Goudsche Courant, woensdag 25 september 1872

s i j ltkalwiill aangenaam en gemakkelijk in te nemenijzerprseparaat door alle geneesk 7 u J heeren aanbevolen omdat hij ligt te verteren is en volledig iil de sappen les ligchaflma overgaat De HtaaUvijn wonlt voornamelijk en met de gunstigste uitwerking gebruikt bij bleekzucht gebrek aan eetlust zenuwachtige boofdpjjn en vooral by beginnende longtering De flescli a fl 1 Engrelsche Bruischpoeijers g oSslf rnirpSs efctcr A n itllPi in Mrkn 1lVilf pp een voortreffelijk pnaparaat tegen alle ziekten van imiUUll Illl iflUllU V lif l j j bteedencl tandvleeach losse tanden en seorbuul Het is bet eenroudigate zuiveringsmiddel voor de tanden daar het de sljjmen oplost das de vorming van wgnsteen voorkflföt Het werkt verl risschend in den mond ïuivert den smaak en verdrijft den onaangenam n reuk welke door holle tandetf door overblijfsels van sp zeo of tab rooken ontstaat D flac van 100 Gr 75 Cta l iiö o1ei h FüliflnAtftflpi enen ververschenden reuk hebbende en vrn vaa LillgfeihCn Idnupoeuei j zelfstandigheden in elegante doozen m 100 en 50 grammen a 45 en 25 Cts Ziiiv ki Molv l vti iot montstroop uit 70 pCt moatsuiker dextrine eiwit UlVei iWdULiXll dCl j jjgg g gj ptosphorzure zouten zamengèsteld wordt door prof VON LIEBIG door Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteiten ala een lioht te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen bg hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelijk bg scrophuleuse kinderziekten in plaats van den walgelijk stmhn4en leMHraan De flfisch van 3 bectogrammen 75 Cts Dr Romershausens Oogrwaler tnTedrwt door inspanuende bezigheden door aanhoudend lezen of door ziekte verzwakt zjn ten zéérst aan te bevelen Groote flacons a fl 1 en kleine s Aac a 30 Cts Origineelflesschen van ApotL GEISS a fl 1 50 Origineelprijs H iiii h ii Pi¥l ï Cologne philocöme zuivert het hoofd van de schil rs belet nUdl uaiitmil gj jyij j gt uitvaflen der hareu mi brengt in een korten fijd eeh geheel nieuwen groei te voorschijn Hij is zeer verfrisschend van het fijnste parfum en maakt het gebruik van haaroliën en pomaden geheel onnoodig Groote flacons a 90 en kleine a 45 Ct Alles eeht verkrijgbaar te Gouda bü L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat en i C ZELDENBIJK Markt Bg elk artikel is een gebruiksaanwüzing f EMMï ai p voisr a iM BOK isr Apoth en Fabrik dn Ciemisch teehTiuolie Pnvparatti Vrijdag 27 September 1872 N 126a GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad mr Gouda en Omstreken Bekendmaking BUEGEMEESTER en WETH0ÜDEB8 n Oouda gezien Art 64 eo 166 der wet van 29 Jinij 1861 SlaatiMad n 86 Brengen ter kennis van de ingezetenen dat de Baad dier gemeente heeft benoemd twee vaste CojnmiisiCD belast met de voorbereiding van hetgeeo waarover fay heeft te besluiten Dat tot leilen van de eerste dier Commissién wier werkkring is het bystaan van Burgemeester en WetfaoBilri s in het toezien op het beheer en het onderboud van en de zoig vopr alle plaatselijke werken en eigendommen der gemeente behalve Burgemeester en Wethouders van welk de eerste is voorzitter ziJD benoemd de Heeren G PHINCE en D W WE8TEBBAAN en dat tot Leden der tweede Commissie belast met het ontwerpen van en het hemen der plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd woarvaa het Voorzitterscliap door den Burgemeester wordt bekletd zyn benoema de Heeren W J FOETÜIJN DEOOOLEEVEB J BEU1TINÖEB Mr P P P KIST en Mr H J KEANENBDKG Gouda den 24 September 1872 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DuOOOLKKVKa FOKTDUN VAS BebOKN IJzENDOOBN De Gemeente begrootlDg IL De verminderde raming der uitgaven voor 1873 biykt oit bet volgend overzicht iij nn i r il X I É I I I lx SS oó V I M r 00 o o 130 H t f i nS O lil flTS 1 3 2 i i esi eó o to r oo Oï o TH Hieruit volgt dat de verminderde ni aven voornameljjk worden veroorzaakt door mindpre kosten van openbare werken mindere rcntobetalineen en aflossingen doch dat alle andere hoofSstukk en op één na z n verhoogd ADVERTENTIËN Bevallen van eene Doetter O i BOIM Ëtt WAu Bii Gouda 23 t l 72 Èèmge Icennitgevtng j Baderstooiuboot d USSEL SlHpK tassehen Rotterdam en Gouda H interdienêt ▼ Totuia Zoiidfigi amorg 6y nur Msandi en Dinsdag Overige dagen Vnn Rotterdam dagelijks s nam 2 nur b cpmsj dentje met zeren barges van en naar Amsterdam De Directie r a a C J V p GARDEN VENNOOTSCHAP HOLLAND Het Bestuur der VENNOOTSCHAP HOLLAND beeft de eer te berigten dat in de Vergadering van 23 September 1872 is besloten om voortoopig geene KONTRAKTEN OVEELEVINGSKASSEN meer te sluiten i i IC i fcij iQ n t Sfi ttr Namens het Bestnn De Directeuren S W D VERHOOP Jjjbé ondergeteekenden brengen ter kennis van Tshet geëerde publiek dat zg zdch alhier hebben gevestigd als STEENHOÜWEES MARBRBÜBS en SCÜLPTEURS Zfl bevdafiwh aa totjljClkieceieB m HOOSST£ENIIj At TEL8 M NUMENTEN OENA MENtÉN en ander STEENHOÜWWEEK Aües zalm len koitai mogeJijken tyd rervnardigd worden V van kr Putten Co Woonplaats TurfsingeJ P N 58a Werkplaats Toorioopig Katteasingel naast de Buüwe Atniai ZIJDEN en WOLLENSTOFFEN VERWEË Priatengraeht N 142 te s GravetJuaj e Ijericht dat van z jne Verwerij geen Reiziger èelaat is goederen op te halen Ver oeke 4e goedecen aan bovenstaand adres te zenden € it Ie HAND te KOOP EENE DEDKKE BIELKSTAND lie meer dan 25 jaren met goed succes is uitgeoefend en gelegen in een der volkrijkste buurten Te bevragen met raneo brieven nder tett M E bij den Boekh aadelaar A BÜÏNKMAN te Gouda Een JONGMENSCH van goeden huize die het TaSaBA COTTA vak geheel verstaat en een J BK Jaar ia h it buitenland de Tersehillende wgzen van bewerking heeft bestpdeerd wenscht zich in dfl eene of andere goed gerenommeerde Uoeijende Fabriekzaak ak Compagnon te inte wsaeren of zoodanige zaïuï over te nemen Reflecterenden adresseren zich met franco brieven onder bovenstaand motto bjj den Boekhandelaar P N VAN KAMPEN Singel bfl de onde Spiegelstraat te Amslerdam vVerkooping van Yjicfl cii Populieren Boomcn Z die genegen z n nitde houd te koopen 30 YPENBOOMEN zeer geschikt voor wagenmakers staande op den bijkant van den straatweg van Gouda naar Bodegraven te rekenenvan af den Rijnd alsmede 100 POPÜLIEEEN BOOMEN j er gew hikt voor klompenmakers staande te groegeu als voren nabgTol n 1 onder Gouda adreiseeren zich vóór 15 October aanstaande met franco brieven beTttttende opgaaf van den prys waarvoor mendie Boomen wensCht te koopen aan den HeerMr M H A LISMAN te loeiden of ter Secretarie der Gemeente Zaammerdam alwaarmen ook omtrent de voorwaarden iniiehtiagkan ont vangen Te HUUR 9f te KOOP gevmagd een Tabaks eo Slgaren affalrc of ook wel eea HUIS geschikt bm die zaak daarin uit te oefenen Brieven frarico onder letter W aan den Boekh D KRAAIJENBEINK te Woerden De Departementale correspondent afdeeling Gouda der Vereeniging tot verspreiding van STICHTELlJKrBLAADJES in modernen geeet vestigt de aandacht der Vr zinnigen in deze stad op deze vereeniging Zjj telt bier ter stede slechts één begunstiger zouden er niet meerderen te vinden zyn die het nut inzien van het verspreiden van liberale begrippen Die 2 50 s jaars betaalt is lid der Vereeniging eü oiltvangfc van iedei bummer dat uitgegeven wordt tien exemplaren terwijl men tegen betaling van minstens 50 centen s jaars als begunstiger wordt aangenomen en voor ieder kwartje één exemplaar van elk nummer ontvangt Zjj die Ud of begunstiger wenschen te worden adreseeeren zich per briefkaart aan den ondergeteekenden Gouda A F MACKKNSTEIN 24 Sept 1872 Predikant te Haastrecht Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men ia bet bijXorx eT attent maakt ifi ZijB zeer nutlig ia oirgpsteMtieilen der MAAG en werken lieikaam op de SPIJSVEETBllING Zij zyu uitmugtejid tegen do OAL 8CH££PTli in het BLOEp en UITSLAG der HUID cQ i a ZACHT LAXEREND en SLUMAFDEIJVEND Verzegelde doozea vu 37 si Ceat ea duUiele doozen zyo verkrijgbaar by de lih t jMatteritm M PUDt Wi Aimlerdam M OlébaotcC droog beilige weg D 821 Betiliuizen C den Boamecster t Bleitmijk S i i KraaU n hMitii Bodegraven B Versloot s wï ii j Delft H W de Kruyt Deventer Gebroed TinHiit Oouda L Schenk op de Haogitrant i Jrmemnde W v d Boom Baaitrecht K Oailerhng Lekkerkerk A den Oudeten i r t hh it f Linicioteit B Kruilhof j j J J reijden J T Terborfrh Hanrlem boekBakkentèeg Moordrecht G II Po t Rotterdam A v d Toom Vliate Wagenst Sdioonlwmk A Wolff Tiel A F Paassen Utrecht V Alti ua op bet Steeow over 4e Doa kïrstr ö sr H oerden h Kuijl a Zevenhuizen A Prins Het depot leMr eChtd Urbaniw Pilleq sinds zoovele jaren mei roem bekend en in algemeen gebruik is iioor ons i Oouda alleen en uitsluitend geplaatst by deu heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instautelijk verzocht wel attent t willen zijn dat door ons bij nieiaand anders d UrbauusPillen bereid volgens het oude en ohfe p ecept in Dépét zijn verkrijgbaar gesteld tit de hierioven üjogegeve Steden en plaateen dtut bij ds hierbmen eimemde D jióUouderi In elk doo a is een biljet voorzien met de eüfenkaudige naomleekening van de vervaardigers Wed Keunen k Zoon ApoIhekcrs welke Handteekening zi h ok lievindt op liet Zegellak waarmede de Doosjes verzegclil zijn Wij verzoeken de gebrnikers inêttifiteUji daar wel op te letten n raden hun aan wel toe to Slen bij nicn men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een oiljet met onze Handteekening 18 zich aan te sohaffien en zich te wachten voofc het gebruik van de vele namaa ksel Gouda J rüjï rm A UHukiaan Gaan we thimg de begrooting der uitgaven eenigszins in bijzonderbeaan na Hel huishoudelijk bestuur Onder de verhoogde bezoldigingen komt in de eerste plaats voor t tractemeni van den gemeente bouwmeester dat B en W met 200 willen verhoogen en op f 1800 brengen De commissie van fabricage heeft dit voorstel uitgelokt om de vele werkzaamheden aan die betrekking verbonden en den ijver waarmede de titularis ze verricht die persoonlijk h t teekenwerk op ch neemt waardoor eene aanzienl ke bezuiniging wordt verkregen In beginsel zijn we niet voor dergelgke tractementsverboogingen Bepaal bg den aanvang een flink salaris maar dan ook voor goed Van den beginne af weet ieder ambtenaar wat zgn werk en wat zijn loon is Brengen dure tflden verhooging mede dan moeten alle ambtenartyi worden verhoogd maar individneele verhoogingen loopen zoo dikwflls gevaar van gunatbewflzen te worden dat de dienst er onder zou kunnen Igden Dit in t algemeen over verhoogingen wat nu de tractementsverhooging van den architect betreft spreekt het yan zelf dat vele werkzaamheden en ver daarvoor geene redenen zgn Doet die ambtenaar meer dan hem werd opgedragen door zich met t teekenwerk te belasten en Ifldt daaronder zyn verplicht werk niet dan is het biUjik dat het tractemeut verhoogd worde maar dit MA ook de enoige agn zoolang men omtrent he bezit van dien ambtmaar niet met anderen in eoncarrentie komt Zoo wordt ook voorgesteld de bezoldiging van de sluisknechts en van sommige brugwachters te verhoogen Wanneer steeds flinke personen voor deze betrekkingen waren genomen dan zouden hg de belangrjjke toeneming der scheepvaart de brugwachters bezoldigingen voor ruimere verhooging dan nu voorgedragen wordt in aanmerking kunnen komen doch dan zou ook op behoorlgke plichtsrervoUing nauwkeuriger moeten gelet Hoe dikwjjls gebeurt t niet dat de schepen reeds voor de brug liggen terwjjl die nog opengedraaid moet worden hoe dikwijls ge urt t niet dat personen over de bruggen loopen voordat die behoorlijk is gesloten Het corps brugwachters is voor onze gemeente van zeer veel belang het zon naar onze meening welischelgk zgn het evenals dit in andere plaatsen het geval is tot de politie te brengen en hen het recht te geven tot rerbaliseeren van overtredingen heU dan alleen van een zeer noodzakelijke verordening op de bruggen hetzfl van alle overtredingen die in den omtrek van de brug die zjj bedienen plaate hebben Maar dan ook flinke bezoldiging maar dan ook geen afgeleefde man of wouwen van brugwachters meer aangesteld Ook de opbaalder van de Haastrechtsche brug deelt in de tractementeverhooging Is daar de scheepvaart of de passage van vreemdelingen ook toegenomen Een geheel nieuwe po st komt voor in de 2 Afd van dit Hoofdstuk ui 400 voor het catalogiseeren van het Archief of zooals de raem v toel misschien duidelijker zegt om met de beschrijving der oude archieven aan te vangen Het doet velen voorzeker met ons genoegen dat B en W eindeljjk hebben ingezien dat de zorg voor het gemeepte archief ook tot de gemeentezorg behoort De eerste poging wordt thans gedaan om ons archief te regelen waardoor wij van verdere onaangename verwijten daaromtrent verschoond zullen bljjven Waar kleinere plaatsen ons sedert lang voorgingen wordt het eindeljjk tgd dat wg volgen Schoonhoven s archief b v is keurig geregeld en zc o i konden de afgevaardigden uit de commissie voor onze tentoonstelling van oudheden daar gemakkelgk uit het vele belan ke kiezen Men zegt altyd dat het Goudsche archief niets meer bevat dat alles in den Haag is laat dat dan althans door opneming van t archief blijken dan zjjn we op dat punt ten minste verantwoord Openbare werken De belangryke vermindering van dit Hoofdst bijna 16000 wordt veroorzaakt door 2 postef die op de vorige begrooting voorkwamen nl de verwijding van de sluis bjj het Amst veel en het bonwen van een posten telegraaf kantoor te zamen ongeveer f 22000 bedragende Voor onderhoud van stfaten en pleinen is f 1860 meer voorgedragen dan voor 72 toen was 2000 minder voorgedragen dan voor 71 In t thans loopende jaar is men dus spaarzaam met de bestratmg geweest Onder de specificatie van dezen post in de mem v toel komt voor het maken van houten naambordjes voor de straten 150 De post onderhoud van bruggen is verminderd met ƒ 4950 en bedraagt thans ƒ 8500 B en W stellen voor te vernieuwen de vaste brug aan de Varkenmarkt lOOO de ophaalbrug in de Gouwe bij de Nieuwe haven ƒ 5000 terwgl voor het onderhoud der overige bruten 2000 noodig zou zijn Ook de brug tegenover de Minderbroederste op de Haven is slecht maar B en W stellen voor die niet te vernieuwen doch af te doen breken en door een nood ophaalbmg waarvan de kosten 500 zonden zijn te doen vervangen in de hoop dat in 1874 het gzar lager in prgs zal zjjn Voor het onderhond van havens vaart i enz wordt ruim ƒ 8000 meer gevraagd omdat de houten schoeiing langs de Varkenmarkt en een gedeelte van den kaaiuiuur langs den IJsel vernieuwd moeten en de schoeiing langs bet jaagpad voor een grooter gedeelte dan ge voonlgk door bazaltmuur moet worden vervangen Voor rioleering der zijlen wordt het gewone cijfer van 12000 uitgetrokken B en W zjjn voornemens te rioleeren de zijl van de Varkenmarkt tot de zwemschool twee zjjlen aan beide zijden van de Lcmdulsteeg en een gedeelte van de zgl achter de zwemschool gelegen Voor vergrooting der armenschool is 8800 meer uitgetrokken thapa J 14000 in afwachting van een door schoolcommissie en schoolopziener in te dienen ibm Eigendommen Dit hoofdstuk is met bgna ƒ 5000 verhoogd Dit wordt veroorzaakt door eene buitengewone subsidie tot herstel der Goawekade waaromtrent de Raad in Mei jl een besluit nam Verminderd is de uitgave voor onderhoud van tjaagpad met 2000 terwgl de dag en weekgelden der weriieden en de verdere kosten van fabricage met ongeveer 1500 is verhoogd Die verhooging strekt ora het bedrag der loonen in evenredigheid te brengen met hetgeen door Wg laten 1873 ƒ 1740 1700 730 580 670 920 1220 1490 8S5 particuliere bazen wordt betaald de voornaamste cflfers hier volgen R4MING 1872 4 timmerlieden 1555 4 metselaars 1430 2 opperlieden en 1 jongen 655 1 loodgieter en een jongen 516 smid 600 ververs en noodhulpen 823 dijkwerkers 1089 straatmakers 1333 3 opperiieden TèX