts eeue doohtar nalaatt die met den kroonprins van Deneuurketi is nehuwd ia hg opgcTolgd door zgn broeder prins Oscar hertog Tan Öost Gothlapli Deiq ia tot koning uitgeroepen onder deti naam van Qscar IL De koning legde deu eed op de oonf t t e 0 De iiooge stautsiunlttenaren de leden rfin den raad Tan itate en amlere autoriteiten zwo r u i ee van trouw Zondag zouden de troepen te § lockh olm n gémi oMi den eed ran trouw aflerifen Het lijk Van den oraiiaden koning wordt te Malipoe gebalsemd en Ter al ens naar de boolUstad TerToerd Eil 4£L AND De Tines deelt den brief mede door Arthur P Stanley deked van Westminster nan prof Huber te Munchen gericht waarin fag de uilnoodiging tot bijwoning van het congres der Oud Katholieken te Keulen aanneemt Blgkeus een gisteren ontvangen telegram uit Keulen is genoemde heer benevens dr Wordsworth bisschop van Lincoln aldaar aaiigekainen en hebben zg dl opeuingS2itting van dat congres bijgewoond Hij g ft in dien brief als reden voor het sanvaarde n der uitnoodiging op dat hij sympathie gevoelt vo r de beweging der Oud Katholieken omdat die beweging naar zgn inzien de vereen giiig vertegcuwooriligt itfi twee begrippeu welka beide iu den tegenwqordijteii lijd noodzakelijk zijnroürde gezonde ontwikkeling ran Élle leerfaegrippeii maar in het bijzonder voor die vhn de kerken waartoe prof Hiibner en hij Stanley behooren Het eerste dier begrippen zegt bij S de gebiedende plicht om openIgk de waarheden en herrormingen te handbarcn welke Telen zonder te letten op personen of Tolksronroordeelen in hc $ geheim iirebnea en om te pogen den eeredienst het on lerwgseo de gebruiken der keik ia overeenstemming te brengen met die hoogere opvatting van het Christendom welke de Goddelijke Voorzienigheid in ons heeft doen ontstaan door de ondervinding der gesehiedenis door den geest der wetenschap door de betere kennis van deii bijbel eu door de toeneming van zedelijkheid en besdiaring In deze opzichten heeft ËngeUiid reeds veel aan het prolestantsche Puitschland te danken en indien iwe beweging zich uitbre dt hopen wij dat hel ook van het katholieke Duitschlaiid veel zal te leeren hebben Het tweede dier begrippen ia de overtuiging dat deze verbetering der kerken het best wordt tot stand gebracht niet door zeteteilaten en ze dairdooraanonTersbhilli theid en gees rijverij ter prooi te laten niet door nieuwe aecteii te stichten welke waarscbijulijk enger zullen worden dan de kerken welke men verlaat umar door ontwikkeling der kiemea van het goede itn ware in de reeds best iande iiis elfingen r= = tB 09Baje =r BELGIË Men 1 st in de N B Cl de volgende correspondentie uit Gent gedateerd 20 September De iniernntionale schuttersfeeslen welke hier deze week plaats hadden zullen niet licht uit het geheugen gaan van al wie ze hebken bggewoond Zooveel hartelijkheid zooveel geestdrift als hier van het begin tot het einde heersclite zal men bezwaarlijk elders ontmoet heliben Alles getuigde hier van eeue vriendschap zonder achterdocht van een onvermengde zucht tot verbroedering die zich niet enkel bepoaMe bg de aanwezige feestvierenden naar zich uitstrekte tot de linden vertegenwoordigd bij de feestviering Engeland en Nederland stonden bovenaan an qaast elkander in de rei der gevierde volkeren het feest moeat die eekeniq kabhen dat de oude banden welke ons laud met de aa6uren veréenigden hechter daa ooit blijven voortbestaan De redevoering waarmede onze Burgemeester de vreemde schutters welkom heette drukte zeer terecht en zeer gepast dit hooger doel en die geschicdkivadige herinneringen uit Hg huldigde in Engeland onzen bondgenoot in onde en nieuwere tydeu in het verleden en in de toekomst in Holland het broedervolk met hetwelk wij verbonden zijn door eene zelfde afkomst en eene gemeenschappelijke geschiedenis Van de trede waarvan hü de Noord Nederlanders begroette was de Gentsche pacificatie afgelezen lu 1676 en dus de grondslag gelpjfil tot eene vrijmaking van het vereenigde Nederland die belaas I nimmer met duuR men goeden uitslag moest bekroond wolden Hg hadde er kunnen bijvoegen dat ditzelfde jaar voor de eerite oUiU OAifije S oppergezag te Grnt werd erkend toen Geuientroépen van deu Zwijger door de kattwlièke abten geroejièn erdaa om samen het Spaanaehe kastiiel atft de yreeAde troepen te ontnemen i n dut haC de OeutMia afgevaaidigdeu wahin die drie jaar later hei eerst de Upie ran Utrecht onderteekenden Wel is waar kon de liefde roor Oranje deti baat niet overwinnen dien pent van Tfoeger tgd tegen Frankrijk gekoesterd had en moest oiizs stad er ia hooge mate toe bijdragen om de plannen ran den Zwijger ten gunste rau D Alen9ou te doeu mislukken en aldus de sobenriiig tusschen Noord en Zuid in de band te wericen auur jOHger feil i liIbfaM ons getoond hoe innig Gent nog aan Nederland rerkleaftl waa Het Waa rtrlèdeh Zondag echter niet het oogeto IUi op te haieta ran da Neerhlidsgezindheid rab Oeol na 1830 dia roortiefde muest gepaard gaan met oorlog tagan de beatnnde orde an zaken iu Eelgié terwijl de tegenwoordige riohting de feesten dezer week moeaten beleekenen rerecpigiug door rerbrocdering tusschcn de twea bataanoa landen niet behoud TBO beider inat lli éoi t maar wat geagd modit worden waa dat te Oent in 184S het eerste Nederlandscbe taai eu letterkundig congres werd ingelicht en g houden dst den grondshig moest leggen tot eene reeks ran vei gaderingeo welke meer dan eenig ander feit er hebben toe bijgedragen oU hM geestelijke sai lenle en der beide rolkeren te berArderen En wat nu gezegd en getoond BMckt wor den waa de goede rerstaUdhouding de rriendschappetijke toenadering tusschen beide rolkeren sedert dien mier eu meer toegenomen en barestigd Am bewijzen hierriin heeft bet deze week niet oiitbrokeii Oreral werd het betrekkelijk kleine gror Noordoederlaudsche schutters op gelijken roet gesteld jBct bet oneindig tairgker Enge sche korpa oVMal Neerlands kleuren ncens de Ëugelsche Neerhinda Tolkslied nerens het Engelsche Gedurende het groot banket in de Casuiozaal den kotiing aangeboden en door HOO personen bijgewoond tfcnl uit é en mond liet JPte jlierla dt Woed ttiedege ongea toen de rau ek er de eerste foneff ran Het hoeren aen blijk ran gen nheid dat met roor da cerate aaal te Gent wtrd gagbten mKar dat gaen ander roikalied hier uo tè llaurt Viel Gen ander Jbtt dM ok ona aangenaam getroffisa heeft zal den Noonl N rlandsch an hetöekM i bewijs gegareli hebben dal men hier niet rergeten is hoc andere banden dan die ran goede geMnrscbap en gemeenaohappelgke belangen onze beide landen verbinden Keeds bij de ontvangst der vreemde schutters klonk aan het stationsgebouw een Neerlanda lied op da muziek van het OÖd laee tie Qdtt den aiinkomeode bezoekers tegen de hetinneringsmedallle welke hun op het stadhuis werd uitgereikt droeg een Neerlaudsch epSofarlft de gelegenheids cantaten die uitgevoerd werden door de mtlomanen op het publiek concert ran den Kouter en door de Koormaatichappij op bet gala concert in den grooten schouwburg waren in het Neerlaudsch de earsta werd gedidit door dr Van Ojre getoonzet door Waelput de tweede door E Corijd en P Van l ajrta Het oijzonderste nummer ran dit laatate concert waa de NeJerlaudsche Cantate Jacob Van Jrtmelde Tan Gevaert en Destauberg Wel moest het Fransoh in de plechtige bijeenkoinaten meeatal gebezigd worden uithoofde van het in ternationaal karakter der feesten en omdat t I bezoekers waaronder opze koning onze taal niet machtig zijn maar als men nagaat wat overwegende rol ta onzent in oücieele omstandigheden a in het Frauach wordt ingeruimd dan moet men erkennen dat da taal des volks de Nederlandscbe taal in ruimer mat dan gewoonigk herdacht werd Een enkel wolkje is de gulle hartelijkheid der feesten komen storen d eene donderbui alleen een wollig vlokje aan den blauwen hemel De aanzienlijkste ultramonlaansche ingezetenen hebben goedgevonden zioh te onthouden bij de feestviering Cn de vertiering der straten onder leiding van eenen liberalen GeiMenteraad uitgevoerd De volksvertegenwoordigers der stad minder hoekig verschenen o hél groot koninklijk banket maar werden iVaaraehgnlijk als tegen protestatie niet gevraagd og het banket door den Burgemeester den K6ning aangeboden BINNENLAUO Gouda 24 SirtiMBSB Gisteren avond had de aang ekondigde fnntiiekale uitvoering plaats van de vereeniglng Apollo Het spreekt van zelf dat de oritiek aan een dil lettantenveréeniging all AJiollo er eene ia niét t strenge eischen stelt Helleden van Apollo zouden de Uatateo zjjn om te ontkennen dat hunne tereeavging nog Teel gebrekkigs aankleeft veel dat nog ta Tcrbetarèn vatt overbluft Doeb wanneer wij d uitvoering van gisteren vergfelgken met vroegere a komen wij tot het verblgdend resnitaat dat er vooruitgang ia waèr te nKmeil Verschetdaoe n waren nog zwak zeer nVak bét ia waar aaaarhetenaeatbie geeft goeden wsed voor do ta kinB t Het concert werd ptroljpl iattt ei bal dat zeer geanimeerd soheeu Met een kleiae opimerkiag voor sommige heeren eindigen wg Het is niet beleefd in gerelschap ran zoorele dames en dal nogal op een bal te rooken Vooral oiM als er met groote letters staal aangeplakt in dei zal mag uf worden gerookt Zaterdag werd te Uaastreobt bet vergelijkend schriftelijk examen Voor boófdonderwijz aldaar allaaoaKn De schoolopzietter hald de kenren Kluitaan ea Lallemitn uitfenoodtgd de euiMnati ojvxiah te nenan Van tngereer 50 eaudidaleo warm ar ileabts 17 opgekaiiim eii rm dfz i zijn er gaar w vrrarmim zea uitgenoodigd aaust Zaterdag bet ekam n mondeling rooit te ttten tt VUat ia in plaat van den beer A Heijkoop overleden met algemeene stemmen tot Ii4 van deff gemeenteraad gekozen de beer Dirk Booffl iKen itoeldt aan de L O t Omdai de weilandea atee ls genoegzaam gras opleveMea ea het zunaige wetr zoo ia dé hand werkte heeft nMD geaeend nog gebraflt Ie moeten maken i4i bet winaea wn nahoos Behoefte aekter aan hooi bestaat er bH boowliaden niet de hooibuuw toch waa zeer voorJecrig en heeft iedereen geirijwaard voor den winter Nu bekreunt men zich wel niet of er van dat op het laiitt Kggende hooi door d groote anveranderiiig zal verloren zijn maar men is meer bezorgd roor het ree dat onder herige hagelbuien gelijk er in de beide laatate Baebtea tijn gtralleu tich in d wsidan bevindt waarbij i met bét uar rermindert Indien October nu reeds zoorer gevorderd was als September zaï het er allhans ni t best uit Doek er n hoop dat de roest laehtgtaicldhcid spoedig daor kalm weer zal worden rervangen en dan is er zoodra de poldermaleos maar eens goed hebben kunnen maUu geen groot nadeel geleden Vrij voorspoedig in ieder geval roiM deelig is da oogit an da meaate graaag t ett binnsngskomen De ryopig dar late aardappelen ia wat hoereelhaid betrdl gMd en de fcnoUn zijn groot op 1 3 dMr de titkte bedorren aardaMwIed kan gerekend worden en daarmede wordt de Biikoaut ateliig niet ala onrdreren kwaal roargeateld Op de internationale tentooaatelliag ran huidboawproddètan thans ta a Hage geopend ia o a bekroond de heer O Koster te Boskoop roor tabak geachikt roor dekblad ran sigaren roor een rerzameling rruehten wassende op stam in den boomgaard tl aan ds sehutting roor een rersamaling appelen en peren 12 ran elk roor aardbeziéo roor pjrramjrden roor hoogstam rrgataande boomen on roor groenblijteide heester Voorts IS bekroond de lieer M Bisdom raa Vliet ta Haastrecht roor een rerzamelinK rruehten waasende op stam in den boomgaard oT aan de schutting roor aatdbezicn roor framboziin ea roor een jarke achorseneeren f Voorts de bh T de Loos te Boskoop roor boogataande leiboomen en roor rrachtboomaa O ran 8preng en teBeeuwijk roor 2 st zoetemelkscbe Goudsebe kaa van t tot 7 kilogr C Vernenturf Pz te Bodegraven en J ran Leeuwen Jz te Reeuwgk voer 2 st Goudaohe Derbjrkaas van B tot 7 kilogr W Wernink ta Gouda voor 2 st machinaal bereide kaas H 0 van Dyk té Alphen voor het liefalata en doelmatigste til bnrr bnrrof kartnig D Heer B Moasel predikant te Kenkum en Heelanm heeft voor het beroep naar Oudéwater bedankt Op oitnoodiging van Gedeputeerde Staten dezer prorineié z n door den Gemeenteraad te Sohooahorenr de traeteÏMuten rtrboogd ran den Burgemeester mét 236 loodat het thanp 900 bedraagt Bn van den secretaris met 180 en talsooop 700 gebraeht Hst tractemant san dan ontranger op tOO oepaald Verworpen werd het roorstel om de tractéfflentea der wathoaders ran f62 op lOO te brengen Ook ia bealoten het preaentii eld der ledenvan den Raad ta v rhoogen De g l ntebagraoting te Schoodhovenl voor 1873 dt gt itt ontvangst eu uitgaaf ƒ 28506 31 De aangeboden bagrooting van het Burgeiyk Arinbeataur star 1873 in ontvangat en uitgaaf t327 SO In da vereeoigde vergadering van het d ikoollege met de hoofdingelandeu van de Krimpeuerwaard op Vrijdag ÏO Sept te Stolwijkerslnis gehouden is de rekening ran het hoogheemraadaohap orer het dienstjaar 1871 72 goédgekéttid Pa ootrang bedroeg 7810 78i de uitgaaf 7 lSiO 3i het batig taidodcïhalre 6789 30 s iO De recapitulatie der B o M sreottQg roor 1879 IS wat de niigaven betreft al rolgt L Hnia ié Xonjugp ƒ 7M flOO üoom Col i§S 112 UI BuitenhindseheZaken 631 678 IV JSstffle 8 l llo V BinacaUndaohe Zaken ƒ l7ilW7 B k w iroad r O9 090 roor apooiw gei VI l ri e ï 19 230 VII A National 8ehald 27 l3a VII B Kil ueiên lS 631 719 waarand dajutlMariq aan degpmeent ran het 4 5 personeel VflT Oorlflgr l7 O 60W met inbeyrip ran geheel buitsng tg tot an bedng Tan 1 289 0 4 IX Kolonien l 349 l6a X Onroorziene uitearen 50 000 Wta J 96 B 3 083 Ma aftrak deM itrimawoue niiguren roor da Staatiapgorwegen wordt dit ojfér 9D 503 O2 terwijl de aiddvlen zijn garaamd op 90 712 779 loodat er een rerauedelijkroonleelig rerschil blijft ran 09 75a Het bedragroor de Staalaspoorwegen wordt in de wet op demiddolan gedekt dpw aitgifts IM aM4ig m schatkistbiljeiten l Statom Oenenial in d tweede kamer zijn zijn ds diacniauin orer het adiH ran antwoord aangeraogeu De diseussien liepen mornaaelijk orer de opUailiug van het kabiuet orer ds rervolgingen van de iscaelieten in Bumenië en over de Internationale De miuister ean justitie verdedigde de optreding van een liberaiit kabinet en remkenle dU de homogeniteit waa beproefd viSór dat de miaiiteis werden voorgedrsgen Hij werd gesteund door den heer van Heenra die zieh lijnrecht stelde tegenover den graaf van Za len D vervolgingen in Rumenit gnenjoodseh kdang manr het belang van beachating en menschheid zeide de heer Oodefköi Doch de kamer waa omtrent dit onderwerp niet zeer belangatellead Men rree d dat inmenging politieke gerolgen kon kabbsn Toen da loleroatiooale ter sprake kwam Terklaarde de minister van bnitenl zaken dueh noch vd r noch na bet congres amige angendhéid haar ongenoegen bad betuigd maar dat na het Oongrea verzekeringen waren gegeven dat bet niet alken geen nadeel had veroor aakt maar over het algMBésn een nuttigs strekking had gehad Heden voortzetting 1 iiiMlL ni hafcmde Nederlaadsehe Uadaga kar reiziger d b D C van Dam is na eene afwezigheid vnn ruim rijf jaren in het raderland teruggekeerd Gedurende dien tijd heeft hy al onrermoeid na taaraodereoeker rele oorden ran het nog zoo weinig bekende eiland Madagaskar bereisd en een Door de weldadig bemoei ng van eeniga meu ahenvriendrn is ar een fonds aaogel d ten bat van den eens beroemden Nederlandsohen tenorzanger Willem Pasques de Chavonnes Vrugt die den 23 der volgende maaad October ziju 75 leveneer te Haarlem intreden al behalve door de hooge jaren ook en meer nog bezwaard door de zorgen van een hem dierbaar gezin De beer d Wap heeft voor die gelegenheid een keurig faestallyia ontworpen bevattende des grooten zangers biographic zg n handschrift twee zijner sprekend gelijkende afbeeldingen uit de jaren 1830 en 1870 alameda in en t naftig geordende trophee twintig tscsimUees van de meest vermaarde musici zijne tijdgenooten die geheel Europa door twintig jaren lang hulde aaa da heerlijke st mgava van Vrugt hebben gebracht Hm hoopt dat 4eie fdele poging om op a kieache wijze deu grijsaard een huldeblijk in zijn benevelden avondstond te geven door geheel Nederland h OO V worden ondersteund De prgs van dit pracbtwerk is bepaald op 2 50 of wel op zooveel meer als het kunstwaardeerend publiek daarvoor zal willen geten Naar het Ltiduha Dagblad verneemt beeft dehaer i C G Evers te loeiden zijn ontslag gevraagd al hoogla raai iu d mediogiien Koloniën OOST lNDIt Wederom is er een mail aan thana met beijohtaaj tot 14 Aug Men wil dat een Oonvememeots oommiaaria alM Atchin gemn n ui worden om met den Sultan riÉdat Rijk onze betrekkingen te regelen Dez nM schgiit oni vijandig gezind Ofaehoo dg li m ran den cummissaris nog niet ofücieel bekend is gemaakt mernen wij te kunnen melden dat de beer Neisehet GouTcrnenr ran Sumatra s Westkust de apngewezan pmoon is JJ jj Er is onder roorzittersehap ran den Gonrer neurGeneraai een buïlengewone vergaderii ran d o 9a d van Nederl Imlic gehouden Dat het houdendezer rcrgadering bekend is geworden heeft den toorn van Z E opgewekt die der anibteiuiren der secretarie een scherpen brief met bedreigingen bedt gezondfa l t allen eerbied gelooven wij dat er eeda te reel gedreigd is én het neer dan tijd wordtom tot sUan orer te gaan Niet erenwel roor eene zaak als hier wordt bedoeld want boe meer openbaarheid gegeien wordt aan de publieke zaak died zaak Tfa alien is dea te beter Deze leer huldigt men t Singapore waar dr dagbladen geregeld rersbigen geven ran het verhandelde in den Baa4 i B U Te Pjokdjokarta is groote sensatie veroorzaakt door een aankUcfat van den chineeschen opiumpicbter tegen den adsistent lesident a s zoude dete zioh of atinksche wgze van gelden bobben meealer gemaakt die d r dian pachter in a lands kaa waren gestort beoevens vsn de quitantiên die hij daarvoor had ontvangen De officier van justitie is onmiddelijk van Samarang naar Djoedjn rrrtrokken De uitslag van het onderzoek is nog nift hakend maar bet Uatat ontTangen nommer ion de Locomotitf deelt mede dat de publieke opinie zioh sterk ten gunste ran sn adaistent resident rerklaart en hem jjesohonwl ala lat akchtoffer ran radeloozen lister i Uit Ueli niets nienws Laatste Berichten ManOhani 22 aept Vau gcloafwaardige v rerneemt p dat aan den directeur generaal der afdeeling Openbaar Verkeer den heer Hoohedn d portafeaille tan Snaeaién is aangeboden en dat zg n benoeming ieder oogenblik te gemoet kan worden gaaien Londen 23 Sept De TixM behelst eene dép he uit Parijs waarin gemeld wordt dat keizer Wilhelm Toornemens is de bezetting in Fiankrijh na de betaling van nog een milliard aanzienlijk te rerminderen Men gelooft dat dit bealnit toegeaehreren moet worden aan de verzoenewle gedachtenwiaseling tusschen de drie keizers te Berlijn Parijs 23 Sept Gisteren heerschie ovenl rast Iu verschillende steden badden eengte partiouliere banketten phuts zouihir dat ar eeuig incident rq rviel Stockholm 23 Sept Koning Oscar II heeft aan deu staatsraad eene aanschrijving gezonden waarin hg verklaart dat het welzijn der beide onder de Zweedsche Kroon vereenifide valken zijne lenze tal zijn Hg wensoht die verklaring te tien aannemen als de nitdrukking zijner warme liefde voor beide natiën wier geluk hij zich steeds tot hoofddoel zal stellen Het stoSelijk overschat van Koning Karel zal Dinsdag naar Stockholm worden overgebracht De hegrafcnis zal binoen drie weken plaats hebben Koning Oscar ia te Christiania tot koning van Noorwegen uitgeroepen BerUjB 23 Sept Da Kreuzseitmg meent te weten dat t bericht van Belgische bUiden als r on de Duitsohe gezant te Parjjs graaf Amim 7ijne denvwi hebben verzocht geheel uit de lucht gegrepen is Bargerlijke Stand Gisoaitii 20 Sept JohSDDes mixn C Okhsrs sa G Verklij 21 Hesilnn widers K Heü en W C rsa lsr Im 23 Geertrui ouden A tin Omnia eo K de Jona Cstborins Coostsnee oaden D Kugtcr ao C J Walbr Petioiiflls CstluriDs ouden Q w Op reohsHreB eo A k nn der kenip 24 CorDelii ouders C Öidijk ea A vsn Kijk 0vi l C0fcN 20 Sepl l M ran der Vliil m M C Itegear 20 j A G Sparnaaij 8 w Ï2 P KrooD S j 1 m 23 A mcssiidal 1 ui